Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7. 12. 2017 o 16:38 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 12. 2017 16:38 - 16:39 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Veľmi krátko na pani poslankyňu Shahzad. Môj názor je, že zákonná úprava musí zahŕňať všetky skupiny. Teraz vlastne to čo ste spomínali, tak sa týka hlavne osôb u ktorých je ten stav trvalý. Takže skôr sa prikláňam k tomu a súhlasím čo povedala pani poslankyňa Gaborčáková, týka sa to posudkovej činnosti, že v tomto naozaj treba nastaviť jednak kvalifikačné predpoklady tak, aby sme mali viacero tých posudkových lekárov, pretože ten vek je taký aký je, hýbe sa okolo 70 rokov. A naozaj ho nastaviť tak, aby tých lekárov v systéme bolo viac. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7. 12. 2017 16:30 - 16:35 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, cieľom návrhu skupiny poslancov je, aby nedochádzalo k opätovnému posudzovaniu zdravotného stavu u osôb, ktorých zdravotný stav je chronický s trvalým poškodením, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie a to najmä vo vzťahu k parkovacím preukazom, ale aby sa v ich prípade povinne zohľadňoval lekársky nález starší ako šesť mesiacov s prihliadnutím na platné výnimky. Napríklad novšia zdravotná dokumentácia nezohľadnená v staršom lekárskom náleze.
Navrhované zmeny sa týkajú ustanovenia § 11 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, ktoré upravuje lekársku posudkovú činnosť. Nejde však o úpravu lekárskej posudkovej činnosti na účely konania o parkovacom preukaze pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ale na účely celého zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu. Zastávam názor, že platná právna úprava dostatočne upravuje postup pri jednotlivých situáciách, napr. ak dôjde k zmene zdravotného stavu alebo naopak ak ide o chronický stav s trvalým poškodením a definitívnou mierou funkčnosti poruchy. Lekárskou posudkovú činnosť vykonávajú lekári, ktorí musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v oblasti posudkového lekárstva a teda odbornosť vo svojej práci. Tu nadviažem na kolegyňu Soňu Gaborčákovú. Súhlasím s tým, pokiaľ ide o posudkovú činnosť a to v akom stave momentálne sa nachádzajú posudkoví lekári čo do veku a tak ďalej, tak je problematika, ktorú je nevyhnutné riešiť a momentálne podľa našich informácií je loptička na strane ministerstva zdravotníctva a tá téma musí byť veľmi diskutovaná medzi ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Nemožno úplne súhlasiť s názorom, že parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím sa vo väčšine prípadov vyhotovuje osobám s chronickým zdravotným stavom, a to najmä z dôvodu postihnutia zrazu. Držiteľmi tohto preukazu sú častokrát osoby, u ktorých je predpoklad zmeny v zdravotnom stave a je opodstatnené určiť termín opätovného posúdenia zdravotného stavu a vykonať opätovné posúdenie.
Skutočnosť, že priamo vo vyhotovenom parkovacom preukaze sa neuvádza dátum jeho platnosti, neznamená, že je všetkým osobám vyhotovený natrvalo. Nárok na parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím vzniká a zaniká na základe právoplatného rozhodnutia. V tých prípadoch, kedy je predpoklad, že dôjde k zmene určenej miery funkčnosti poruchy, lekár stanoví termín opätovného posúdenia zdravotného stavu a následne vykoná nové posúdenie. Ak sa na základe záverov z nového posúdenia zistí, že posudzovaná osoba už nespĺňa podmienky pre parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, napríklad už nie je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo prišlo k zlepšeniu zdravotného stavu v takej miere, že nespĺňa podmienku ťažkého zdravotného postihnutia, príslušný úrad odníme parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím rozhodnutím a uloží osobne povinnosť vrátiť tento preukaz úradu.
Z predloženého návrhu vyplýva, že vychádza z predpokladu, že v praxi dochádza k nesprávnemu postup pri posudzovaní spĺňania podmienok pre držiteľstvo parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Ak by prišlo k pochybeniu v individuálnych prípadoch, táto skutočnosť by podľa môjho názoru nemala viesť k zásadným legislatívnym zmenám. Správnosť postupu úradu pri rozhodovaní o odňatí parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím je možné preskúmať na základe podaných opravných prostriedkov. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

7. 12. 2017 16:07 - 16:08 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom pre sociálne veci určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 773. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 797 z 10. novembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 11. 2017 17:53 - 17:54 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Áno, súhlasím s tým, že názory sa rôznia a existujú rôzne typy projektov. Ja môžem reagovať len na základe vlastnej skúsenosti, keď som robila generálnu riaditeľku a riešili sme teda projektových manažérov v rámci národných projektov, tie boli zväčša na dva roky. A musím povedať, že na tých projektoch robili buď ľudia, ktorí boli zamestnancami Európskeho sociálneho fondu, čiže mali zmluvy na doby neurčité, alebo boli zamestnanci, ktorý boli zamestnancami verejnej správy a 90 % z nich mali takisto zmluvy na doby neurčité, čiže boli len presunutí na daný národný projekt . A zvyšní, ktorí pribudli na ten národný projekt, tak boli mladí ľudia, ktorí mali záujem pracovať na tom národnom projekte počas dvoch rokov a potom odchádzali. Takže je možné, že existujú teda aj iné prípady, otázkou je, aké je to percento. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30. 11. 2017 17:44 - 17:49 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, súhlasím s premisou predkladateľov tejto novelizácie Zákonníka práce, že riadne, včasné a kvalitné čerpanie eurofondov je nielen vo verejnom záujme, ale aj štátnopolitickým záujmom Slovenska. Nenechávajú ma chladnou ani medializované správy o škandáloch súvisiace s poskytovaním fondov, či s nízkou výškou prečerpaných peňazí z eurofondov. Nie som však presvedčená, že táto novela pomôže riešeniu týchto problémov. Skôr naopak. Obávam sa, že spôsobí zbytočné komplikácie, ktoré môžu mať opačný efekt, než zamýšľali tvorcovia tejto novele. To znamená, že budú generovať problémy, ktoré poctivých žiadateľov, pre ktorých eurofondy nie sú hlavným motívom fungovania, ale nástrojom na zlepšenie služieb, budú odrádzať od uchádzania sa o prostriedky zo štrukturálnych fondov, a to kvôli hrozbe finančných strát, ktoré v súvislosti s predkladanou novelou môžu vzniknúť. V praxi naozaj platí, že na realizáciu projektov financovaných z eurofondov, sú ľudia prijímaní na dobu určitú počas realizácie projektu. Je však potrebné si uvedomiť, že ide o aktivity realizované v projektoch, ktoré sú zväčša nad rámec hlavných aktivít prijímateľa. V prípade, že sa aktivity súvisiace s eurofondami ukončia a v rámci projektu nie je daná udržateľnosť, tak naozaj dochádza k ukončeniu pracovných pomerov uplynutím doby. Ak by títo zamestnanci boli podľa návrhu predkladateľov novely prijímaní podľa rozšifrovaného okruhu výnimiek, teda rozšíriť o okruh osôb, ktoré majú čo dočinenia s prípravou a realizáciou projektov z eurofondov, prijímateľ by bol nútený ukončiť ich pracovný pomer z dôvodu zrušenia pracovného miesta, a to malo pre prijímateľov zo štátnej a verejnej správy dosah na štátny rozpočet a verejné zdroje. Pre prijímateľov zo súkromnej sféry alebo neziskového sektora by to zas mohlo spôsobiť existenčné problémy.
V tejto súvislosti je ešte dôležité si uvedomiť, že v zmysle finančných pravidiel o použití eurofondov je oprávneným výdavkom len celková cena práce, odstupné, to jest povinnosť zamestnávateľa v prípade zrušenia pracovného miesta, nie je oprávneným výdavkom, ide na vrub prijímateľov. To by mohlo byť likvidačné napríklad pre neziskový sektor. Malo by to dopad aj na štátny rozpočet v prípade prijímateľov, ktorými sú štátna a verejná správa. Miestna samospráva by takéto navýšenia nezvládla, mnohé obce, mestá by takýto postup mohol priviesť k nútenej správe.
Okrem toho má však navrhovaná zmena negatívny dopad aj na samotných zamestnancov, pretože vytvára ich dve kategórie. Ak by mal systém fungovať podľa tohto návrhu, u toho istého zamestnávateľa budú dve kategórie zamestnancov. Jedna, na ktorú sa bude v plnej miere vzťahovať ochrana ich pracovného pomeru, druhú budú tvoriť ľudia žijúci v obavách, čo sa s nimi stane po skončení projektu. Tí prví budú mať pri prepustení nárok na odstupné, tí druhí ho nedostanú nikdy, ani keby pre zamestnávateľa pracovali desať rokov. A to len preto, že jeho prácu bude zamestnávateľ financovať z eurofondov. Zamestnávateľ možno niečo ušetrí, ale celkom jednoznačne to bude na úkor zamestnanca. Nie len že si myslím, že takáto nerovnosť je protiústavná, ale aj keby nebola, zásadne nesúhlasím s takouto diskrimináciou zamestnancov.
K predídeniu týchto problémov si dovoľujem dať do pozornosti iné riešenia. Ak chceme dať zamestnancom na projektoch zamestnanie tak, ako to navrhuje navrhovateľ, zmeňme pravidlá financovania, odstupné bude oprávnený výdavok v odôvodnených prípadoch. V takomto prípade by bolo potrebné skúmať, prečo nebude zachovaná udržateľnosť aktivít a pracovných pozícii po ukončení projektu. Zdôvodnenie by bolo na prijímateľovi, poskytovateľ by ho musel schváliť na základe príručky pre použitie eurofondov. V princípe si však myslím, že by sme mali nechať súčasné pravidlá v tej podobe, ako sú. Zamestnanci sa sami rozhodujú, či ponuku pracovať na projektoch príjmu aj s rizikami, ktoré obnášajú. Mnohí ľudia sami vyhľadávajú prácu na projektoch aj za cenu, že pôjde o prácu na dobu určitú počas realizácie projektu. V súčasnosti je oveľa väčšia migrácia na pracovných miestach, ako bola niekedy, to je potrebné zohľadniť. Nehovoriac o tom, že projektoví zamestnanci mávajú zväčša vyššie mzdy ako kmeňoví zamestnanci, nejde pre nich o nezanedbateľný fakt. Človek sa tak rozhoduje sám, zvažuje riziká, podmienky. Nezdá sa mi správne túto možnosť rozhodnutia im vziať. A mali by sme sa zamyslieť, či skutočne chceme zamestnávateľom, prijímateľom dávať takýmto návrhom nôž na krk. Obávam sa, že môže vyvolať vzburu hlavne v neziskovom sektore a v malých obciach. Sú radi, že môžu použiť nejaké eurofondy na rozvoj, niečo z tých obcí prerobiť, kúpiť, a my ich touto novelou od tohto môžeme odradiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30. 11. 2017 17:37 - 17:39 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani kolegyne, páni kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 672.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 695 z 21. augusta 2017, s rozhodnutím č. 747 z 26. septembra 2017 a rozhodnutím č. 761 z 25. októbra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálnej veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28. 11. 2017 17:55 - 18:00 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Predkladám dva pozmeňujúce návrhy spolu s kolegyňami zo sociálneho výboru plus s pani kolegyňou Simonou Petrík a Jankou Cigánikovou. Dovoľte mi odôvodniť pozmeňujúci návrh prvý, ktorý predkladáme.
Touto navrhovanou právnou úpravou prechodných ustanovení sa zabezpečuje odklad povinnosti požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách pre poskytovateľov starostlivosti o deti do 3 rokov veku, resp. do 6 rokov veku, ak ide o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá svojím obsahom i cieľovou skupinou rodičov, ktorým je poskytovaná, zodpovedá službe na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života terénnou formou sociálnej služby alebo ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia a v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa zákona o sociálnych službách z doterajšej lehoty do 31. decembra 2017 na lehotu do 30. júna 2018. Ide o poskytovateľov, ktorí túto starostlivosť o deti poskytovali k 28. februáru 2017 a poskytujú ju aj po 28. februári 2017 po nadobudnutí účinnosti novely zákona o sociálnych službách vykonanej zákonom č. 40/2017 Z. z., ktorá novostarostlivosť o deti tejto vekovej kategórie v rámci zosúlaďovania rodinného života a pracovného života subsimovala do právnej ústavy sociálnej služieb v rámci práva sociálneho zabezpečenia.
Účelom navrhovaného odkladu povinností týchto poskytovateľov požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách je vytvoriť časový priestor pre možnosť rozhodnutia sa o režime prevádzkovania služby, a to najmä vzhľadom na precizovanie ustanovenia § 99 ods. 5 vo vládnom návrhu novely zákona o sociálnych službách, v ktorom sa precizuje skutková podstata vykonávania tzv. nepovolených činností podľa tohto zákona bez vzniku oprávnenia zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb.
Vzhľadom na špecifickú situáciu poskytovania starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, v rámci ktorého sa z hľadiska skutkového stavu poskytuje prevádzkovateľmi starostlivosť o deti aj vekových skupín nad 3 roky veku, sa takto prevádzkovaná služba nebude považovať za nepovolenú činnosť podľa tohto zákona. Podmienkou je, aby starostlivosť poskytovaná súčasne cieľovej skupine detí nad 3 roky veku do 6 rokov veku presiahla 75 % všetkých detí. To znamená, že ak prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o deti do šiestich rokov veku, ktoré nie sú predškolskými zariadeniami, materským školami, poskytuje aj starostlivosť o deti do 3 rokov veku v rámci podpory cieľovej skupine rodičov v rámci podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života a v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách, ale podiel týchto detí nepresiahne 25 %, nemôže byť sankcionovaný výkon nepovolenej činnosti podľa tohto zákona, aj keď sa nezapíše do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Prevádzkovať túto službu môže naďalej na základe živnostenského zákona iba po splnení hygienických požiadaviek.
Pán predsedajúci, teraz pristúpim k prednesu pozmeňujúceho návrhu.
V čl. I sa za bod... Pani predsedajúca, pardon.
V čl. I sa za bod 204 vkladajú nové body 205 až 207, ktoré znejú:
205. V § 110 ods. 1 v celom texte a ods. 2 sa slová „31. december 2017“ nahrádzajú slovami „30. júna 2018“.
206. V § 110z ods. 8 písm. a) znie: „a) od 1. júla 2018, ak bola do 30. júna 2018 zapísaná do registra,“.
207. V § 110z ods. 8 písm. b) sa slová „31. decembra 2017“ nahrádzajú slovami „30. júna 2018“. Nasledujúce body sa primerane preznačia. Novovložené body 205 až 207 nadobudnú účinnosť 30. decembra 2017, čo sa následne premietne v čl. II o účinnosti.
Teraz by som pristúpila k odôvodneniu druhého pozmeňujúceho návrhu... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Kolegyne, kolegovia, poprosím vás o kľud v rokovacej sále.

Bašistová, Alena, poslankyňa NR SR
Predloženým návrhom sa odstraňujú interpretačné problémy pri predkladaní kolaudačných rozhodnutí v rámci konania o zapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb tak, aby bolo jasné, že kolaudačné rozhodnutie nemá znieť na konkrétny druh sociálnej služby.
Teraz by som pristúpila ku prednesu pozmeňujúceho návrhu.
V čl. I sa za bod 54 vkladá bod 55, ktorý znie:
55. V § 64 ods. 4 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „zodpovedajúceho účelu druhu sociálnej služby“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Novovložený bod 55 nadobudne účinnosť 1. januára 2018.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

28. 11. 2017 15:18 - 15:21 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi predložiť návrh na opakovanie druhého čítania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (tlač 663).
Podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov navrhujeme predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že uvedený vládny návrh zákona prerokuje len na schôdzi Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28. 11. 2017 13:59 - 14:00 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 761. Predkladám informáciu k predloženému návrh zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 785 z 10. novembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 16:16 - 16:29 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, milí prítomní, dovoľte mi predstúpiť pred vás v tejto rozprave s vysvetlením toho, prečo spolu s kolegyňami a kolegami dávame pozmeňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Predkladám dva pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúci návrh sa týka, prvý sa týka komunitných centier. Našou ambíciou je zabrániť tomu, aby bola činnosť komunitných centier ohrozená. Chceme to dosiahnuť tým, že v komunitných centrách nebude podmienkou poskytovanie základného poradenstva, celodenného poradenstva aj špecializovaného sociálneho poradenstva navzájom. Navrhujeme, aby sa v nich zatiaľ poskytovalo len základné sociálne poradenstvo.
Teraz mi dovoľte povedať pár slov o samotných komunitných centrách. Tí na Slovensku oficiálne pôsobia od roku 2003. Hlavným dôvodom ich vzniku ako inštitucionálneho zariadenia bola reakcia na potrebu spoločnosti, a to najmä vo vzťahu minority k majorite. Nie je tajomstvom, že niektoré skupiny, etnické minority si vyžadujú našu pozornosť a najmä vo viacerých oblastiach aj našu pomoc. Práve komunitné centrá sú založené s cieľom týmto skupinám, rodinám, jednotlivcom pomôcť v prípade, ak z rôznych dôvodov sú túto pomoc nevedia zabezpečiť sami. Často tieto komunitné centrá pôsobia v regiónoch, v ktorých nie je jednoduché nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. V prípade špecializovaného sociálneho poradenstva ide o vysokoškolsky vzdelané osoby v odbore sociálna práca s najmenej s trojročnou praxou s cieľovou skupinou. Práve upustením podmienky špecializovaného sociálneho poradenstva sa výkon sociálneho poradenstva stane viacerým komunitným centrám prístupnejší a jeho personálne zabezpečenie jednoduchšie.
V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že aj v rámci poskytovania základného sociálneho poradenstva ide o poskytovanie profesionálnej pomoci a kvalita tohto druhu práce sa často nemeria s plnením kvalifikačných predpokladov, ale najmä individuálnym a empatickým prístupom sociálneho pracovníka. Komunitné centrá by mali byť blízko k ľuďom, ktorí ich potrebujú, a preto máme za to, že jedna z ciest ako to dosiahnuť a pomôcť im je upustenie od podmienky špecializovaného sociálneho poradenstva. Jedným dychom však dodávam, že tým nebude ohrozené poskytovanie služby na profesionálnej úrovni.
S kvalifikačnými predpokladmi súvisí druhý bod pozmeňujúceho návrhu, a to prechodného obdobia, v rámci ktorého sa požadované kvalifikačné predpoklady odborných činností pri poskytovaní terénnej sociálnej služby krízovej intervencie a poskytovaní sociálnej služby krízovej intervencie v komunitnom centre budú považovať za splnené. Týka sa to odborných činností, ako základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a špecializované sociálne poradenstvo. Prechodné obdobie vytvára časový priestor pre poskytovateľov dotknutých sociálnych služieb na personálne zabezpečenie od nadobudnutia účinnosti novely do 30. septembra 2019. Pre tie fyzické osoby, ktoré budú mať záujem ďalej sa po profesnej stránke venovať vykonávaniu vymedzenej odbornej činnosti, a teda začnú alebo budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, navrhujeme ustanoviť prechodné obdobie do 31. decembra 2023. V tomto období, ak preukážu status študenta vysokej školy v štúdijnom programe zameranom na sociálnu prácu, sociálne služby a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou podľa § 84 ods. 4 písm. b) zákona o sociálnych službách, sa kvalifikačný predpoklad bude považovať za splnený. Dosiahne sa tým to, že obdobie do 31. decembra 2023 sa bude získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania u týchto osôb považovať za splnenie podmienky odbornej spôsobilosti podľa ustanovenia § 63 ods. 4 zákona o sociálnych službách, ktorý inak pri výkone spomínaných sociálnych službách vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Naša navrhovaná právna úprava vychádza z požiadaviek aplikačnej praxe a úprimnej snahy o to, aby podmienky fungovania komunitných centier boli nastavené čo najoptimálnejšie tak, aby umožňovali poskytovať pomoc tým, ktorí to potrebujú, a zároveň nekládli polená pod nohy ľuďom, ktorí chcú pomáhať a pracujú neraz v ťažkých podmienkach s neľahkou klientelou.
Ďalším pozmeňujúcim návrhom, ktorý sa dotýka krízovej intervencie a na ktorom sa zhodli teda viacerí sociálni partneri, je ďalším pozmeňujúcim návrhom chceme upraviť podmienky výkonu služieb krízovej intervencie tak, aby lepšie zohľadňovali reálie, v ktorých sú poskytované. Preto navrhujeme zmeniť podmienky poskytovania finančného príspevku na sociálne služby krízovej intervencie a zrušiť lehoty pre posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu. Podľa terajšieho znenia zákona o sociálnych službách je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytnutie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa požiada obec. Navrhujeme predmetné ustanovenie zákona upraviť tak, aby sa vypustila podmienka požiadania obce o poskytovanie služby krízovej intervencie konkrétneho neverejného poskytovateľa v súvislosti s nárokom neverejného poskytovateľa na finančný príspevok.
Navrhovaná úprava je odôvodnená povahou a charakterom sociálnych služieb krízovej intervencie zabezpečovaných v pôsobnosti obce – sociálna služba v zariadení, ktorým nízkoprahové denné centrum, terénna sociálna služba krízovej intervencie a nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu. Služby krízovej intervencie slúžia na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb pre fyzické osoby, ktoré sú na túto pomoc odkázané, a preto podmienka požiadania zo strany obce vo vzťahu ku konkrétnemu poskytovateľovi je vzhľadom na charakter tejto sociálnej služby prinajmenšom nelogická. Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ľudí, ktorí sú v zložitej situácii. Napríklad nemajú zabezpečené nevyhnutné životné podmienky, sú závislé od návykových látok, trpia zdravotným postihnutím, iným nepriaznivým zdravotným stavom alebo sú inak ohrození. Takisto sa mohli stať obeťou agresie iných ľudí, či zotrvávajú v segregovaných lokalitách s prítomnosťou reprodukovanej chudoby. Tento druh sociálnej služby má byť pre nich ľahko dostupný. A neverejní poskytovatelia, ktorí túto sociálnu službu poskytujú na území obce, sú týmto ľuďom najbližšie. Preto viazať vznik finančného príspevku na prechádzajúcu požiadavku zo strany obce je neopodstatnené. Účelnosť a efektívnosť vynakladaných finančných prostriedkov zo strany obce by mala byť garantovaná obsahom zmluvných záväzkov v písomnej zmluve o poskytnutí tohto finančného príspevku medzi obcou a neverejným poskytovateľom príslušného druhu sociálnej služby krízovej intervencie.
Za nemenej dôležitú považujeme tiež úpravu lehôt pre posudzovania odkázanosti na sociálnu službu. Podľa terajšieho znenia zákona o sociálnych službách platí, že v konaniach vo veciach odkázanosti na sociálnu službu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní. Podľa tohto zákona sú lehoty pre rozhodnutie nasledovné: Správny orgán má rozhodnúť bezodkladne, v ostatných prípadoch do 30 dní a v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Podľa vládneho návrhu zákona sa navrhuje osobitne upraviť lehoty na rozhodnutie v konaniach vo veciach odkázanosti a to tak, že lehota na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu bude 60 dní od začatia konania o odkázanosti na sociálnu službu a lehota na rozhodnutie o odkázanosti bude 30 dní od vypracovania posudku. Zároveň, ak príslušný orgán nemôže vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v tejto lehote, môže odvolací orgán túto lehotu na rozhodnutie predĺžiť najviac o 30 dní, čím teda samotné rozhodnutie sa k žiadateľovi môže dostať až o 120 dní odo dňa začatia konania o odkázanosti na sociálnu službu.
V záujme vytvorenia procesných podmienok na čo najrýchlejšie rozhodnutia vo veciach odkázanosti na sociálnu službu a tým čo najrýchlejšieho zabezpečenia poskytovania sociálnej služby prijímateľovi navrhujeme vypustiť osobitnú úpravu lehôt na rozhodnutie vo veci a naďalej vychádzať zo všeobecnej úpravy podľa správneho poriadku. V súvislosti s vypustením osobitnej úpravy lehôt na rozhodnutie vo veci sa navrhuje vypustiť aj prechodné ustanovenie § 110ai súvisiace s uvedenou osobitou úpravou. Sme presvedčení, že naše navrhované zmeny pomôžu službám krízovej intervencie, a preto, vážené kolegyne a kolegovia, veríme, že ich podporíte. A teraz dovoľte, aby som prečítala pozmeňujúce návrhy.
Pozmeňujúci návrh – komunitné centrá. V čl. I sa za novelizačný bod 19 vkladá nový novelizačný bod 20, ktorý znie: "20. V § 24d ods. 1 písm. a) prvý bod znie: "1. základné sociálne poradenstvo,".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bode 198 sa za § 110ak vkladá § 10al, ktorý znie:
"§110al
(1) Na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 24a a 24d alebo zápisu tohto druhu sociálnej služby do registra sa podmienka kvalifikačného predpokladu ustanoveného v § 84 ods. 4 a 5 považuje za splnenú do a) 30. septembra 2019, ak fyzická osoba získala úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, b) 31. decembra 2023, ak fyzická osoba je študentom vysokej školy v študijnom odbore uvedenom v § 84 ods. 4 písm. b).
(2) Na účely zápisu druhu sociálnej služby uvedeného v § 24d do registra sa podmienka odbornej spôsobilosti ustanovenej v § 63 ods. 4 považuje za splnenú do 31. decembra 2023, ak fyzická osoba uvedená v § 63 ods. 1 alebo ods. 3 získala úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.". V nadväznosti na to sa upraví úvodná veta novelizačného bodu.
Pozmeňujúci návrh – krízová intervencia. Po prvé. V čl. I sa za bod 90 vkladá nový bod 91, ktorý znie: "91. V § 75 ods. 1 v úvodnej vete sa za slová "neverejného poskytovateľa sociálnej služby" vkladá čiarka a slová "okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby krízovej intervencie"."
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Po druhé. V čl. I bode 168 sa vypúšťajú slová "a na konci sa bodka nahrádza čiarkou" a pripájajú sa tieto slová: "ak v § 92 ods. 9 nie je ustanovené inak".
Po tretie. V čl. I sa vypúšťa bod 170. Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Po štvrté. V čl. I bode 198 sa vypúšťa § 110ai. Nasledujúce ustanovenia sa primerane preznačia.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis