21. schôdza

10. 10. 2017 - 13. 10. 2017
 
 
Loading the player...

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10. 10. 2017 o 14:49 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:49

Štefan Zelník
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 630). 
Predseda Národnej rady pridelil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zdravotnej starostlivosti na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. 
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 630) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. 
Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 24 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. 
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 71 z 10. októbra 2017, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. 
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10. 10. 2017 o 14:49 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:52

Alan Suchánek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, tento návrh zákona vítam, myslím si, že je potrebný a celú tú šírku, ktorú sa snaží riešiť, si myslím, že bolo potrebné riešiť už dosť dávno a môžem povedať za mňa, aj za náš poslanecký klub, že vieme sa s týmito návrhmi stotožniť a myslíme si, že sú krokom dopredu. Aj ten krok, aby sa zvýšil počet ambulantných hodín pre všeobecného praktického lekára z 30 hodín na 35 hodín, je podľa nás dobrý a dôležitý. Sme si vedomí toho, že všeobecní praktickí lekári s týmto nesúhlasia, sa im to nepáči a v mnohom majú pravdu. Sú možno neprimerane zahltení kadejakými štatistikami, hláseniami, ale v dobe, keď už dneska sa bavíme o tom, že od 1. januára začne fungovať e-healt a ja verím, že to začne a postupne bude teda zlepšená tá funkcia, že NCZI dostane všetky informácie cez tento e-helat a že títo všeobecní praktickí lekári nebudú musieť pracovať a hlásiť také množstvá kadejakých hlásení a štatistík a tak ďalej, takže aj tejto administratívy sa odbúra u nich a že to budú mať uľahčené a nebudú sa musieť tej administratíve toľko venovať.
Pretože ak sa dneska ako oni mnohí hovoria venujú 3 hodiny denne administratíve, tak je to asi veľký problém. Oni by v prvom rade sa mali starať o pacientov, vyšetrovať a liečiť pacientov a nie písať nejaké správy a štatistiky. Je ozaj asi chybné, ak by sa starali denne 5 hodín o pacienta a potom by vypisovali kadejaké tlačivá a štatistiky. Myslím si, že v prvom rade sú tam preto, aby boli pacientovi dostupní, aby pacienti mohli byť vyšetrovaní a liečení.
Tá situácia, keď všeobecní praktickí lekári boli veľmi častokrát nedostupní medzi nejakou dvanástou až trinástou hodinou, až do v podstate do 16. hodiny, kedy začínala LSPP, to okno tam bolo podľa mňa veľmi zlé a títo pacienti blúdili, nakoniec odchádzali do nemocníc, chodili, vyklopkávali po špecializovaných ambulanciách, teda po špeciálnych ambulanciách, alebo potom v podstate keď sa nedokázali niekde dať vyšetriť, tak potom čakali hodiny, kým nezačne pohotovostná ambulancia pracovať. Takže v podstate by som povedal, že všetky tieto veci, ktoré...
===== po ambulanciách, teda po špecializovaných ambulanciách alebo po, alebo potom v podstate, keď sa nedokázali niekde dať vyšetriť, tak potom čakali hodiny, kým nezačne pohotovostná ambulancia pracovať. Takže v podstate by som povedal, že všetky tieto veci, ktoré sa idú zavádzať, vnímame pozitívne a v prospech pacienta. K tým úhradám alebo k poplatkom, jednu takú drobnú vec, dám za chvíľočku pozmeňovací návrh a o chvíľočku budem hovoriť o tom. Ešte by som sa chcel zastaviť pri tých urgentoch. Na jednej strane je veľmi dobré, že tí pacienti by mali byť z tých urgentov smerovaní skôr k tým všeobecným praktickým lekárom cez deň, a potom teda v tej pohotovosti po tej 16.00 hodine na tie pohotovostné ambulancie. Mali by byť tie urgenty týmto trošku odbremenené, samozrejme zase od tej 22.00 hodiny, pokiaľ to takto bude schválené, čo asi bude, zase tí ľudia už budú chodiť na tie urgenty, takže myslím si, že v tých začiatkoch budú trošku zmätení, čo, kedy, s čím ísť, ale nakoniec myslím si, že postupne sa to naučia. 
K tomu nášmu pozmeňujúcemu návrhu. To odôvodnenie je asi také. Všetci dneska vieme, že darcovia krvi, dneska už nie sú tak zvýhodňovaní ako boli v minulosti. Mohli si zobrať v práci voľno, dostávali rôzne bonusy a situácia s darcovstvom krvi bola v tom predchádzajúcom období, ale v takom vzdialenejšom predchádzajúcom období, ďaleko jednoduchšia. Dneska všetci vieme, aké sú problémy s krvnými bankami, aký je nedostatok krvi. Preto náš pozmeňovací návrh smeruje k tomu, že by držitelia, minimálne striebornej Jánskeho plakety, to znamená darcovia krví, ktorí darovali krv minimálne dvadsaťkrát, boli oslobodení v tomto systéme od poplatkov, či už by to bolo na tej LSPP-čke alebo aj na tých urgentoch a aj poplatkoch za nejaké ďalšie veci. Preto ak dovolíte, prečítam pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alana Suchánka, Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 630). 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto. 
V čl. 3 sa za bod 3 vkladajú nové body 4 až 6, ktoré znejú: V § 38 ods. 8 sa písm. d) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie: Nositeľ ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety.
V § 38 ods. 8 písm. e) znie: Podľa ods. 3 písm. e) je oslobodený, za prvé, poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak pri výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že má príslušným orgánom priznaný peňažný príspevok, na kompenzáciu zvýšených výdavkov podľa osobitného predpisu. Za druhé, nositeľ ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety. 
Za šieste, v § 38 ods. 8 sa písm. g) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie: Nositeľ ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety. Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Za druhé, v čl. 5 sa za bod 4 vkladajú nové body 5 a 6, ktoré znejú: Piaty bod, v § 77b sa za slovo zborom, vkladá čiarka a slová Slovenským Červeným krížom. V § 77c sa dopĺňa ods. 7, ktorý znie: Slovenský Červený kríž poskytuje úradu elektronicky na účely výpočtu limitu spoluúčasti, podľa osobitného predpisu, údaje o fyzickej osobe, ktorá je držiteľom ocenenia za darovanie krvi. Údaje sa poskytujú v rozsahu, rodné číslo, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, kategória ocenenia, dátum priznania ocenenia. Doterajšie body sa primerane prečíslujú. 
Za čl. 6 sa vkladá čl. 7, ktorý znie: Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. , zákona č. 265/2015 Z. z. a zákona č. 306/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: V § 4 ods. 3 písm. a) v druhom bode sa na konci slovo alebo nahrádza čiarkou a v treťom bode sa na konci čiarka nahrádza slovom alebo. 
Za druhé, v § 4 ods. 3 sa písm. a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie: Je nositeľom ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety. Doterajší článok sa primerane prečísluje.
Odôvodnenie k bodom 1 až 3. Snahou predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zaviesť aspoň symbolické ocenenie vo vzťahu k mužom aj ženám, ktorí minimálne viac ako dvadsaťkrát darovali to najcennejšie z dôvodu záchrany ľudského života a záchrany zdravia, a to teda, že darovali krv. 
V bode 1 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa určuje, že nositelia ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety, sú oslobodení od povinnosti úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, konkrétne za služby týkajúce sa štatistického spracúvania lekárskeho predpisu, súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín, predpísaných na jednom lekárskom predpise, štatistického spracúvania lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok, predpísaných na jednom lekárskom poukaze. A za ďalšie, za dopravu, písm. g).
V bode 2 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa Slovenský Červený kríž zaraďuje medzi subjekty, podobne ako ministerstvo vnútra, Sociálna poisťovňa, Policajný zbor Slovenskej republiky a pod., ktoré uzatvoria dohodu o poskytovaní osobných údajov na účely výpočtu limitu, spoluúčasti s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ďalej len úrad. Zároveň sa určuje aj rozsah osobných údajov, ktoré sa úradu poskytujú elektronicky. V bode 3 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa rozširuje okruh poistencov, na ktorých sa vzťahuje limit spolúčasti vo výške 25,- eur o držiteľov ocenenia najmenej strieborného Jánskeho plakety. V praxi to bude znamenať, že nositelia najmenej striebornej Jánskeho plakety, rovnako ako zdravotne postihnutí pacienti, či dôchodcovia, zaplatia na poplatkoch za lieky, maximálne 25,- eur za štvrťrok. Ďalšie doplatky im vráti zdravotná poisťovňa. 
To je v podstate náš pozmeňujúci návrh. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10. 10. 2017 o 14:52 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:03

Tibor Bastrnák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, zase musím vyjadriť spokojnosť nad tým, že chválite tento zákon, čo pán minister doniesol. Ja to tiež viem len chváliť kvôli tomu, lebo keď sa za druhej Dzurindovej vlády, pán minister zrazu doniesol kompletnú zmenu systému, tak ja som zachránil LSPP, hoci bol prísľub, že bude reorganizácia LSPP lebo vedeli sme, že hoci samozrejme, v celom zdravotníctve prvý musí byť pacient, na druhej strane efektívnosť je tiež veľmi dôležitá a vieme dobre zo štatistík, že LSPP po pol noci, už menej bola využitá. A preto to vítam lebo pán minister rieši celú túto vec kompletne, to znamená, že aj urgenty budú posilnené, jednak finančne, iné bude, dúfam, že prejde ten zákon, ktorý v prvom čítaní príde. Iné bude financovanie, bude to posilnené v každom prípade a celý systém zdravotníctvo už za tie roky napredoval tak, že fakt tento zákon už bol veľmi potrebný. Ja sa nebojím ani tých príplatkov, ktoré sú eventuálne za urgent, alebo za LSPP, už aj doteraz bolo kvôli tomu lebo vieme, že veľakrát aj systém je zneužívaný a dúfam, že každý na to zvykne a bude efektívne využívať. A ja si myslím, že tie výnimky, ktoré sú tam dané, pokryjú dosť širokú časť obyvateľstva, takže tí, ktorí naozaj potrebujú urgentnú pomoc, jako nebudú za to musieť platiť, to musíme v každom prípade vyzdvihnúť. Takže vítam tento návrh, ďakujem pánovi ministrovi za to, že priniesol sem do Národnej rady a k tomu vášmu pozmeňováku, chcem len toľko povedať, že keď pán minister to podporí a legislatívne je to čisté, tak my, za MOST - HÍD nemáme s tým žiadny problém, aby sme to podporili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 10. 2017 o 15:03 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:05

Andrej Hrnčiar
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Pán poslanec Budaj. Nie je tu. Pán poslanec Zelník.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 10. 2017 o 15:05 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:05

Štefan Zelník
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja vítam tento pozmeňovací návrh, pretože je pravda, že ľudia, ktorí darujú tú vzácnu tekutinu, krv a urobia to opakovane pre záchranu života, si zaslúžia naše ocenenie a myslím si, že aj v rámci tej miery solidarity, že všetci prispievame do zdravotného poistenia, finančné prostriedky, ale títo poskytujú niečo, niečo ešte viac, a teda mala by ich spoločnosť a my všetci, mali by sme ich jednak odmeniť a jednak aj za to im poďakovať. A preto aj my, za Slovenskú národnú stranu, ak nebudú iné prekážky, ja neviem, v nejakom preukazovaní týchto potvrdení o tom, či niekto je držiteľom alebo nie je držiteľom, aby sa to nezneužívalo, tento návrh podporíme. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 10. 2017 o 15:05 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:06

Alan Suchánek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za reakciu na moje vystúpenie a ja som rád, teda pokiaľ bude tá podpora, lebo všetci vieme, že je veľký problém s darcovstvom krvi, krvi nie je dosť, sú to ľudia, ktorí z toho nemajú žiadne veľké výhody alebo temer žiadne výhody a si myslím, že títo ľudia, by si to ozaj zaslúžili.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 10. 2017 o 15:06 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:07

Jana Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vyjadrím sa teda k preberanému zákonu. Na úvod niečo čo bude znieť tak trochu ako pochvala. Ministerstvo pripravilo naozaj komplexný návrh v rozsahu 7848 slov, k tomu 10 nariadení, 15, 20, príloh. Iste si to vyžadovalo mnoho hodinovú prácu zamestnancov ministerstva. Je to naozaj komplexný návrh. Popisuje výberové konanie na prevádzkovateľov, rieši to do úplných detailov až do úrovne presného popisu, kam umiestniť ambulancie pevnej siete, či do úrovne prikázaných garantovaných úhrad. Už tomu naozaj chýba len, aby štát rozhodol o tej slávnej farbe na stenách. Ja počkám. A propó 7 848 slov pre paragrafy niečoho, čo bude slúžiť pre občanov tohoto štátu, od 16.00 do 22.00 hodiny, teda presne šesť hodín denne, zasadnú výberové komisie ...

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Bernaťák, poprosím vás o kľud v sále.

Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Budú sa udeľovať licencie, prechodné obdobia, lehoty, odvolávania, permanentný štátny dozor. Všetky ostatné služby poskytované súkromnými spoločnosťami, v tomto štáte bežne majú otváracie hodiny do 18.00 niekedy aj do 20.00 hodiny, takže tu hovoríme o 7848 slovách, pre dvoj, trojhodinovú službu súkromnými lekármi v súkromných spoločnostiach, súkromných poskytovateľov. Smutnou súvislosťou potreby predložiť takúto právnu úpravu je, že v prípade ambulancií všeobecného lekára, či internistov, sa automaticky počíta až po 16.00 hodine ...

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Bernaťák, poprosím vás ešte raz.

Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
že lekár samozrejme ukončí starostlivosť o svojich pacientov a štát sa o pacientov postará a po 22.00 hodine čo? Budú sanitky na Kramároch od 22.01 vyhadzovať rodičov s deťmi, čo im práve vyskočila teplota nad 39,5? Budú deti utekať na urgent s desať eurovkou v ruke, aby nestratili svoje poradie? Šikovnejší si zavolajú
===== Svojich pacientov starali aspoň cez deň. A iste uznáte pán minister, že cez deň je tak do 18-tej, 20-tej hodiny.
Kde sú motivácie pre poisťovne, aby pre svojich poistencov objednávali a platili ich vlastného lekára, ktorý ich pozná oveľa lepšie ako náhodný lekár na pohotovosti podvečer alebo večer. Dôsledkom tohto návrhu bude, že teraz poisťovniam na podobné motivácie neostanú peniaze, keďže poisťovniam ide priamo prikázať, a to formou najsilnejšou zákonom, presnú sumu 12 eur za hodinu, ktorú má platiť len a práve ambulanciám LSPP. V dobrej tradícií ministersky riadeného zdravotníctva sú aj ostatné predložené návrhy. Štát ide za občana rozhodnúť, že si nesmie priplatiť za nemedicínske služby, ako sú stravovanie či lepšia izba počas hospitalizácie. Ministerstvo na jednej strane spracováva ozdravné plány Všeobecnej zdravotnej poisťovne v strate, štátnych nemocníc v strate, dotačný program na opravu budov nemocníc, či špeciálny príspevok daňových poplatníkov do zdravotníctva, pretože dofinancovanie formou dvojmesačnej zvýšenej platby za štátnych poistencov nie je nič iné, ako presun peňazí občanov tohto štátu.
A na strane druhej tu minister zdravotníctva predložil paragraf, kde sa natvrdo vzdáva možnosti selektívne od bohatších občanov získať pre zdravotnícke zariadenia dodatočné zdroje za nemedicínske služby vyššej kvality a investičnej aj prevádzkovej náročnosti. Do tejto kategórie by sme mohli zaradiť aj objednávanie načas, ktoré bolo síce teda na výbore stiahnuté, ale musím povedať, že tento pozmeňovák pána Bastrnáka z MOST - HÍD ma teda potešil a veľmi ma aj prekvapil. Prekvapil ma aj rozpor, ďalší rozpor v koalícii, ktorý bol na tomto pozmeňováku vidieť, kde teda SNS sa postavilo za tento návrh, MOST tak isto a SMER, hlavne teda v úlohe pána Blanára, absolútne proti. Ja si myslím, že objednávanie na čas a nadštandardné služby a možnosť si za nich priplatiť je nielen pozitívom pre pacienta a lekára, ale teda najmä aj dobrou správou pre rozpočet zdravotníctva v ktorom zúfalo peniaze chýbajú a súkromné peniaze, ktoré sú občania dobrovoľne rozhodnutí platiť by mali mať priestor, aby mohli vstúpiť do tohto rozpočtu. 
Čo sa týka pozmeňovacích návrhov, ktoré odzneli na výbore zdravotníckom, vyjadrím sa k orezaniu financií pre NCZI. V roku 2018 bude NCZI všetko spúšťa I recept, proskripčné záznamy do I-heltu a bude potrebovať peniaze na objednanie opráv, chýb zistených, tých zistených na úvod. Či sa mi to páči alebo nie, tak to proste funguje spúšťanie IT- systémov bez ohľadu na politiku. Odrezať im teraz peniaze sa mi zdá krátkozraké. Iste je potrebné kontrolovať načo budú svoje rozpočtované peniaze vynakladať. Ale to hádam ministerstvo zdravotníctva, ako zriaďovateľ aj robí. Ale jej vlastní poslanci v tejto kontrolnej činnosti neveria a tak chcú preventívne peniaze osekať skoro o štvrtinu. 
Tak isto zmena kompetencií pre licencie nemocníc. Systém kontroly a kompetencie je vždy jemný mechanizmus. Navrhovaný pozmeňovací návrh tejto jemný mechanizmus zásadným spôsobom narúša. Navyše odoberá kompetencie samosprávam a prideľuje ich štátu ministerstvo zdravotníctva. Takže sa dostávame do stavu, že ministerstvo si samo udeľuje oprávnenie na prevádzkovanie nemocnice, samo si ho bude odoberať a samo bude aj túto nemocnicu prevádzkovať. A navyše sa stane aj samoodvolacím orgánom. Štát ako prevádzkovateľ štátnych nemocníc bude rozhodovať o zásadných otázkach podmieňujúcich prevádzku akýchkoľvek súkromných zariadení. V odôvodnení sa píše, de facto štát dokáže garantovať činnosť týchto zdravotníckych zariadení aj v mimoriadnych situáciách. Pýtam sa, sme vo vojne? Je Slovenská republiky postihnutá prírodnou katastrofou, že musíme prijímať takéto zdôvodnenia. Alebo len niekto chce rozhodovať komu udelí alebo komu neudelí povolenie na prevádzkovanie koncovej nemocnice. Očakáva sa tu nebodaj nejaké korupčné správanie? Ak chceme hovoriť o sieti LSPP nemali by sme hovoriť o pevne sieti ale o minimálnej. Úloha by mala byť na bedrách zdravotnej poisťovne a kontrolou je poverený Úrad pre dohľad nad zdravotnou poisťovňou. Keďže to dnes tak nefunguje ministerstvo zdravotníctva prichádza so štátnym dirigizmom. 
A k pozmeňováku pána Valockého k tomu odobratiu kompetencií župám, ktoré som teraz spomínala. V podstate berie kompetenciu župan vydávať povolenia všeobecným nemocniciam zaradením do koncovej siete. Ale o tom, kto je zaradený alebo bude rozhodovať vláda na návrh ministerstva a v zásade tak vláda rozhoduje komu môže župa vydať povolenie a komu nemôže. Je to zneužiteľné, je to podľa mňa ťažká centralizácia, ktorá, a to je najväčší problém, neprešla medzirezortným pripomienkovým konaním. Prečo tieto veci neprešli pripomienkovaním. Toto ide ďaleko nad rámec tlače 630. V druhom čítaní v tejto krajine sa dá podľa mňa vyhlásiť aj vojna v Zimbabwe. Návrh pána Valocké sa za vlády Fico II skúsil presadiť cez medzirezortné pripomienkové konanie a tvrdo narazil, tak to teda tlačíme bez neho, bez diskusie. Dnes vie napríklad župa kontrolovať univerzitnú nemocnicu Bratislava, alebo s ohľadom na predkladateľa dajme príklad z Nitry. Tamojší lekár, ako si určite pamätáte, tamojší lekár kraja vyzval nemocnicu ku konaniu, lebo nemá dosť atestovaných anesteziológov. Po tejto novele bude Nitriansku nemocnicu kontrolovať ministerstvo, teda bude kontrolovať samo seba. Konflikt záujmov ako vyšitý. Toto sú tie najväčšie výhrady voči tomuto návrhu zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10. 10. 2017 o 15:07 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:18

Štefan Zelník
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem dve poznámky. Pozmeňovací návrh o poplatkoch bol stiahnutý z rokovania, pretože pripravuje sa nový a iste na novembrovú schôdzu bude predložený tak, aby v prvom rade bola ochrana pacienta, ale tak isto aby zase bola možnosť, ak niekto chce, aby sa na termín mohol objednať za patričný poplatok. Ja by som nevidel v tom problém pani kolegyňa, že štát chce regulovať koncové nemocnice, alebo chce mať nad tým dohľad. Veď kto iný ak nie štát. Veď ministerstvo zdravotníctva a štát má tu zodpovednosť. My to nemôžme nechávať na vucky. Predsa otázka aj ústavy, aj vôbec koncové nemocnice sú práve tie, ktoré by mali vyriešiť podstatnú časť diagnostiky ale aj liečby. A teda mne sa zdá byť úplne prirodzené, že štát nad tým musí mať dohľad. Predsa jedná sa v tých ... (Prerušenie vystúpenie časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10. 10. 2017 o 15:18 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:19

Jana Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Skoro vás vypli, ale viem čo ste chceli povedať. Ja si myslím, že kraj je bližšie k svojmu občanovi a aj k svojej nemocnici ako štát. A predsa štát má v rukách nástroje, má v rukách legislatívnu činnosť. Má v rukách Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tak nerozumiem prečo musí vstupovať ešte aj do tohoto. Mne to skôr príde ako naozaj, že sa plánuje teda ovplyvňovať z pozície ministerstva ako bude samozrejme pevná sieť vyzerať ale bez toho, aby sme sa pýtali krajov. 
No a čo sa týka tých poplatkov, ktoré boli stiahnuté. Som rada, že ste aj povedali, že bude znova. Ja naozaj tomuto veľmi fandím, to viete. Ale musím dopredu vyzvať aj vás, keďže ste predseda zdravotníckeho výboru, ak to bude možné a ideálne aj keď nebude možné, dajte to cez pripomienkové konanie, dovoľte diskusiu, dovoľte, ak to bude možné, prenos z výboru, aby ľudia o tomto naozaj vedeli, počuli a mohli sa k tomu vyjadriť. Lebo zásadný problém, čo pri väčšine tých návrhov má, lebo v mnohých je dobrý úmysel, sú tam dobré veci, dobré návrhy. Ale niekedy sa stáva, že aj dobrý návrh, ak príde takouto cestou, tak jednoducho človek má voči nemu nedôveru. A ja osobne teda potrebujem počuť aj názory tých, ktorých sa tieto návrh zákonov týkajú a to sú ľudia. 
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 10. 2017 o 15:19 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:21

Peter Osuský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, milí kolegovia, ja budem skôr pokračovať v tom duchu ktorý nastolil kolega Suchánek. A budem na to, čo sa dnes prerokúva, hľadieť z pozitívneho hľadiska. Keď by som vyabstrahoval z toho dve veci, z toho čo tu dnes zaznelo, jedna vec je zákonná norma predložená, druhá vec je pozmeňovací návrh kolegu Suchánka a jeho spolupodporovateľov. Musím povedať, že obidve z tých vecí sú pozitívne. Na úvod predosielam k návrhu kolegu Suchánka, ktorý hovorí o akomsi odmenení, uznaní strieborných Jánskeho darcov, či som v konfliktne záujmov, keď zaň budem hlasovať, pretože mám 49 darovaní, to znamená asi 9 nad zlatú Jánskeho plaketu. Ale považujem to za dobré a správne rozhodnutie a dovolím si ho dať do kontrastu s niečím iným, čo tiež tento návrh nepochybne dôvodne sa snaží regulovať.
Na jednej strane tu máme skupinu ľudí, ktorí dobrovoľne, už bez toho aby mali deň voľna, ako to bolo za socializmu keď som začínal ako darca krve, robia niečo, čo je presne vzaté nenahraditeľné, lebo vyrábame dnes všetko. Na festivale moderného tanca sme videli nádherne tancujúceho robota, ale krv ešte vyrobiť nevieme. Dokonca ani krvné doštičky a mnohé iné veci, ktoré zachraňujú život chorým ľuďom. Máme tu teda nie veľkú, ale chvalabohu ešte existujúcu množinu darcov krve. Potom tu máme pomerne veľkú množinu konzumentov, ktorí môžu dôjsť k úrazu, potrebujú ťažkú operáciu a potrebujú litre krve. V iste chvíli svojho života sú odkázaní za tú menšinu, ktorá im tú krv darovala, pričom oni sami vychádzajú z toho, čo sa rozmáha posledných 20 rokov nie u nás, ale v celom bohatom a civilizovanom svete z nárokovej spoločnosti. Oni majú nárok na svoju vzácnu krvnú Rh negatívnu skupinu, lebo majú nárok. Ale nikdy predtým ich nenapadlo, že aj iní mali nárok, ktorí by uvítali ich krv. Takže v tomto zmysle je svet rozdelený na tých, ktorí nemali v živote žiaden dôvod neísť darovať krv, napriek tomu tak nikdy neurobili, a na tých druhých, ktorí tak urobili. A teraz sa dostanem k inej kategórii nárokových občanov. Pohotovosť. Čestne sa priznávam, že v dôsledku vôle ľudu, ktorá ma pred rokmi stihla naraz v jednom období zvoliť do mestského zastupiteľstva, stal som sa vicestarostom starého mesta a súbežne som bol poslancom parlamentu, ma doviedla k rozhodnutie celkom pochopiteľnému a zdôvodniteľnému, že som skončil s lekárskou praxou. Mohli by ste si teraz povedať, no a čo tento tu teraz bude hovoriť o pohotovostných službách. 
No, mám doma moju milovanú manželku, ktorá mnoho nocí v roku i napríklad tú pozajtrajšiu bude tráviť v pohotovostnej službe na kožnej klinike Fakultnej nemocnice alebo Univerzitnej nemocnice v Bratislave, tak ako som tam slúžieval desaťročia aj ja. A divili =====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10. 10. 2017 o 15:21 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video