Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2018 o 20:11 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 20:11 - 20:13 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ja by som nadviazal na Ľuboša, tiež chcem oceniť konštruktívny prístup niektorých opozičných strán a zároveň máš Ľuboš úplnú pravdu, že teraz strana SaS, čo sa týka sociálnych opatrení, pre mňa z nepochopiteľných dôvodov, zlyháva. Richard Sulík oznámil, že ak by bol vo vláde, zruší vlaky zadarmo, zruší obedy zadarmo, zruší lyžiarske kurzy, školy v prírode. Na jednej strane je to nepekné, na druhej strane, aspoň voliči vidia ako sa postupne rámcujú programy jednotlivých strán a budú si môcť vybrať, či teda chcú stranu, ktorá všetko zruší, všetky sociálne opatrenia, alebo stranu a respektíve strany, ktoré budú chcieť tieto opatrenia zachovať.
Mal by som reagovať len na rečníka, ale opäť tu padli niektoré otázky. Ja som pán Kollár, už pánovi Krajniakovi na tie vaše odpovedal. Pán Janckulík, môžem len zopakovať, že už v súčasnosti sú zriaďovatelia, teda obce a mestá povinné podľa školského zákona zabezpečiť stravovanie, aj keby išlo o 100 % detí. Na druhej strane podľa odborníkov sa odhaduje, že ten nárast detí, ktoré využijú to stravovanie bude len asi o 10 %. Že teda 10 % by už bol veľký úspech, takže také je očakávanie v praxi, ten nábeh. A samozrejme, pokiaľ by ten nárast bol vyšší, tak ako pri každom inom zákone, aj tu, keď prax ukáže, potrebujú pomocné ruky zo strany štátu. Tak, ja si myslím, že to urobíme, lebo my tomu opatreniu naozaj veríme. Čo sa týka toho, aby to jedlo naozaj nejakým spôsobom, nebolo veľa odpadu z toho jedla, tak musia zriaďovatelia určiť tak, ako je to už dnes presný spôsob nahlasovania a odhlasovania obedov. Verím, že to vyriešia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 20:01 - 20:03 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán poslanec Krajniak mi položil tri otázky. Ja na ne odpoviem. Pán poslanec, chcem vám odpovedať. Čiže prvá otázka bola, čo s tým 1,20 eur. Chcem vám povedať, že 1,20 eur nie je cena obeda. 1,20 eur je priemerná výška príspevku, ktorý doplácajú rodičia na obed. Cena obeda je vyššia. Zriaďovatelia platia ceny na potraviny, ceny za réžiu a podobne. A oni doplácajú potom tú celkovú výšku obeda. Čiže 1,20 eur je priemerná výška, ktorú dopláca rodič.
Druhá otázka, kto rozhodne či dieťa má nárok diétnu stravu. Rozhodne o tom ošetrujúci lekár. Čiže platí, že pokiaľ jedáleň nevie zabezpečiť diétne jedlo pre dieťa, ktoré má na to potvrdenie od ošetrujúceho lekára, tak až v takom prípade sa vypláca rodičovi hotovosť to 1,20 eur, aby to dieťa bolo rovnoprávne s ostatnými deťmi.
A tretia vec, čo sa týka, či to zriaďovatelia zvládnu a už sme aj počuli kritiku z rôznych strán, vrátane ZMOS-u. Chcem vám povedať, že v školskom zákone je jasná citácia, kde sa hovorí, že zriaďovateľ poskytuje stravovanie deťom formou zriaďovania školských jedální. Vyplýva z toho, že podľa školského zákona zriaďovateľ má povinnosť toto stravovanie zabezpečiť. A tá povinnosť je už aj teraz. Čiže aj teraz teoreticky, keby 100 % detí sa chcelo stravovať v školských zariadeniach, zriaďovateľ by to musel zabezpečiť. Nehovoriac o tom, že zriaďovatelia sú platení z podielových daní, 40 % daní z príjmov fyzických osôb sa dáva na hlavu, na žiaka, proste, do tých škôl. Takže je to ich povinnosť.
Samozrejme my odhadujeme, že ten nárast bude možno len niečo o 10 %, že už by to bol úspech, a to by mali zvládnuť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 19:48 - 19:53 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, takýto dôležitý zákon takto neskoro večer, ale je to prvé čítanie, tak vieme dobre, že aj druhé čítanie nám poskytne dostatočný priestor na odbornú i politickú diskusiu o tomto návrhu. Preto mi dovoľte tak ak sa na prvé čítanie patrí stručne, všeobecne uviesť tento návrh zákona. Našim návrhom upravujeme dva zákony a to zákon o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zákon o výchove a vzdelávaní teda školský zákon. Cieľom je rozšíriť okruh detí, ktorým sa poskytuje dotácia na stravovanie a to tak, že nárok na túto dotáciu budú mať všetky deti posledného ročníka materských škôl a všetci žiaci základných škôl samozrejme pokiaľ si riadne plnia povinnú školskú dochádzku. Ten stav na školách a materských školách, čo sa týka stravovania je podľa štatistík nasledovný. V priemere 70 % detí a žiakov využíva stravovanie v školských zariadeniach. Číslo v materských školách je pomerne vysoké je 94 % ale na základnej škole je to už horšie na prvom stupni, ej to niečo vyše 60 %, na druhom dokonca len niečo vyše 50 %. A preto chceme týmto opatrením toto percento určite navýšiť. Chceme zlepšiť stravovacie návyky detí, chcem odstrániť sociálne rozdiely a bariéry medzi deťmi čo sa týka stravovania a samozrejme aj ekonomicky odľahčiť rodičov, čo sa týka úhrady za stravovanie. Vysokú efektivitu tohto opatrenia potvrdzujú príklady zo štátov kde toto opatrenie už funguje v praxi......
===== rozdiely a bariéry medzi deťmi, čo sa týka stravovania a samozrejme, že aj ekonomický odľahčiť rodičov, čo sa týka úhrady za stravovanie. Vysokú efektivitu tohto opatrenia potvrdzujú príklady zo štátov, kde toto opatrenie už funguje v praxi. A odborníci prišli naozaj k pomerne až neskutočným zistenia. Asi najlepšie príklady sú škandinávske krajiny ako Fínsko alebo Švédsko. Odborníci zistili, že nielenže sa zlepšili stravovacie návyky detí, ale výrazne sa zlepšila aj dochádzka do školy, výrazne sa zlepšili dokonca školské výsledky. A neposlednom rade tie chudobnejšie deti sa oveľa lepšie začlenili do kolektívu.
Výška dotácie, ktorú navrhujeme je 1,20 eur na každé dieťa a na každý deň, v ktorom to dieťa buď absolvuje výchovnovzdelávací proces v materskej škole alebo vyučovací proces na základnej škole a zároveň sa naobeduje. V prípade detí, ktoré si vyžadujú diétnu stravu, zriaďovateľ podľa nášho návrhu, ak školská jedáleň nie je schopná zabezpečiť diétnu stravu, tak zriaďovateľ potom poskytne túto dotáciu priamo rodičovi alebo zákonnému zástupcovi v hotovosti.
Dôležité je povedať aj to, že zároveň ponechávame v praxi aj už v súčasnosti platnú dotáciu na stravovanie pre deti v materských školách od troch, resp. dvoch rokov do piatich rokov alebo teda presnejšie povedané do posledného ročníka materskej školy. Túto dotáciu nielenže ponechávame v praxi, ale zároveň ju navýšime z jedného eura na 1,20 eur, aby to bolo rovnaké ako budú mať deti posledného ročníka materských škôl a všetci žiaci na základnej škole.
Súčasne sa navrhujú aj zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu. V zákone o výchove a vzdelávaní navrhujeme doplniť povinnosť zriaďovateľa znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o poskytovanú dotáciu. Návrh zákona má pozitívny vplyv na rodiny a deti a samozrejme dopad na štátny rozpočet. Ten vyrátaný odhad je niekde medzi 80 mil. eur až 120 mil. eur, samozrejme, od počtu detí, ktoré prejavia o toto opatrenie záujem. Suma je súčasťou 400 mil. balíka určeného na sociálne opatrenia. Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ako i s právom Európskej únie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 19:48 - 19:53 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, takýto dôležitý zákon takto neskoro večer, ale je to prvé čítanie, tak vieme dobre, že aj druhé čítanie nám poskytne dostatočný priestor na odbornú i politickú diskusiu o tomto návrhu. Preto mi dovoľte tak ak sa na prvé čítanie patrí stručne, všeobecne uviesť tento návrh zákona. Našim návrhom upravujeme dva zákony a to zákon o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zákon o výchove a vzdelávaní teda školský zákon. Cieľom je rozšíriť okruh detí, ktorým sa poskytuje dotácia na stravovanie a to tak, že nárok na túto dotáciu budú mať všetky deti posledného ročníka materských škôl a všetci žiaci základných škôl samozrejme pokiaľ si riadne plnia povinnú školskú dochádzku. Ten stav na školách a materských školách, čo sa týka stravovania je podľa štatistík nasledovný. V priemere 70 % detí a žiakov využíva stravovanie v školských zariadeniach. Číslo v materských školách je pomerne vysoké je 94 % ale na základnej škole je to už horšie na prvom stupni, ej to niečo vyše 60 %, na druhom dokonca len niečo vyše 50 %. A preto chceme týmto opatrením toto percento určite navýšiť. Chceme zlepšiť stravovacie návyky detí, chcem odstrániť sociálne rozdiely a bariéry medzi deťmi čo sa týka stravovania a samozrejme aj ekonomicky odľahčiť rodičov, čo sa týka úhrady za stravovanie. Vysokú efektivitu tohto opatrenia potvrdzujú príklady zo štátov kde toto opatrenie už funguje v praxi......
===== rozdiely a bariéry medzi deťmi, čo sa týka stravovania a samozrejme, že aj ekonomický odľahčiť rodičov, čo sa týka úhrady za stravovanie. Vysokú efektivitu tohto opatrenia potvrdzujú príklady zo štátov, kde toto opatrenie už funguje v praxi. A odborníci prišli naozaj k pomerne až neskutočným zistenia. Asi najlepšie príklady sú škandinávske krajiny ako Fínsko alebo Švédsko. Odborníci zistili, že nielenže sa zlepšili stravovacie návyky detí, ale výrazne sa zlepšila aj dochádzka do školy, výrazne sa zlepšili dokonca školské výsledky. A neposlednom rade tie chudobnejšie deti sa oveľa lepšie začlenili do kolektívu.
Výška dotácie, ktorú navrhujeme je 1,20 eur na každé dieťa a na každý deň, v ktorom to dieťa buď absolvuje výchovnovzdelávací proces v materskej škole alebo vyučovací proces na základnej škole a zároveň sa naobeduje. V prípade detí, ktoré si vyžadujú diétnu stravu, zriaďovateľ podľa nášho návrhu, ak školská jedáleň nie je schopná zabezpečiť diétnu stravu, tak zriaďovateľ potom poskytne túto dotáciu priamo rodičovi alebo zákonnému zástupcovi v hotovosti.
Dôležité je povedať aj to, že zároveň ponechávame v praxi aj už v súčasnosti platnú dotáciu na stravovanie pre deti v materských školách od troch, resp. dvoch rokov do piatich rokov alebo teda presnejšie povedané do posledného ročníka materskej školy. Túto dotáciu nielenže ponechávame v praxi, ale zároveň ju navýšime z jedného eura na 1,20 eur, aby to bolo rovnaké ako budú mať deti posledného ročníka materských škôl a všetci žiaci na základnej škole.
Súčasne sa navrhujú aj zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu. V zákone o výchove a vzdelávaní navrhujeme doplniť povinnosť zriaďovateľa znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o poskytovanú dotáciu. Návrh zákona má pozitívny vplyv na rodiny a deti a samozrejme dopad na štátny rozpočet. Ten vyrátaný odhad je niekde medzi 80 mil. eur až 120 mil. eur, samozrejme, od počtu detí, ktoré prejavia o toto opatrenie záujem. Suma je súčasťou 400 mil. balíka určeného na sociálne opatrenia. Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ako i s právom Európskej únie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 17:37 - 17:39 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega, v prvom rade si myslím, že v rozprave by ste mali naozaj vystupovať k obsahu zákona, to keby sme urobili my, tak už pán Dostál vyskakuje ako čertík z krabičky. Po druhé, nechápem tú osobnosť toho vášho tónu, lebo ja si nepamätám, že by niečo podobné som ja niekedy predviedol k vám. Myslel som si, že autorom takýchto narážok je len Igor Matovič, o ktorom si možno viacerí, alebo väčšina z nás, myslí svoje. Keď už hovoríte o tej pravde, tak vám nejakú pravdu tiež chcem povedať.
Pán Poliačik, nestačí si namaľovať tvár inou farbou a tváriť sa, že ste nový politik. Vy ste boli súčasť SaS, organizácie nejakej, o ktorej vám chcem povedať pár právd. Vy ste zamlčali, že šéf tejto organizácie Richard Sulík raňajkoval s Mariánom Kočnerom, popri vymenovávania všetkých hriechov, ste toto zamlčali, túto pravdu a radil sa o voľbe generálneho prokurátora. Vy aj pán Dostál hovoríte o znásilňovaní ústavy, tak vám chcem pripomenúť dve veci, obom.
Po prvé, zatvárali ste ústa poslancom strany SMER - SD, keď sme boli v opozícii, ale hlavne vy, liberál, ste dovolili, aby sa odsúhlasila verejná voľba namiesto tajnej. Pán Dostál a spol hovorili, že tajná voľba je výdobytok nežnej revolúcie a napokon prispeli k tomu, aby sa hlasovalo o tajnej voľbe. Vaša štvorica, pán Dostál. A vy, ako liberál, pán Poliačik, vy ako liberál, ste len potichu sa prizerali na eštébacke praktiky pána Galka, ktorý odpočúval svojich kolegov, zamestnancov, radových občanov a chcel mňa a chcel mňa ako hovorcu opozičnej strany. Takže, keď sa chceme baviť o pravde a kto je kto, tak môžme aj takto diskutovať, ale ja naozaj, pán Poliačik, by som sa rád vrátil k obsahu zákona a nebol osobný, naozaj nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 17:15 - 17:17 hod.

Erik Tomáš
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 16:55 - 16:57 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán Mihál, doteraz to bola naozaj vecná diskusia, až kým ste druhýkrát nevystúpili vy. Tak dobre, ako chcete, ako chcete. Obávam sa ale o vašu výbušnú povahu. Po prvé, nestrašte krátením dôchodkov, pretože boli ste to vy, ktorý hovoril, že čím viac sa bude zvyšovať minimálna mzda, tým sa viac bude prepúšťať. Vidíme výsledok.
Po druhé, k tomu vášmu slávnemu druhému pilieru jeden fakt. Sociálna poisťovňa vydala oficiálne stanovisko, podľa ktorého dvojpilierová penzia za minulý rok je v priemere o 26 eur nižšia ako tá, ktorú ľudia poberajú zo Sociálnej poisťovne. A teraz k tým ostatným veciam. Vy nám idete pripomínať Mariána Kočnera, vy, ktorého bývalý šéf Richard Sulík s Mariánom Kočnerom raňajkoval a radil sa s ním o voľbe generálneho prokurátora? Vy nám vyčítate rozkrádačky, ktorého podpredsedníčka strany pani Macháčková, primátorka Prievidze prihrala sama sebe pozemok za babku? Prestaňte s tým aspoň pri týchto vecných témach, keď ide o ľudí. Pán Mihál, ja cítim takú tú vašu škodoradosť, ako sa tešíte, že tá novela neprejde. Toto naozaj do politiky nepatrí. Buď v niečo veríme, neveríme, ale byť takto škodoradostný, nehnevajte sa na mňa, to je už také detinské.
A na záver, pán Mihál, z vašich úst, toto treba, tam treba, rodinám, deťom. Neboli ste vy dva roky ministrom práce? Neboli ste? Čo ste urobili pre ľudí, čo ste urobili pre deti, čo ste urobili pre rodiny? Jedno veľké nič. Takže je to veľké farizejstvo z vašej strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 16:39 - 16:41 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega, ja zase považujem za nekorektné citovať len tie analýzy, ktoré vám vyhovujú. Viete dobre, že po prvé nie je možné stanoviť presné dáta, pretože to nevie urobiť naozaj nikto a predpokladám, že ani vy. Lebo presné dáta budú závisieť od vývoja ekonomiky, demografického vývoja a ďalších a ďalších mnohých faktorov. Hrubé odhady ale stanovené boli a my sme predsa hneď na začiatku povedali, že vieme, že to niečo budú stáť, pretože sociálna politika niečo stojí. My sa ale na rozdiel od vás nepozeráme na ľudí cez tabuľky, ale vnímame vždy sociálny rozmer. Citujeme Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, ale už menej chcete citovať Inštitút finančnej politiky, ktorý hovorí napríklad o tom, že náklady na dôchodky sa budú až do roku 2034 znižovať. Spochybňujete, že ľudia na Slovensku sa dožijú v zdraví priemerne veku 55 rokov. Už tvrdíte, že to bolo určite len nejaká slabá anketa, pritom ide o seriózny zber. A naozaj sa chcem opýtať, či keď vieme dobre, že ľudia začínajú mať vážne problémy zdravotné v 55, či ich chceme naozaj nútiť pracovať do 70 a viac. Mohol by som pokračovať, ale na záver mám len jednu otázku. Ani vy, ste neprišli a nepredložili iné riešenie alebo alternatívu k tomu nášmu. A keďže ste nepredložili takéto riešenie, tak mám za to, že vy súhlasíte s tým, aby ľudia odchádzali do dôchodku vo veku 68, 70 a viac. Nič iné mi z toho vyjsť nemôže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 16:11 - 16:13 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán kolega vám v opozícii ten Robert Fico neuveriteľne chýba. Vy naňho hovoríte aj vtedy, keď tu nie je. Ja neviem, čo budete robiť, keď tu raz Robert Fico v tej politike nebude. Ja som tiež Husákové dieťa, čiže Husákové dieťa ide hovoriť na Husákové dieťa, aj keď vy tento fenomén šírite oveľa lepšie, lebo ste splodili 4 deti, ja len 2, takže chcem pogratulovať na úvod a to je ten správny prístup, pretože rodinná politika, dobrá rodinná politika a pôrodnosť je jedným z riešení ako danú situáciu zastropovania veku do dôchodku aj riešiť systémovo. Opäť strašenie nízkymi dôchodkami alebo vyššími odvodmi. Chcem vám opäť pripomenúť, že aj v súčasnosti je Sociálna poisťovňa v deficite a nikomu sa dôchodky nekrátia, čiže je to len otázka nastavenia priorít a zároveň vás chcem poopraviť, respektíve vás upozorniť, že deficit Sociálnej poisťovne neustále klesá. V roku 2020 bude vyrovnaný. Je naozaj otázka, lebo hovoríte, však budeme mať nízke dôchodky, ale potom sa ja opačne opýtam, keď nebude strop odchodu do dôchodku, tak či sa vôbec dožijeme tých dôchodkov a keďže mám málo času, ešte som mal toho na vás viac, chcem sa opýtať, vy ste vlastne z akého hnutia z OĽaNO, pretože chcem vám pripomenúť, že vaše hnutie OĽaNO sa pôvodne veľmi hlásilo k tejto iniciatíve, no ale teraz sa ukazuje, že išlo len asi o, že ide len o politikárčenie, pretože nevieme zohnať vášho lídra pána Matoviča, ten hovorí, že nikto z nich nechce rokovať, už toľko sms-iek a telefonátov čo mal od nášho predkladateľa, takže asi tam bude niečo falošné v tom, takže vás chcem poprosiť, skúste mu zavolať, že chceme sa naozaj stretnúť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 11:24 - 11:26 hod.

Erik Tomáš