Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13. 3. 2018 o 13:08 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 3. 2018 13:08 - 13:09 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, za Poslanecký klub SaS oznamujem, že z tejto schôdze sťahujeme všetky svoje legislatívne návrhy. Predstavitelia vládnej koalície stratili dôveru občanov, jediné o čo má zmysel v tejto chvíli rokovať je ústavný zákon na skrátenie volebného obdobia. V súlade s § 95 zákona o rokovacom poriadku za skupinu poslancov beriem späť návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v úrade komisára pre deti Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky (tlač 860.) Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2. 2. 2018 9:16 - 9:28 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, len pár chvíľ nás delí od schválenia vládneho návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Tento návrh prináša jednu obrovskú zmenu. Detské domovy, resocializačné strediská a krízové strediská sa stanú od apríla centrami pre deti a ich rodiny bez akejkoľvek zjavnej špecifikácie. Centrum bude prijímať opustené deti, maloletých aj dospelých závislých, deti na výchovné opatrenie, detské obete trestných činov, bude poskytovať ambulantné služby aj terénnu sociálnu prácu, aj služby krízových centier pre matky s deťmi, aj domovy na polceste pre mladých dospelých, bude tiež robiť školenia pre profesionálnych rodičov, prichýli deti v kríze aj všetky ostatné, ktoré zaklopú.
Detské domovy prestanú existovať, no nie preto, že všetky deti by boli v rodinách. Detské domovy už dnes majú problém s tým, že je náročné starať sa o opustené deti na skupinách aj o profesionálnych rodičov v ich domácnostiach, a pritom robiť sociálnu prácu s rodinou, chodiť na súdne pojednávania, sprostredkúvať štart do života mladým dospelým. Je málo personálu, málo profesionálnych rodičov. Títo fungovali často so slabými podpornými službami a s malým rozpočtom. Do tejto žalostnej situácie spolu s novým zákonom príde aj chaos. Nové centrum bude môcť prijať dieťa len po dohode s rodičom a predstavte si, že ktorýkoľvek rodič sa môže dohodnúť s ktorýmkoľvek centrom, že tam dá svoje dieťa. Centrum bude môcť prijať dieťa aj na jeho vlastné požiadanie. Úlohou centra je len ohlásiť to úradu a nemusí nič viac urobiť. Ani volať políciu, že pred bránou ústavu stojí stratené dieťa bez dozoru, ani pátrať po nejakom zákonnom zástupcovi, ani volať na súd. Žiadne neodkladné opatrenie, žiadne súdne rozhodnutie, žiadna plná moc od zákonného zástupcu.
Je to nebezpečná situácia, ktorú sa pokúsim napraviť svojím pozmeňujúcim návrhom. Prijatie dieťaťa do ústavu musí vždy potvrdiť súd. Úradom práce zostanú iba zlomky administratívnych povinností. Na centrá presunuli terénnu sociálnu službu, ambulantné služby, výkon výchovných opatrení aj prípravu na profi rodičovstvo. Bude tu však centrum s obrovskými právomocami.
Týmto návrhom zákona ste sa, bohužiaľ, definitívne spreneverili plánom deinštitucionalizácie. Už desiatky rokov vieme, že inštitúcia je najdrahšia forma starostlivosti o deti a rodiny. Inštitúcia je najhoršia forma starostlivosti o deti a pobyt v nej zanecháva na dieťati vážne následky, s ktorými sa borí celý ďalší život. Vieme, že inštitúcie vzbudzujú u ľudí obavy, a preto si od nich nepýtajú poradenstvo. Obávajú sa pred nimi hovoriť o svojich problémoch, majú strach požiadať ich o pomoc, obávajú sa represie. Viete si predstaviť, že rodiny v kríze budú dobrovoľne navštevovať detské domovy, po novom centrá, a budú sa v nich s niekým radiť?
Rezort je z hľadiska ochrany práv detí absolútne nezabezpečený. Štátny tajomník pán Ondruš na výbore tvrdil, že práve na základe tejto novely budú dobudovávať zariadenia a dopĺňať stavy a odbornosť zamestnancov. Počítate s tým, že do centier preklopíte tzv. projektových zamestnancov a nafingujete udržateľnosť projektu. Ľudia, s ktorými počítate, sú však ešte stále nedoškolení a mnohí z nich už so svojho miesta dávno odišli. Nie sú ľudia. Ani títo projektoví ľudia už nie sú. Projekt ste neudržali a ani do jeho ukončenia. Predpokladám, že minister práce bude ešte znášať za to konzekvencie. A nie sú ani financie. Novela prichádza do parlamentu s rozporom. Ministerstvo financií malo zásadnú pripomienku k tomuto návrhu. Nepodporuje a neschvaľuje ho, pretože nemáte peniaze na realizáciu zmeny, ktorá bola predbežne vyčíslená zhruba na 70 mil. eur. Od ministerstva financií túto sumu nedostanete, pretože ju požadujte nad rámec svojej rozpočtovej kapitoly. Dvaja ministri zo strany SMER sa zjavne nevedia dohodnúť.
Čo to teda bude znamenať? Nie sú financie na dobudovanie kapacít, nie sú peniaze na lepšie ohodnotenie odborníkov, nie sú peniaze na prijímanie nových síl a nie sú ani samotní záujemcovia o takéto druhy zamestnania. Zle platené miesta, nezabezpečené pracovné podmienky, bez podpory, bez odborného vedenia a, bohužiaľ, aj bez kontroly. Už v tejto chvíli ochrana detí kolabuje. Napríklad keď systém ochrany detí odporučil do starostlivosti dieťa sedemnásťkrát trestanému pedofilovi. Zistilo sa to, až keď bol dotyčný zatknutý za výrobu detskej pornografie. To sú hrozné jednotlivé prípady. Alebo keď poslali dieťa do medzištátneho osvojenia bez preverenia podmienok a zobrali ho z milujúcej rodiny. Malé deti a bábätká zotrvávajú protizákonne na skupinách detských domovov, lebo nie je dostatok profi rodičov. Tie, ktoré dosiaľ vydržali, kolabujú pred náročnými úlohami pri opatere ústavných detí so závažnými hendikepmi. Zostávajú bez podpory, bez záujmu, so smiešnou mzdou.
Ďalej absolútna absencia systémovej a systematickej pomoci rodinám v rámci porozvodovej starostlivosti prináša naozaj dramatické situácie do rodín s deťmi. Rovnako aj sanácie rodín sú na vedľajšej koľaji a nezriedka ich fiktívne vykonávajú spriaznené organizácie. Deti z takto sanovaných rodín potom končia v detských domovoch.
Situáciu v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny považujem za systémový a morálny rozvrat spôsobený tým, že o túto časť rezortu sa desiatky rokov nikto v skutočnosti nezaujímal. Týmto návrhom ste demonštrovali dôležitú vec, a to, že ste rezignovali na prorodinnú starostlivosť. Rezignovali ste na všetky vedecké zistenia a odporúčania o tom, že v každom možnom prípade je treba uprednostňovať rodinné formy starostlivosti pred ústavnými. Nikde v novele nie je spomenutá podpora napríklad pestúnskych rodín, ktoré by mohli mať veľký podiel na znížení počtu detí v ústavných zariadeniach. Nezaslúžili si ani slovom vašu podporu.
Vraciame sa v čase späť. Opäť budú prekvitať megalomanské zariadenia, ktoré budú vďaka svojej neprehľadnosti a nemožnosti zvládnuť pridelené úlohy kolabovať a doplácať budú na to najmä deti.
Ministerstvo financií hovorí, že na to nedá peniaze. Generálna prokuratúra hovorí, že je proti záujmom dieťaťa zlučovať všetky druhy zariadení. Kontrola nie je nijak posilnená ani zabezpečená. Ale je to vaša novela a vaša zodpovednosť. Nie som si istá, či si jej dopady skutočne uvedomujete.
V oblasti ochrany práv detí je Slovensko na mizernej úrovni. O tom svedčí aj mimoriadna správa verejného ochrancu práv. Prijatím tejto novely nastane okrem toho absolútny chaos a obávam sa, že deti a rodiny v kríze, ale aj zamestnanci v sociálnej sfére budú toho obeťami.
Dovoľte teda predniesť dva pozmeňujúce návrhy. Jeden sa venuje práve prijatiu dieťaťa do zariadenia tak, aby bolo povinné hlásiť jeho prijatie súdu. A druhý pozmeňujúci návrh spočíva v tom, že zavádza zmenu, ktorá vlastne vyzýva orgán sociálnoprávnej ochrany detí, aby sa profesionálneho rodiča aspoň spýtal, či má o dieťa po niekoľkých rokoch starostlivosti oňho záujem prijať ho do náhradnej starostlivosti.
Takže prvý pozmeňujúci návrh.
V čl. I bod 34 v § 46 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý prijal oznámenie podľa odseku 2 písm. a), je povinný bezodkladne po prijatí oznámenia podľa odseku 2 písm. a) podať na súd návrh na zverenie dieťaťa do ústavnej starostlivosti alebo návrh na nariadenie výchovného opatrenia."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 2, ktorý predkladám spolu s Ondrejom Dostálom.
1. bod. Za bod 18 sa vkladá nový bod 19, ktorý znie: 19. V § 30 ods. 2 písm. c) sa slová "§ 34 ods. 3" nahrádzajú slovami "§ 34 ods. 4".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. Za bod 20 sa vkladá nový bod 21, ktorý znie: 21. V § 34 ods. 1 v druhej vete sa slová "Do tohto" nahrádzajú slovami "Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, do tohto".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Za bod 21. sa vkladajú nové body 22 až 24, ktoré znejú: 22. V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Ak sa dieťa nachádza v starostlivosti profesionálneho rodiča, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný najneskôr do troch dní od doručenia správy o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť písomne oboznámiť profesionálneho rodiča, že dieťaťu bude sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť alebo osvojenie a písomne ho poučiť o možnosti prevziať dieťa do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo dieťa osvojiť. Ak sa začalo konanie na zverenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti alebo ak sa začalo konanie o osvojenie alebo konanie o zverení maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti alebo osvojenia pozastaví až do právoplatného ukončenia tohto konania. Rovnako určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupuje, ak profesionálny rodič podal žiadosť smerujúcu k zvereniu dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo k osvojeniu."
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Bod 23. V § 42 ods. 2 a 3 sa slová "§ 34 ods. 4" nahrádzajú slovami "§ 34 ods. 5".
Bod 24. V § 44 ods. 3 sa slová "§ 34 ods. 4" nahrádzajú slovami "§ 34 ods. 5".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Prosím vás teda o podporu týchto pozmeňujúcich návrhov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1. 2. 2018 18:17 - 18:26 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, možno by som si kusla do jazyka, ak by v tejto rozprave nevystúpil pán Blaha a jeho stranícka kolegyňa pani Vaľová, preto si dovolím krátku rekapituláciu pomerne nedávnej histórie. Nadväzujem na ich poznámky týkajúce sa sociálnych podnikov.
Budem citovať z článku, ktorý má nadpis Sociálne podniky firmy SMER, s. r. o. Sú to zistenia nadácie Zastavme korupciu, ktoré vo svojom príspevku pre časopis Týždeň stručne spracoval Marián Leško.
Prvá vláda Roberta Fica už v roku 2007 na jednom z výjazdových zasadnutí ohlásila, že hodlá nezamestnanosť znižovať aj tak, že z Európskeho sociálneho fondu podporí zakladanie pilotných sociálnych podnikov. Malo ísť o firmy, ktoré dajú prácu znevýhodneným nezamestnaným v takom počte, že budú tvoriť najmenej, prinajmenšom 30 % všetkého personálu firmy. V prípade, že sociálny podnik dosiahne zisk, tak 30 % z neho mal každoročne použiť na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok. Podľa zákona, ktorý bol platný od mája 2008, mal sociálny podnik fungovať aspoň päť rokov a mohol za to od štátu dostávať podporu 28 mesiacov.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vtedy viedla Viera Tomanová, prevzalo nad zriaďovaním pilotných sociálnych podnikov gesciu. Prvé podniky vznikli v lete 2008, vtedy ministerka Tomanová podpísala zmluvy s ôsmimi zakladateľmi podnikov tohto druhu. Financované boli z eurofondov, pričom Európsky sociálny fond im mal preplatiť až 95 % nákladov. Celkovo na pilotné projekty vláda a ministerstvo vyčlenili viac ako 23,5 milióna euro.
Namiesto toho, aby sa na verejnosť dostávali správy o úspešnom pokračovaní projektu, od samého začiatku boli sociálne podniky späté s informáciami o pochybnom postupe úradov, prešľapoch zodpovedných funkcionárov a straníckom klientelizme. Ako prvá prenikla na verejnosť správa, že ministerstvo práce poskytne 400 miliónov slovenských korún štyrom sociálnym podnikom, za ktorými bol podnikateľ Juraj Thomka, priateľ poslankyne SMER-u Jany Laššákovej. Išlo o Veľkokrtíšsky, Horehronský, Revúcky a Gemerský sociálny podnik. Na otázku, či je v poriadku, keď sa v takej veci angažuje osoba blízka poslankyni SMER-u, ministerka Tomanová odpovedala: "V žiadnom prípade ja nebudem hodnotiť, kto sa za projektami skrýva."
Ministerka naozaj nebola povinná hodnotiť, kto sa za projektmi skrýva, ale mala povinnosť zabezpečiť, aby sa za nimi nikto skrývať nemohol. Svoju povinnosť si nesplnila, lebo jej ministerstvo pridelilo stovky miliónov korún neziskovým organizáciám, ktorých pôvod a charakter bol neznámy.
Novinári potom zistili, že členmi správnych rád neziskoviek, ktoré založil Juraj Thomka, boli starostovia a poslanci strany SMER. Jeden z nich, Ján Fiľo, člen správnej rady Gemerského sociálneho podniku, dokonca povedal: "Do neziskovej organizácie ma nominovala okresná organizácia SMER-u." Neskôr tiež vyšlo najavo, že odporúčanie, aby ministerstvo projekty Juraja Thomku schválilo, podpísal syn poslankyne Laššákovej Vladimír Laššák, ktorý vtedy pracoval ako riaditeľ regionálneho odboru Banskobystrického samosprávneho kraja.
Najsilnejšia vládna strana, ktorá na republikovej úrovni dostala do funkcie Vieru Tomanovú, nominovala na nižšej úrovni svojich starostov a poslancov do správnych rád týchto neziskoviek, ktoré dostali od ministerstva milióny eur zo zdrojov Európskej únie. Keďže ministerstvo práce vedené nominantkou SMER-u podporilo organizácie podporené straníckymi štruktúrami SMER-u, išlo o klasický prípad straníckeho klientelizmu.
Ďalej sa zistilo, že za rožňavským sociálnym podnikom boli dvaja regionálni reprezentanti SMER-u – SD a za humenským sociálnym podnikom bola poslankyňa Vaľová. Šéfovia sociálnych podnikov míňali veľké sumy na predražené nákupy pochybných zariadení a nepotrebných služieb, na drahé školenia, na konzultácie či propagáciu, a to cez spriaznené firmy vybrané účelovo nastaveným výberovým konaním.
S reportážou, ktorá odhaľovala fungovanie sociálneho podniku, prišla reportérka Kubániová, ktorá vtedy pracovala v Slovenskej televízii. Jej reportáž ukázala, ako v Bardejove funguje Arvik – Rozvojové združenie, ktorému ministerstvo práce poskytlo 100 miliónov slovenských korún. Za milióny zverených zdrojov združenie Arvik v mesačných kurzoch vyškolilo 161 nezamestnaných, z ktorých sa dlhodobo na trhu práce uplatnilo len niekoľko ľudí. Pokiaľ išlo o nezamestnaných, efekty sociálneho podniku boli minimálne, zato iné efekty boli oveľa výraznejšie.
Z dotácie, ktorú Arvik – Rozvojové združenie profitoval, profitoval najmä jeho memorandový partner, súkromná firma Selmani. Šéfovia oboch spoločností boli starí známi a mali kontakty na ministerstve práce. Výkonný riaditeľ spoločnosti Selmani bol bratom riaditeľa odboru komunikácie sociálnej implementačnej agentúry. Vo vedení firmy Selmani pôsobila majiteľka spoločnosti Management Solutions, ktorá vyhrala podprahovú zákazku pre Arvik, poskytovala mu poradenstvo za 205-tisíc euro. Blízko k podniku mal aj podnikateľ Balog, jedna jeho firma prenajímala Arviku motorové vozidlá, druhá mu zabezpečovala publicitu za 140-tisíc eur.
Ako sa zhodli experti, pri projekte takejto veľkosti a obsahu minúť 4,2 milióna slovenských korún na jeho propagáciu je mrhanie verejnými prostriedkami. Sociálny podnik teda plytval verejnými prostriedkami tak, aby z toho profitovali súkromné firmy a osoby späté s vládnou stranou, čo malo pre reláciu Reportéri a samotnú redaktorku Kubániovú neblahé následky. Vysielanie relácie bolo pozastavené a Slovenská televízia nepredĺžila pracovnú zmluvu reportérke.
Európska komisia situáciu sledovala a pomery v dvoch pilotných projektoch prišli preveriť audítori komisie. Výsledky ich kontroly potvrdili podozrenie a v decembri 2009 to muselo uznať aj ministerstvo práce, ktoré projekt Arvik zrušilo.
Pod tlakom situácie ministerstvo financií, ktoré vtedy viedol Ján Počiatek, požiadalo Brusel len o preplatenie 356-tisíc eur z 11,3 milióna eur, ktoré už sociálnym podnikom poskytlo. Ministerstvo viac nežiadalo, lebo mu bolo známe, že Brusel by viac ani nezaplatil, keďže jeho audítori neskôr zistili, že v kontrolovaných podnikoch neboli rešpektované podmienky zákonnosti a vhodnosti použitia fondov, a preto odporučili, aby bolo financovanie sociálnych podnikov zrušené a akékoľvek zálohy a refundácie nákladov vymáhané. Pretože audit Európskej únie odhalil indikátory vážneho podvodu, viac ako 11 miliónov eur, ktoré sa vynaložili na pseudozamestnávanie pre 300 ľudí, sa muselo uhradiť zo štátneho rozpočtu.
Po nástupe vlády Ivety Radičovej minister Mihál a jeho vtedajšia štátna tajomníčka Lucia Nicholsonová podali viaceré trestné oznámenia na osoby zodpovedné za zriadenie a celkové fungovanie sociálnych podnikov. Na konci roku 2011 bola zverejnená informácia, že protikorupčný úrad preveruje financovanie štyroch podnikov. To bola posledná zverejnená správa o sociálnych podnikoch z čias prvej vlády Roberta Fica. Tak ako všetky takéto a podobné kauzy, aj sociálne podniky zapadli prachom zabudnutia a žiadna z osôb, ktoré sa vďaka nim nezákonne obohatili z verejných zdrojov, neniesla za to žiadnu trestnoprávnu a ani inú zodpovednosť. Koniec citátu.
Vážené kolegyne, kolegovia, chcela by som vás upozorniť najmä na to, že aj pôvodná myšlienka sociálnych podnikov sa javila na papieri výborne. To by sa jej ale nesmel chopiť SMER so svojimi korupčnými chápadlami chobotnice. Nech je nám teda to, čo sa stalo pred pár rokmi, mementom. Rezort riadi tá istá strana, pri moci sú tí istí ľudia. Neradi by sme boli svedkami opakovania sa histórie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31. 1. 2018 11:46 - 11:47 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ďakujem pánu kolegovi a z toho miesta možno ešte pani bývalej ombudsmanke pani Dubovcovej, pretože odviedla práve na tejto téme veľký kopec práce, a toto sú výsledky jej práce pretavené priamo v legislatívnom návrhu.
Kamerový systém, nelegálne kobky alebo riadne vybavené CPZ-ky, na to myslíme nielen s ohľadom na tých zadržaných alebo zaistených, myslíme aj s ohľadom na policajtov, že jasné pravidlá a, a tieto prevádzkové podmienky sú aj zlepšením ich práce. A naozaj sme zistili po prvom prednesení nášho návrhu, že Policajný zbor nutne potrebuje pozornosť ministerstva. Ozývali sa nám policajti z praxe, mali problém so základným vybavením staníc, to vybavenie kolabuje, či už kopírky, alebo počítače, tlačiarne, nieto ešte kamery alebo vzorne vybavené CPZ-ky.
My teda žiadame pána ministra, aby sa naozaj pozrel na to, ako tie policajné stanice vyzerajú, a na to, že potrebujú aj jeho pozornosť, a ďakujeme za podporu nášho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 12. 2017 17:30 - 17:31 hod.

Natália Blahová
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, vážení občania Slovenskej republiky, dovoľte, aby som vám v mene poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita zapriala krásne a pokojné vianočné sviatky v kruhu blízkych. Rovnako všetkým prajem veľa zdravia, lásky, rozumu a rozvahy do nového roku 2018. Srdečne ďakujeme všetkým kolegom za spoluprácu a milým občanom za podporu. Ďakujeme pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 12. 2017 10:29 - 10:32 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, ako ste zvyknutí, my z opozície predkladáme len drobné zmeny. Neusilujeme sa o veľké koncepčné prevraty a rovnako aj táto zmena vyplynula z praxe.
Cieľom predloženého návrhu je zvýšiť vekovú hranicu pre získanie spôsobilosti nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, pokiaľ ide o nárok na sirotský dôchodok z doterajších 15 rokov veku oprávnenej osoby na 18 rokov veku. Súčasné znenie zákona o sociálnom poistení stanovuje spôsobilosť nadobúdať práva a brať na seba povinnosti dovŕšením 15. roku veku. Predloženým návrhom sa do zákona o sociálnom poistení zakotvuje výnimka pre spôsobilosť dieťaťa nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v súvislosti s nárokom na sirotský dôchodok, a to dovŕšením 18. roku veku. Predložený návrh tak reaguje na požiadavky aplikačnej praxe, kedy nezarábajúce 15-ročné siroty v pubertálnom veku sú príjemcami pomerne veľkých súm, ktoré využívajú ako vreckové v súlade so svojimi subjektívnymi prioritami. Toto nastavenie deformuje u mladého človeka vnímanie hodnoty peňazí ako ekvivalentu práce a do budúcna výrazne znižuje šance osvojiť si pracovné návyky a vlastnou prácou si zabezpečiť zdroj príjmov tak, aby neboli svojmu okoliu alebo štátu na príťaž.
Pre názornosť uvediem príklad. Pestúnska matka, ktorá má niekoľko súrodencov v starostlivosti, má rovnako chlapca, ktorý má 15 rokov a poberá sirotský dôchodok po svojich zomrelých rodičoch, a keďže má k nemu voľný prístup, tak podľa svojich úvah nakladá s týmito peniazmi. Vieme, že deti v tomto veku všeobecne nie sú zrelé k takým, k takýmto, k nakladaniu s takýmito veľkými sumami, a preto sa stáva to, že chlapec vynakladá mnoho peňazí úplne neúčelne, pričom pestúnskej matke je krátený pestúnsky príspevok práve o tú sumu, ktorú chlapec úplne neúčelne minie na svoje vlastné potreby. Čiže ide aj o to, aby sme výchovne pôsobili na deti, o to, aby mali primerane veku svoje povinnosti, ale aj svoje práva.
Preto vás prosím o podporu tejto malej, drobnej zmeny, ktorá však uľahčí život mnohým náhradným rodičom, a, naopak, bude akýmsi výchovným momentom pre deti, ktoré ešte nie sú spôsobilé narábať so stovkami euro.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 12. 2017 19:17 - 19:19 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister vnútra, ste podozrivý zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Vaši podriadení odmietli vyšetriť podozrenia ohľadom machinácií s fiktívnymi vratkami DPH za milióny euro. NAKA aj špeciálny prokurátor si nad tým umyli ruky. Dodnes si v súvislosti s vratkami premiér Fico užíva luxusný Bašternákov byt a odmieta sa z neho napriek všetkému vysťahovať. Rozumiem, že on nepotrebuje zdvihnúť plat, lebo len údajné nájomné v tomto byte ho má stáť mesačne 2 600 euro, z toho vyplýva, že aj tisíce euro chápe len ako vreckové.
Máte všetky znaky zločineckej skupiny. Zločinecká skupina je definovaná ako "dlhší čas trvajúce štruktúrované zoskupenie najmenej troch osôb na účely trestnej činnosti s cieľom dosiahnuť zisk alebo preniknúť a získať kontrolu v orgánoch verejnej moci, v podnikateľských alebo nepodnikateľských subjektoch a uplatniť v nich svoj vplyv, aby sa zakryla alebo legalizovala ich trestná činnosť alebo príjmy z nej". Spoznávate sa v tom?
Ohradzujete sa, že opoziční poslanci hovoria o zatváraní politikov. Nebolo by treba o tom hovoriť, ak by spravodlivosť fungovala alebo ak by bola nezávislá na tom, kto je pri moci.
Zlyhali ste a odstúpte sám, lebo nie je o päť dvanásť, je už dávno po dvanástej. Lojalita k tejto vláde sa láme na tom, že samotní koaliční partneri vás tam nechcú. Že vlastní členovia strany SMER sa vás chcú zbaviť a chcú vás vidieť mimo politiky.
Odstúpte! Uľaví sa vašim podriadeným, straníckym kolegom aj celej vláde, ale najmä ľuďom na Slovensku. Ste v konflikte záujmov a ste hanbou slovenskej politiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 12. 2017 18:33 - 18:35 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán minister Kaliňák, dnes ste evidentne stavili na to, že keď vypustíte gejzír klamstiev, nebudeme ich stíhať vyvracať, a bola by som rada, keby ste mali na sebe také tlačítko nejaké, ktorým by sme vás mohli zapauzovať a po každej vete tú vašu lož vyvrátiť, lebo inak sa to nedá. Lebo to je skutočne gejzír a príval lží. Vráťme sa ale k podstate.
Pán minister Kaliňák, vy ste v absurdnom konflikte záujmov. Vediete ministerstvo, ktoré tým pádom nemôže vaše kauzy dôsledne vyšetrovať. Tak ako generujete lži, generujete aj kauzy, ktoré práve preto, že ste ministrom, nie sú vyšetrené. Sprivatizovali ste si aj právo, aj spravodlivosť a vyhrážate sa tým, že by mali byť vyšetrené aj iné kauzy.
Ja sa pýtam, či náhodou nie ste na čele toho ministerstva, ktoré to má v popise práce. A som presvedčená o tom, že keby ste mali za čo zatvoriť opozičného politika, s chuťou by ste to urobili. Lenže nie je za čo.
A ľudia neveria hlavne vám. Odnáša si to celý Policajný zbor. Ľudia neveria hlavne vám, a preto nemajú dôveru v spravodlivý štát a ani v politikov. Poškodili ste svojím pôsobením nielen celý rezort, vašu vládu, ale celý štát. Preto by ste mali odstúpiť sám. Na to vám ale chýba morálny kredit.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 12. 2017 17:37 - 17:39 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Vážený pán premiér Fico, vaša výzva „vyhrajte voľby“ bude čoskoro naplnená. Som o tom pevne presvedčená. A to z jednoduchého dôvodu, už nebude z čoho rozkrádať a vaši oligarchovia vás pustia k vode.
Vy sa tu hrdíte tým, že ste nedali pokyn na zneužívanie tajnej služby, že ste zachovali demokratické voľby, že ste neovplyvňovali televíziu napriek tomu, že ste k tomu mali možnosť, že ste hrali vždy férovú hru? Jednak to nie pravda. A v druhom rade vy vážne očakávate, že v 21. storočí uprostred Európy vám niekto bude ďakovať za to, že dodržiavate medzinárodné dohovory, ústavu a zákony?! Keby to aspoň pravda bola.
Toto je bezprávna krajina! Neexistuje tu spravodlivosť a vymožiteľnosť práva! Ľudia trpia šikanou štátnych orgánov priamo na váš pokyn a na pokyn vašich ľudí! Tí ľudia vonku vás počúvajú a dochádza im trpezlivosť! Generujete jednu vládnu krízu za druhou! Rozkrádate, šikanujete a deštruujete túto krajinu! Choďte do zabudnutia! Najlepšie všetci odrazu a hneď!
Ďakujem. (Reakcie z pléna a potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28. 11. 2017 14:49 - 14:51 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Pán Bublavý, kto vám toto o tých „dietatách“ chystal, prosím vás? Celá prvá časť, ktorú ste, ktorú ste čítali, je v pôvodnom zákone od roku 2010. Prosím vás, povedzte tomu, kto vám to chystal, nech si aspoň pozrie, kto ju tam do toho zákona v tom roku 2010 dal. To som bola ja. To neni novinka! Veď tam tie prednostné formy rodinné, sú tam odvtedy, odkedy sme tam dávali profesionálne rodiny ako prednostné, prednostná forma starostlivosti o deti v ústavoch. Takže prosím vás pekne, aspoň keby ste rozprávali k veci, aspoň keby ste rozprávali k tomuto návrhu zákona, ktorý zlučuje všetky formy starostlivosti do akéhosi centra. Všetky detské domovy, všetky krízové centrá, všetky resocializačné centrá sa 1. apríla zmenia na akési centrum. Akési centrum, kam bude môcť prísť len tehotná žena. Keď ona na druhý deň porodí, už tam nebude môcť ísť. Aj to je chyba v zákone. Napríklad tam bude môcť klopať dieťa. Kto, preboha živého, počíta s tým, že dieťa v kríze alebo v nejakej ťažkej životnej situácii začne blúdiť po sídliskách a hľadať nejaké centrum?! To sú tak nezmyselné a tak pomotané, logicky nenadväzujúce myšlienky, že naozaj je to, je to čisto zber nápadov, ktorý ani nemá správnu legislatívnu formu.
A mňa veľmi mrzí, že tí ľudia, ktorí na tom spolupracovali v tých pracovných skupinách, boli podvedení. Oni teraz sedia k návrhom vyhlášky. Oni teraz idú o tom rokovať. Oni boli naozaj tvrdo zavádzaní. Ešte pred chvíľkou ma pán riaditeľ istého ústavu presvedčoval, že im na tomto stretnutí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis