Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

7. 12. 2017 o 14:50 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 7. 12. 2017 14:50 - 14:52 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Európska komisia prezentovala 31. mája 2017 balík mobility, ktorý sa týka legislatívnych návrhov v cestnej doprave. Tento balík obsahuje aj návrhy ohľadom zmeny legislatívy pri vysielaní pracovníkov. Estónske predsedníctvo začalo tento balík prerokovávať na pracovných skupinách Rady a zároveň prezentovalo správu o pokroku na zasadnutí rady ministrov pre dopravu.
Pre dopravu bude v budúcnosti v oblasti vysielania pracovníkov prijatá osobitná právna úprava, tzv. lex specialis. Do prijatia tejto právnej úpravy budú na dopravu uplatňovať súčasne platné podmienky. Tranzit vo vzťahu k vysielaniu pracovníkov bol diskutovaný aj na rade EPSCO, kde zasadajú ministri zodpovední za politiku v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí, zdravia a spotrebiteľských záležitosti zo všetkých členských štátov Európy. Na rokovaní rady EPSCO Slovenská republika podporila kompromis na základe vyhlásenia Európskej komisie, že ustanovenie smernice o vyhlásení pracovníkov na tranzit neuplatňujú. Pán poslanec, ak vám dám, v pondelok, v utorok v Bruseli tiež odzneli tieto otázky, ktoré ste vy načal. Musím povedať, že prechod tranzitnými krajinami nebude treba pripravovať, tie podklady, ktoré boli, je vylúčený a o ostatných sa rokuje. Myslím si, že v najbližšej dobe, keď budú predsedať bulharskí kolegovia v Európskej únii, tento veľmi závažný balík sa dorieši.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7. 12. 2017 14:46 - 14:49 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Pán minister ďakuje za otázku, pán poslanec. K vašej otázke (reakcie z pléna); jáj, áno, tieňový; k vašej otázke týkajúcej sa možného privatizovania vodných plôch na Slovensku cez pripravovaný návrh zákona o rybárskej oblasti mám nasledovné. Podľa čl. 4 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sú vodné toky a podzemné vody vo vlastníctve Slovenskej republiky. Pokiaľ predmetná otázka naráža na ustanovenie § 4 návrhu zákona o rybárstve týkajúcej sa pridelenia výkonu rybárskeho práva, poznamenávam, že k predmetnému ustanoveniu boli v rámci interného pripomienkového konania vznesené pripomienky odbornými útvarmi a rezortnými organizáciami ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
V rámci interného pripomienkového konania si Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., ako odborná organizácia ministerstva životného prostredia v súlade so zákonom o vodách, spravujúca vodné toky Slovenskej republiky, uplatnil pripomienku v nasledovnom znení. Správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobných vodných tokov ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva v ním spravovaných vodných tokov.
K uvedenému ustanoveniu si uplatnila pripomienku aj ďalšia odborná organizácia ministerstva životného prostredia a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v takomto znení: Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o ochranné územie prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody. Pre komplexnosť uvádzam, že v súčasne platnom právnom predpise upravujúcom problematik rybárstva má podľa § 4 ods. 3 Slovenský rybársky zväz ako občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, možno povedať, výsostné právo výkonu rybárskeho práva vo vodných tokoch napriek tomu, že nie je štátnou organizáciou. Na základe uvedených skutočností rázne odmietam tvrdenie, že prostredníctvom návrhu zákona o rybárstve má ísť o privatizáciu vodných tokov na Slovensku. Vodné toky sú v zmysle citovaného článku ústavy naďalej výlučne vo vlastníctve Slovenskej republiky a uchádzanie sa o výkon rybárskeho práva štátnymi organizáciami Slovenským vodohospodárskym podnikom a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v rámci legislatívneho procesu v návrhu zákona o rybárstve, ktorý je zatiaľ len v štádiu vyhodnocovania pripomienok vznesených v rámci medzirezortného pripomienkového konania, celkom iste nemožno považovať za privatizáciu vodných tokov alebo iných vodných útvarov.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7. 12. 2017 14:33 - 14:36 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán poslanec, v pondelok, v utorok sme boli Bruseli a toto bola jedna z tém, ktorá teraz tlačí tak Maďarsko, Slovensko, Rakúsko a hlavne tam, kde je to výber mýta aj elektronickou formou. Na druhej strane jednoducho okrem toho, že sa snažíme zachytiť týchto blicérov povediac na hraniciach spolu s policajtmi, lebo len policajti môžu vyberať pokuty, samozrejme, inú možnosť nemáme. Aj toto je na druhej strane obmedzené tak, že priamo na hraničnom, v priestore hraničnom nemôžte túto činnosť vykonávať, čiže môžte po prvej možnosti vybočiť z diaľnice, potom pokutovať šoféra. Čiže ak si zoberieme Rakúsko, keď nevybočí šofér na Jarovce, tak ho tam predtým nemôžte, má možnosť odísť z diaľnice a potom, keď pokračuje ďalej, vtedy ho máte možnosť chytiť. Sú to medzinárodné predpisy, ktoré musíme dopĺňať.
Samozrejme, robí nám to obrovský problém a nielen nám, jednoducho. Zvažovali sme nad tým, čo napríklad zaviedli Maďari, že posielajú k nám cez našu právnickú kanceláriu pokuty, ale nie je to 100-percentne v súlade so zákonom. Pretože vymáhanie dát, čo ja som dostal informácie, nerobia tým spôsobom, že jednoducho len vtedy môžte vypýtať meno k evidenčnému číslu, ak máte nejaký podnet. Ak ten podnet nie je v tom zozname, že on je blicérom. Podľa mňa keby to bolo, tak Rakúšania to robia hneď. Pretože vy keď prejdete rakúske hranice bez známky a pôjdete do Schwechatu, sa otočíte naspäť, nikto vám nič nespraví, pokiaľ vás nezachytí policajt a pokutuje. To je terajší tento stav.
Ja veľmi dúfam a verím, že v rámci tohto celého európskeho balíka toto bude riešené a ten EUCARIS sa rozšíri práve o to, lebo tam je šesť alebo sedem možností, za čo vás môžu pokutovať, a práve toto tí blicéri na mýtne známky nie sú. Takže ja neuvažujem teraz najať maďarskú právnu kanceláriu alebo opačne, aby nejakým takýmto, myslím si, že zahmleným spôsobom vymáhala od vodičov tieto pokuty. A mali sme prípady a dostávame listy od občanov, či majú zaplatiť, nemajú zaplatiť. Podľa môjho názoru súd môže rozhodnúť, či právom vymáhajú, neprávom. A neviem, nepamätám si, ale mám informáciu, že už bolo nejaké pozitívne súdne rozhodnutie voči tým, ktorí vymáhajú od tých vodičov, ktorí, v úvodzovkách, sú blicéri.
Ďakujem, toľko len.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7. 12. 2017 14:28 - 14:32 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, vážený pán poslanec. Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, tak ako aj pred zavedením elektronickej formy diaľničnej známky vykonávajú podľa § 9 ods. 1 zákona č. 488/2013 kontrolu dodržiavania a povinnosti prevádzkovateľa vozidla a vodiča podľa tohto zákona osoby poverené výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Priestupcovia sú riešení blokovou pokutou namieste. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky napriek tomu dlhodobo podporuje potrebu legislatívnej úpravy výmeny informácie o neplatičoch cestných poplatkoch, t. j. mýta a diaľničnej známky na celoeurópskej úrovni. V súčasnosti totiž existujú účinné; neexistujú účinné mechanizmy sankcionovania zahraničných deliktov na úsekoch spoplatnenia v režime tzv. objektívnej zodpovednosti, kedy dochádza ku kontrole plnenia povinnosti úhrady za využitie spoplatnených úsekov a k získavaniu dôkazov nesplnenia si tejto povinnosti bez zastavenia vozidla. Neexistuje totiž legálny spôsob získavania údajov o prevádzkovateľoch vozidiel na základe rozoznávaného evidenčného čísla vozidla.
Vzhľadom na absenciu právnej úpravy na úrovni Európskej únie na úseku úhrady mýta či diaľničnej známky niektoré členské krajiny pristupujú k alternatívnym riešeniam, zazmluvňujú advokátske kancelárie za účelom vymáhania pokút, získavania údajov evidencie vozidiel na hrane legislatívy, ktoré podľa nášho názoru nie sú legislatívne čisté, prinášajú nedostatočné; prinášajú dodatočné náklady pre správcu spoplatnenia a pre delikventov o zvýšení administratívnu záťaž. Ministerstvo dopravy a výstavy Slovenskej republiky preto riadnym, v riadnom predbežnom stanovisku k návrhu európskej smernice parlamentu a rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a o uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii, podporila a podporuje návrh tejto smernice.
Využitie fungujúceho európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov EUCARIS pri výmene informácií o prevádzkovateľoch vozidiel na účely pokutovania deliktov spáchaných na úseku spoplatnenia pozemných komunikácií na území iného členského štátu ako toho, v ktorom registrované vozidlo, ktorým bol spáchaný delikt, sa javí z pohľadu procesov i nákladov najefektívnejšie riešenie, riešením, ktoré podporujú viaceré členské štáty EÚ, a keďže k EUCARIS-u pristúpili, resp. zvažujú pristúpiť aj niektoré krajiny mimo Európskej únie. Výraznejší pokrok v tejto veci sa očakáva počas predsedníctva Bulharska, ktoré bude hľadať dohodu medzi členskými štátmi a následne začnú rokovanie s Európskym parlamentom. Čo sa týka vymáhania nezaplatených pokút po termíne platnosti, tak túto činnosť následne zabezpečia – tak ako pri iných neuhradených pokutách – centrá podpory, ktoré patria pod ministerstvo vnútra.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7. 12. 2017 14:19 - 14:20 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni, novootvorený úsek D3 Žilina – Strážov, Žilina – Brodno je súčasťou diaľničného prepojenia na Poľsko a zároveň tvorí severozápadný obchvat mesta Žilina. Jeho otvorenie skráti vodičom smerujúcim na sever čas za volantom o zhruba štyri minúty a okamžite odľahčí dopravnú situáciu v Žiline, najmä na križovatke Kragojevská a na teraz veľmi vyťaženej žilinskej estakáde. Ešte podstatnejšie benefity Žilina pocíti na dostavaní južného obchvatu mesta. Keď bude dokončený tunel Višňové, z centra mesta vďaka úseku D3 Žilina – Strážov, Žilina – Brodno úplne zmizne aj celý tranzit a to nielen zo severu na juh, ale aj zo severu na východ a späť. Práve preto má zmysel budovať kompletné obchvaty miest a nie iba polovičné riešenia a, samozrejme, dokončiť rozostavané stavby, ktoré sú v štádiu rozostavanosti. Z tohto dôvodu chceme pokračovať aj v budovaní obchvatu miest Prešov a Košice a tak má vzniknúť ucelený dopravný systém, ktorý prinesie trvalé riešenie.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 30. 11. 2017 14:58 - 14:58 hod.

Árpád Érsek
Nakoľko neodznela otázka, len doplním dve vety. Vážený pán kolega, ale vy zabúdate stále na servisovanie rušňov a na výpadky rušňov. To je obrovská suma, ktorú, vy o tom nerozprávate. Vy hovoríte len o nákupnej cene rušňov a nie o zabezpečení a prevádzkyschopnosti, čo sú servisy, pri výlukách je to okamžité nahradenie novým rušňom a tak ďalej. Len toľko som chcel.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30. 11. 2017 14:52 - 14:56 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán podpredseda, vážení, pani poslankyne, páni poslanci, rezort dopravy má s Útvarom hodnoty za peniaze dohodnuté pravidlá, ktoré projekty a kedy prehodnocujú a akým spôsobom. Túto dohodu sme si vzájomne odsúhlasili a prenájom, respektíve lízing rušňov do tejto dohody nespadajú. Navyše ŽSSK potrebuje rušne pustiť do prevádzky čo najskôr, a preto neuvažujeme dodatočnom prehodnocovaní už rozbehnutých súťaží, pri ktorých nie sú pochybnosti o ich účelnosti a efektivite.
Cieľom Železničnej spoločnosti Slovensko je postupne poskytovať rýchlejšiu, kvalitnejšiu prepravu všade tam, kde to bude umožňovať železničná infraštruktúra. Na úseku od Bratislavy po Púchov už máme vybudovaný úsek, ktorý umožňuje dosahovať rýchlosť vlakov 160 kilometrov za hodinu. Pre tento účel sa od 10. decembra tohto roka pripravili cestovný poriadok, ktorý už reflektuje na túto možnosť. Úlohou ŽSSK preto bolo zabezpečiť do tohto termínu vozidlový park tak, aby touto rýchlosťou mohli premávať vozne i rušne. Dostupné rušne ŽSSK schopné jazdiť takouto rýchlosťou sú značne zastarané, s nedostatočnou spoľahlivosťou a v dnešnej dobe už využívané na iných linkách, čo je výsledkom dlhodobo zanedbaného procesu a modernizácie. Naším cieľom je, aby sa rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu mohli trvalo a spoľahlivo dopraviť systémové taktové rýchliky a na to bolo potrebné doplniť pár vozidiel o dostatočný počet už toho zodpovedajúcich takýmto technickým parametrom.
Na trhu nie je veľa typov vozidiel, ktoré jednak umožňujú pre osobnú dopravu takúto rýchlu dopravu a zároveň sú použiteľné aj na prepájanie, ktoré máme na úseku Bratislava – Košice. Preto je veľmi nekorektné porovnávať jednosystémové rušne s dvojsystémovými, ktoré môžu premávať aj na úsekoch so striedavým napätím, aj s jednosmerným napätím, od čoho sa odvíja aj samotná cena. Neviem, či ste úmyselne alebo iba z neznalosti spravili pri vašej mediálnej sebaprezentácii jednoznačné chyby. Ale v prípade, ak máte záujem o odbornú diskusiu a nie iba o politický marketing, tak by ste sa mali nabudúce a mali lepšie pripraviť a porovnávať porovnávateľné. Ak by ste tak urobili a napríklad by ste aspoň správne pozreli cenu, za ktorú nakupovali v Čechách, tak by sa vám nestalo, že ste český nákup podhodnotili o viac ako 10 mil. eur. Úplne nesprávne a neodborne ste odhadli údržbu rušňov za zhruba 30 mil. eur.
Navyše, keďže na diaľkovú dopravu nie je možné využívať prostriedky fondov Európskej únie, ŽSSK ani rezort dopravy nemá také množstvo finančných prostriedkov, ktoré by nad rámec svojich rozpočtov mohlo použiť na jednorazový nákup takýchto rušňov. Rušne typu Vectron patria medzi najkvalitnejšie v Európe. ŽSSK napriek tomu nešla do lízingov bezhlavo, už v marci dohodla trojmesačne bezodplatný prenájom tohto rušňa, aby ho otestovala v slovenských podmienkach. Som však presvedčený, že skrátenie cestovnej doby a samotné zlepšenie cestovania s takýmito rušňami najlepšie v prvom rade ocenia samotní cestujúci, a to bude najlepšia vizitka toho, že vynaložené prostriedky budú používané, že nebudú používane neúčelne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28. 11. 2017 18:26 - 18:28 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, vážené poslankyne, poslanci, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických, elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený návrh zákona z dôvodu dosiahnutia úplnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/61 Európskej únie z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí a transpozície rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 585/2014 Európskej únie z 15. mája 2014 o zavedení interoperabilnej služby eCall v celej Európskej únii, ktorou sa rozšíria služby poskytované obyvateľom na čísle tiesňové volanie č. 112 o volanie eCall. Návrh zákona ďalej zabezpečuje rovnaký prístup k tiesňovým službám poskytovaných na čísle tiesňového volania 112 aj pre osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom krátkych textových správ, SMS.
Boli sme oboznámení so spoločnou správou gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Súhlasíme so všetkými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Vážené dámy, vážení páni poslanci, prosím o súhlas.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28. 11. 2017 18:15 - 18:16 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, dovoľte mi uviesť odôvodnenie, materiál návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej.
Tento návrh predkladá vláda Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady podľa čl. 86 pism. d) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada vyslovuje súhlas medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú, priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Zároveň ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. VII ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky pred ratifikáciou, ktorou si vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Na jej vykonávanie nie je potrebné prijať alebo meniť žiadne vnútorné právne predpisy. Dohoda bola podpísaná v Bruseli dňa 2. decembra 2010 všetkými vtedajšími členskými krajinami Európskej únie, zástupcom EÚ, zástupcom Gruzínska. Dohoda bola, pardon, inicializovaná 5. marca 2010 ako pokračovanie horizontálnej dohody o leteckých službách medzi Gruzínskom a Európskym spoločenstvom, ktorá bola v platnosti od marca 2008. Dohoda vytvorila na leteckom trhu Európskej únii s Gruzínskom nové liberálne podmienky pôsobení leteckých dopravcov zmluvných strán.
Uzavretím tejto dohody existuje možnosť nadviazania priameho pravidelného leteckého spojenia medzi letiskami na území Slovenskej republiky a Gruzínska. V súčasnosti evidujeme záujem gruzínskeho leteckého dopravcu Georgian Airways na presun letov z Tbilisi z letiska Viedeň na letisko v Bratislave od marca 2018. Predkladaná dohoda nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyv, vplyv na životné prostredie, na informatizáciu a služby verejnej správy pre občana.
Dohoda je v súlade so zahraničnými záujmami Slovenskej republiky. Odporúčam vysloviť súhlas.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28. 11. 2017 18:00 - 18:00 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V krátkosti, aby ste nemysleli, že nevystúpim, tak, samozrejme, neobávam sa. Máte čiastočne pravdu, pán poslanec. Na druhej strane účinnosť toho zákona, ktorý dnes som stiahol, by bola o mesiac skôr, pretože ministerstvo vnútra nebolo pripravené a potrebuje na to 3 mesiace, aby nabehli na ten nový systém pokút a všetkých tých, čo s tým súvisí. Je to teraz v pláne na 20. 5., pán poslanec, je to na poslancoch Národnej rady.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis