19. schôdza

5. 9. 2017 - 19. 9. 2017
 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:36 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:36

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec Mihál, skúsim zareagovať na to, čo ste povedali. Čo sa týka odvodov odpočítateľnej položky. My už sme raz túto debatu tu mali a je pravda, že nie je variabilne nastavená relatívne na minimálnu mzdu, ale bola nastavená tvrdo. Myslím, že tá horná hranica je 570 alebo 580 eur, pokiaľ sa počíta, a tak ako ste spomenuli, je to opatrenie s účinnosťou k roku 2015. To znamená, teraz je, v zásade dva roky máme za sebou a beží tretí rok, podľa ktorého sa v zásade počíta pre najmenej zarábajúcich zamestnancov, by mali mať ako keby znížené zdravotné odvody. Vždy, pokiaľ ja mám informácie z ministerstva financií ,vždy bola plánovaná táto odvodová odpočítateľná položka ako jednorazové opatrenie, nie ako systémové pre podporu najmenej zarábajúcich s tým, že postupom času ako sa má mzda bude valorizovať táto, tento nástroj a inštitút odvodovej odpočítateľnej položky by mal odísť.
Ja možno poviem ešte k tomu toľko, že v prípade odvodovej odpočítateľnej položky ako ste spomenuli máme to delenie 4 %, alebo v prípade zdravotného poistenia si platí zamestnanec a 10 % zamestnávateľ, takže si dovolím povedať, že aj samotná odvodová odpočítateľná položka skôr ide v prospech zamestnávateľov ako samotných zamestnancov. Za rok 2015 tí s tým dopadom, pretože zúčtovanie bolo v roku 2016, ja som to spomínal, to bolo v úrovni 209 mil. euro, ktoré pocítil systém verejného zdravotného poistenia. Úprimne sa vám priznám, že nie som úplne zástancom tohto modelu, dokonca si myslím, že práve s valorizáciou miezd a možnou rýchlejšou valorizáciou miezd a zamestnanosťou, keďže len 4 % idú v prospech zamestnancov a 10 % v prospech zamestnávateľov, by som dokonca ja aj odporúčal aj ministerstvu financií aj vláde, aby sme úplne zrušili odvodovú odpočítateľnú položku v tej podobe, ako je dnes, pretože odčerpáva finančné prostriedky a neni na podporu samotných zamestnancov, ale viac na podporu zamestnávateľov. A ak potrebujeme, dnes hovoríme o 150 miliónoch, ktoré chcem pani poslankyňou Grausovou len spomenutých 150 miliónov, o ktoré sme vyčíslovali, sa týkali stavu k 1. januáru 21017. Daňová prognóza, ktorú zverejňuje ministerstvo financií a zverejňovalo ju priebežne, vyzerá, že sa napĺňa. A my si sledujeme cash flow v zdravotných poisteniach aj príjmy za ekonomicky aktívnych poistencov a vyzerá, že zhruba tých 80 až 100 mil. v tomto roku budú vyššie príjmy. Možno o tom diskutovať, že a tá debata bola viackrát aj na výbore pre zdravotníctvo, či majú ekonomicky aktívni ťahať a koľko by mal platiť štát. Ja som viac razy povedal, že výpočet, ktorý je dnes postavený na 4 %, je taký virtuálny a fiktívny, mali by sme sa zaoberať tou samotnou štruktúrou týchto poistencov štátu a im vypočítať podľa nejakých sadzieb alebo podľa sadzby a ich nejakých priemerných príjmov, ale predpokladám a som si istý, že štát si svoju povinnosť by plnil za poistencov štátu aj v prípade tomu, že by nebola konjunktúra. To znamená, že by sme mali zhoršenie stavu zamestnanosti a za ekonomicky aktívnych poistencov by bol prepad. To znamená, v tej chvíli by štát musel dofinancovávať. A keď sa pozrieme na celkové výdavky, alebo či už budem na výdavkové alebo príjmovej strane hovoriť za zdravotné poistenie, ani jeden rok sme nemali pokles na celkovom verejnom zdravotnom poistení. To znamená, vždy na strane štátu bola istá flexibilita. Stále tvrdím, že v systéme verejného zdravotného poistenia chýbajú peniaze, som si vedomý istej miery neefektivity, ktorá neznamená, že jedným veľkým potrubím sa odlievajú peniaze. Je to mnoho opatrení, ktoré realizujeme, a ja som pristal na ten princíp hodnoty za peniaze a realizácie viacerých projektov. Zdravotníctvo potrebuje aj investične viac peňazí a určite potrebuje aj viac peňazí na niektoré programy Tým budem reagovať aj na tú druhú vašu poznámku týkajúcu sa podpory športu.
Ak si zoberieme zdravotnú poisťovňu, Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ak dôjde aj k dofinancovávaniu, o ktorom hovoríme, je veľká pravdepodobnosť, že ešte zdravotná poisťovňa v tomto roku vykáže mínus 80 mil. hospodársky výsledok a musí pokračovať v opatreniach, aby v roku 2018 sa dostala na vyrovnané hospodárenie. Máme veľké, si myslím, že deficity v niektorom stave dofinancovávania. Pripravili sme momentálne aj návrh zmeny zákona k liekom. Našli sme úspory vnútorné, aby sme dokázali priniesť inovatívnu liečbu pre pacientov. Máme tu zákon v medzirezortnom alebo pomedzi rezortnom, určite ste ho sledovali, týkal sa ošetrovateľskej starostlivosti, čo považujem za výrazne vyššiu kvalitu v oblasti sociálnych služieb, a to si bude vyžadovať možno v prvom roku 18 alebo predpokladám v nasledujúcich rokoch sa dostaneme až k 50 mil. eurám. Máme tu urgentné príjmy, to znamená súhlasím s vami, že z hľadiska podielu tých peňazí, o ktorých ste hovorili vy, to nie je veľké percento, ale z pohľadu deficitnosti mnohých iných programov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti priamej, nevieme dneska sa bez ďalšieho dofinancovania na toto pozrieť.
Súhlasíme s tým, že treba sa viac venovať preventívnym programom, pretože sú významne lacnejšie ako potom následná liečba. Môžme hovoriť o programoch aj v oblasti vakcinácií, bavili sme sa o HPV a iks vecí, ktoré sú priamo úmerné k znižovaniu niektorých nákladov v oblasti diagnostiky a podobne. Takže toľko moja reakcia, rozumiem, ale snažil som sa vám odpovedať na to veľmi vecne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:36 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:43

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Veľmi krátko. Vážená pani predsedajúca, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, pani poslankyňa Grausová a pán poslanec Mihál. V zmysle rokovacieho poriadku nepredložili žiaden procedurálny návrh. Čiže konštatujem, že týmto sme naplnili všeobecnú rozpravu.
Azda jediný komentár ešte si dovolím na vystúpenie pani kolegyne Grausovej, aby to bolo postavené trošku do objektívnejších polôh, pretože ak bolo povedané, že za poistencov štátu bolo doposiaľ iba 3,84 %, treba povedať aj to "b", že súčasne s tým boli zrušené daňové stropy, ktoré umožnili väčší výber potom do zdravotného poistenia, čím sa to čiastočne eliminovalo. Čiže reálne to nebolo na tejto úrovni, avšak myslím si, že táto úprava, ktorú máme dnes na stole, odzrkadľuje možnosti, ktoré máme, a ministerstvo financií to potvrdilo. Takže toľko z mojej strany.
Ďakujem, pani predsedajúca.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:43 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:44

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem ešte raz. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom tohto predloženého návrhu zákona je odstránenie problémov v aplikačnej praxi, skvalitnenie služieb a zamedzenie výberu neoprávnených poplatkov, ktoré v súčasnom znení zákona neboli dostatočne precizované, a dochádzalo k obchádzaniu zákona alebo k nelegálnemu výberu poplatkov od pacientom.
Týmto návrhom zákona sa navrhuje aj transformácia poskytovania súčasnej lekárskej služby prvej pomoci na ambulantnú pohotovostnú službu, ktorá by od 1. júla 2018 mala úplne nahradiť súčasnú lekársku službu prvej pomoci, alebo skrátene LSPP. Ambulantná pohotovostná služba bude poskytovaná v tzv. pevných bodoch, ktoré ustanoví ministerstvo zdravotníctva osobitným predpisom. Na základe analýzy využívania súčasnej lekárskej služby prvej pomoci sa navrhuje umiestnenie pevných bodov do každého okresu, čo z pohľadu súčasnej dostupnosti zvýši počet okresných miest s takouto ambulantnou pohotovosťou až o 10 bodov. Ambulantnú pohotovostnú službu bude poskytovať a zabezpečovať organizátor, teda poskytovateľ, ktorému bude vydané povolenie ministerstva zdravotníctva na prevádzkovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Organizátor bude poskytovať a zabezpečovať pevnú ambulantnú pohotovostnú službu, a to od 16.00 do 23.00 hod. v pracovných dňoch a od 7.00 do 23.00 hod. v dňoch pracovného pokoja. Zároveň môže organizátor poskytovať aj doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu v rovnakých časových intervaloch alebo v skrátenom čase v inom mieste.
Čo sa týka celkovej dostupnosti lekárskej služby prvej pomoci, tá v súčasnosti bola až 95 % navštevovaná do 22.00 hod., zhruba 3 % do polnoci a len 1 % pacientov navštívilo lekársku službu prvej pomoci po polnoci.
Navrhovanou právnou úpravou sa ustanovujú aj podmienky a pravidlá na výber organizátora poskytujúce takúto pevnú ambulantnú pohotovostnú službu v pevnom bode a nový spôsob financovania ambulantnej pohotovostnej služby v týchto pevných bodoch. Zároveň sa určuje aj minimálny rozsah ordinačných hodín pre ambulanciu všeobecného praktického lekára a to v rozsahu minimálne 30 hodín týždenne a najmenej týždenne s časom dvakrát týždenne s časom do 14.00 hod., kedy musí všeobecný praktický lekár poskytovať zdravotnú starostlivosť vo svojej ambulancii.
Vo vzťahu k navrhovanej úprave sa precizujú aj kompetencie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a samosprávnych krajov, ustanovujú sa nové povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne a určuje sa aj výška sankcií za porušenie týchto povinností. Súčasne sa navrhovanou právnou úpravou z dôvodu jednoznačnosti určuje výška úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a kvalitatívne sa rozširuje okruh osôb oslobodených od týchto úhrad, napríklad ide o ľudí s úrazmi, ľudia, ktorým je poskytovaná zdravotná starostlivosť aspoň dve hodiny, detí, ktorým bola nariadená súdom liečba.
Zavádzajú sa aj sankcie voči tým, ktorí neoprávnene podmieňujú objednanie na vyšetrenia alebo podmieňujú samotné vyšetrenie zdravotnej starostlivosti akoukoľvek protihodnotou. Chcem ubezpečiť, že sme nešli v tomto systéme rušiť systém poplatkov, ktoré by, alebo systém poskytovania doplnkových služieb, ktoré by nepodmieňovali zdravotnú starostlivosť a sú rýdzo na princípe dobrovoľnosti. Ale tam, kde poskytovateľ podmieňuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti zaplatením akéhokoľvek poplatku alebo objednaním sa na termín, podmieňuje zaplatením akéhokoľvek poplatku, a to sa týka aj tretích strán, to znamená, častokrát to bolo obchádzané aj v súčasnom znení zákona tretími stranami, to znamená, spoločnosťami, ktoré prevádzkovali rôzne informačné systémy, a tieto vyberali takéto poplatky, tak aj vo vzťahu k týmto osobám alebo subjektom bude oprávnené uložiť pokutu. Opakujem, ak poskytovateľ poskytuje doplnkové služby, či už ide o manažment pacienta, Call centrá, objednávanie a tieto služby sú postavené na dobrovoľnosti, v takomto prípade sa nepovažuje za porušenie za týchto ustanovení zákona.
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že aj tento predložený návrh zákona podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:44 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:49

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 630). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:49 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:51

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý večer. Kolegovia, kolegyne, pani predsedajúca, pán minister, ja by som sa chcela pozastaviť v časti preplácania ošetrovateľských úkonov v zariadeniach sociálnych služieb v rámci novely, ktorú predkladá pán minister. Možno, aby som priblížila situáciu, tak v súčasnosti je to v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú služby seniorom a zdravotne znevýhodneným deťom, tak, že v podstate ošetrovateľská starostlivosť sa z dôvodu, že zdravotné poisťovne neuhrádzajú ošetrovateľskú starostlivosť, neposkytuje ani v kvalite, ani teda primerane tomu čo by bolo potrebné, v dôsledku čoho sú mnohé predčasné úmrtia seniorov a tiež ich destabilizácia a opakované hospitalizácie pri jednej a tej istej diagnóze.
Táto problematika nastala z pohľadu chyby ministerstva práce vtedy, keď sa zavádzali nové typy sociálnych služieb a teda dala sa možnosť poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť, ale preplácalo sa iba 9 úkonov, ktoré teda boli viac-menej našité skôr na imobilného pacienta, to znamená, na klienta zariadenia sociálnych služieb, ktorý bol na vozíku. Avšak časom skutočne prichádzame k tomu, že na zariadenie sociálnych služieb prechádza plno ľudí, ktorí potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť a ktorí sa následne často presúvajú práve do nemocníc v rámci akútnej starostlivosti.
Touto novelou pán minister chce zaviesť 10-tisíc miest a teda tam chcem povedať, že z vášho pohľadu, čo sa týka tohto spôsobu, bol problém aj v tom, že Všeobecná zdravotná poisťovňa v rámci revíznej sestry neuznávala ani dokonca ošetrovateľské úkony, ktoré boli poskytované v rámci ADOS-ov v tých zariadeniach sociálnych služieb iba preto, že sestra bola zamestnaná v ADOS-e, ale poskytovala ošetrovateľskú starostlivosť teda klientom zariadenia sociálnych služieb. Čiže poisťovňa, ak chcela, tak za tých zlých podmienok uhrádzala teda tých 9 úkonov, ale na druhej strane samotný, teda revízna sestra neakceptovala to, že existoval status zdravotníckeho zariadenia, v tomto prípade ADOS-u a napriek tomu vlastne tie ošetrovateľské úkony v tých zariadeniach nefungovali. To znamená, že aj na túto anomáliu z vašej strany, lebo druhá vec je ministerstvo práce, ktoré pochybilo v systéme, tak by sa bolo potrebné pozrieť, keďže naozaj mám za to, že plno vecí z tej praxe sa neaplikuje práve pri vašich návrhoch zákona, kedy vieme, že potrebujeme zmeniť veci, ale nerobíme ich nejako koncepčne.
Z druhej strany chcem upozorniť, že máme aj zdravotne ťažko postihnuté deti, veľká časť, sa nám darí štátnych detí, takzvaných štátnych detí umiestňovať v náhradnej starostlivosti, ale čo sa nám stáva teraz v detských domovoch, že sa nám ocitli veľa detí, ktoré teda potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť, a ide o kombinované postihnutia. A aj teda tam nehovoriac o seniorských zariadeniach, ale aj na to musíme myslieť, že do počtov, ktoré predpokladáte, nebudeme rátať len prognózy vývoja seniorov, ale aj týchto detí. Väčšinou sa osvojujú deti zdravé a deti choré tým, že minister, ministerstvo práce teda zrušilo zariadenia pre deti, tak sa nám dostali do detských domovov a tam, keďže sa neposkytuje ošetrovateľská starostlivosť, tak sú trpené a mnohokrát, častokrát sú v hospicoch a tam ostávajú aj dlhší čas, aj keď sa nepreplácajú tie zdravotnícke úkony len preto, lebo ich nemajú kam umiestniť. A tie deti ležia medzi deťmi, ktoré umierajú. Takže naozaj je potrebné, aby sme aj tento aspekt v rámci novely zákona zapracovali do koncepcie, lebo na to máte páky vy a to treba skutočne zohľadňovať.
Ďakujem, že som sa mohla vyjadriť aj tak.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:51 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:57

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem pani kolegyni povedať, že toto rieši iný zákon, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ale ja chcem poprosiť aj ostatných poslancov, je to veľmi jednoduché povedať, nech to zaplatí poisťovňa, nech zaplatí šport, nech zaplatí sociálnu starostlivosť v domovoch, ale my si musíme uvedomiť jedno, je tu istý obmedzený počet financií, ktoré sú, a my nevieme pokryť ani akútnu zdravotnú starostlivosť. Viete, koľko je žiadostí o onkologickú liečbu? Teda, aby sa v tomto urobil raz poriadok, v Nemecku existuje ošetrovateľská daň. Pol percenta platí zamestnanec, pol percenta platí občan a tu treba vytvoriť naozaj zdroje, pretože demografická krivka je taká, že budeme potrebovať viac a viac sa postarať o prestaralú časť obyvateľstva. Ale my to nevyriešime, ak povieme, viete, nech to zaplatia poisťovne. Poisťovne už dneska majú problém preplácať akútnu a zdravotnú, vyložene zdravotnú starostlivosť. Preto ja by som poprosil, aby sme naozaj s veľkou dávkou uvážlivosti o tom hovorili a musíme naozaj na zabezpečenie tejto starostlivosti aj v domovoch sociálnej starostlivosti mať na to budget a peniaze a vtedy to budeme schopní vedieť zabezpečiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5. 9. 2017 o 18:57 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:58

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Úplne s vami súhlasím, že nieto peniaze v rámci zdravotnej poisťovne a teda pán minister navrhuje práve, že to bude z peňazí navýšenia poistencov štátu, ale my vieme, že máme aj iné problémy, ktoré ste pomenovali. A preto ja hovorím, že nevyrieši to len nejaký budget, ale celková reforma tejto starostlivosti, na ktorej teda ja už minimálne rok pracujem. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5. 9. 2017 o 18:58 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
19. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 9:01

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Zdravím tých pár vážených kolegov, ktorí tu zrána sedia, aj pána ministra.
Tak pár slov k predloženému návrhu zákona. Poctivo som si ho preštudovala a noazaj som sa teda snažila zodpovedne zvážiť, že či byť za alebo či byť proti, ako teda je u mňa zvykom, a je tam pár vecí, ktoré mi prekážajú, na ktoré by som rada upozornila.
Začnem rovno paragrafmi. V návrhu zákona v § 2 ods. 20 je škrt-, tam, samozrejme, meníte názov lekársku službu prvej pomoci meníte na ambulantnú pohotovostnú službu, čo samé osebe je, samozrejme, v poriadku, ale ďalej sa tam písalo: "je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovanej všeobecnej ambulantnej starostlivosti" a tak ďalej a tak ďalej. To, čo mi na tomto bode prekáža, je, že tak nenápadne sa škrtá slovíčko nepretržitá, vynecháva sa a celá táto časť sa nahradzuje § 8a, ak som to správne pochopila, kde sa hovorí o tom, že pevná ambulantná pohotovostná služba poskytovaná poskytovateľom, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovosti v pracovných dňoch v čase od 16.00 hod. do 23.00 hod. a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7.00 hod. do 23.00 hodiny. Asi viete, na čo narážam, hovorím o tom, že teda predošlý zákon garantoval občanom nepretržitú pohotovosť, zatiaľ, zatiaľ čo tento návrh zákona tú pohotovosť určuje iba do 23.00 hod., čo podľa mňa znižuje prístup k zdravotnej starostlivosti. Tak len toľko k tomuto bodu.
Chápem, že po 23.00 hod. je nižšia návštevnosť, myslím, že ste vraveli, že 95 % pacientov príde do, príde do tej 22.00 hod., v každom prípade zostáva tých 5 %. Čo s nimi potom kam, na urgent? Problém, problém je s tým, že máme už dostatočne zaťažený urgent, a jednoducho ak budeme, ak budeme brániť ľuďom k prístupu k tomuto druhu pohotovosti, obávam sa toho, že ten urgent bude ešte viacej zaplnený a bude, bude s tým ešte väčší problém. Práve naopak, myslím si, že by bolo potrebné, aby ľudia mali k všeobecnému lekárovi prístup, a jednoducho chce to len inak zmanažovať.
Paragraf 7 bod 6 sa škrtá úplne celý a súčasťou toho, čo sa škrtá, nebudem to čítať celé, ale to podstatné, čo sa ruší, je, že lekárska služba prvej pomoci všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa vykonáva aj formou návštevy služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje.
Návštevná služba sa potom dopĺňa alebo spomína zasa v § 8a, kde je napísané, že jej ju možno poskytovať v domácom prostredí a tak ďalej. To podstatné je, že možno poskytovať. Predtým som čítala zo zákona, že sa vykonáva, a teraz sa môže vykonávať. Myslím si, že to znižuje zasa váhu, mám pocit, že to, že to je opäť o, o znížení dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
Najdôležitejšia vec, čo mi, toto sú také ešte viac-menej veci, ktoré si vieme vysvetliť, ale myslím si, že, že vec, ktorú si, na ktorej sa asi určite nezhodneme, je bod 6 tohto paragrafu, ktorý hovorí o tom, že v rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa poskytuje pohotovostná služba v rozsahu pevnej siete. Čo to znamená, pán minister, pevná sieť? Pevná sieť je podľa môjho chápania, podľa toho, že ako som si čítala prílohy momentálne, je nižšia aj ako minimálna sieť, čo by až tak nevadilo, ale hlavné je, hlavné je to, že pevná sieť je daná. Čo sa stane napríklad, kolegovcov z MOST-u by som sa mohla spýtať, čo sa stane napríklad s pohotovosťou v Šamoríne, kde starostovia miestnych obcí prispievajú na chod tejto pohotovosti? Vadí mi tam to, že nie je možné, pevná sieť je stanovená presne sieť a nie je možné jednoducho, aj keby chceli, tak, tak prevádzkovať si túto pohotovosť v podstate nejak na vlastné náklady.
Ďalej je tam paragraf päťstosedem..., § 38, ale už v zákone č. 577 § 38 ods. 10, kde sa hovorí, kde sa škrtá celá výška úhrady služby.
Tam, čo mi vadí z toho, čo sa všetko vyškrtáva alebo čo som si všimla, je, že sa škrtá aj možnosť ustanoviť odlišné poplatky pre jednotlivé skupiny poistencov s prihliadnutím na zdravotný stav, vek alebo iné dôvody hodné zreteľa. Ja si myslím, že nie vždy táto možnosť je, je od veci, ak je k dispozícii. Je škoda, že sa to takto striktne, striktne škrtá.
Paragraf 38a ďalej hovorí o výške úhrady, kde stanovujete striktne nula eur za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ viem, tak doteraz bola, bolo určené, nejaká hranica odkiaľ pokiaľ a nariadením vlády bola teda, bola nastavená tá sadzba na nulu, čo je O. K. Myslím si, že to je o tom, že aká vláda práve riadi krajinu, akú vládu si občania zvolili, tak takým spôsobom bude hospodáriť. A tým, že dávame tú striktnú nulu do zákona, ja viem, že vy sa snažíte zrušiť všetky poplatky, čomu ja nerozumiem, lebo myslím si, že keď povie sa "a", treba povedať aj "b". A s tým zrušením poplatkov to nie je len o tom, že sa tvárime, že všetci majú rovnakú dostupnosť starostlivosti, čo nie je pravdou, lebo vieme, že v zdravotníctve je veľmi veľa úplatkov, ale to, čo mi na tom vadí, je aj to, že je tam obrovský výpadok príjmov, a zdravotníctvo jednoducho potrebuje finančné prostriedky, štát nie je schopný už dlhodobo utiahnuť v podstate aj sekeru, ktorú zdravotníctvo vytvára, ale celkové náklady. A tam, kde príjmy sú, je to jednoducho súkromný sektor, ja nerozumiem, prečo mne napríklad nie je umožnené, aby som sa objednala niekde na čas, aby som si priplatila za nejaký nadštandard, a stále sa o tom hovorí, ale nič sa s tým nedeje, naopak, ide sa úplne opačným smerom a do zákona sa striktne dávajú nuly, nuly, myslím si, že je to naozaj zbytočné a že je to iba populizmus. Nepáči sa mi to.
Na druhej strane, na jednej strane dávate nulu, na druhej strane stúpajú ceny, zvyšuje sa výška úhrady za návštevu ambulantnej pohotovosti, za návštevu doma, za stravovanie a pobyt na lôžku pri kúpeľoch, čo je zaujímavé, v inom zákone dávate teda nejaký bonus pre tých, ktorí navštevujú kúpele, v tomto zákone zvyšujete poplatky, je to naozaj banálne zvýšenie, ale jednoducho ide to opačným smerom, tak... Takisto sa znižuje počet pohotovostí, to treba povedať nahlas, že to tak je, a treba teda pomenovať aj dôvody. Nevravíte to na rovinu, v podstate tým, že ste si, že ste si, že ste si povedali, že na ministerstve si poviete opatrenia a poviete si, kde tie, kde tie pohotovosti budú, teraz je to takto, o rok to môže byť inak, ale bude veľmi jednoduché, jednoduché o tom rozhodnúť, ako tá pevná sieť bude vyzerať bez dohľadu napríklad kolegov z opozície, bez dohľadu verejnosti možno alebo drobnohľadu.
Takže, takže čo sa týka toho zákona, tak odo mňa takéto námietky a myslím si, že naozaj to ide opačným smerom pri tom, pri tých príjmoch, ktoré zdravotníctvo má, tak si myslím, že by ľuďom malo byť naozaj dopriate viac, a nie uberané.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6. 9. 2017 o 9:01 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:10

Alan Suchánek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja len veľmi krátko v rozprave chcem vystúpiť a chcem sa pána ministra spýtať na jeden moment, ozaj len veľmi krátko, ale zdá sa mi ten moment dosť dôležitý.
V zákone je povedané, že ambulantné hodiny všeobecného lekára budú v počte 30 ordinačných hodín v týždni a minimálne dvakrát do týždňa musia tieto ordinačné hodiny do 14.00 hod. To znamená, že z piatich dní v týždni dvakrát bude mať ten praktický lekár alebo všeobecný lekár svoju ambulanciu otvorenú od 7.00 hod. alebo od 8.00 hod. do 14.00 hod. a trikrát pravdepodobne menej ako do 14.00 hod., skôr teda do 13.00 hod.
A ja sa chcem spýtať, keďže tá lekárska služba, tá LSPP-čka bude otvorená od 16.00 hod. do 23.00 hod., vzniká tam okno, kde pacient nebude mať dostupnú zdravotnú starostlivosť medzi tou 13. 00 hod. až 14.00 hod. až do 16.00 hod. Toto okno, ja viem, aj dneska je to tak, obvodní lekári väčšinou končia okolo 12.00-13.00 hod., o 14.00 hod. tam už určite nikoho nenájdete. A aj dneska je to problém a tento problém bude pokračovať. (Ruch v sále.) Určite aj technicky môže byť problém to zrealizovať, pretože v tých miestnostiach alebo v tých miestach, kde tie LSPP-čky pôsobia, väčšinou tam nejaká ambulancia beží. Ale obyčajne tá ambulancia nebeží, alebo nejaký lekár tam ordinuje, obyčajne nie je dlhšie ako do 14.30-15.00 hod.
Takže ja by som navrhoval, aby sa toto okno nejakým spôsobom vyriešilo. Určite niekde tam od tej 23.00 hod. do rána je tiež okno, bude ho zastupovať urgentný príjem, ale v takomto prípade tí, hovoríme o tom 1 %, ale medzi, medzi nejakou 12.00 hod. alebo 13.00 hod. a 16.00 hod. to nebude asi 1 %. To bude určite viacej ľudí, ktorí majú problém. A v tomto okne je problém vyriešiť, vyriešiť nejaký zdravotný problém aj akútny. Takže chcel by som na to upriamiť pozornosť a zamyslieť sa nad tým, či by sa nedokázalo nájsť riešenie, aby sme toto ľuďom umožnili.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6. 9. 2017 o 9:10 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:13

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia poslanci, v tomto mojom krátkom príspevku by som sa rada dotkla v rozprave problému zneužívania ambulantných a ústavných pohotovostných služieb a v dôsledku toho neochoty lekárov ich slúžiť. A zároveň sú tu aj niektoré mätúce pojmy a definície, ktoré sa dajú vysvetľovať, ako sa komu páči. Nie sú striktne, nie sú presne zadefinované. Pozrime si citácie zákona.
V § 2 ods. 20 znie: "Ambulantná pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá", táto zmena, "bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií a bezprostredne neohrozuje život tejto osoby."
Teda z toho môže vyplývať, že osoba, teda ktorá nie je ohrozená na živote ani na zdraví, keď táto, stačí keď táto osoba príde na pohotovosť a povie, že ju náhle začala pobolievať hlava, tak má za 2 eurá právo požadovať na pohotovosti zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Takisto keď tam niekto príde a povie, že je, mu náhle vystúpila teplota popoludní na 38 stupňov Celzia alebo aj 39, alebo že náhle, alebo že zvracal, alebo že náhle dostal hnačku.
Ďalšie, v § 2 ods. 29 znie takto: "Zubno-lekárska pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti."
To znamená, máme tomu, keďže, keď niekomu náhle vypadne plomba, tak môže utekať na zubnú pohotovosť bez toho, aby počkal do druhého dňa, aby sa objednal u svojho zubára? Alebo dokonca môžme tomu rozumieť aj tak, že na zubno-pohotovostnej službe možno vyžadovať napríklad aj vyhotovenie mostíka? Ak áno, tak by to bolo absurdné, ak sa to dá vysvetliť aj takto.
V dôvodovej správe sa píše, že 88 % pacientov vyhľadá ústavnú pohotovostnú službu neoprávnene. Myslíte, že sa ich počet zníži za poplatok 10 eur? Určite sa nezníži počet neoprávnene, ľudí, ktorí neoprávnene vyhľadajú zdravotnú pohotovosť. Obávam sa, že časové obmedzenia v ambulantných pohotovostných službách budú kompenzované zneužívaním Rýchlej zdravotnej a lekárskej pomoci, lekárskej služby. Na druhej strane pre pacientov, ktorí naozaj potrebujú uvedené lekárske služby, pre týchto pacientov sa zníži ich časová dostupnosť.
Ďalším problém môže byť aj to, na čo som upozorňovala už minulý rok a čoho svedkom tu v Bratislave som opakovane bola. A to, že napríklad ľudia, ktorí pracujú v Bratislave, ale svojho praktického lekára, u ktorého sú kapitovaní, to znamená, že ten lekár, praktický lekár poberá každý mesiac na tohto človeka paušálne platbu, aj keď ten človek k nemu nepríde, ten pacient za celý rok ani raz, tak takýto človek, ktorý má lekára v inom meste, dokonca boli aj pacienti, ktorí majú svojho lekára v Košiciach napríklad, pretože pracujú v Bratislave, tak takíto pacienti zneužívajú lekársku pomoc aj v tých prípadoch, keď sú napríklad prechladnutí alebo majú nejaké banálne, nie akútne alebo nie náhle vyžadujúce ošetrenie na pohotovosti, Takže toto zneužijú, využijú namiesto návštevy svojho lekára. Toto by malo byť tiež v tomto zákone nejako ošetrené.
Takisto pacienti, ktorí z rôznych dôvodov nechcú čakať alebo niektorí nemôžu pre pracovné zaťaženie, keďže sa nebudú môcť objednať na určitú hodinu prednostne u svojho lekára, môžu takisto zneužívať tieto pohotovostné služby. Je, bolo by potrebné asi navrhnúť sankcie, ktoré by sa uplatňovali u občanov, ktorí zneužívajú lekársku pohotovosť. A tie sankcie by mali byť prísnejšie. Je to zrejme dosť ťažko realizovateľné, ale nájsť nejaký spôsob, aby sa to nezneužívalo.
Ešte sa trošku dotknem zvýšenia poplatkov pacientov navrhované v tomto zákone. Je to naozaj iba kozmetické. A je mi ľúto, ale žiaľ, tie niekoľkocentové zvýšenia, napríklad za celý pobyt v kúpeľoch, sú, prepáčte, zdajú sa mi až smiešne. Tak nula celá, ja neviem koľko, 47 alebo koľko, 70 za celý pobyt, tak to je naozaj smiešna suma.
Ešte by som chcela, keď už hovoríme o tých kúpeľoch, či by nebolo dobré zvážiť indikácie kúpeľnej liečby v skupine B napríklad z dvoch týždňov znížiť na 14 dní, na dva týždne, čo by bolo znesiteľnejšie, keďže vieme, že v tej skupine B v týchto indikáciách sú, si vlastne pacient hradí všetko, teda pobyt aj stravu a pre mnohých sa to vyšplhá na privysokú sumu na ich peňaženku, takže či by sa to nedalo znížiť povedzme z troch týždňov na dva týždne.
Ďakujem. To by bolo tak všetko. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6. 9. 2017 o 9:13 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video