Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

6.12.2018 o 16:04 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 16:04 - 16:08 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám v mene skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložil návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona (tlač 1234). Je to prvé čítanie.
Na úvod mi dovoľte uviesť dôvody, prečo skupina poslancov predkladá tento návrh na novelizáciu ústavného zákona. Od prijatia pôvodného ústavného zákona uplynulo už viac ako 14 rokov a vývoj v spoločnosti priniesol veľa zmien v slovenskom právnom poriadku, ktoré si vyžiadali nespornú potrebu novelizovať doterajší text. Ide už o ôsmy pokus riešiť potrebné zmeny. Doteraz však boli tieto pokusy, bez ohľadu na to, kto ich predkladal, neúspešné. Hlavným zmyslom tejto novely je riešiť vady a nejednoznačné ustanovenia tak, ako si ich vyžiadala doterajšia prax, a to aj v kontexte s rozhodovacou praxou Ústavného súdu.
Ďalej je potrebné reagovať na požiadavky odbornej, ale aj laickej verejnosti riešiť niektoré problémy, ktoré spoločnosť považuje za dôležité. Ťažisko tohto návrhu preto je hľadať spoločné riešenia na oboch póloch politického zloženia parlamentu s vylúčením krajných politických riešení. Pokúšame sa preto predkladať predovšetkým bezkonfliktné a pozitívne riešenia, samozrejme, sme pripravení na ďalšiu diskusiu v rámci prípadného druhého čítania.
Ďalej prečo predkladáme tento návrh zákona. Je potrebné reagovať na niektoré požiadavky GRECO z rokov 2014, 2017. GRECO, iste vieme, je organizácia krajín bojujúcich proti korupcii v rámci Rady Európy, a to preto, že Slovenská republika sa ako signatár tejto organizácie zaviazala na plnenie týchto opatrení. Opatrenie GRECO, podrobnejšie si môžete pozrieť vo všeobecnej časti dôvodovej správy, prijala vláda Slovenskej republiky a požiadala v roku 2016 až 2017 poslancov Národnej rady o ich splnenie. Medzi hlavné požiadavky, ktoré sú tam uvedené, patrí transparentnosť majetkových oznámení, regulácia darov a dočasných prenájmov majetkov tretích osôb verejnými funkcionármi a aj prijatie etického kódexu poslancov. V tejto súvislosti návrh počíta s riešením problémov najmä v ústavnom zákone, ale aj etický kódex, o ktorom všetci vieme, že zatiaľ nedarí postúpiť ďalej, by bol dobrým doplňujúcim nástrojom. Riešenie si tiež vyžaduje reakcia na európsku legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov, to tzv. GPDR s ohľadom na ochranu záujmov tretích osôb, a to vylúčením zverejňovania údajov o ich majetkovom vzťahu k verejným funkcionárom bez ich súhlasu. Súčasne si vyžiada úpravu aj nová úroveň elektronizácie verejnej správy, a to najmä vo forme elektronizácie oznámení a aj samotného konania.
Ďalej je vhodné prezentovať cestou tohto návrhu aj výsledky pracovnej skupiny na prípravu novely ústavného zákona o konflikte záujmov, ktorá vznikla rozhodnutím predsedu Národnej rady pána Danka v júni tohto roku, a to v rozsahu, kde boli prijaté konsenzuálne riešenia. Je pravdou, že prekladaný text nebol prijatý bez výhrady alebo že by sa o tomto návrhu hlasovalo. Ale na záver jej práce bolo predsedom pracovnej skupiny pánom podpredsedom Glváčom umožnené členom komisie pripojiť sa k tomuto návrhu. I keď sa tak nestalo, som v mene predkladateľov oprávnený vysloviť aktívnym členom komisie za ich prácu a úsilie aj poďakovanie. Domnievam sa spolu s ďalšími predkladateľmi, že by bola škoda nevyužiť výsledky práce komisie a predložiť aspoň toto znenie návrhu.
Ďalej dovoľte krátku informáciu o tom, aké sú hlavné zmeny, ktoré sú obsiahnuté v návrhu tejto novely. Iste v texte zistíte, že je tam 64 novelizačných bodov. Čiže najprv ide po
a) rozšírenie osobnej pôsobnosti ústavného zákona, teda návrh dopĺňa sa o nové funkcie, ktoré v čase prijatie ústavného zákona ešte neexistovali, napríklad funkcionári pozemkového fondu, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, špeciálny prokurátor, ombudsman pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím a samozrejme aj niektorí ďalší. Za verejných funkcionárov sa budú považovať tiež aj ďalší funkcionári rozhodujúci o veľkých finančných hodnotách, ako sú vedúci kancelárií prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady, ombudsmana Slovenskej republiky, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky, generálni tajomníci služobných úradov ústredných úradov štátnej správy.
Ďalej sa mení postavenie štátnych manažérov, kde za verejných funkcionárov sa budú považovať aj funkcionári právnických osôb, v ktorých má majoritnú účasť štát. Ako viete, doteraz to boli iba funkcionári, ktorí boli v 100-percentných spoločnostiach v majetku štátu. Ústavný zákon zaraďuje tiež medzi verených funkcionárov aj ďalších funkcionárov menovaných a odvolávaných prezidentom Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky, ako aj Národnou radou, aby v budúcnosti nebolo treba pri vzniku novej funkcie vždy novelizovať ústavný zákon, čo, ako viete, nie je jednoduché.
Ďalej sú to spresnenia ustanovení upravujúcich nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a samozrejme aj činností. Teda dochádza k sprehľadneniu cestou legislatívno-technických zmien doterajších ustanovení ústavného zákona tak, aby z neho bolo zrejmý všeobecný zákon podnikania pre verejných funkcionárov s výnimkou starostov obcí, ďalej poslancov mestských zastupiteľstiev, vrátane poslancov mestských častí v Bratislave a v Košiciach, ako aj poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov. Súčasne sa zavádza zákaz podnikania aj u primátorov miest, ktorí sa navrhujú spolu s predsedami vyšších územných celkov zaradiť do pôsobnosti, na rozdiel od doterajšieho stavu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, keďže z titulu svojich funkcií tiež pracujú s majetkom veľkej hodnoty.
Naviac pri výnimke v rámci zastupovania štátu, obce a vyšších územných celkov v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu obce a VÚC, títo verejní funkcionári nesmú poberať finančnú odmenu okrem preukázaných výdavkov na výkon funkcie. Je to vlastne, zavádzame nový inštitút refundácie.
Ďalej spresnenie ustanovení o oznámení verejných funkcionárov o potencionálnom konflikte záujmov. Takže uvádza sa v návrhu komu sa takéto oznámenie podľa čl. VI podáva a kedy. Ďalej úprava ustanovení ústavného zákona o podávaní majetkových oznámení a postzamestnaneckých oznámení. Upravuje sa tu forma podávania oznámení cestou novozavedených tlačív pre všetky orgány, ktorými sú verejní funkcionári takéto oznámenia podávať. Tieto oznámenia sú v návrhu ústavného zákona. V súčasnosti verejní funkcionári podávajú oznámenia dotknutým orgánom na rôznych tlačivách, ktoré nemajú žiadny právny základ, a preto je potrebné zjednotiť formu ich podávania.
Ďalej, čo je dosť dôležité, mení sa dátum podania oznámenia z 31. marca na 30. apríl, a to z dôvodu zosúladenia s termínom podávania daňových priznaní. Navrhované tlačivo sa tiež zosúlaďuje tiež s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ono už spomínané GPDR. Ďalej s požiadavkami GRECO sa stanovuje obsah takéhoto tlačiva a zavádza sa povinnosť oznamovať v ňom prijaté dary do určitej hodnoty, ako aj užívanie nehnuteľnej veci, ako aj hnuteľné veci od určitej hodnoty a po istú dobu, ktoré sú určené v ústavnom zákone. Stanovuje sa ďalej postup pri začatí konania pri nedostatočnom vysvetlení verejného funkcionára, čo prezentuje nový inštitút kontroly pre orgány verejného záujmu. Stanovuje sa mechanizmus elektronizácie oznámení, ako aj postup pri ich zverejňovaní. No a cestou viacerých legislatívno-technických zmien sa spresňujú aj doterajšie nejednoznačné ustanovenia v tejto oblasti.
Ďalej sa navrhovatelia usilujú o úpravu procesných ustanovení ústavného zákona pri konaniach o konflikte záujmov. Predovšetkým sa v tomto subgeneris konaní vytvára možnosť subsidiárne využiť ustanovenie zákona o správnom konaní, čím sa vlastne umožní konajúcemu orgánu lepšie zistiť skutkový stav s tým, že môže využívať príslušné ustanovenia zákona o rokovacom poriadku. Zavádza sa nová poriadková lehota pre prijatie rozhodnutia v konaní, rieši sa otázka opakovaného porušenia ústavného zákona a spresňuje sa postup pri strate funkcie verejného funkcionára a precizuje sa postup pri opakovanom uložení pokuty. Spresňuje sa tiež postup pri zastavení konania ex lege a pri ukladaní opakovaných sankcií. No a ešte v tejto súvislosti sa precizuje aj procesný postup Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a Národnej rady Slovenskej republiky ako pléna pri schvaľovaní rozhodnutia Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií o strate verejnej funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďalej sa ešte stanovuje nová sankcia v prípade, že orgány verejnej moci a ďalšie osoby neposkytujú konajúcemu orgánu potrebnú súčinnosť. Navrhuje sa nanovo výklad pojmu majetkový prírastok verejného funkcionára. Rieši sa tiež celý rad ďalších legislatívno-technických zmien vyplývajúcich z iných nových vecných riešení.
No a ešte dôležitá poznámka snáď k záveru. Pokiaľ ide o navrhovanú účinnosť, samozrejme text tohto znenia bude treba upraviť a v prípade, že návrh získa vašu podporu sú možné dve riešenia. Jednak účinnosť od 1. mája s tým, že doterajší verejní funkcionári podajú majetkové oznámenia k 31. marcu, podľa doterajšieho ústavného zákona, alebo účinnosť od 1. januára 2020. Túto otázku bude treba vyriešiť na základe atmosféry pri rokovaní, ktorá bude v Národnej rade v druhom čítaní.
Takže na záver mi dovoľte, vážené kolegyne, kolegovia, aby som vás požiadal o podporu tohto návrhu. Chcem deklarovať, že navrhovatelia sú pripravení na otvorenú a konštruktívnu diskusiu zahŕňajúcich celú sféru pôsobnosti tohto ústavného zákona a tiež vám ďakujem za trpezlivosť, že ste si ma vypočuli.
Pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 10:22 - 10:24 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani kolegyňa, no, k tejto poznámke ma vyprovokovalo, hlavne teda tie rôzne adjektíva: bezvýhradná, teda deštrukčný, škodlivý, nezmyselný, nepoznáte nikoho, živého človeka, ktorý by to podporil.
No, môj pohľad, pokračujete úplne nezmyselne podľa mňa v bezvýhradnej podpore neoliberálneho konceptu, ktorý je predmetom obrovskej kritiky v celom svete, kde jeho dôsledky, obrovská majetková diferenciácia, obrovská príjmová diferenciácia ničí celú Európu. Veľmi zásadné výhrady k tomu mimochodom vyslovil Medzinárodný menový fond, Svetová banka a v Davose bola majetková nerovnosť jednou z hlavných diskusných tém. Toto, že sa znevšimnie, je pre mňa absolútne, absolútne nepochopiteľné.
Je jeden moment, že každý slušný aj pravičiar podľa môjho názoru absolútne rešpektuje metódu win-win. V Českej republike vychádzajú knižky s takými zaujímavými názvami: "Proč jsme se stali kolonií", Ilona Švihlíková, docentka, učí na pražskej súkromnej ekonomickej škole vysokej. Čiže pravdepodobne je to minimálne releventný, čiže ak chcete vedieť, že tých živých ľudí a odborníkov, skúste, tú knižku vám - a to teraz nemyslím zle - dám k dispozícii, aby sme mohli prípadne o nej podiskutovať.
Obrovská, dôsledkom obrovskej diferenciácie a neschopnosti primeraných odvodov z tých ziskov, dôsledkom je až 90 biliónov daňových rajov, pani kolegyňa. To je tie dôsledky tej totálnej liberalizácie všetkých týchto procesov. A aspoň zamýšľať sa nad tým, nepochybnou formou môžeme diskutovať, pretože neoliberálna, bohužiaľ, ešte dneska európska legislatíva sa dostáva do konfliktu s legislatívou národných štátov, ktoré musia hľadať možnosti riešiť dôsledky a musia, samozrejme, tým... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2018 17:04 - 17:04 hod.

Miroslav Číž
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážení kolegovia, žiadam, aby bol bod 58, návrhu skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov a tak ďalej, bol prerokovaný zajtra po prerokovaní vládneho návrhu zákona o cestnej doprave a po návrhoch, ktoré predložili pani kolegyňa Sárközy a pán kolega Baláž.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2018 13:47 - 13:48 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
No pamätám si, že ani poslednú vetu som nemohol povedať, pretože uplynul čas 20 minút, to, no.

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Vyjadrujte sa k veci, poprosím vás, v zmysle rokovacieho poriadku.

Číž, Miroslav, poslanec NR SR
Veľmi ma mrzí, rád by som dal faktickú poznámku, ale za vedenia pani podpredsedníčky pravdepodobne svoje elementárne poslanecké práva uplatniť nemôžem a s vami, pani podpredsedníčka, absolútne nemám záujem ísť do konfliktu. Pohŕdam takýmto typom politickej práce.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 17:00 - 17:02 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, nepochybne zaujímavý vejár faktických poznámok. Ja len k tej pani, tuším Zimanová sa volá, ktorá teda tak jak ja agresívne a podobne a osobne, a nie vecne, že jak jej kolega Galko, a tie ďalšie prejavy, ktoré tu boli, jak to vidí. Viete, už v detstve, si pamätám, že najviac sme odsudzovali a až za chrapúnstvo sme považovali, čo sa občas stalo, že niekto prišiel k niekomu, dal mu zaucho a začal vykrikovať, že je napadnutý. Minimálne v 4 vystúpeniach, a preto som aj vystúpil, pre nič iné, lebo s vecnou diskusiou tu nemá význam vystupovať, bohužiaľ. Je tu tragická situácia, len som jediný, ktorý som vystupoval zo SMER-u. Počuli ste všetci, páni kolegovia, čo tu navyprávali títo, kde som reagoval na tie nehanebnosti, ktoré vyvstali v sále.
To znamená, naozaj vystúpenie pána Galka, ktorý sa aj teraz prezentoval, to je ten vzor politického zápasu, viete všetko na svete a tak ďalej, je, pán Osuský, no tak ten prejav neúspešnosti, tá vaša strana, pán Dostál, dneska v parlamente, ak dovolíte, vystupuje najčastejšie zo všetkých. Predseda strany, ktorá do parlamentu nikdy volená nebola. To sú hlboko neetické veci a netárame o tom od rána do večera. Už je to raz, tento fakt, taký a snažíme a zúfalo čakáme na vecnú diskusiu. Na ktorý z tých vystúpení, ktoré sme tu počuli, a na vecný a odborný rozbor situácie, mám reagovať? Škoda, že ste to nepovedali, ale na váš nápad, Dostálov, sa to nedalo, lebo nič nepovedali. Sú tu celý rad znôžok, ktoré z mediálnych, a jediný zmysel je ich, že donekonečna opakujete a točíte. Predsa toto bolo treba, povedal minister a nikto z nás do týchto nezmyselných potýčok nechodí. Ale tam už, kde urážate surovo, bezohľadne, a nám, no, tak vtedy už jednoducho aspoň niečo povedať treba. To je všetko.
Nabudúce tiež sa asi na to vykašlem. Verím jednému, že ľudia si všímajú a vidia a ide im to pomaly, že čo vo vás sa ponúka tejto krajine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.10.2018 16:31 - 16:42 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, samozrejme, člen nášho klubu má vždy dilemu, či vystúpiť v tejto rozprave, pretože toto je proste šou opozície, a vstúpiť do tej diskusie znamená... (reakcie z pléna), znamená častokrát veľmi vážne ohrozenie psychiky, pretože napriek tomu, že mnohí ľudia na prvý pohľad vyzerajú ako úplne slušní, bežní, takí istí ako my, tak to, čo (smiech v sále) tu predvádzajú, je dramaticky zložitejšie. Žijeme vo veľmi... (Ruch v sále, prerušenie vystúpenia rečníkom a obrátenie sa k predsedajúcej, zaznievanie gongu a prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, počujete, že som dala najavo, že nie som spokojná s poriadkom v rokovacej sále?! Správajte sa slušne ku mne a správajte sa slušne ku kolegom a nebude tu ruch!

Číž, Miroslav, poslanec NR SR
Toto je typický prejav pani kolegyne, ako to vyzerá. (Povedané súbežne s predsedajúcou.)
Ani tú elementárnu schopnosť si vypočuť kolegu, kde pri vašich otrasných prejavoch mlčím, dívam sa, čudujem sa, ale nevykrikujem a nerobím tieto prejavy. Ale ak si teda sám si musím vydobyť trošku zmysluplné prostredie na to, aby som čosi povedal, chcem hlavne mojim kolegom - nie vám, lebo to nemá zmysel - mnohým, prípadne tým, ktorí majú záujem, budem vďačný, ak si to vypočujú, chcem povedať si iba to, že... (Reakcia z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pani poslankyňa Cigániková, chcem vás poprosiť, aby ste nevykrikovali.

Číž, Miroslav, poslanec NR SR
... žijeme vo veľmi zvláštnych dobách. Sme v tejto slušnej strane, ktorá tu aj teraz sa prejavuje, tú hĺbku intelektu a prejavov, ktoré spravidla s múdrosťou nemajú ale absolútne nič spoločné, tak ten človek vykrikuje predsedovi strany, súperovi a bývalému premiérovi trojnásobnému a štvornásobnému, ako patrí do basy. Ďalší, pán kolega Galko vykrikuje, že všetci, ja a všetci ostatní sme zločinecká skupina. Teraz dokonca pán Budaj rovnakým spôsobom zistil veľmi investigatívne, že tu sedí zločinecká skupina. Síce potom začal vyprávať, ako treba s nimi rokovať a podobne.
Pán Budaj, vy ste podľa môjho názoru mali veľkú šancu byť symbolom nových moderných dejín Slovenska a pravdepodobne vám nič nebránilo od roku ’90 povedzme že, aby ste predložili tejto spoločnosti zmysluplný program, ktorá nepochybne ten váš čistý, slušný, etický a jemný charakter ocení, a mohli ste to Slovensko viesť s pánom Osuským a tak ďalej. A sledoval som vaše pokusy a napriek teda tomu vášmu charakterovi, charakteru, ktorý sám tak značne oceňujete, ste sa dostali do parlamentu teraz na šnúrkach nohavíc pána Matoviča s jeho štvorčlennou stranou. Nenapadlo vás, že urážate aj 17-tisíc členov našej strany a že urážate 27 % ľudí, ktorí nás volili? Toto má byť ten váš odkaz novembra, o ktorom toľko rozprávate? Vy ste tou etickou ikonou, ako má vyzerať politický život, etika politického života? Akým spôsobom máme teda dobýjať tú kvalitu, ktorú potrebujeme pre tú krajinu, v tejto atmosfére? Podarilo sa vám rozdeliť spoločnosť, nepochybne, Sulík vykrikuje, že my sme ju rozdelili. Máme za sebou to, čo sme o sebe, o našej strane počúvali po tragickej udalosti smrti novinára, a doteraz čo robíte tie neuveriteľné hyenistické prejavy neustále s tým, že absolútne nie ste ochotní vstúpiť do slušného, korektného, demokratického, pán Osuský, demokratického boja, programového, hodnotového. Teraz tu aj spolu s pánom Dostálom máte neuveriteľné veci o verejnej a neverejnej voľbe.
Čo ste, preboha, čítali? Veď to sú tak insitné hlúposti, čo vyprávate, pán kolega, že to sa ozýva až v nebi! Ktorú, ktorú literatúru mám doporučiť, aby ste si pozreli... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec Číž, ako predsedajúca tejto schôdze vás v zmysle § 32 žiadam, aby ste sa neodchyľovali od prerokúvanej veci, som predsedajúca a vyzývam vás v zmysle rokovacieho poriadku, ktorý ste si vy schválili a ktorého obhajca ste v prvom rade vy, aby ste sa neodchyľovali vo svojej reči od prerokúvanej veci. A tým je voľba ústavných sudcov. Keď ešte chvíľu budete urážať rad radom každého v tejto rokovacej sále, tak vám zoberiem slovo.
Nech sa páči.

Číž, Miroslav, poslanec NR SR
Ďalší typický príklad politickej etiky, ktorú reprezentuje táto skvelá opozícia ako budúcnosť Slovenska. Bavíme sa teda o ústavných sudcoch a o pravdepodobne, obvykle - to nepatrí pani predsedníčke, lebo nebudem komentovať jej slová -, že býva úplne, úplnou samozrejmosťou, v jednotlivých prejavoch komentujú vystúpenia predchádzajúcich rečníkov. Zaujímavé, že predtým si to nemal kto všimnúť, ale, prosím, nebudem sa tomu ďalej venovať.
Tak teža, tak teda ideme voliť ústavných sudcov v situácii, keď sme mali 3 roky, odkedy je konštruovaný tento parlament, a čosi tisíc možností, takisto ako my, ktorí sme museli pripraviť programové vyhlásenie vlády, museli sme urobiť plán vecných úloh a museli sme urobiť plán legislatívnych úloh, vláda ich má a plníme ich a riešime, riešime úlohy, pretože sú záväzné pre správu krajiny, lebo sme ich v tomto parlamente odhlasovali. V rámci aj toho celého mala vláda pripravený na tretí rok aj prípadnú úpravu voľby ústavných sudov. Samozrejme, v istom čase ste sa spamätali, že teda asi sa bude voliť 9 sudcov SMER, a to je niečo hrozné, lebo veď zafixuje, ja neviem, na koľko rokov svojich sudcov, tak musíme začať niečo robiť. A štandardným spôsobom ako vždy: zločinecká skupina, neviem čo všetko dookola a tak ďalej miesto aspoň základnej, základnej etickej diskusie.
Pán minister, mám trošičku drobné výhrady k tomu naozaj. Akým spôsobom, ako má vyzerať tá predstava toho, toho ideálneho sudcu, ktorého máme voliť? To konštruovanie tých idealistických predstáv, jak to má byť špičkový teoretik, nesmierne čestný. Kde mali tú čestnosť prejaviť, ako? Mali to prejaviť nejak dlhým životom predtým, a tak ďalej, nie, musíme skracovať na 40 rokov, lebo nesmieme dovoliť tým sudcom, ktorí končili po tom roku a podobne. No tak ako, teda vlastne čo chceme? Akým spôsobom chceme prejaviť, že tí ľudia sú naozaj dlhobo, dlhodobo čestní, lebo tá čestnosť sa spravidla prejaví tým, že nejaký čas pôsobím vo verejnom živote a svojimi činmi preukazujem, že teda nejakým spôsobom konám a že mám nejaký kredit. Ďalšie kritériá aké? Majú to byť veci, ľudia z akadémie? Sudcovia nie, lebo to pán prezident, ktorý dostal predtým v predchádzajúcom období štyroch predsedov krajských súdov, neboli, neboli vhodní, lebo to neboli teoretici, neviem akí vhodní ľudia na Ústavný súd. To znamená, jedine kto dokáže formulovať kritériá, ste vy. Tu pán Dostál, pani Remišová a podobne. Tí ich stanovujú.
Keby sme diskutovali čo len chvíľu o tom, aké tie kritéria majú byť, čo s tými zásadnými protirečeniami, ktoré tam sú, pretože zvlášť Spojené štáty, ktoré sú takým tým vzorovým príkladom, aký zúrivý a ohnivý politický boj o toho ústavného sudcu prebieha, a nie s týmito hlúposťami, ktoré tu počúvam, hoci tie nástroje sa používajú rovnaké. Či ústavný sudca, keď bol na gymnáziu alebo na strednej škole, pil alebo nepil a podobne, alebo diskreditovať súpera zásadným spôsobom. Načo, veď tú diskusiu, veď tú si nikto nevšíma. Tak treba zásadným spôsobom nabehnúť a diskreditovať, ako sa len dá, o dušu spasenú. Ja si neviem predstaviť, ľudia s touto výbavou potom chcú vážne niečo v spoločnosti urobiť.
Veď demokracia je plná protirečení. Veď predsa v demokracií súperia dramaticky odlišné pohľady na správu, na život v spoločnosti, častokrát aj na základné hodnoty, ktorými tá spoločnosť disponuje. Aké prostredie potrebujete na to, aby vôbec v demokratickom prostredí mohla tá politika vôbec fungovať? Ja si viem predstaviť naozaj veľmi vážnu diskusiu o tom, akým spôsobom aj s opozíciou, ako budeme konštruovať Ústavný súd, a v podmienkach, so zločineckou skupinou do basy kto patrí a podobne? Akú atmosféru vytvárate a čo sľubujete vlastne vy verejnosti? Ak sa niekto bude k vám rovnakým spôsobom správať, keby ste náhodou vládli, kam ten štát pôjde? Už teraz je tá spoločnosť rozdelená, už teraz sú sa tí ľudia schopní biť pomaly v krčmách, kto je za jednu alebo za druhú stranu. Že vytvárať sociálny zmier, spoločenský zmier je základnou a nevyhnutnou, nevyhnutnou podmienkou pre to, aby demokracia fungovala, to si naozaj nevie nikto z vás uvedomiť?
V danom prípade, ak chceme vytvárať ústavných sudov, predovšetkým naozaj potrebujeme, aby boli hodnotovo vyvážení, pretože u nás v našej spoločnosti že je veľmi silný liberálny živel, ale ešte silnejší konzervatívny živel. Existujú ľavičiari, existujú pravičiari, každý chcú, majú svoj výraz, aby ten sudca hodnotovo zodpovedal pri riešení častokrát aj zásadných rozporov v tomto smere, aby teda konal nejakým spôsobom, a ako inak chceme získať legitimitu pre voľbu takýchto sudcov ako tým spôsobom, že zohľadním pomery, ktoré v parlamente sú. Že platí logika vládnej väčšiny a opozície. A ak máme vytvárať konsenzuálny a pracovný charakter parlamentu, netreba na to vytvoriť aspoň minimálnu atmosféru? Atmosféra totálnej konfrontácii ešte aj teraz v druhom čítaní, ktorú počúvam, zločinecké skupiny a podobne, čisté charaktery a neviem, ktoré opozícia predstavuje.
K čomu to speje? Výsledok je, že za týchto okolností vyzerá veľmi, veľmi vážnym spôsobom možnosť, že ústavných sudcov jednoducho nezvolíme. Tie rozpory sú rozdielne a tak ďalej a hrozí problém. Možno to mnohým vyhovuje, lebo však viete, SMER za to môže, lebo... A tak ďalej a tak ďalej. Nepochybne, SMER bude záujmy svojich 27 % ľudí, ktorí ich volili, bude ich, bude ich hájiť, bude rešpektovať a budú chcieť a bude chcieť, aby sa uplatnili v tejto spoločnosti. Pri všetkej úcte, vážené kolegyne, kolegovia.
Viete, pán Budaj, ešte poslednú vec. Ja som mal tú česť, že som išiel do politiky v roku 2002 a fungoval som v stranách, ktoré každým rokom získali väčší počet hlasov ako, ako v predchádzajúcom volebnom období. To naozaj tí ľudia podľa vás všetci stratili rozum, a že si nevšimli, teda aký obrovský potenciál krajine ponúka táto opozícia? Ešte aj v čase, keď sme vládli 4 roky sami, sme mali priemer v prieskume verejnej mienky (reakcie z pléna) 37,4 %. (Reakcie z pléna.)
Takže, kolegyne, kolegovia, posledná veta.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 15:34 - 15:36 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ide o príliš vážnu vec, ale niektoré sú úsmevné. Pán minister, takže vidíte, sám poslanecký klub SaS-u je absolútne stotožnený s vaším návrhom, pretože tu má jedného zástupcu, ako to tu počúvam, ale to nie je dôležité.
Ja v zásade rozumiem, pán minister, to, čo mu hovoríte, a žiadne zásadné výhrady asi by nemali byť, len trošičku malú, takú drobnú pripomienku. Ten, tá predstava, že my teda nemáme voliť ľavého, pravého, koaličného, nekoaličného, ale odborníka, či to neni trošku idealistická predstava v tom zmysle, že nech rozmýšľam akokoľvek, som 100 % presvedčený, že moja predstava ideálneho ústavného sudcu je dramaticky odlišná od predstavy pani Remišovej alebo pána Matoviča, alebo aj pána Dostála. Dramaticky odlišná. A je to aj dané tým, že reprezentujeme tu dosť rozdielne pohľady, ktoré sa v spoločnosti objavujú, a rovnako hodnotovú výbavu a vrátane aj politickej majú aj ústavní sudcovia alebo potencionálni kandidáti, či ich chceme, alebo nechceme. Takže v danom prípade ide skôr o otázku práva navrhovať kandidátov, a potom, samozrejme, rozmýšľať aj o tom, kto má akú legitimitu, akú mieru legitimity. To, čo tu predvádza opozícia, nie je žiadny hodnotový zápas, že to teda niečo zlepšiť na Ústavnom súde, to by sa spamätali oveľa skôr, predsa vedia od začiatku volebného obdobia, že teraz nastúpi situácia, kde sa bude voliť 9 ústavných sudcov. To je čisto politický účelový zápas so snahou vydobyť si nejakú možnosť, aby mohli teda využiť teda svoju politickú váhu na to, aby si presadili svojich kandidátov.
Naozaj skôr treba hovoriť o práve navrhovať, lebo, samozrejme, každá politická strana bude tvrdiť a ja sa teda budem snažiť v našej strane určite o to, aby sme vybrali takých kandidátov, za ktorých sa hanbiť nebudeme a ktorí budú zodpovedať našej predstave, spravodlivého, objektívneho výkonu funkcie. Že to bude diferencované, áno, a bude to zároveň diferencované tým, že je rozdielna politická váha, veď predsa máme nejakú legitimitu. Viete, otázka toho, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 14:36 - 14:37 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Pán kolega, len, len teda veľmi krátku poznámku k tomu vášmu chápaniu solidarity ako princípu. Viete, niekto má nepochybne v spoločnosti viac a niekto menej. Ale princíp spočíva v tom, že ak má niekto viac, má preto, lebo funguje spoločnosť. Lebo spoločnosť má dostatok peňazí na to, aby vzdelala jeho potenciálnych spolupracovníkov, že budú zdraví, že spoločnosť bude mať infraštruktúru a podobne. To znamená, že nepochybne základné mechanizmy toho, akým spôsobom ako jednotlivci dobývajú, povedzme, že majetok, keď chcete, spočíva v štandardoch, povedzme, daňovým systémom, inými poplatkami. Ale v tejto súvislosti potom aj solidarita stojí na celkom iných princípoch, ako na takých, že či niekto dáva viac a niekto menej, alebo mu berieme. To je problém, že ten spoločenský stroj proste musí hľadať vyvážený rozmer. A spravidla práve vo veciach, ktoré majú charakter sociálnej dávky alebo majú charakter sociálneho peňažného plnenia, práve vtedy ide o silný prvok solidarity, ktorý ani z ďaleka nemôže v sebe subsumovať aj ten princíp pravdaže, akým spôsobom je, niekto zarobí viac, záslužne, a menej. Solidarita má dramaticky inú vnútornú podstatu. A len preto som si teda dovolil ponúknuť voči vášmu názoru aj tento môj názor.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 11:52 - 11:54 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
No ďakujem za slovo, no rovnaký súdok jak predtým. Nepochybne dejiny možno interpretovať rôznym spôsobom. Napriek všetkému treba zároveň všímať na, sa na a pozerať sa na účel a motiváciu. Vážení páni dvaja, ktorí poslední vystupovali, nerád hovorím, ale bolo to tak, že patrí k najzúrivejším odporcom vzniku Slovenskej republiky, už viac aktívnejšie sa asi byť proti tomu nedalo, teda podľa môjho názoru, vážení páni poslanci, a celé ich politické pôsobenie za 25 rokov smeruje v tomto, v tomto duchu.
Ten problém, ten závan, pán poslanec Osuský, o ktorom tu hovoríte, toho, toho práve toho čechoslovakizmu, ktorý bol príčinou toho, že ten, ten spoločný zväzok sa rozpadol. Ten závan je tam zásadný proste, vy vlastne neuznávate ako štátotvornosť Slovákov, pretože, zato, že Šrobár a podobne hľadáte tu legitimizačné znaky, neviem, aké sú legitimizačné znaky, nakoniec v Prahe v konečnom dôsledku, ako je to pri novoznikajúcich štátoch, však to sú očividné nezmysly. Účelové, ktorý chcete vtlačiť ten už dávno prežitý a odsúdený pohľad, pohľad na naše dejiny. Rešpektovať štátotvornosť Slovenska, jeden zo zásadných momentov rímskeho práva je tres sunt facionat - aspoň traja robia kolektív. (Pozn. red.: správne: „Tres faciunt collegium.“) Zrejme ten jeden, ktorý tam bol a tak ďalej, čo má obrovské konštitutívne účinky napríklad v mnohých ústavných inštitútoch. To, to proste nejde ide o ten, o ten, o ten ťažký a rešpektujem ho, veď máte právo na ten názor, ale že ako politik neviete vnímať, že Slovensko potrebuje dramatický typ iných úvah a že potrebuje aj tú toľko zosmiešňovanú integráciu, normálny pokoj, vecný tón diskusie, netárať furt o tom, že niekto iný je hlupák a nevie, čo robí, a robí paškvily a podobné veci.
Načo je to dobré? Čo to a toto v konečnom dôsledku prispeje slovensko-českému priateľstvu? Naopak, bude neustále vytvárať rozpory rôzneho typu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 11:33 - 11:35 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem. A, pán, pán poslanec, ja len teda by som pár slov povedal k tomu, že, že aká je vlastne motivácia pre toto vystúpenie. To horí len, aby horelo alebo o čo ide?
Veď ako nepochybne rozumiem situácii, predsa všetci vieme, že je veľký vejár a diapazón názorov na tie, na tieto veci. Nepochodne, nepochybne pre mňa osobne súžitie Čechov a Slovákov je vážnou hodnotou a má obrovský význam pre Slovákov, všetko je v poriadku, ale v danom prípade, keďže predsa len ide o veci, ktoré by mali byť skôr sústom historikov, a vláda práve týmto, týmto, týmto legislatívnym návrhom sa snaží vyjsť v ústrety čo najväčšiemu počtu ľudí ako názorov a potrieb, ktoré v tej krajine sú, a smeruje k tomu, aby, naopak, tá spoločnosť sa integrovala, aby bola schopná vecne diskutovať o veciach hodnotových, ktoré sú zásadné.
A nepochybne možno diskutovať o tom, či bola prvá republika demokratická povedzme že vo väzbe na iné štáty a aký bol zástoj Slovákov. Ale to predsa tu nie, nie je dôležité. Ide o to, aký to malo význam štátoprávny, to naše spolužitie konečne pre samostatnosť v súčasnosti a tak ďalej a tak ďalej. Tých pohľadov je veľa.
Pán kolega, nemohli by ste už zobrať do úvahy, že jednoducho sme, nedávno sme 25. výročie toho Slovenska, zmieriť sa s existenciou Slovenska, ste jeho plnoprávny občan takisto ako ja a skúste neprovokovať, či neni je rozumnejšie a inteligentnejšie hľadať integračné veci, a nie neustále tú spoločnosť dezintegrovať.
Predsa k ničomu to nevedie a podľa môjho názoru to musíte cítiť.
Skryt prepis