Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

25. 5. 2018 o 12:10 hod.

Mgr. art.

Viera Dubačová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 25. 5. 2018 12:10 - 12:14 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, kolegyne, médiá bez demokracie existujú. Demokracia bez médií nie. Médiá sú inštitucionalizovanou formou slobody prejavu. Právo na informovanie, slobodný prístup k informáciám je verejné dobro. Jedným z najdôležitejších poslaní verejnoprávnych médií je plnenie tohto práva. Ja osobne preferuje spojenie médiá verejnej služby alebo služby verejnosti ako zaužívaní pojem verejnoprávne médiá. Myslím si, že viac zodpovedajú modernej dobe, v ktorej prišlo k zmene paradigmy a keď sa zároveň stretávame a častokrát sa nám vnucuje chápanie, že informácia je tovar.
Sloboda médií je právna kategória a slobodné médiá sú spoločenskou hodnotou. Doba si vyžaduje však aj gestá a činy, ktorými vyšleme jasný signál, že na slobode médií úprimne záleží. V poslednej dobe sa novinárstvo, aj u nás, stalo životu nebezpečné povolanie. Pribúdajú útoky na novinárov, vyhrážanie, osočovanie. A sú pre svoju prácu prenasledovaný. Zároveň silnie cenzúra, iné formy nátlaku a teda aj prenasledovania. V každom prípade v súčasnosti z politických, ekonomických kruhov silnie tlak na médiá. Sme svedkami nárastu cenzúru, prenasledovania, útokov. Od roku 1992 zahynulo vo svete množstvo stovky novinárov. Obávam sa, že tento trend bude narastať a prišiel aj do Európy.
Mali by sme iniciovať, možno aj v budúcnosti, aj prijatie slovenského kódexu, v ktorom jasne povieme, že pre žurnalistov má zodpovednosť pred verejnosťou väčší význam ako zodpovednosť pred zamestnávateľom alebo majiteľom médií. Rovnako tak treba povedať ako uvádza, napríklad dánsky kódex, že novinárov nikto nemôže nútiť plniť úlohy, ktoré sú v rozpore s jeho svedomím a presvedčením. Bavili sme sa aj o odmietavom vzťahu časti novinárov k politikom. Ja osobne verím, že rodiskom politiky je morálka, etika, solidarita a nie makiavelistický prístup získavania a udržiavania moci. Politika sa zrodila, keď sme si priznali, že sme pominuteľní, každý z nás zraniteľní, odkázaní na pomoc a solidaritu iných ľudí. Úlohou politiky a politikov je, aby hľadali riešenia otvorených otázok a problémov, ktoré sa dostanú do verejného priestoru. V demokratickej pluralitnej spoločnosti existuje rad rozličných názorov na tieto otázky, ale aj rozdielnych záujmov z hľadiska ich riešenia.
Viera v slobodu krajín, národov, ľudské slobody a práva je nemysliteľná bez slobodných a nezávislých médií, ktoré sú symbolom slobody predovšetkým slobody prejavu, dôstojnosti, integrity človeka, vnášajú dynamiku do rozvoja spoločnosti a sú významným nositeľom demokratizačných procesov. Z toho ich významného spoločenského postavenia vlastne vychádzame aj my v našom balíku opatrení, ktorým chceme prispieť práve k podpore investigatívnej novinárčiny alebo investigatívneho novinárstva a tým aj k napomáhaniu budovania demokracií, slobody a slušného Slovenska. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25. 5. 2018 12:07 - 12:08 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Viera Dubačová. Návrh zákona je predložený v rámci plánu na zásadnú rekonštrukciu štátu, a to ako prvý balík opatrení, ktorý má tri základné ciele: ochranu nezávislosti a životaschopnosti médií, ochranu novinárov a ich zamestnávateľov a posilnenie investigatívnej žurnalistiky. Cieľom predloženého návrhu zákona je posilnenie povinnosti orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov. Sankciou za nedodržanie povinnosti bude to, čo ustanovuje už v súčasnosti zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch pri porušení práva na slobodný prístup k informáciám. Takýto návrh je odôvodnený skúsenosťami z aplikačnej praxe, keď sa konkrétny orgán verejnej moci rozhodol neodpovedať na otázky vybranej skupiny novinárov, pričom títo novinári nedisponovali rýchlym a účinným prostriedkom nápravy. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
===== návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25. 5. 2018 12:07 - 12:08 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Viera Dubačová. Návrh zákona je predložený v rámci plánu na zásadnú rekonštrukciu štátu, a to ako prvý balík opatrení, ktorý má tri základné ciele: ochranu nezávislosti a životaschopnosti médií, ochranu novinárov a ich zamestnávateľov a posilnenie investigatívnej žurnalistiky. Cieľom predloženého návrhu zákona je posilnenie povinnosti orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov. Sankciou za nedodržanie povinnosti bude to, čo ustanovuje už v súčasnosti zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch pri porušení práva na slobodný prístup k informáciám. Takýto návrh je odôvodnený skúsenosťami z aplikačnej praxe, keď sa konkrétny orgán verejnej moci rozhodol neodpovedať na otázky vybranej skupiny novinárov, pričom títo novinári nedisponovali rýchlym a účinným prostriedkom nápravy. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
===== návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25. 5. 2018 12:00 - 12:02 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Viera Dubačová. Návrh zákona je predložený v rámci plánu na zásadnú rekonštrukciu štátu, a to ako prvý balík opatrení, ktorý má tri základné ciele: ochranu nezávislosti a životaschopnosti médií, ochranu novinárov a ich zamestnávateľov a posilnenie investigatívnej žurnalistiky. Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvorenie podmienok pre podporu investigatívnej žurnalistiky, ktorú by štát podporil sumou aspoň 1 milión eur ročne. Pôjde najmä o projekty zamerané na verejnú kontrolu výkonu verejnej moci, analytickú, expertnú a edičnú činnosť v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti či zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku, majetkom obce alebo majetkom ďalších subjektov, ktoré podliehajú zákonu o slobodnom prístupe k informáciám, napr. štátne obchodné spoločnosti. Žiadateľmi budú môcť byť nadácie alebo neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré budú založené samotnými médiami. Pôjde o konkrétny príspevok štátu smerom k zdôrazneniu úlohy investigatívnej žurnalistiky. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25. 5. 2018 11:55 - 11:58 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrh zákona ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Viera Dubačová. Návrh zákona je predložený v rámci plánu na zásadnú rekonštrukciu štátu, a to ako prvý balík opatrení, ktorý má tri základné ciele: ochranu nezávislosti a životaschopnosti médií, ochranu novinárov a ich zamestnávateľov, posilnenie investigatívnej žurnalistiky. Cieľom predloženého návrhu zákona je zaradenie novinárov do kategórie chránených osôb v Trestnom zákone, aby boli útoky na nich posudzované prísnejšie. Pojem „novinár“ nebude zahŕňať iba redaktorov v printových či elektronických médiách, televíziách alebo rozhlase, ale napríklad aj investigatívnych blogerov. Prijíma sa tým odporúčanie uznávaných mimovládnych organizácií, ktorou je napríklad organizácia ARTICLE 19: „Už nie je vhodné definovať žurnalistiku a žurnalistov odkazom na určitý uznávaný orgán odbornej prípravy, alebo na pridruženie k spravodajskej jednotke či profesnému orgánu. Na definíciu žurnalistiky je potrebné nazerať z funkčného hľadiska, t. j. žurnalistika ako aktivita, ktorá môže byť vykonávaná bez prekážok.“ Za „strážnych psov“ demokracie považuje blogerov ak sa ich činnosť týka vecí verejného záujmu popri novinároch aj Európsky súd pre ľudské práva. Postavenie novinára ako chránenej osoby možno demonštrovať na príklade konkrétneho trestného činu, a to nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona: „Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“ Pri spáchaní tohto trestného činu na chránenej osobe je už trestná sadzba najmenej šesť mesiacov a najviac tri roky. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25. 5. 2018 11:52 - 11:55 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som iba chcela na záver trošku osviežiť pamäť. Naozaj sme svedkami toho, že práve tieto časté žaloby na novinárov, na ochranu osobnosti alebo vyhrážanie sa žalobami, práve znemožňujú alebo paralizujú ďalšiu prácu týchto novinárov. Ak si naozaj bohatý človek môže zaplatiť sudcov a právnikov, súdne trovy, novinár je vlastne takýmto spôsobom šikanovaný a nemôže pokračovať vo svojej práci. Ja by som len chcela trošku osviežiť pamäť ako mnohými prípadmi kvalitných novinárov, ktorí boli za svoju prácu vlastne boli postihnutí. Napríklad prípad Arpáda Soltésza novinára desať rokov ťahajúci sa spor so sudcom Ovšonkom. Po desiatich rokoch, keď už nakoniec sa odvolal do Štrasburgu, tak ho uznali nevinným a prisúdila mu v Štrasburgu odškodné vo výške 20 tisíc euro. Penta, žaloba a jeho desať žalôb napríklad na Denník N, všetky tieto žaloby boli neúspešné, ďalší už spomínaný Lukáš Milan, ktorý ...
===== nevinným a prisúdila mu v Štrasburgu odškodné vo výške 20 tisíc euro. PENTA žaloba a jeho desať žalôb napríklad na Denník N, všetky tieto žaloby boli neúspešné. Ďalší už spomínaní Lukaš Milan, ktorý a jeho žaloby s nebohým Pavlom Paškom, dnes vieme, že je oslobodený, nevinný. Marian Leško, Ivan Lexa, ďalšie prípady, ktoré vlastne takýmto spôsobom atakovali alebo znemožňovali ďalšie práce novinárov bol aj napríklad policajní funkcionári Milan Lučandský, Jozef Mičieta, Ivan Ševčík žiadajú podľa denníka Nový čas od viacerých médií vrátane Týždňa 360 tisíc euro napríklad. Niektorí investigatívci môžu byť práve pre tieto články trestne stíhaní. Ako obvinenie Zuzany Peťkovej, alebo Júlii Mikolášikovej, ktorej hrozia dokonca päť rokov. Zuzane Peťkovej 2 roky, Tom Nicholson 8 rokov. Naozaj tieto príbehy sú varovaním pre našu spoločnosť, pre našu demokraciu a my práve aj týmito balíkmi opatrení chcem chrániť slobodu a demokraciu a slušnú krajinu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25. 5. 2018 11:52 - 11:55 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som iba chcela na záver trošku osviežiť pamäť. Naozaj sme svedkami toho, že práve tieto časté žaloby na novinárov, na ochranu osobnosti alebo vyhrážanie sa žalobami, práve znemožňujú alebo paralizujú ďalšiu prácu týchto novinárov. Ak si naozaj bohatý človek môže zaplatiť sudcov a právnikov, súdne trovy, novinár je vlastne takýmto spôsobom šikanovaný a nemôže pokračovať vo svojej práci. Ja by som len chcela trošku osviežiť pamäť ako mnohými prípadmi kvalitných novinárov, ktorí boli za svoju prácu vlastne boli postihnutí. Napríklad prípad Arpáda Soltésza novinára desať rokov ťahajúci sa spor so sudcom Ovšonkom. Po desiatich rokoch, keď už nakoniec sa odvolal do Štrasburgu, tak ho uznali nevinným a prisúdila mu v Štrasburgu odškodné vo výške 20 tisíc euro. Penta, žaloba a jeho desať žalôb napríklad na Denník N, všetky tieto žaloby boli neúspešné, ďalší už spomínaný Lukáš Milan, ktorý ...
===== nevinným a prisúdila mu v Štrasburgu odškodné vo výške 20 tisíc euro. PENTA žaloba a jeho desať žalôb napríklad na Denník N, všetky tieto žaloby boli neúspešné. Ďalší už spomínaní Lukaš Milan, ktorý a jeho žaloby s nebohým Pavlom Paškom, dnes vieme, že je oslobodený, nevinný. Marian Leško, Ivan Lexa, ďalšie prípady, ktoré vlastne takýmto spôsobom atakovali alebo znemožňovali ďalšie práce novinárov bol aj napríklad policajní funkcionári Milan Lučandský, Jozef Mičieta, Ivan Ševčík žiadajú podľa denníka Nový čas od viacerých médií vrátane Týždňa 360 tisíc euro napríklad. Niektorí investigatívci môžu byť práve pre tieto články trestne stíhaní. Ako obvinenie Zuzany Peťkovej, alebo Júlii Mikolášikovej, ktorej hrozia dokonca päť rokov. Zuzane Peťkovej 2 roky, Tom Nicholson 8 rokov. Naozaj tieto príbehy sú varovaním pre našu spoločnosť, pre našu demokraciu a my práve aj týmito balíkmi opatrení chcem chrániť slobodu a demokraciu a slušnú krajinu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25. 5. 2018 11:43 - 11:45 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Viera Dubačová. Návrh zákona je predložený v rámci plánu na zásadnú rekonštrukciu štátu a to ako prvý balík opatrení, ktorý má 3 základné ciele. Ochranu nezávislosti a života schopnosti médií, ochranu novinárov a ich zamestnávateľov, posilnenie investigatívnej žurnalistiky. Investigatívna žurnalistika nemá na Slovensk výslovného nepriateľa, na druhej strane predkladatelia vnímajú realitu. Za posledné roky je investigatívna žurnalistika na ústupe ako z elektronických médií, tak aj z printových médií. Je potrebné zamerať sa na príčiny tohoto stavu. Predkladatelia ich vyhodnotili tak, že príčiny existujú aj v oblasti súdnych žalôb. Cieľom predloženého návrhu zákona je tak znemožnenie neodôvodnenej žaloby na novinárov, ich zamestnávateľov a investigatívne mimovládne organizácie cez takzvanú osobitnú podmienku konania, kde súd najprv preskúma spôsobenie ujmy a iba v prípade zistenia závažnej ujmy ďalej koná podľa britského vzoru. Občianskoprávne konanie by po prijatí predloženého návrhu už nemohlo byť voči týmto subjektom zneužité. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Pán predsedajúci prosím, môžete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25. 5. 2018 11:41 - 11:42 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ja iba na záver pár slov ako po tragickej vražde novinára Jána Kuciaka sa začalo rozprávať o investigatívnej žurnalistike, o jej potrebe. Odkryli sa vlastne všetky slabiny, ktoré naša krajina má, čo sa týka investigatívnej novinárčiny a jej nepodpore. Posledné kroky aj generálneho riaditeľa Slovenskej televízie, ktoré vlastne viedli k tomu, že sa zrušili reportéri, až na tlak samotných redaktorov a verejnosti sa potom prihliadalo na toto a upozorňovalo sa, teda pán riaditeľ povedal, že sa bude v reportéroch pokračovať vo vylepšenej podobe. Je veľmi dôležité povedať, že investigatívni novinári tu odkrývali a verím, že budú odkrývať veľmi závažné problémy, ktoré sa dotýkajú nás všetkých. Ja len ako posledný príklad by som rada uviedla napríklad aj Fond na podporu národnostných menších, načo opäť upozornil investigatívny novinár. Preto je pre našu spoločnosť nesmierne dôležité, aby sme toto začali riešiť aj na pôde parlamentu a ja som veľmi rada, že spoluobčianska demokracia pripravuje celý balík riešení práve tejto problematiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25. 5. 2018 11:32 - 11:35 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedla dôvodovú správu nášho zákona. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízie Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení niektorých neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Viera Dubačová.
Návrh zákona je predložený v rámci plánu na zásadnú rekonštrukciu štátu a to ako prvý balík opatrení, ktorý má tri základné ciele. Ochranu nezávislosti a životaschopnosti médií, ochranu novinárov a ich zamestnávateľov a posilnenie investigatívnej žurnalistiky. Cieľom predloženého návrhu zákona je ustanovenie povinnosti verejnoprávnych médií zabezpečiť tvorbu investigatívnej žurnalistiky. K tejto povinnosti sa pridáva aj adekvátne finančné krytie a to najmenej 1 % z rozpočtových výdavkov Rozhlasu a televízia Slovenska a 2 % z rozpočtovaných výdavkov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
Je vo verejnom záujme, aby sa verejnoprávne médiá venovali investigatívnej žurnalistike čo možno najpodrobnejšie. Návrh zákona zároveň demonštratívnym spôsobom ustanovuje čo sa rozumie pod pojmom investigatívna žurnalistika. Ide napríklad o verejnú kontrolu výkonu verejnej moci, analytickú a expertnú činnosť v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti, či o zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku, majetkom obce, alebo majetkom subjektov podliehajúcich zákonu o slobodnom prístupe k informáciám.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ďakujem. Môžete otvoriť zákon.
Skryt prepis