Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16. 6. 2017 o 13:32 hod.

Ing.

Dušan Tittel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16. 6. 2017 13:32 - 13:33 hod.

Dušan Tittel
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18. 5. 2017 22:23 - 22:23 hod.

Dušan Tittel Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi gestorského výboru pre kultúru a médiá podať informáciu o prerokovaní Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2016 (tlač 491) vo výbore.
Uvedenú správu pridelil predseda Národnej rady na prerokovanie výboru pre kultúru a médiá s tým, že Národnej rade predloží informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh uznesenia Národnej rady. Výbor predmetnú správu prerokoval a uznesením č. 54 z 9. mája 2017 ju odporučil Národnej rade schváliť.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor uznesením č. 55 z 9. mája 2017 odporučil Národnej rade správu schváliť a vysloviť súhlas, aby predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu pani Marta Danielová správu uviedla a mohla vystúpiť k správe na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10. 5. 2017 14:46 - 14:48 hod.

Dušan Tittel Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohovorom Rady Európy o filmovej koprodukcii (tlač 489) vo výboroch Národnej rady.
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o filmovej koprodukcii (tlač 489) pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 515 zo 7. apríla 2017 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor predseda Národnej rady určil Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá, ktorý Národnej rade republiky predkladá správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady. Súčasne určil lehoty na prerokovanie návrhu vo výboroch a v gestorskom výbore.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 197 z 2. mája 2017 odporučil Národnej rade s predmetným návrhom vysloviť súhlas. Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 52 z 9. mája 2017 odporučil Národnej rade s predmetným návrhom vysloviť súhlas.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky po prvé, vysloviť súhlas s Dohovorom Rady Európy o filmovej koprodukcii, a po druhé, aby rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Súčasne ma určil za spravodajcu výborov a poveril, aby som informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania vo výboroch.
Návrh na uznesenie Národnej rady tvorí prílohu tejto správy.
Predmetná správa o výsledku prerokovania predkladaného návrhu vo výboroch Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, gestorským výborom, č. 53 zo dňa 9. mája 2017.
Pani predsedajúca, ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28. 11. 2016 14:40 - 14:41 hod.

Dušan Tittel Zobrazit prepis
Áno, pán kolega Mihál, táto záležitosť bola prejednaná aj s prezidentom futbalového, aj hokejového zväzu a obidvaja s tým podľa informácií, ktoré som dostal, súhlasili, a čo je najdôležitejšia vec, je tým, že vlastne vyčlenenie futbalu a hokeju z toho veľkého koláča, ktorý sa pre rozdeľuje na ostatné športy, pomôže práve tým ostatným športom, aby mohli existovať. Ten vzorec bol tak nastavený z minulého, s minulým prijatím bol tak, že práve naopak, ostatné športy boli skôr diskriminované, a preto oddelenie futbalu a hokeja práve pomôže tým ostatným športom, aby mali motivačnú činnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28. 11. 2016 14:23 - 14:36 hod.

Dušan Tittel Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som aj ja vystúpil, a som rád, že som počkal s vystúpením a že som sa zaradil až po pánovi kolegovi Mihálovi.
Na druhej strane možno to pekne povedal, že minulý rok tu bola pekná atmosféra, vládla tu takmer zhoda, keď 132 poslancov odsúhlasilo nový zákon, poviem to, o športe. Ja som zrovna nemal taký ten pocit, že ten zákon je najsprávnejší, možno sme ho šili trošku horúcou ihlou, bolo to veľmi rýchle, aj keď bolo množstvo pripomienok, niektoré sa podarilo zapracovať, niektoré sa nepodarilo zapracovať do toho konečného zákonu, ktorý bol schválený naozaj veľkým počtom poslancov, a bol som rád, že šport sa nestal vtedy súbojom opozície a koalície o tom, že či áno, alebo nie, ja som rád, že 132 poslancov to podporilo, a tak by som chcel aj do budúcnosti, aby sme ten šport naozaj trošku vnímali inak.
Ale na druhej strane rok fungovania nového zákona, ktorý je účinný od 1. januára 2016, nám ukázal, že nie všetko to, čo poslanci schválili, bolo zrovna pre šport a pre slovenský šport ideálne. Nechcem kritizovať a nechcem rozoberať detaily, čo bolo správne, čo nebolo správne, ale preto som aj pripravil spolu so svojím kolegom návrh pozmeňujúci, pozmeňujúci návrh niektorých bodov, ktorých sa týka, a musím povedať, že nesúhlasím s pánom Mihálom v tom, čo povedal dneska, že niektoré zväzy, ktoré podpísali, s tým listom nesúhlasia, lebo ja tu mám zase list od 20 zväzov, ktoré vlastne na ministerstve súhlasia s novoprerozdeľovaním navrhnutým, ktoré budú prostriedky zo štátneho rozpočtu vplývať.
Čo by som chcel vysvetliť, že pán Mihál sa veľmi chytil tých bodov jednotlivých, aby sa chytil, koľko percent môže ísť na čo. Ja si tiež myslím, že nie je správne, aby dneska športoví funkcionári mali väčšie platy, ako má premiér alebo ministri v tejto krajine. Preto je tam možno, sú snahy ministerstva obmedzenie, aby prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktorý ide do jednotlivých športových zväzov, aby im boli trošku, by som povedal, viazané na to, či majú byť viazané na činnosť sekretariátu, či majú byť viazané na športovo talentovanú mládež, či majú byť na reprezentáciu alebo na infraštruktúru. Samozrejme, môžeme hľadať, že u väčších zväzov to bude trošku iný rozdiel ako u tých menších. Ale ja myslím, že tá základná myšlienka je preto, aby sme tie peniaze neprejedli na sekretariáte a na aparáte, ktorý momentálne riadi ten zväz, ale aby sme naozaj investovali do toho športu ako takého.
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2016 zmenil zásadný spôsob financovania športu z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ako pozitívum tohto zákona bolo tam vyhodnotené nastavenie pravidiel a presné prerozdelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu športovým organizáciám.
Na druhej strane percentuálne prerozdelenie zdrojov na financovanie športového štátneho rozpočtu je vo vzťahu k financovaniu telesne znevýhodnotených, znevýhodnených osôb poddimenzované, diskriminačné a v prípade financovania národných športových zväzov demotivujúce. Preto som chcel vlastne aj poukázať, že ten návrh, ktorý momentálne je, a preto sme tu pripravili s kolegom Jančulom pozmeňujúci návrh, aby sme korigovali tie nezrovnalosti, ktoré, bohužiaľ, pri zákone vznikli.
Preto, pán podpredsedajúci, som pripravil pozmeňujúci návrh poslanca Dušana Tittela a Tibora Jančulu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
1. V čl. 1 sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
2. V § 3 písm. c) prvom bode sa za slovo "zväzu" vkladajú slová „alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva") podľa § 58 písm. k)".
V bode 3 § 3 sa dopĺňa písmenami t) a u), ktoré znejú:
"t) športom všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej účasti alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach.
u) zoznam športovcov top tímu zoznamu športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe dosiahnutých športových výsledkov na významnej súťaži."
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie:
Návrh na doplnenie druhého bodu reaguje na praktickú požiadavku možnosti zaradenia športovca do rezortného športového strediska aj na návrh ministerstva. Z objektívnych dôvodov sa môže stať, že športovec nebude môcť byt' zaradený do rezortného športového strediska na návrh národného športového zväzu alebo v danom športe nepôsobí národný športový zväz, napr. v prípade paraolympionikov. Preto sa navrhuje doplniť možnosť, aby návrh na zaradenie športovca do rezortného športového strediska mohlo v odôvodnenom prípade podať aj ministerstvo školstva. Praktické skúsenosti aplikácie zákona o športe preukázali potrebu zadefinovania pojmu šport. Ustanovenie § 3 sa preto uvedeným pozmeňujúcim návrhom dopĺňa o definíciu športu.
Súčasné znenie zákona pozná len pojem „zoznam najvýkonnejších športovcov", čo spôsobuje problém v praxi pri príprave pravidiel zaraďovania športovcov do rezortných stredísk. Zoznam najvýkonnejších športovcov je totožný so zoznamom športovcov, ktorí v súlade s § 74 ods. 4 zákona o športe majú nárok na poskytnutie príspevku na športovú prípravu, a z tohto dôvodu je zoznam limitovaný finančnými prostriedkami a nie výkonnosťou športovcov. Len zo zoznamu najvýkonnejších športovcov je možné zaradiť športovca do rezortného športového strediska, čím v súčasnosti znemožňujeme zaradenie do strediska športové talenty. Doplnením uvedeného ustanovenia by sa príspevok na športovú prípravu športovca poskytoval športovcom zo zoznamu športovcov top tímu a zaraďovanie športovcov do rezortných stredísk by bolo viazané na zoznam najvýkonnejších športovcov.
2. V čl. I sa za bod 21 vkladá nový bod 22, ktorý znie, citujem:
„22. § 26 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Slovenský paralympijský výbor má na účely vzdelávania v športe podľa § 83 až 85 postavenie národného športového zväzu."
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie:
Považovanie Slovenského paralympijského výboru za národný športový zväz mu umožňuje vzdelávať športových odborníkov. Potreba možnosti ustanovenia požiadaviek na odbornú spôsobilosť športových odborníkov pre šport zdravotne postihnutých vyplýva z rôznorodosti postihnutí, s ktorými sa pri výkone svojej odbornej činnosti paraolympionici stretávajú.
3. V čl. I bod 28 znie:
28. V § 58 písmeno k) znie:
„k) navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska, ak v príslušnom športe nepôsobí národný športový zväz alebo ak národný športový zväz bezdôvodne nenavrhne športového reprezentanta do rezortného športového strediska,".
Vysvetlenie:
V nadväznosti na doplnenie 2. bodu spočívajúceho v možnosti zaradenia športovca do rezortného športového strediska aj na návrh ministerstva školstva sa dopĺňa príslušná kompetencia do pôsobnosti ministerstva.
4. Čl. I bod 47 znie:
47. V § 68 ods. 1 sa za slová "finančný príspevok" vkladajú slová "na športovú činnosť" a vypúšťajú sa slová "prvého bodu".
Odôvodnenie:
Za účelom zrovnoprávnenia športu zdravotne znevýhodnených na základe schválenej Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 - 2020, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 564 dňa 14. 10. 2015 a v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa rozširuje možnosť poskytnúť príspevok uznanému športu pre uznaný šport Medzinárodným paraolympijským výborom, Medzinárodným výborom športu nepočujúcich a Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád.
5. V čl. I bode 51 sa v § 69 odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
"c) 25 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie."
Odôvodnenie:
Navrhovaným znením sa ustanovuje minimálna výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vymedzená na zabezpečenie jedného z verejných záujmov v športe definovaný v § 2 zákona aj tým, že zabezpečenie prípravy za účasti športovej reprezentácie na významnej súťaži.
6. V čl. I sa za bod 53 vkladá nový bod 54, ktorý znie:
54. V § 75 ods. 4 prvej a druhej vete sa slová „zoznamu najvýkonnejších športovcov" nahrádzajú slovami "zoznamu športovcov top tímu".
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie:
Navrhovaná úprava nadväzuje na zmenu § 3, ktorým sa definuje okrem zoznamu najvýkonnejších športovcov aj zoznam športovcov top tímu, na ktorý bude viazaný príspevok na športovú činnosť.
7. V čl. 1 sa za bod 54 vkladajú nové body 55 a 56, ktoré znejú:
55. V § 77 ods. 2 písm. a) sa číslovka "80" nahrádza číslovkou "50" a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem uznaného športu futbal a uznaného športu ľadový hokej,".
56. V § 77 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
"b) vo výške najmenej 17% na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13% na poskytnutie príspevku uznanému športu ľadový hokej,".
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie:
Navrhovaným znením sa mení spôsob prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi národné športové zväzy, a to vyčlenením zo vzorca na výpočet príspevku uznanému športu dva športy, a to je ľadový hokej a futbal. Ponechaním týchto dvoch športov v spoločnom vzorci na výpočet príspevku uznanému športu vzhľadom na ich popularitu a členskú základňu sa stratila motivácia pre zostávajúce športové zväzy zvyšovať členskú základňu a pracovať s mládežou, a to z dôvodu objektívnej nemožnosti naplnenia údajov do vzorca. Navrhnutým opatrením sa zabezpečuje motivácia rozvoja ostatných športov, odstránenie disproporcionality a zabezpečenie primeranosti podmienok financovania jednotlivých športov, ako je trebárs volejbal, basketbal, cyklistika, hádzaná a podobne.
8. V čl. 1 sa za bod 58 vkladá nový bod 59, ktorý znie:
59. V § 83 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo šport zdravotne postihnutých".
Ostatné body sa primerane prečíslujú
Odôvodnenie:
Za účelom zrovnoprávnenia všetkých športov sa do zákona dopĺňa vzdelávanie v oblasti trénerstva pre šport zdravotne znevýhodnených ako iným športovým zväzom.
9. V čl. 1 sa za bod 70 vkladá nový bod 71, ktorý znie:
71. V § 97 ods. 5 prvej vete sa za slovo "zväzu" vkladajú slová "a fyzickej osoby podnikateľa".
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie:
Dopĺňa sa pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja na prejednanie správneho deliktu, ktorého sa dopustí fyzická osoba - podnikateľ.
10. V čl. 1 bod 75 v § 106a sa vypúšťajú odseky 1 a 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 3.
Odôvodnenie:
Vypúšťa sa prechodné ustanovenie z dôvodu vypustenia zmeny podmienky počtu aktívnych športovcov a z dôvodu nového nastavenia nového financovania od januára 2017.
Na záver by som chcel, pán predseda, zároveň vás žiadam o vyňatie na osobitné hlasovanie body 2 a 5 zo spoločnej správy. (Reakcia z pléna.) Prosím? (Reakcia z pléna.) 2 a 25, áno.
Na krátku informáciu ešte doplnenia pre pána Mihála, že vzhľadom k tomu, že som 5 rokov spôsobil ako generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu, čiže mám dostatok skúseností, práce, pôsobenia a financovania jednotlivých zväzov, si myslím, že naše zväzy by nemali byť len odkázané na príspevok zo štátneho rozpočtu, ale, samozrejme, majú k tomu vlastné marketingové oddelenia, ktoré spoluzabezpečujú financovanie pre jednotlivé zväzy, ktoré môžu kedykoľvek použiť na akúkoľvek inú činnosť zväzu, čiže vlastne preto chápem, že ten príspevok, ktorý má byť z ministerstva školstva, by mal byť naozaj určený predovšetkým, či už to je v tých percentách na talentovanú mládež, na športovcov, na infraštruktúru alebo na primeranú činnosť na sekretariát.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8. 9. 2016 18:25 - 18:26 hod.

Dušan Tittel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcel reagovať na pána Pčolinského, že tak ako v minulosti vždy, keď vystúpi, tak, samozrejme, má jeho výstup, má ratio. Niektoré veci ma zaujali, niektoré, samozrejme, s niektorými súhlasím viac, niektoré menej.
Ale čo ma najviac zaujalo, o tom je, že upraviť rokovací poriadok je nutné. Ja si myslím, že keď sa bude skĺzavať naša debata o tom, že či jaké máme pripojenie tu v sále ohľade dát, určite je to dôležitá úloha, aby sme ju riešili, ale si myslím, že toto asi by nemalo byť kľúčové, aby sme riešili pri rokovacom poriadku.
Kolegovia povedia, že chcú informovať, chcú natáčať. Ja si myslím, že tie komické situácie, ktoré sme tu zažili, keď tu poslanci z OĽANO zbierali tie falošné kópie 100-euroviek a vzájomne sa natáčali spoločne, tak ja si myslím, že to nepatrí do Národnej rady. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme tú kultúru národu prezentovali tak, jak máme ju.
A keď chcete každý prezentovať si, máte dostatok priestor, môžete ísť na námestia, máte svoje centrály, môžete si poriadať svoje tlačové besedy v takom formáte, ako uznáte. Ale ja si myslím, že v Národnej rade by sme sa mali správať kultúrne a prezentovať sa Slovensku trošku v inom šate, ako sa prezentujete.
Čo sa týka plagátov tu v sále, tak si myslím, že to naozaj, ja som veľmi sklamaný z tohto môjho krátkeho pôsobenia, čo som tu v Národnej rade, a priznám sa, bol by som rád, že keď odtiaľto budem niekedy odchádzať, tak budem rád, že tá slovenská Národná rada bude mať inú kultúru, ako to je teraz.
Ďakujem.
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>