Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2019 o 11:54 hod.

Mgr. art.

Viera Dubačová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 11:54 - 11:55 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pánovi poslancovi Žarnayovi, pretože naozaj toto je jeden z veľmi dôležitých zákonov, ktorý tu už dávno mal byť. Aj súhlasím aj s pánom poslancom Poliačikom.
Ja by som sa chcela ale venovať tomu, že naozaj približuje slovenské školstvo tomu európskemu a vytvára konkurenčné prostredie. To znamená, že okrem toho, že vytvára konkurenčné prostredie, aj odbúrava byrokraciu. A to sú presne aj tie veci, ktoré treba, ktoré treba zdôrazňovať, že my naozaj tie dobré príklady máme. A ako povedal kolega, že my stále zostávame v akejsi dobe kamennej, nereagujeme, nereagujeme pružne. A preto sa vlastne vytvárajú aj tie, tie mýty o akejsi veľkej byrokracii v Európe. A je to práve naopak. Sme to práve my, ktorí tu byrokratizujeme, ktorí nereagujeme pružne, nie sme schopní, nie sme schopní ísť ruka v ruke s vedou, s výskumom, nie sme schopní ísť ruka v ruke ani s históriou a akosi, akosi naozaj zaostávame. A ja sa teda aj pýtam, prečo vlastne až teraz sa otvára takáto téma, pretože tá liberalizácia je veľmi dôležitá aj pre nás. A na druhej strane tu bol dopyt aj samotných pedagógov.
Takže ešte raz ďakujem a podporím.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2019 13:31 - 13:39 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh zákona, ktorý predkladám, odstraňuje legislatívne a praktické nedostatky zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby týkajúce sa orgánov neziskových organizácií a ich právomocí.
Cieľom návrhu novely zákona je jednoznačnejšie určiť kompetencie zakladateľa pri jeho menovacích právomociach vo vzťahu k prvým členom orgánov. Rozšíriť zodpovednosť riaditeľa aj vo vzťahu k zakladateľovi.
Doterajšia prax ukázala súčasnú legislatívnu úpravu ako nepostačujúcu. Návrh novely zákona taktiež rieši aj situáciu, keď riaditeľ stratí svoju spôsobilosť na právne úkony, no v súčasnom znení zákona absentuje.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, zamestnanosť, informatizáciu spoločnosti. Nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať vplyv na životné prostredie.
Naopak, napomôže naozaj prostrediu neziskovým organizáciám, aby sa jednoznačnejšie určili ich právomoci a kompetencie. Kompetencia voliť prvého riaditeľa neziskovej organizácie v doterajšej právnej úprave patrila správnej rade. Avšak údaje o prvom riaditeľovi sú obligatórnou záležitosťou zakladajúcej listiny podľa § 6 písm. e), čo v praxi spôsobovalo problémy, pretože správna rada sa taktiež konštituuje v zakladacej listine, a tak by mal prvého riaditeľa voliť ešte neexistujúci orgán.
Preto navrhujeme, aby prvého riaditeľa určil a vymenoval zakladateľ.
V doterajšej právnej úprave zákon o neziskových organizáciách obligatórne stanovuje podmienky, za ktorých musí správna rada odvolať riaditeľa neziskovej organizácie, a to v prípade, ak bol riaditeľ právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin. Ďalej ak vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvára obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie, alebo sprostredkúva pre iné osoby obchody neziskovej organizácie, alebo ak o uvoľnenie z funkcie sám požiada.
Návrh novely zákona by pridal ďalšiu podmienku, a to prípad straty spôsobilosti na právne úkony riaditeľa, pretože z logických príčin nemôže vykonávať činnosti spojené s jeho funkciou a tento zahŕňa aj prípad smrti riaditeľa.
Zákon stanovuje možnosti, za ktorých správna rada môže fakultatívne odvolať riaditeľa neziskovej organizácie. Riaditeľ ako štatutárny orgán riadi činnosť neziskovej organizácie a rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú vyhradené do pôsobnosti iných orgánov, a je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami neziskovej organizácie a jej zakladateľa. Z toho vyplýva významná úloha, ale aj zodpovednosť riaditeľa voči zakladateľovi za chod a činnosť neziskovej organizácie.
V doterajšej právnej úprave absentovala kompetencia zakladateľa vyvodiť zodpovednosť voči riaditeľovi za výkon funkcie nezodpovedajúci záujmom zakladateľa. Preto navrhujeme rozšírenie možností, kedy môže správna rada fakultatívne odvolať riaditeľa neziskovej organizácie, o možnosť tak učiniť aj na podnet zakladateľa.
Kompetencia voliť prvých členov dozornej rady neziskovej organizácie v doterajšej právnej úprave patrila správnej rade. Avšak údaje o prvých členoch dozornej rady sú obligatórnou náležitosťou zakladacej listiny podľa § 6 písm. e), čo v praxi spôsobovalo problémy, pretože správna rada sa taktiež konštituuje v zakladacej listine, a tak by mal prvých členov dozornej rady voliť ešte neexistujúci orgán. Preto navrhujeme, aby prvých členov dozornej rady určil a vymenoval zakladateľ.
Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona tak, aby termínovo napĺňala všetky lehoty procesu prerokúvania a schvaľovania zákonov Národnou radou Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh novely zákona bude mať dopad len na proces menovania a odvolávania niektorých členov orgánov neziskových organizácií, preto nemožno predpokladať jeho vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu a rovnako tak ani jeho sociálny vplyv.
Návrh zákona taktiež nie je v rozpore s právom Európskej únie.
Tento zákon opätovne predkladám po vyše pol roku, keďže absencia týchto legislatívnotechnických úprav naďalej komplikuje činnosť niektorých neziskových organizácií, a ak ho neschválime, aj komplikovať bude.
Chcem vás preto poprosiť, apelovať, aby ste opätovne zvážili, ako budete hlasovať za tento návrh. Je to návrh, ktorý má napraviť mätúce ustanovenia o menovaní prvých členov orgánov neziskových organizácií a zabezpečiť zakladateľovi, aby mohol do istej miery ovplyvňovať chod organizácie, teda aby mohol navrhnúť odvolanie riaditeľa v prípade, že nebude spokojný s jeho činnosťou.
Chcem len upozorniť, že neziskové organizácie nie sú len tie subjekty, ktoré sú často terčom kritiky konšpiračných médií, ale sú to predovšetkým organizácie, ktoré sa podieľajú na poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, podieľajú sa na rozvoji kultúry, ochrane životného prostredia, obnove prezentácií duchovných, kultúrnych hodnôt, ochrane ľudských práv, základných slobôd, na vzdelávaní, výchove, rozvoji telesnej kultúry, ochrane zdravia obyvateľstva, podpore regionálneho rozvoja a zamestnanosti, ako aj ďalších.
Ešte raz vás prosím o podporu tejto novely a ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2019 13:27 - 13:29 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som predložila na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Návrh novely zákona odstraňuje legislatívne a praktické nedostatky zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby týkajúce sa orgánov neziskových organizácií a ich právomocí.
Cieľom návrhu novely zákona je jednoznačnejšie určiť kompetencie zakladateľa pri jeho menovacích právomociach vo vzťahu k prvým členom orgánov neziskovej organizácie, rozšíriť zodpovednosť riaditeľa aj vo vzťahu k zakladateľovi.
Doterajšia prax ukázala súčasnú legislatívnu úpravu ako nepostačujúcu. Návrh novely zákona taktiež rieši aj situáciu, keď riaditeľ stratí svoju spôsobilosť na právne úkony, čo v súčasnom znení zákona absentuje.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie ani na zamestnanosť a informatizáciu spoločnosti. Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať vplyv na životné prostredie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 17:00 - 17:01 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ja som len, chcem zareagovať na jednu vetu, ktorú ste povedali, pán podpredseda, ktorú si povedal, že nikdy sa neobrátim na súd, lebo je to zbytočné. Ja práve v tom svojom príhovore som rozprávala o tom, že tak sú prípady, kedy je treba sa práve obrátiť na súd. A toto si myslím, že by nemalo zaznievať v parlamente, lebo sme zákonodarcovia a spochybňovanie súdov takýmto spôsobom, že nie je dobrá známka a nie je to dobrý signál, zvlášť aj teraz v tejto situácii. A druhá vec je, že keď už teda o tých súdoch a neveríte im, tak, tak je treba povedať, že práve novinári poukazujú presne na toto. Tak ono naozaj sú veci, ktoré asi treba zvažovať a v tomto prípade aj v tej situácii, ktorú ste spomínali, bolo treba sa obrátiť na súd.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 16:08 - 16:10 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ospravedlňujem sa. Ja by som teda chcela v krátkosti reagovať a ďakujem za všetky vaše pripomienky, kolegovia.
V prvom rade, pán poslanec Mazurek, robíte jednu jedinú chybu, ste fašista.
Druhé, by som chcela odpovedať, pán Farkašovský, áno, táto téma je predkladaná politikmi v parlamente a je to politická záležitosť. Prosto nech sa tvárime akokoľvek, naozaj je to politická téma, je to politická záležitosť. V tejto krajine sa udiali isté veci a ak si dobre zoberieme aj všetky udalosti, ktoré nasledovali po vražde novinárov, čo sa u nás udialo, aké odkrytia novinári priniesli, čo sa dodnes odkrylo vďaka novinárom v tejto krajine, tak je len prekvapením, že ešte sedí parlament v tejto zostave. Čiže naozaj je to politická záležitosť.
Zároveň vám aj ďakujem za to, že naozaj treba venovať väčšiu pozornosť výchove a vzdelávaniu. Narazili ste aj na žurnalistiky v iných demokraciách, áno, ale tam má demokracia samozrejme inú históriu. U nás v našich demokraciách my máme mladú demokraciu. My ju len budujeme po totalitných režimoch, ktorým naša krajina prešla, tak preto je veľmi dôležité, ešte raz opakujem, je veľmi dôležité, aby sa žurnalistika a aby sa dostala na dôstojné miesto a mala aj dôstojnú podporu a ochranu. Práve udalosti posledných období nás o tom presviedčajú.
A, pani kolegyňa Vaľová, asociácia novinárov napísala a vydala stanovisko, že: "Nevieme o prípade, kedy by politik nedostal relevantný priestor na reakciu. Naopak, časté sú prípady, kedy politici nie sú ochotní odpovedať ani na tie otázky, ktoré dostanú, pričom nezriedka ide o vysokých štátnych funkci..." (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2019 15:53 - 15:58 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, práve preto, že sme tu už právo na odpoveď v našej legislatíve nie tak dávno zavedenú mali, musíme uvažovať nad dôvodmi, kvôli ktorým ho kolegovia navrhujú zaradiť do tlačového zákona opäť. Musíme uvažovať nad tým, či je niekoho ego nad verejným záujmom. Musíme uvažovať nad tým, či sa opäť len niektorí verejní funkcionári nechcú ukrývať vo svojej komfortnej zóne a keď vyšteknú, tak iba po svojom. Ja netvrdím, že kritika na kvalitu novinárskej práce, ktorá zjavne motivuje predkladateľov zákona, niekedy nie je oprávnená. Lenže my nie sme normalizátori. A toto je slobodná krajina.
Ak chceme kvalitnejšie médiá, pozrime sa na to z opačnej strany, z opačného pohľadu. Hľadajme možnosti, ako môžeme systematicky podporovať rozvoj mediálneho prostredia, ako môžeme vo verejnom záujme podporovať kvalitnú žurnalistickú tvorbu, ktorá môže posunúť celú našu spoločnosť. Hovorme o nástrojoch, ktoré pomôžu postaveniu novinárov. Hovorme o nástrojoch, ktoré prinesú finančné zdroje aj zo štátnej kasy na to, aby sa mohla kvalitná žurnalistická tvorba na Slovensku rozvíjať. Aj tak môžeme znížiť ekonomický tlak na médiá a prispieť ku skvalitňovaniu mediálneho prostredia, ku skvalitňovaniu práce novinárov a ich výsledných výstupov.
Aj preto sme v strane SPOLU – občianska demokracia spolu s kolegami pripravili balík zákonov v rámci rekonštrukcie štátu na ochranu a podporu kvalitnej novinárskej práce. Uznávam, že pri veľa sporoch, do ktorých sa aj vy tu viacerí kolegovia s novinármi dostávate, je to možno chyba na oboch stranách, lenže my sa nemôžeme správať v modernej demokratickej spoločnosti ako diktátori. Informačné prúdy sa nezastavia. Zem sa neprestane krútiť. Našou úlohou je snažiť sa otočiť rotáciu planéty a treba jej pomôcť v čo najlepšom behu. Ak sa posunieme smerom, o ktorom hovorím, potom môžeme očakávať, že novinári nebudú pracovať tak rýchlo, budú mať priestor pracovať na témach hlbšie a budú tak aj pre vás, kolegovia, odbornejšími partnermi.
To je ale len jeden z krokov. Tým ďalším, a opäť musím apelovať na niektorých konkrétnych predstaviteľov nášho verejného života, je ich prístup k novinárom a k médiám. Dnes som to, už tu v pléne aj sa o tom zmieňovala. Drvivá väčšina novinárov z relevantných médií si robí svoju prácu poctivo a slušne. Skutočne si myslím, že by sme nemuseli mať na stole žiadne právo na odpoveď, keby sa kompetentní často nestavali k novinárom tak, ako sa stavajú. Keby sa kompetentní najvyšší predstavitelia tohto štátu nevyhýbali otázkam novinárov, keby odpovedali hneď pravdivo a úplne, tak ako sa v otvorenej spoločnosti patrí, a potom som presvedčená, že by sme tú situáciu dnes vnímali úplne inak.
Povedala som, že toto je slobodná krajina. Aspoň sa teda väčšina z nás v tejto sále snaží, aby ňou stále bola. Ak médiá neprávom zaútočia a nemajú pravdu, aj dnes sú v legislatíve nástroje, ktoré zaručujú, že ak súdy uznajú ich chybu, zaplatia za ňu. Ak médiá zaútočia a nemajú pravdu, v dnešnej dobe nie je nič jednoduchšie, ako verejne a nahlas tú pravdu povedať.
Vážené kolegyne, kolegovia, skúsme zvyšovať kultúru komunikácie, kultúru médií najskôr sami od seba. Toho priestoru je neúrekom. Až keď vyčerpáme všetky slušné spôsoby, až potom sa môžeme začať baviť o akýchkoľvek reguláciách. Lenže my sme sa v prípade niektorých jednotlivcov nepriblížili ani len ku snahe o slušné spôsoby komunikácie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 10:45 - 10:46 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem. No chcem sa poďakovať kolegyni Kaščákovej, ktorá veľmi presne a trefne zhodnotila a akosi vymenovala všetky tie veci, ktoré naozaj sú veľmi dôležité, aby sme hlavne upozornili na nebezpečnosť tejto novely zákona. Mne teda vyplýva z tejto novely zákona posolstvo, že o žiadnom práve na odpoveď by sme sa nemuseli dnes rozprávať, keby sa kompetentní nevyhýbali odpovediam na priame otázky novinárov a hneď, ako prichádzajú tieto otázky, tak by mali priamo a pravdivo odpovedať tak, ako sa v každej slušnej a otvorenej spoločnosti patrí. Čiže vyplýva mi z toho také posolstvo, že ten strach mocných narastá, čoho vlastne dôkazom je aj táto veľmi nešťastná a zlá novela zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 11:41 - 11:56 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ja najskôr na pána poslanca Hrnka, zas povedali ste, plašíte na nesprávnom hrobe. (Reakcia z pléna.) Pán poslanec Hrnko, to je veľmi krásna metafora. Naozaj verím, že ste tým mysleli súčasný stav parlamentu. Metaforicky ste ho nazvali hrobom, predpokladám demokracie, pretože naozaj vaše pôsobenie, robíte všetko pre to a vy ste teda zrejme hrobárom. (Reakcia z pléna.)
A ďalšie, ja by som sa chcela spýtať, pán poslanec Hrnko, neprerušujte ma, neskáčte mi do reči, nie je to slušné... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec Hrnko, poprosím vás.

Dubačová, Viera, poslankyňa NR SR
... ale to, samozrejme, sa už netýka vás.
Aké uniformy by ste, pán poslanec, teda chceli navrhnúť nám slniečkarským extrémistom, veľmi by ma to zaujímalo. Verím, že s tým vystúpite a oboznámite nás.
Pán poslanec Zelník, v súčasnej situácii, keď tu je anektované, anektovaný Krym, keď armáda, už dnes vieme, ruská pôsobí na východe Ukrajiny, naozaj sa tam vraždia nevinní ľudia, je tam vojna a vy tu vyťahujete akýchsi banderovcov. No potom sa môžeme porozprávať aj o slovenskom štáte a o celej 2. svetovej vojne. Veľmi rada. Ale ja rozprávam o súčasnosti, o súčasnej situácii a o tom, čo sa tu deje a akým vplyvom ruská agresia zasahuje do, do celosvetového pôsobenia. Takže ja by som sa venovala radšej tejto otázke a na to som narážala. (Reakcia z pléna.)
Pán poslanec, pán poslanec Hrnko... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás, pán poslanec Hrnko! Pán poslanec Hrnko, upokojte sa.

Dubačová, Viera, poslankyňa NR SR
... prestaňte vykrikovať, je to neslušné. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec!

Dubačová, Viera, poslankyňa NR SR
Slovenská národná strana neustále uráža ženy a chová sa veľmi neslušne, je to hanebné. Môžete sa hanbiť. (Reakcia z pléna.)
Pani, pánovi poslancovi... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec, upokojte sa. Odchádza sám. Poprosím vrátiť čas pani poslankyni.

Dubačová, Viera, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. Tak pán hrobár opustil sálu, takže ja by som sa zase chcela venovať, venovať ešte poslednej odpovedi.
A myslím si, pán poslanec Mizík, a možno aj v dobrej viere, niekedy vaše zvrátené názory, ktoré tuto prednášate v parlamente, ma nútia premýšľať nad tým, že akým spôsobom sa človek dostane až do takejto absolútne pokrkvanej krajiny, v akej vy sám žijete. Vaša bublina je skutočne obludná, je plná nenávisti, je plná akéhosi odporu a zvrátenosti, čo nám tu neustále prejavujete. Skoro by som povedala, že mi je vás hlboko ľúto. Neviem, kto vám píše tieto správy a tieto vaše nechutné a naozaj zvrátené... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2019 11:41 - 11:56 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, milí kolegovia, ministerstvo obrany predložilo tento návrh novely zákona o ozbrojených silách v dobrej viere, že prispeje k úsiliu o elimináciu činnosti ilegálnych polovojenských skupín pôsobiacich medzi našou mládežou. Tieto skupiny pôsobia medzi mládežou a pod zámienkou prípravy na obranu vlasti regrutujú mladých ľudí, ktorých potom učia zručnosti prislúchajúce vyslovene oficiálnym bezpečnostným zložkám a ozbrojeným silám. Bez akejkoľvek kontroly štátu s pochybným vedením a možnosťou prieniku protispoločenských ideológií a dokonca aj vplyvu zo zahraničia.
Predkladaný návrh zákona chráni aktuálny vzor oficiálnej vojenskej rovnošaty. Nič viac. Komplikuje tak život tým občanom, ktorí si aj legálnou cestou zaobstarali jednotlivé výstrojné súčiastky. Na druhej strane aj znemožňuje zneužívaniu tejto rovnošaty ako celku a zámernú zámenu jej neautorizovaných nositeľov s príslušníkmi oficiálnych ozbrojených síl. Z tohto pohľadu je návrh novely zákona o ozbrojených silách správny, a preto ho aj podporím.
Chcem však upozorniť, že návrh v skutočnosti takmer nič nerobí pre zabránenie vzniku a intenzívnej verejnej činnosti ilegálnych polovojenských skupín, ktoré sa organizujú oficiálne pod zámienkou domobrany. Organizujú sa bez akýchkoľvek pravidiel a kontroly štátu. Verejne demonštrujú svoju existenciu aj odhodlanie a vyvolávajú dôvodné obavy občanov o ich bezpečnosť a naše ústavné zriadenie. Viacerí ich čelní predstavitelia sa verejne vyjadrujú, že sú pripravení v prípade potreby pod zámienkou ochrany národa a falošným vlastenectvom prevziať moc v štáte. Podporujú ich v tom veľmi otvorene dokonca aj bývalí vysokí ústavní činitelia. Už celé roky ich školia aj príslušníci ozbrojených síl. Viacerí čelní predstavitelia týchto skupín prešli výcvikom a indokrináciou v zahraničí, napríklad v Rusku. Niektorí sa dokonca aktívne zapojili do nelegálnych bojov na východe Ukrajiny.
Svoju existenciu a politické ambície v konečnom dôsledku namierené proti ústavnému zriadeniu Slovenskej republiky veľmi otvorene a nahlas demonštrujú pochodmi v zomknutých vojenských šíkoch a vášnivými politickými prejavmi na námestiach našich miest. Ich čelní predstavitelia si sami prideľujú tituly, vojenské hodnosti, ktoré im nepatria. A oficiálne štátne orgány a polícia sa im prizerajú a dokonca chránia verejné zhromaždenia týchto ilegálnych polovojenských skupín, akýchsi novodobých gárd proti tomu, aby ich ostatní občania rušili prejavmi svojho nesúhlasu.
Ako občianka a ich volená zástupkyňa som mimoriadne znepokojená nielen existenciou a narastajúcim vplyvom týchto skupín, ale aj absolútnou nečinnosťou štátnych orgánov. Nielen ministerstvo obrany, ale aj Vojenské spravodajstvo a ďalšie štátne orgány sa celé roky nečinne prizerajú na existenciu a rast vplyvu týchto skupín. Všetci nekonajú pod zámienkou, že veď takéto skupiny oficiálne neexistujú, a teda nie je možné voči nim zakročiť. A preto aj asi polícia chráni nerušený priebeh demonštratívnych pochodov a zhromaždení týchto údajne neexistujúcich skupín.
Ministerstvo obrany celé roky tolerovalo to, že viacerí príslušníci ozbrojených síl sa aktívne podieľali na výcviku týchto skupín. Pýtam sa, čo to robilo celé roky Vojenské spravodajstvo, keď nezachytilo vznik a existenciu týchto skupín? Boli zamestnaní niečím iným? Čo robilo Vojenské spravodajstvo a ďalšie štátne orgány, keď si u nás zriaďovalo svoju základňu zahraničné motorkárske hnutie pevne ideologicky späté s cudzím režimom a aktívne sa podieľajúce na rozvrate susednej krajiny? A to v priestore, kde sa spoločne zišli aj s príslušníkmi týchto ilegálnych polovojenských skupín v jednom a tom istom objekte.
Je verejným tajomstvom, že medzi príslušníkmi ozbrojených a bezpečnostných zložiek narastá množstvo sympatizantov s extrémistickými hnutiami. Pravdepodobne nielen tam, ale aj medzi prokurátormi, sudcami, z ktorých niektorí sa tým už ani netaja a verejne prejavujú svoj antisemitizmus a rasizmus.
Aký je skutočný záujem o boj s extrémizmom, keď aj jeden jednoduchý a jasne zdokumentovaný prípad z Nitry sa rieši na súde viac ako päť rokov? Komu vyhovuje táto nečinnosť štátu a vytváranie priestoru extrémizmu?
Týmto návrhom ministerstvo obrany chráni aktuálnu oficiálnu rovnošatu ozbrojených síl pred zneužitím a naoko tak bráni vzniku nelegálnych vojenských oddielov a zneužívaniu mladých ľudí.
Podporím tento návrh, ale po jeho prijatí slovenskí branci a ďalšie polovojenské skupiny len vymenia vzor uniformy. Už to aj so smiechom ministrovi obrany verejne odkázali. Väčšina občanov aj tak nebude vedieť poznať rozdiel medzi oficiálnou rovnošatou a poľnou rovnošatou ilegálnych skupín.
Pokiaľ budú štátne orgány aj naďalej tolerovať existenciu týchto polovojenských skupín, chrániť ich demonštráciu sily a odhodlania na našich námestiach, nič sa nezmení.
Preto vyzývam kompetentných, aby navrhli skutočné opatrenia, ktoré umožnia účinne bojovať s extrémizmom a šírením dezinformácií. Opatrenia, ktoré zabránia činnosť týchto nelegálnych polovojenských skupín a umožnia štátnym orgánom účinne zasiahnuť voči nositeľom skutočného nebezpečenstva, voči našej spoločnosti, a nie aby sa zaoberali poskytovaním alibi na trápnu komunikáciu s ilegálnym sledovaním a lustráciami novinárov a ďalších občanov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2019 11:26 - 11:41 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, milí kolegovia, ministerstvo obrany predložilo tento návrh novely zákona o ozbrojených silách v dobrej viere, že prispeje k úsiliu o elimináciu činnosti ilegálnych polovojenských skupín pôsobiacich medzi našou mládežou. Tieto skupiny pôsobia medzi mládežou a pod zámienkou prípravy na obranu vlasti regrutujú mladých ľudí, ktorých potom učia zručnosti prislúchajúce vyslovene oficiálnym bezpečnostným zložkám a ozbrojeným silám. Bez akejkoľvek kontroly štátu s pochybným vedením a možnosťou prieniku protispoločenských ideológií a dokonca aj vplyvu zo zahraničia.
Predkladaný návrh zákona chráni aktuálny vzor oficiálnej vojenskej rovnošaty. Nič viac. Komplikuje tak život tým občanom, ktorí si aj legálnou cestou zaobstarali jednotlivé výstrojné súčiastky. Na druhej strany aj znemožňuje zneužívaniu tejto rovnošaty ako celku a zámernú zámenu jej neautorizovaných nositeľov s príslušníkmi oficiálnych ozbrojených síl. Z tohto pohľadu je návrh novely zákona o ozbrojených silách správny a preto ho aj podporím. Chcem však upozorniť, že návrh v skutočnosti takmer nič nerobí pre zabránenie vzniku a intenzívnej verejnej činnosti ilegálnych polovojenských skupín, ktoré sa organizujú oficiálne pod zámienkou domobrany. Organizujú sa bez akýchkoľvek pravidiel a kontroly štátu. Verejne demonštrujú svoju existenciu, aj odhodlanie a vyvolávajú dôvodné obavy občanov o ich bezpečnosť a naše ústavné zriadenie. Viacerí ich čelní predstavitelia sa verejne vyjadrujú, že sú pripravení v prípade potreby pod zámienkou ochrany národa a falošným vlastenectvom prevziať moc v štáte. Podporujú ich v tom veľmi otvorene dokonca aj bývalí vysokí ústavní činitelia. Už celé roky ich školia aj príslušníci ozbrojených síl. Viacerí čelní predstavitelia týchto skupín prešli výcvikom a indokrináciou v zahraničí, napríklad v Rusku. Niektorí sa dokonca aktívne zapojili do nelegálnych bojov na východe Ukrajiny.
Svoju existenciu a politické ambície v konečnom dôsledku namierené proti ústavnému zriadeniu Slovenskej republiky veľmi otvorene a nahlas demonštrujú pochodmi v zomknutých vojenských šíkoch a vášnivými politickými prejavmi na námestiach našich miest. Ich čelní predstavitelia si sami prideľujú tituly, vojenské hodnosti, ktoré im nepatria. A oficiálne štátne orgány a polícia sa im prizerajú a dokonca chránia verejné zhromaždenia týchto ilegálnych polovojenských skupín, akých si novodobých gárd proti tomu, aby ich ostatní občania rušili prejavy svojho nesúhlasu.
Ako občianka a ich volená zástupkyňa som mimoriadne znepokojená nielen existenciou a narastajúcim vplyvom týchto skupín, ale aj absolútnou nečinnosťou štátnych orgánov. Nielen ministerstvo obrany, ale aj Vojenské spravodajstvo a ďalšie štátne orgány sa celé roky nečinne prizerajú na existenciu a rast vplyvu týchto skupín. Všetci nekonajú pod zámienkou, že veď takéto skupiny oficiálne neexistujú, a teda nie je možné voči nim zakročiť. A preto aj asi polícia chráni nerušený priebeh demonštratívnych pochodov a zhromaždení týchto údajne neexistujúcich skupín. Ministerstvo obrany celé roky tolerovalo to, že viacerí príslušníci ozbrojených síl sa aktívne podieľali na výcviku týchto skupín. Pýtam sa, čo robilo celé roky Vojenské spravodajstvo, keď nezachytilo vznik a existenciu týchto skupín. Boli zamestnaní niečím iným? Čo robilo Vojenské spravodajstvo a ďalšie štátne orgány, keď si u nás zriaďovalo svoju základňu zahraničné motorkárske hnutie pevne ideologické späté s cudzím režimom a aktívne sa podieľajúce na rozvrate susednej krajiny. A to v priestore, kde sa spoločne zišli aj
=====
Skryt prepis