Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

19.6.2018 o 16:49 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 16:49 - 16:54 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Len jednu poznámku. Myslím si, že možno načrtnutie pána Hegera bolo o tom, že možno tá metodika, ktorú má Sociálna poisťovňa, ale už historicky dlho, možno by bolo aj stálo za reč sa možno na ňu pozrieť, lebo plnenie, lebo výber nad 100 % nemá ratio veľké, lebo dá sa len do 100 % vybrať ako poistné a malo by sa tam fakt rozdeliť to, čo je výber z minulých rokov. Teda to, čo teda prišlo z vymáhania alebo z nejakého, by som povedal, riešenia vecí, ktoré majú súvis s predchádzajúcimi rokmi, a jasné by bolo, že aký je v danom roku výber. Ale myslím si, že aj opatrenia, ktoré sa dejú v Sociálnej poisťovni, budú smerovať k stabilnejšiemu výberu a možno aj ten zákon trocha pomáha na to, aby teda mala Sociálna poisťovňa dostatočné páky na vymáhanie hlavne v období, keď teda tá nezamestnanosť je relatívne veľmi nízka.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2018 16:22 - 16:24 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výboru.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 18. mája 2018 pod číslom 1033 pridelil návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil výbor pre sociálne veci.
Návrh bol po prerokovaní vo výboroch, bolo odporúčanie výbormi Národnej rady schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s tým, že celková tvorba fondov a výdavky boli: tvorba fondov 8 mil. 276-tisíc 552-tisíc eur (pozn. red.: správne malo byť "8 mld. 276 mil. 552-tisíc eur") a výdavky 7 mil. 710-tisíc 844-tisíc eur (pozn. red.: správne malo byť "7 mld. 710 mil. 844-tisíc eur") a bilančný rozdiel 565 708 000 eur.
Gestorský výbor určil mňa, Jozefa Buriana, aby predložil spoločnú správu výborov a o výsledku prerokovania návrhu účtovnej závierky za rok 2017. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania bola uznesením výboru č., teda uznesením výboru z 11. júna schválená. V prílohe tohto je aj uznesenie Národnej rady, o ktorom budeme následne hlasovať.
Ďakujem pekne. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 16:16 - 16:17 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, vážené poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som podal správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prerokovaní petície občanov Slovenskej republiky podanej Národnej rade 6. februára 2018, aby zmenou zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov stanovila maximálny vek odchodu do starobného dôchodku na 64 rokov a vytvorila zákonné možnosti pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku.
Predseda Národnej rady túto petíciu pridelil, podanú na Národnej rade Slovenskej republiky, pridelil výboru pre sociálne veci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval petíciu za účasti petičného výboru na svojej 33 schôdzi.
Výbor uznesením č. 100 z 13. marca 2018 vzal na vedomie uvedenú petíciu a zároveň odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky petíciu občanov Slovenskej republiky podané Národnej rade Slovenskej republiky zo dňa 6. februára 2018, aby zmenou zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov stanovila maximálny vek pre odchod do dôchodku vo veku 64 rokov a vytvorila zákonné možnosti pre realizáciu alebo pre možnosť realizácie a takéhoto, takej, takéhoto, takejto možnosti, aby vzala, vzala Národná rada na vedomie. Týmto uznesením zároveň poveril mňa a Jozefa Buriana, aby som informoval Národnú radu o prerokovaní tejto petície.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 15:56 - 15:58 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1023 zo 6. februára 2018 pridelila predmetný návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Zároveň určila gestorským výborom výbor pre sociálne veci. Tieto výbory prerokovali predmetný návrh zákona a odporučili Národnej rade schváliť predmetný návrh.
Zároveň gestorský výbor na základe stanovísk výborov k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť tento zákon v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhu hlasovať o bodoch 1 až 14 tejto spoločnej správy, tak už uviedol pán minister, so spoločným stanoviskom výboru schváliť. Spoločná správa bola prerokovaná na výbore pre sociálne veci a uznesením výboru určil mňa Jozefa Buriana za spoločného spravodajcu.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2018 18:50 - 18:51 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, keďže som bol určený ako spravodajcom tohto zákona, predložil informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
A v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady by mali prerokovať následne výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti a sociálne veci. A gestorský výbor navrhujeme výbor pre sociálne veci.
Pán predsedajúci, otvorte, poprosím vás, všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.12.2017 15:16 - 15:16 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Mihál, jeden z atribútov politika je konzistentnosť vo svojom vyjadrovaní. Pán poslanec Mihál, ja veľakrát som počul vaše príhovory aj na výbore, aj teda v pléne Národnej rady. Ja s úžasom niekedy pozerám na to, ako nekonzistentne hovoríte k tej istej téme. To už nie je len to, čo tu predrečníci povedali o tom, že ste hlasovali proti odvodovej položke a odpočítateľnej položke.
Ale viete, čo je základný problém? Vy produkujete tu zákony, v Národnej rade chrlíte nielen zákony, ktoré už dávno platia, ktoré historicky vstúpi do platnosti, alebo historicky vstúpi do análov Národnej rady zákon, keď vy ste predkladali zákon, ktorý už existoval, ale vy predkladáte zákon o tom, že nechcete chrániť tarifné platy ľudí jednoducho so vzdelaním a so svojou praxou. Vy jednoducho ste tu predložili zákon, ktorý hovorí o tom a odmieta priamo existenciu tarifných platov, a tu je ten kameň úrazu. Ten kameň úrazu je to, že my v určitej chvíli, a myslím si, že splnilo, teda tá odvodová odpočítateľná položka splnila ten svoj účel, ale v určitej chvíli sa tu dostávame do problémov toho, že nahováranie zamestnávateľov, aby nedodržiavali určité princípy, vedie k tomu, že títo zamestnanci sú platení v tých najnižších kategóriách. Ak by som teda definoval, asi od roku 2000, keď sme mali minimálnu mzdu niekde na úrovni 1 % až 1,5 %, dnes máme viac ako 10 %, je to jednoduchý princíp na to, že sa nedodržiavajú základné náležitosti takéhoto riešenia a čo môže viesť do budúcnosti to, že to bude len využívanie takéhoto systémového alebo nesystémového riešenia.
Ja vám veľmi už vopred gratulujem, že keď chcete naplniť princípy Svetovej banky a OECD o tom, aby sme zvýšili zamestnanosť ľudí s najnižšími príjmami, tak vám už vopred gratulujem o tom, ako nebudete brániť týchto ľudí, za ktorých dnes tu horibilne vetujete alebo rozprávate o tom, ako ich chránite. Je to veľmi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2017 17:51 - 17:54 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, myslím si, že už tá úvodná reč pána ministra vystihovala to, čo bolo nutné. My sme prerušili konanie o tomto zákone v treťom čítaní, vrátili sme to do druhého čítania 30 podpismi poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Myslím, že bola všeobecná zhoda aj vo výbore pre sociálne veci a bývanie. A myslím si, že je tu priestor na to, aby sme možno s nejakou väčšou rozvahou, možno dotiahli vec, ktorá možno bola problematická z hľadiska legislatívneho výkladu práva.
Keďže sme v tom treťom čítaní teda preložili do druhého čítania, dám aj návrh, ktorý nebol schválený v tom, v tom druhom čítaní nebol schválený. Takže dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v opakovanom druhom čítaní:
V čl. I bode 114 v § 78a ods. 4 a 10, bode 118 v § 78d ods. 9 písm. a) a ods. 18 a bode 205 v § 110ag ods. 3 a 5 sa vypúšťajú slová „pri samoobsluhe“.
Návrhom sa zabezpečuje previazanosť terminológie, pokiaľ ide o stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ktorý je obsahom posudku v odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona o sociálnych službách. V dotknutých častiach návrhu novely sa preto predmetná terminológia zosúlaďuje, a to vypustením slov „pri sebaobsluhe“.
Takže toľko na úvod. Myslím, že ďalšie pozmeňovacie návrhy budú tiež podané, a takisto, ako už bolo tu v úvode povedané, budem rád, ak tento návrh, ktorý vznikol ako návrh spoločne, spoločne výboru pre sociálne veci a bývanie, bude predmetom teda pozitívneho ohlasu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2017 15:56 - 15:57 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len veľmi krátko, znovu opakujem, ak tam bolo pred tým zariadenie, ktoré bolo o starostlivosti o malé deti, ten názov nezodpovedá tomu, ale účel je ten istý, podľa môjho názoru potom je na metodickom vysvetlení ministerstva, aby usmernili vyššie územné celky, aby to nežiadali. Môžme to riešiť hoc akým spôsobom, vyškrtnutím, ale myslím, že tam je podstata toho, ak tam raz bolo zariadenie, ktoré malo na starosť deti, alebo rôzne zariadenia, ktoré súviseli s výchovou alebo s opatrovaním detí a starostlivosti o deti, tak si myslím, že sa nezmení, mení účel. Tam je len podstata toho, ak tam bolo nejaké, ja neviem, obchodné centrum a odrazu je tam niečo iné, alebo nejaká výroba a tak ďalej, to bol celý zmysel. A ak, tak potom možnože ministerstvo musí zdupľovať takúto, takéto vysvetlenie, možno aj pre Bratislavský samosprávny kraj a tým by sa možno vyriešila, možno podstatná časť. A za to sa prihováram. Teda nech ministerstvo tiež prijme takéto, nejaký taký tvrdší list, ktorý by hovoril o zmysle toho, ak sa nemení účel, tak nemá vyžadovať to, čo práve ste povedali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2017 15:52 - 15:52 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja veľmi krátko budem. Ja som sa nestihol prihlásiť do tej faktickej, tak sa ospravedlňujem. Ale je veľmi dôležité povedať, tam, kde sa nemení účel, kde sa nemení účel toho, tam sa nemôže vyžadovať, a to bez ohľadu na to, či tej, či je to a to každej stavbe, a to v zásade to, či teda tá VÚC-ka má alebo nemá právo a či je v tom zákone uvedená alebo nie. To bol celý zmysel hry. Proste nemôže byť v nejakom elektrospotrebičskom, nejakej budove odrazu vznikne škôlka a my budeme na to pozerať, ako samozrejmú vec. Alebo niekde, kde bola výroba jednoducho. Alebo zaregistrovať nejaký stacionár v rodinnom dome. Pochopte, že za, v tej istej situácii sa bude nachádzať a to nie minister, ale každý orgán, každý orgán verejnej aj štátnej správy bude pod drobnohľadom a budeme znovu tu robiť cirkus, že nejaké dieťa utrpelo nejaký úraz, lebo to bolo v nejakom zariadení, ktoré napríklad nemalo kolaudáciu, a niekto šikovný, teraz nechcem znehodnocovať tých ľudí, ktorí to robia fakt poctivo, dobre, a ja verím, že aj to, čo vy ste tu vysvetľovali, tá verba z vás vychádzala, že bolo to ako, bolo to úprimné. Ale hovorím, toľko špekulácií, ktoré dnes vznikajú, a napríklad ten prípad, povedzme, aj s tým stacionárom v rodinnom dome. Ale keby sme nerobili alebo keby to ministerstvo nerobilo alebo nedalo do zákona a ten účel by jednoducho sa nezmenil a zmenil, tak jednoducho nemôže, to len prehliadnuť a nemôžme to prehliadnuť a brať to ako samozrejmú vec. Čiže rozumiem tomu, ale znovu opakujem, zmysel hry bolo to, tam, kde sa len mení účel. Tam sa musí fakt realizovať to kolaudačné. Či to malo byť na začiatku pred "x" rokmi alebo keď je to nové zariadenie do budúcna. Takže toľko iba ja som chcel vysvetliť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.10.2017 11:42 - 11:44 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy a páni, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 o živnostenskom podnikaní.
Národná rada svojím uznesením č. 812 z pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre sociálne veci. Určila zároveň gestorský výbor, výbor pre sociálne veci. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporúčali Národnej rade všetky určené výbory uznesením, máme 25 pozmeňujúcich návrhov, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor odporúčal hlasovať o návrhu 1 až 25 tak, ako som hovoril, spoločne a s odporúčaním schváliť. Spoločná správa bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci a bývanie č. 81 z 10. októbra 2017 a týmto uznesením zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som predložil predmetný návrh zákona v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis