Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.6.2018 o 15:21 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 15:21 - 15:22 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ako už povedal Marek, my nie sme proti praktickým sestrám, absolútne v tomto doplňujúcom návrhu. Praktická sestra nadobudne platnosť 1. septembra. V poriadku. Nám ide len o to, aby bola zavedená, aby bol rozdiel medzi sestrou, lebo sestra je regulované povolanie a praktická sestra nie je regulované povolanie, aby nebol zmätok v praxi, o to nám len ide po prvé.
Po druhé súhlasím s tebou, pán predseda, že sestra by mala mať v prvom rade ľudskosť, srdce pre toho pacienta a vedela veľmi rýchle rozmýšľať, keď je sama, nemá po ruke lekára absolútne, ja hovorím teraz na intenzívkach a rodiskách, ale to nielen tam, všade, pri príjme. V prvom rade, v prvom kontakte prichádza, do prvého kontaktu prichádza sestra s pacientom, ja nechcem vyvolávať hystérie alebo rozdiel, alebo niečo, alebo že proste ideme proti lekárom alebo proti iným zdravotníckym pracovníkom, absolútne nie. Ale keď my teraz nepomôžeme sestrám a pôrodným asistentkám, teraz, lebo teraz ich nieto, tak už bude, možnože o tri, o štyri o päť mesiacov už bude neskoro. Mne ide len o to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 12:58 - 13:00 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ja by som chcela reagovať. Čo sa týka toho, čo si povedal, Alan, že sestry sedia len pri papieroch a nie sú pri pacientovi, žiaľbohu, je to pravda. Musím súhlasiť s tým. Ale čo nie je na papieri, to nie je urobené. Žiaľbohu, je to tak. Uvedomte si jednu jedinú vec, že ak nemáme dokumentáciu a keď nie sme právne ochránené. A my čo máme urobenú ošetrovateľskú dokumentáciu, myslím si, že toto je to len najnutnejšie, čo tam je v tejto dokumentácii.
A mojím návrhom je, nie že ešte návrhom, ale nech ministerstvo porozmýšľa pridať do zdravotníckych zariadení nejaké laptopy alebo čo, aby sestry nemuseli písať do desiatich alebo pätnástich ďalších zošitov, ale aby písali všetko elektronicky a bol by pokoj. Zaznamenať určitú časť a tak ďalej. Takže toto by bolo, myslím si, že navrch. Ešte raz hovorím, čo nie je na papieri, nie je nič urobené. To je po prvé.
Po druhé. Keď my nebudeme motivovať sestry a jediná motivácia, si myslím, že je plat, sestry nám budú odchádzať do zahraničia, sestry pôjdu do iného povolania a nebudeme mať vôbec sestier. Ja som teraz zisťovala u nás ako v Košiciach, prieskum som robila. Znova si dávajú sestry žiadosti, z ÚNLP odchádzajú do VÚSCH-u alebo odchádzajú do ľahších povolaní, alebo skôr idú na ambulancie, lebo sú veľmi zaťažené. A viete veľmi dobre, pacienti sa sťažujú, príbuzní sa sťažujú, tak je to veľmi ťažká práca a hovorím, najdôležitejšia motivácia je plat a, samozrejme, aj pracovné podmienky. Ale bez platu sa nepohneme. Lebo rozdiel, ako už som uvádzala, zdravotnícky asistent má 550 eur alebo do 600, sestra, registrovaná sestra... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.6.2018 12:30 - 12:50 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážená predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, 578-ička, zákon 578 hovorí o, aj o kategórii zdravotníckych pracovníkov. Takže myslím si, že je namieste, keď budem hovoriť o sestrách a pôrodných asistentkách.
Jedným z najvypuklejších problémov slovenského zdravotníctva je akútny nedostatok sestier a pôrodných asistentiek. Podľa údajov OECD Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším počtom sestier na tisíc obyvateľov. Zlepšenie nelichotivých štatistík prostredníctvom premenovania zdravotníckych asistentov na praktické sestry tento problém ani zďaleka nevyrieši. Účelové vylepšenie štatistík prinesie len odsúvanie skutočného riešenia problému sestier a pôrodných asistentiek.
Sestry sú neodmysliteľnou súčasťou zdravotníckeho systému a ošetrovateľskej starostlivosti v celosvetovom meradle, a to i napriek tomu, že je ich čoraz menej. Pokiaľ chceme na Slovensku zachovať zdravotnú starostlivosť, ktorej súčasťou sú aj erudované sestry, členky multidisciplinárneho tímu, mali by sme im vytvoriť také podmienky pre výkon povolania, aby zo systému neodchádzali do zahraničia alebo do iných povolaní a aby do systému vstupovali nové kolegyne.
O profesionalizácii moderného ošetrovateľstva sa po prvýkrát začalo hovoriť v 19. storočí, kedy došlo k založeniu prvej školy v Londýne pre sestry a odvtedy sa ošetrovateľstvo stalo váženou a uznávanou vednou disciplínou. Rovnako ako v zahraničí, aj na Slovensku došlo historicky k zásadným zmenám vo vnímaní povolanie sestra. Na Slovensku ošetrovateľstvo ovplyvňuje mnoho faktorov, ale hlavne politika vo veľkej miere ovplyvňuje postavenie sestier v systéme zdravotnej starostlivosti. Ošetrovateľstvo u nás ako samostatný vedný odbor po roku 1989 na základe odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie a Medzinárodnej rady sestier a v nadväznosti na medzinárodné projekty HOME, LEMON, TEMPUS, PHARE sa začalo transformovať tak, aby bolo kompatibilné s kritériami pre vstup do Európskej únie. Ošetrovateľské vzdelávanie, a významným spôsobom, ovplyvnilo požiadavky na zvýšenie stupňa vzdelávania sestier, zmenu medicínskeho, technického a výkonného modelu ošetrovateľstva. Samotná prax akceptovala zmeny v ošetrovateľskom vzdelávaní aj napriek problémom, s ktorými sa sestry v praxi doposiaľ stretávajú.
Samozrejme, najväčšiu skupinou zdravotníckych pracovníkov sú sestry. Na Slovensku v mnohých prípadoch absentuje ich podiel na riadení zdravotníctva a tvorbe koncepcií, ktoré sú zamerané na zdravotnú starostlivosť. Vývoj zdravotnej starostlivosti, ktorého ošetrovateľská starostlivosť je jej neodmysliteľnou súčasťou, si žiada veľké zmeny v postavení sestier, v autonómii ošetrovateľskej profesie a sociálno-ekonomickom ohodnotení. V opačnom prípade bude, nebude dostatok sestier v systéme zdravotnej starostlivosti, čo v neposlednom rade môže mať negatívny dopad na zdravie populácie. Takto v roku 2009 predpovedala stav ošetrovateľstva na Slovensku prof. Farkašová. Musím potvrdiť jej slová. Žiaľbohu, sa nemýlila.
Na dôležitosť postavenia sestier v zdravotníctve v roku 2000 v Mníchove upozornili aj ministri zdravotníctva. Na druhej ministerskej konferencii Svetovej zdravotníckej organizácie o ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii v Európe sa za Slovensko zúčastnil vtedajší minister zdravotníctva Tibor Šagát. Ministri zdravotníctva zdôraznili potenciál sestier a pôrodných asistentiek ako výraznú politickú a sociálnu silu, ale aj zdroj pre rozvoj verejného zdravia, identifikovali kľúčové a dôležité roly, ktoré majú plniť sestry a pôrodné asistentky: podieľať sa na rozhodovaní na všetkých politických úrovniach, aktívne postupovať pri podpore verejného zdravia a komunitného rozvoja, poskytovať komunitné, na rodinu zamerané ošetrovateľské služby a služby pôrodnej asistencie.
Zo zvyšujúcej sa priemernej dĺžky života, nielen na Slovensku, ale aj na celom svete vyplýva, že sestry sa stávajú dôležitou súčasťou starostlivosti o starých a dlhodobo chorých pacientov. Musím však upozorniť, že aj sestry starnú. Na základe štatistiky komory je aktuálne v systéme 1 041 sestier, pracujúcich dôchodkýň, nad 65 rokov života. Alarmujúce je však aj to, že do štyroch rokov k nim pribudne ďalších 3 400 sestier a pôrodných asistentiek, ktoré dovŕšia vek odchodu do dôchodku.
Okrem vyššie spomenutých rolí ministri zdravotníctva v Mníchove odporučili rozvoj vedomostí a praktických zručností sestier a pôrodných asistentiek, a to prostredníctvom výskumu a šírenia informácií, kontinuálneho vzdelávania a prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Viac príležitostí, väčšej interdisciplinárnej spolupráce sestry, pôrodné asistentky, lekári v záujme zlepšenia starostlivosti, samozrejme, o pacienta. Partnerstvá so všetkými ministrami a ďalšími príslušnými orgánmi štátnej správy v jednotlivých krajinách i na medzinárodnej úrovni. Stratégie pre plánovanie ľudských zdrojov a politiku zamestnanosti s cieľom zabezpečiť primeraný počet vzdelaných, kvalifikovaných a racionálne rozmiestnených sestier a pôrodných asistentiek, ktoré budú spravodlivo odmeňované, uznávané a ktoré budú mať príležitosť na ďalší kariérny rast.
Môžem povedať, že implementácia Mníchovskej deklarácie do našej praxe mala aj pozitívny dopad. Na Slovensku sa v súčasnosti v praxi uplatňuje mnoho z jej cieľov, ako napríklad registrácia, regulácia povolania, účasť komory na pripomienkovaní legislatívnych návrhov, noriem, reforma vzdelávania v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii a možnosť kariérneho rastu. Slovensko i napriek týmto pozitívnym krokom aj po 17 rokoch voči sestrám a pôrodným asistentkám záväzky v podobe chýbajúcich motivačných faktorov pre zatraktívnenie profesie, absencie stratégie plánovania a stabilizácie ľudských zdrojov a spravodlivého odmeňovania.
Zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií je zjavné, že za 15 rokov ubudlo v systéme ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku 6-tisíc sestier. Mnoho prieskumov potvrdzuje, že najdôležitejším stabilizačným opatrením pre udržanie sestier v systéme je ich finančné ohodnotenie. Na Slovensku už máme jednu pozitívnu skúsenosť so stabilizáciou zdravotníckeho povolania, a to lekár práve formou adekvátneho finančného ohodnotenia. Prečo by rovnaký spôsob motivácie nemohol platiť aj pre sestry a pôrodné asistentky?
Pre porovnanie uvádzam, že v súčasnosti zdravotnícky asistent, praktická sestra po absolvovaní 2 760 hodín odbornej prípravy má len o 55 eur nižšiu základnú zložku mzdy ako registrovaná sestra, ktorá absolvovala 4 600 hodín odbornej prípravy. Ak chceme, aby sme mali viacej sestier a zastabilizovali sestry, je potrebné ich základnú zložku mzdy zvýšiť najmenej na 1, 1,30-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Úprava koeficientov by, samozrejme, mala reflektovať aj na koeficienty u sestier vykonávajúcich certifikované činnosti, špecializované činnosti a sestrám s pokročilou praxou. Ako ukazuje prax, mnoho sestier odišlo aj zo zdravotníctva z dôvodu svojvoľného subjektívneho narábania s pohyblivou zložkou zamestnanca manažmentom.
Nezanedbateľná je aj úprava pojmu sestra na registrovaná sestra. Ide o zosúladenie našej terminológie s terminológiou používanou v zahraničí. Predstavuje to možný identifikačný znak, ako bude pacient môcť odlíšiť praktickú sestru od sestry. Zmena názvu sestry na registrovanú sestru vychádza z odporúčania Európskej federácie sestier, ktorá definuje štyri skupiny zdravotníckych pracovníkov, štyri skupiny zdravotníckych profesionálov ošetrovateľskej praxi, a to sú sestry, registrované sestry, sestry špecialistky, sestry s pokročilou praxou a zdravotnícky asistent.
Pojmy sestra s pokročilou praxou a pôrodná asistentka s pokročilou praxou sú nad rámec zákona, pretože vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe a praxe popôrodnej asistencie poskytovanou sestrou alebo pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom, tieto pojmy by mali byť buď vymedzené v zákone, alebo rovnako ako iné zdravotnícke povolania definované prostredníctvom rôznych kritérií, napríklad kvalifikácií v odbornej praxi, v nariadení vlády odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, v spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, v sústave špecializačných odboroch a v sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Žijeme v 21. storočí. Radíme sa medzi vyspelé krajiny, medzi vyspelé spoločnosti sveta. Využívame moderné vymoženosti doby, ale zabúdame na to najdôležitejšie, na človeka, na pacienta, na jeho dušu a na jeho dôstojnosť.
Sestier ubúda, pribúdajú však povinnosti, ubúda čas, ktorý je potrebné venovať pacientom, ich potrebám. Nezohľadňujú sa potreby pacienta. Upúšťa sa od holistického prístupu. Nie je možné pacientke amputovať prsník či pacientovi nohu, ale neriešime jeho ďalšie potreby a problémy. Telo sme síce poriešili, to je pravda, ale kde ostala jeho duša, kto porieši jeho dôstojnosť, keď nie sú sestry a pôrodné asistentky?
Slovenský pacient má právo na vzdelanú sestru s rovnoprávnym postavením v tíme zdravotníckych profesionálov. Potrebujeme vzdelané sestry s vedomosťami a praktickými zručnosťami, schopné samostatného rozhodovania s poznaním logických súvislostí pri ošetrovaní v prospech pacienta. Sestry myslia nielen na seba, ale predovšetkým na pacientov, ktorí vkladajú svoju dôveru, svoj život najčastejšie po lekárovi, samozrejme, sestre.
Dovoľte mi teraz prečítať pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Eleny Červeňákovej a Sone Gaborčákovej a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
1. Slovo "sestra" sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádza slovami "registrovaná sestra" v príslušnom tvare.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: Za § 37b sa vkladá § 37c, ktorý vrátane nadpisu znie:
"Pokročilá prax
Pokročilou praxou na výkon zdravotníckeho povolania pre zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 1 písm. d) sa považuje odborná prax v trvaní
a) najmenej 5 rokov, ak ju vykonáva registrovaná sestra, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie l. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu,
b) najmenej 8 rokov, ak ju vykonáva registrovaná sestra, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie l. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo.
(2) Pokročilou praxou na výkon zdravotníckeho povolania pre zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 1 písm. e) sa považuje odborná prax v trvaní
a) najmenej 5 rokov, ak ju vykonáva pôrodná asistentka, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie l. stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia a odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu,
b) najmenej 8 rokov, ak ju vykonáva pôrodná asistentka, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie l. stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za doterajší bod 11 vkladajú nové body 12 až 19, ktoré znejú:
V § 80ab ods. 1 sa slová "0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy" nahrádzajú slovami "1,00-násobok priemernej mesačnej mzdy". Je to registrovaná sestra.
13. V § 80ab ods. 2 sa slová "0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy" nahrádzajú slovami "1,10-násobok priemernej mesačnej mzdy". Certifikovaná sestra.
14. V § 80ab ods. 3 sa slová "0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy" nahrádzajú slovami "1,20-násobok priemernej mesačnej mzdy". Je to sestra špecialistka.
15. V § 80ab ods. 4 znie: "Základná zložka mzdy registrovanej sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)] s pokročilou praxou podľa § 37c ods. 1, ktorá vykonáva odbornú prax v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,30-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy." Pôrodná asistencia.
16. V § 80ac ods. 1 sa slová "0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy" nahrádzajú slovami "1,00-násobok priemernej mesačnej mzdy".
17. V § 80ac ods. 2 sa slová "0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy" nahrádzajú slovami "1,10-násobok priemernej mesačnej mzdy". Certifikovaná pôrodná asistentka.
18. V § 80ac ods. 3 sa slová "0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy" nahrádzajú slovami "1,20-násobok priemernej mesačnej mzdy". Špecializovaná pôrodná asistentka.
19. § 80ac sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie: "Základná zložka mzdy pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)] s pokročilou praxou podľa § 37c ods. 2, ktorá vykonáva odbornú prax v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,30-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I v doterajšom bode 21 § 102af sa za ods. 2 vkladá nový ods. 3, ktorý znie: "Sestra podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2018 sa považuje za registrovanú sestru podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2018."
Odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
5. V čl. I sa za doterajší bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie: Za § 103 sa vkladá § 103a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 103a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. augusta 2018.
Zrušuje sa § 3 ods. 2 a § 7 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Dovoľte, aby som vás požiadala o podporu nášho pozmeňovacieho návrhu, ktorý by zastabilizoval sestry a pôrodné asistentky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.5.2018 10:22 - 10:24 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážená pani komisárka, správa komplexne hovorí o problémoch zdravotne, občanov so zdravotným postihnutím. Občania so zdravotným postihnutím sa v našej spoločnosti stretávajú so šikanovaním, diskrimináciou zo strany rodinných príslušníkov, fyzických osôb a, samozrejme, susedov a hlavne systému. Nášho systému. Vyzdvihujem, pani komisárka, pre vás nie je to podnet, ale skutočný problém a príbeh ľudí žijúcich v našej spoločnosti.
V správe poukazujete, že rozhodujúca prax úradu práce je z pohľadu osôb so zdravotným postihnutím likvidačná, pričom avizovali zásah do práv, pričom avizujete zásah do práv osôb so zdravotným postihnutím žiť nezávislý život na rovnakom základe a v kvalite, ktorá čo najviac sa približuje životu osôb bez zdravotného postihnutia. Každá osoba so zdravotným postihnutím má právo žiť v komunite a socializovať sa bez ohľadu na mieru a závažnosť zdravotného postihnutia. Kolotoč opakovaných rozhodovacích procesov je náročný natoľko, že veľakrát osoba so zdravotným postihnutím nenájde silu s celou mašinériou dlhodobo bojovať, a vy im na tej ceste pomáhate. Dotknuté osoby vlastnou usilovnosťou a vytrvalosťou koľkokrát dokázali prelomiť zdanlivo nepriedušný pancier sociálnej izolácie tvorený ich somatickým hendikepom, čo svedčí o ich úžasnej sile osobnosti, že toľké príkoria, ktoré musia znášať, ich nezlomili.
Vidno vo vašej správe, že táto práca nie je pre vás prácou, ale je to poslanie a povolanie, takže prajem vám naďalej vo vašej práci úspech, aby ste čo najviac ľuďom so zdravotným postihnutím dokázali pomôcť.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.5.2018 9:50 - 9:53 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážená predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som uviedla spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2017 (tlač 911a).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o prerokovaní Správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2017 (tlač 911).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 958 z 29. marca 2018 pridelil predmetnú správu na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny za gestorský výbor, ktorý podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo vo veci rokoval o správe 9. mája 2018 a prijal k nej uznesenie č. 100, v ktorom odporúčal, aby Národná rada zobrala správu na vedomie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci rokoval o správe 9. mája a prijal k nej uznesenie č. 107, v ktorom odporúčal, aby Národná rada zobrala správu na vedomie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny rokoval o správe 24. apríla 2018 a prijal k nej uznesenie č. 83, v ktorom odporúčal, aby Národná rada zobrala správu na vedomie.
Gestorský výbor na základe uznesení výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zobrať na vedomie Správu o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2017 (tlač 911). Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru zo 16. mája 2018 č. 87. Týmto uznesením výbor poveril mňa, aby uviedla som správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a predložila návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som. Prosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2018 15:08 - 15:10 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení kolegovia, kolegyne, ja by som len chcela povedať, kontrola NKÚ bola venovaná zariadeniam, ktoré vlastnia alebo majú prenajaté súkromní vlastníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, nemajú však rovnaké podmienky preplácania výkonov, ako už bolo uvedené aj v správe, aj moji predrečníci už o tom hovorili. Ale napríklad v komunitnej starostlivosti, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Všeobecná zdravotná poisťovňa im kumuluje tri až štyri výkony do jedného výkonu. Ďalej limity, ktoré majú, vysoko prekračujú a dlhodobo ich nemajú preplácané. Nemajú platenú dopravu k pacientovi, ako jediní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nemajú preplácanú dopravu k pacientovi. Ďalej, čo sa týka takisto ošetrovateľských domov, majú problém s preplácaním zdravotných výkonov, licencované sestry majú problémy s uzatváraním zmlúv s poisťovňami. Je to veľmi smutné, lebo táto zdravotná starostlivosť je oveľa lacnejšia, ako sú poskytovatelia v nemocniciach. Poisťovne si určujú cenu, akú budú platiť za výkon. Ďalej špecializované ambulancie, všeobecné ambulancie majú ozaj takisto problém s preplácaním výkonov, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti. Porušuje sa tu zákon o tvorbe ceny poskytovania zdravotnej starostlivosti. Kde to vlastne spejeme? Ideme dopredu, alebo desať krokov dozadu? Všeobecné, proste poisťovne určujú ceny. Je to smutné? Nie je to smutné? Keď vlastne ministerstvo zdravotníctva je zodpovedné... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 15:16 - 15:18 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Pán predseda, ja by som chcela podotknúť k tomu, čo sa týka predpisovania zdravotníckych pomôcok. Sestry a pôrodné asistentky môžu predpisovať, ako som vravela, 17 zdravotníckych pomôcok, z toho je to len obväzový materiál a pomôcky pre inkontinentných pacientov. A čo sa týka inkontinencie, viete veľmi dobre, že v sociálnych zariadeniach máme dlhodobo ležiacich pacientov a majú, sociálne zariadenia majú veľmi málo týchto pomôcok. Tak práve preto nám ide o to, aby sme odbremenili príbuzných pacienta, aby nebehali hore-dole. Kvôli tomu chceme, aby tá, ten garant vlastne mohol predpísať túto pomôcku, tieto pomôcky. Nám ide jedine o to, odbremeniť týchto ľudí a hlavne pacientov, po prvé.
Po druhé, chcem podotknúť k tomu, čo sa týka vzdelávania, lekár musí spĺňať podmienku 5-tisíc hodín, sestra 4 600, nie, lekár 5 500, sestra 4 600 a zdravotnícky asistent 2 100. Preto chcem, hovorím o tom, lebo vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách je, sestry, keď študujú na, kolegyne, keď študujú alebo keď idú mladí študovať na strednú zdravotnícku školu, končia maturitou a majú, je tam diplomovaná sestra, ďalšie nadstavbové štúdium dva roky, alebo ak má maturitu inde, diplomovaná sestra na strednej zdravotníckej škole je tri roky. Takže vzdelávanie na strednej zdravotníckej škole máme. Nám ide len o to, praktická sestra, tá sestra, premenovanie toho zdravotníckeho asistenta teraz v tejto chvíli... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

16.5.2018 15:06 - 15:07 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Nám, samozrejme, ide o posilňovanie kompetencií všetkým zdravotníckym pracovníkom. Je to, myslím si, že je to veľmi dôležité a je to aj motivujúce pre všetkých zdravotníckych pracovníkov.
Čo sa týka sociálnej starostlivosti, my máme, dávali sme návrh, pozmeňujúci návrh na predpisovanie zdravotníckych pomôcok pre odborného garanta. Odborný garant je tam jedna sestra, to je vedúca sestra alebo kto. Tak nám ide len o to, aby aj tieto kolegyne mohli predpisovať základné zdravotnícke pomôcky, aby pacienti alebo ich príbuzní nemuseli behať hore-dole, aby mohla sestra, ten odborný garant, vlastne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim, rečníčka sa počas faktickej otáčala dozadu.)

Glváč Martin, podpredseda NR SR
Hovorte do mikrofónu, takto si to môžte povedať... (Povedané s pobavením.)

Červeňáková, Elena, poslankyňa NR SR
... vlastne musela, vlastne ten odborný garant, aby vlastne mohol predpísať tú zdravotnícku pomôcku. Nám ide o to, my vieme, že v zdravotníckych zariadeniach je veľmi málo sestier a čo sa týka poskytovania, sú tam vlastne buď päť sestier alebo štyri sestry.
Je pravda aj to, že mladé kolegyne nechcú ísť pracovať do sociálnych zariadení s tým, lebo majú veľmi nízke platy. Veď práve preto musíme aj; aj pracovné podmienky sú veľmi zložité v sociálnych zariadeniach a myslím si, že aj ministerstvo zdravotníctva, aj ministerstvo práce a sociálnych vecí bude mať na starosti tieto pracovné podmienky zmeniť a, samozrejme, aj finančné podmienky, aby išli aj do sociálnych zariadení pracovať aj mladé kolegyne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2018 14:49 - 15:04 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia, byť súčasťou pacientovho života v okamihu jeho najväčšej zraniteľnosti je, samozrejme, privilégium. Pacienti nám do rúk vkladajú vlastný život. Obracajú sa na nás v neľahkej životnej situácii s dôverou. Je preto pre nás záväzkom plniť ich očakávania, podať im pomocnú ruku a pristupovať k nim slušne, humánne, eticky, s úctou a s rešpektovaním práv pacientov. Nie je veľa povolaní, čo toto, ktoré toto dokáže.
Ošetrovateľstvo v sebe zahŕňa mnoho zručností. Je klinické, praktické, technické, inšpiratívne a, samozrejme, aj emocionálne. Práca v zdravotníctve je vzrušujúca, ťažká, veľmi ťažká, náročná, ale aj desivá. No skutočne sú tu naplňujúce okamihy. V ošetrovateľstve sa často nachádzate v situácii, keď je nutné, aby ste zostali pokojní, mysleli jasne a podnikli prvé kroky pre záchranu alebo na záchranu pacienta. Je to komplexná práca, ktorá je hlavne nepredvídateľná. Každý deň je iná a prináša mnoho príležitostí pre rast a rozvoj. Je nutné mať zároveň silný žalúdok, ponechať si zmysel pre humor, čo nie je jednoduché. Ale sestry to vedia. A je jedno, či pracujú v zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach, ambulanciách alebo v sociálnych zariadeniach.
Sestra musí byť schopná kriticky myslieť, pretože európsky pohľad na sestru je autonómny pohľad. Sestra musí vedieť posúdiť pacienta, musí vedieť stanoviť jeho problém, nastaviť intervencie zo svojho rozsahu a na to potrebuje, samozrejme, kritické myslenie. Sestra by mala počúvať ušami, očami, ale hlavne srdcom. Sestry majú na seba preberať oveľa viac zodpovednosti či v rámci dlhodobej starostlivosti o chronicky chorých, alebo ide o preventívne aktivity pre obyvateľstvo či už v obciach, alebo v školách. Ak chceme deklarovať, že sme európskou krajinou, tak má sestra nadobudnúť status autonómnej odbornej pracovníčky, ktorá v zdravotníckych službách zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť.
Často sa stretávam s tvrdením v praxi, že plná zodpovednosť za pacienta je na lekárovi. Nespochybňujem to, ale dovolím si tvrdiť, že právna zodpovednosť už teraz v súčasnosti je legislatívne nastavená tak, že sestra plne nesie vlastnú zodpovednosť za výkon ošetrovateľských intervencií.
Som presvedčená, že v živote som mala šťastie. Stala som sa totiž súčasťou života radu ľudí v dobe, keď boli najzraniteľnejší. Bolo a je mi cťou byť súčasťou ošetrovateľstva, lebo toto sú v praxi ozaj posvätné momenty. Nikdy nebudem tie chvíle považovať za samozrejmosť. Počas svojej praxe som videla mnoho sestier prísť a odísť. Boli unavené s ťažkosťami zdravotníckeho systému, dlhými službami – sobota, nedeľa – a, samozrejme, nedostatočným morálnym a finančným ocenením.
Nezabúdajme, že sestry a pôrodné asistentky sú súčasťou multidisciplinárneho tímu, v ktorom sa musia zdravotnícki pracovníci navzájom rešpektovať, uznávať a oceňovať každodennú prácu. Všetci občania Slovenskej republiky sú potencionálnymi pacientmi a ak sestra nemá vytvorené podmienky na prácu, tak sú to zároveň zlé podmienky aj pre pacienta. Každý zdravotnícky pracovník musí mať jasne definované pracovné činnosti, kompetencie, ktoré môže vykonávať na základe svojho vzdelania, skúseností a pracovného zaradenia.
Pokročilá prax sestier sa začala kreovať už v polovici minulého storočia, najskôr pre anestéziologické sestry a pôrodné asistentky, nasledovalo psychiatrické ošetrovateľstvo. Koncept sestry s pokročilou praxou pre primárnu starostlivosť praktickej sestry bol vytvorený v roku 1960 a jeho vznik podnietil nedostatok praktických lekárov. Pre formálne postgraduálne vzdelávanie vzniklo v roku 1965 s víziou pomôcť vyrovnať rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť, zvýšiť počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a opraviť neefektívne rozdelenie zdravotníckych zdrojov.
Praktické sestry vďaka kombinácii skúseností a odborných znalostí sú neoddeliteľnou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti v Spojených štátoch, Austrálii, Kanade, Izraeli, Holandsku a ďalších päťdesiatich krajinách sveta. Praktické sestry s pokročilou praxou, ktorých základná vzdelanostná úroveň je vysokoškolské vzdelanie s magisterským titulom v odbore ošetrovateľstvo. V Rakúsku a Nemecku musia do roku 2020 dobehnúť vzdelávanie sestier podľa požiadaviek Európskej únie, teda aj tam končí doba stredoškolsky vzdelaných sestier. Máme informácie, že Európska komisia začala správne konanie voči Nemeckej republike za netransformovanie smernice Európskej únie z roku 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií.
V zahraničí existuje model certifikovaný asistent sestry, ktorý spolupracuje so sestrou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie, vykonáva výkony súvisiace so stravovaním, hygienou, polohovaním. Jeho pomenovanie jasne vystihuje jeho praktické využitie. Praktické sestry sú zdravotnícki pracovníci pripravení pre podporu zdravia a prevenciu ochorení prostredníctvom edukácie, niektoré diagnostiky a starostlivosť o pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami, odoberanie anamnézy, predpisovanie liekov, vydávanie rozhodnutí a odporúčaní, poskytovanie služieb prenatálnej starostlivosti a plánovania rodičovstva, preventívna starostlivosť vrátane skríningu a imunizácie, dlhodobej starostlivosti, vykonávania alebo spolupráce pri menších operáciách a postupoch, napríklad dermatologické biopsie a šitie a podobne, poradenstvo a edukácia pacientov, primárna, sekundárna, terciálna, selfmonitoring, zvládanie denných aktivít pacientov so zmeneným zdravotným stavom, koordinácia domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Vychádzajúc zo správ o zdravotnom stave obyvateľov a medzinárodných štatistík, svetových zdravotníckych programov a z presvedčenia, že poslanci ako zástupcovia občanov smerujú aktivity k tomu, aby naši občania dostali čo najkvalitnejšiu starostlivosť, čoho dôkazom bude aj opustenie európskych i svetových popredných priečok v chorobnosti a úmrtnosti. Zníženie chorobnosti a úmrtnosti prinesie efektívna prevencia, ktorá je nielen prijateľnejšia pre pacienta, ale i ekonomicky výhodnejšia ako liečba.
Ak chceme vytvoriť kategóriu praktická sestra, tak s vysokoškolským vzdelaním, ktorá by účinne prispela k riešeniu zdravotnej situácie na Slovensku, bola by v súlade s trendami, ktoré sú overené v zahraničí. Nie je možné premenovať zdravotníckeho asistenta teraz na praktickú sestru.
Novelizáciou zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 1. 1. 2018 po dlhom čase a volaní sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately konečne podarilo zlegalizovať poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v týchto zariadeniach. Zadefinovali sa podmienky poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci, čo všetko musí takéto zariadenie spĺňať, ako musí byť materiálno-technicky a personálne vybavené. Vyšpecifikovala sa osoba zodpovedná za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, trojročnú odbornú prax a musí spĺňať odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. Následne, ak zariadenie sociálnej pomoci disponuje zodpovednou osobou, môže poskytovať odbornú ošetrovateľskú starostlivosť osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci, ktorá spĺňa indikačné kritériá na poskytovanie takejto starostlivosti. Potreba poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti sa určí na základe indikačných kritérií v súlade so štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi, čo posudzuje zodpovedná osoba, teda sestra, a indikuje všeobecný lekár na základe návrhu zodpovednej osoby o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.
Ďalej sa vyhláškou ministerstva zdravotníctva z roku 2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 4. 2018 ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a tiež sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, práve preto je potrebné doplniť do zákona o lieku, o zdravotníckych pomôckach možnosť uplatnenia činnosti zodpovednej osoby, ktoré vychádzajú z ustanovenia § 3 ods. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., kde sa sestrám s pokročilou praxou udeľuje kompetencia indikovať a predpisovať zdravotnícke pomôcky s poskytovaním, v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. V tomto prípade sa pomôže imobilným pacientom, dlhodobo chorým pacientom v zariadeniach sociálnych služieb, pre ktorých bolo utrpením ísť za všeobecným lekárom predpísať dať zdravotnícku pomôcku.
Sestry a pôrodné asistentky môžu predpisovať z 5 000 zdravotníckych pomôcok 17. Nie je to síce veľa, ale vážime si krok ministerstva zdravotníctva a možnosť predpisovania týchto pomôcok. Je to veľký krok pre históriu ošetrovateľstva, o ktorý sa pričinili samotné sestry v spolupráci s ministerskou sestrou a, samozrejme, v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva. Aj týmto krokom by sme mali dať najavo, že nám záleží na prepojení zdravotno-sociálnej starostlivosti o našich občanov.
Doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Eleny Červeňákovej a Sone Gaborčákovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa dopĺňa takto:
Za doterajší bod 73 sa vkladajú nové body 74 a 75, ktoré znejú:
"74. V § 119a ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo "alebo".
75. V § 119a ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
"c) v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo"."
Poznámky pod čiarou k odkazom 83a) a 83b) znejú:
"83a) § 35, 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
83b) § 4 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako d).
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2018 9:41 - 9:56 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, keď pán minister Drucker nastúpil do svojej pozície, tvrdil, že považuje za dôležité vytvoriť pre zamestnancov v sektore také podmienky, ktoré posilnia ich dôstojnosť. Chce tiež, aby boli radi, že pracujú na Slovensku. Aká je však skutočnosť? Zdravotnícki pracovníci, odborné spoločnosti, stavovské odborové organizácie v zdravotníctve, vzdelávacie ustanovizne a zamestnávatelia v spolupráci s novovzniknutým odborom ošetrovateľstva na ministerstve zdravotníctva pripravili niekoľko užitočných, koncepčných a legislatívnych návrhov, ktoré boli, žiaľ, bezdôvodne zmenené. O manažérskom zlyhaní ministra svedčí aj to, že za dva roky vo vedení rezortu zdravotnícki pracovníci majú už druhú ministerskú sestru, čo svedčí aj o tom, že ministerstvo zdravotníctva neprikladá sestrám, pôrodným asistentkám, fyzioterapeutom, zdravotníckym záchranárom, zdravotníckym laborantom, zdravotníckym asistentom, sanitárom dostatok pozornosti, pričom tvoria 59,2 % zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. (Zdroj: NCZI.)
V tomto názore nás utvrdila aj bývalá ministerská sestra, ktorá po svojom odstúpení v jednom rozhovore uviedla, citujem: "V pozícii ministerskej sestry som si nevedela zvyknúť na to, že o sestrách rozhodovali iní odborníci a ja som nemala možnosť ovplyvniť ich rozhodnutie. Nadobudla som pocit, že na ministerstve zdravotníctva prevažuje názor niektorých politikov nad vecnou a odbornou argumentáciou. Príkladom môže byť, že ma neprizvali k riešeniu úloh týkajúcich sa ošetrovateľstva, ako napríklad úprava organizácie riadenia v nemocniciach bez možnosti akceptovať názvoslovie pozícií a nariadenia v zmysle odborného usmernenia."
Rovnako aj bývala hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo potvrdila, citujem: "Základom dobrej vízie ministerstva zdravotníctva je stabilná, vecne jasná a realizovateľná legislatíva ako pevný pilier dlhodobo udržujúci celý systém. V súčasnosti je legislatívny proces na ministerstve zdravotníctva v troskách. Bez vízie sa ťažko pracuje."
Takýto prístup ministra pokladajú zdravotnícki pracovníci za neprípustný a zlyhanie samotného ministra.
Krajiny Európskej únie dlhodobo upozorňujú na nedostatok zdravotníckych pracovníkov na trhu práce. Do roku 2020 podľa štatistík Európskej komisie ich bude chýbať takmer 1,5 mil., z toho takmer 500-tisíc sestier. Tento negatívny trend súvisí so starnutím obyvateľstva a dožívaním sa vyššieho veku vzhľadom na pozitívny ekonomický rozvoj a kvalitu života obyvateľov Európskej únie, ale aj s útlmom, škoda, záujmu mladých ľudí o prácu v zdravotníctve. Na základe tejto skutočnosti sa snažia tento nedostatok jednotlivé krajiny riešiť zlepšovaním pracovných podmienok zdravotníckych pracovníkov, zavedenie rôznych systémových motivačných prvkov, rôznych benefitov a v neposlednom rade aj úpravou odmeňovania, ktoré by malo reflektovať na pozitívne ekonomické ukazovatele jednotlivých štátov.
Na Slovensku pretrváva aj naďalej nespokojnosť zdravotníckych pracovníkov s pracovnými podmienkami, keďže je ich žalostne málo a sú preťažení. Minister zdravotníctva doposiaľ neurobil nič pre to, aby tento stav zvrátil, nepredložil žiadnu dlhodobú stratégiu plánovania ľudských zdrojov. Minister zdravotníctva doposiaľ nezabezpečil, aby základná zložka mzdy sestry, pôrodnej asistentky, fyzioterapeuta, zdravotníckeho laboranta dosahovala aspoň 1,0-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, pričom opakovane tvrdil, že je v jeho záujme zrušiť tzv. mzdový automat, garanciu mzdy a prejsť na odmeňovanie podľa zásluhovosti. V samotnom Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na rok 2016 a ´18 sa píše, že "zdravotnícki pracovníci mali by byť spravodlivo a transparentne odmeňovaní a mali by mať adekvátne podmienky na prípravu aj na samotný výkon svojho povolania." Každému, samozrejme, z nás je jasné, že mzda patrí medzi základné motivačné faktory zamestnancov, a preto nezatvárajme pred tým oči. Pracovné podmienky zdravotníckych pracovníkov súvisia s filozofiou zamestnávateľa. Preferovať výkon pred spokojnosťou zamestnanca nie je vždy motivačným ani stabilizačným prvkom. Medzi najzávažnejšie nedostatky patrí zlá organizácia práce, ktorá vyvoláva chaos, absenciu, jasné zadefinovanie kompetencií a ich dodržiavanie. Ďalej je to nekompetentné vedenie tímov, ktoré súvisí s nedostatočným vzdelávaním vedúcich pracovníkov zodpovedných za organizovanie a riadenie zdravotníckych zariadení. Pri výpovediach sestry a pôrodné asistentky sa stretli s veľkým nepochopením, aroganciou, silou moci, bossingom, neetickým správaním niektorých manažmentov nemocníc, ktoré pretrvávajú v niektorých prípadoch až dodnes.
Minister nevyužil tú príležitosť a nenabral odvahu na výmenu manažérov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu, pričom deklaroval, citujem: "Je veľmi dôležité, aby sa vytvoril a presadzoval systém vodcovstva morálnych a odborných autorít, ktorý bude pozitívnym vzorom aj pre nasledujúce nové generácie zdravotníckych pracovníkov a tiež pilierom posilňovania spoločenského postavenia zdravotníckych pracovníkov. Každý vedúci zamestnanec zodpovedá aj svojím konaním za charakter zdravotníctva a musí vyvodzovať osobnú zodpovednosť predovšetkým za svoje etické a zásadné manažérske zlyhanie." Programové vyhlásenie vlády 2016 - 2018.
Minister zmenil organizačné štruktúry zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu, ale iba naoko. Pričom u sestier došlo k zásadným, ale nie pozitívnym zmenám, keďže stratili svoje postavenie v riadení zdravotníckych zariadení. Upozorňujeme aj na to, že zadlžovanie štátnych nemocníc naďalej pretrváva a na ich čele nestoja krízoví manažéri, ale politickí nominanti, ktorí preferujú politickú poslušnosť pred odbornosťou. V mnohých zdravotníckych zariadeniach sú na pozíciách vedúcich pracovníkov zamestnanci, ktorí nespĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na organizovanie a riadenie ošetrovateľskej praxe, a to i napriek opakovaným podnetom a žiadostiam na riešenie zo strany stavovských organizácií. Napriek zrealizovaným kontrolám v zdravotníckych zariadeniach chýba z ministerstva zdravotníctva akákoľvek spätná väzba. Obsadzovanie manažérskych pozícií kvalitnými ľuďmi by malo byť prioritou nielen ministerstva zdravotníctva, ale aj zdravotníckych zariadení. Efektívny výber uchádzačov a transparentné výberové konania by mali byť za účasti predstaviteľov príslušných stavovských a odborových organizácií.
Minister doposiaľ neurobil poriadok v dodržiavaní legislatívy týkajúcej sa napríklad odbornej spôsobilosti na organizovanie a riadenie ošetrovateľskej praxe alebo odbornej spôsobilosti pre výkon povolania. Domnievame sa, že ministerstvo úmyselne zakrýva ich nedodržiavanie, neodpovedá na podnety v lehote ustanovenej zákonom. Neinformuje o zisteniach skutkového stavu a odstránení uvedených nedostatkov. Spochybniteľná je aj nezávislosť a nestrannosť konajúcich kontrolórov, ktorí kontrolujú organizácie v priamej riadiacej pôsobnosti ministerstva, keďže ministerstvo uskutočňuje výkon kontroly v zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Štát prenáša na stavovské organizácie v zdravotníctve niektoré úlohy štátnej správy spojené s elektronizáciou zdravotníctva, ktoré by mal primárne riešiť on sám, a práve preto mal tieto činnosti financovať alebo sa na ich aspoň adekvátne, aspoň na ne adekvátne prispievať. Príkladom je zákonom určená povinná registrácia zdravotníkov, na ktorú štát neplatí ani euro a ktorú komory nemôžu donekonečna vykonávať na úkor poplatkov od svojich členov. Štát ukladá komorám aj povinnosť udelenia sankcií zdravotníckym pracovníkom v podobe pokút za nesplnenie si povinností vyplývajúcich zo zákona, ale len málokto vie, že tieto finančné prostriedky vybraté komorami končia, samozrejme, v štátnom rozpočte.
Minister Drucker za dva roky svojho pôsobenia neinicioval okrúhly stôl k tejto problematike so zainteresovanými stranami. V spolupráci so zástupcami zamestnávateľov, vzdelávacích ustanovizní, ktoré majú akreditované špecializačné a certifikačné študijné programy, predstaviteľmi odborov ošetrovateľstva, zdravotníckeho vzdelávania na ministerstve zdravotníctva, hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre odbor ošetrovateľstva sa zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek stretli niekoľkokrát, aby pripravili takú optimalizáciu špecializovaných a certifikačných odborov, ktorá by bola prospešná nielen pre pacienta, ale i pre sestry a pôrodné asistentky. Toto stabilizačné opatrenie malo umožniť sestrám špecialistkám zlepšenie medziodborovej organizácie a spolupráce, zníženie finančného zaťaženia sestier pri zvyšovaní vzdelávania, univerzálnejšie využitie sestier špecialistiek na trhu práce a v neposlednom rade zvýšenie kvality špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296, ktorá bola novelizovaná pod číslom 38, ktoré nadobudlo účinnosť 10. februára 2018, bolo zo strany ministerstva zdravotníctva počas medzirezortného pripomienkového konania zmenené, čím namiesto zamýšľaného zlepšenia došlo k poškodeniu určitej skupiny sestier a pôrodných asistentiek. Na základe tejto novely nie je možné vydávať v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 578 niektorým sestrám a pôrodným asistentkám licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní sestra alebo pôrodná asistentka, pretože došlo k zrušeniu potrebnej špecializácie alebo jej prekvalifikovanie na certifikovanú pracovnú odbornú činnosť, ktoré nie je v zmysle zákona podmienkou pre vydávanie licencie.
Na základe informácií o príprave opatrenia ministerstva zdravotníctva k minimálnym personálnym normatívam (správne "normatívom") zdravotníckych zariadení máme za to, že dochádza k bezprecedentnému zásahu do autonómnych povolení sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár. Je neprípustné, aby sestra a pôrodná asistentka sa nahrádzala zdravotníckym asistentom. Slovenské zdravotníctvo môže napredovať len vtedy, ak si všetci zainteresovaní uvedomia, kde je jej miesto a čo znamená tímová spolupráca.
Minister zdravotníctva nesie plnú zodpovednosť za to, že nepredložil jediný racionálny návrh, ktorým by prinajmenšom zastavil neustále znižovanie počtu sestier a zdravotníckych pracovníkov v slovenskom zdravotníctve. Postavenie sestier a pôrodných asistentiek, žiaľ, sa ešte zhoršilo, o čom svedčí aj zásah do autonómie týchto povolaní.
Práca sestry je veľmi náročná, krásna a špecifická. Dokáže zvládať viacero profesií v jednom. Počas svojej práce zdravotnícki pracovníci zažívajú príchod človeka na tento svet, starajú sa o nevyliečiteľne chorých pacientov, zažívajú, samozrejme, záchranu života a radosť, ale zažívajú veľmi často aj smrť v priamom prenose. Nemáme za to, sestry a pôrodné asistentky, že vláda a ministerstvo zdravotníctva podporuje zdravotníckych pracovníkov.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis