Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21. 6. 2017 o 18:13 hod.

PhDr. CSc.

František Šebej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 18:13 - 18:14 hod.

Šebej František Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som veľmi stručne rád podporil to, čo povedal pán poslanec Budaj v dvoch bodoch. Jeden je, že Ústav pamäti národa potrebuje konečne svoje sídlo, dôstojné sídlo, dostatočne efektívne, praktické sídlo, svoju budovu. Viem už, že o tom sníval už Ján Langoš a viem, poznám ten príbeh, tú anabázu toho sťahovania sa z jedného miesta na druhé. Nerobí to dobre ani pracovníkom, ani archívom. To je jedna vec.
Druhá vec, že chcem sa pridať k pánovi poslancovi Budajovi v pripomenutí Bratislavy nahlas. Tí, ktorí sme už vtedy vnímali politiku, keď Bratislava nahlas vyšla, 30 rokov to bude budúci rok, tak vieme, aký závažný počin a odvážny počin to bol. Takže pridávam sa k spomienke.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:49 - 12:50 hod.

Janckulík Igor Zobrazit prepis
Ďakujem. No, Edo, aj podľa mňa je tento návrh šitý určite horúcou ihlou. Ja som ako splnomocnenec vlády nebol prizývaný pri týchto rokovaniach o návrhu dlhovej brzdy, čo ma trošku mrzí. Časť kritiky určite je opodstatnená, čo si tu povedal, ale podľa môjho názoru určite o tom diskutujme. Ako splnomocnenec vlády cestujem po rôznych regiónoch Slovenska a stretávam sa s problémami, že chýbajú im cesty v týchto regiónoch. Snažím sa týchto starostov a primátorov upokojovať, aby neštrajkovali, aby sme hľadali nejaké riešenie, ale je fakt, že tieto peniaze nám chýbajú. Tlak týchto starostov je obrovský, by som povedal, aj napriek politickému spektru. To je jedno, či sú z opozície alebo koalície, a preto aj z tohoto dôvodu si viem predstaviť túto dlhovú brzdu podporiť, ale podporiť ju s presne stanovenými a jasnými podmienkami, na ktorých by vlastne spolu opozícia a koalícia spolupracovala a aby sme našli nejaké riešenie, aby sme sa fakt posunuli ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19. 6. 2017 16:54 - 16:55 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, aby som predniesla správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Protokolom na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 584 z 29. mája 2017 pridelil návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ktorý zároveň určil za gestorský výbor.
Uvedený výbor prerokoval predmetný návrh v stanovenom termíne. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval uvedený návrh a uznesením č. 158 z 8. júna 2017 odporučil Národnej rade s návrhom vysloviť súhlas. Gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom. Predmetná správa výboru bola schválená uznesením gestorského výboru č. 166 z 8. júna 2017. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu. Zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19. 6. 2017 12:32 - 12:39 hod.

Vörös Péter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ctená Národná rada, dnes tu máme na stole novelu jedného veľmi dôležitého zákona, ktorý sa už dlhšiu dobu pripravuje. Ide o zákon o financovaní škôl a školských zariadení. Otázka financovania nášho školského systému je problémom, ktorý je neustále v centre pozornosti spoločenskej, ako aj politickej verejnosti. Peňazí vynaložených na školstvo totiž nikdy nie je dosť. Je nepochybné, že aj náš školský systém si vyžaduje oveľa vyššie finančné injekcie ako doteraz. Veď tu ide o dlhodobú investíciu do prípravy ďalších produktívnych generácií. Náš zákon o financovaní škôl a školských zariadení však, ako všetci vieme, neobsahuje žiadne sumy ani čísla. Obsahuje iba zásady, mantinely, ťažiskové body, podľa ktorých sa vypracujú už konkrétne mechanizmy financovania v príslušnom vládnom nariadení.
Vážené dámy, vážení páni, viac by som sa teraz chcel dotknúť iba jednej otázky, ktorá je pre mňa osobne veľmi dôležitá. A to je problematika financovania tzv. málotriednych škôl. Nerád používam tento výraz, nakoľko nie je žiadny terminus technicus. V mojom ponímaní tu ide o školy s nízkym počtom žiakov, ktoré väčšinou existujú na vidieku v malých obciach, kde však zastávajú veľmi dôležitú nielen výchovnú, ale i nevyhnutnú spoločenskú funkciu. Ich financovanie je predmetom už dlhodobého sporu medzi zriaďovateľmi, riaditeľmi, rodičmi na strane jednej a ministerstvom školstva na strane druhej. Často sa vynorí otázka, či má vôbec zmysel udržiavať tieto školy. Ak áno, do akého počtu žiakov. Osobne si myslím a môžem to vyhlásiť aj v mene strany, ktorú zastupujem, že jedinou inštanciou, ktorá má výsostné práve rozhodnúť o tom, či je škola v danej obci alebo lokalite potrebná alebo nie, je samotné miestne spoločenstvo, rodičia, obyvatelia a vedenie obce. Nie je správnou cestou, ak vyššie postavený orgán chce zasahovať do tohto práva miestnych ľudí.
Keď sme v júni minulého roku v skrátenom legislatívnom konaní rozhodovali o tom, že základné školy s nízkym počtom žiakov a národnostné školy oslobodíme od povinnosti dodržiavať minimálny počet žiakov v jednej triede, veľmi dobre sme vedeli, že tým problém týchto škôl vyriešený nie je. Definitívnym riešením je zabezpečenie potrebných financií na vykrytie alebo aspoň čiastočné vykrytie ich zvýšených nákladov. Preto sme považovali za veľmi nebezpečnú iniciatívu zo strany úradníkov na ministerstve školstva, ktorí plánovali zrušiť doteraz zaužívaný kompenzačný mechanizmus, ktorým sa odbremenili menšie školy. Chcem sa poďakovať pánovi ministrovi, že rozhodol nezaviesť túto zmenu. Ba čo viac, podarilo sa presadiť o niečo silnejšiu formuláciu v zákone ohľadne tohto spomínaného kompenzačného mechanizmu. Kým totiž podľa zákona malo ministerstvo pri určovaní normatívu doteraz možnosť zohľadniť veľkosť školy, odteraz to už nebude iba možnosťou, ale priam jeho povinnosťou. Považujem to za veľký pokrok a za určitú istotu pre školy a ich zriaďovateľov.
Otázka tým, samozrejme, nie je uzavretá. Veľa sme o tejto problematike rokovali s členmi výboru pre vzdelávanie aj za účasti pána ministra. A chcem vyzdvihnúť, že sme dostali prísľub od pána ministra, že v nadväznosti na zákonnú úpravu, ktorú práve prerokujeme, sa pripraví príslušné nariadenie vlády č. 630/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, v ktorom budú zohľadnené naše požiadavky ohľadne zabezpečenia financií pre malé základné školy.
Naším cieľom je, a toto budeme presadzovať aj pri rokovaniach o predmetnom nariadení vlády, aby bol kompenzačný mechanizmus rozšírený. Doteraz fungujúci kompenzačný mechanizmus zohľadňuje iba školy s počtom žiakov od 250 do 150. Školy s počtom žiakov nižším ako 150 už často majú problém vykryť náklady na platy pedagógov, ako aj prevádzkové náklady. Na základe získaných informácií zo základných škôl s počtom žiakov nižším ako 150 je potrebné ďalej diferencovať kompenzačné koeficienty až do počtu žiakov 50 aj vzhľadom na vysoký počet škôl spadajúcich do tejto kategórie.
Obzvlášť citlivo sa to dotýka národnostných škôl. Aby ste mali predstavu, v akom stave sa naše národnostné školstvo nachádza, vyše 40 % škôl s vyučovacím jazykom maďarským má menej ako 50 žiakov. Je pre mňa potešujúce, že na tento problém reflektuje aj odôvodnenie citovaného ustanovenia zákona, v ktorom sa píše, citujem: "Súčasné hodnoty kompenzačného koeficientu ministerstvo plánuje prehodnotiť a zohľadniť diferencovane veľkosť školy, počet žiakov základnej školy do 50 žiakov." Pán minister, ak dovolíte, budem vás brať za slovo. Vnímam taktiež ako veľké pozitívum, že sa zavádza podpora na náklady za tým účelom, aby sa umožnilo deťom navštevovať školu vo svojom materinskom jazyku, pokiaľ takáto škola na ich rodisku nie je zriadená.
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, nakoniec chcem oznámiť, a to aj v mene nášho celého klubu, že tento návrh zákona v Národnej rade podporíme.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16. 6. 2017 11:49 - 11:49 hod.

Antal Peter
Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte mi tento návrh zákona stiahnuť s tým, že bude dopracovaný a predložený na niektorej ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16. 6. 2017 11:47 - 11:49 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 567 z 12. mája pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkom k Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (tlač 545) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie návrhu do 12. júna 2017.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkom k Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (tlač 545) dňa 6. júna 2017. Uznesením č. 91 súhlasil s návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dodatkom.
Gestorský výbor prerokoval správu o prerokovaní predmetného návrhu a uznesením č. 97 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dodatkom k Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 atď. a poveril ma vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16. 6. 2017 11:37 - 11:38 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis

70.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 572). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 31. augusta 2017 a v gestorskom výbore do 5. septembra 2017.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 15. 6. 2017 14:43 - 14:43 hod.

Cséfalvayová Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem vám za odpoveď. Ukľudnili ste ma do istej miery. Práve to mi nesedelo, že prečo, keď sa plánuje zintenzívniť aktivita APVV, prečo tam má prísť k prepúšťaniu.
Súhlasím s vami úplne v otázke racionalizácie, ale tiež som sama bola na strane prijímateľa alebo teda žiadateľa o grant pri APVV a nemala som pocit, že by nejak veľmi efektívne pracovali. Skôr to veľmi dlho trvalo, to hodnotenie. A keď už teda spomínate ten Brusel, tak čo bolo zaujímavé, že rovnaký výskumný zámer, ktorý sme predkladali ako vedúca výskumného tímu do Bruselu na Horizont 2020, som dostala na to grant vo výške milión eur a to isté som predkladala do APVV a nedali mi grant, pretože to nevyhovovalo, tak som celkom nerozumela. A budem rada, keď sa teda zefektívni a zracionalizuje práca tejto agentúry.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 6. 2017 13:01 - 13:03 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja vo svojej krátkej faktickej chcem iba povedať, že, samozrejme, je to otázka, ktorou sa ja profesionálne zaoberám už desiatky rokov, a troška som vždy prekvapený, ja rozumiem politickému cvičeniu, že niekto si rozhodne, že bude každého polroka predkladať návrh novely ústavy a návrh novely ústavy k takejto citlivej téme.
Tu to ale pokladám skutočne za nezodpovedné a za strašne riskantné. Je jasné, že tento návrh neprejde, ale keby prešiel, tak tie dôsledky sú nevypočítateľné. Ale čo ja pokladám za neúctu k tej priamej demokracii, je práve ten pokus predložiť iba parciálne, parciálne, veľmi ľúbivé na prvý pohľad riešenie, ktoré ale v dnešnom ústavnom stave je skutočne nezodpovedné. Nemôžme hovoriť o nejakej výchove občanov k demokracii tým, že im predhodíme vlastne zníženie kvóra za situácie, keď sami nevieme ani odborníci nevedia, aké sú vlastne účinky samotného referenda, ak by bolo platné.
Čiže predložiť takýto návrh bez toho, aby sa o tom minimálne polroka diskutovali medzi odborníkmi, nie medzi politikmi, ale medzi odborníkmi, je skutočne nezodpovedné a nemôže to viesť k výsledku. Ak to prinesie politické body, možno, ale každý rozumný občan pochopí, že ten problém v referende je úplne inde, ako je samotné kvórum.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 6. 2017 10:06 - 10:08 hod.

Šebej František Zobrazit prepis
Ďakujem. No tak ja, ja si netrúfam začať diskusiu o politickej genetike. Ja by som ale rád reagoval na, na niektorých komentátorov môjho vystúpenia. Najprv chcem povedať pánovi predsedovi výboru pre kultúru a médiá, že áno, ja to vnímam tak, že, že je najvyšší čas začať sa znovu baviť o tom, že, že načo je verejnoprávne médium a či ho potrebujeme. Lebo ja som hlboko presvedčený, možnože som idealista, že, že vstupujeme do sveta, keď práve teraz ho začíname akútne potrebovať. Tiež som si nejakú dobu myslel, že však privátne médiá to zvládnu, že, že máme slobodu a čo už. Už som o tom nie presvedčený. Som presvedčený, že potrebujeme, potrebujeme verejnoprávne médium.
K tomu, čo povedali ostatní, ja väčšinou som súhlasil s tým, čo ste povedali, s tým, ale že, že nečakajte, že v takomto pestrom politickom svete je také jednoduché dosiahnuť zhodu. Nie je to jednoduché. Naozaj sa pozeráme každý na svet svojimi očami, a to myslím aj celkom mimo politických špekulácií.
Ja som napríklad presvedčený, že je tu časť, ja som presvedčený o tom, že napríklad pán Rezník nie je vybavený na to, aby viedol verejnoprávne médium, z mnohých dôvodov, ktoré som povedal na tom híringu, ale som presvedčený, že je tu časť kolegov, a to nie je nemalá, ktorá, a to nemalá, ktorá je hlboko presvedčená, že je kvalifikovaný odborne a všelijako ináč a jednoducho proste nedosiahneme zhodu na všetkom a vždy. Ja... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis