Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18. 10. 2017 o 17:44 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 17:44 - 17:46 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pani ministerka, za vaše vystúpenie. Musím povedať, že ja som veľmi zvažoval, keď som si čítal návrh, pozvánku, návrh programu tejto schôdze, že sa možno prihlásim s vlastným vystúpením v rozprave z jednoduchého dôvodu, že, samozrejme, problém s výškou odmeny už bol definovaný a ten máme všetci, ktorí sme podporili program tejto schôdze, k tomu sa nebudem vyjadrovať.
Ale zamrzelo ma to z návrhu alebo z textu toho odôvodnenia, že predkladatelia obvinili ministerstvo spravodlivosti z toho, že nekonalo v minulosti a že malo konať. Ako po vojne je každý múdry, každý je generál. Ale toto pokladám za nespravodlivé, pretože, samozrejme, nebudem sa vracať k tomu, čo tu už odznelo, kedy vznikla vyhláška, ktorá upravuje zmluvné tarify pre advokátov a ich odmeny za činnosť a za ktorého ministra vznikla a, samozrejme, doteraz to fungovalo. Ale nemôžme my viniť za ľudské zlyhania právny predpis a takisto ani nie toho, kto je jeho autorom, prípadne kto zaň zodpovedá v súčasnosti. Čiže ja som pokladal tento argument za veľmi populistický a chcel som vysloviť s ním svoj nesúhlas.
Samozrejme, ja som tiež veľmi rád, že odznelo z úst pani ministerky aj to, že upozornila na to, že nedá sa všetko regulovať. Skutočne sa nedá najmä v právnych službách, tu ja som pomerne značne prekvapený z toho, že práve tí, ktorí vlastne sa hlásia k liberalizmu na jednej strane, na druhej strane tuná akosi volajú po presnej regulácii, ktorá nie je možná. Každý, kto pozná právne služby, vie, že neni právna služba jedna ako druhá, že právny poriadok je komplikovaný a že skutočne v jednom prípade tá právna služba môže vyžadovať veľmi veľké nároky, medzinárodnú časť, v druhom prípade tomu tak nemusí byť. Čiže ani tá hodnota sporu nemusí byť vždy relevantná, tak ako pani ministerka zdôraznila.
Čiže chcem povedať, že nezjednodušujme si tento problém, ale hlavne nebuďme populisti. To populistické odsudzovanie odmeny, ktorá je dnes 2,5 %... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 11:16 - 11:18 hod.

Gál Gábor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, mám pochopenie pre váš návrh, ale musíme zohľadniť aj to, že kebyže po desiatich rokoch jednému poľnohospodárskemu podniku by sme zobrali všetku pôdu alebo polovicu, tým by sme ohrozili to, že ten poľnohospodársky podnik nemusí prežiť. Čiže musíme mať na zreteli aj to, že tu je nejaký fungujúci podnik, ktorý 10 rokov, keďže má v nájme minimálne na 10 rokov poľnohospodársku pôdu, čiže ten podnik je existenčne zabezpečený, fungujúci, tak tá prolongácia tam, no, je a do istej miery má aj zostať. Na druhej strane tiež treba zobrať aj do úvahy to, že teraz zoberieme jednému podniku nejakých 500-tisíc hektárov a dáme druhému, ktorý ešte existenčne, možno ešte nie je fungujúci, a vlastne vymeníme, od subjektu A dáme subjektu B.
Tento zákon alebo táto novela, náš pozmeňujúci návrh je o tom, aby sme dali tým, ktorí majú nejakú, predsa len nejakú, nejaký podnik s pridanou hodnotou, mladým farmárom, tí, ktorí majú špeciálnu rastlinnú výrobu, tí, ktorí majú finálny produkt, čiže majú takú výrobu, nielen to, že niekde zasejú a potom zorajú. A tam aj tam zamestnanosť je pri týchto podnikoch troška vyššia.
Ale hovorím, že stále je problém ten, že áno, zmluvy sa prolongujú. Keď všetko zaplatí, po 10 rokoch, po 15 rokoch v niektorých prípadoch tak automaticky sa obnovuje nájom. Ale my nemôžme celé odvetvie poľnohospodárstva vystaviť tomu, že po 10, 15 rokoch vymeníme absolútne všetkých vlastníkov, všetkých nájomcov. Toto by potom mohlo dopadnúť zle. Čiže musíme hľadať riešenie také, aby sme zabezpečili chod aj tých podnikov, ktoré majú na trhu svoje postavenie, ale umožnili aj mladým farmáriť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18. 10. 2017 11:09 - 11:14 hod.

Gál Gábor Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako ministerka vo svojom predslove povedala, že my sme predložili určitý pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorým sme umožnili, aby začínajúci farmári alebo farmári, ktorí majú špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo farmári, ktorí produkujú finálny produkt, mohli mať od Slovenského pozemkového fondu jednoduchší a zaistený prístup k nájmu poľnohospodárskej pôdy. Sme navrhli určité riešenie s tým, že sme zvýšili z pôvodnej výmery, percentuálnej výmery, ktorá by sa mohla zobrať tým nájomcom, ktorým skončí zmluva, jednotlivé položky a toto sme vyhodnotili po predložení nášho pozmeňujúceho návrhu aj na základe dohody s príslušnými záujmovými organizáciami, že by to mohlo byť v niektorých prípadoch aj nespravodlivé alebo časť poľnohospodárskych podnikov by mohla byť na tom po týchto zmenách horšie, ako sme si predstavovali. Tak teraz predkladám pozmeňujúci návrh, ktorým by sme potom tie percentá znížili pri najväčších nájomcoch z pôvodne 10 %, čo by sa im mohlo zobrať, my sme navrhli 20 a teraz ideme do kompromisu medzi tými číslami.
Tým vlastne chcem najprv stiahnuť ten náš pôvodný návrh, ktorý sme dali v rozprave, a namiesto toho návrhu teraz predkladám nový, ktorý znie:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 24/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov a poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 12 znie:
"12. § 13 ods. 5 znie:
"(5) Prednostné právo na nájom pozemkov podľa odseku 4 nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví záujem okrem doterajšieho nájomcu aj mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo poľnohospodár, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky, najviac však do výmery 50 hektárov. Fond prenajme mladému poľnohospodárovi alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu podmienky malého podniku alebo mikropodniku pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo pozemky poľnohospodárovi, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodárovi, ktorý vyrába finálny produkt, ak existujú pozemky, ktoré možno podľa tohto zákona prenajať, najviac však do celkovej výmery 150 ha bez pozemkov, ktoré už má vo vlastníctve alebo nájme."."
2. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie: (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím vás, väčší kľud, nepočuť, čo hovorí pán poslanec.

Gál, Gábor, poslanec NR SR
"13. V § 13 ods. 6 sa slová "odseku 4" nahrádzajú slovami "odseku 5", v písm. a) sa slová "3 %" nahrádzajú slovami "4 %", v písm. b) sa slová "5 %" nahrádzajú slovami "7 %", v písm. c) sa slová "7 %" nahrádzajú slovami "9 %" a v písm. d) sa slová "10 %" nahrádzajú slovami "12 %"."
Bod 3. V čl. I bod 13 znie:
"13. V § 13 ods. 7 a 9 sa slová "odseku 4" nahrádzajú slovami "odseku 5" a za slovo "mikropodniku" sa vkladajú slová "alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt"."
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18. 10. 2017 11:06 - 11:07 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som z môjho pozmeňujúceho návrhu k tlači 660 stiahol bod 2, nakoľko koliduje s bodmi 5 a 30 spoločnej správy, a ďalej sťahujem z pozmeňujúceho návrhu body 7 a 12, ktoré riešia novú definíciu trhového podielu pre výpočet zberového podielu OZV pre obaly. Táto definícia je v zákone potrebná, avšak chcem, aby bol vytvorený priestor na prerokovanie navrhovaných riešení s dotknutými subjektami v rámci legislatívneho procesu. Výsledkom však bude podanie nového návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18. 10. 2017 9:14 - 9:17 hod.

Janckulík Igor Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 617).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo, ktorý súčasne určil za gestorský výbor.
Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorskému výboru v zmysle § 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku predložil pozmeňujúci návrh na svoje stanovisko poslanec Martin Poliačik.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 617), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 a 2 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 68 z 10. októbra 2017, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17. 10. 2017 18:32 - 18:47 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V rozprave by som chcela predkladať pozmeňujúci a doplňujúci návrh spolu s pani poslankyňou Editou Pfundtner, s pánom podpredsedom Bélom Bugárom a s pánom poslancom Elemérom Jakabom. Najprv by som odôvodnila náš pozmeňujúci návrh.
Cieľom predloženého návrhu je v zásade poskytnúť dôchodcom pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru rovnakú výhodu, akú majú v súčasnosti žiaci stredných a študenti vysokých škôl. Budú mať právo určiť si dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na základe ktorej nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia. A tak oni a ich zamestnávatelia budú oslobodení od platenia odvodov na povinné dôchodkové poistenie a zamestnávatelia aj do rezervného fondu solidarity. Oslobodenie sa navrhuje v rovnakej výške vymeriavacieho základu, ako je tomu už v súčasnosti u študentov, to znamená 200 eur mesačne, čo predstavuje 2 400 eur ročne.
Jedným z dôvodov na prijatie navrhovaného opatrenia je aktuálny rast ekonomiky a s ním súvisiaci vyšší dopyt po pracovnej sile. Návrh sa
bude týkať v súlade so zásadou rovnosti poberateľov starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov a výsluhových dôchodkov, ktorých poberatelia dovŕšili dôchodkový vek.
K najväčšej zmene dôjde u poberateľov predčasných starobných dôchodkov, ktorí v súčasnosti vôbec nemôžu vykonávať zárobkovú činnosť a zároveň poberať tento dôchodok. V súčasnosti zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak vznikne dôchodkové poistenie jeho poberateľovi bez ohľadu na výšku vymeriavacieho základu. Podľa predloženého návrhu sa poistencovi, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, bude vyplácať predčasný starobný dôchodok až do kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahne úhrnný príjem z dohody v kalendárnom roku 2400 eur. Predloženým návrhom sa umožňuje, aby aj poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorý si určil dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, mohol do zákonom ustanovenej sumy príjmu 2 400 eur ročne vykonávať zárobkovú činnosť bez toho, aby mu zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Do príjmu v sume 200 eur mesačne nebude poberateľ predčasného starobného dôchodku dôchodkovo poistený. Navrhované riešenie je zvolené tak, aby jeho praktická realizácia znamenala čo najmenšiu administratívnu záťaž pre Sociálnu poisťovňu a poistenca, pokiaľ ide o rozhodovanie o vzniku a zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku v závislosti od vzniku a zániku dôchodkového poistenia a jej praktické vykonávanie.
Dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách ustanovených Sociálnou poisťovňou. Zamestnávateľ oznamuje Sociálnej poisťovni údaje o príjme zamestnanca za príslušný kalendárny mesiac až v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. Nie je prakticky možné, aby Sociálna poisťovňa nevyplatila predčasný starobný dôchodok za mesiac, v ktorom bola prekročená úhrnná suma príjmu 2400 eur. Z toho dôvodu sa ustanovuje zúčtovanie dôchodkových dávok, aby Sociálna poisťovňa nemusela zdÍhavým administratívnym procesom vymáhať neoprávnene vyplatenú dávku.
Upravuje sa spôsob zvyšovania predčasného starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia, počas ktorého sa vyplácal predčasný starobný dôchodok. Pokiaľ sa predčasný starobný dôchodok poberateľovi predčasného starobného dôchodku vypláca k 1. januáru kalendárneho roka, prepočet sumy predčasného starobného dôchodku vykoná Sociálna poisťovňa ex offo a rozhodne o zvýšení sumy predčasného starobného dôchodku najneskôr do 31. marca tohto kalendárneho roka. Pokiaľ nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku k 1. januáru kalendárneho roka netrval, zvýšenie vykoná Sociálna poisťovňa na žiadosť.
V súvislosti s uplatnením tejto úľavy pre dôchodcov-dohodárov rovnako, ako je tomu už v súčasnosti u študentov, sa navrhuje vykonať aj zmeny v definícii zamestnanca a zamestnávateľa na účely nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v ustanoveniach upravujúcich vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia zamestnanca, v ustanoveniach upravujúcich vymeriavací základ pre dôchodcov-dohodárov s úľavou v splatnosti poistného pre dôchodcov-dohodárov s úl'avou v prihlasovacej a odhlasovacej povinnosti zamestnávateľov za dôchodcov-dohodárov s úľavou.
Prečítala by som pozmeňujúci a doplňujúci návrh, znie nasledovne:
V čl. I sa pred doterajší 1. bod vkladá nový 1. bod až 6. bod, ktoré znejú:
,,1. V § 4 ods. 1 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie: ,,2. predčasného starobného dôchodku,".
Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa označujú ako tretí bod až piaty bod.
V § 4 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová ,,o brigádnickej práci študentov". V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová "dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a" nahrádzajú slovami "dohody podľa § 227a".
V § 4 ods. 2 písm. b) znie: "fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak je fyzickou osobou uvedenou v ods. 1 písm. b), okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa § 227a, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu podľa odseku 5,".".
5. V § 4 ods. 5 a v § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová "o brigádnickej práci študentov".
6. V § 7 ods. 4 písm. c) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie: ,,2. predčasného starobného dôchodku,".
Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa označujú ako tretí bod až piaty bod.".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za 4. bod vkladá nový 5. bod a 6. bod, ktoré znejú:
"5. V § 20 ods. 2 druhá veta znie: "Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nadobudol postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, najskôr od vzniku právneho vzťahu na základe tejto dohody, a zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom stratil postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia alebo dňom zániku právneho vzťahu na základe tejto dohody.".
6. V § 20 ods. 3 písm. a) sa za slová "starobného dôchodku," vkladajú slová "predčasného starobného dôchodku,".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za 9. bod vkladá nový 10. bod až 13. bod, ktoré znejú:
"10. V § 67 sa za ods. 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
"(6) Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a zaniká odo dňa jeho splátky splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z tejto dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahol sumu 2 400 eur; na určenie príjmu sa primerane použije § 139c. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa jeho splátky splatnej v januári kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom zanikol nárok na jeho výplatu podľa prvej vety.".
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
11. V § 67 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: "Sumy vyplatené na predčasnom starobnom dôchodku po zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa odseku 6 prvej vety sa zúčtujú so sumami predčasného starobného dôchodku, na ktorého výplatu opätovne vznikne nárok alebo so sumami starobného dôchodku podľa § 69a ods. 1.".
12. V § 68 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený z dôvodu právneho vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti, suma predčasného starobného dôchodku sa od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma predčasného starobného dôchodku, určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácanej k 1. januáru kalendárneho roka sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia poistenca v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a v predchádzajúcom kalendárnom roku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; o určení sumy predčasného starobného dôchodku sa rozhodne do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma predčasného starobného dôchodku. Ak poistencovi podľa prvej vety zaniklo dôchodkové poistenie v kalendárnom roku, v ktorom sa určila suma predčasného starobného dôchodku podľa prvej vety alebo sa neurčila suma predčasného starobného dôchodku podľa prvej vety z dôvodu, že v predchádzajúcom kalendárnom roku nezískal obdobie dôchodkového poistenia v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a, suma predčasného starobného dôchodku sa na základe žiadosti o určenie sumy predčasného starobného dôchodku tohto poistenca určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia v kalendárnom roku, v ktorom zaniklo dôchodkové poistenie, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.".
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
13. V § 68 ods. 4 a 7 sa slová "odseku 2" nahrádzajú slovami "odsekov 2 a 3".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I sa za 9. bod vkladá nový 10. bod, ktorý znie:
"10. V § 69a ods. 2 druhej vete sa za slová "ods. 2" vkladajú slová "a 3".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I sa za 18. bod vkladá nový 19. bod, ktorý znie:
"19. V § 75 ods. 3 prvej vete a v § 77 ods. 3 prvej vete sa za slová "ods. 2" vkladajú slová "a 3".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I sa za 20. bod vkladá nový 21. bod, ktorý znie:
"21. V § 84 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová "o brigádnickej práci študentov".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I sa za 41. bod vkladá nový 42. bod, ktorý znie:
"42. V § 138 ods. 8 písm. a) a v § 139c ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová ,,o brigádnickej práci študentov".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I sa za 42. bod vkladá nový 43. bod, ktorý znie:
"43. V § 143 ods. 1 tretej vete a štvrtej vete sa vypúšťajú slová "o brigádnickej práci študentov".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
9. V čl. I sa za 56. bod vkladá nový 57. bod až 59. bod, ktoré znejú:
"57. V § 227a odsek 1 znie:
"(1) Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá je fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. b), má právo na účely § 4 ods. 2 určiť dohodu, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z ňou určenej dohody nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, ak jej právny vzťah zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, alebo ak priemerný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z ňou určenej dohody nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, ak jej právny vzťah zakladá právo na nepravidelný príjem. Fyzická osoba, ktorá si chce uplatniť právo na určenie dohody podľa prvej vety, je povinná určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu.".
58. V § 227a ods. 2 úvodnej vete sa slová "o brigádnickej práci študentov" nahrádzajú slovami "podľa odseku 1".
59. V § 227a ods. 4 sa vypúšťajú slová "o brigádnickej práci študentov".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
10. V čl. I sa za 59. bod vkladá nový 60. bod, ktorý znie:
"60. V § 231 ods. 1 písm. b) prvom bode až piatom bode sa vypúšťajú slová "o brigádnickej práci študentov".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Navrhované zmeny nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018. V tejto súvislosti sa upraví čl. IV o účinnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 15:57 - 16:10 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis

58.
Vážený pán podpredseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som k prerokovanému návrhu zákona o sociálnych službách predložila jeden pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh predkladám spolu s poslankyňou Alenou Bašistovou, s Magdalénou Kuciaňovou a s pánom Jozefom Burianom.
Ide o veľmi významný pozmeňujúci návrh, ktorý bezprostredne reaguje na potreby aplikačnej praxe, ale v neposlednom rade pôsobí aj v záujme zachovania rovnakého prístupu a zaobchádzania so všetkými prijímateľmi a poskytovateľmi sociálnych služieb v záujme naplnenia práva občana na sociálnu službu. Podstatným bodom pozmeňujúceho návrhu je vypustenie § 78d, ktorý je uvedený v čl. I v bode 112. Na vypustenie navrhovaný § 78d) má dva odseky, z ktorých ods. 1 zavádza viazanosť a podmieňuje poskytnutie finančného príspevku na sociálne služby zo štátneho rozpočtu na výšku rozpočtových zdrojov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, t. j. len do vyčerpania sumy vyčlenenej na tento účel v rozpočte ministerstva na príslušný rozpočtový rok a podľa poradia doručenia žiadostí. To znamená, že aj keď žiadateľ o finančný príspevok, teda poskytovateľ sociálnych služieb naplní všetky podmienky ustanovené v zákone, aj napriek tomu, že svoju žiadosť podal v zákonne stanovenej lehote, tento príspevok nemusí dostať. Takýto spôsob financovania je využívaný v grantových a dotačných schémach, podľa môjho názoru nie je však vhodný na financovanie zákonom garantovaných sociálnych služieb. V praxi by to znamenalo zavedenie dvoch kategórií, tak poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj klientov, občanov, tých, ktorým by sa prispievalo na sociálnu službu, a tých, ktorým vôbec neprispeje na ten istý druh sociálnej služby pri rovnakej odkázanosti občana na štát. Takéto kategorizovanie občanov nemôžeme podľa môjho názoru v demokratickej spoločnosti pripustiť.
Odsek 2 zavádza pre žiadateľov o finančný príspevok určité poradie, čo samo osebe vzbudzuje podozrenie aj z možnej netransparentnosti, a taktiež zavádza systém takzvanej minimálnej siete tak pre ambulantné sociálne služby, koeficient 0,4 na počet obyvateľov v kraji, ako aj pre pobytové sociálne služby v zariadeniach s odkázanosťou koeficient 0,9, a to bez ohľadu na druh sociálnej služby.
Takýmto systémom, som za to, že sa nezabezpečí rovnomerné pokrytie siete sociálnych služieb v jednotlivých obciach a regiónoch Slovenska. Naopak, hrozí riziko vytvorenia jednostrannej štruktúry sociálnych služieb a obsadia sa na trhu všetky miesta len vybranými druhmi sociálnych služieb bez ohľadu na potreby odkázaných občanov. Je potrebné zdôrazniť, že počet miest a vo vyššom územnom celku, teda podľa týchto kritérií, nemá podľa mňa žiadny reálny, možno ani vedecký základ. Napríklad keby sa uplatňovalo kritérium 0,9 % z celkového počtu obyvateľov, by znamenalo, že v dvoch krajoch Slovenska, v Nitrianskom a Trenčianskom kraji už v súčasnosti prekračujeme túto minimálnu hranicu a v Trnavskom kraji sme na hranici. To znamená, že vo všetkých týchto krajoch by už nemali vznikať žiadne pobytové sociálne služby. A v prípade, ak by vznikli, nakoľko aj tam je potreba po takýchto službách, boli bez verejnej finančnej podpory. Bez ohľadu na to teda, či je tam potreba a aké sú reálne potreby klientov. Pritom v Slovenskej republike je len v poradovníku čakateľov na pobytové sociálne služby okolo šesťtisíc osôb vrátane uvedených krajov. Na stanovenie akýchkoľvek kritérií je potrebné najprv zistiť skutočné potreby občanov odkázaných na jednotlivé druhy sociálnych služieb a až na základe dôslednej analýzy a demografických údajov vrátane nárastu počtu starších osôb odkázaných na sociálnu službu určiť optimálnu sieť, ale podľa môjho názoru vždy podľa jednotlivých druhov a nie dať všetky dokopy. Nemali by sme obmedzovať právo občana odkázaného na pomoc na výber sociálnej služby, ktorú potrebuje, naopak, by sme mali presadzovať aby toto jeho právo bolo vždy zachované.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako z predchádzajúcej argumentácie vyplýva, dôvodom vypustenia § 78 d) je povaha a účel finančnej podpory vymedzených druhov sociálnych služieb spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu. Takýto spôsob musí byť spravodlivý a prístup k nemu musia mať všetci občania odkázaní na sociálnu službu. Z uvedených dôvodov vás prosím, spolu s kolegyňami a s kolegom, ktorí predkladáme tento pozmeňujúci návrh, o podporu.
Pozmeňujúci návrh síce má 26 bodov, ale jediný podstatný je bod č. 17, ktorým sa vypúšťa § 78 d). Všetky ostatné zmeny sú len legislatívno-technickou úpravou súvisiacou s vypustením tohto § 78d). Ďakujem vám veľmi pekne. Vopred ďakujem za vašu podporu a teraz by som si prečítala pozmeňujúci návrh.
V čl. I bode 61 sa slová „odeku 11" nahrádzajú slovami „odseku 10".
V čl. I bode 64 v § 71 ods. 6 sa slová „8 a ods. 11 až 13" nahrádzajú slovami „7 a 10 až 12".
V čl. I bode 65 v § 71 sa vypúšťa odsek 8, doterajšie odseky 9 a 10 sa primerane prečíslujú. V nadväznosti na to sa upraví úvodná veta novelizačného bodu a tiež veta o preznačení doterajších odsekov.
V čl. I bode 66 sa slová „ods. 12" nahrádzajú slovami „ods. 11" a slová „odseku 11" sa nahrádzajú slovami „odseku 10".
V čl. I bode 68 v § 72 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 11" nahrádzajú slovami „ods. 10".
V čl. I bode 108 v § 78a sa vypúšťa odsek 2.
V čl. I bode 108 v § 78a ods. 6 v celom texte sa slová „odseku 7" nahrádzajú slovami „odseku 6".
V čl. I v bode 108 v § 78a ods. 10 sa slová „odseku 9" nahrádzajú slovami „odseku 8".
V čl. I bode 108 v § 78a ods. 12 sa slová „odseku 11" nahrádzajú slovami „odseku 10".

V čl. I bode 108 v § 78a ods. 13 sa slová „odsekov 11 a 12" nahrádzajú slovami „odsekov 10 a 11".
V čl. I bode 109 v § 78aa sa vypúšťa odsek 2.
V čl. I bode 112 v úvodnej vete sa slová „78e" nahrádzajú slovami „a 78d".
V čl. I v bode 112 v § 78c ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „riadneho" a vypúšťa sa druhá veta.
V čl. I v bode 112 v § 78c ods. 3 sa vypúšťa druhá veta a slová „tretej vety" sa nahrádzajú slovami „druhej vety".
V čl. I v bode 112 v § 78c ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak je žiadosť doručovaná poštovým podnikom, za deň doručenia sa považuje deň odovzdania na poštovú prepravu poštovému podniku.".
V čl. I v bode 112 sa vypúšťa § 78d. Doterajší § 78e sa primerane preznačí.
V čl. I v bode 115 v § 79 ods. 6 písm. c) sa slová „§ 78e" nahrádzajú slovami „§ 78d".
V čl. I v bode 120 sa slová „ods. 9 písm. a) a § 78aa ods. 6" nahrádzajú slovami „ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5".
V čl. I v bodoch 126, 127 a 133 sa slová „ods. 11" nahrádzajú slovami „ods. 10".
V čl. I v bode 131 v § 81 písm. o) sa slová „ods. 9" nahrádzajú slovami „ods. 8".

V čl. I bode 191 sa slová „§ 78e" nahrádzajú slovami „§ 78d".
V čl. I bode 195 sa slová „ods. 9 a § 78aa ods. 6" nahrádzajú slovami „ods. 8 a § 78aa ods.
5".
V čl. I bode 198 v § 110ag ods. 3 a 5 sa slová „ods. 6 až 8" nahrádzajú slovami „ods. 5 až 7" a v § 110ag ods. 3, 5 a 6 sa slová „§ 78e" nahrádzajú slovami „§ 78d".
V čl. I bode 198 v § 110ag sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 až 10 sa primerane prečíslujú.
V čl. I bode 198 v § 110ag ods. 10 sa slová "ods. 11 až 13" nahrádzajú slovami "ods. 10 až 12".
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 10. 2017 10:11 - 10:13 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Fecko, absolútne súhlasím, že pokuty sa musia udeľovať na každom stupni a tak musí udeľovať obec, hoci je to nepopulárne, ale musí vo vzťahu ku svojim obyvateľom, ak chceme prinútiť občanov dodržiavať zákon o odpadoch a hlavne ukladania odpadu tam, kde nemá byť, či je to mimo zberných nádob, či je to, ako si ty hovoril, v krajine, tie pneumatiky a tak ďalej Tam je skôr problém, že nevedia to identifikovať a je to jednoducho čierna skládka na ťarchu obce bez toho, aby niekoho sankcionovali. Ale bez sankcií tento zákon nebude fungovať. Ja to hovorím stále a zdôrazňujem to na každom fóre, kde sa o tomto bavíme, lebo jednoducho sme tak naučení, že keď nedostaneme pokutu, tak nás nič asi neprinúti. My sme nie, by som povedal, prirodzene ekologicky zmýšľajúci ľudia, žiaľ, a asi len sankcie.
Čo sa týka toho zálohovania, aj s tým sa viem stotožniť a súhlasím s tým, ale v súčasnom systéme fungovania tohto zákona to nie je možné. Keďže tu máme zavedenú rozšírenú zodpovednosť výrobcov, išlo by to na ťarchu znovu výrobcov, čo by nebolo dobré, a tam by to enormne zdražilo celý systém. Musel by sa absolútne zmeniť systém nakladania s odpadmi a potom zálohovať, ale potom všetky, všetky fľaše, všetky, PET-ky a tak ďalej. Vtedy, keď sa, ja si myslím, že keď sa z odpadu stane tovar, tak vtedy nebudeme mať odpad v krajine, vtedy sa bude dokonale separovať, lebo jednoducho to bude ekonomicky nútiť niekoho tento odpad zbierať a doslova aj žiť. Ja som videl jeden zaujímavý dokument, kde sa hovorilo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 10. 2017 9:55 - 9:56 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Pani kolegynka, vo veľkej časti celého pozmeňujúceho návrhu skutočne ide o precizovanie niektorých častí celého textu tohto návrhu. Sú tam aj niektoré nové povinnosti alebo menia sa niektoré ustanovenia zákona, avšak sú to ustanovenia, ktoré práve boli vykomunikované práve s tými, ktorí sa určitým spôsobom dožadovali úpravy, či to už boli obce alebo to bolo OZV alebo to boli SPPK, tak ako bolo, tak ako bolo povedané. Čiže, čiže nie zásadným spôsobom by sa, alebo ten pozmeňovák, hoci je dlhý, ale vo veľkej časti sú to legislatívne úpravy. Ja som navrhoval hlasovanie o tomto zákone zajtra, ja myslím, že kto má záujem, si preštuduje ten pozmeňovák, nie je až taký rozsiahly, hoci je ho veľa, ale tie nové povinnosti sú v pár bodoch celého pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17. 10. 2017 9:32 - 9:54 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ak dovolíte, v skratke sa dotknem samotného zákona, ani nie tak tej novely. Preto, lebo v poslednej dobe tento zákon a jeho aplikácia je dosť často diskutovanou témou. Bola diskutovanou témou aj v poslednej relácii verejno-právnej, myslím že vo verejno-právnej televízii to bolo, kde sa zniesla určitá vlna kritiky najmä v tom, že tento zákon vyberá alebo teda zaťažuje výrobcov výrazným spôsobom, čo môže znamenať zvýšenie cien napríklad potravín.
Odpady sú téma, ktorá sa dotýka absolútne každého obyvateľa, dotýka sa každého jedného podniku, dotýka sa štátu, a teda tie vzťahy, ktoré vznikajú pri odpadoch, sú veľmi široké. A treba si odpovedať v prvom rade na otázku, kto zaplatí, kto by mal zaplatiť náklady na odpady na likvidáciu, na separáciu a tak ďalej.
V minulosti tomu bolo tak, že náklady vo väčšine, vo veľkej miere platili obce a obyvatelia týchto obcí, a teraz bolo na obci, či prenesie celú záťaž obec na obyvateľov alebo jednoducho znesie určité náklady a možno snáď najviac na ten separovaný zber, ktorý tu bol zavedený do zákona, myslím, že to bolo v roku 2006. Nový zákon o odpadoch povedal niečo, že výrobcovia majú znášať náklady na odpady, ktoré, alebo teda na obaly z odpadov, ktoré uvádzajú na trh. Áno, toto znamená zvýšenie nákladov pre výrobcov. Určité odťaženie nákladov z obcí. A preto tento zákon, si myslím, že je dobrý v tom, že tá rozšírená zodpovednosť výrobcov sa jednoducho zaviedla.
Ten zákon, tak ako pani kolegyňa Zemanová povedala, je však komplikovaný. Áno, je ťažký, je komplikovaný, a preto vznikajú tie problémy, ktoré vznikajú, a preto máme v priebehu polroka už druhú novelu zákona o odpadoch. Toto je väčšia novela, ktorá sa nazvala aplikačná novela, ktorá vyplynula práve z problémov, ktoré vznikali v praxi medzi OZV, mestami, výrobcami.
Zároveň však potrebujem, aby sme uviedli na pravú mieru, že čo znamená tento zákon pre zdražovanie napríklad potravín. Nie je pravda, že tento zákon znamená, alebo táto novela dokonca, keďže sa to vzťahovalo na túto novelu, má znamenať zvyšovanie cien potravín. Nie je pravda, ako odznelo v diskusnej relácii, že sme štyrikrát drahší, ako sú okolité štáty práve pri platení organizáciám zodpovednosti výrobcov za strany výrobcov. Ja mám určité porovnanie urobené, mám tam Českú republiku, Rakúsko, Belgicko, Estónsko a musím povedať, že v porovnaní so všetkými sme buď v jednotlivých komoditách na približne rovnakej úrovni, alebo sú Rakúsko, Estónsko ale aj Česko drahšie. Možno snáď v jednej komunite sme niečo málo drahší ako napríklad susedné Česko. Ale bavíme sa o zanedbateľných rozdieloch v cenách na jednu tonu výrobku. Keď si premietneme do jedného výrobku, jednej plastovej fľaše, jedného skla, to sú tak zanedbateľné sumy, ktoré sa ani nedajú premietnuť do ceny výrobku, lebo to nie je ani cent, ktorý by mal zaťažovať tento výrobok.
Ak si spomenieme, posledná debata, posledná kritika, ktorá sa tu vzniesla, keď práve mojím pozmeňovákom sa zaviedla povinná separácia VKM-iek, teda tých tetrapakov, ako ich poznáme, že to bude drahé, že jednoducho výrobcovia budú platiť neskutočné peniaze za tetrapaky a budeme neporovnateľní so všetkými okolitými štátmi, tak len tento jeden údaj vytrhnem z toho celého porovnávaného zoznamu preto, lebo mám tam sklo, plasty, papier, VKM, kovy, drevo, ostatné. Tak len tento jeden údaj. VKM na Slovensku je zhruba 103 euro na tonu, ktorú musia platiť výrobcovia. V Českej republike 157 euro na tonu, v Rakúsku 610 euro na tonu, v Belgicku 249, Estónsku 105.
O čom potom rozprávame, že naši výrobcovia sú zaťažení viac s odpadmi, ako sú zaťažené jednotlivé štáty alebo výrobcovia z jednotlivých štátov v Európskej únii?
Nie je to pravda a je to potrebné uviesť a neuvádzať obyvateľov do omylu, že ak sa prijme táto novela, že jednoducho budú drahšie potraviny. Ak budú drahšie, bude to pre niečo úplne iné, ale nie pre zaťaženie týmto zákonom. A toto treba jasne povedať.
Ak dovolíte ja by som, ja mám jeden obšírnejší pozmeňujúci návrh, ktorý vychádza práve z toho, že ministerstvo pristúpilo k tomu zákonu tak, ako pristúpilo, že aj po predložení do Národnej rady pracovníci ministerstva, minister, štátny tajomník a všetci, čo do toho mali čo povedať, komunikovali naďalej s OZV-čkami, s výrobcami, s SPPK, s obcami a snažili sa nejakým spôsobom vyhovieť ich požiadavkám tak, aby relatívne každý bol s týmto zákonom, pokiaľ to bude možné, spokojný. Preto aj dnes ten pozmeňovák, ktorý tu predložím je obšírnejší, avšak znovu skvalitňuje zákon, ktorý je tu dnes na rokovaní Národnej rady. Predkladaný pozmeňujúci návrh má za cieľ jednotlivými pozmeňujúcimi bodmi precizovať niektoré časti legislatívneho textu, čím sa zabezpečí ľahšia implementácia novely zákona o odpadoch v praxi. Pozmeňujúcimi bodmi sa zabezpečuje zosúladenie návrhu zákona o odpadoch s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a viaceré body sú zamerané na opravu vnútorných odkazov, precizovanie ustanovení, ako aj doplnení chýbajúcich sankcií v legislatívnom texte.
Dôležitou súčasťou pozmeňujúceho návrhu sú aj pozmeňujúce body týkajúce sa povinnosti výrobcov vyhradených výrobkov, konkrétne výrobcov pneumatík, výrobcov obalov, ako aj organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly. Vo viacerých pozmeňujúcich návrhoch sú zapracované požiadavky dotknutých subjektov, ktoré vzišli z rokovaní s nimi a majú prispieť k zlepšeniu funkčnosti systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov a to najmä na komunálnej úrovni. V pozmeňujúcom návrhu sú zapracované požiadavky Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory týkajúce sa rozšírenej možnosti kontroly organizácií zodpovednosti výrobcov zo strany výrobcov a doplnenia dôvodov na vypovedanie zmluvy medzi výrobcami vyhradeného výrobku a organizáciou zodpovednosti výrobcov.
Taktiež sa doplnila definícia trhového podielu pre účely výpočtu zberového podielu pre odpady z obalov a ustanovenia, ktorými sa upravuje započítanie tzv. priemyselných obalov do trhového podielu a zberového podielu. Na to je naviazaný aj pozmeňujúci bod, ktorým sa dopĺňa možnosť vypovedania existujúcich zmluvných vzťahov medzi OZV a obcami, a to z dôvodu zmeny § 28 ods. 5 písm. f) a zároveň aj zmeny vo výpočte zberového podielu.
Ak dovolíte, prečítal by som teraz pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslanca Petra Antala k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Bod 1 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I nový bod 24. V čl. I sa za bod 23 vkladá nový bod 24, ktorý znie: "24. V § 16 ods. 9 sa slová "c), f), g) a h)" nahrádzajú slovami "c), f) a g)".".
Novovložený bod 24 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 2. K čl. I nový bod 30. V čl. I sa za bod 29 vkladá nový bod 30, ktorý znie: "30. V § 21 ods. 3 úvodnej vete a v písm. a) až h), j) až o), písm. q) a písm. t), § 21 ods. 4, § 22 ods. 2 až 6, § 23 ods. 2 až 5 a 7, § 24 ods. 18, § 97 ods. 12 a 14, § 105 ods. 3 písm. g) sa pred slovo "ortuť" vo všetkých tvaroch vkladá slovo "odpadová" v príslušnom tvare.".
Novovložený bod 30 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. K čl. I nový bod 47. V čl. I sa za bod 46 vkladá nový bod 47, ktorý znie: "47. V § 27 ods. 4 písm. k) sa za slová "prúd odpadu" vkladajú slová "a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu".
Novovložený bod 47 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. K čl. I nový bod 50. V čl. I sa za bod 49 vkladá nový bod 50, ktorý znie: "50. V § 27 ods. 13 sa za slová "vynaložených prostriedkov" vkladajú slová "a plnenia povinností podľa § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k), m), o), r) a z)".".
Novovložený bod 50 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. K čl. I nový bod 51. V čl. I sa za bod 50 vkladá nový bod 51, ktorý znie: "51. V § 27 ods. 14 písm. a) prvom bode sa slová "§ 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k) alebo o)" nahrádzajú slovami "§ 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k), m), o), r) alebo z)".".
Novovložený bod 51 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
6. K čl. I nový bod 55. V čl. I sa za bod 54 vkladá nový bod 55, ktorý znie: "55. V § 28 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: "a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu".".
Novovložený bod 55 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. K čl. I bodu 60. V bode 60. v § 28 ods. 5 písm. f) sa slová "súhrnnému trhovému podielu jej zastúpených výrobcov," nahrádza slovami "trhovému podielu pre účely výpočtu zberového podielu pre odpady z obalov jej zastúpených výrobcov,".".
8. K čl. I nový bod 62. V čl. I sa za bod 61 vkladá nový bod 62, ktorý znie: "62. V § 28 ods. 9 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o obaly, aj údaje o množstve obalov, ktoré po ich spotrebe nebudú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia,".
Novovložený bod 62 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
9. K čl. I nový bod 65. V čl. I za bod 64 sa vkladá nový bod 65, ktorý znie: "65. V § 29 ods. l sa vypúšťa písm. h). Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená h) až k).".
Novovložený bod 65 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. V súvislosti s tým sa v čl. I 65. bode označenie písm. "l)" mení na "k)" a v čl. I 66 bode sa označenie písmen "m) a n)" mení na "l) a m)" a slová "a) až l)" menia na "a) až k)".".
10. K čl. I nový bod 72. V čl. I sa za bod 71 vkladá nový bod 72, ktorý znie: "72. V § 31 sa ods. 8 dopĺňa písm. k), ktoré znie: "k) spôsob poskytnutia množstiev odpadových pneumatík, ktoré prevyšujú súhrnný trhový podiel zastúpených výrobcov pneumatík príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky a množstiev odpadových pneumatík, ktoré prevyšujú trhový podiel výrobcov pneumatík, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne, v prospech ostatných členov koordinačného centra pre prúd odpadových pneumatík, ak ide o vyhradený prúd odpadových pneumatík."."."
Novovložený bod 72 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
11. K čl. I nový bod 87. V čl. I sa za bod 86 bod vkladá nový bod 87, ktorý znie: "87. V § 35 ods. 1 sa slová "prvý a tretí bod" nahrádzajú slovami "prvý bod".".
Novovložený bod 87 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
12. K čl. I nové body 97 až 100. V čl. I sa za bod 96 vkladajú nové body 97 až 100, ktoré znejú:
"97. V § 52 ods. 24 sa na konci pripája táto veta: "Do množstva obalov podľa prvej vety sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov."
98. V § 52 ods. 25 sa slová "trhového podielu výrobcu obalov" nahrádzajú slovami "trhového podielu pre účely výpočtu zberového podielu".
99. V § 52 sa za ods. 29 vkladá nový odsek 30, ktorý znie: "(30) Trhový podiel pre účely výpočtu zberového podielu pre odpady z obalov pre príslušný kalendárny rok je percentuálny podiel množstva obalov uvedených na trh zmluvnými výrobcami príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly po odrátaní množstva obalov uvedených na trh, ktoré po ich spotrebe nebude tvoriť súčasť komunálnych odpadov, k celkovému množstvu obalov uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku, po odrátaní množstva obalov uvedených na trh, ktoré po ich spotrebe nebude tvoriť súčasť komunálnych odpadov."
Doterajší odsek 30 sa označuje ako odsek 31.
100. V § 54 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Za hodnoverné preukázanie množstiev odpadov z obalov, ktoré nebudú tvoriť súčasť komunálnych odpadov, sa považujú doklady o druhu a množstve odpadu z obalov, pre ktorý výrobca zabezpečil zber a zhodnotenie v prvom zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo v prvom inom zariadení na zhodnocovanie odpadov na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1.". ".
Novovložené body 97 až 100 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
13. bod pozmeňujúceho návrhu. K čl. I nový bod 150. V čl. I sa za bod 149 vkladá nový bod 150, ktorý znie: "150. V § 94 ods. 4 písm. e) sa slová "§ 29 ods. 1 písm. a) a c), e) alebo k)" nahrádzajú slovami "§ 29 ods. 1 písm. a) a c), e) alebo j)".".
Novovložený bod 150 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
14. K čl. I bodu 175. V čl. I 175. bod znie: "175. V § 99 ods. 1 písm. b) prvom a druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb".".
15. bod. K čl. I nový bod 206. V čl. I sa za 205. bod vkladá nový bod 206, ktorý znie: "206. V § 108 ods. 1 písm. b) sa slová "§ 97 ods. 13" nahrádzajú slovami "§ 97 ods. 12" a slová "§ 97 ods. 14" sa nahrádzajú slovami "§ 97 ods. 13".".
Novovložený bod 206 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
16. bod pozmeňovacieho návrhu. K čl. I nový bod 210. V čl. I sa za 209. bod vkladá nový bod 210, ktorý znie: "210. V § 113 ods. 2 písm. b) sa slová "§ 97 ods. 13, 14" nahrádzajú slovami "§ 97 ods. 12,13" a v ods. 9 sa slová "§ 97 ods. 13" nahrádzajú slovami "§ 97 ods. 12". ".
Novovložený bod 210 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
17. bod. K čl. I bod 215. V bode 215 v § 117 ods. l sa slová "§ 28 ods. 9, 10, 11" sa nahrádzajú slovami "§ 28 ods. 9 písm. a), b), c) d), f), g), h), i), ods. 10, 11" a slová "§ 81 ods. 2, 3, 15" nahrádzajú slovami "§ 81 ods. 2, 3, 4, 15".".
18. K čl. I nový bod 220. V čl. I sa za bod 219 vkladá nový bod 220, ktorý znie: ,,220. V § 117 ods. 6 sa za slová ,,§ 25 ods. 1,7;" vkladajú slová "§ 28 ods. 9 písm. e);".".
Novovložený bod 220 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
19. bod. K čl. I bodu 221. § 134 sa dopÍňa ods. 8, ktorý znie: "(8) Pôsobnosť osoby vykonávajúcej funkciu likvidátora prechádza na štatutárneho zástupcu Environmentálneho fondu v rozsahu ustanovenom podľa odsekov 4 a 6.". V súvislosti s tým sa upraví úvodná veta a doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 9. Zároveň sa v čl. I 222. bode označenie odseku 8 nahrádza odsekom 9.
20. bod. K čl. I bodu 223. V bode 223 v § 135c ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: "najneskôr do 30. júna 2018, pričom výpovedná lehota pre takúto výpoveď má dĺžku jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane".
21. bod. K čl. III bod l. V čl. III bode 1 sa slová "na prevádzkovanie úložiska trvalého uskladnenia ortuti, na uzavretie úložiska trvalého uskladnenia kovovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie" nahrádzajú slovami "na prevádzkovanie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, na uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie".".
Súčasne vynímam na osobitné hlasovanie body 2, 7, 13, 14, 17, 24, 36, 39 a 48 zo spoločnej správy výborov a zároveň žiadam, aby hlasovanie bolo zajtra.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis