Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prednesenie interpelácie

21. 6. 2017 o 17:44 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Prednesenie interpelácie 21. 6. 2017 17:44 - 17:54 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, členovia vlády, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol tiež dve moje interpelácie. Jedna sa bude týkať ministra hospodárstva pána Žigu a druhá, druhá je adresovaná riaditeľke Slovenského pozemkového fondu. Takže začnem pánom ministrom.
Pán minister, v minulom volebnom období poukazovali poslanci Národnej rady, nášho hnutia OĽANO – NOVA na možnú protiústavnosť niektorých ustanovení zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä tých, ktoré sa týkajú poskytovania jednorazovej náhrady vlastníkom nehnuteľností zo strany držiteľov povolenia, respektíve nimi poverených osôb. Bolo poukazované predovšetkým na neprimeranosť náhrady a nevhodnosť mechanizmu vyplácania náhrady, ktorú zvolil zákonodarca. Oba zákony pritom obsahujú identické ustanovenia, ktoré upravujú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva, konkrétne § 10 zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.
Keďže vláda Slovenskej republiky odmietala vykonať nápravu, vec posudzoval Ústavný súd Slovenskej republiky a to vo vzťahu k § 10 zákona 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Vo svojom náleze, spisová značka PL. ÚS 42/2015 zo dňa 12. 10. 2016 skonštatoval protiústavnosť § 10 ods. 5 druhá, tretia a štvrtá veta, § 10 ods. 9, § 10 ods. 10 prvá a tretia veta a § 10 ods. 12 prvá, druhá a štvrtá veta zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, pričom poukázal najmä na svoju predchádzajúcu judikatúru, ale aj na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a označil úpravu náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva zvolenú zákonodarcom za neprimeranú a prijatú v rozpore so záujmom na zachovaní proporcionality legislatívneho zásahu do právneho postavenia dotknutých vlastníkov. V zmysle čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ak Ústavný súd, citujem, "ak Ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi uvedenými v ods. 1 je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť".
Orgány, ktoré tieto právne predpisy vydali, sú povinné do 6 mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia Ústavného súdu uviesť ich do súladu s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami vyhláseným spôsobom ustanoveným zákonom a ak ide o predpisy uvedené v ods. 1 písm. b) a c) aj s inými zákonmi a ak ide o predpisy uvedené v ods. 1 písm. d) aj s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.
Napriek tomu, že šesťmesačná lehota uplynula, nemám vedomosť o tom, že by vaše ministerstvo vypracovalo, predložilo do pripomienkového konania a na schválenie vláde Slovenskej republiky novelu týchto dvoch zákonov, ktoré obsahujú rovnaké protiústavné ustanovenia. Navyše ani zo schváleného plánu legislatívnych úloh na rok 2017 takáto úloha nevyplýva, respektíve v prípade úlohy novelizovať zákon 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v septembri 2017 sa jeho zosúladenie s názorom Ústavného súdu Slovenskej republiky nespomína, hoci v tom čase už bolo jeho znenie známe.
Takýto postup ministerstva a v širšom ponímanie vlády Slovenskej republiky možno podľa môjho názoru považovať nielen za porušovanie Ústavy Slovenskej republiky, ale aj zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 310/2016 Z. z., najmä jeho ustanovenia § 4 ods. 2. Na základe vyššie uvedeného sa preto na vás obraciam formou tejto interpelácie a dovoľujem si vás požiadať o vysvetlenie a zodpovedanie nasledujúcich otázok.
1. Aké kroky prijalo vaše ministerstvo v súvislosti s novelizáciou zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, aby vyhovelo nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, spisová značka PL. ÚS 42/2015 zo dňa 12. 10. 2016 v zmysle čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, respektíve aké kroky mieni prijať a v akom časovom horizonte?
Druhá otázka. Aké kroky prijalo vaše ministerstvo v súvislosti s novelizáciou zákona 251/2012 Z. z. o energetike a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov tiež s prihliadnutím na nález Ústavného súdu?
Takže to je prvá interpelácia na pána Žigu.
A druhú interpeláciu si dovolím adresovať novozvolenej riaditeľke Slovenského pozemkového fondu, kde by som ju chcel interpelovať v otázke konkrétneho prípadu týkajúceho sa podľa môjho názoru necitlivého zásahu do množiteľského materiálu ovocných stromov a drevín.
Takže obraciam sa na vás, pani riaditeľka, dovoľujem si vás interpelovať v otázke týkajúcej sa užívania a obrábania poľnohospodárskej pôdy, a to konkrétne v prípade Výskumno-šľachtickej stanice, s. r. o., v zastúpení Ivan Beňo, Veselé 377 (ďalej len "stanica"). Jej nasledovný problém je takýto:
Výskumno-šľachtiteľská stanica, s. r. o., Veselé so sídlom vo Veselom je riešiteľské pracovisko, ktoré bolo zmluvne zriadené v roku 2005 za účelom plnenia úloh Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín v problematike ovocných druhov. Konkrétne v katastrálnom území Borovce na časti pozemkov parcel CKN číslo 2128 a číslo 2117 boli evidované v roku 2013 kolekcie genetických zdrojov marhúľ, mandlí, broskýň, orecha kráľovského, myrobalánu, to jest teplomilných druhov ovocných, teplomilných ovocných druhov.
Nájomná zmluva na užívanie poľnohospodárskej pôdy bola uzavretá v roku 2005 so Slovenským pozemkovým fondom na dobu určitú a to od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2019. Pozemky boli v katastrálnych územiach Veselé, Rakovice a Borovce pri celkovej výmere 93,4 hektára. (80,86 hektára vo vlastníctve štátu a 12,54 hektára vo vlastníctve spravovaných neznámych vlastníkov, čo má Slovenský pozemkový fond spravovať.)
Listom Slovenského pozemkového fondu (ďalej len SPF) zo dňa 4. 3. 2013 bolo zástupcom stanice oznámené, že v katastrálnom území Borovce prebehli pozemkové úpravy, a preto dňom 31. 10. 2011, to znamená dva roky dozadu, zanikajú všetky nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam. Stanica má uvoľniť príslušné pozemky. Vôbec jej nebola ponúknutá zo strany Slovenského pozemkového fondu nová nájomná zmluva na ďalšie obdobie.
V roku 2013 boli konkrétne časti pozemkov parcely CKN číslo 2066 a 2086 a 2117 zo strany Slovenského pozemkového fondu ponúknuté ako náhrada v reštitučnom konaní oprávnenej osobe, súkromne hospodáriacemu roľníkovi inžinierovi Milošovi Drobnému. Bezodplatný prevod bol aj zrealizovaný a týmto počinom bola časť reštitučného nároku pána Drobného uspokojená. Pán Drobný vstúpil aj do užívania týchto pozemkov okrem iných aj v tom katastrálnom území Borovce a to na základe zmluvy uzavretej s fondom a to až do roku 2038. Stanica bola vylúčená z užívania poľnohospodárskych pozemkov, na ktorých boli aj trvalé porasty, ovocné stromy ako genetický materiál. Všetky protesty a sťažnosti zástupcov stanice boli zamietnuté z vašej strany. Následne podľa mojich dostupných informácií v ďalších rokoch boli všetky tieto stromy v počte niekoľkých stoviek pánom Drobným vyrúbané a odstránené. Je to podľa vás v poriadku? Preto sa vás chcem opýtať, aby ste mi dali odpoveď na nasledujúce otázky.
Mohli byť pozemky porastené stromami, ktoré sú kolekciou genetických zdrojov rastlín podľa druhov, rodov a odrôd s prideľovanými národnými evidenčnými číslami, predmetom reštitučného plnenia?
Aké boli ocenené, ako boli ocenené tieto porasty a následne započítané do reštitučnej náhrady pre oprávnenú osobu? Bolo to adekvátne ocenenie aj v konaní?
Komu vlastne patrili tieto porasty v čase plnenia reštitučného nároku pre pána Drobného?
Ako to, že bol vydaný – alebo nebol? – súhlas na výrub množiteľského šľachtiteľského porastu novému vlastníkovi bez akejkoľvek náhrady niekomu zaň, či už štátu, alebo stanici?
Aké boli podmienky Slovenského pozemkového fondu pri nájomnej zmluve s pánom Drobným, aby sa daný porast zachoval? Venoval sa vôbec tejto otázke niekto na Slovenskom pozemkovom fonde?
Ako Slovenský pozemkový fond v tomto prípade, ale aj všeobecne napomohol a napomáha plneniu úloh Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany, ktoré vyplývajú z rezortných rozhodnutia ministerstva pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka?
Ďakujem pekne, chcel by som odpoveď na tieto dve moje interpelácie.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 17:10 - 17:12 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Erika, spomenula si tam viacero vecí a ja mám tú česť možnože už nejakú šiestu alebo siedmu správu počas môjho pôsobenia v politike od Ústavu pamäti národa absolvovať a je mi smutno, že stále nemáme miestnosť, nemáme sídlo, stále sa niekde sťahujeme, stále niečo prenášame, stále sa niečo konštatuje, ale stále niet tej kotvy, ktorá by povedala, že a tu a dosť a stačilo. Tak chcel by som apelovať na všetkých poslancov terajšej vládnej koalície, ktorí sú noví, to nie sú tí, čo boli v minulom volebnom období, aby si svoje svedomie pospytovali, pretože toto je Ústav pamäti národa, nie ústav nepamäti národa. A ako budú roky pribúdať, samozrejme, pamätníci budú zomierať, tým pádom ďalšia generácia nebude mať z čoho čerpať, pokiaľ tento ústav nebude mať svoju publikačnú, edičnú a ďalšiu činnosť, aby sme tú pamäť národa zachovali pre ďalšie generácie.
Je na uváženie, ako povedal pán riaditeľ, že na súdoch sa viac berie slovo toho bývalého eštebáka ako toho, tých listinných dôkazov, ktoré voči nemu svedčia, ako sa správal, keď bol v socializme a keď bol mocipánom života a smrti. A pritom tie jeho obete žijú na hranici chudoby. To je neskutočné. A preto by som apeloval znovu na poslancov, že zamyslime sa, že aj tu musíme urobiť nápravu, lebo to dlhujeme našim rodičom a našim starým rodičom, ktorí to zažili. A naše deti, naši vnuci to už nebudú poznať, ale myslím si, že raz tú spravodlivosť musíme v národe uskutočniť, lebo ináč, myslím si, že nevieme sa poučiť z minulosti a takéto chyby sa môžu robiť aj v budúcnosti.
Ďakujem pekne, pán riaditeľ, za všetku vašu činnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:03 - 12:05 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán kolega, ďakujem, lebo ste tiež povedali, aj mne otvorili nejaké oči z tej vašej asi oblasti, ekonomiky. A ako ste povedali, štvorčlenná rodina, dlh 31-tisíc, to znamená 8-tisíc na jednu hlavu, aj toho, čo sa dnes narodí. A sa pýtam, kde to má skončiť. Aj v zákone o tej dlhovej brzde sa píše o udržateľnosti. Hneď v prvom, v prvých paragrafoch, udržateľnosť ekonomická. A stále sa to tu hovorilo, čo je tá udržateľnosť? Aby sme uspokojovali dnešné potreby bez toho, aby sme zabraňovali uspokojovať svoje potreby ďalším generáciám. To znamená nežiť na dlh našich detí a našich vnúčat a pravnúčat, ja neviem, kto tu ešte po nás príde. A to si my nevieme nejakým spôsobom utriasť.
A pritom som sa pýtal ministrov, že ako vy tú udržateľnosť vo vašich rezortoch budete si striehnuť. Teraz prakticky berete rukojemníkov. Áno, tie oblasti, ktoré nemajú cesty, tak si berete ako vláda rukojemníkov, že áno, občania, pozrite sa, nebudete mať, lebo. A sa pýtam, kde je 750 mil. z ESO. Kde sú tie peniaze? Veď tu malo byť, trištvrte miliardy tu malo byť. A stále ich nevidím. Kam idú, kde pošli? A potom, dokedy mala byť diaľnica na východ? 2010? Kto klamal? To boli aké rozpočty robené? Kde, kde sú tie peniaze, čo na tú diaľnicu mali ísť?
Veď ľudia, veď my si tu klameme v priamom prenose do očí medzi sebou. A jedna generácia príde politikov, hovorí tak, druhá tak. A tu je ten problém. Lebo viete, čo my sme, nie sme štátnici, my sme iba politici, ktorí to vidia na štyri roky, a štátnik to vidí na 30 rokov, 50 rokov, aby ten národ tu ostal. Lebo keď by nedajbože po ďalších voľbách ste tu už, kolegovia, neboli, tak všicko okej. Áno, po nás potopa a potom vy si tu robte s tým dlhom, čo chcete. A to je tá nezodpovednosť podľa mňa, páni kolegovia. A ja neverím, že by sa to dalo skontrolovať, pretože tam bude váš človek a na našich ľudí sa kontrolovať nemôže... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 9:37 - 9:39 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, ďakujem, že si spomenul tú depeháčku, lebo ja síce nie som ekonóm, ale, samozrejme, že tú základnú ekonomiku každý nejakým spôsobom vnímame, ako tu ide v tomto štáte, ako nejde.
A musím teraz tu tlmočiť jeden odkaz, ktorý nám dal ešte pán Mikloš, keď tu bol v minulom volebnom období, bývalý minister, keď tiež tu vystupoval za týmto pultom a keď bola reč na DPH, tak jednoznačne povedal, že on, resp. boj s DPH je boj s veternými mlynmi. A on vyslovene povedal, že ten, kto vyhrá tento boj, tak on by ho navrhol na Nobelovu cenu v Slovenskej republike. Takže takýto elán prakticky dal aj nám ďalším poslancom do boja s DPH, že on ako bývalý minister nevedel si s tým pomôcť. Samozrejme, že ja tiež by som bol najradšej, aby tu bol vyrovnaný rozpočet a aby všetko bolo transparentné. Len bojím sa, že momentálne, pokiaľ tam nastúpia aj nejaké kontroly, tak všade objavíme, viete, aký názov? Názov "Náš človek". A sme mimo. Takže bojím sa, že bude to ešte veľký, ťažký boj, ale priložím ruku k dielu, čo budem môcť. Takže asi tak.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15. 6. 2017 18:38 - 18:41 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nechcem to naťahovať, ale musím vám prečítať aj definíciu, ako sa bude následne potrebné starať o takúto ostatnú poľnohospodársku pôdu. A myslím si, že nikoho tých dve-tri minúty nezabije, ak oboznámim aj vlastne s tým základným znením tohto, tejto novely.
Takže čo budeme pokladať za ostatnú poľnohospodársku plochu. Ostatnú, ostatnými poľnohospodárskymi plochami bude poľnohospodárska nevyužívaný, poľnohospodársky nevyužívaná pôda, ktorá nezodpovedá charakteru poľnohospodárskej pôdy a ktorá je evidovaná v katastri ako ostatné plochy, berieme že v katastri nehnuteľností ako ostatné plochy, ak slúži na zabezpečenie poľnohospodárskeho využívania pôdy, ako poľné cesty, pozemky so zariadením dôležitým pre poľné závlahy, vodné nádrže a rybníky potrebné pre poľnohospodársku výrobu, hrádze slúžiace na ochranu pred zamokrením alebo záplavou, ochranné terasy proti erózii a podobne. V pochybnostiach o tom, či pozemky patria medzi ostatné poľnohospodárske plochy rozhodne orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, v prípade potreby si vyžiada odborné stanovisko pôdnej služby. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, asi viete, že je to odbor pozemkový a lesný na okresných úradoch.
Takže to, čo zadefinovávame znovu, dávame do zákona o ostatných plochách, a ako sa má prevádzať starostlivosť o takéto ostatné poľnohospodárske plochy, tak to by som tiež zacitoval. Je to, bude to v § 8a: "Každý vlastník ostatnej poľnohospodárskej plochy alebo nájomca a správca ostatnej poľnohospodárskej plochy je povinný vykonávať také agrotechnické opatrenia, ktoré zaručujú ochranu, zachovanie a obnovenie prirodzených vlastností ostatnej poľnohospodárskej plochy, predchádzajú výskytu a šíreniu burín, zabraňujú znehodnoteniu a poškodeniu ostatnej poľnohospodárskej plochy a neohrozujú prístup, obhospodarovanie a ochranu poľnohospodárskej pôdy, ktorej využitiu bezprostredne slúžia. Spôsob využívania ostatnej poľnohospodárskej plochy musí zodpovedať prírodným podmienkam v danom území, zaručovať funkčnú spätosť prírodných procesov v krajinnom priestore a nesmie ohrozovať ekologickú stabilitu územia."
Takže, vážení, myslím si, že nerobíme ani dieru do sveta, neobjavujeme ani teplú vodu, už sme tu, raz tu mali, ako som už spomínal v zákone o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, len vraciame to späť, pretože zdá sa nám, že tento počin tu bude chýbať a tvrdosť zákona odstraňujeme aj takýmto spôsobom.
Takže chcel by som vás napriek politickým spektrom požiadať o podporu tohto zákona a myslím si, že pokiaľ by aj niektorí poslanci z koaličných lavíc mysleli, že by ich svedomie nič proti tomu nehovorilo, aby to prevzali, a niekedy neskôr možnože podali vo svojom mene, nech sa páči, ponúkam túto možnosť riešenia. Ja som na konštruktívne riešenia, a pokiaľ to bude z vašej hlavy, nech sa páči, budem veľmi rád, keď to aj doplníte, ešte radšej. Takže ďakujem veľmi pekne a chcel by som ešte raz požiadať o podporu.
A končím stále, žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15. 6. 2017 18:28 - 18:35 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, vážení hostia, hoci názov je krkolomný a sú tam spojené viacero zákonov, tak myslím si, že to, čo chcem riešiť, je, myslím, že jednoduché, zrozumiteľné aj pre všetkých ľudí, ktorí nie sú možnože poľnohospodárski zdatní v tejto oblasti, a poviem to v skratke asi tak, aby sme odstránili tvrdosť zákona pri rôznych druhoch pozemkov v poľnohospodárskej pôde.
V čom je problém. Myslím si, že každá novela alebo každý zákon má riešiť nejaké problémy, a mne sa tento problém dostal na stôl zhruba pred rokom. Otvorene poviem, nevedel som o ňom, ale občania, dôverujúc nám ako poslancom, zákonodarcom, myslím, že každého z nás oslovujú rôznymi podnetmi, a tento sa mi zdal doslova že taký do očí bijúci.
V katastrálnom zákone máme zadefinované druhy pozemkov. Všeobecne asi viete, že môžme rozdeliť pôdu ako takú na poľnohospodársku a lesnú. Pri poľnohospodárskej pôde, samozrejme, sú ešte definované druhy pozemkov a máme tam ornú pôdu, trvalé trávne porasty, záhrady, máme tam aj vodné plochy a chmeľnice, vinice, ovocné sady. Super, je to tak, a zrazu sa tam vyskytne kategória ostatné plochy. Kategória ostatné plochy sa zadefinovala už aj v minulosti v zákonoch o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorý sme tu mali zhruba od 50. rokoch, cirka asi 3- alebo 4-krát takéto zákony boli prijaté v našej či už Slovenskej socialistickej republiky, alebo Slovenskej republiky po ’89.
A práve preto ostatné plochy v súčasnosti robia problém, čo sa týka daní. Aký? Taký, že ostatná plocha pri poľnohospodárskej pôde, to znamená, to sú pozemky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon poľnohospodárskej činnosti, to znamená, sú to pozemky ako poľné cesty, pozemky, ktoré slúžili na vodné plochy, pozemky, ktoré slúžili proti erózii, to znamená nejaké zasekovacie pásy. Pozemky, ktoré boli porastené nejakými krovinami, to znamená biokoridory. Pozemky, ktoré slúžili proti vodnej erózii a veternej erózii. To znamená, tiež tam boli nejaké zelené pásy. Tieto všetky pozemky boli označené u poľnohospodárskych pozemkov ako ostatná plocha. Žiaľ, toto, myslím, že dobré ustanovenie asi pred tromi rokmi vypadlo z našej legislatívy a povedalo sa, že budeme mať iba ostatné plochy. Písalo mi mnoho urbariátov, mnoho aj agropodnikateľov, že, samozrejme, samospráva, ktorá je správcom dane, túto povinnosť možnože aj privítala, že máme iba ostatné plochy, a dáva rovnaké sadzby za ostatné plochy ostatných pôd, to znamená, kde máme napríklad parkovisko, a máte ostatnú plochu. A keď máte ostatnú plochu nejakú remízku alebo nejakú strž, nejaký výmoľ, tak tie je tiež ostatná plocha. Takže daň v týchto prípadoch je rovnaká.
Takže myslím si, že je to veľmi tvrdý zásah do daňových povinností iba kvôli tomu, že jeden druh pozemku vypadol, a to ostatné plochy pri poľnohospodárskej pôde. Preto chcem sa vrátiť späť s týmto titulom druhu pôdy, aký to bol zadefinovaný v zákone č. 307/1992 Zb., kde prakticky takýto druh pozemku fungoval, a myslím si, že je to správne. Nemôžme predsa rovnakou sadzbou iba kvôli tomu, že neni iná kategória ostatných plôch, komerčné aj nekomerčné pozemky takouto sadzbou zdaniť. Preto vychádzam v ústrety týmto kritickým hlasom, ktoré sa mi dostali, a myslím, že aj k vám, mailom alebo inou poštou sa dostali na môj stôl, tak snažím sa túto problematiku riešiť tým, že zavádzam znovu druh pozemku ostatné plochy poľnohospodárskej pôdy.
Samozrejme, že takáto definícia je viazaná aj na iné zákony, nie iba zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, a preto sme museli takýto dlhý návrh, teda alebo názov zákona, zákonov použiť, ako vidíte v úvode mojej novely. Tento zákon bude mať síce negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, lebo, samozrejme, že zníži sa príjem do obcí a rozpočtu, hlavne u tých plôch, u tých urbariátov, ktoré majú tie strže, majú tie rôzne rokliny porastené či už trávou, alebo porastami a slúžia bezprostredne na tú nejakú činnosť, aj tú poľnohospodársku, resp. lesnú, tak, samozrejme, že keď sa tam stanoví na základe takéhoto kritéria ostatnej poľnohospodárskej pôdy, že bude tá miestna daň menšia. Na druhej strane však bude mať aj kladný dopad na podnikateľskú sféru, hlavne na poľnohospodárov. A myslím si, že v nemalej miere to privítali aj urbárnici, ktorí v mnohých prípadoch nie sú ekonomicky až tak výkonní a činní, nie každý urbariát má také, by som povedal, svoje majetky, kde môže okamžite z toho ťažiť ťažké desaťtisíce, ale má tam pozemky, ktoré prakticky môžu byť v prevažnej väčšine práve takýmito ostatnými poľnohospodárskymi pozemkami. A práve, myslím, že títo boli jedni z tých, ktorí najviac apelovali na zmenu tohto zákona.
Návrh zákona má tiež pozitívny vplyv na životné prostredie, pretože tieto pozemky ostanú naďalej v tej poľnohospodárskej pôde a budú zabraňovať ako ostatná plocha či už vodnej, alebo veternej erózii, ako som už spomínal.
Samozrejme, že deklaruje sa aj význam poľnohospodárskej pôdy ako základného prírodného zdroja zložky životného prostredia a dopĺňame pod právnu reguláciu zákona úpravu, ktorou je v princípe ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy vo vzťahu k vlastnostiam a funkciám pôdy, jej zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho i nepoľnohospodárskeho využívania tak, ako to deklaruje dokument Zásady štátnej pôdnej politiky, ktorý bol u nás prijatý. Predkladaný návrh zákona nemá sociálne vplyvy ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Toľko, vážení kolegovia, na úvod. A chcem veriť, že túto novelu podporíte, aby sme takúto krivdu a nespravodlivosť medzi našimi občanmi odstránili touto novelou zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15. 6. 2017 11:41 - 11:45 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj všetkým ostatným kolegom, ktorí na mňa reagovali aj včera, keď sme to dokončovali pred tou 20.00 hodinou. Takže ešte raz. Nechcem drobiť, aby vznikali 10-členné, 50-členné, 100-členné, 300-členné obce. Chcem zrealizovať to, čo máme v zákone, aby sa to dalo aj zrealizovať o odčlenení, ak máme túto klauzulu, že odčleniť je možné na Slovensku. Ak ju vyhodíme, že neni možné, nebudem mať o čom debatovať. Ani Fecko vám tu nebude stáť a nebude sa za to biť, lebo neklamme si do očí, že niečo napíšeme, a potom v reálnom živote sa nedá realizovať. To je tento prípad, vážení. A to, čo som povedal včera. Akým spôsobom sa podľa dnešnej možnosti môžu títo ľudia odčleniť? Tí, čo ste tu boli, viete, čo som povedal. Tak, že budete tak škodiť tej väčšinovej časti, tak im pôjdete na nervy za 3, 5, 10, 20, 30 rokov, že nakoniec tí občania väčšinovej časti budú radi, že môže ísť na referendum, aby ste čím skoršej vypadli stade, vážení. To je zákon o vzburách, ja hovorím, pretože bránime tej menšej časti, aby mohla rozhodovať o svojich financiách, o svojich prostriedkoch, o svojej životospráve, akú tam má viesť alebo sa nemá viesť.
Najhoršie na tom je to, keď sa pozeráte na veľké mesto, a nemôžte s tými peniazmi urobiť nič, nemôžte s tým urobiť nič, pretože my nemáme zákon o ani Bratislave, ani o Košiciach, krajské ostatné mestá nemajú takéto zákony, kde by sa povedalo, že áno, to aj financie je to trošku ináč. A momentálne títo poslanci, ktorí tam zastupujú tú mestskú časť, sú v drvivej väčšine desatinoví, dvadsatinoví, čo sa týka počtu celého mestského zastupiteľstva. Tak tam sa nepresadí nič, vážení, a môžte mi tu hovoriť aj 350-krát, že to neni pravda, pretože žijem v takejto komunite a viem, čo to znamená. Neni tam ani, ani ihrisko, ani kultúrny dom, ani kanalizácia neni na všeckom tomto a je to krajské mesto. Takže dúfam, že pani Andrea Turčanová mi to odpustí, ale ona vie môj názor, primátorka mesta Prešov, a budem sa biť až do konca, pretože toto je nespravodlivé pre túto časť obyvateľstva. Áno, a je to krivda socializmu, či sa vám to páči alebo nepáči, pretože v socializme sa tieto spájanie nerobili cez referendum, ale robili sa príkazom. Takže chcem, aby demokracia dala nádej aj týmto občanom. A hovorím, že bude tu iba niekoľko desiatok možnože prípadov, nie stovky, ani tisíce. A ešte raz opakujem, ak to máme v zákone, tak to urobme, aby sa to dalo aj realizovať. Ak to nechceme, tak to vyhoďme a povedzme, že sa nedá nič deliť, a vtedy to bude o demokracii, že občania budú mať jasno, že Slovensko o nejakej delení nemá záujem.
Aj napriek tomu, že som to trošku povedal emotívne, ale musel som to povedať, chcel by som vás poprosiť, aby vaše svedomie sa nad tým zamyslelo a dalo šancu aj týmto ľuďom, ktorí žijú tiež u nás na Slovensku, tiež majú záujem šíriť dobré meno, ale chcú iba jedno, aby si mohli sami určovať, kde pôjdu peniaze, ktoré sa na jeho území vyrobia, vyprodukujú, do čoho pôjdu, a aby nemuseli byť odkázaní na nejakých mestských poslancov, ktorí povedia, že vy štyri roky nedostanete nič alebo minimálne, a potom si pískajte, ako viete.
Takže, vážení, chcem by som vás poprosiť o podporu tohto zákona a dúfam, že vaše svedomie bude tomu naklonené.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 6. 2017 11:36 - 11:38 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, áno, ja neskrývam, dávam to asi štvrtýkrát alebo piatykrát. Tí kolegovia, ktorí tu boli aj v minulom volebnom období, vedia, že je to o aj tej našej časti, preto som tam ešte aj dával tie ďalšie podmienky, pretože vyzerá, že tie štyri podmienky nestačia podľa všetkého, aby sme to referendum urobili tak, ako by to malo byť v tej nespokojnej časti. A ako to nazveme, to je jedno, každopádne aj pán Fico povedal, že keď iba jednému občanovi, tuto, z tohto pléna povedal, keď iba jednému občanovi novela zákona pomôže, stojí za to, aby sa s ním zapodieval parlament. Tak ja tlmočím iba názory pána premiéra, ktorý momentálne vládne a v programovom vyhlásení tu to predniesol. Tritisíc obyvateľov je to málo? Je to málo? Veď my sme vlastne povedali, že pre Slovenskú republiku bude tritisícčlenný kolektív životaschopný, pán kolega, a povedal som to v roku 2001, jak ste povedali, že to bolo ako prijatá novelou. To znamená, buď povedzme, že vôbec sa nemôže deliť, a je to vybavené, alebo keď sa môže deliť, tak nie iba de iure, ale aj de facto, lebo v živote, keď sa referendum robí v celom meste, sa predsa táto časť neodtrhne. Veď to predsa má svoju logiku, dúfam a ja hovorím, ja nechcem deliť. Áno, som za spájanie, ale hovorím Slovenská republika povedala, že tritisícčlenná partia už je tá, ktorá sa uživí sama. Tak povedzme, že nie, a povedzme, že tam je iba stočlenná partia, alebo desaťtisíc, jak majú Nemci, alebo dajme dvadsaťtisíc a potom povieme, v poriadku. Alebo to celkom vyhoďme z toho, že sa nemôže deliť nič, a potom budeme mať jedno veľké mesto, ktoré sa bude volať Slovensko, a budeme tam mať všetky spojenia a je to vybavené.
Takže, vážení, ja teraz hovorím, že to je krivda socializmu, a demokracia by mala tieto krivdy odstraňovať. A to nie sú, pán kolega, jak som povedal v rozprave, to nie sú státisíce ani desiatky, ani stovky, to je, možnože napočítam do tridsať takýchto mestských častí, ktoré sú cez tento, cez túto novelu by boli v stave robiť tie referendá, to nebude celá lavína... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 6. 2017 9:36 - 9:38 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, mňa zaujalo v tvojom vystúpení okrem iného aj to, že si teda podporil, resp. vyjadril sa ku vysielaniu pre deti. Či sa nám to páči, alebo nepáči, každá generácia je kreovaná aj cez tú televíziu, aj cez tie médiá. My sme zažili, tá staršia generácia alebo tá už v preddôchodkovom veku, Winnetoua, a ja keď si teraz predstavím, ako sme si niekedy hovorili, čo to znamená, keď prídu bieli a červení bratia a sa dajú dokopy, proste to bolo niečo neskutočné a s tým sme žili, s tým sme vyrastali a to kreovalo, dá sa povedať, naše možno aj nazeranie na svet a na tie možnože trampoty, ktoré nám život prinášal, a sme si stále spomenuli, že áno, tak to riešil Old Shatterhannd, takto riešil Winnetou. A to bolo super.
Takže budem veľmi rád, keď naše deti budú mať možnosť si pozrieť takéto vysielania v našej verejnoprávnej, verejnoprávnom médiu, a hlavne že budeme ich tam vychovávať v takej viere a s takou dôslednosťou, ako možno nebude stíhať rodič, lebo ten má toľko na hlave teraz starostí, že nevie, ako sa volá, škola tiež veľa nestíha, tak chcem veriť, že verejnoprávne médium RTVS bude nápomocné k výchove ďalšej generácie. To, že novonastupujúci riaditeľ nemá jasné, aké finančné prostriedky bude mať k dispozícii, je smutné a chcem veriť, že spoločným úsilím sa pri ďalšej nominácii o tých niekoľko rokov táto situácia porieši, aby každý vedel, kto tam príde, s akým finančným budgetom môže pokračovať a počítať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 6. 2017 20:00 - 20:02 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolegovia, že ste reagovali. No, ja to budem brať tak srdcovo, že hovorím, tam to cítim tú krivdu toho socializmu, či sa niekomu páči, alebo nepáči, lebo aj tam malo byť referendum a nebolo, viete ako a pripojili ich, či sa im páči alebo nepáči. A ja žijem v takejto časti mestskej, kde je o to väčší problém. Hovorím otvorene. A ako som spomínal vlastne iba poburujete občanov týmto zákonom, lebo môže byť, ja by som nebol rád, aby tu ľudia išli do ulíc. Z tohto dôvodu, že prakticky nejaká časť nemôže si povedať svoje ja v demokracii.
Áno, zabezpečme im podmienky. Ja som povedal, nie som za to, aby sme sa tu drobili, ale pokiaľ máme de iure takéto podmienky a oni ich splnia, tak musí to byť aj de facto možné. A potom nehovorme o tom, lebo potom povedzme, že sa nemôžme deliť vôbec a referendum musí byť o všetkom, o veľkom celku a ten veľký celok bude hovoriť aj o rozdelení sa možnože nejakých iných častí v rámci celého Slovenska, potom debatujme, lebo ináč to bude taká globalizácia, že nakoniec tu vznikne jeden štát. Jeden štát, ktorý bude riadiť všetko. Vo finančných skupinách sa to už deje. 200 alebo 320 rodín vlastní 90 % majetku sveta. A takto si to nepredstavujem, aby to bolo aj pri nejakých tých mestských a samosprávnych krajoch alebo nejakých útvaroch.
A budem stále hovoriť, že tá menšina má právo si povedať, a to právo musí byť vyslyšané tou väčšinou v nejakej tej forme, že môže si určiť právo na sebaurčenie. To je právo na sebaurčenie, rozhodovať o svojich peniazoch, o svojich ľuďoch, o svojich príjmoch s tým, keď ten väčší celok to nezvláda. A pokiaľ sú tam už markantné príklady, tak myslím si, že aj naša legislatíva by mala umožniť odtrhnúť sa takejto mestskej časti, ktorá funguje.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis