Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13. 10. 2017 o 12:01 hod.

Mgr. art.

Viera Dubačová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 10. 2017 12:01 - 12:03 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa. Ja by som len chcela naozaj poprosiť, aby, aby sme podporili tento veľmi dobrý zákon pána kolegu Žarnaya, pretože ako aj spomínali moji predrečníci, žijeme v 21. storočí, my dnes vieme, že vypočuť si občana na mestskom, miestnom zastupiteľstve, je zároveň aj vzdelávanie k otvorenej občianskej spoločnosti. Je to veľmi dôležitý signál aj pre mladých ľudí a ja to vrátim znovu k tomu, keď sa vraciame do regiónov, kde je naozaj extrémizmus, kde sú mladí ľudia nevypočutí, kde im rodičia dennodenne rozprávajú nedá sa, tak tí kolegovia, ktorí nepodporujú takýto zákon, priamoúmerne podporujú extrémizmus. My takýmito zákonmi. Páni kolegovia môžete sa tváriť oproti akokoľvek chcete, je to tak. My vzdelávame, my vychovávame aj svojim vystupovaním. Tým, aké hodnoty zastávam dnes ja tu. Pre mňa je naozaj hlas občana, hlas najdôležitejší. Som tu kvôli nemu a pre neho. Je to moja povinnosť si ho vypočuť. Nezavádzajme. Naozaj kolega pán Žarnay vraví o 30-minútovom vystúpení pre občanov, ja si myslím, že u nás v Banskej Bystrici to funguje, je to veľmi dobré, je veľmi dobré, keď vypočujeme občana, naopak vždy je veľmi zlé, keď občan nedostane priestor. Opäť opakujem. Politik svojim charakterom, svojim postojom, svojimi hodnotami vychováva a vzdeláva a toto aj vzdelávanie a signál k otvorenej občianskej spoločnosti preto prosím o podporu naozaj dobrého zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11. 10. 2017 11:33 - 11:33 hod.

Viera Dubačová
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, v hlasovaní č. 15, tlač 639, mi vykázalo, že som sa zdržala. Hlasovala som za. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 14. 9. 2017 16:15 - 16:20 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Čas pokročil, ja budem veľmi, veľmi stručná. Moje interpelácie sú dve, na pani ministerku pôdohospodárstva a pána ministra životného prostredia.
Takže začnem pre pani ministerku. V súvislosti s množstvom medializovaných prípadov, ale i prípadov, ktoré, ma informovalo mnoho občanov, sa naozaj so zhrozením pozerám tomu, ako si mnohí svojvoľne vytvárajú stavebné pozemky tam, kde nikdy neboli a prirodzene ani nemali byť. Rozvoju a urbanizácii síce nemožno vždy brániť, no zároveň si musíme chrániť to, k čomu nás priviedli naši, naši predkovia, naši starí rodiča. V kontraste s tým sa však dozvedám, ako sa na historických viniciach, ako na historických viniciach vyrastá jeden dom, druhý dom a zrazu je po historickej vinici a je tam nejaká novousadlosť.
Alebo, a to je úplná tragédia, ja veľmi rada cestujem medzi Pezinkom a na Záhorie a Sencom a tam vidím, ako začínajú rásť logistické sklady na kvalitnej ornej pôde. A teraz som si dala tú námahu, že som naozaj vystúpila z auta a išla som to fotiť, mapovať. A keď sa pozeráte a so zhrozením zistíte, že to sú kilometre, tak ešte za tým sú ďalšie kilometre. A toto isté vzniká proste v okolí Senca, Pezinka, Galanty. To je úrodná, kvalitná orná pôda.
Čiže tohto sa bude týkať aj moja interpelácia. Pretože keby tam išlo o nejakú fabriku, ktorá zamestnáva tisíc ľudí, dvetisíc ľudí, že to má nejakú protihodnotu, ale naozaj to vidím, že sú to logistické sklady, a som aj presvedčená, že týmto sa aj tá kvalitná orná pôda znehodnocuje a tým pádom, možno sú tam nejaké handry alebo nejaký veľmi dôležitý budúci odpad, s ktorým budeme mať zase tiež problémy po tom, ako to budeme a kde skladovať. Takže týchto prípadov a hlavne na tejto černozemi, kvalitnej ornej pôde je strašne veľa. Takže naozaj si myslím, že tu by, tu akosi štát si neplní svoju funkciu a zlyháva.
A preto v súvislosti vás žiadam o informáciu, koľko hektárov poľnohospodárskeho pôdneho fondu a akej bonitnej triedy pôd bolo prevedených na nepoľnohospodárske účely za uplynulých päť rokov? Komu a na aký účel?
Ďakujem. To je prvá interpelácia.
Druhá, teda pre pána ministra životného prostredia. Opäť komunikujem s ľuďmi, obracajú sa na mňa občania, ja som z Banskobystrického kraja, ale aj z Vysokých Tatier, naozaj s obavou o naše národné parky. Čítame, sledujeme, naozaj obrovské projekty developerov a čím viac chránené územie, čím viac chránený park, tým väčší, honosnejší projekt developera. V tejto oblasti, žiaľ, naozaj myslím, že v cestovnom ruchu zabúdajú, že kvantita sa vždy nerovná kvalite. Prepánajána, naozaj cestovný ruch je aj priorita pre mňa, ale citlivo, s ohľadom na lesy, s ohľadom na to bohatstvo, čo máme a čo teda by sme mali chrániť v prvom rade. Sú stále nové a nové projekty prezentované, či už na území Vysokých Tatier, Nízkych Tatier alebo aj iných chránených oblastí. A čo je až také tragické pre nás, čo teraz vnímam veľmi intenzívne, hlavne po mojich cestách po kraji, je ťažba, nadmerná ťažba dreva v našich lesoch, v ochranných pásmach v národných parkoch. Úcta k prírode nám absolútne chýba, nielen pri dlhodobých, ale aj krátkodobých zásahoch.
Preto mám teda otázky na pána ministra životného prostredia.
Aké výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny boli vydané na území Tatranského národného parku, komu a na aký účel?
Aké výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny boli vydané na území Národného parku Nízke Tatry, komu a na aký účel?
A zároveň ma v tejto súvislosti aj zaujíma vydanie povolenia pre akciu Tatra Flowers, ktorá sa konala v dňoch 1. až 3. septembra 2017 v Tatranskom národnom parku. Kto a aké povolenia, na základe akých podkladov tejto akcii vydal? Prečo neboli rešpektované argumenty ochranárov, ktorí vyjadrili zásadné obavy pred takýmto, aj keď len krátkodobým, zásahom do lokalít s najvyššími stupňami ochrany?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14. 9. 2017 11:26 - 11:26 hod.

Viera Dubačová
Ďakujem. Chcem podporiť slová pána Miroslava Beblavého, nebolo mi umožnené dať procedurálny návrh, keď sa situácia takto otočila. Nebolo mi umožnené dať procedurálny návrh, ktorý som podávala. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 9. 2017 18:17 - 18:26 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predložený návrh novely zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách sa predkladá s cieľom zlepšenia finančnej situácie účastníkov národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách. Ako je uvedené v dôvodovej správe, vzhľadom na zásluhy uvedeného okruhu osôb, ako aj vzhľadom na závažné zdravotné a sociálne problémy, ktoré vyplývajú z ich vyššieho veku, je žiaduce zvýšiť ich dávky sociálneho zabezpečenia z dôvodu, že tieto dávky boli priznané už pred dlhším obdobím a nedosahujú dostatočnú úroveň. S týmto cieľom návrhu sa stotožňujem a podporujeme ho. Mali sme však záujem ho vylepšiť pozmeňujúcim návrhom.
Ako totiž uvádzajú predkladatelia návrhu zákona v dôvodovej správe, pri zvýšení príspevkov majú na mysli ľudí, ktorí sa priamo so zbraňou v ruke alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili vojenských operácií počas druhej svetovej vojny. Nazdávali sme sa preto, že zákon dnes nepočíta s finančným zvýhodnením účastníkov protikomunistického odboja, a chceli sme to zmeniť. Fašizmus a komunizmus sú totiž totalitné ideológie, ktoré spája nenávisť a ktoré majú na svedomí milióny ľudských životov. To by mala Slovenská republika zobrať do úvahy aj pri finančnom ohodnotení tých, ktorí proti fašizmu či komunizmu aktívne bojovali.
Na naše prekvapenie právna analýza už dnešného znenia zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie ukázala, že jeho interpretáciou možno dospieť k tomu, že príspevok by mal byť poskytnutý účastníkom protikomunistického odboja už v súčasnosti. Zákon totiž hovorí v § 1: „Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách.“ Keď zákon v úvodnom ustanovení hovorí o účastníkoch národného boja za oslobodenie, odkazuje v poznámke pod čiarou na zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Súčasťou nášho právneho poriadku je pritom aj zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji. V jeho § 2 ods. 1 sa nachádzajú nasledovné vety:
„Protikomunistický odboj bol pokračovaním národného boja za oslobodenie. Ustanovenia osobitného predpisu sa použijú primerane.“
Týmto osobitným predpisom je práve zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie, teda ten istý zákon ako v prípade zákona o príspevku. Pripomíname len, že slovo pokračovanie znamená podľa Slovníka slovenského jazyka časť niečoho nadväzujúceho na predchádzajúcu časť, s ktorou tvorí organický celok. Zákonná úprava tak považuje protikomunistický odboj za časť národného boja za oslobodenie, s ktorou tvoria organický celok.
Keď sme sa v tejto veci obrátili interpeláciou na pána ministra Richtera, odkázal nás vypýtať si stanovisko ministerstva spravodlivosti. Keď sme tak urobili, zistili sme, že pani ministerka s touto interpretáciou nesúhlasí, pričom sa opiera napríklad o dôvodovú správu, ktorá však v zmysle záverov Ústavného súdu Slovenskej republiky nie je integrálnou súčasťou zákona a na jej základe nie je možné posudzovať konkrétny prípad. Pochopiteľne, stanovisko ministerstva spravodlivosti právne záväzné nie je. V záujme právnej istoty preto navrhujeme pozmeňujúcim návrhom tento problém vyriešiť tak, aby sme účastníkom protikomunistického vzdávali vďaku nielen slovne.
Pre krátkosť času spomeniem dva príklady. Prvý príklad, zákon č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému: „Odpor občanov proti komunistickému režimu prameniaci v demokratickom presvedčení prejavujúci sa odbojom pomocou prenasledovaným alebo inou činnosťou vo vnútri štátu alebo v zahraničí samostatne alebo v spojení s demokratickou mocnosťou bol legitímny, morálne oprávnený a je hodný úcty.“
Vo vstupnej hale Národnej rady Slovenskej republiky sa umiestni pamätná tabuľa s textom: „Účastníci protikomunistického odboja sa zaslúžili o pád komunistického režimu a o znovunastolenie demokracie na Slovensku. Patrí im za to vďaka.“
Druhý príklad. Plagát Nie extrémizmu, ktorý môžete nájsť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej v Bratislave. Na tomto plagáte nájdete spoločne umiestnené nasledovné výrazy: neonacizmus, antisemitizmus, genocída, nacionalizmus, komunizmus, xenofóbia, fašizmus.
Sme presvedčení, že takmer 3 desaťročia po páde komunistického režimu by sme mali bojovníkom proti nemu povedať ďakujem rovnakou formou, ako to robíme bojovníkom proti fašizmu. Preto vás prosím o podporu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Prečítam svoj pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Dušana Čaploviča, Jaroslava Pašku a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (parlamentná tlač 594).:
K čl. 1:
Za bod 3 sa vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. Za § 5 sa vkladá § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 6
Spoločné ustanovenie
Účastníkom národného boja za oslobodenie podľa tohto zákona sa rozumie aj účastník protikomunistického odboja. 4)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:
„Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2019, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Ďakujem a ešte raz vás prosím o podporu môjho pozmeňovacieho návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 9. 2017 15:59 - 16:04 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, Ústav pamäti národa, odkaz Jána Langoša a inštitúcia, ktorá nám odhaľuje tie najtemnejšie stránky našej minulosti si s ohľadom na neľahké okolnosti háji svoju pozíciu so cťou. To je podľa môjho vnímania fakt, ktorý chcem hneď na úvod zdôrazniť. Ústav pamäti národa dnes funguje a plní si svoju funkciu. Zohráva vážnu a váženú úlohu v odhaľovaní zločinov komunizmu a fašizmu u nás. A verím, že túto úlohu bude zohrávať napriek týmto skutočnostiam, ktorým dnes čelíme, aj naďalej.
A napriek tomu sme svedkami neustálych priamych, ale často i nepriamych útokov, ktoré spochybňujú jeho činnosť, podkopávajú autoritu vedenia a tým aj celej inštitúcie. Paradoxne, aj keď pre niekoho možno účelne, sa tlaky na Ústav pamäti národa začali znásobovať v čase, keď sa vo veľkom otvorila diskusia jeho činnosti v súvislosti s kritickým pohľadom na fašistický Slovenský štát. Iní zas poukážu na to, že sa tieto tlaky začali po tom, čo ústav trval na svojich zisteniach v súvislosti s prípadom veľkopodnikateľa a politika Andreja Babiša. Jedno i druhé poukazujú na to, že naša minulosť je doteraz témou veľmi politicky citlivou. Pri otváraní tém takých i takých trafené husi gágajú a gágajú a zrazu napriek tomu, že tento ústav funguje a plní si svoje úlohy, prichádza aj legislatívna úprava. A práve v tomto svetle je snaha predkladateľov o zavedenie transparentného modelu riadenia smiešna až tragikomická. Obávam sa, že po tejto novele deklarovaná snaha naplnená nebude. Áno, od riadenia tejto inštitúcie parlamentom voleným zástupcov odovzdáme riadenie do rúk ľudí, ktorých volí jednak toto plénum, jednak vláda, a jednak prezident. Áno, možno to s ohľadom na transparentnosť riadenia znie lepšie, no stále príliš politicky. Až príliš politicky na to, že hovoríme o odbornom, nezaujatom pohľade na našu históriu. Jediným skutočným riešením, ktoré by mohlo naplniť deklarovanú snahu predkladateľov, by bolo definitívne odpolitizovanie vedenia takejto inštitúcie.
My však naopak z každej strany cítime toľko prítomnú snahu o ovládanie Ústavu pamäti národa. Tento návrh navyše prichádza od vládnej koalície v konkrétnom čase, kedy v Správnej rade ústavu sedia konkrétni ľudia. A práve to, žiaľ, nateraz prehlbuje podozrenie o účelovosti návrhu. Účelovosť pre mňa podčiarkuje fakt, že máme zmeniť pravidlá hry opäť raz za behu a predčasne ukončiť funkčné obdobie súčasného predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa. Príčiny týchto náhlych krokov mi z doteraz deklarovaných vyjadrení predkladateľov nie sú známe, aj keď sa odvolávajú na údajne komplikované personálne vzťahy na úrade.
Ak sa seriózne chceme zaoberať budúcnosťou tejto inštitúcie, tak hovorme o jej nastavení do dlhej budúcnosti dopredu. Otvorme diskusiu o tom, ako by mala, podľa možnosti nezávisle, plniť svoje úlohy lepšie ako dnes a nastavme nové systémy. Ale zodpovedne, a nie k najbližšiemu možnému termínu účinnosti zmeny zákona, vlastne už za mesiac. V takomto prípade totiž ťažko obhájite svoju snahu o systémové stransparentnenie fungovania ústavu, ale len podčiarkujete svoju prvoplánovú snahu o vyriešenie aktuálnej personálnej otázky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 9. 2017 16:07 - 16:08 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja iba toľko, ďakujem všetkým kolegyniam, ktoré tu vlastne dneska vystupovali.
Chcem povedať, že keď sme v 90. rokoch začali pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím, vytvorili sme im pracovný priestor v divadle, hľadali sme možnosti, ako by sme ich mohli zobrať z ústavu a vytvoriť im priestor, kde by sa mohli vzdelávať, pracovať a bývať. Stretla som sa s vysokopostaveným úradníkom na ministerstve práce, práve som išla na takú cestu do Dánska aj s našimi hercami a s divadlom, sme reprezentovali, a ten úradník mi povedal: "Pani Dubačová, z nás Dánsko nikdy nebude." Bol to najväčší zaklínač hadov, akého som kedy stretla. Naozaj som sa zľakla, že to takto bude.
Dnes, keď vidím tento zákon a uvedomujem si, čo to napríklad spôsobuje vlastne s ľuďmi, ktorí sú postihnutí a sú v chránenom bývaní, že dnes tento zákon môže spôsobiť, že veľa chránených bývaní sa pozatvára. Ak my sa dostaneme o dva kroky dozadu od týchto 90. rokov, nepostúpime dopredu a nepomôžeme naozaj týmto ľuďom, tak potom celá tá cesta ľudí, ktorí boli nadšení, ktorí tu vytvárali celý systém pomoci, celý systém, ako integrovať, pomáhať, ako vytvoriť práve priestor pre ľudí, ktorí sú znevýhodnení, tak toto je naozaj ako poleno pod nohy všetkým týmto ľuďom, ktorí v tejto pevnej viere, že raz sa to zmení a že to Dánsko bude aj na Slovensku, potom im naozaj dávame ten najhorší signál.
A ja sa len prikláňam, pán minister, prosím vás, stiahnite ten zákon a upravte ho.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 10:41 - 10:42 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No, vypočuli sme si príhovory, v ktorých veľmi konkrétne boli pomenované prípady, príbehy korupcie a jej neriešenia.
Pán špeciálny prokurátor, naozaj tu zazneli a zaznelo veľmi nesmierne množstvo konkrétnych príbehov, prípadov na všetkých úrovniach korupcie. Súdnemu človeku sa môže zdať, že žijeme v krajine slobodného, voľného úplatkárskeho kšeftovania a trhu alebo v krajine neobmedzených úplatkárskych možností. Je to donebavolajúca neschopnosť prokuratúry. My sedíme v najvyššom zákonodarnom orgáne, tak sa vás pýtam, prečo to zašlo až tak ďaleko. Je to zámer, je to cieľ? A úplne tak intímne, trošku; doma pred zrkadlom sa ani trošku nehanbíte za všetky tieto korupčné aféry, za túto beznádej, ktorú vnášame medzi občanov?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 18:11 - 18:12 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem. No ja ďakujem kolegyni Gaborčákovej. Je to malá vzrastom žena, ktorá otvára veľké témy, častokrát tabuizované. Naozaj toto je veľmi závažná téma, ak si z oberieme, že účelom detencií je následná izolácia páchateľa od spoločnosti, ktorá by mala zabrániť ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Častokrát naozaj títo psychicky chorí páchatelia sú umiestňovaní v psychiatrických zariadeniach alebo zostávajú vo väzniciach. Nie je im poskytovaná proste odborná pomoc a v podstate práve týmto je o to zvýšená hrozba aj pre celú spoločnosť. Teda otázkou skutočne zostáva, či máme mechanizmy na to, aby sme takéto zariadenie v spoločnosti vybudovali, alebo či počkáme, kým sa opäť, opäť stanú akési tragické príbehy, ktoré otrasú celou verejnosťou a spoločnosťou.
Takže ešte raz ďakujem kolegyni za tento naozaj veľmi závažný príspevok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15. 6. 2017 15:24 - 15:25 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis