Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13. 12. 2017 o 16:52 hod.

Mgr. art.

Viera Dubačová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 16:52 - 16:54 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No, ďakujem kolegovi Viskupičovi za príhovor. On vie, že sme aj s kolegom Klusom bojovali za dvojkolovú voľbu, zvlášť v takto ťažkých voľbách, aké boli voľby do vyšších územných celkov.
Naozaj musím povedať, že politické machinácie, kalkuly a špekulácie vedú k zlým rozhodnutiam a zákonom. Za normálnych okolností by som kolegom z koalície povedala, prestaňte byť špekulanti a začnite sa chovať politicky zodpovedne, zvlášť v takej situácii, kde naozaj extrémizmus narástol extrémne. Ale kolegovia z koalície prekročili hranicu. Dostali sa k extrému a tým pádom sa im naozaj aj táto ich kalkulácia vypomstila.
Jofo, ja som veľmi rada, že práve ty si toho živým dôkazom, rovnako ako Erika Jurinová, že ste to dokázali a že napriek týmto všetkým špekuláciám, kalkulom a hlavne manipuláciám v procese meniť zákony podľa toho, ako si to predstavujeme. Myslím si, že to bolo veľmi dobre, pretože ako sa hovorí to mefistovské, len v obmedzení ukáže sa maestro. A táto krajina je v obmedzení, je tu obmedzovaná naozaj občianska sloboda, nie sme k nej vzdelávaní, vychovávaní, pretože slobodný občan by si naozaj volil zrejme inak. Preto si myslím, Jofo, že je veľmi dôležité, že ľudia ako ty, Erika, sa dostali do vúciek, aby práve toto povedomie zmenili, aby ste dokázali mladých ľudí vzdelávať k tomu, aby sa naozaj učili, čo to je, čo to je spoločnosť, akým spôsobom môže každý jeden z nás prispieť k tomu, aby táto spoločnosť bola lepšia.
Takže podporujem dvojkolovú voľbu a dobré rozhodnutia. Jofo, držím ti palce a teším sa, pretože opozícia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 12. 2017 10:37 - 10:49 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, milí kolegovia, kolegyne, chcela by som sa poďakovať v prvom rade predkladateľom tohto zákona, že odstraňujú dlhoročnú diskrimináciu, ktorej podliehali neziskové organizácie, konkrétne organizácie, ktoré do 15. júla nepodali správu výročnú, boli automaticky v zániku.
Chcela by som povedať trošku aj k histórii, ako vznikali neziskové organizácie, ako vznikal tento ľudský sektor, ktorý nazývame tretí sektor, v 90. rokoch na Slovensku. Po revolúcii a po našom socializme, ktorý mal všetko usporiadané v svojich chlievikoch, každý bol zavretý tam, kam patril podľa vtedajšieho režimu, začali vznikať organizácie, ktoré sa rozhodli, že idú pomáhať ľuďom, ktorí sú znevýhodnení, ľuďom s postihnutím. Idú pomáhať v oblasti environmentálnej, v oblasti priestorov, či už mestských, vidieckych. Prosto v každej oblasti sa začali ľudia angažovať a vytvárať prvé občianske združenia, ktorými sa snažili naozaj vytvoriť priestor v tejto krajine, ktorý by napomáhal rozvoju občianskej spoločnosti. A preto to bolo veľmi dôležité. V tých rokoch za čias mečiarizmu tento sektor nemal podporu, pretože to bol angažovaný občiansky sektor, ktorý začal budovať aj nové rozmery, trebárs v sociálnej oblasti, vo vzdelávaní. To, čo vidíme dnes, ako je nastavená spoločnosť, tak to je vďaka tým ľuďom, ktorí boli priekopníci v tomto ľudskom, čiže treťom sektore a začali tu budovať skutočne rozvinutú občiansky aj ľudsky spoločnosť.
Tieto organizácie začali robiť sociálnu inklúziu, konkrétne môžem povedať ten náš príklad, keď sme zobrali z ústavu 15 ťažko mentálne postihnutých ľudí, vytvárali sme divadlo, vzdelávali sme ich, postupne sa nám podarilo vytvoriť chránené bývanie, vzdelávanie a aj prácu sme poskytli týmto ľuďom.
V prvom rade však chcem povedať, že sme nepomáhali iba ľuďom so znevýhodnením, konkrétnym pätnástim, ale pomáhali sme tejto spoločnosti, aby sa začala otvárať a chápať potreby aj tých hendikepovaných, aby začala chápať potreby rodičov, ktorým sa narodí postihnuté dieťa, čiže úzko súvisela táto sociálno-kultúrna oblasť aj so vzdelávaním a osvetou spoločnosti. Dovolím si tvrdiť, že práve tieto organizácie vytvárali veľký tlak aj na legislatívne zmeny, aby sa mohli títo ľudia zaradiť plnohodnotne do spoločnosti. Takže postupne sa z týchto organizácií začali pretransformovávať na neziskové alebo potom už vznikali nové neziskové organizácie, ktoré poskytovali všeobecnoprospešné služby. Rozdiel bol aj v tom, že prichádzali projekty a podpora aj z Európskej únie a neziskové organizácie mali už aj účtovníctvo podvojné, mali ho nastavené tak, aby boli partnermi aj týmto možným projektom. Čiže toto je trošku do histórie neziskových organizácií, ktoré poskytujú všeobecnoprospešné služby v každej oblasti. Je to široké spektrum.
Teraz sa vrátim k tomu zákonu a trošku ešte pripomeniem. Ak si viete predstaviť, organizácia, ktorá sa stará pre hendikepovaných, vzdeláva ich alebo sa stará pre ľudí, ktorí sú na vozíčku, alebo sa venuje, venuje sa týraným zvieratám, alebo prosto v akejkoľvek oblasti, do 15. júla v jeden deň nepodá správu. Poviem vám konkrétny príklad. Jedna pani účtovníčka mala práve v ten deň doma svoju matku na vozíčku, pätnásteho mala ísť na poštu a nestihla tam ísť, pretože jej mamka dostala infarkt. Nebolo v jej sile, v jej silách ísť na tú poštu a do pätnásteho podať túto správu. Bolo to objektívne, mala na to vážne dôvody. Žiaden pardon sa neakceptoval a tieto organizácie takto zanikali. Aj táto organizácia je v likvidácii.
Chcem povedať, že je to veľká diskriminácia, pretože vieme, že môžete urobiť takúto chybu, keď sú aj podnikatelia, zaplatia nejaké penále, ale v neziskových organizáciách žiaden pardon neplatil. O takýchto dôvodoch viem viacej, takže ďakujem predkladateľom naozaj za odstránenie tejto diskriminácie, považujem to za krok vpred.
Druhá vec, ktorá bude teda nasledovať a my by sme s kolegami chceli podať doplňujúci návrh k tejto, k tomuto zákonu, je o tom, že práve takéto organizácie, ktoré sú momentálne v likvidácii, ale vykonávajú veľmi dôležitú prácu, aby mali možnosť, ak o to požiadajú písomne, aby mali možnosť pokračovať vo svojej práci. Čiže prečítam naše odôvodnenie.
Prechodnými ustanoveniami v § 37aa sa navrhuje stanoviť ročné obdobie, počas ktorého budú môcť o obnovenie registrácie požiadať tie neziskové organizácie, ktoré boli podľa doterajšej úpravy automaticky zrušené z dôvodu, že neuložili výročnú správu do 15. júla. Táto možnosť sa týka len organizácií, ktoré boli zrušené, ale zatiaľ nezanikli. Uvedené sa navrhuje z dôvodu nápravy neprimeranej tvrdosti súčasnej právnej úpravy aspoň v tých prípadoch, keď je obnovenie registrácie neziskovej organizácie možné. Navrhnutý postup stanovuje, že o obnovenie registrácie by musela písomne požiadať nadpolovičná väčšina členov správnej rady organizácie, ktoré boli členmi správnej rady v čase jej zrušenia. Registrový úrad by mal povinnosť takejto žiadosti vyhovieť do 90 dní, pričom do registra by sa zapísali pôvodné údaje s výnimkou údajov o riaditeľovi, ktorý by mal byť nanovo určený členmi správnej rady, a údajov o vkladoch zakladateľov, pokiaľ došlo od zrušenia organizácie k nejakej zmene.
Dovolím si prečítať teda doplňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
V článku II sa dopĺňa bod 4, ktorý znie:
"4. za § 37a sa vkladá § 37aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 37aa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. januára 2018
(1) Ak bola nezisková organizácia zrušená od 1. marca 2002 do 14. januára 2018 pre nesplnenie povinnosti zaslať alebo uložiť výročnú správu podľa § 14 písm. g) v znení účinnom do 14. januára 2018, ale do 14. januára 2018 nezanikla, môžu osoby podľa ods. 2 požiadať registrový úrad o obnovenie registrácie v lehote do 31. decembra 2018.
(2) Žiadosť o obnovenie registrácie podľa ods. 1 musí byť písomná a podpísaná nadpolovičnou väčšinou všetkých osôb, ktoré boli členmi správnej rady neziskovej organizácie ku dňu jej zrušenia. Pravosť podpisov všetkých osôb podľa prvej vety musí byť úradne osvedčená.
(3) Žiadosť o obnovenie registrácie podľa ods. 1 musí obsahovať meno, priezvisko a trvalý pobyt toho, kto bol v deň zrušenia neziskovej organizácie riaditeľom, informáciu o peňažných vkladoch jednotlivých zakladateľov a nepeňažných vkladoch jednotlivých zakladateľov a ich peňažnej hodnote určenej znaleckým posudkom ku dňu začatia likvidácie.
(4) Dňom doručenia žiadosti o obnovenie registrácie podľa ods. 1 sa likvidácia neziskovej organizácie prerušuje. Registrový úrad informuje o tejto skutočnosti likvidátora bezodkladne.
(5) Registrový úrad žiadosti o obnovenie registrácie podľa ods. 1, ktorá má náležitosti podľa ods. 2 a 3, rozhodne v lehote do 90 dní. Ak žiadateľ ani na výzvu registrovaného úradu neodstráni nedostatky žiadosti v ním určenej lehote, registrový úrad konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa vyznačí v spise a účastník konania sa upovedomí o zastavení konania.
(6) Rozhodnutie registrového úradu o obnovení registrácie podľa ods. 5 má rovnaké účinky, ako rozhodnutie o registrácii podľa § 11 ods. 1.
(7) Dňom rozhodnutia registrovaného úradu o obnovení registrácie sa likvidácia neziskovej organizácie zastavuje. Týmto dňom sa skončí výkon funkcie likvidátora a likvidátor je povinný odovzdať všetky doklady o priebehu likvidácie riaditeľovi neziskovej organizácie. Nezisková organizácia je povinná uhradiť likvidátorovi náhradu primeraných výdavkov a odmenu za výkon funkcie.
(8) Do registra sa zapíšu údaje podľa § 11 ods. 2 písm. a) až e) a h) podľa stavu ku dňu zrušenia neziskovej organizácie a údaje podľa § 11 ods. 2 písm. f) a g) podľa informácie obsiahnutej v žiadosti o obnovenie registrácie."."
Ďakujem a prosím vás o podporu nášho pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 12. 2017 21:35 - 21:37 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať naozaj pánovi Tomášovi Erikovi za jeho vystúpenie, v ktorom nás všetkých ubezpečil, že skutočne sto razy opakovaná lož sa stáva pravdou a že táto historická skutočnosť v ňom hlboko dozrievala a dozrela teda, a musím povedať, že pán Erik Tomáš je v tom konzekventný.
Ste výborný režisér a dramaturg pán Tomáš, ste skvelý, úžasný, naozaj, blahoželám. Pretože dnešný večer a celé to odolávanie sa naozaj nesie v tejto divadelnej réžii pána scenáristu a režiséra, teda v hlavnej postave s pánom Kaliňákom, ktorý si svoju monodrámu teda zahral dobre, aby som hovorila vaším slovníkom, pretože toto nie je o politike, pretože tá vaša politika je hrozná.
Jednoducho, aby tisíce ľudí, mladých ľudí neodvolávalo ministra Kaliňáka iba tak zbytočne. Nabrali odvahu. Je to ich občianska povinnosť a statočnosť na rozdiel do vás. Môžete sa hanbiť, môžete sa hanbiť za to, ako vyzerá táto republika.
Môžete sa hanbiť aj vy, pán Tomáš, pán ideológ, pán režisér, pán dramaturg, tá monodráma je trápna a mala zlú juverkútru, mala zlú zápletku, mala aj zlé rozuzlenie a hlavne na konci prichádza katarzia, na ktorú čaká celé Slovensko, či už v zaostalých regiónoch.
Čo si myslíte, pán Tomáš, prečo tu je extrémizmus na takej úrovni? Čo si myslíte, že tie vaše nitky, ktoré budú ťahať týchto ľudí, a budem ich volať ľudí, aj keď sú to chlapi, ktorí tu urážajú ženy, nie sú to džentlmeni, podaktorí sa chovajú ako primitívni mačovia, ale budiš. My nie sme v krajine džentlmenov a statočných ľudí, my nie sme v krajine slušných politikov. My sme ešte stále v krajine, ktorá je postkomunistická, postmečiarovská, hanebná. A vy ste toho len svetlým príkladom. Takže ja...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 30. 11. 2017 14:29 - 14:30 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem. Áno, ja súhlasím, lebo tie, skutočne tie nožnice sú veľmi veľké medzi ekonómkou vo verejnom aj v súkromnom sektore. Čiže naozaj tá otázka znie, že aký je limit, alebo aká je lehota, že kedy sa to začne, táto diskriminácia ako odstraňovať reálne v živote. Alebo ja poviem ešte taký veľmi dôležitý fakt aj pánovi ministrovi vnútra, čo je veľmi dôležité, prečo je dôležité zvyšovať platy ľudí vo verejnom a štátnom sektore, pretože tieto sa dotýkajú aj malých obcí, dotýkajú sa Poltára, dotýkajú sa tých miest, kde je veľmi dôležité a zvyšujú potom aj celú tu životnú úroveň. Ak zvýšime platy pani kuchárke, tá bude si môcť dať urobiť vlasy v súkromnom rezorte a zvýši vlastne takýmto spôsobom plat aj pani kaderníčke a takýmto spôsobom my dokážeme pozdvihnúť regióny. Preto ja toto vnímam ako alfa, omega, aby sa táto diskriminácia práve preto, že mám, pán minister, prechodené regióny, aj tie zaostalejšie, ja viem, že toto je prosto vec, ktorá sa musí riešiť a ktorá pomôže tým zaostalým regiónom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 11. 2017 10:17 - 10:18 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No ja s v prvom rade naozaj chcem poďakovať pánovi kolegovi Dostálovi za podanie tohto procedurálneho návrhu. V čom s ním absolútne súhlasím, je to, že sa nebezpečne zdvíhajú naozaj právomoci starostov, čo sa môže naozaj ochromiť demokratický princíp v mestských a obecných zastupiteľstvách. A čo je veľmi, čo je moja otázka, že prečo sa nekomunikovalo trebárs aj s ZOMOS-om, ktorý považujem za veľmi podstatné združenie občanov miest Slovenska, ktorí by mali k tomuto čo povedať a mali by aj, myslím si, že ďaleko, ďaleko lepšie návrhy, a tento zákon by inak vyzeral po pripomienkovaní aj týchto, aj tohto združenia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 11. 2017 9:52 - 9:53 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja vidím, že hlas v tomto parlamente silnie, aby naozaj zostali tie počty v obecných a mestských zastupiteľstvách nezmenené. Ja sa aj ospravedlňujem teda prítomným pánom starostom a pánom primátorom, pretože som sa dozvedela od pána Bublavého, že to nie je hlas starostov a primátorov, že to je hlas z iného sveta. Takže ja môžem iba vyjadriť teda potešenie nad tým, že sa pripravuje táto novela a že by mohol zostať ten počet tých poslancov nezmenený, o ktorom rozprával aj pán kolega Žarnay, v čom sa teda začíname vzácne zhodovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 11. 2017 9:38 - 9:39 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, pán kolega Hrnčiar, aj my máme v Banskej Bystrici vďaka banskobystrickej alternatíve otvorené zastupiteľstvo alebo aj vďaka banskobystrickej alternatíve a podpory poslancov a u nás môžu občania vystupovať na každom zastupiteľstve, je tam hlas pre občana, čiže áno, máme to aj v komisiách, majú občania, máme zastúpenie, čiže ja dávam Banskú Bystricu skôr ako dobrý vzor.
Pán kolega Bublavý, vy ste zrejme nepočúvali, čo som rozprávala. Na jednej strane so mňou nesúhlasíte, čo môžem chápať ako samozrejme, ale na druhej strane ja som vravela, že podporujem, aby zostalo, ten počet poslancov, aký je, takže zrejme ste nedopočuli, o čom som vlastne rozprávala. Ja som, ja podporujem myšlienku, aby zostalo, taký počet poslancov, aký je, že je to v rámci plurality a demokracie veľmi dôležitý, čiže aj podporujem tú, ten, tú, ten pozmeňovák, tú novelu, ktorú, o ktorej hovoril pán kolega Hrnčiar. Takže neviem, asi to bolo malé nedorozumenie a takže ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30. 11. 2017 9:24 - 9:32 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení páni kolegovia, ktorí ste sa naozaj dostali dnes do parlamentu. Na začiatku by som chcela ospravedlniť kolegov, ktorí tu nie sú. Nejdú trolejbusy. V Bratislave je kalamita, naozaj nám nečakane napadol na konci novembra sneh, takže nič sa nedá robiť. Nefunguje komunál, o ktorom práve rozprávame, takže mi dovoľte vystúpiť k tomuto bodu do rozpravy z pozície dlhoročnej poslankyne mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a predtým ešte dlhoročnejšej občianskej aktivistky.
Citlivo vnímam pôsobenie obecných a mestských samospráv na Slovensku a práve na tejto úrovni prichádzajú občania prvýkrát a následne najčastejšie do styku s demokratickými inštitúciami. A preto je veľmi dôležité, či dokážu samosprávy kvalitne a otvorene so svojimi občanmi komunikovať, prijímať ich požiadavky, potreby, prípadne argumentovať. Počas môjho mandátu poslankyne Národnej rady sme tu spolu s kolegami Ondrom Dostálom, Otom Žarnayom, Jánom Budajom a ďalšími predložili alebo podporili viacero návrhov zmeny obecného zákona. Tieto zmeny mali viesť práve k posilneniu hlasu občanov, verejnosti v samospráve, čiže k podporeniu budovania otvorenej občianskej spoločnosti. Navrhovali sme teda otvorené obecné, mestské komisie, navrhovali sme zaviesť etický kódex poslancov, chceli sme umožniť vystúpenie verejnosti na zasadnutí obecných a mestských zastupiteľstiev, podpory od koaličných poslancov sme sa, žiaľ, nedočkali. Rovnako sa nič z toho neobjavilo ani v novele tohto zákona. Zákon zohľadňuje a zapracováva pripomienky z väčšej časti iba jednej skupiny obyvateľov, a to starostov a primátorov. Vôbec nezohľadnil požiadavky občanov či poslancov mestských a miestnych zastupiteľstiev. Ja som rada za oba príspevky kolegov pánov primátorov pretože mi dali trošku nádej, že aj oni to vnímajú takto. Tak za to ďakujem a som rada a určite budem podporovať aj túto novelu, tento pozmeňovák. Čiže táto konkrétna novela, ktorú máme na stole, neprináša viac transparentnosti ani otvorenosti do samospráv. Nepomáha k budovaniu tej občianskej angažovanej spoločnosti, ktorá práve môže napomôcť k tomu, že v konečnom dôsledku sa budú riešiť konkrétne prípady občanov. Iba technokraticky rieši požiadavky niektorých starostov a primátorov.
To, že je táto novela starostovská, najviac demonštruje príklad zníženia poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. Argumentuje sa tu domnelým šetrením, pritom odmeny poslancov zastupiteľstiev ani zďaleka netvoria významnú čiastku v rozpočte obcí či miest. Hlavným argumentom je teda úspora. Keď sa však pozrieme na príklad mojej domovskej Banskej Bystrice, pri plánovanom znížení počtu poslancov z 31 na 21 dôjde k úspore 100-tisíc eur, čo predstavuje 0,13 % výdavkov mestského rozpočtu. Čiže argument vysokých výdavkov je iba akýmsi ospravedlnením akejsi mocenskej snahy niektorých starostov a primátorov oklieštiť personálne zloženie zastupiteľstiev, poprípade umlčať opozíciu, hlas nezávislých poslancov.
Čo však takéto zásadné zníženie bude znamenať pre samosprávy, poďme si to rozložiť. Opäť budem vychádzať z príkladu z Banskej Bystrice, kde teda máme 31-členný zastupiteľský zbor. Po novom by sa znížil na 21, to znamená desať poslancov by tam už nebolo. Máme mestské časti, okrajové mestské časti. Už teraz sa obyvatelia týchto mestských častí sťažujú na to, že ich záujmy nie sú dostatočne zastupované, že sú na okraji záujmu, že sa neriešia. Ak si zoberieme časti ako Šalková, títo občania sú naozaj za okrajom záujmu. Z ich prostredia idú požiadavky práve o posilnenie ich hlasu v mestskom parlamente. Nie naopak, nie o umlčanie. Obyvatelia malých mestských častí si teda ťažko presadia svojho zástupcu vo veľkom obvode, nemajú šancu. My im ju dokonca týmto zákonom berieme. Vravíme občanom, ste na okraji, tam zostanete, vaše veci sa budú, ak sa vôbec budú riešiť, tak budú až medzi poslednými, lebo vy tam nebudete mať hlas, ktorý vás bude zastupovať. Pritom práve preto, že sú tieto časti okrajové, ich požiadavky sú špecifické, vychádzajú z viac obecného charakteru týchto mestských častí ako mestského, pretože častokrát tie časti majú, sú to malé dedinky, pripojené dedinské časti. Doteraz sa im ťažko presadzovalo svojich zástupcov, po novom to bude ešte ťažšie. Túto novelu vnímajú ako útok na svojich zastupiteľov. Aj preto som bola týmito poslancami mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vyzvaná, aby som sa proti tejto zmene postavila. Takže vnímam nespravodlivosť tohto návrhu voči väčším mestám. Kým 20-tisícové mesto môže mať 13 poslancov, rovnako veľká časť v Banskej Bystrici si bude môcť voliť iba siedmich zástupcov. Páni kolegovia, to je veľký nepomer. To je veľká diskriminácia.
No, aby som to na záver zhrnula, tento zákon zohľadňuje iba potreby niektorých starostov a primátorov, nedáva priestor pre pripomienky poslancov obecných zastupiteľstiev, neberie do úvahy potreby a hlas verejnosti. A vrcholom tejto novely je umlčanie opozície, ktoré si starostovia chcú zabezpečiť cez oslabenie zastupiteľstiev.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 10. 2017 12:01 - 12:03 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Nedá sa mi ten procedurálny zrušiť. Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa. Ja by som len chcela naozaj poprosiť, aby, aby sme podporili tento veľmi dobrý zákon pána kolegu Žarnaya, pretože ako aj spomínali moji predrečníci, žijeme v 21. storočí. My dnes vieme, že vypočuť si občana, dať mu priestor na mestskom, miestnom zastupiteľstve, je zároveň aj vzdelávanie k otvorenej občianskej spoločnosti. Je to veľmi dôležitý signál aj pre mladých ľudí.
A ja to vrátim znovu k tomu, keď sa vraciame do regiónov, kde je naozaj extrémizmus, kde sú mladí ľudia nevypočutí, kde im rodičia dennodenne rozprávajú, nedá sa, tak tí kolegovia, ktorí nepodporujú takýto zákon, priamo úmerne podporujú extrémizmus. My takýmito zákonmi, páni kolegovia, môžete sa tváriť oproti akokoľvek chcete, je to tak. My vzdelávame, my vychovávame aj svojím vystupovaním. Tým, aké hodnoty zastávam dnes ja tu, pre mňa je naozaj hlas občana, hlas najdôležitejší. Som tu kvôli nemu a pre neho. Je to moja povinnosť si ho vypočuť. Nezavádzajme. Naozaj kolega pán Žarnay vraví o 30-minútovom vystúpení pre občanov. Ja si myslím, že u nás v Banskej Bystrici to funguje, je to veľmi dobré, je veľmi dobré, keď vypočujeme občana. Naopak, vždy je veľmi zlé, keď občan nedostane priestor. Opäť opakujem, politik svojím charakterom, svojím postojom, svojimi hodnotami vychováva a vzdeláva a toto je aj vzdelávanie a signál k otvorenej občianskej spoločnosti. Preto prosím o podporu naozaj dobrého zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11. 10. 2017 11:33 - 11:33 hod.

Viera Dubačová
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, v hlasovaní č. 15, tlač 639, mi vykázalo, že som sa zdržala. Hlasovala som za. Ďakujem.
Skryt prepis