Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

14. 3. 2018 o 17:06 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 14. 3. 2018 17:06 - 17:11 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v prvom rade chcem požiadať o vyňatie bodu 13 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie. Prečítal by som vám zároveň pozmeňujúci návrh, ktorý odôvodňujem s tým, že upravuje sa postup a zákonné podmienky v prípade doterajšieho prenajímateľa, ktorý je podielovým spoluvlastníkom v rámci postupu podľa § 12 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene a doplnení niektorých neskorších predpisov.
Zároveň sa ustanovuje, že vyčlenenie podnájomného pozemku musí byť v prípade právnickej osoby, ktorá hospodári na výmere, alebo je to samostatne hospodariaci roľník v obci, v ktorej doterajší prenajímateľ vlastní dotknuté pozemky. Čiže prečítal by som samotný pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala a Tibora Bernaťáka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2017 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. Za čl. IV sa vkladá nový článok V, ktorý znie:
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 219/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12a ods. 9 sa vypúšťa písm. d).
Doterajšie písm. e) sa označuje ako písm. d).
2. V § 12a ods. 10 sa slová „písm. e)" nahrádzajú slovami „písm. d)".
3. V § 12a odsek. 14 znie:
"(14) Ak o postup podľa ods. 1 alebo ods. 8 žiada doterajší prenajímateľ, ktorý je podielovým spoluvlastníkom, výmera podnájomného pozemku sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve doterajšieho prenajímateľa na dotknutých pozemkoch, pričom celú výmeru podnájomného pozemku musí obhospodarovať doterajší prenajímateľ, jemu blízka osoba, právnická osoba, ktorej je doterajší prenajímateľ členom alebo spoločníkom, alebo samostatne hospodáriaci roľník 12ca) alebo právnická osoba, ktorá hospodári na výmere najviac 150 ha a obhospodarujú pozemky na území obce, v ktorej doterajší prenajímateľ vlastní dotknuté pozemky. Na postup podľa ods. 1 alebo ods. 8 sa ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nepoužijú.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ca znie:
"12ca) § 12a ods. 2 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.".
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. Tento článok nadobúda účinnosť 1. mája, čo sa premietne do článku upravujúce nadobudne účinnosť.".
Z mojej strany to je všetko. Ďakujem za pozornosť.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 13:02 - 13:04 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, ja vidím najväčší problém v komunikácii, v detailoch komunikácie. Ako teraz pán poslanec spomenul, hodnota za peniaze, toto tiež fakt, ako tá informácia bola, bola zlá, čo sa objavila vo verejnosti. Alebo čo ste spôsobili teraz vy, čo sa týka Industry Day. Proste my sme chceli ísť na to predstavenie bojových vozidiel, ale my v tejto sále sme vtedy zabezpečovali väčšinu pre vládne návrhy zákonov, čiže sme nemohli ísť. A vy ste vyzdvihli pána Vašečku, on mohol odísť, lebo je opozičný, my sme museli tu zabezpečiť vládnu väčšinu.
Čiže táto komunikácia nebude dobrá a tuto by sme mali troška rozbiť všetky fámy, ktoré sa tu objavujú. Lebo áno, ľahšie by sa obhajovalo, že máme medzinárodný tender na všetko, ale medzinárodný tender nie je všeliek a každý to dobre vie. Práve na transportéry mali v Čechách medzinárodný tender. A ako to dopadlo? Padli aj trestnoprávne rozsudky už. Preto veľmi vítam, keď budeme takto komunikovať, budeme mať na to priestor.
Na druhej strane mám pochopenie aj preto, že niektoré veci sa nemôžu objaviť na verejnosti, lebo "nepřítel naslouchá", ako bolo vždy na každej hláske napísané na vojne. Tiež je problém s tým, že keď rokujeme za uzatvorenými dverami na výbore, tak niektorí poslanci po skončení schôdze idú von a jedna v jednom informujú médiá, čiže celú verejnosť. Ale hovorím, že sú rôzne fámy ohľadom nákupu, teraz ste povedal, že prečo ste nepodpísali kontrakt na Gripen. Čiže všetky tieto fámy, prosím vás, alebo otázniky rad radom vysvetlíte, lebo potom vznikajú všelijaké šumy ako pri tomto, čo ste mali s ministerstvom financie hodnota za peniaze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1. 2. 2018 11:11 - 11:12 hod.

Gábor Gál
Ďakujem za slovo, ešte pred hlasovaním chcem dať procedurálny návrh v mene troch poslaneckých klubov koaličných, vládnych koaličných strán. Žiadam o posunutie hlasovania o bode 14, tlač 748, to je vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách, na neskoršiu dobu s tým, že ešte tam chceme niečo doladiť s pani ministerkou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 12. 2017 17:31 - 17:31 hod.

Gábor Gál
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, milí kolegovia, dovoľte, aby som v mene poslaneckého klubu MOST - HÍD každému zaželal krásne Vianoce a šťastlivý nový rok, aby sme po tomto v januári sem prišli tak oddýchnutí a s takým novým a takým pozitívnym elánom. Kedves barátaim, kolégák, koléganők, engedjék meg, hogy a HÍD frakció nevében mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepet kívánjak és boldog új évet. Találkozunk januárban. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30. 11. 2017 11:46 - 11:47 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Prosím, pani podpredsedníčka, aby ste otvorili rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 11:16 - 11:18 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, mám pochopenie pre váš návrh, ale musíme zohľadniť aj to, že kebyže po desiatich rokoch jednému poľnohospodárskemu podniku by sme zobrali všetku pôdu alebo polovicu, tým by sme ohrozili to, že ten poľnohospodársky podnik nemusí prežiť. Čiže musíme mať na zreteli aj to, že tu je nejaký fungujúci podnik, ktorý 10 rokov, keďže má v nájme minimálne na 10 rokov poľnohospodársku pôdu, čiže ten podnik je existenčne zabezpečený, fungujúci, tak tá prolongácia tam, no, je a do istej miery má aj zostať. Na druhej strane tiež treba zobrať aj do úvahy to, že teraz zoberieme jednému podniku nejakých 500-tisíc hektárov a dáme druhému, ktorý ešte existenčne, možno ešte nie je fungujúci, a vlastne vymeníme, od subjektu A dáme subjektu B.
Tento zákon alebo táto novela, náš pozmeňujúci návrh je o tom, aby sme dali tým, ktorí majú nejakú, predsa len nejakú, nejaký podnik s pridanou hodnotou, mladým farmárom, tí, ktorí majú špeciálnu rastlinnú výrobu, tí, ktorí majú finálny produkt, čiže majú takú výrobu, nielen to, že niekde zasejú a potom zorajú. A tam aj tam zamestnanosť je pri týchto podnikoch troška vyššia.
Ale hovorím, že stále je problém ten, že áno, zmluvy sa prolongujú. Keď všetko zaplatí, po 10 rokoch, po 15 rokoch v niektorých prípadoch tak automaticky sa obnovuje nájom. Ale my nemôžme celé odvetvie poľnohospodárstva vystaviť tomu, že po 10, 15 rokoch vymeníme absolútne všetkých vlastníkov, všetkých nájomcov. Toto by potom mohlo dopadnúť zle. Čiže musíme hľadať riešenie také, aby sme zabezpečili chod aj tých podnikov, ktoré majú na trhu svoje postavenie, ale umožnili aj mladým farmáriť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18. 10. 2017 11:09 - 11:14 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako ministerka vo svojom predslove povedala, že my sme predložili určitý pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorým sme umožnili, aby začínajúci farmári alebo farmári, ktorí majú špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo farmári, ktorí produkujú finálny produkt, mohli mať od Slovenského pozemkového fondu jednoduchší a zaistený prístup k nájmu poľnohospodárskej pôdy. Sme navrhli určité riešenie s tým, že sme zvýšili z pôvodnej výmery, percentuálnej výmery, ktorá by sa mohla zobrať tým nájomcom, ktorým skončí zmluva, jednotlivé položky a toto sme vyhodnotili po predložení nášho pozmeňujúceho návrhu aj na základe dohody s príslušnými záujmovými organizáciami, že by to mohlo byť v niektorých prípadoch aj nespravodlivé alebo časť poľnohospodárskych podnikov by mohla byť na tom po týchto zmenách horšie, ako sme si predstavovali. Tak teraz predkladám pozmeňujúci návrh, ktorým by sme potom tie percentá znížili pri najväčších nájomcoch z pôvodne 10 %, čo by sa im mohlo zobrať, my sme navrhli 20 a teraz ideme do kompromisu medzi tými číslami.
Tým vlastne chcem najprv stiahnuť ten náš pôvodný návrh, ktorý sme dali v rozprave, a namiesto toho návrhu teraz predkladám nový, ktorý znie:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 24/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov a poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 12 znie:
"12. § 13 ods. 5 znie:
"(5) Prednostné právo na nájom pozemkov podľa odseku 4 nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví záujem okrem doterajšieho nájomcu aj mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo poľnohospodár, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky, najviac však do výmery 50 hektárov. Fond prenajme mladému poľnohospodárovi alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu podmienky malého podniku alebo mikropodniku pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo pozemky poľnohospodárovi, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodárovi, ktorý vyrába finálny produkt, ak existujú pozemky, ktoré možno podľa tohto zákona prenajať, najviac však do celkovej výmery 150 ha bez pozemkov, ktoré už má vo vlastníctve alebo nájme."."
2. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie: (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím vás, väčší kľud, nepočuť, čo hovorí pán poslanec.

Gál, Gábor, poslanec NR SR
"13. V § 13 ods. 6 sa slová "odseku 4" nahrádzajú slovami "odseku 5", v písm. a) sa slová "3 %" nahrádzajú slovami "4 %", v písm. b) sa slová "5 %" nahrádzajú slovami "7 %", v písm. c) sa slová "7 %" nahrádzajú slovami "9 %" a v písm. d) sa slová "10 %" nahrádzajú slovami "12 %"."
Bod 3. V čl. I bod 13 znie:
"13. V § 13 ods. 7 a 9 sa slová "odseku 4" nahrádzajú slovami "odseku 5" a za slovo "mikropodniku" sa vkladajú slová "alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt"."
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11. 10. 2017 15:22 - 15:31 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, v prvom rade dovoľte, aby som vo svojom vystúpení poďakoval všetkým, ktorí participovali na príprave tejto novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Je to veľmi ťažký zákon. Celá problematika veľmi ťažká. Všetci, ktorí vystúpili predo mnou v rozprave, pani ministerka, ozrejmili to, že vlastne do čoho sa púšťame týmto návrhom alebo touto novelou. Je nám jasné, že rad vecí ešte stále nebudeme mať vyriešený. To by vyriešila celková, celkové pozemkové úpravy v každom katastri, ktorý máme na Slovensku. Ale možno aj z finančného hľadiska toto zatiaľ reálne nie je. Nie je to otázka zajtrajška. Bohužiaľ.
Druhá vec, ktorú chcem podotknúť, nadviažem na slová pani ministerky, že máme určité záväzky. Nehovorím, nechcem hovoriť len o záväzkoch voči Európskej únii. Máme záväzky voči vlastným občanom, našej vlastnej spoločnosti a záväzok, aby sme fakt tú potrebnú vec, sebestačnosť zabezpečili a napomohli k tomu už ráznymi krokmi. Mali sme aj určité úpravy už v tom pôvodnom zákone, ale ako život ukázal, nie je to dostatočné, preto tu prednesiem potom pozmeňujúci návrh k zákonu, ktorý predložila pani ministerka. Tento návrh je taký smelší.
Dúfam, že v aplikačnej praxi nebude toľko problémov, koľko by vedeli niektorí si predstaviť, ktorým tento zákon možno uberie troška z tých státisícov, desaťtisícov, tisícov poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú prenajatú od štátu za lacný peniaz a nikoho k tejto pôde nepúšťajú. Niekoľko desaťročí sa boríme s tým problémom, že malý podnikateľ, agropodnikateľ, mladý farmár, ľudia, ktorí pestujú ovocie a zeleninu, sa nevedia dostať k štátnej pôde, lebo stále tí veľkí, veľké agropodniky majú prolongáciu, majú kvázi ako prednájomné vzťahy dohodnuté, keďže zákon je taký, aký je. Boli určité výnimky a tie výnimky teraz by sme chceli rozšíriť, aby to prednostné právo na nájomný vzťah nebolo v každom prípade.
Ja, keď dovolíte, prečítam návrh na záver môjho vystúpenia, z ktorého bude zrejmé ale, o čo sa nám jedná. Aby mladý farmár, mikropodnik, malý podnik, poľnohospodár, ktorý má špeciálnu rastlinnú alebo živočíšnu výrobu, špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý má finálny produkt zo svojho pestovania, keď má menej ako 50 hektárov poľnohospodárskej pôdy, či štátnej, alebo inej, mohol dostať od štátu ďalšie pozemky do nájmu. Preto zvyšujeme aj ten objem, ktorý by sme tým veľkým, ktorí majú dnes prenajatú pôdu od štátu a majú prednostné právo na ďalší nájomný vzťah, my sme im zobrali nad tisíc hektárov 20 % z tejto pôdy.
Zavádzame novinku, že by sme posudzovali nie jeden taký samostatný agrosubjekt, ale aby sme tieto poľnohospodárske subjekty posudzovali na základe toho, že koho majú konečného užívateľa výhod. Nejeden agrobarón, ako to nazval pán poslanec Fecko, má niekoľko tisíc hektárov pôdy prenajatých od štátu za veľmi výhodných podmienok oproti tým, ktorí majú poľnohospodársku pôdu prenajatú od cirkví, od súkromníkov alebo od iných subjektov. A títo veľkí latifundisti, latifundisti majú ale tieto svoje nájomné vzťahy riešené tak, že majú niekoľko spoločností. Rádovo aj niekoľko desiatok. Čiže spoločné posúdenie pre tieto osoby bolo konečný užívateľ výhod, v tom-ktorom podniku to je a podľa toho by sa posudzovalo, že daný subjekt koľko má prenajaté od štátu a od toho by sa odvíjalo, že koľko percenta by mohol štát zobrať alebo proste nepredĺžiť tú nájomnú zmluvu, neuplatniť to prednostné právo na uzavretie nájomného.
Čiže, ak dovolíte, prečítam celý návrh nášho pozmeňujúceho návrhu. Čiže.
1. V čl. I bod 12 znie:
„12. V § 13 ods. 5 znie:
„(5) Prednostné právo na nájom pozemkov podľa odseku 4 nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví záujem okrem doterajšieho nájomcu aj mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo v nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky, najviac však do výmery 50 ha. Fond prenajme mladému poľnohospodárovi alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu podmienky malého podniku alebo mikropodniku pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo pozemky poľnohospodárovi, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodárovi, ktorý vyrába finálny produkt, ak existujú pozemky, ktoré možno podľa tohto zákona prenajať, najviac však do celkovej výmery 150 ha bez pozemkov, ktoré už má vo vlastníctve alebo v nájme."."
2. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 13 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“, v písm. a) sa slová „3 %“ nahrádzajú slovami „5 %“, v písm. b) sa slová „5 %“ nahrádzajú slovami „10 %“, v písm. c) sa slová „7 %“ nahrádzajú slovami „15 %“ a v písm. d) sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.“
3. V čl. I bod 13 sa vypúšťa číslo „6“ a čiarka.
4. V čl. I sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
„14. V § 13 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Na účely odseku 6 sa za pozemky prenajaté doterajšiemu nájomcovi považujú aj pozemky prenajaté fyzickej alebo právnickej osobe, s ktorou má doterajší nájomca spoločného aspoň jedného konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu, pričom maximálne možné zníženie výmery podľa odseku 6 sa posudzuje pre všetky dotknuté osoby spoločne a súčasne každej spoločne posudzovanej osobe sa môže znížiť výmera maximálne podľa odseku 6.“.“
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.
A nasledujúce body sa potom primerane prečíslujú.
5. V čl. I sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
„14. V § 13 ods. 7 a ods. 9 sa za slovo „mikropodniku“ vkladajú slová „alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt“.“
A vlastne to je všetko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12. 9. 2017 11:18 - 11:18 hod.

Gábor Gál
Ďakujem pekne. Ja chcem dať do zápisu, že včera pri hlasovaní č. 98 som vykázaný, že som nehlasoval. Chcem uviesť do zápisu, že som hlasoval za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 9. 2017 11:51 - 11:53 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
To, pán poslanec Dostál, máte pravdu v tom, že nik sa nevenuje tejto téme, tejto problematike tak vážnejšie, aká to je vážna téma. Aj teraz pozornosť našich kolegov je taká, aká je. Možno kebyže úrad za častými plánovanými kontrolami nie v počte 19, ale 219 a s tými vyššími mimoriadnymi kontrolami a s udeľovaním niekoľkých pokút, tak možno by sme sa fakt k tomu vedeli pristúpiť zodpovednejšie. Ale toto nedávam ako námet.
Skôr by som chcel od úradu a využiť tento priestor, aby robil osvetu hlavne medzi podnikateľskými subjektami a právnickými osobami, nakoľko neviem, koľko je zaregistrovaných na úrade projekt ochrany osobných údajov. Má to strašne málo subjektov a veľa tých povinných osôb o tejto svojej povinnosti ani nevie.
Čiže začal by som od toho a potom by som upriamil pozornosť práve na to, že čo sa deje v Európskej únii, lebo keď si nedávame pozor, že aké máme doma my už platné predpisy, platné povinnosti a oprávnenia z toho vyplývajúce, tak neočakávajme, že ešte si budeme dávať pozor, že čo nám pripravuje Brusel alebo nie.
Skryt prepis