Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13. 3. 2018 o 15:58 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13. 3. 2018 15:58 - 16:11 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa. Dovoľte mi, aby som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý bol prediskutovaný s predkladateľom pánom ministrom po dohode s pánom ministrom zdravotníctva Druckerom. Týka sa zmeny účinnosti zákona o zdravotnej starostlivosti z 1. mája 2018 na 1. mája 2019. To znamená tento pozmeňujúci návrh má len tento technický charakter. Cieľom je, aby sa vytvoril dostatočný priestor na odkomunikovanie a prípravu tohto zákona. Takže dovoľte mi, aby som prečítal jeho znenie. Pozmeňovací návrh poslanca Národnej rady k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony tlač 818. Za čl. III sa vkladajú nové články IV až VII, ktoré znejú: Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005, č. 350/2005, č. 538/2005, č. 660/2005, č. 282/2006, ďalšie zákony 518/2007, č. 662/2007, č. 489/2008, č. 192/2009 , č. 345/2009, č. 132/2010, č. 133/2010, č. 34/2011, č. 172/2011, č. 313/2012, č. 345/2012, č. 41/2013, č. 153/2013, č. 160/2013, č. 220/2013, č. 365/2013, č. 185/2014, č. 204/2014, č. 53/2015, č. 77/2015, č. 378/2015, č. 442/2015, č. 428/2015, č. 125/2016, č. 167/2016,č. 317/2016, č. 386/2016, č. 257/2017, č. 351/2017 a č. 61/2018 Z. z. sa dopĺňa takto: Za § 49h sa vkladá § 49i, ktorý vrátane nadpisu znie: Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018. Ustanovenia § 2 ods. 33, § 2a, § 8 ods. 5 písm. f), § 8 ods. 10 a § 19 ods. 7 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú. Čl. V. Zákon č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004, č. 347/2005, č. 538/2005, č. 660/2005, 342/2006 , č. 522/2006, č. 661/2007, č. 81/2009, č. 402/2009, č. 34/2011, č. 363/2011, č. 41/2013, č. 220/2013, č. 365/2013, č. 185/2014, č. 53/2015, č. 77/2015, č. 428/2015, č. 357/2016, č. 257/2017 a č. 351/2017 Z.z. sa dopĺňa takto: Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý vrátane nadpisu znie: Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018. Ustanovenia § 3 ods. 16 a 17 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú. Čl. VI. Zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 720/2004, č. 351/2005, č. 538/2005, č. 282/2006, č. 527/2006, č. 673/2006 uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007, č. 330/2007, č. 464/2007, č. 653/2007, uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008, č. 284/2008, č. 447/2008, č. 461/2008, č. 560/2008, č. 192/2009, č. 214/2009, č. 8/2010, č. 133/2010, č. 34/2011, č. 250/2011, č. 362/2011, č. 390/2011, č. 512/2011, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012, č. 185/2012, č. 313/2012, č. 324/2012, č. 41/2013, č. 153/2013, č. 204/2013, č. 220/2013, č. 365/2013, č. 185/2014, č. 333/2014, č. 53/2015, č. 77/2015, č. 393/2015, č. 422/2015, č. 428/2015, č. 91/2016, č. 125/2016, č. 167/2016, č. 317/2016, č. 356/2016, č. 41/2017, č. 92/2017, č. 257/2017, č. 336/2017 a zákona č. 351/2017 Z. z. sa dopĺňa takto: Za § 102ae sa vkladá § 102af, ktorý vrátane nadpisu znie: Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018. Ustanovenia § 79 ods. 1 písm. at) až aw), § 2 ods. 13 písm. c) a § 82 ods. 14 a 15 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú. Čl. VII. Zákon č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 719/2004, č. 353/2005, č. 538/2005, č. 660/2005, č. 25/2006, č. 282/2006, č. 522/2006, č. 12/2007, č. 215/2007, č. 309/2007, č. 330/2007, č. 358/2007, č. 530/2007, č. 594/2007, č. 232/2008, č. 292/2008, č. 461/2008, č. 581/2008, č. 192/2009, č. 533/2009, č. 121/2010, č. 34/2011, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/201, č. 97/2011, č. 133/2011, č. 250/2011, č. 362/2011, č. 547/2011, č. 185/2012, č. 313/2012, č. 421/2012, č. 41/2013, č. 153/2013, č. 220/2013, č. 338/2013, č. 352/2013, č. 185/2014, č. 77/2015, č. 140/2015, č. 265/2015, č. 427/2015, č. 91/2016, č. 125/2016, č. 286/2016, č. 315/2016, č. 317/2016, č. 356/2016, č. 41/2017, č. 238/2017, č. 257/2017, č. 266/2017, č. 336/2017 a zákona č. 351/2017 Z. z.
===== ... 317/2016, 356/ 2016, 41/2017, 238/2017, 257/2017, 266/2017, 336/2017 a zákona 351/2017 Z. z. sa dopĺňa takto: "Za § 86v sa vkladá § 86w, ktorý vrátane nadpisu znie: "Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018. Ustanovenie § 6 ods. 1 písmena aa), § 7 ods. 9 písmena g) a § 15 ods. 1 písmena ad) sa do 1. januára 2019 neuplatňujú. Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2018." Nasledujúce články sa primerane preznačia. Preznačenie článkov sa primerane premietne aj do článku upravujúceho účinnosť tohto zákona. Topľko z mojej strany pán predsedajúci, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 3. 2018 15:58 - 16:11 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa. Dovoľte mi, aby som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý bol prediskutovaný s predkladateľom pánom ministrom po dohode s pánom ministrom zdravotníctva Druckerom. Týka sa zmeny účinnosti zákona o zdravotnej starostlivosti z 1. mája 2018 na 1. mája 2019. To znamená tento pozmeňujúci návrh má len tento technický charakter. Cieľom je, aby sa vytvoril dostatočný priestor na odkomunikovanie a prípravu tohto zákona. Takže dovoľte mi, aby som prečítal jeho znenie. Pozmeňovací návrh poslanca Národnej rady k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony tlač 818. Za čl. III sa vkladajú nové články IV až VII, ktoré znejú: Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005, č. 350/2005, č. 538/2005, č. 660/2005, č. 282/2006, ďalšie zákony 518/2007, č. 662/2007, č. 489/2008, č. 192/2009 , č. 345/2009, č. 132/2010, č. 133/2010, č. 34/2011, č. 172/2011, č. 313/2012, č. 345/2012, č. 41/2013, č. 153/2013, č. 160/2013, č. 220/2013, č. 365/2013, č. 185/2014, č. 204/2014, č. 53/2015, č. 77/2015, č. 378/2015, č. 442/2015, č. 428/2015, č. 125/2016, č. 167/2016,č. 317/2016, č. 386/2016, č. 257/2017, č. 351/2017 a č. 61/2018 Z. z. sa dopĺňa takto: Za § 49h sa vkladá § 49i, ktorý vrátane nadpisu znie: Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018. Ustanovenia § 2 ods. 33, § 2a, § 8 ods. 5 písm. f), § 8 ods. 10 a § 19 ods. 7 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú. Čl. V. Zákon č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004, č. 347/2005, č. 538/2005, č. 660/2005, 342/2006 , č. 522/2006, č. 661/2007, č. 81/2009, č. 402/2009, č. 34/2011, č. 363/2011, č. 41/2013, č. 220/2013, č. 365/2013, č. 185/2014, č. 53/2015, č. 77/2015, č. 428/2015, č. 357/2016, č. 257/2017 a č. 351/2017 Z.z. sa dopĺňa takto: Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý vrátane nadpisu znie: Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018. Ustanovenia § 3 ods. 16 a 17 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú. Čl. VI. Zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 720/2004, č. 351/2005, č. 538/2005, č. 282/2006, č. 527/2006, č. 673/2006 uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007, č. 330/2007, č. 464/2007, č. 653/2007, uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008, č. 284/2008, č. 447/2008, č. 461/2008, č. 560/2008, č. 192/2009, č. 214/2009, č. 8/2010, č. 133/2010, č. 34/2011, č. 250/2011, č. 362/2011, č. 390/2011, č. 512/2011, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012, č. 185/2012, č. 313/2012, č. 324/2012, č. 41/2013, č. 153/2013, č. 204/2013, č. 220/2013, č. 365/2013, č. 185/2014, č. 333/2014, č. 53/2015, č. 77/2015, č. 393/2015, č. 422/2015, č. 428/2015, č. 91/2016, č. 125/2016, č. 167/2016, č. 317/2016, č. 356/2016, č. 41/2017, č. 92/2017, č. 257/2017, č. 336/2017 a zákona č. 351/2017 Z. z. sa dopĺňa takto: Za § 102ae sa vkladá § 102af, ktorý vrátane nadpisu znie: Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018. Ustanovenia § 79 ods. 1 písm. at) až aw), § 2 ods. 13 písm. c) a § 82 ods. 14 a 15 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú. Čl. VII. Zákon č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 719/2004, č. 353/2005, č. 538/2005, č. 660/2005, č. 25/2006, č. 282/2006, č. 522/2006, č. 12/2007, č. 215/2007, č. 309/2007, č. 330/2007, č. 358/2007, č. 530/2007, č. 594/2007, č. 232/2008, č. 292/2008, č. 461/2008, č. 581/2008, č. 192/2009, č. 533/2009, č. 121/2010, č. 34/2011, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/201, č. 97/2011, č. 133/2011, č. 250/2011, č. 362/2011, č. 547/2011, č. 185/2012, č. 313/2012, č. 421/2012, č. 41/2013, č. 153/2013, č. 220/2013, č. 338/2013, č. 352/2013, č. 185/2014, č. 77/2015, č. 140/2015, č. 265/2015, č. 427/2015, č. 91/2016, č. 125/2016, č. 286/2016, č. 315/2016, č. 317/2016, č. 356/2016, č. 41/2017, č. 238/2017, č. 257/2017, č. 266/2017, č. 336/2017 a zákona č. 351/2017 Z. z.
===== ... 317/2016, 356/ 2016, 41/2017, 238/2017, 257/2017, 266/2017, 336/2017 a zákona 351/2017 Z. z. sa dopĺňa takto: "Za § 86v sa vkladá § 86w, ktorý vrátane nadpisu znie: "Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018. Ustanovenie § 6 ods. 1 písmena aa), § 7 ods. 9 písmena g) a § 15 ods. 1 písmena ad) sa do 1. januára 2019 neuplatňujú. Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2018." Nasledujúce články sa primerane preznačia. Preznačenie článkov sa primerane premietne aj do článku upravujúceho účinnosť tohto zákona. Topľko z mojej strany pán predsedajúci, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 2. 2018 18:50 - 18:52 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán kolega, dovoľ aj, Marek, ti povedať, ja si nemyslím, že z mojej strany to bolo nekorektné. Ja som hovoril fakty, lebo naozaj si hlasoval za ten pozmeňujúci návrh. To, že to zdôvodňuješ pacientami onkologickými, ale v tom pozmeňujúcom návrhu žiadni takí neboli napísaní ako výnimka, to už je tvoje vysvetlenie, ale fakt je ten, že si hlasoval za to.
Nuž a môžem v krátkosti zhrnúť vlastne, vy pod rúškom bezplatného objednávania zavádzate do normálnych ordinačných hodín poplatok za objednávanie. Toto je holý fakt, pretože ste dali do tohoto návrhu, že si môže objednať bez výmenného lístku pacient vyšetrenie u špecialistu, ale musí si za to zaplatiť. Ale nepovedali ste to, že za toto vyšetrenie okrem toho, čo dostane od pacienta, ešte mu preplatí aj Všeobecná alebo ostatné zdravotné poisťovne peniaze. A potom ste povedali, že vlastne ak teda chce si to zaplatiť, tak nech si to zaplatí. Ale keď si to má zaplatiť v doplnkových hodinách, kde ordinačné hodiny sú vôbec neni nijako narušené, tak vtedy vám to vadí. Čiže z tohto pohľadu sa mi to zdá byť naozaj neúprimné.
A ešte keď ste do toho dali, že onkologický pacient si musí čakať tri mesiace, tak prečo takýmto spôsobom, nekorektne to vysvetľujete, keď viete, že v tom zákone je napísané, že nemôže doplnkové hodiny vykonávať ten, ktorý nezabezpečí do dvadsiatich dní normálne vyšetrenie počas bežných ordinačných hodín. Čiže o žiadnych troch mesiacoch sa nemôže jednať v tomto prípade, ale účelovo to vyzerá dobre, ideme zachraňovať.
Robíme medvediu službu zbytočne, lebo viete veľmi dobre, či tu budeme my alebo vy, budete musieť toto riešiť rovnako. Hovorme naozaj pravdu. To sú citlivé veci. A keď to budeme takýmto spôsobom, polopravdami manipulovať, no tak potom ľudí uvedieme naozaj do pomykova a potom si povedia, tak čo je teda pravda?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 2. 2018 18:31 - 18:33 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán kolega Suchánek, práve to bolo poukázanie na to, ako vy ste hovorili o tom, že je niečo neštandardné. Ale ja som len poukázal, že aj vaše by mohlo byť neštandardné, ale ja som nespochybnil, že môže poslanec predložiť poslanecký návrh. A nie je spochybniteľné ani to, že poslanec môže pozmeňujúci návrh predložiť vo výbore. Avšak môžem vám povedať príklad, že ak sme my napríklad rokovali o príplatkoch za noc a sviatky a tak ďalej, tak rokovali predkladatelia aj so všetkými zainteresovanými v rámci tripartity. To ste mohli urobiť aj vy so zástupcami lekárov, sestier a tak ďalej. Čiže to vám vôbec nikto nezakazuje, čo sa týka tohto.
No a čo sa hovorí, že v doplnkových hodinách. Však práve doplnkové hodiny umožňujú lekárovi, aby dostal niečo naviac. Presne to, čo ste povedali. Pán Zelník, plne súhlasím. Je to politizovanie a spojil by som to s tým, odpoveď pánovi Dostálovi. Pozrite si, čo povedal premiér: Lebo sa to zneužíva opozíciou. Nič iné. Prečítajte si to, pán Dostál. Hovoríte vždy len to, čo vám vyhovuje. A ja to nechcem viacej komentovať.
Prosto, tento návrh si samotní predkladatelia strieľajú, môžem povedať, do kolena, pretože hovoria o nesociálnosti doplnkových hodín, ale pritom narušujú samotné ordinačné hodiny. Dokonca zavádzajú poplatky za objednanie u špecialistu bez akéhokoľvek výmenného lístku. Toto je systémové riešenie, páni? A naviac tí, ktorí hlasovali za pozmeňujúci návrh, aby bolo spoplatnené objednávanie u špecialistov, bol som tam a je tam aj pani kolegyňa Grausová, jednoducho tento prerod ja nechápem, čo sa stalo. Ja konzistentne od začiatku hovorím, že je potrebné, aby sme dbali na manažovanie pacienta, aby sme motivovali lekárov, ale musí to mať nejaký postupný proces. A v doplnkových hodinách už ten proces začína tým, že musí mať každý lekár aj objednávací systém. Takže nepodporím tento zákon... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 2. 2018 18:13 - 18:22 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predkladateľ, ctená snemovňa, dovoľte mi, aby som na úvod tak zhodnotil tento návrh zákona, pretože žiada sa mi to také malé prirovnanie, pretože ak by sme povedzme hodnotili diplomovú prácu, ktorú povedzme urobil minister aj s poslancami pri návrhu zákona o doplnkových hodinách, a potom prišla diplomová práca predkladateľa pána poslanca Krajčího, tak s najväčšou pravdepodobnosťou tí, ktorí by to hodnotili, tieto diplomové práce, by povedali, že diplomová práca pána Krajčího je nepodarený plagiát. A ja vám poviem prečo.
Vy ste, pán predkladateľ, povedali, že doplnkové hodiny boli navrhované bez akéhokoľvek legislatívneho procesu, že nemohla sa k tomu vyjadriť žiadna odborná verejnosť. Povedali ste, že to bolo bez legislatívneho procesu, no a ja sa pýtam, aký štandardný legislatívny proces je toto? To koľko, no však keď ten, ktorý vy predkladáte, je štandardný, ale ten, čo bol schválený v zmysle rokovacieho poriadku vo výbore, potom tuto v snemovni, tak ten je neštandardný, ale ten váš je zrazu štandardný. Lebo ja som očakával, že ste chceli povedať asi tým, že sa tým môžu zaoberať rôzne organizácie, ktoré sa môžu, či už lekári a pacientske organizácie a tak ďalej.
Ale ja vám pripomeniem, a vy to veľmi dobre viete, skôr, ako sa dostanem k podstate samotného vášho návrhu, že celý ten návrh o doplnkových hodinách pripravovalo ministerstvo, že minister chodil po celom Slovensku a diskutoval so všetkými zástupcami lekárskych organizácií. Veľmi dobre to viete. A na záver, keď jedna organizácia sa postavila proti, povedal, že dobre, teraz to nebudem teda pretláčať, ale bola tu organizácia, napríklad Asociácia súkromných lekárov, ktorá povedala, že je to v poriadku. Myslím si, že to, čo bolo navrhované potom prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov vo výbore, bolo štandardnejšie ako to, čo vy predkladáte teraz, pretože tomu venoval minister obrovský kus práce.
Naviac vo vašom prípade je to trošku čudné, pretože ja si pamätám, že pred niekoľkými týždňami sme vo výbore pre zdravotníctvo hlasovali o jednom návrhu, ktorý hovoril o tom, že zavedieme poplatky za objednávanie. Pán poslanec, ktorý ste v zdravotníctve, tu, ste tu boli a vy ste hlasovali za. Vy ste hlasovali za to, aby sme spoplatnili objednávanie u špecialistov. Ja som bol zásadne proti, napokon to celé neprešlo, sme to vrátili späť.
Čiže toto bolo potrebné, aby som pripomenul, lebo zrazu tu prišiel iný poslanec, premenený, ktorý zrazu už ide objednávať zadarmo, už to netreba nejakým spôsobom spoplatňovať. Dokonca hovoril o servisoch, o zvieratkách a tak ďalej. Asi ste čítali moje vystúpenie, keď som bol jeden z predkladateľov a navrhoval som vtedy zrušenie nesociálnych, a to môžem povedať, nesociálnych poplatkov za prednostné, tzv. prednostné vyšetrenie. Čo to bolo za predbehnutie niekoho v ambulancii. Vtedy som hovoril práve o takýchto porovnávaniach, že jednoducho dnes by sme mali dbať na to, aby manažovanie pacienta bolo primerané a bolo nejakým spôsobom aj motivované. Pretože je naozaj pravda, že niečo sa dá, niečo sa nedá úplne manažovať, ale mali by sme k tomu absolútne smerovať.
Ale teraz poďme k tej obsahovej časti, o ktorej vy hovoríte. Nuž, hovoríte, že doplnkové ordinačné hodiny sú nesociálne. Aj pani poslankyňa to povedala. Nuž tak si povedzme, že aký je súčasný stav.
Súčasný stav legislatívny je taký, že tu máme riadne ordinačné hodiny, kde každý, kto si platí zdravotné poistenie, môže ísť na vyšetrenie a nie je nijakým spôsobom obmedzovaný. Avšak, samozrejme, musíme brať do úvahy to, že máme nedostatok lekárov a že sú tam dlhé čakacie doby. To je objektívna vec, ktorá by si vyžadovala viacej diskusie pri inej téme. Čiže máme tu tento systém a potom tu máme ešte k tomu doplnkové hodiny, že ak sa niektorý lekár rozhodne ešte aj tento inštitút využiť dobrovoľne, tam hocikto z tých, ktorí budú chcieť povedzme second opinion alebo druhý názor, alebo bude chcieť byť vyšetrený kvôli nejakému dôvodu skôr, tak môže ísť tam, ale neobmedzuje to riadne ordinačné hodiny. A vy hovoríte tomu, že to je nesociálne. Ja sa k tým doplnkovým ešte dostanem, ale chcem to porovnať, to vaše sociálne, ktoré vy navrhujete.
To znamená, toto je nesociálne, pretože my nechávame a sú ordinačné hodiny nenarušené, tak ako sú, a dávame doplnkové, mimo, až po 13. hodine. A vy tu navrhujete, že normálne počas ordinačných hodín sa môže objednať pacient ku špecialistovi, ale keď sa objedná, zaplatí si za to. To je zaujímavé. Tak toto už je sociálne! Čiže pani poslankyňa podľa toho, čo povedala, tak to, že sa môžem k špecialistovi bez výmenného lístka, dokonca čo aj kolegyňa kritizovala, objednať, tak to už je sociálne! Tak takýto dvojaký meter, teda neviem, páni a dámy, to sa vám nie veľmi celkom podarilo v tom, čo ste tu napísali.
Ďalšia zaujímavá vec je, že dávate, že 30 % pacientov sa môže zdarma objednávať, čo je zaujímavé, podotýkam, zdarma, lebo predtým ste hlasovali za spoplatnenie objednávania. A ja sa pýtam, prečo 30? Prečo nie 100? Aký má problém ten lekár, keď už to má raz, ten objednávací systém, a dobrovoľne sa do neho prihlási, prečo nemôže 100 percent? Vynechá si priestor na začiatku pre akútne prípady, ktoré prídu ráno, to si zmanažuje a jednoducho 100 percent. Môžeme povedať to, že niektoré vyšetrenie sa trošku predĺži a tak ďalej a, ale ten, ktorý už príde a chvíľočku počká, 10 - 15 minút, už je to lepšie, ako keby pol dňa čakal. Čiže toto vôbec nie je niečo, čo by malo byť sociálne z tohto pohľadu.
Áno, ja som za to, aby elektronické objednávanie išlo do prevádzky. A s ministrom sme už niekoľkokrát nad tým rozprávali a on už na tom pracuje. A to, čo vy teraz predkladáte, to je dobýjanie sa do otvorených dverí, pretože NCZI už dávno pracuje na tomto zavedení. A vy ste napísali do svojho zákona, že my by sme chceli, aby NCZI. To sú známky plagiátorstva, lebo vy sa tvárite, že vlastne vy ste to objavili, ale to už dávno funguje. Dokonca sú tu objednávkové systémy, ktoré okrajovo len spomeniem, ktoré boli zavedené v Žilinskom samosprávnom kraji, objednať vyšetrenie, ktoré je úplne zadarmo. A už dodnes je tam 157 831 objednávok, kde sú spokojní aj pacienti, aj lekári. Čiže niečo takéto tu je a NCZI to pripravuje a myslím si, že práve s tými doplnkovými hodinami to spolu kol, kol, koleruje, koo, že to spolu vychádza a že je to dobrá vec.
Čiže to, čo vy navrhujete, je, počas ordinačných hodín že si ľudia budú platiť, aby ste všetci vedeli, lebo si môžu zaplatiť dokonca bez výmenného lístka, ísť ku špecialistovi a natvrdo si to zaplatia. Toto je podľa vás sociálne, ale to, že je tu systém, kde ordinačné hodiny sú zabezpečené tak, že vôbec nebudete môcť platiť, nemusíte platiť, ale v doplnkových si priplatíte, ak chcete, dobrovoľne, to kritizujete. Pritom je tam stanovené, hranica 30 eur, o tom sa môžeme baviť, že ktorá je maximálna, ale je to na dobrovoľnej báze.
Čiže, vážené dámy, vážení páni, všetky tieto veci, ktoré ste tam napísali, je len kompilovanie toho, čo bolo, a zároveň ste popreli aj hodnotový prístup k, konkrétne ku tomu svojmu postoju, ktorý ste predtým mali. Dokonca využívate aj tých 20 dní, že môže byť, objednať, do dvadsiatich dní musí byť vybavený, keď sa objedná. To je presne zakotvené už dneska v doplnkových hodinách. Čiže nie je to tak, ako vy sa tvárite, že ste objavili teplú vodu. Vôbec nie. E-zdravie ide, do e-zdravia určite zapadne aj objednávkový systém, ale bude sa musieť postupne dostávať do života, ale rozhodne nie, že bude sa platiť u špecialistu za to, že bez výmenného lístka tam pôjde. A pritom ten špecialista to dostane preplatené zo zdravotného poistenia, lebo to tam v tom vašom zákone vôbec nikde nie je napísané, že keď ten špecialista vyšetrí takéhoto človeka, ktorý sa bez výmenného lístka objedná, zaplatí si to, že už nebude môcť mať zaplatené zo zdravotného poistenia, zatiaľ čo v doplnkových hodinách je to jasne, explicitne pomenované, že tam už nebude mať zo zdravotnej poisťovne nič preplatené.
Chcem vám povedať k tomu, že to, čo robíte, a to, čo ste aj využili slová premiéra Roberta Fica, je nič iné len manipulácia, lebo viete dobre, že v doplnkových hodinách nejde o poplatky, ale o dobrovoľnú úhradu, že nie sú narušené vôbec riadne ordinačné hodiny, zatiaľ čo váš návrh narušuje riadne ordinačné hodiny. Čiže tento pozmeňujúci, teda tento, túto novelu zákona nie je možné, aby sme podporili, pretože absolútne popiera to, čo chceme dosiahnuť. A naviac mrzí ma, že takíto, ktorí hlasovali za to, aby bolo spoplatnené objednávanie, dneska prichádzajú s tým a tvária sa, ako keby objavili zadarmo objednávanie, čo je pre mňa dosť smutné, ale musím sa s tým vysporiadať. Takže nepodporíme určite tento zákon.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 2. 2018 17:20 - 17:22 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, keď vás počúvam, tak sa trošičku do histórie chcem vrátiť a je to naozaj zaujímavé, akým spôsobom prejavujete aj názorovú jednotu za stranu, ktorá bola svojím spôsobom materská, keď ste sa alebo vaša strana dostala do parlamentu. A to, čo ste popísali všetko, to možno ani ste nemuseli tak dlho popisovať, pretože sú tu krajiny, ktoré už dnes nemajú v nedeľu otvorené obchody. Napríklad do Rakúska, nemusíme ísť tak ďaleko. Čiže tieto aspekty určite poznáme.
Ale kladiem si otázku, prečo práve vtedy, keď vaši najvyšší predstavitelia boli vo vláde, prečo o to neusilovali. Naša strana usilovala o to, aby sme zastavili prácu v štátne sviatky. A to viete veľmi dobre, že sa aj podarilo. A možno nebude dlho trvať, že aj nedele na Slovensku raz budú zatvorené, ale nemôže to byť robené takým spôsobom, že prídete bez toho, aby ste našli nejaký konsenzus so všetkými partnermi, ktorí sú v tom zainteresovaní. Pretože na jednej strane nás kritizujete za to, že tu znižujeme podnikateľské prostredie alebo zhoršujeme podnikateľské prostredie, že tu zamestnávateľom hádžeme polená pod nohy a tak ďalej, na druhej strane prídete s takýmto návrhom, ktorý predovšetkým zamestnávatelia sami spochybňujú alebo vôbec nesúhlasia s tým.
Čiže v tomto prípade je potrebný naozaj široký konsenzus nájsť so všetkými sociálnymi partnermi. Ja som presvedčený, že raz to príde, ale teraz tu nie je ten konsenzus a z vašej strany je to nič iné, len neúprimné, snaha ukázať, že jedine my sme tí presvedčení o tom, že v nedeľu je potrebné zatvoriť obchody. Aj ja som presvedčený, že to raz príde, ale je potrebné k tomu prísť tak, že tu bude konsenzus. A nie tak, ako to robíte teraz, že raz nás kritizuje za narušovanie, zhoršovanie podnikateľského prostredia a teraz vám vôbec nezáleží na tom, čo si zamestnávatelia o tom myslia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 14:52 - 14:54 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec Galko, musím priznať, že niečo sa vo vašom prejave predsa len zmenilo, tak ako vás poznáme. Asi vám to odporučil nejaký váš spin doktor, pretože boli sme vždy zvyknutí na to, že vaše vystúpenie vždy gradovalo tak, že záver sa blížil k 100 decibelom, pretože ste tak kričali, čo ste teraz zmenili, čo naozaj oceňujem. Ale všetky ostatné metódy, ktoré ste vždy používali, tak vám ostali, pretože neustále fabulujete, "údajne, hovorí sa". Konšpirujete, použili ste to vo vašom vyjadrení viackrát. Povedali ste, že na ministerstve sa údajne hovorí, alebo že sa to predĺži do roku 2023. Nuž, údajne sa možno podľa vás hovorí, ale pán minister vám všetko vysvetlil. Jeho vystúpenie bolo odborne, vecne naplnené argumentami bez akýchkoľvek problémov.
Hovorili ste o bezdôvodnom utajovaní, pritom pravidlá o utajovaní už boli za vášho pôsobenia úplne jasné. Ale pán minister vysvetlil, že garantuje transparentnosť na základe všetkých pravidiel, ktoré sú zadefinované. Celý proces je nahlásený aj na Európskej komisii, ale to vám nestačí. Namiesto toho dávate také sugestívne otázky, komu slúži súčasný pán minister vnútra. No, ja si myslím, že slúži Slovenskej republike a slúži ozbrojeným silám profesionálne, tak ako sa to patrí.
Práve naopak, otázka by mala znieť, komu slúžil pán bývalý minister vnútra Galko? Komu slúžil? Podľa tých mediálnych informácií asi niekomu inému. Vašej strane, vášmu predsedovi? Takto sa to nerobí, pán minister, pán bývalý minister.
Čiže pán Galko, ja som z vášho vystúpenia sklamaný, pretože počítal som aspoň s tým, že si niektoré veci priznáte a oceníte to, čo pán minister naozaj urobil v rezorte, pretože je toho dosť a robí to naozaj skvele.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 13:06 - 13:08 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Vážený pán minister, hodnotím vaše vystúpenie ako naozaj profesionálne, odborné, ale aj z hľadiska obsahového za strategické, pretože vy ste ten úvod venovali aj stratégii našich Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Hovorili ste o zastaralej technike, ktorú už môžeme dnes nazvať, že je to možno technika, ktorá by patrila už do veterán klubu, deficite zásob, náhradných dielov a tak ďalej. Ale povedali ste zásadné veci, že podmienka pre to, čo v súčasnosti robíte, je aj certifikácia, to znamená, že tá technika musí byť odobrená. A preto spochybňovanie v tomto štádiu vôbec nie je na mieste, to, čo je tu predvádzané. Takýto produkt, ako ste hovorili, bojových vozidiel 8 x 8 sa nedá priamo obstarať, a preto ideme cestou vývoja, čo ja oceňujem predovšetkým z toho pohľadu, že sa zapája náš zbrojársky priemysel až 70 %, keď bude to presné až potom, keď sa to uskutoční, a čo je aj podpora našich odborníkov, ale aj zamestnanosť a myslím si, že toto je cesta, ktorou by sme mali ísť.
Ale ďalšia dôležitá vec, ktorú ste zdôraznili, je transparentnosť, ktorú garantujete. Celý proces ste zaslali aj na Európsku komisiu, čiže toto je niečo, čo je pre mňa naozaj presvedčujúce. No a vaše vysvetlenie alebo vyvrátenie, zároveň zdôvodnenie zvolania tejto schôdze, bolo vecné, vyčerpávajúce a predovšetkým dôveryhodné. A pre mňa je aj to, čo chcete robiť a robíte, je dôveryhodné, a preto vám v tom chcem držať palce. A dúfam, že všetko to, čo ste povedali, sa aj podarí naplniť napriek tomu, že je to spochybňované, pretože nikdy slovenská armáda nebola v takejto pozícii, že ideme takýmto masívnym spôsobom konečne ten morálny dlh, ktorý tam je, riešiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 8. 2. 2018 14:30 - 14:31 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Chcem poďakovať, pán minister, za túto informáciu a možno ešte skonštatovať, že ten ozdravný plán, ktorý sme prejednávali na výbore pre zdravotníctvo, bol veľmi kritizovaný, a mnohí oponenti mu nedávali žiadnu šancu. A dnes tieto čísla, aj keď nie sú oficiálne, ako ste uviedli, hovoria, že predsa len tá snaha vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa ukázala ako naozaj dobrá. Všetky tie pozitívne čísla, ktoré ste prezentovali, nárastu vyšetrení, či už CT, MRI, alebo aj jednodňového, jednodňovej chirurgickej operovanosti, sú pozitívne, avšak je potrebné v tomto pokračovať ďalej, pretože subjektívne môžu ľudia ešte cítiť stále, že tie doby čakacie sú dlhé. Preto sú tie správy o tom bezlimitnom, v budúcnosti poskytovanie zdravotnej starostlivosti predovšetkým v tej diagnostike CT alebo MRI veľmi pozitívne.
Takže teším sa na ten záver, ktorý predpokladám, že bude pozitívny a na ďalšie veci, ktoré je potrebné v zdravotníctve urobiť.
Takže držím palce a všetko dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 2. 2018 10:47 - 10:49 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán kolega Suchánek, vy ste rozobrali trošku podrobnejšie tie formy ochrany, ktoré sa sprísňujú, ale zaoberali ste sa opäť spaľovaním. Na zdravotníckom výbore sme to dostatočne preberali a dokonca aj pán minister vysvetlil, že toto nie je predmetom tohto zákona. A ak by sa malo niečo riešiť, dobre, poďme do tej odbornej diskusie, ale v rámci zákona o vôbec atómovej energii ako takej. Lebo tam je potrebné naozaj to riešiť s odborníkmi. Iste uznáte, že táto oblasť je veľmi sofistikovaná a náročná z hľadiska pochopenia. Ale čo je pre mňa dôležité a to ste aj vy potvrdili, že tento zákon o radiačnej ochrane je dobrý. Okrem tých vecí, ktoré ste vy vymenovali, ja ešte spomeniem aj to, že sa napríklad znižujú dávky ožiarenia, ktoré sa kumulatívne potom sčítavajú na všetkých pracoviskách. To nie sú len pracoviská na zdravotníckych klinikách, ale sú to aj pracoviská na stavbárskych a iných pracoviskách, pretože aj tam sa napríklad žiariče používajú pri napríklad denzitometru, kde sa meria objem a množstvo zemín a tak ďalej, to by som mohol viacej ich vymenovať. Ale som aj rád, že ste, a to teraz poviem otvorene, podporili ten pozmeňujúci návrh týkajúci sa odpustenia vôbec poplatkov 10 eur na urgente v prípade, že sa to týka výsostne tehotenskej záležitosti u budúcej matky. Že to chcem aj tu jednoznačne podotknúť, pretože to bol konsenzuálny návrh, ktorý bol schválený naprieč všetkými poslancami vo výbore, a myslím si, že toto je tá cesta, ktorou chceme ísť spoločne.
Ďakujem.
Skryt prepis