Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

17. 5. 2018 o 15:02 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 17. 5. 2018 15:02 - 15:03 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, ja predpokladám, že budú. A poviem vám prečo. Prečo by neboli? Pretože tu hocičo spravíte v tejto republike, čo sa týka verejného obstarávania, všetko je napadnuté. Buď sú to občianske združenia, alebo firmy, ktoré tú súťaž nevyhrali. Čiže ja pevne verím s vami, ak to tak ostane, že v treťom kvartáli tú Nižnú môžme začať robiť, pretože finančné prostriedky sú na to vyčlenené. Dôvod tam nevidím. Dôvod je taký istý jak pri ostatných, čo som už, možno v médiách ste zachytili. Všetko, čo sa dá, všetko sa napáda. Jednoducho ideme smerom, že musíme zmeniť tie zákony tak, aby samozrejme ľudia sa mali právo vyjadriť k veci, čo sa ich týka, ale nie napríklad, že z Bratislavy budem napádať v Trebišove, či sa tam bude stavať cesta 1. triedy a v akom rozsahu. Ďakujem. Hotovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 5. 2018 15:00 - 15:01 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, dňa 8. augusta 2017 bolo vo Vestníku pre verejné obstarávanie zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazka výstavka rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, užšia súťaž. Dňa 6. marca 2018 sa uskutočnilo otváranie ponúk, časť ostatné. Komisia po vyhodnotení predložených ponúk konštatovala, že jeden z uchádzačov zásadným spôsobom porušil podmienky verejnej súťaže a z uvedeného dôvodu bol zo súťaže vylúčený. Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie nie je ukončené, nemožno v jeho priebehu poskytovať konkrétnejšie informácie. Vylúčený uchádzač využil svoje právo a podal v zákonom stanovenej lehote voči vylúčeniu námietku. Aktuálne o námietke rozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie. Nasledovať bude otváranie časti ponúk kritériá, takzvaná cenová časť. V prípade, ak nebudú zo strany uchádzačov podané revízne postupy, termín spustenia výstavby je tretí kvartál 2018, je stále reálny. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17. 5. 2018 15:00 - 15:01 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, náklady na reformu duálneho vzdelávania v rokoch 2018 až 2021 boli vyčíslené v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, ktorá je súčasťou návrhu novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave v celkovom objeme 35 360 610 euro. Nakoľko súčasťou návrhu národného programu výchovy a vzdelávania je aj ďalšie skvalitnenie systému duálneho vzdelávania a podpora vstupu malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania boli tieto náklady premietnuté aj do predpokladaných nákladov na realizáciu národného programu výchovy a vzdelávania. Všetko.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17. 5. 2018 14:47 - 14:50 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, Európska únia k parížskej dohode zaviazala k celkovému zníženiu emisií a skleníkových plynov do roku 2030 o najmenej 40 % v porovnaní s rokom 1990. Tento cieľ sa bude implementovať vo viacerých opatrení.
Prostredníctvom európskej schémy obchodovania s emisnými kvótami je potrebné dosiahnuť zníženie emisie o 43 % v porovnaní s roku 2005. V sektoroch mimo schémy obchodovania, malé zdroje – poľnohospodárstvo, doprava a podobne – je potrebné dosiahnuť zníženie o 30 % oproti roku 2005.
Slovenská republika ako súčasť Európskej únie sa na tomto záväzku, samozrejme, podieľa cez schému obchodovania, kde sa budú postupne znižovať bezplatne prideľované kvóty. Čo sa týka sektorov mimo schémy, tam je potrebné na Slovensku do roku 2030 znížiť emisie o 12 % v porovnaní s rokom 2005.
Naše emisie skleníkových plynov sa v súčasnosti pohybujú na úrovni okolo 41 mil. ton ročne, čo predstavuje cca 45-percentné zníženie oproti roku 1990. Budeme sa snažiť tento trend udržať postupne a emisie znižovať. Preto v súčasnosti finalizujeme štúdiu so Svetovou bankou, ktorá bude východiskom k príprave nízkouhlíkovej stratégie Slovenska. Táto stratégia bude identifikovať hlavné ciele a opatrenia pre Slovenskú republiku do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.
Treba podotknúť, že parížska dohoda sa zatiaľ naplno neimplementuje, keďže momentálne pracuje medzinárodné spoločenstvo na príprave spoločných pravidiel. Slovensko sa týchto rokovaní intenzívne zúčastňuje jednak v rámci Európskej únie a jednak aj na úrovni Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Nové pravidlá by sa mali prijať v decembri v poľských Katoviciach. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 5. 2018 14:43 - 14:44 hod.

Árpád Érsek
To, čo som teraz mal čas overiť, to, spripomienkovať duálne vzdelanie zatiaľ, a zatiaľ mi povedali, že nie je ešte zatiaľ u nás ten materiál v pripomienkovom konaní. To mám ja z ministerstva dopravy informáciu.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17. 5. 2018 14:40 - 14:43 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakuje pani ministerka za otázku. Ak vaša otázka smeruje k udeleniu vedecko-pedagogickej alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, tak je potrebné jednoznačne zdôrazniť, že ich udeľovanie je vo výhradnej pôsobnosti vysokých škôl a ich vedeckých rád a neumožňuje zmeny týchto ustanovení zákona o vysokých školách. Ide o výhradne akademickú otázku a v tomto smere je opodstatnené rozvíjať akademickú a kultúru samosprávnosť. Je na habilitačnej alebo inauguračnej komisii, aby posúdili publikačnú činnosť žiadateľa o udelenie titulu a jeho prínos na vedecké poznanie v príslušnom študijnom odbore a následne na vedeckej rade vysokej školy alebo fakulty, aby rozhodla o splnení príslušných kritérií na udelenie titulu.
Súčasne to, či je daný časopis alebo nie je predátorsky, nie je vždy jednoznačné a v čase sa to mení. Časopis, ktorý je v súčasnosti štandardný, o niekoľko rokov môže byť predátorský. Databáza Scopus vytvára ranking časopisov podľa viacerých indexov, ktoré používa jeden z nich, SCImago Journal & Country Rank, využíva ministerstvo aj pri financovaní verejných vysokých škôl, ale tieto nezaručujú, že daný časopis nemá prvky predátorského časopisu. Aj preto v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií chceme pokračovať v edukácii problematiky predátorských časopisov prostredníctvom akademických knižníc hľadaním nástrojov na podporu etického publikačného správania a v systéme financovania motivovať vysoké školy k relevantným publikáciám.
Pri prijatí zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania chceme v štandardoch pre habilitačné a inauguračné konanie dať názor na kvalitu, nie na kvantitu publikačných výstupov. V národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania chceme zmeniť systém hodnotenia tvorivej činnosti vysokých škôl, v prípade publikačných výstupov zaviesť kombináciu CVTI scientometrických ukazovateľov a zamerať sa na špičkové výstupy, čim sa články predátorských časopisov stanú bezpredmetné. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17. 5. 2018 14:30 - 14:32 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, Národná rada Slovenskej republiky schválila 14. marca 2018 zákon 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel cestnej premávky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré nadobudnú účinnosť 20. mája 2018. K tomuto zákonu ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vypracovalo 11 vykonávacích právnych predpisov, vyhlášok, ktoré nadobudnú účinnosť tiež 20. mája 2018. Jedna z týchto vyhlášok, konkrétne Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly, upravuje aj lehoty technických kontrol.
K zmenám v oblasti lehôt technických kontrol dôjde s účinnosťou 20. mája 2018 nasledovne: vozidlá kategórie L1e, malé motocykle do 50 kubických centimetrov, kategórie L2e malé trojkolky do 50 kubíkov, kategórie O1 malé pripojené vozidlá do 750 kg, kategórie R1 malé prípojné vozidlá za traktor do 1500 kg nebudú podliehať pravidelnej technickej kontrole. Čiže nemusia chodiť na technickú kontrolu.
Vozidlá kategórie L3aa1, motocykle od 50 do 125 kubických centimetrov kategórie L4aa1, motocykle s postranným vozíkom do 50 kubických centimetrov, od 50 kubíkov do 125, kategórie O2 prípojné vozíky od 750 kg do 3500 kg kategórie L2, prípojné vozidlá za traktor od 1500 do 3500 kg sa zvyšuje lehota pravidelnej technickej kontroly na frekvenciu raz za štyri roky.
V ostatných kategóriách vozidiel nedošlo k žiadnym zmenám pretože tu sme v prevažnej miere viazaní s európskom smernicou a rovnako aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v pripomienkovom konaní namietalo predlžovanie lehôt z dôvode zlej kvality ovzdušia. Snažíme sa v maximálnej miere vychádzať v ústrety občanom za súčasnej ochrany bezpečnostných vozidiel, udržateľnosť z hľadiska vplyvov dopravy na životné prostredie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

17. 5. 2018 14:27 - 14:29 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Požiadať o povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete súčasných staníc si bude možné už od 20. mája 2018, kedy začne platiť zákon o prevádzke vozidiel cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten schválila Národná rada Slovenskej republiky 14. marca 2018 a sú v ňom stanovené presné podmienky, za akých je možné povoliť zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete súčasných staníc. Ministerstvo dopravy navyše vo svojom webe zverejnilo podrobný návod, ako sa dá o STK požiadať aj so vzormi žiadostí. Naším cieľom je, aby majitelia vozidiel mali viac možností na rýchlu a kvalitnú kontrolu v stanici technickej kontroly a celý proces chceme robiť maximálne transparentný.
V okresoch a krajoch, kde je stanovený fixný počet takýchto staníc, na získanie povolenia na založenie ďalšej stanice technickej kontroly nad rámec fixného počtu staníc je potrebné preukázať, že počet evidovaných vozidiel v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly.
Ďalším dôvodom zakladajúcim možnosť rozšírenia siete je, aby potrebné kapacity v doterajšej sieti stacionárnych staníc technickej kontroly boli v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo si to vyžadujú regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17. 5. 2018 14:27 - 14:29 hod.

Árpád Érsek
Pán poslanec, neviem vám na to odpovedať. Keď je na medzirezortnom pripomienkovom konaní, určite máme ten materiál, ale neviem, či sme ho už pripomienkovali alebo je v pripomienkovom konaní u nás.
Neviem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17. 5. 2018 14:23 - 14:26 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, pani ministerka ďakuje na otázku, dovoľte, aby som ju prečítal.
Vážený pán poslanec, v rámci systémových krokov súvisiacich s implementáciou systému duálneho vzdelávania do praxe je potrebné počítať práve s investíciami súvisiacimi s nastavením motivačných mechanizmov pre zamestnávateľov a školy, ktorí sú hlavnými realizátormi výkonu systému duálneho vzdelávania. Podpora vytvárania uvedených partnerstiev medzi zamestnávateľmi a školami vytvára priestor na vyššiu kvalitu a atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy, čím sa vytvárajú pre žiakov podmienky na kvalitné, inovatívne vzdelávanie v súlade s potrebami trhu práce a u konkrétnych zamestnávateľov.
Naštartovanie tohto procesu bude mať za následok zvýšenie
===== zvýšenie počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania a pri dosiahnutí istého počtu žiakov škôl a zamestnávateľov v tomto systéme dôjde aj k ustáleniu finančných nákladov, ktoré štát vynakladá na zabehnutie uvedeného systému.
Najdôležitejším prvkom, ktorý dokazuje návratnosť finančných prostriedkov investovaných do systému opatrení a infraštruktúre duálneho vzdelávania, spočíva predovšetkým v úspore nákladov na podporu nezamestnanosti mladých ľudí, ktorí sa po ukončení štúdia uplatnia vo firmách, v ktorých sa v rámci systému duálneho vzdelávania pripravovali na svoje budúce povolenie.
Možnosť ďalšieho profesijného rastu tvoria inovácie aj zvyšovanie konkurencieschopnosti povedú k zvyšovaniu zamestnanosti, tvorbe nových pracovných miest, resp. zvyšovaniu kvality podnikateľského prostredia a poskytovaných služieb, čím dochádza k zvyšovaniu investície do ďalšieho rozvoja podnikania alebo rozširovania výroby. V neposlednom rade dôjde k úspore v rámci potreby rekvalifikácie úspešných uchádzačov o zamestnanie, ktoré nie sú uplatniteľní na trhu práce v odboroch vzdelávania, ktoré študovali. Systém duálneho vzdelávania vo svojom jedinečnom, jedinečným prepojením na trhu práce optimalizuje využívanie ľudských zdrojov a zabraňuje sekundárnemu doškoľovaniu v oblastiach, ktoré môžu byť pokryté formálnym vzdelávaním.
Vážený pán poslanec, poslanci, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis