Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

31.1.2019 o 14:38 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 31.1.2019 14:38 - 14:39 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
K tej prvej časti otázky, tak ako ste sa pýtali, vyhodnotenie meraní teplôt, vlhkosti bolo v prípustných hodnotách, tak ako som povedala. A koncentrácia CO2 nepresiahla zdravotne akceptovateľnú hodnotu.
Čo sa týka kolaudácie budovy, nemám momentálne tuto pri sebe informácie, ja vám to viem operatívne zistiť a zaslať túto informáciu. Máme tých klientskych centier otvorených 55, takže neviem to momentálne vám povedať, či tá kolaudácia bola ukončená, alebo nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2019 14:35 - 14:36 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Vážená pani poslankyňa, merania vykonala hasičská akadémia Bratislava, regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline. Merania boli vykonané v auguste a v októbri v roku 2018. Vyhodnotenie meraní teplôt a vlhkosti bolo v prípustných hodnotách. Koncentrácia CO2 nepresiahla zdravotne akceptovateľnú hodnotu. Pri väčšej koncentrácii ľudí v priestoroch bola navrhnutá regulácia vzduchotechniky, na základe čoho boli vykonané úpravy systému vzduchotechniky, ktoré budú aj naďalej regulované. Na preverenie nadstavenia systému sa plánuje ďalšie meranie v období 25. februára až 8. marca a prevádzka klientskeho centra je funkčná a plne vyhovujúca.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 31.1.2019 14:35 - 14:36 hod.

Denisa Saková
Ďakujem veľmi pekne za otázku. K lustrácii došlo, to všetci vieme a ako ste povedali, zatiaľ nevieme, ktoré tvrdenie je pravdivé. Neobhajujeme ani jedno, ani druhé tvrdenie. Ako som povedala, celú vec prešetrí inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá začala konať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2019 14:33 - 14:35 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán poslanec, dovolím si pripomenúť a podotknúť, že po mojom nástupe do funkcie ministerky a menovaní nového policajného prezidenta došlo k obvineniu štyroch osôb, ktoré sú väzobne stíhaní v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, a taktiež došlo k posunu vo vyšetrovaní mnohých mediálne známych káuz.
Úplné objasnenie vraždy novinára a jeho snúbenice je a bude aj prioritou mňa, aj pána prezidenta, a preto som viackrát zdôrazňovala, že nechajme políciu a prokuratúru pracovať, a dokazujú nám svojimi výsledkami, že skutočne pracujú. A tak ako ja, ani policajný prezident nie sme orgánmi činnými v trestnom konaní a neoboznamujem sa so žiadnymi detailami z vyšetrovania a z vyšetrovacích spisov.
Čo sa týka Tibora Gašpara. Predčasne som ukončila svoj pobyt v zahraničí, ako to najrýchlejšie mohlo byť technicky možné, som sa dostavila naspäť a neželám si, aby tieň pochybnosti skutočne vnášalo celé toto mediálne prostredie do tohto prípadu. Dnešným dňom po dohode s pánom Tiborom Gašparom som sa dohodla, že končí jeho pôsobenie vo funkcii poradcu na ministerstve vnútra. Jeho, navzájom sme sa dohodli, že túto jeho žiadosť som k dnešnému dňu akceptovala.
Čo sa týka ďalších týchto podrobností a otázok, ktoré ste sa pýtali, bude sa nimi zaoberať inšpekcia ministerstva vnútra. Akonáhle budeme mať informácie z tohto prešetrenia, oznámime ich.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 31.1.2019 14:23 - 14:25 hod.

Denisa Saková
Vážený pán poslanec, nie je to ani možno otázka na mňa, ale na ministra obrany, a určite všetky tieto aktivity, ktoré by nastali, budú koordinované v rámci NATO. Páči sa.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 31.1.2019 14:21 - 14:23 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán poslanec, Slovenská republika pozorne sleduje aktuálny vývoj vnútropolitickej situácie vo Venezuele a úplne podporuje obe vyhlásenia vysokej predstaviteľky EÚ Federicy Mogheriniovej k danej téme zo dňa 23.1 a 26.1. 2019, v ktorých oznámila, že EÚ vyjadruje plnú podporu venezuelskému Národnému zhromaždeniu a jej predsedovi. SR sa nezúčastnila na inaugurácii pána Maduru v Karakase 10. 1. a týmto krokom jasne signalizovala, že nepovažuje voľby, v ktorých sa Maduro stal prezidentom krajiny, za legitímne a demokratické. Slovenská republika ako súčasť EÚ a demokratického sveta, považuje Národné zhromaždenie na čele s Guidózom za legitímny orgán demokraticky zvolených zástupcov ľudu Venezuely.
Slovenská republika v línii s vyhláseniami Federicy Mogheriniovej považuje mierové a inkluzívne demokratické riešenie vyhlásenie nových demokratických volieb za jedinú udržateľnú cestu zo súčasnej politickej slepej uličky a hlbokej spoločenskej krízy vo Venezuele. Ďalej Slovenská republika považuje z hľadiska riešenia súčasnej vnútropolitickej a spoločenskej krízy v krajine za prvoradé aj stanovenie konkrétneho časového rámca pre Madurovu administratívu na vyhlásenie nových transparentných prezidentských volieb a v prípade uznania Juana Guidóza za dočasného prezidenta Venezuely sme za postupne stupňujúci prístup zo strany členských štátov Európskej únie, zároveň sme v tejto otázke za jednotnú pozíciu Európskej únie.
Slovenská republika je pripravená podporiť demokratické riešenie situácie. A to aj prostredníctvom okamžitého zriadenia medzinárodnej kontaktnej skupiny. Táto skupina, alebo táto otázka bude aj predmetom rokovania ministrov zahraničných vecí a, respektíve, pardon, bola dňa 31. januára, na vytvorenie ktorej má Federika Mogheriniová súhlas ministrov zahraničných vecí všetkých členských štátov už od októbra 2018. Slovenská republika sa stotožňuje s názorom vysokej predstaviteľky, zdôrazňujúcim, že ak nedôjde k vyhláseniu nových volieb s potrebnými zárukami v najbližších dňoch, Európska únia podnikne ďalšie potrebné kroky. Jednou z možností, o ktorých s partnermi EÚ diskutujeme, je aj uznanie, alebo otázka uznania Guidóza za prezidenta, respektíve za legitímneho partnera EÚ. V tomto prípade preferuje koordinovaný spoločný postup členských štátov EÚ a nebude prijímať samostatné kroky, aj keď sme si vedomí reality, že časť krajín EÚ už je pripravená aj na bilaterálne uznanie.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 14:32 - 14:33 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na zintenzívnenie spoločného úsilia a spolupráce v organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s vozidlami a s vodičskými preukazmi pristúpila Slovenská republika k zmluve o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov, nazývaného aj EUCARIS, a zmluva je pre Slovenskú republiku platná od 1. mája 2009.
Po viacerých rokoch praktického využívania a uplatňovania podmienok, ktoré sa v jednotlivých článkoch, ktoré sa v zmluve nachádzajú, iniciovali jednotlivé strany zmenu a tento protokol tieto zmeny obsahuje. Z uvedeného dôvodu bol teda doručený aj návrh na uzatvorenie Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov a predkladaná je teraz na Národnej rade. Predpokladá sa jeho podpísanie zmluvnými stranami, ktoré k tejto zmluve pristúpili. Takouto zmluvnou stranou je teda aj Slovenská republika.
Protokol bol schválený vládou Slovenskej republiky 16. novembra 2011, podpísaný 8. júna bol 2017 v Luxemburgu v Belgickom kráľovstve.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, s konštatovaním, že tento návrh zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky vás žiadam o vyjadrenie vášho súhlasného stanoviska.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 14:22 - 14:24 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem veľmi pekne za slovo.
Predložený návrh zákona má nahradiť v súčasnosti platný zákon, ktorý predstavoval v čase jeho prijatia dovtedy neexistujúci nástroj právnej pomoci, právnej ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, no však aplikačná prax za posledné štyri roky si vyžiadala, alebo resp. priniesla viaceré poznatky a vzhľadom na tieto poznatky a skúsenosti dobrej praxe môžme vlastne aplikovať do predloženého návrhu zákona.
Tieto zmeny sú najmä v posilnení ochrany oznamovateľov a v jej novom inštitucionálnom zakotvení, čo je hlavným účelom predloženia novej právnej úpravy.
Tento účel sa má dosiahnuť predovšetkým presunom podstatných kompetencií týkajúcich sa ochrany oznamovateľov z inšpektorátov práce na novozriadený Úrad na ochranu oznamovateľov Slovenskej republiky. Úlohou tohto nezávislého orgánu štátnej správy s celoštátnou a celoslovenskou pôsobnosťou bude najmä poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie predmetného zákona, poskytovať odborné stanoviská, poradenstvo v oblasti aplikácií návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania takzvaných whistleblowerov, poskytovať odmenu oznamovateľovi a raz ročne predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o jej činnosti.
Celý tento návrh zákona bol prerokovaný v určených výboroch a pripomienky, ktoré v týchto výboroch vzišli, odporúčame schváliť.
Vládny návrh zákona obsahuje aj viaceré ďalšie opatrenia, ktoré majú za cieľ posilniť ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ako napríklad rozšírenie definície závažnej protispoločenskej činnosti, zavedenie priestupkovej zodpovednosti pre osobu, ktorá v mene zamestnávateľa urobí voči oznamovateľovi nejaký negatívny postih alebo ktorá vyzradí totožnosť oznamovateľa.
Novelizujeme touto novelou aj Trestný poriadok, v rámci ktorého posilňujeme práva oznamovateľov v trestnom konaní.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovolím si, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, požiadať o podporu predloženého materiálu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 14:18 - 14:21 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Najprv by som teda odpovedala na otázku pána Klusa. Tento proces, čo sa týka v rámci Európskeho parlamentu, vyriešený ešte nie je, ako bude procesne pokračovať, a bude to naďalej riešiť Európsky parlament. Keď Európsky parlament presne vyrieši situáciu, kedy odíde, alebo resp. čo po odídení Spojeného kráľovstva z Európskej únie bude nasledovať, ako sa to procesne vyrieši, budeme vás informovať s tým, že - ako som povedala - kandidát, ktorý bude 14., nezloží sľub a bude čakať na vystúpenie do právoplatného odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.
Myslím si, že k pánovi poslancovi Dostálovi len poviem to, áno, je to tak, že 14, nie 13. Všetko ostatné vieme. Brexit je, nebude, nie je otázka na nás, ale je otázka na rokovaniach, čo sa týka Bruselu a Spojeného kráľovstva, prečo ešte doteraz brexit nie je uskutočnený. Sú asi viaceré dôvody a myslím si, že ako Slovensko to môžme ovplyvniť, ale len veľmi čiastočne, že sme aktívni na pôde Bruselu, takže budeme čakať na výsledky, ako sa dohodne Európska únia s Bruselom.
Čo sa týka mojej neúčasti včera tu. Áno, skutočne, ja som bola v zahraničí, mala som plánovanú dovolenku, mala som plánované na oveľa dlhšie, preto som si dovolila požiadať pána podpredsedu vlády pána Rašiho o zastúpenie na tejto schôdzi, keďže som nevedela predigovať, ako tie body jednotlivo budú nasledovať. Po dohode s pánom premiérom som veľmi operatívne pricestovala na Slovensko a išla som na to stretnutie, o ktoré ma požiadal.
Takže myslím si, že tie dôvody, ako skutočne, ospravedlnila som sa, nebola som tu, požiadala som náhradníka a vôbec som nepredpokladala, že už včera tu budem. Bola som tu na tom na základe toho, že som sa s pánom premiérom dohodla a mali sme vyriešiť nejaké veci. Keby som tie veci riešila s pánom premiérom a doriešila včas, určite by som na tie svoje body sem bola prišla už včera. Ale omlúvila som sa, ospravedlnila som sa, že som tu nebola. Dnes už som prítomná na týchto jednotlivých bodoch.
A čo sa týka pána poslanca Grendela a pána Gašpara a pána Vorobjeva, ja nepoznám detaily z vyšetrovacieho spisu. Dozvedela som sa všetky veci, ktoré odzneli tu, dozvedela som sa ich z médií. Nie som orgán činný v trestnom konaní, a preto sa nebudem ja ani vyjadrovať k tomu, kto pochybil alebo ako to nastalo, alebo čo sa stalo. Ja si počkám na výsledky vyšetrovania a potom sa k tejto téme budem vyjadrovať.
Čo sa týka témy zostania pána Gašpara ako na mieste poradcu alebo nezostatia v jeho funkcii poradcu, určite v najbližších hodinách sa k tejto téme vyjadrím. Nemyslím si ale, že to patrí k tým bodom, ktoré sme dneska rokovali, a budem to prezentovať pred médiami.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 14:01 - 14:02 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, v krátkosti v súvislosti s brexitom sa náš počet mandátov v Európskom parlamente rozširuje z 13 na počet 14. A my máme na túto situáciu reagovať vzhľadom na to, ako hovorí direktíva, máme voliť 14 poslancov Európskeho parlamentu s tým, že následne, ak brexit sa skutočne k 15. júlu 2019 uskutoční, toto 14. miesto pre nového europoslanca bude pridelené a máme vzorec, ktorý vlastne hovorí o tom, ako sa prideľujú jednotlivé výsledky volieb a rozpočítavajú hlasy. Ide o sumár hlasov, ktoré dostanú jednotlivé strany v rámci volieb do Europarlamentu, ktoré sa predelia naším republikovým číslom. Republikové číslo v tomto prípade bude 14 poslancov plus 1. To znamená, že ten, tá strana, ktorá získa najmenší zostatok, alebo respektíve najmenší podiel z tohto vzorca, tak bude mať 14. poslanca, ktorý sa ujme a zloží sľub v Európskom parlamente, ak sa teda brexit uskutoční.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis