Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

11.9.2018 o 14:16 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

11.9.2018 14:16 - 14:23 hod.

Dušan Čaplovič
Hlasovanie navrhujem o 17.00 hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2018 13:33 - 13:38 hod.

Dušan Čaplovič Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu gesčného výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania zákona z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač č. 1046. Národná rada Slovenskej republiky schválila uvedený zákon dňa 19. júna 2018 v znení, ktoré bolo predložené.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Na základe toho predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím pridelil tento návrh zákona týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbory prerokovali uvedený zákon a k návrhu prezidenta Slovenskej republiky obsiahnutého v jeho rozhodnutí, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok, zaujali tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi výboru zo dňa 4. septembra 2018 neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na schôdzi výboru dňa 10. septembra 2018 uznesením č. 168 odporučil uvedený zákon schváliť a zmeniť ustanovenie o účinnosti zákona v znení pozmeňujúceho návrhu uvedený, uvedený v čl. II spoločnej správy, ktorú máte k dispozícii.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky hlasovať:
1. o pozmeňujúcom návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uvedeného v časti II s odporúčaním gestorského výboru schváliť a
2. o zákone z 19. júna 2018 o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač č. 1046, ako celku v znení pozmeňujúceho návrhu s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania bola schválená uznesením gestorského výboru č. 175 z 10. septembra 2018. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne poveril informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, skončil som svoje vystúpenie a prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Prednesenie otázky 14.6.2018 14:09 - 14:14 hod.

Dušan Čaplovič
Ja by som len samozrejme už nechcel ďalšie doplnenia. Len by som chcel konštatovať, že nemusím súhlasiť a nesúhlasím s mnohými názormi na summite prezidenta Trumpa, ale s jedným musím súhlasiť, keď povedal, že je dôležité, aby G7 sa doplnila opäť o Ruskú federáciu. Lebo len v dialógu je možné dosiahnuť v podstate pokrok. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

14.6.2018 14:08 - 14:08 hod.

Dušan Čaplovič
Ja chcem veľmi pekne poďakovať pánovi podpredsedovi vlády za odpoveď a samozrejme súčasne, aby to tlmočil aj pánovi predsedovi vlády, a súčasne sa ospravedlňujem, že som urobil z veľkého Kima, z predsedu vlády prezidenta.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.6.2018 12:25 - 12:30 hod.

Dušan Čaplovič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi ako spravodajcovi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, tlač číslo 950. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 11. mája 2018 č. 1148 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona prirodzene nerokovali.
Gestorský výbor v časti rímska II konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K rímskej III. K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 391 z 5. júna 2018, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 283 zo 7. júna 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 156 z 11. júna 2018 zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy, ktorú máte na poslaneckých laviciach. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 63 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
K rímskej V. Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport gestorským výborom z 12. júna 2018 pod č. 166.
Týmto uznesením výbor mňa zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Aj sa najmä po vystúpení môjho kolegu, predsedu výboru, ktorý predloží druhú spoločnú správu, budeme môcť bez obáv otvoriť rozpravu, pán predsedajúci. Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 19:40 - 19:40 hod.

Dušan Čaplovič
Pán poslanec Galek, opýtajte sa, koľko hektárov má pani ministerka, a opýtajte sa, koľko hektárov vlastní pán Zsolt Simon a pán Fecko. A budete vidieť ten rozdiel, čo získali legitímne, ja neviem, či nelegitímne, ja to môžem tiež takto povedať, v minulom období okradli tento štát.
Ďakujem veľmi pekne. (Reakcia z pléna.) Myslím to vážne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 9:48 - 9:50 hod.

Dušan Čaplovič Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som si dovolil citovať prehlásenie Združenia základných škôl, o ktorých sa v tejto veci takmer vôbec nehovorí. Združenie základných škôl Slovenska zásadne nesúhlasí s uvedenou zmenou. Zriaďovatelia osemročných gymnázií mali 10 rokov, aby sa danej zmene prispôsobili, podľa informácií tak spravili všetky kraje okrem bratislavského. Nezdá sa nám korektné kvôli jednému kraju upravovať zákon celému Slovensku. Dlhodobo sa proklamuje, že výsledky žiakov osemročných gymnázií nie sú výrazne lepšie ako ostatných žiakov, že výsledky maturitných skúšok žiakov z osemročných a v porovnaní zo štvorročných gymnázií nie sú lepšie, že gymnáziá prijímajú i žiakov, ktorí nedosahujú ani na základných školách výborné výsledky, že nemáme zamestnancov v závodoch a firmách a snažíme sa propagovať duálne vzdelávanie, že je nízky počet žiakov na odborných školách, zatiaľ čo v gymnáziách študujú aj tí, ktorí nemajú na to predpoklady, a že základné školy majú po odchode lepších žiakov na gymnáziá problém s motiváciou žiakov k vzdelávaniu, trápi ich, prirodzene, strácajú prirodzených lídrov v triedach.
Čiže na jednej strane hovoríme o inklúzii pre deti, ktoré si to zaslúžia, postihnuté zdravotne a mentálne, a na druhej strane tú inklúziu nezabezpečujeme pre tých najlepších žiakov v rámci základnej školy. Nuž tak sa pýtam otvorene, či táto cesta je cesta do pekla alebo iná, k lepšiemu, kvalitnému základnému školstvu, o ktorom sa tu často opakuje, na základných školách druhého stupňa v Slovenskej republike.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 20:01 - 20:02 hod.

Dušan Čaplovič Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, keď ste hovorili, robili genézu, tak ste zabudli na niektoré fakty. A treba povedať, že ste z roku 2016 situovali pani europoslankyňu Beňovú s jej názorom na Roberta Kaliňáka. Ale nezoznámili ste sa s rozhovorom z dnešných novín, alebo včerajších, kde pani Beňová, ktorá patrí k otvoreným dámam v našej strane, povedala, že sa od toho názoru dištancuje, pretože za rok sa nedokázali konkrétne veci, ale veľa vecí je nepravdivých, a dištancuje sa od toho pôvodného názoru z roku 2016.
Po druhé. Mali by ste mi odpovedať, prečo pani premiérka Radičová vás odvolala a prevzala celý rezort, aby ho mohla akým-takým spôsobom ešte ukontrolovať ako predsedkyňa vlády. Vy ste sa sám nevzdali, vy ste boli odvolaný.
A po tretie. Nehnevajte sa, ale vaše vystupovanie, ja pozerám trošku v historických súvislostiach, čoraz viacej z filmu mi pripomína Josepha Goebbelsa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2017 14:16 - 14:16 hod.

Dušan Čaplovič
Čo sa mám prihlásiť? Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda vlády, a chcel by som, aby ste tlmočili pánovi predsedovi vlády poďakovanie za obsažnú a výstižnú odpoveď.
Ďakujem veľmi pekne. (Povedané so smiechom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2017 10:46 - 10:47 hod.

Dušan Čaplovič Zobrazit prepis
Strašne odmietam kádrovanie a každý jeden máme svoje malé dejiny a sú tie dejiny v podstate kostrbaté a treba naozaj stavať na istých dominantách a tieto vlastne symbolizovať pre dnešok. Winston Churchill je osobnosť par excellence a Briti ho nikdy nespochybnili, ani nemali prečo. Nedávno som čítal ďalšiu knihu od Johna Lukacsa o Winstonovi Churchillovi a bol som aj v Afrike južnej a chodil som po miestach, kde sa uskutočnili vojny známe búrske a Winston Churchill tam pôsobil nielen ako vojak, ako aj novinár a nikdy neprotestoval proti tomu, že sa tam zriaďujú prvé koncentračné tábory. Tam sa zriadili prvé koncentračné tábory pre Búrov a pre domorodé obyvateľstvo. To boli prvé koncentračné tábory, o ktorých sa v histórii vie a napriek tomu to bol mladý Churchill a potom tu bol starší Churchill alebo starý Churchill, ktorý dokázal v druhej svetovej vojne svoje významné postavenie a po, najmä po roku ´45, ´46.
A chcel by som naozaj pri tejto príležitosti pripomínať, že tie malé dejiny osobností sú rôznorodé, ale my Slováci máme nejakú zvláštnu vlastnosť vyťahovať to zlé a nepoukazovať na to dobré pri týchto osobnostiach pre súčasnosť a budúcnosť našej krajiny.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis