Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.12.2018 o 12:55 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2018 12:55 - 12:55 hod.

Bastrnák Tibor
V mene poslancov MOST-u - HÍD chcem vám zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia v novom roku. A, samozrejme, aj po maďarsky, keď dovolíte. A HÍD klub nevébe mindenkinek áldott, békes Karácsony ünnepeket es boldog új évet kívánok. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.12.2018 10:06 - 10:09 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania zákona zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania zákona zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 6. decembra 2018 zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 12. decembra 2018 č. 4500-2018-KPSR uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe toho predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1308 z 12. decembra 2018 pridelil zákon na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Výbory Národnej rady prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí v časti II až V uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti VI navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Určené výbory zaujali k návrhu prezidenta, uvedeného v časti VI rozhodnutia prezidenta, nasledovné stanoviská: výbor pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade zákon schváliť v pôvodnom znení, ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade taktiež zákon schváliť v pôvodnom znení.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet č. 376 z 13. decembra 2018. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov. Súčasne ma poveril informovať Národnú radu o výsledku rokovania vo výboroch.
Ďakujem, pán predseda, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 19:39 - 19:42 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže ak dovolíte, predložil by som pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala k uvedenému návrhu zákona.
Bod 1. V čl. I bod 1 znie: "1. V § 25 ods. 7 znie:
"(7) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu;18ab) jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.10aa) Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere alebo keď sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.13) Týmto nie je dotknutá odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie, zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy.18) Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab) znie:
"18ab) § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov."
Ospravedlňujem sa, ale odôvodnenie som mal povedať na začiatku, ak dovolíte a je súhlas, poviem ho teraz. V zákone sa explicitne vyjadruje právomoc starostu určiť plat za svojho zástupcu v prípade, že zástupcom starostu je poslanec, ktorý je dlhodobo uvoľnený. Určuje sa maximálna výška platu zástupcu na 70 % platu starostu, ktorý sa vypočíta z platu starostu podľa príslušnej platovej skupiny, prípadne zvýšeného obecným zastupiteľstvom podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona. Takto určený plat má zohľadniť rozsah výkonu funkcie zástupcu starostu v písomnom poverení. Zároveň sa odstraňuje nerovnosť pri odmeňovaní zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania.
Rovnako tento pozmeňujúci, pardon, nedočítal som bod 2 pozmeňujúceho návrhu. Bod 2 pozmeňujúceho návrhu. Dopoviem teda to odôvodnenie, lebo áno, je to nelogické hovoriť najprv odôvodnenie. Čiže týmto bodom sa reaguje aj na pripomienky v rámci MPK vznesené z, myslím, že to bolo aj zo ZMOSu, aj od hlavného mesta, z ministerstva práce, sociálnych vecí.
Bod 2 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa bod 2 vypúšťa. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Odôvodnenie: Vzhľadom na navrhované znenie § 25 ods. 7 v bode 1 tohto pozmeňujúceho návrhu sa vypúšťa novelizačný bod 2.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 19:35 - 19:36 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Novela zákona o obecnom zriadení z tohto roka zaviedla určité obmedzenia v odmeňovaní poslancov obecných zastupiteľstiev, a to tak, že v § 25 ods. 8 ustanovila strop. Poslanec obecného zastupiteľstva tak v súčasnosti môže ročne dostať odmenu najviac v sume jednej dvanástiny platu starostu obce, pričom v tejto odmene musia byť zahrnuté aj všetky odmeny, ktoré poberal do účinnosti tohto zákona za komisie, za mestskú radu, za zbor pre občianske záležitosti.
Ukázalo sa, že nie je možné diferencovať potom odmeňovanie poslancov obecných zastupiteľstiev najmä preto, že niektorí poslanci vykonávajú len čisto poslanecký mandát, niektorí práve vykonávajú aj iné činnosti. Preto sa navrhuje upraviť v zákone viaceré ustanovenia, ktoré by zohľadňovali tieto potreby.
Zároveň aj upozorňujem, že budem podávať aj pozmeňujúci návrh, ktorý vyšiel z rokovaní alebo z pripomienok poslancov, ktorý však súvisí s predkladanou novelou zákona. Zatiaľ toľko a zároveň sa hlásim do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 15:50 - 15:52 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán kolega, súhlasím, súhlasím s tým slovom spolupráca. Tá by mala byť prvá.
A teraz vysvetlím, ako funguje spolupráca zahraničný obchodný reťazec – naši potravinári. Vo vajíčkach sme 100 % sebestační, v jedinej jednej komodite asi dnes. Viete, čo urobili oni? Prišli, v roku 2012 sme boli povinní zaviesť klietkové chovy s obohatenými klietkami. Všetci to, mnohí to splnili do 1. 1. 2012, všetci vymenili za ťažké peniaze. Prišiel obchodný reťazec tento rok a povedal, my od vás nebudeme brať z klietkového chovu, hoci sú to s obohatených klietkami, chceme z podstielkového chovu. Prečo? Odôvodnenie: lebo si to žiada spotrebiteľ. To je tak do neba volajúca hlúposť, lebo jednoducho to vajce je drahšie. A nevravím a dovolím si tvrdiť, že neni ani kvalitnejšie, na to sú štúdie vypracované, ale oni potrebujú sem dovážať, lebo vedia, že na Slovensku sa nedajú zo dňa na deň vyrobiť podstielkové chovy, resp. dajú. Za pár mesiacov s obrovskými investíciami, ktoré štyrikrát väčšie haly by museli mať, ako majú dnes, aby produkovali to, čo produkujú. A toto je tá spolupráca, ktorá tu, potravinár – obchodný reťazec, absolútne nefunguje, zlyháva, nedokážu vôbec spolu komunikovať ako partner s partnerom. A tam, kde obchodujú dvaja, by mala byť korektná spolupráca. Toto je k tej spolupráci.
Po tomto pozmeňováku ja som strašne zvedavý, akým spôsobom bude cenotvorba v tých obchodných reťazcoch, či tam, kde sú tie menej rozvinuté regióny a kde je ten obchodný reťazec, či budú lacnejšie tie produkty. Viete, čo si dovolím dneska tvrdiť? Že tam budú ešte drahšie. Lebo tam nie je konkurencia a tam si dovolia ísť s tými cenami ešte vyššie bez ohľadu na nejaký odvod. Toto je tragédia toho, čo sa tu stalo.
A okolité krajiny? Mali sme robiť to, čo robili Rakúšania. Že nepúšťajú tam jednoducho cudzie obchodné reťazce. Tam, keď Slovák chce doviezť kura, tak... (Prerušenie vystúpenia časosmerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 12:20 - 12:21 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Ja nechcem reagovať na pozmeňovák, lebo ešte neni predložený, a dúfam, že sa k nemu aj dostanem.
A, pán kolega Dostál, minimálne by sa tie argumentácie, ktoré hovoríte, obchodných, alebo teda v tomto prípade hovoríte za obchodné reťazce, mali zjednotiť. Tak buď teda to ideme, idú vybrať od ľudí, hej, čo je ich argumentácia, že ony to automaticky premietnu, ale nemôžu potom hovoriť, že ale my si to od štátu dostaneme naspäť, ak to bude napadnuté. Tak buď A, alebo B. Alebo aká škoda by potom vznikla, ak idú to premietať do cien potravín? Tomu nerozumiem. Ste právnik a toto by ste mi mohli vysvetliť, že akým spôsobom toto bude argumentačne obhájiteľné. A nakoniec na hospodárskych výsledkoch to bude vidno.
A ten zákon, ktorý ste kritizovali, sme predložili, čo sa týka cien, pri kontrole cenotvorby to bude rovnako vidno, kde to premietali alebo nepremietali.
Takže v tomto by ste mohli nájsť aspoň takú spoločnú reč s nimi alebo argumentačne, lebo potom skutočne bude ťažké obhajovať jedno alebo druhé.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6.12.2018 10:04 - 10:06 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného poslaneckého návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1441 z 23. októbra 2018 pridelila návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
K predmetnému poslaneckému návrhu zákona výbory zaujali stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v IV. bode spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 12 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 368 z 26. novembra 2018. Týmto uznesením výbor ma zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 9:59 - 10:02 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem mojim kolegom za názor a veľmi ma teší, že tento účel, alebo teda ten náš návrh má vašu podporu.
Možno máte iný názor, že z iného zdroja by sa malo čerpať, ale ja stále tvrdím, Štátny fond rozvoja bývania je združenie majetku. Aj doteraz sa poskytovali na iné účely podpory na bývanie.
Vrátim sa k tomu, že prečo je to také dôležité. My chceme pomôcť mladým ľuďom naštartovať si svoj život. A keď máme aj, ako som spomínala, odborníci hovoria, že mladí ľudia by si uzatvárali manželstvo, by chceli mať aj deti, ale oni to odkladajú kvôli tomu, lebo nemajú vlastné bývanie. Ak títo mladí ľudia k tomu, aby si mohli založiť rodinu, aby uvažovali o tom čím skôr, tak ako som aj spomínala, že preto aj ten vek stále, stále je vyšší, kedy sú uzatvorené manželstvá a sa narodia deti, tak my chceme výrazne pomôcť podporiť.
Tento produkt aj tá naša myšlienka, ja sa priznám, existuje aj v Českej republike. Je to v Českej republike veľmi podobný produkt a bol veľmi veľký záujem o ten produkt. V Českej republike už potom bol problém ten, že prihlasovali sa ľudia a potom bolo menej peňazí a už ten produkt alebo už túto pôžičku nemohli ďalej poskytovať. Takže ja som presvedčená, aj v Českej republike to tak funguje a máme priamy dôkaz zo susednej krajiny, že to, čo tu dneska predkladáme, je o to veľký záujem mladých ľudí a pomáha výrazne mladým ľuďom.
Vy ste sa pýtali na počet. Priznám sa, počet týchto pôžičiek, nakoľko účel bol len na kúpu nového bytu do troch rokov od kolaudácie, bol menší. Akože boli to že do sto, alebo teda stovky žiadostí. Málo takých žiadostí bolo cez Štátny fond rozvoja bývania.
A prečo? Tam boli vyššie úrokové sadzby. Ako som spomínala, boli hypotekárne úvery. Takže mladí ľudia práve kvôli tomu nečerpali zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pretože výhodnejšie bolo čerpať hypotekárny úver. Podľa nových podmienok, keď je to takto nastavené, na slovenskom trhu nebude konkurencia, pretože nikto neposkytuje, žiadna hypotéka nie je vo výške jedno percento a fixovaná na 15 rokov.
Takže prosím vás o podporu aj v druhom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.12.2018 9:47 - 9:50 hod.

Vavrek Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 9:35 - 9:47 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, síce nevidím, milí kolegovia, skupina poslancov predkladá na rokovanie Národnej rady návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania.
Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným nástrojom podpory rozvoja bývania. Prostredníctvom tohto Štátneho fondu rozvoja bývania štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré sú potom premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.
V súčasnosti jeho podpora smeruje predovšetkým do oblasti podpory obstarávania nájomných bytov a do obnovy bytových budov. Záujem o tento nástroj je dôkazom toho, že aj pri existujúcich nastavených podmienkach patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania pre široký okruh žiadateľov.
Cieľom nášho návrhu zákona je zaviesť oveľa výraznejšiu podporu pre mladé začínajúce rodiny, ktoré nie sú natoľko solventné, že si môžu obstarávať nové bývanie. Ide o mladých manželov do 35. roku veku, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome.
Obstaranie staršieho bytu môže znamenať zámer cenová dostupnosť bývania pre začínajúcich manželov a súčasne môže podporiť rozvoj aj vo vidieckych lokalitách. Tento úver bude poskytnutý za štandardných podmienok, ako je v prípade mladomanželov, s odchýlkou, že časť úveru do 15-tisíc eur bude poskytnutá s výhodnejšou úrokovou sadzbou; úroková sadzba je 1 %.
Pre mladomanželov sa ďalej navrhuje zavedenie nového účelu podpory bývania, a to možnosť poskytnúť zvýhodnený úver aj na stavebnú úpravu staršieho bytu v bytovom dome alebo aj v rodinnom dome, čím zase sledujeme zámer zlepšiť kvalitu ich bývania. Na takýto účel bude možné poskytnúť tiež zvýhodnený úver, pričom časť úveru do 15-tisíc eur by bola poskytnutá tiež s výhodnejšou úrokovou sadzbou; úroková sadzba predstavuje 1 %.
Najnovšie údaje Štatistického úradu, podľa ktorých v minulom roku vzájomné áno povedalo viac ako 30-tisíc párov, čo je najviac za posledných 24 rokov. S počtom uzavretých manželstiev stúpa aj vek, keď vstupujeme do manželstva. Hranica 30-tisíc sobášov bola naposledy prekročená v roku 1993 a podľa štatistík, ako som hovorila, sa v minulom roku zosobášilo presne 31 309 párov. Pokračuje aj trend odkladu manželstva na neskorší vek. V porovnaní s rokom 1990 sa priemerný vek ženícha zvýšil o 8 rokov a u nevesty skoro o 7 rokov. V minulom roku tak priemerný vek muža pri sobáši bol 34 rokov a ženy 31 rokov.
Chcela by som kolegom ešte priblížiť, ako o tomto našom návrhu, aký majú názor odborníci. Podľa Martina Halása z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív zvýšený počet sobášov súvisí aj so stabilitou v ekonomickej oblasti a ide najmä o stabilne nižšiu úroveň úrokov z hypotekárnych úrokov, ktoré už teda boli na trhu a kde my ešte chceme tento účel podporiť, pretože práve vlastné bývanie patrí k základným ekonomických požiadavkám pri zakladaní rodiny. Takže z toho sme vychádzali.
Prorodinná politika štátu nie je podľa analytika existujúca, dostatočne vysoká do tej miery, aby motivovala mladých zakladať rodinu v mladšom veku. Reagujeme aj na tento názor.
Ešte doplním názor odborníka, ktorý hovorí, že Slovensko v oblasti podporovaného bývania zo strany štátu dlhodobo zlyháva.
Ešte by som sa vrátila a ešte by som teda veľmi rada vám ozrejmila, lebo to s tým súvisí, koľko detí sa rodí na Slovensku a v minulom roku, teda v roku 2017, sa narodilo 57 969 detí. Je to o 412 detí viac ako v predchádzajúcom roku. A napriek tomu v Slovenskej republike pokračuje starnutie populácie. Vlani tvoril podiel detí vo veku do 14 rokov 15,6 %. Podiel 65-ročných a starších je ešte nižší ako podiel detí, ale len o 0,1 bodu. Priemerný vek obyvateľstva sa medziročne zvýšil a aktuálne je 40,6 roka. Čo to znamená? Na Slovensku polovica populácie je staršia ako 40 rokov.
K nášmu návrhu už, samozrejme, informácie boli, boli aj v médiách, tak sa vyjadrovali aj ďalší odborníci. Maroš Ovčarik z portálu Finančný kompas hodnotí náš návrh nasledovne: "Tento produkt má šancu, pokiaľ bude ľuďom šetriť náklady alebo poskytovať iné výhody, ktoré uľahčia mladým získať úver, prípadne výhodnejšie splácať, tak vidím tu veľkú šancu na úspech."
Ešte dovoľte mi, aby som vám prečítala názor analytičky Poštovej banky. Jana Glasová o tomto produkte, o tomto zákone má názor: "Mladomanželské pôžičky by isto potešili mladých ľudí, keďže mnohí z nich riešia svoje vlastné bývanie a zakladajú si rodinu. Na druhej strane mladí ľudia, hlavne tí krátko po škole, ešte zväčša nemajú príjem až taký vysoký a ani nasporenú vyššiu sumu peňazí. Odpustenie časti istiny pri narodení dieťaťa je veľmi zaujímavý benefit pre mladých ľudí." Názor teda analytičky Poštovej banky pani Jany Glasovej.
Na záver, na záver. My dneska tu predkladáme návrh zákona. K tomuto návrhu ešte, samozrejme, bude vydaná vyhláška ministerstva dopravy a tá vyhláška bude upravovať a detailnejšie ešte obsahovať pravidlá. Návrh vyhlášky mám pred sebou, takže budem, keď dneska predkladám ten zákon, tak budem vychádzať aj z tej vyhlášky.
Ale na záver dovoľte mi krátke zhrnutie:
- Mladomanželia budú môcť získať úver 15-tisíc eur na 15 rokov s úrokom na 1 %. V prípade kúpy nového bytu maximálna výška 75-tisíc. V prípade kúpy staršieho, maximálna výška, samozrejme, do 15-tisíc garantujeme tieto zvýhodnené úroky a podmienky 50-tisíc. A na rekonštrukciu môžu žiadať maximálne do výšky 30-tisíc eur.
- Výška úrokovej sadzby bude fixovaná na celú dobu platnosti, teda na 15 rokov. Bude produkt, ktorý nebude mať konkurenciu na trhu, lebo vidíme a vieme, že dneska hypotekárne úvery sa pohybujú okolo 1,5 %, ktoré sú najnižšie a, samozrejme, tam nie je garancia taká, ktorá je pri tomto návrhu, že teda tá výška bude fixovaná na celú dobu splatnosti, to znamená na 15 rokov.
- Nárok na zvýhodnenú pôžičku budú mať ľudia do 35 rokov, pričom manželstvo musia uzatvoriť maximálne 12 mesiacov pred podaním žiadosti o úver. Pri narodení dieťaťa im bude možné odpustiť 2 000 eur z výšky istiny úveru, najviac teda okrem nákupu nového bytu, kde je maximálna výška úveru 75-tisíc eur, tam nie je žiadna hranica. Pri ďalších účeloch, teda nových účeloch, ktorý dopĺňame do zákona, bude najviac možné odpustiť 6 000 eur.
- Pôžičky pôjdu, ako som spomínala, cez Štátny fond rozvoja bývania. Zvýhodnený úver bude možné dostať aj na starší byt. Tento účel doteraz v zákone nebol a ten starší byt nebude musieť spĺňať podmienky na energetickú efektívnosť, ktoré vyžadujú iné úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
- Úver bude možné dostať aj na stavebné úpravy staršieho bytu.
- Podporu na stavebné úpravy bytu v rodinnom dome nie je možné poskytnúť, ak už žiadateľ dostal inú podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Podporu na úpravu bytu, alebo teda na iné účely je možné poskytnúť iba raz.
Novela má platiť od 1. júla 2019.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis