Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.12.2018 o 12:55 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2018 12:55 - 12:55 hod.

Tibor Bastrnák
V mene poslancov MOST-u - HÍD chcem vám zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia v novom roku. A, samozrejme, aj po maďarsky, keď dovolíte. A HÍD klub nevébe mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket es boldog új évet kívánok. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2018 18:02 - 18:02 hod.

Tibor Bastrnák
Vážená pani podpredsedníčka, chcem len oznámiť, že sťahujem svoj podpis spod zákona 369/90 o obecnom zriadení, tlač 1158. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2018 15:43 - 15:45 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, milé dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som v krátkosti odôvodnil príslušný návrh zákona.
Novela zákona o obecnom zriadení z tohto roka zaviedla určité obmedzenia v odmeňovaní poslancov obecných zastupiteľstiev, a to tak, že v § 25 ods. 8 ustanovila strop. Poslanec obecného zastupiteľstva tak v súčasnosti môže ročne dostať odmenu najviac v sume jednej dvanástiny platu starostu obce.
V krátkom čase od účinnosti takejto zákonnej úpravy sa však ukázalo, že nie je možné diferencovať odmeňovanie poslancov obecných zastupiteľstiev najmä preto, že niektorí poslanci vykonávajú len čisto poslanecký mandát, niektorí plnia úlohy aj pri zastupovaní starostu obce, ďalší vykonávajú úkony pri rôznych príležitostiach občianskych obradov, ako sú uvítania detí do života, oslavy dožitia sa významných jubileí obyvateľov obce, uzatvárajú sobáše a podobne. Všetko ide o spoločensky potrebné činnosti, ktoré majú významný vplyv na sociálny život v obci. Navrhuje sa preto upraviť v zákone viaceré ustanovenia, ktoré by zohľadňovali tieto potreby.
Návrh novely nebude mať vplyv na rozpočet, rozpočty obce, pretože vychádza zo zaužívaných tradícií, postupov a schválených zásad odmeňovania a schválených rozpočtov. Odstránia sa však bariéry, ktoré obciam zaväzovali možnosti spravodlivo odmeňovať poslancov obecného zastupiteľstva.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyvy ani na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 14:52 - 14:54 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda. Vážený pán kolega, viete, už dosť dlho som v parlamente a už dávno, dávno som nestretol s takým zákonom, proti ktorému by bolo toľko lobistov, toľko listov, toľko názorov sme dostali od tých lobistov, ktorí, samozrejme, predávajú alkohol, ale stále, stále sa báli o zdravie ľudí a neviem čo všetko. Jako fakt, nikdy som takýto protitlak ešte nepociťoval, ako za tieto posledné dva, tri mesiace, čo tento zákon je v Národnej rade. A to len preto hovorím, lebo aj vy ste pozitívne začali, a, samozrejme, v žiadnom prípade nechcem vás obviňovať alebo nechcem poukázať na to, že vaše slová boli veľmi podobné, ako títo lobisti nám písali alebo hovorili, hoci ste hovorili, že máte taký základ alebo pracovali ste pre nejakú takú firmu, ale aj tak si myslím, že fakt ste to mysleli vážne a chceli ste nás upozorniť na tie riziká, na čo nás, vás už upozorňovali iní. A aj preto, že sme to počúvali veľmi pozorne, preto predkladateľ predloží dneska ten pozmeňujúci návrh, ktorý je práve o tom, aby tá bezpečnosť sa zvýšila.
Ja si myslím, že nemáte preto pravdu, lebo hovorili ste, že ten trestný čin riskujú ľudia preto a preto, kvôli DPH. Ale ja si myslím, že ten trestný čin riskujú ľudia, lebo nemajú inú možnosť, lebo, samozrejme, môžu ten kvas zobrať do tých páleníc, ktorí teraz fungujú, ale na druhej strane nemajú istotu, že s čím sa to tam mieša, či dostanú späť to, z čoho, čo oni tam zobrali a tak ďalej. Takže ja si myslím, že tu chýbala tá možnosť a týmto návrhom zákona my tým ľuďom dávame tú možnosť, aby mohli legalizovať tie čierne pálenice. Veď aj vy ste hovorili, že je ich 40-tisíc, je to obrovské množstvo, a keď už len určitá časť sa z toho legalizuje, tak aj to je dobré, nielen pre ekonomiku... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2018 16:12 - 16:24 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, milé dámy, vážení páni, dovoľte, aby som podal pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu príslušného zákona, ktorý teraz prerokuvávame (tlač 988). A na začiatku veľmi krátko to odôvodním.
Ide väčšinou o legislatívno-technické úpravy, potom v troch bodoch zosúladenie s nariadením EHS, pritom je ešte zapracovaná transpozícia prerokovanej smernice Komisie EÚ a potom aj kvôli tomu musím predložiť tento pozmeňovák, lebo je v platnosti antibyrokratický, alebo vstúpil do platnosti antibyrokratický zákon a musíme zosúladiť aj s tým túto novelu. Asi to je všetko a plus ešte, čo je dôležité, rozpočtová organizácia Agentúra rozvoja vodnej dopravy bola zriadená k 31. 12. 2010, ministerstvo prehodnotilo opodstatnenosť ďalšej existencie samotnej rozpočtovej organizácie a z dôvodu optimalizácie systému procesov verejného sektora bude jej úlohy vykonávať príslušný útvar ministerstva ako právny nástupca agentúry. Takže asi tieto zmeny sú v tejto, v tomto pozmeňováku.
A keď dovolíte, tak prečítam celý pozmeňovák k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
"1. Slová "zmluvný štát" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "štát, ktorý je zmluvnou stranou" v príslušnom tvare."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
2. V čl. I sa za deviaty bod vkladá nový desiaty bod, ktorý znie:
"10. V § 13 ods. 3 sa slová "§ 22 ods. 11 písm. e)" nahrádzajú slovami "§ 22a ods. 7 písm. d)"."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
3. V čl. I bod 13 znie:
"13. V § 14 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
"(7) Skúšobná komisia uzná uchádzačovi úspešne vykonanú štátnu skúšku alebo maturitnú skúšku v Slovenskej republike alebo úspešne vykonanú odbornú skúšku v zahraničí z predmetu, ktorý je obsahom skúšky na získanie odbornej spôsobilosti dopravcu."."
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
4. V čl. I bode 22 sa za slovami "písm. c) sa" vkladajú slová "na začiatok vkladajú slová "kópia lodného osvedčenia," a".
5. V čl. I sa za dvadsiaty piaty bod vkladá nový dvadsiaty šiesty bod, ktorý znie:
"26. V § 21c ods. l sa vypúšťa odkaz 12da vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12da."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
6. V čl. I bode 26 § 22a ods. 2 sa za slová "kapitána l. triedy" vkladá čiarka a slová "z oblasti historických plavidiel a vykonávania ich prehliadok".
7. V čl. I bode 26 § 22a ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ktorých stanovisko má odporúčajúci charakter."
8. V čl. I bode 26 § 22a ods. 7 písm. a), bode 36 § 28 ods. 2 písm. a) a bode 65 § 39 písm. n) treťom bode sa vypúšťa odkaz 12da. Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou 12da. V nadväznosti na túto zmenu sa upraví úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
9. V čl. I bode 27 § 22b ods. 3 sa vypúšťajú slová "podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie".
10. V čl. I body 51 a 52 znejú:
"51. V§ 38a sa vypúšťa nadpis pod paragrafom a odseky 1 a 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 1 a 2.
52. V § 38a ods. l sa slovo "Agentúra" nahrádza slovom "Ministerstvo" a vypúšťajú sa v písmene e) bodkočiarka a slová za bodkočiarkou a písmená g) a h)."
Zmeny navrhované v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018, čo sa premietne v článku upravujúcom účinnosť.
11. V čl. I sa za päťdesiaty druhý bod vkladá nový päťdesiaty tretí bod, ktorý znie:
"53. V § 38a odsek 2 znie:
"(2) Ministerstvo je povinné pred obstaraním majetku, ktorý nadobudne činnosťou podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu, písm. d) alebo písm. e) a pred začatím výstavby súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na vodných cestách dohodnúť zmluvne budúceho správcu majetku štátu, ktorý bude využívať majetok na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti. Dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ak ide o stavbu podľa predchádzajúcej vety, alebo dňom prevzatia ďalšieho obstaraného majetku prechádza bezodplatne správa stavby alebo ďalšieho majetku na zmluvne dohodnutého správcu."."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Zmeny navrhované v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018, čo sa premietne v článku upravujúcom účinnosť.
12. V čl. I bode 67 § 39 písm. aa) sa nad slovom "predpisu" odkaz "23a)" nahrádza odkazom "23)".
13. V čl. I bode 67 § 39 písm. ab) sa slová "podľa § 38a ods. 4" nahrádzajú slovami "podľa § 38a ods. 2".
14. V čl. I bode 67 § 39 písm. ab) nadobúda účinnosť 1. novembra 2018, čo sa premietne v článku upravujúcom účinnosť.
15. V čl. I bod 92 znie:
"92. Príloha č. l sa dopĺňa šestnástym bodom a sedemnástym bodom, ktoré znejú:
"16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016).
17. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/970 z 18. apríla 2018, ktorou sa menia prílohy II, III a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 174, 10. 7. 2018)"."
16. V čl. V bod 1 znie:
"1. V§ 48 ods. 3 písm. a) sa slová "po prechode správy tohto majetku podľa osobitného predpisu, 56a)" nahrádzajú slovami "podľa osobitného predpisu, 56a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:
"56a) § 38a ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov."
Zmeny navrhované v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018, čo sa premietne v článku upravujúcom účinnosť.
17. V čl. V sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
"2. V § 48 ods. 3 písm. b) sa slová "Agentúre rozvoja vodnej dopravy" nahrádzajú slovami "Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky"."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Zmeny navrhované v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018, čo sa premietne v článku upravujúcom účinnosť.
18. V čl. VI sa slová "7. októbra 2018" nahrádzajú slovami "2. januára 2019".
V tejto súvislosti sa v čl. I bode 91 § 43e slová "7. októbra 2018" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "2. januára 2019" v príslušnom tvare a slová "6. októbra 2018" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. januára 2019" v príslušnom tvare.
Vzhľadom na tieto navrhované zmeny súčasne žiadam o vyňatie na osobitné hlasovanie bodu 7 spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán podpredseda, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2018 16:30 - 16:31 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán poslanec, musím s vami súhlasiť, ja si myslím, že to bolo korektné vystúpenie a je to pravda, že lex Žitný ostrov a hlavne ako táto problematika fakt tu desaťročia bola zanedbaná, a preto som rád, že pán minister od nástupu do funkcie hneď na tento problém upozornil a sľúbil, že donesie sem komplexný návrh. A je to pravda, že aj vaši kolegovia sa snažili a doniesli sem návrh. Aj vtedy bolo povedané, že aj by sme to podporili, ale, lebo bolo to napísané s dobrým úmyslom, ale na druhej strane nebol to dostatočne komplexný návrh. A preto ďakujem pánovi ministrovi, ktorý sľúbil nám, že donesie sem komplexný návrh. Máme to na stole a dúfam, že bude to tak, ako ste aj vy na to upozornili, že od tejto doby alebo od, keď vstúpi tento zákon do platnosti, od tej doby už nikto nikdy nebude zabúdať nielen na Žitný ostrov, ale všeobecne na ochranu prírody a hlavne pitnej vody, čo je naše obrovské bohatstvo. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem pánovi ministrovi za tento zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2018 12:11 - 12:13 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, milé dámy, vážení páni dovoľte, aby som vám odôvodnil príslušný návrh zákona.
Cieľom navrhovanej úpravy je umožniť súkromnú výrobu destilátov z vlastného, z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu fyzickými osobami výlučne zo zákona presne stanovených podmienok. Na Slovensku, rovnako ako i v okolitých krajinách existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, ktorá je však platnou právnou úpravou postavená mimo zákon. Aktuálne riešenie nemožno považovať za postačujúce, keďže napriek jednoznačnému zákazu a hrozbe trestného stíhania dochádza k súkromnej výrobe destilátov fyzickými osobami v nezanedbateľnom rozsahu.
Návrh z uvedeného dôvodu definuje súkromnú výrobu destilátu, ako i súkromného výrobcu destilátu v rámci zákona č. 467/2002 Z. z. a stanovuje podmienky, za ktorých súkromný výrobca destilátu môže súkromnú výrobu destilátu vykonávať, okrem minimálneho veku 18 rokov, vlastníctva destilačného zariadenia spĺňajúceho stanovené podmienky a zákazu použitia vyrobeného destilátu na inú ako súkromnú spotrebu, sa určuje maximálny objem vyrobeného liehu, ktorý súkromný výrobca destilátu môže vyrobiť za jeden kalendárny rok. Súkromný výrobca destilátu je povinný oznámiť tržbu destilačného zariadenia, zároveň musí byť splnená i daňová povinnosť. V tomto smere nie je možné upraviť výnimku z daňovej povinnosti s ohľadom na legislatívu Európskej únie.
Návrh ďalej upravuje kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ďalej len ministerstvo, kompetencie colných orgánov a tiež ukladanie sankcií v prípade porušenia zákonov, zákona. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh zákona predpokladá mierne priaznivý vplyv na verejné financie a mierne nepriaznivý vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh nebude mať vplyv na životné prostredie, zamestnanosť a informatizáciu spoločnosti ani sociálne vplyvy.
Ďakujem pekne. Prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

15.6.2018 13:51 - 13:53 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, milé dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som krátko odôvodnil náš návrh. Železničná sieť obsahuje niekoľko tratí, ktoré sú dlhodobo nevyužívané a nepremáva na nich žiaden vlak. Udržanie takýchto tratí je však nehospodárne, na čo poukázal aj dokument Revízia výdavkov v doprave schválený vládou Slovenskej republiky ako uznesenie č. 461 z 5. októbra 2016. Samotné rušenie tratí je však nezvrátiteľný krok a prípadné nové vybudovanie z dôvodov zmeny mobility, rozvoja priemyslu a zamestnanosti, či iných hospodársko-spoločenských faktorov by si vyžiadalo podstatne vyššie náklady než navrátenie do prevádzkyschopného stavu. Zároveň vzniká čoraz častejšia spoločenská potreba a požiadavka na využitie takýchto neprevádzkovaných tratí na iný účel než vlaková doprava. Aktuálne znenie zákona neumožňuje po vyčerpaní možnosti prenájmu alebo predaja iný postup než úplné zrušenie tratí vrátane odstránenia všetkých súčastí podľa stavebných predpisov, čo generuje ďalšie náklady a výdavky.
Navrhovanou úpravou sa umožní využitie neprevádzkovaných tratí na účel dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka alebo miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú prepravu a eliminujú sa aj prípady ohrozenia bezpečnosti, keď verejnosť využíva na svoj presun peši alebo bicyklom trasy pozdĺž cestných komunikácií, ktorých väčšina neposkytuje bezpečný priestor po ich okrajoch.
Ďakujem pekne. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 17:23 - 17:28 hod.

Tibor Bastrnák
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 16:42 - 16:43 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že keď ste počúvali pani ministerku, dosť komplexne zhrnula všetko, čo je pozitívne, a poukázala aj na nie problémy, že keď tu v parlamente alebo vo výbore budeme veľa politikárčiť, tak veľmi málo posunieme dopredu zdravotníctvo.
A preto ja si myslím, že to bolo veľmi dobré, že aj pán poslanec Krajčí z opozície na to upozornil nás všetkých, samozrejme, aj nás, aj vás. A dúfam, že v ďalšom období fakt viac budeme odborne rozprávať, ako politiku robiť zo zdravotníctva. Som o tom presvedčený, že to pomôže systému.
A pani ministerke ešte raz ďakujem aj za záverečné slovo, lebo bolo to veľmi dobré, aj za tento zákon.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis