Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11. 5. 2017 o 10:59 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 5. 2017 10:59 - 11:01 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Árpi báči, tu som. Riešime problém, ktorý sme dostali do vienka, alebo riešiš. Ja chápem... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím vás, kľud v rokovacej sále.

Gál, Gábor, poslanec NR SR
Ja chápem to, že fakt teraz nie je čas na riešenie, že kto za to môže. Nezametajme to pod koberec, ale vráťme sa k tomu. Ale teraz máme tento problém. Čas sa stratil, viem kde. Že sa snažilo rokovať s tými špekulantmi, ktorí vlastne navodili tento problém, ktorý musíme urýchlene riešiť. A ja tiež nie som rád, že toto musíme riešiť v skrátenom legislatívnom konaní. Napriek tomu, že toto riešenie je osvedčené v Nemecku, ja si tiež myslím, že má v sebe určité riziká, ale tu to základné ľudské právo mať vlastníctvo a zabezpečené mať vlastníctvo aj naďalej podľa mňa bude zachované. To je o tom, či prevládne spoločenský záujem alebo záujem niektorých špekulantov. A podľa mňa ten spoločenský záujem je o to väčší, že musíme sa vysporiadať aj s tým nešvárom, neduhom, že prečo je možné stále to, aby niektorí špekulanti takto získali pozemky pod diaľnicami.
Samozrejme, môžeme riešiť všetky verejné súťaže tak, že keď sa nám tam niečo nepozdáva a nie je to ideálne riešenie, tak všetko zrušíme, kým nevytvoríme nejaké sterilné prostredie. Ale takéto tu nikdy nebude. Čiže keď chceme stavať diaľnice, musíme uzatvárať určité kompromisy. Ideálne riešenie nikdy nebude. A v tomto máš, pán minister, pravdu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9. 5. 2017 18:47 - 18:50 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som poinformoval o predmetnom vládnom návrhu zákona, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor návrh zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 513 z 23. marca 2017 pridelila vládny návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výboru, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 199 z 2. mája 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 72 z 2. mája 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výboru pána poslanca Gábora Gála vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom čítaní a v treťom čítaní a predniesť spoločnú správu výborov, ako aj odôvodniť návrh stanoviska gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 78 na svojej 28. schôdzi.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili k tomuto bodu rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28. 3. 2017 19:29 - 19:31 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, viete, že ja som veľkým odporcom skrátených legislatívnych konaní. Aj v tomto prípade som nebol rád, že to ide takýmto tempom, ale obráťme kartu. Keby že to nejde skráteným legislatívnym konaním, keď to pôjde nejakým poslaneckým návrhom, tak môžeme hlasovať o zrušení Mečiarových amnestií až niekedy v júli. Keď to pôjde na medzirezortné pripomienkové konanie, tak niekedy v septembri - októbri. Nám na rozdiel od vás ide o to, aby sme amnestie zrušili. Aj pre nás tento návrh je kompromis. My sme podporili predchádzajúcich osem takýchto návrhov. Sme schopní podporiť aj Budajov návrh ako klub, ako sme podporili všetky predchádzajúce, ale ešte raz, nám ide o to, aby sme Mečiarove amnestie zrušili. Keď ich vieme zrušiť len týmto spôsobom, tak ideme na tento spôsob. A nejde nám o to, aby sme túto tému živili donekonečna, lebo to je dobrá téma. Je tu šanca, aby sme ich zrušili, tak pome na to.
Čo sa týka milostí, máte pravdu. A ešte väčší problém je, že my ani nevieme, lebo sa to neeviduje, koľko milostí bolo udelených v tej kauze. Nevieme. Bavilo sa o troch, piatich. Teraz už, už naposledy sa hovorilo o jedenástich, čiže nevieme. Keď neprejde tento návrh, povedať si, že si neviete si predstaviť, aby toto išlo, keď nepôjde tento návrh, tak pôjde ten Budajov. Zas to získa nejakých 70 - 80 hlasov a budeme kde? Mečiarove amnestie nebudú zrušené a asi v tomto volebnom období zrušené ani potom nebudú. Čo... (Vystúpenie prerušené časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24. 3. 2017 10:22 - 10:22 hod.

Gábor Gál
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, áno, povedali ste to správne, Správny sporový (pozn. red.: správne "súdny") poriadok. (Smiech.)
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako som v predchádzajúcom bode povedal, ide o vlastne navrátenie pôvodného ustanovenia do nových kódexov, ktoré nahradili starý Občiansky súdny poriadok. Čiže navraciame ten pôvodný stav, ktorý bol tu pred účinnosťou nových sporových kódexov.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24. 3. 2017 10:17 - 10:19 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Sporový, som povedal.

Gál, Gábor, poslanec NR SR
Nie. Poriadok je možno aj sporný niekedy v niektorých jeho nových ustanoveniach, ale hlavne sporový.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Stáva sa to, no čo? (Povedané s úsmevom.)

Gál, Gábor, poslanec NR SR
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, budem veľmi krátky. Občiansky súdny poriadok vo svojom § 18 myslel na to, že keď nejaké podanie nie je v slovenskom jazyku, aby sa s týmto vedeli súdy vysporiadať čo najľahšie, aj najmenej, najmenej zatiahnuť do toho strany sporu, tak táto možnosť v aktuálnom civilnom sporovom, súdnom sporovom poriadku vypadla, čiže my navrátime ten stav, aby mohol každý, kto sa obráti na súd, používať aj svoju materčinu tak, ako to bolo pred účinnosťou novely Občianskeho súdneho poriadku alebo prijatím nového kódexu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23. 3. 2017 17:50 - 17:51 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ja mám veľmi rád Rusínov, veľmi sa mi páči ich jazyk a želám tejto národnostnej menšine na Slovensku, aby sa im darilo, aby mohli zveľaďovať svoju kultúru, zachovali svoje korene a aby sa im rodilo čo najviac detí a aby si tú svoju rusínsku národnosť nielen zachovali oni sami, ale aby odovzdali tieto svoje korene aj svojim deťom. To je základ všetkého.
A práve tento fond, nakoľko zabezpečuje financovanie stále a určité financovanie kultúry aj tejto národnostnej menšiny, tak dúfam, že im sa bude dariť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22. 3. 2017 18:57 - 18:58 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a v gestorskom výbore do 9. mája 2017.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3. 2. 2017 11:23 - 11:26 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Návrh je totožný. Len tým, že pôvodný Občiansky súdny poriadok sme rozdelili do troch rôznych kódexov: do Civilného sporového poriadku, do Civilného nesporového poriadku - Civilný nesporový poriadok sa riadi Civilným sporovým poriadkom - a máme tu ešte zvlášť Správny súdny poriadok, tak tento návrh musíme upraviť aj v Správnom súdnom poriadku.
Chcem ešte využiť tú možnosť, že som pri rečníckom pulte, že ja mám maďarskú národnosť, ale mám na srdci a ležia mi na srdci aj ostatné národnosti, autochtónne národnosti tohto štátu, čiže pôvodné národnosti. Niektorí z vás hovorili, že, áno, obrátili ste túto kartu alebo túto problematiku len na maďarskú národnostnú menšinu, lebo tá je zastúpená v parlamente. Ale ja by som chcel obrátiť túto pozornosť aj na rusínsku národnostnú menšinu. Máme tu viacero Rusínov, pani poslankyňa Gaborčáková akurát. Viem, že aj v SMER-e sú. Ja by som bol veľmi rád, kebyže aj títo poslanci sa prihlásia k tejto alebo podobnej problematike. Lebo toto sa týka aj ostatných národnostných menšín.
A ja si nemyslím, že keď máme problematiku naplnením pojmu právny štát na Slovensku, máme problém s tým, že v akom stave je vymožiteľnosť práva na Slovensku, aby sme sa vzdali svojich práv. Nie, my sa tých práv budeme domáhať jednak tým, že budeme prekladať zákony, čo aj teraz robíme, a budeme sa domáhať našich práv aj tak, že tieto zákony budeme chcieť čo najdokonalejšie aplikovať a privádzať do života v každodennom živote, v praxi na úradoch, na súdoch.
Ale preto prízvukujem, že tento návrh sa netýka len maďarskej národnostnej menšiny, týka sa aj tej rusínskej. A keďže je tu rusínska národnostná menšina tiež prítomná svojimi príslušníkmi v parlamente, tak, Rusíni, hláste sa k svojej národnosti, buďte na to hrdí. Ste autochtónnou národnostnou menšinou v tejto krajine a určite práva vám prináležia. Tak o to bojujte. No, samozrejme, aj ostatné národnosti.
Čiže summa summarum aj tento návrh sa týka toho, aby bolo možné v súdnych konaniach predložiť podania alebo dôkazy v regionálnom alebo v menšinovom jazyku aj na základe toho, že Slovenská republika sa v medzinárodných dohodách zaviazala k tomu, že toto bude, a pred platnosťou týchto nových kódexov táto úprava v starom Občianskom súdnom poriadku bola. Čiže nejdeme zavádzať nič nové, ale to, čo sme tu už mali viac desaťročí, tak zavádzame naspäť do reálneho života cez zákon.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3. 2. 2017 10:56 - 10:59 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Na začiatok ešte, ako pristúpim k predstaveniu a odôvodneniu svojho návrhu, musím ale prečítať § 76 rokovacieho poriadku, a to poslednú vetu, lebo tu došlo k nejakému nedorozumeniu a my právnici máme takú chybu, že tie zákony čítame od začiatku až do konca, že kto môže predniesť návrh zákona. A návrh zákona síce prednesie navrhovateľ, ale ak ide o návrh výborov alebo skupinu poslancov, návrh zákona odôvodní nimi poverený poslanec, a keď ide o návrh zákona poslanca, navrhujúci poslanec. Čiže nie hociktorý z navrhovateľov, ale ten navrhovateľ, kto je splnomocnený. A to splnomocnenie dávame, keď dávame zákon do podateľne. Keď niekto na tom niečo chce zmeniť, samozrejme, musí zmeniť toto splnomocnenie. Takže toľko len na to, že máme tu určité poriadky s rokovacím poriadkom zavádzať tak, aby sme čítali zákony, nielen ten paragraf, ktorý sa nám hodí, ale všetky paragrafy, ktoré sa dotýkajú tej danej problematiky.
Prejdem veľmi rýchlo k nami navrhovanému návrhu, ktorý je veľmi jednoduchý. Prvým bodom teraz, ktorý odôvodňujem, je návrh novely Civilného sporového poriadku. Stalo sa totiž to, že keď sme prijímali nové tri kódexy, tak starý Občiansky súdny poriadok si pamätal túto právnu úpravu, ktorú teraz navrhujeme. Vtedy sa nedalo docieliť to, aby tá úprava, ktorá tu bola niekoľko desaťročí, zostala. Argumentmi sme vtedy predkladateľa alebo skôr autora nepresvedčili o tom, že táto úprava by mala zostať, tak vtedy sme nepochodili. Využívame túto možnosť, že teraz sme dostali, ako proste dostalo sa nám pochopenia, že táto úprava je dôležitá. Jednak, že sme zaviazaní k tomu medzinárodnými zmluvami, ktoré sme ratifikovali, jednak toto dlžíme aj našim občanom, ktorí majú inú materinskú reč ako slovenskú. Ide o jednoduchú vec, že ak je písomné podanie alebo dôkaz v regionálnom jazyku alebo v menšinovom jazyku, podľa medzinárodnej zmluvy preklad zabezpečí súd.
Toľko celý ten návrh zákona. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3. 2. 2017 10:37 - 10:39 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Mám rád slobodu, voľnosť, podnikám, takže pre mňa to je veľmi dôležité, aby štát nezasahoval do všetkého, do čoho nemusí, ale sú určité výnimky, určité mantinely, určite ochrana pôdy je tou výnimkou, lebo tá pôda je len jedna. Síce ju nikto neodnesie, ale vlastniť, držať, narábať s ňou môže len ten, kto je na výpise katastra nehnuteľností ako majiteľ zapísaný.
Počuli sme v tejto rozprave socialistický alebo boľševistický, komunistický prístup a pohľad na pôdu, ale tiež ultraliberálny, ktorý hovorí, že pôdu netreba chrániť, že si ju nikto nezoberie, zostane na mieste. Padlo tu aj to, že kebyže niet toho zlého fungovania štátu, nemali sme tu žiadny problém. Jedno si uvedomte, pôsobím tiež ako advokát a veľmi dobre viem, že čo by tu bolo, kebyže máme fungujúce katastre, ROEP-y, komasácie a právnu istotu. A hlavne mali by sme vysporiadanú pôdu. To by sme už všetko mali v cudzích rukách. Našim šťastím je, že v 2016., že ešte máme stále rozdrobené pozemky, že poľnohospodári sa veľmi ťažko, lebo sú úzke, malé parcely v rukách neviem koľkých vlastníkov, z ktorých aj jedna tretina je neidentifikovateľná. Kebyže niet týchto prekážok, v 2016. by sme sa neborili s tým, že ako sa chrániť pôdu, ale borili by sme sa s tým, že tú pôdu nevlastnia občania Slovenskej republiky alebo slovenské firmy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis