34. schôdza

11.9.2018 - 18.9.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

11.9.2018 o 17:50 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 17:50

László Sólymos
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážená Národná rada, cieľom tohto vládneho návrhu zákona je predovšetkým implementovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 1257 z roku 2013 z 20. novembra o recyklácií lodí a o zmene Nariadenia č. 1013/2006 a Smernice 2009/2016 a úpravy na základe požiadaviek, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Ide predovšetkým o zjednotenie postupu orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu, takzvané čierne skládky. Nanovo sa upravujú ustanovenie týkajúce sa účelovej finančnej rezervy, ktorú je povinný tvoriť každý prevádzkovateľ skládky odpadov. Zavádzajú sa cieľ zberu pre triedení zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obciach a mestách Slovenskej republiky, ktorých zavedením by sa malo dosiahnuť zlepšenie triedeného zberu komunálnych odpadov a zníženie množstva odpadov ukladaných na skládkach odpadov. Zavádza sa postup pri podozrení na nelegálnu cezhraničnú prepravu batérií a akumulátorov. Znižuje sa administratívna záťaž napríklad zrušením povinnosti mať schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene a to v prípade, že ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. Administratívna záťaž sa znižuje aj vypustením vyjadrenia okresného úradu pre podnikateľské subjekty v prípade jednoduchých a drobných stavieb v dokumentácii v kolaudačnom konaní.
Vládny návrh zákona rieši aj výhrady Európskej komisie v konaní o porušení povinnosti podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie č. 2017/2035. Ide o výhradu na neprijatie opatrení na čo najrýchlejšie zatvorenie skládok odpadov v súlade s čl. 7 písm. g) a čl. 13 Smernice Rady 1999/31 z 26. apríla 1999 v platnom znení. Navrhovanou úpravou sa v spojení s úpravou o stavebnom zákone umožní uzavretie tých skládok odpadov alebo ich časti, kde prekážkou pre skončenie konania právoplatným rozhodnutím na uskutočnenie stavby uzavretie skládky odpadov bolo preukazovanie práva k pozemku. Prevádzkovateľovi skládky odpadov bude možné nariadiť vykonanie potrebných úkonov a prác za účelom uzavretia skládky odpadov alebo jej časti, alebo ich zabezpečiť na náklady prevádzkovateľa. Návrhom zákona sa tiež rieši výhrada Európskej komisie ohľadne nesplnenia povinnosti podľa čl. 14 písm. a) až c) Smernici o skládkach vo vzťahu k prevádzkovaným skládkam odpadov, ktoré boli uvedené do prevádzky do 30. júna 2001 a vzťahovala sa na ne povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov. Dotknuté skládky odpadov budú predmetom
===== ... rieši výhrada Európskej komisie ohľadne nesplnenia povinnosti podľa čl. 14 písm. a) až c) Smernicou o splátkach vo vzťahu k prevádzkovaným skládkam odpadov, ktoré boli uvedené do prevádzky do 30. júna 2001 a vzťahovala sa na ne povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov. Dotknuté skládky odpadov budú predmetom posúdenia ohľadne možnosti pokračovania ich činnosti z hľadiska splnenia povinností podľa uvedeného článku Smernice o skládkach. Navrhovaná úprava vychádza aj z posúdenia skládky odpadov Považský Chlmec súdnym dvorom v rozsudkoch 25. apríla 2013 a zo 4. júla 2018. Keďže tieto skládky odpadov sú v rovnakom postavení ako skládka Považský Chlmec. Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami. Vážený pán predseda, vážená Národná rada, verím, že predložený vládny návrh zákona schválite. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.9.2018 o 17:50 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:54

Peter Antal
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský navrhujem výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky. Pán predseda, prosím otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.9.2018 o 17:54 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:56

Zsolt Simon
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, musím povedať, že predchádzajúci zákon, ktorý ste predkladali a ten, ktorý predkladáte teraz vzájomne sú na seba prepojené a naviazané. Obidva sa dotýkajú odpadu a dotýkajú sa envirofondu. Keď som hovoril o tom, že rozdeľovanie alebo postup pri rozdeľovaní envirofondu nie je transparentný a týmto návrhom transparentný nebude, tak dovoľte, aby som zacitoval z návrhu vyhlášky, ktorý ste priložili ako prílohu k tomuto návrhu, teda k predchádzajúcemu návrhu, aby sme boli na jasnom. Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykonáva ich kontrolu formálnej správnosti a úplnosti. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Takže jedného vyzve, aby doplnil a druhého nemusí. Toho, ktorého chce a je motivácia, toho vyzve a ktorého tam, kde motivácia nieje tam toho nevyzve a toho vyradí. Tak prosím tak zmeňte tú formuláciu, že fond musí požiadať pokiaľ je, tak každého vyzve na doplnenie žiadosti a keď nedoplní, tak je rovnaký postup. Ale, keď na fonde niekto subjektívne môže rozhodnúť, že od teba si vyžiadam doplnenie a od teba si nevyžiadam doplnenie, tak je to priestor na korupciu, jak hrom. Prestaňte, prestaňte tu hovoriť, že toto je v súlade s transparentnosťou. A odporúčam to preto urobiť, lebo potom zmluvu uzatvára samotný minister a keď jeho úradníci urobia takýto bordel, pardon to je inštitúcia, neporiadok, tak potom za to nesie zodpovednosť samotný minister a tie prepojenia. Tá vyhláška, ktorú ste priložili v predchádzajúcom návrhu, tá hovorí o tom, že postupne sa tie ceny pre občanov budú navyšovať a ono tie OZTV sú prepojené. Ja súhlasím s tým, čo aj v tomto napíšete, v tomto návrhu, že tie postupy majú byť zjednotené. Ja s tým súhlasím, ale darmo vy ten postup zjednotíte, keď samotný zákon je zlý a chorí. Preto, lebo nikto nedokáže odkontrolovať organizáciu zodpovednosti výrobcov, že či naozaj koľko použije a pozrime sa na to, že tí, ktorí vyrábajú pneumatiky majú aký systém tí, ktorí majú sklá majú aký systém, že tam sú tí, ktorí sú rovní a rovnejší. Potom vytvorme ten systém taký, aby bol rovný a rovnejší jedine pre občanov tejto krajiny a potom tie peniaze, ktoré už raz občan zaplatil, nech sa efektívne využijú. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2018 o 17:56 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:00

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister si teraz tak veľmi ťažko povzdychol, teda verím, že naozaj môžete vzdychať, pretože robiť už piatu novelu zákona o odpadoch. Myslím, že je toto piata ak nie šiesta s tou predchádzajúcou, tak to naozaj je silná dávka kávy a povedzme si pravdu, že zákon, ktorý bol prijatý v roku 2015, tak bol od začiatku zlý a bol to vlastne veľký problém. Boli ste v tom čase v opozícií a nezávidím vám, že vlastne teraz sa snažíte toto pokazené jablko nejako vylepšiť a vykrášliť, ale už je to 2,5 roka, už je to piata vaša novela a dosť som prekvapená, že ešte pri piatej novele stále nemáme implementované všetky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady a dohovie koľko ich ešte bude. Neviem to b ste nám mohli povedať, že koľko ešte máme neimplementovaných predpisov. Teraz sa to týka recyklácii lodí a to, že sa snažíte riešiť, robiť opatrenia až po prehratom súdnom spore áno treba ich robiť, ale malo sa to robiť, robiť skôr. Preto istým spôsobom tento zákon, ktorý predkladáte, aj v doložke je uvedené alternatívy, sú tam uvedené. Alternatíva jedna je riešenie nula, to je ako pôvodný stav, keď neschválime tento zákon, tak je tu hrozba nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z nedodržania nejakých lehôt na implementáciu a teda alternatívne riešenie jedna je prijatie návrhu. Čiže buď alebo. Áno, keby išlo len o implementáciu. Lenže toto sa dá posúdiť za veľkú novelu, ktorá má množstvo novelizačných bodov a naozaj ten, kto sa venuje odpadovému hospodárstvu a chcel by vydať nejakú papierovú príručku, tak asi by sa mu to už neoplatilo. Pretože kým možno dá do tlače jednu verziu, tak už budeme mať ďalšiu novelu na svete. Preto nejdem sa venovať všetkým týmto bodom, ale by som chcela sa venovať dvom vybraným častiam a to v súvislosti s tzv. čiernymi skládkami, ktoré riešite novelu § 15 a formu určovania zodpovednej osoby za tzv. čiernu skládku a spoluprácu s políciou a podobne. Ako je to obrovský problém, ktorý v praxi si prehadzujú jak taký horúci zemiak okresný úrad medzi obcou a políciou, pretože nikto nekoná, nikto ani nevie ako konať a nefunguje tu zase to, čo by malo, to znamená okresné úrady Štátna správa odpadového hospodárstve, ale aj polícia so svojou neexistujúcou zložkou environmentálnej polície, ktorá policajti nie sú zaškolení, nevedia vôbec hodnotiť ani nesledujú tieto situácie a potom výsledkom sú naozaj zatváranie očí pred rastúcimi kopami čiernych skládok, ako máme obrovskú kopu čiernej skládky tu priamo v Bratislave. Nám pod nosom, kde pán minister dennodenne chodí okolo skládky v Podunajských Biskupiciach. Tieto to novelizačné body, ktoré vy tu dávate v podstate neriešia tú situáciu. Zase ju podľa mňa je len naďalej zamotávajú, pretože je jasné, kto aj v súčasnej platnej legislatíve, kto je zodpovedný za aký odpad. Je jasné, čo je definícia komunálneho odpadu, keď je tam skládka komunálneho odpadu, tak je to zodpovednosť obce, často je to malá kopa pýta viac, často sú tieto čierne skládky komunálneho odpadu premiešané s rôznymi aj inými odpadmi, z rôznej podnikateľskej činnosti a v tom prípade už to nie je komunálny odpad, ale zodpovednosť za likvidáciu štátnej správy. Ak chýbalo len konanie rozhodnutie o tom, že okresný úrad rozhodne, áno my to odpraceme, lebo odprace tú čiernu skládku štát, tak je to len pridávanie nejakých administratívnych úkonov. Chcem poukázať, ale na vyhadzovanie prostriedkov, ktoré bolo v tejto súvislosti s tzv. Žigovým čistením Slovenska, kde 10 miliónov eur išlo z environmentálneho fondu na tzv. odstraňovanie čiernych skládok, ktoré nemali, nemali ani podľa vtedajších platných predpisov to určenie konanie cez okresný úrad, kde vlastne malo byť určené, že o akú skládku ide. Takže to máte tiež také dedičstvo, ktoré podľa mňa by ste si mali vy preveriť legitimitu tých vydaných prostriedkov. Chcem sa ešte venovať tomu, čo ste aj vy tu povedali ohľadom vytvárania toho špeciálneho fondu na účel rekultivácie. Aj teraz v podstate v rámci účtovníctva by mal ten podnikateľ mať povinnosť toto tvoriť. Nebránim sa tomu, že chceme to vytvárať ako špeciálnu účelovú finančnú rezervu. Nevidím však dôvod na to, aby to bolo v štátnej pokladnici, pretože štátna pokladnica je tiež nejaká banka a blokovať vklady nejakého podnikateľa nie je myslím si celkom v jej kompetencii, ale súhlasím s tým, aby nejaký fond sa vytvoril. Dá sa to porovnať k tvorbe nejakých opravných položiek v prípade nejakých súdnych alebo iných káuz, že ten podnikateľ si musí takýto fond nejaký vytvárať. Ale, keď si pozrieme paralelu napríklad pri bankách, kde banky tiež majú byť tí vkladatelia, majú byť chránené a majú zo zákona je vytvorený nejaký fond na ochranu vkladov ako v podstate nejaký účelový teda štátny fond a ja si myslím, že toto by mala byť ceste, že tak ako to navrhujete to nie je dobré riešenie. Ja by som skôr zvážila to, aby sme porozmýšľali, že takéto prostriedky by boli účelovo viazané na environmentálnom fonde, pretože v konečnom dôsledku naozaj ako pri bankách má byť chránený tým vkladateľ, tak v tomto prípade musí byť chránený ten občan vo vzťahu kvalite životného prostredia a naozaj, aby nezostalo len na bremeno štátu odstraňovať nejaké skládky, keď dôjde k zániku, ku konkurzu, proste prevodu majetku na cyperské spoločnosti a vlastne nedomôžeme sa tej osoby, ktorý by naozaj mal nejakú skládku rekultivovať, odstrániť alebo čokoľvek iné. Myslím ten mechanizmus podľa paralely bankového sektoru by bol lepší ako tieto prostriedky dávať na štátnu pokladnicu. Čiže toto sa mi zdá, že nie je dobré vymyslené a navrhujem, aby ste si to premysleli a prípadne do ďalšieho čítania, čítania zvážili, či túto filozofiu, táto filozofia by sa nemala, nemohla zmeniť a keď som kritizovala, že environmentálny fond by pri niektorých veciach ako pri tých poplatkoch za skládku .....
===== ...aby ste si to premysleli a prípadne do ďalšieho čítania, čítania zvážili či túto filozofiu, táto filozofia by sa nemala nemohla zmeniť. A keď som kritizovala, že environmentálny fond by pri niektorých veciach ako pri tých poplatkoch za skládku nemal mať ďalší nejak účelovo viazané prostriedky tak v tomto prípade v tomto prípade by to mali byť účelovo viazané. Ak by ste prijali túto koncepciu, ktorú vám navrhujem, aby ste nad ňou porozmýšľali tak samozrejme tieto prostriedky by mali byť účelovo viazané na rekultiváciu tých a monitorovania tie ďalšie povinné činnosti vo vzťahu k životnému prostrediu za prevádzkovanie nejakej nejakej skládky tie by mali byť účelovo viazané a účelovo viazané a dokonca na tú ktorú lokalitu, aby boli zaistené prostriedky na jej rekultiváciu. Buď ju dostanú tie prostriedky vyplatené naspäť ten prevádzkovateľ v danom čase kedy bude musieť skládku uzavrieť a rekultivovať alebo ak zanikne alebo čokoľvek sa stane, tak ďalšia poverená oprávnená osoba či obec alebo štát alebo ktokoľvek, ktorý túto zodpovednosť zaňho by realizoval. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2018 o 18:00 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:10

Ján Budaj
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, pán minister, kolegyne, kolegovia, ďalší environmentálny zákon znovu usiluje o to popasovať sa tentokrát so zákonom o odpadoch skutočne je veľmi hojne novelizovaným čo vyvoláva už aj ironické poznámky lebo najprv sme ho nesmierne na návrh koalície už aj v tomto volebnom období predbyrokratizovali tie opatrenia na drobných a malých podnikateľov pokiaľ ide o evidencie, ohlasovanie, zapisovanie boli enormné. Skutočne pán minister aj v tomto prípade musím zopakovať to, že to čo štát nevie nevie zariadiť hoci by mal napríklad kontrolu polície je veľmi nevhodné prenášať prenášať to na podnikateľov alebo prenášať to na občanov. Vynucovanie práva musí byť u nás konečne aj v tejto oblasti jasné a nedvojznačné. Skutočne by som bol býval už radšej keby ste pán minister priniesli nový zákon, vy tu máte toľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré by si zaslúžili urobiť raz riadny zákon, ktorý bol previazaný práve s tou represívnou zložkou s chovaním polície. Kým na polícii nemáme environmentálnu zložku alebo je len symbolická a nefunkčná, kým samotní policajti nemajú environmentálne vedomie, oni nesmierne podceňujú trestnú činnosť v oblasti environmentálnej a preto to zľahčujú, nevykonávajú dostatočne tie povinnosti, ktoré by štát mal pri vynucovaní práva plniť.
Tento zákon o odpadoch je rozsiahly, vytvorili ste ho zdanlivo akoby pre niektoré konkrétne problémy napríklad tú recykláciu u ľudí ale v skutočnosti je je to znovu o tom ako sa bude vykonávať práve táto represia. To ma na tom na tých vašich zmenách zaujíma najviac. Pritom kontrola aj tých mechanizmov, ktoré ktoré vytvárate napríklad pri fondoch, no vzniká nový fond kde sa majú ukladať peniaze, tá kontrola stále zostáva kdesi zavesená. Viem si predstaviť, že v krajinách, ktoré, kde je legislatíva dôsledná začínajú práve od konca. To čo mi máme zavesené vo vzduchu, čiže kto sa bude pozerať na prsty tých, ktorí v nich budú mať peniaze, tým by mala dobrá legislatíva začínať. Ešte raz by som vám prial, aby ste dosiahli naozaj zmenu účinnosti a k zodpovednosti štátu. V tom je totiž u nás veľký problém, že štát nevie kontrolovať nielen napríklad a vynucovať si právo nielen napríklad v oblasti čiernych skládok, o ktorých je aj tuná reč alebo v oblasti recyklácie, my to máme úplne notorické. Náš štát napriek tomu, že určité spektrum politikov má plné ústa toho, že sú etatisti, že chcú silný štát je v skutočnosti veľmi neúčinný. Ten štát nevie zabezpečiť bezpečie ľudí, štát nevie kontrolovať napríklad ničenie dreva, hoci som tu za týmto pultom upozorňoval, že stačilo by angažovať cestných policajtov, vznikol nový orgán ako viete. Nie je to váš rezort, viem, že vy ste ho nepredkladali ale zaujímali by ma ako pani ministerka vysvetlí, že k čomu ten nový orgán Slovenská lesnícka a drevárska inšpekcia napríklad priviedla. Mala zopár miest, vyzeralo to len ako fleky pre nejakých svojich ľudí a účinnosť týchto zopár ľudí je viac než hypotetická.
Tak ako nevie štát zabrániť, aby vznikali čierne skládky, nevie zabrániť, aby vznikali čierne vývozy dreva až keď nám hrozila pokuta, áno 100 miliónov eur tak po 10 rokoch tie, to nariadenie Európskej únie bol z 2. októbra 2010 až tento rok sa naveľa, naveľa urobila, urobil akýsi krok aj ten je viac než symbolický. Tá kontrola je iba na papieri. Čiže ak nemám zájsť priam do literatúry lebo my sme krajina, v ktorej môže existovať 20 rokov spievajúci dom ako poznáte tú známu kauzu, o ktorej bola už v národnom divadle divadelná hra. Obťažovanie spoluobyvateľov absolútne drastického drastickej podoby. Ja to považujem za ilustráciu toho, že náš štát alebo tí, ktorí vykonávajú jeho moc až pričasto nemajú záujem o otázky verejnosti o problémy verejnosti. Riešia si svoje vnútorné záujmy svoje vnútorné problémy a štát tak napriek tomu, že má, majú mnohí predstavitelia plné ústa národa, štátu, etatizmu. Štát je vlastne nesmierne neúčinný, nevie obraňovať verejný záujem. Prial by som vám pán minister, aby ste dosiahli, aby sa za prvé myslím si, že tento zákon by bolo dobré zastrešiť raz ako nový zákon o odpadoch, ak sa vám znovu podarí robiť ešte šiestu novelizáciu v tomto volebnom období verím, že už prídete s novým zákonom a hlavne, že prídete so zákonom, ktorý bude previazaný na ministerstvo vnútra, napokon aj na ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré má istú časť týkajúcu sa jeho rezortu, ktorá tiež súvisí s odpadmi alebo s ochranou prostredia a že tu vytvoríte skutočnú zmenu.
Zatiaľ tento nesmierne rozsiahly a prekomplikovaný výrobok prináša určitú administratívu, prináša platonické túžby na to, aby sa polícia konečne zapojila. Ale ako viete doterajšia prax je taká, že obce ak vôbec nejakú políciu majú veď mnohé malé obce ani nemajú, nie sú dnes spôsobilé ani identifikovať čierne skládky a ani zisťovať zisťovať ich páchateľov a k tomu ani táto novela zákona nemôže a to nemôže zabezpečiť ani táto novela zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2018 o 18:10 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:17

László Sólymos
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne za vystúpenia. Pôjdem odzadu, súhlasím s tým, že každý zákon proste má takú hodnotu ako to vieme vymôcť o tom sme sa bavili. Takže poviem úplne, že my rokujem s pani ministerkou o tom, aby sme vytvorili spoločne skupinu, tím, ktorá by práve mala robiť na tom, že v ktorých zákonoch čoby sme mali zmeniť preto, aby sme mohli byť v tomto účinnejší a aby aj polícia mohli byť v tomto účinnejší, a to znamená, robíme na tom a dúfam, že v krátkej dobe dôjdeme s nejakým riešením. Pani poslankyňa, je to pravda, že implementujeme smernicu Európskej komisie a tie smernice budeme implementovať stále lebo jednoducho tie smernice sú stále nové a nové. Napríklad táto konkrétne je nová a tá európska legislatíva funguje a my sme tu od toho, aby sme implementovali tie smernice do nášho legislatívneho systému a proste to budeme robiť, to je naša práca. Takže budeme prichádzať s ďalšími a ďalšími vecami lebo jednoducho to musíme robiť. Čo sa týka environmentálneho fondu, vy ste hovorila, že že na čo tam ideme riešiť v environmentálnom fonde niečo špecifické, ideme riešiť v environmentálnom fonde len to, že bude mať environmentálny fond príjem taký, ktorý doteraz nebol lebo jednoducho z tých poplatkov doteraz environmentálny fond neprijímal peniaze a jednoducho tie poplatky vlastne ten rozdiel bude podľa určitého kľúča aj delený a proste to sme riešili týmto s týmto návrhom zákona tak, že tá obec, ktorá má skládku v katastri automaticky dostane proste za to nejaký tak isto ako teraz zostáva ten poplatok. Obec, ktorá bude triediť nad 60 % tak bude mať nárokovateľnú časť z tej sumy lebo jednoducho sú dobrí tak ich treba nejakým spôsobom ohodnotiť a samozrejme tým pádom budeme ich motivovať aj z tejto strany, aby proste to robili. Budeme podporovať z toho aj obce ale aj súkromné spoločnosti tie, ktoré budú investovať do technológie, aby sme predišli k vyrábaniu vlastne toho toho odpadu. To znamená, že má to logiku je to premyslené, ja si myslím, že to je dobre nastavené.
No a naposledy, na konci tu s pánom Simonom sme mali taký takú výmenu názorov, ale už tu nie je, no. Keď som teraz sa tu bavil s pánom Kollárom už tu nie je, tak mi hovoril, že ja som tu preto, aby som doniesol nejaký návrh a on je tu preto, aby to kritizoval, že to tak nefunguje, hej. To je akože klasika, hej opozícia koalícia tak to funguje, ja to beriem. Aj to beriem, že pán Simon proste takto vystupoval, ale musím povedať jednu vec a ja som mu to povedal. Ako môže povedať, že je tam korupcia keď niečo dožaduje fond. Proste takto to funguje, každý proste fond, európske dotácie všetko aj on bol ministrom neviem koľko rokov, mal pod sebou PPA, mal pod sebou IROP a garantujem, že každý z projektov, ktoré prichádzajú, ktoré žiadatelia to znamená obce, hoci kto podnikatelia, ktorí posielajú tie projekty, z toho 90 % je nedokonalý. To znamená, musíme ich dotazovať, aby doplnili atď. kde tam je tá korupcia, to celkom som to nepochopil, že na čo načo pán kolega Simon myslel a nehovoriac o tom, že nie je to ani to nie je pravda, že ministerstvo nemá právo kontrolovať OZV, ministerstvo má právo cez svoju inšpekciu životného prostredia aj to robíme. A už dve napríklad sme kvôli tomu lebo neplnili povinnosti , aj takéto OZV sme zrušili. Takže asi toľko k tomu. Ďakujem pekne a dúfam, že ten vládny návrh zákona podporíte, ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.9.2018 o 18:17 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:22

Peter Gajdoš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážené poslankyne, poslanci, Národná rada Slovenskej republiky svojim uznesením č. 1846 z 23. septembra 2005 v znení neskorších aktualizácii vzala na vedomie návrh vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie a podľa čl. 86 písmeno k) neskôr zaradeného ako písmeno l) Ústavy Slovenskej republiky vyslovila súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia. V nadväznosti na organizačné zmeny v rámci agentúry NATO pre komunikáciu a informácie CIA v Bruseli Belgického kráľovstva sa týmto návrhom ruší zastúpenie v programovacom centre NATO v Glonse v Belgicku a nahrádza sa zastúpením v úrade programovania a služieb pri systéme velenia, riadenia vzdušných síl v Haagu v Holandsku. Predloženým návrhom sa nezvyšujú tzv. celkové mandátové počty príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v uvedenom vojenskom zastúpení tak ako boli schválené na 171. Z hľadiska reálnych počtov sa predpokladá ich zachovanie pre celkové reálne počty vyslaných príslušníkov ozbrojených síl nepresiahnu podčiarkujem nepresiahnu vzhľadom na finančné možnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky súčasný počet 86 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. V súčasnosti máme vyslaných...
===== ... schválené na 171. Z hľadiska reálnych počtov sa predpokladá ich zachovanie pre celkové reálne počty vyslaných príslušníkov ozbrojených síl nepresiahnu, podčiarkujem, nepresiahnu vzhľadom na finančné možnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky súčasný počet 86 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. V súčasnosti máme vyslaných 81 aj na vedomie profesionálnych vojakov. Z uvedeného dôvodu nemá predložený návrh žiadny finančný vplyv a výdavky súvisiace s vojenským zastúpením, sú v plnej miere zabezpečené z rozpočtu kapitoly rezortu ministerstva obrany. Jedná sa iba o reorganizačné zmeny a vidovací proces, z ktorého sme riešili uvedení problém presunu profesionálneho vojaka. Vláda Slovenskej republiky vyjadrila svoj súhlas s predmetným návrhom svojim uznesením č. 316 z 11. júla 2018. Na 04. septembra tohto roku bol taktiež materiál predmetom rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci týmto si vás dovolím požiadať o súhlas predloženým návrhom. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2018 o 18:22 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:24

Jaroslav Baška
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, ďalší kolegovia z vlády, pani poslankyne, páni poslanci dovoľte mi prečítať správu, spoločnú správu z výboru pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na aktualizáciu slovenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, ktoré máte pod tlačou 1051a. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia (tlač 1051) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 1129 z 27. augusta 2018 pridelil návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach Nato a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia (tlač 1051) na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/96 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniachopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia (tlač 1051) v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky za a) zobrať na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podľa článku 86 písmeno l Ústavy Slovenskej republiky, b) vysloviť súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ. Prílohou tejto správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré si dovolím prečítať teraz, aby sme vedeli o akom návrhu uznesenia sa bude hlasovať. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia (tlač 1051). Národná rada Slovenskej republiky za a) berie na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podľa čl. 86 písm. l Ústavy Slovenskej republiky za b) vyslovuje súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ. Pani podpredsedníčka chcem vás požiadať, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2018 o 18:24 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:24

Peter Gajdoš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ja len chcem poďakovať za podporu, prajem príjemné rokovanie a pekný podvečer. Dovidenia.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2018 o 18:24 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:29

Peter Kažimír
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pani podpredsedníčka za slovo. Prajem vám všetkým príjemný dobrý deň. Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšenie účelovosti, adresnosti a efektívnosti štátnej podpory stavebného sporenia. V tomto kontexte predmetu návrhu novely zákona o stavebnom sporení je úprava podmienok poskytovania štátnej prémie na stavebné sporenie a úprava podmienok stavebného sporenia vrátanie terminologického precizovania definície stavebného sporenia. V rámci úpravy podmienok poskytovania štátnej prémie sa zvýšenie účelovosti, adresnosti a efektívnosti štátnej podpory stavebného sporenia navrhuje dosiahnuť prostredníctvom prijatia týchto nasledujúcich opatrení. V prvom rade o zrušenie inštitútu takzvaných priateľských sporiteľov. Potom ide o zúženie okruhu poberateľov štátnej prémie podľa príjmu. Po tretie ide o vylúčenie poberania štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru. Po štvrté ide o osobne limitovanie nároku na štátnu prémiu v prvom roku sporenia a v neposlednom rade takisto sa znižuje minimálna percentuálna výška štátnej prémie. Začnem pár vetami k zrušeniu inštitútu takzvaných priateľských sporiteľov. Zrušenie tohto inštitútu, je opatrením, ktorým ministerstvo financií sleduje zvýšenie účelovosti štátnej podpory stavebného sporenia, ktoré je poskytované z verejných zdrojov. Niektorí účastníci stavebného sporenia, takzvaní priateľskí sporitelia, ktorí sporia viac ako 6 rokov a nebol im poskytnutý stavebný úver, nemusia nasporené prostriedky, vrátane pripísanej štátnej prémie použiť na stavebné účely. Ide o jediný inštitút v porovnaní s inými formami v celkovom spektre v štátnej podpory bývania, ako sú nástroje a programy Štátneho fondu rozvoja bývania, bonifikácia úrokovej sadzby, hypotekárnych úverov pre mladých, mám na mysli takisto nový systém daňového bonusu za zaplatené úroky z úverov na bývanie pre mladých, pri ktorom nie je povinnosť dokladovať účelové použitie prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Ak štátna prémia nie je spojená s jej účelovým požitím, je využívaná len na zvýšenie úrokových výnosov priateľských sporiteľov, tak je tomu dnes. Preto navrhujeme viazať poskytnutie štátnej prémie na podmienku, aby sa prostriedky získané stavebným sporením vrátené štátnej prémie použili výlučne na stavebné účely. Toto opatrenie sa bude vzťahovať len na nové zmluvy o stavebnom sporení uzatvorené od účinnosti zákona a pri tomto opatrení sme dosiahli aj konsenzus súhlas so samotným priemyslom alebo trhom, ktorý poskytuje tieto, tieto úvery. V ďalšom by som sa pristavil pri zúžení okruhu poberateľov štátnej prémie podľa príjmu. Je to oparenie, ktorým sa navrhuje zvýšiť adresnosť štátnej podpory a stavebného sporenia formou určitého sociálneho zamerania. Z pohľadu prijímateľov štátnej prémie absentuje v súčasnej právnej úprave stavebného sporenia v porovnaní s inými už spomínanými formami štátnej podpory akýkoľvek prvok priamej selekcie. Štátnu prémiu na stavebné sporenie môže získať dnes každý bez ohľadu na výšku svojho príjmu. Stačí v kalendárnom roku vložiť na účet stavebného sporiteľa požadovanú sumu finančných prostriedkov a štátna prémia sa určí percentom z ročného vkladu vypočítaným na základe vzorca uvedeného v prílohe zákona. Preto navrhujeme, vyplácať štátnu prémiu stavebným sporiteľom plnoletým fyzickým osobám iba v prípade, ak ich priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok neprekročí 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Toto opatrenie sa bude týkať všetkých plnoletých stavebných sporiteľov, vrátane tých, ktorí už majú uzatvorené zmluvy o stavebnom sporení. Neplnoleté osoby však budú mať nárok na štátnu prémiu automaticky bez ohľadu na výšku príjmov tak, ako tomu bolo doposiaľ. V ďalšom vylúčenie poberania štátnej prémie počas medziúveru. Vylúčenie poberania štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru je prvým z troch ďalších opatrení zameraných na zvýšenie efektívnosti stavebného sporenia. Medziúvery tvoria až 90 % z celkového portfólia úverov stavebných sporiteľní, pričom objem novoposkytovaných medziúverov veľmi výrazne približne až 15 násobne prevyšuje objem novoposkytovaných zvýhodnených stavebných úverov. Štát tak prostredníctvom štátnej prémie prevažne podporuje poskytovanie komerčných úverov na bývanie na úkor zvýhodnených stavebných úverov, pretože medziúvery sú naozaj aj na komerčné podmienky drahé. Medziúver je stavebný úver poskytovaný za komerčných podmienok tým stavebným sporiteľom, ktorí ešte len začali sporiť alebo ktorí síce splnili podmienky sporenia svojich vkladov, ale ďalšie podmienky na pridelenie zvýhodneného stavebného úveru ešte nespĺňajú. Medziúver by mal byť poskytovaný len ako doplnok, ak má stavebná sporiteľňa prebytok voľných zdrojov. Súčasná právna úprava však umožňuje čerpať štátnu prémiu aj počas splácania medziúveru, čo výrazne znižuje ochotu stavebných sporiteľov počkať si na pridelenie z jeho denného stavebného úveru. Zámerom ministerstva financií je preto znížiť objem komerčných medziúverov, avšak nie ich zákazom alebo iným priamo obmedzením ale demotiváciou. To znamená, vylúčením nároku na štátnu prémiu, ak si sporiteľ vezme medziúver. Takáto systémová zmena by mal zároveň viesť sporiteľov k zodpovednému zadlžovaniu sa, ak to chcete tak počuť, na ktoré upozorňuje aj Národná banka Slovenska. Sporitelia budú viac motivovaní k dlhodobému sporeniu, ktoré je podporované štátnou prémiou, pričom po nasporení požadovanej sumy majú možnosť získať aj zvýhodnený stavebný úver. Zmena sa bude vzťahovať až na nové zmluvy, obmedzí úver uzatvoreného od účinnosti zákona. Toto opatrenie sa nebude týkať stavebných sporiteľov spoločenstiev vlastníkov bytov, ktorí používajú medziúvery na financovanie obnovy, rekonštrukcie, údržby ako aj odstraňovanie systémových a iných porúch spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov. V ďalšom sa zastavím pri osobitnom limitovaní nároku na štátnu prémiu v prvom roku sporenia. To je ďalšie opatrenie, ktoré je uvedené v legislatívnom návrhu. Podmienky nároku na štátnu prémiu za prvý rok sporenia sa vôbec neoddelil od dĺžky obdobia platnosti zmluvy o stavebnom sporení v tomto prvom roku sporenia. Podľa súčasnej právnej úpravy je totiž možné na získanie plnej ročnej štátnej prémie uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení a vložiť celý požadovaný ročný vklad napríklad aj 31. decembra daného roka. Štátna prémia za tento kalendárny rok je dnes v plnej výške pripísaná na účet stavebného sporiteľa takmer hneď na začiatku nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že štátna prémia má charakter úrokovej prémie, súčasný systém potom nezohľadňuje potrebu adekvátnej platnosti zmluvy, ani časovej viazanosti vkladov v prvom roku sporenia s cieľom získania maximálnej štátnej prémie. Preto navrhujeme osobitné limitovanie nároku na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení uzavretej v priebehu kalendárneho roka a to tak, že ak stavebný sporiteľ uzavrie zmluvu až v druhom polroku kalendárneho roku, jeho nárok na štátnu prémiu z tejto zmluvy nesmie presiahnuť polovicu maximálnej sumy štátnej prémie ustanovenej zákonom. Opatrenie sa samozrejme bude vzťahovať len na nové zmluvy o stavebnom sporení. No a na záver ide o zníženie minimálnej percentuálnej výšky štátnej prémie. Percentuálna výška štátnej prémie výrazne dnes prevyšuje súčasné priemerné trhové úrokové sadzby na vkladových produktoch v komerčných bankách. Aj keď sa určuje na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona, ktorý vychádza z referenčnej sadzby odvíjajúcej sa od priemerných výnosov štátnych dlhopisov, zákonom sa však zároveň stanovuje, že nemôže byť dnes nižšia ako 5 % a vyššia ako 15 % v skladu. To znamená, ručenie nie je menšie ako 5 % vás prosím, aby ste zobrali do úvahu, ako sa úročia dnes vklady obyvateľstva v komerčných bankách. To znamená, že napríklad pre rok 2018 bola výška štátnej prémie podľa vzorca vypočítaná na pol percenta, 0,5 % zo zákona sa ale musela určiť vo výške 5 % ročného vkladu, čo je 10-krát, 10-krát opakujem, viac, ako, ako stanovuje vzorec vychádzajúci z nejakej reality a logiky a ceny peňazí na trhu. Preto navrhujeme znížiť spodnú hranicu percentuálnej výšky štátnej prémie z 5 % na 2 ...
===== 0,5 % zo zákona sa ale musela určiť do výšky 5 % ročného vkladu, čo je desaťkrát, desaťkrát opakujem viac ako stanovuje vzore vychádzajúci z nejakej s reality a logiky a ceny peňazí na trhu. Preto navrhujeme znížiť spodnú hranicu percentuálnej výšky štátnej prémie z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu. Toto opatrenie sa dotkne všetkých stavebných sporiteľov, to znamená že aj tých ktorí majú uzavreté zmluvy pri keby sme sa teleportovali na začiatok roku 2018 tak pri výpočte 0,5 by to bolo aj 2,5 čiže stále 5 krát viac ako stanovuje racionálny vzorec výpočtu podľa ceny peňazí na trhu. V rámci posledného uvedeného opatrenia zároveň predloženým návrhom sa zvyšuje maximálna suma štátnej prémie na 70 euro p v prospech všetkých stavebných sporiteľov, ešte raz opakujem, že po dlhých, dlhých debatách s predstaviteľmi trhu z dohľadom zo zástupcami tripartity, toto je výsledok, ktorý dosiahol parametre konsenzu, to znamená bez zásadných pripomienok, o čom svedčí aj záznam z rokovania tripartity. Ďakujem na úvod.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2018 o 18:29 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video