Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

19.6.2018 o 10:57 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

19.6.2018 10:57 - 10:59 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Budem veľmi krátky, aby ste stihli hlasovanie. Jedna vec, prax, nie je to jedno súdne rozhodnutie. Odvolacím orgánom v týchto rozhodnutiach súdu nezverejňovať, zverejňovať je ministerstvo spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti spravilo všetko pre to, aby sa to, tieto informácie nezverejnili. Nepochodili sme, musíme proste, tam je dvojinštančné konanie, čiže museli sme pristúpiť k tomuto riešeniu. Keď k tomu nepristúpime, môžme zrušiť SIS, môžme zrušiť VOS, lebo všetko by sa dostala na svetlo božie. Všetko. O tom nemáme vôbec utajované služby, ako ich pôsobenie by bolo nazmar, lebo, chvalabohu, všetky informácie musia získavať na základe súdneho povolenia, príkazu. Bez toho sa nepohnú. A keď my dovolíme, aby sa to zverejňovalo, tak máme problém.
A to isté sa týka tretích osôb. Proste ľudia, mali sme tu jedného nášho bývalého kolegu, ktorý mal ohrozený život a zdravie a bol monitorovaný jeho telefón, že kto mu volá, aby sme mu zabezpečili bezpečnosť. No a predstavte si, že toto sa zverejní, že bol monitorovaný, bol na to súdny príkaz, bol monitorovaný, ako si on vysvetlí potom, že kurník šopa, však ja som bol nevinný, mňa ohrozovali, no to už ťažko vysvetlíte. Ale tých prípadov, kde sú tam tretí ľudia, je veľa a veľa je takých ľudí, čo spomenul aj pán poslanec Grendel, aj tie dva roky. My sledujeme ako štát iks spoločností, v ktorých nevedia o tom, že my o nich vieme. Keď sa to zverejní, tak hopa, už budú roztržití. A to sú nie dva roky, to sú tri-štyri roky staré veci. Kým ich vieme dostať, že niekde urobia chybu a vieme ich postaviť pred súd, keď po dvoch rokoch to zverejníme, tak načo je celé potom to trestné konanie a celé, celá snaha orgánov činných v trestnom konaní, keď sa to vyzradí po dvoch rokoch?
Takže neviem súhlasiť s návrhom pána poslanca Dostála. Ja si myslím, že teraz nastavené riešenie je lepšie, a práve a keď si vezmeme, že čo navrhujeme aj tou spoločnou správou, tak... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim pre ruch v sále.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci!

Gál, Gábor, minister spravodlivosti SR
... tak terajší návrh je vždy lepší, ako bol stav spred marca 2018. Tam sa ani ten dotyčný dotknutý nemohol dozvedieť, že či ho sledujú, alebo nesledujú. Čiže tento návrh... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán minister...

Gál, Gábor, minister spravodlivosti SR
...vylepšuje absolútne pozíciu, ktorú sme mali doteraz.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 10:26 - 10:32 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál, reaguje na aktuálnu prax v sprístupňovaní niektorých rozhodnutí súdov. Tá prax bola dlhé roky pri konštantnom právnom poriadku iná, ako sa teraz stala pred Veľkou nocou, došlo k zásadnej zmene a prelomeniu tohto, tejto praxe, tak museli sme na to reagovať.
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť zákonné predpoklady pre zabezpečenie ochrany bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky a to tým, že sa zamedzí možnosť sprístupňovať vymedzené rozhodnutia súdov, ktorými sú súhlasy s použitím informačno-technických prostriedkov podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním, súhlasy s poskytnutím údajov o telekomunikačnej prevádzke, tzv. metadáta a lokalizačné údaje. Po tretie, príkazy súdu vydávané v trestnom konaní, napríklad príkaz na vykonanie domovej prehliadky, príkaz na oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke a podobne.
Ako som uviedol, že uvedené rozhodnutia sú po novom už, keďže súd, jeden krajský súd to zverejnil, tak na základe infozákona už bol vytvorený precedens, nie je možné do toho zasiahnuť, tak museli sme pristúpiť k úprave s tým, že ide o informácie, ktoré sú dôležité nielen pre bezpečnosť a záujmy Slovenskej republiky, ale sú dôležité, aby zostali za zatvorenými dverami a aj pre tých, tretie osoby, tretie osoby, to jest ktoré nie sú zainteresované v týchto veciach, ale z nejakých iných odôvodnených dôvodov buď boli nasadené informačné technické prostriedky, kde boli, vystupovali aj oni, alebo metadáta, alebo lokalizačné údaje sa týkali ale ich, alebo bola u nich vykonaná domová prehliadka alebo iný príkaz súdu v trestnom konaní. Čiže jedna vec je záujem Slovenskej republiky vo veciach, kde nechceme, aby ten dotyčný sa dozvedel, že sme ho sledovali, že sme ho monitorovali, lebo by sme ohrozili záujem a bezpečnosť našej krajiny, alebo sú to tie nevinné tretie osoby, ktorých sa to môže týkať a zverejnením týchto informácií by sme ich nesmierne poškodili.
Ja som minule uviedol príklad, kde účtovníčka, ktorá robí účtovníctvo doma v malej dedine, bola uňho, u nej nariadená domová prehliadka z dôvodu, že jedna z firiem, ktorej robila účtovníctvo, nič s tou firmou nemala, len tej firme robila účtovníctvo, bola pod dohľadom orgánov činných v trestnom konaní, aj u nej bola domovka. A predstavte si, že to sa zverejní, že u nej v malej dedine bola domovka. Policajti boli veľmi ohľaduplní, k domovke došlo s civilnými osobami, s civilnými autami, čiže nebolo poškodené jej dobré meno, lebo ani nemohlo byť. Ale kebyže vysvitne, že u nej bola domovka, tak minimálne to svoje, účtovnícku firmu môže zavrieť a môže sa aj odsťahovať z dediny. Takýchto prípadov je milión aj tie informácie, a nechcem to rozoberať, lebo je to veľmi háklivé, ktoré vlastne spustili celý ten proces.
Na druhej strane ja vítam aj tú zmenu, ktorá bola navrhnutá v spoločnej správe, s tým súhlasujeme; súhlasíme. To bolo zapracované do tohto návrhu zákona, lebo práve ten okamih, aby sme vedeli na druhej strane kontrolovať orgány činné v trestnom konaní aj súdy, že aké príkazy, aké povolenie vydávajú, ale aby sme, aby sa nedotkli práva tretích osôb, tak práve tá dotyčná osoba bude môcť na základe tejto zmeny vyžiadať tie informácie, že aké úkony orgány, štátne orgány voči nemu vykonávali, ale, samozrejme, za predpokladu, že tiež nebudú ohrozené bezpečnosť a záujmy Slovenskej republiky.
Takže ďakujem za slovo a tiež rátam s tým, že tu bude odborná, vecná diskusia.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 10:25 - 10:26 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, mne sa váš návrh, námet pozdáva, čiže určite budeme musieť aj s úradom to prebrať. Máte moju podporu, len poprosím vás, v časovom predstihu. Nie aby sme to riešili zas o päť minút dvanásť s tým, že potom nikto sa tak relevantne sa k tomu nebude môcť vyjadriť a v pochybnostiach tuto radšej neschválime niečo, ak by sme mali niečo schváliť zlé. Takže skúsme ešte predtým, ako dôjde v septembri k druhému čítaniu, si k tomu sadnúť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 10:12 - 10:14 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Hlavným účelom predkladaného návrhu zákona je novelizácia zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a to v súvislosti s povinnosťou transportovať do vnútroštátneho právneho poriadku ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady, to je pod číslom 2015/2436, zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok.
Ciele novelizácie zákona o ochranných známkach je potrebné vnímať v globálnych súvislostiach celého systému ochranných známok v Európskej únii a jeho revízie, ktorá sleduje posilnenie inovácií a hospodárskeho rastu uľahčením prístupu osôb k systémom zápisu ochranných známok v celej Európskej únii, zvýšenie efektívnosti systému ochranných známok v Európskej únii, zrýchlenie konania, zvýšenie predvídateľnosti a právnej istoty. Predkladaným návrhom zákona sa tak vytvára priestor klientom registračného úradu pre zápis nových druhov ochranných známok vrátane možnosti ich vyjadrenia v elektronickej podobe, posilňujú sa práva majiteľov ochrannej známky a prehlbuje sa zásada poskytovania ochrany len ochranným známkam skutočne používaným relevantným spôsobom.
Novelizačné články II až IV sa týkajú patentového zákona, zákona o dizajnoch a zákona o úžitkových vzoroch. Návrh v týchto častiach odstraňuje marginálne nedostatky právnej úpravy predovšetkým formálneho, resp. legislatívno-technického charakteru, a to s cieľom dosiahnuť také znenie právnych noriem, ktoré ich adresátom zabezpečí potrebnú jednoznačnosť a zrozumiteľnosť legislatívneho textu.
Návrh zákona si vyžiada zmenu a doplnenie vykonávacej vyhlášky k zákonu o ochranných známkach, návrh na jej zmenu a doplnenie bude predložené do legislatívneho procesu tak, aby nadobudol účinnosť spolu s predkladaným návrhom zákona.
Ďakujem za pozornosť a poprosím o podporu aj k tomuto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2018 10:00 - 10:11 hod.

Gábor Gál
 

19.6.2018 8:54 - 8:54 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre.
Cieľom novej právnej úpravy je legislatívne upraviť postup v orgánoch Slovenskej republiky pri výberových konaniach slovenských kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskych delegovaných prokurátorov v podmienkach Slovenskej republiky, aby sa dosiahli ciele v oblasti pracovného zabezpečenia činnosti Európskej prokuratúry ako nezávislého a nedeliteľného orgánu Únie aj na decentralizovanej úrovni.
Európska prokuratúra sa zriadila nariadením Rady 217/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca, ktorého cieľom je zabezpečiť efektívnejšie trestné stíhanie trestných činov spojených s podvodmi proti finančným záujmom Európskej únie a ktoré sú definované aj v smernici Európskeho parlamentu a Rady pod č. 2017/1371 z 25. júla 2017 v boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva.
Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa účinnosť návrhu zákona navrhuje 1. novembra 2017. S tým, že sú tu tie doložky, s tým, že toto nebude mať dopad na verejné financie a sociálne vplyvy, ale ešte nemáme vytvorenú Európsku prokuratúru tak, že vieme detailne, ako bude financovaná, ako bude jej činnosť potom v tom konečnom dôsledku vyzerať, čiže tuto môže dôjsť ešte k ďalším zmenám. Tento návrh zákona je o výbere kandidátov, aby sme včas vedeli vybrať kandidátov za Slovenskú republiku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2018 11:20 - 11:30 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Neviem ani, kde začať, ale začnem tam, že nadviažem na tú rozpravu, ktorá predchádzala tejto rozprave, kde bolo vytýkané mne a ministerstvu spravodlivosti, že nedali sme návrh zákona do medzirezortného pripomienkového konania a nie je možné o tom diskutovať. Ale ten pozmeňujúci návrh, ktorý ste dali teraz, je o čom? Kedy môžme o tom diskutovať, pán poslanec Rajtár a pán poslanec Dostál? Kedy? To teraz schválite v druhom čítaní, ide to do tretieho, schválite to v treťom čítaní a už to vyjde v Zbierke zákonov. Ani ste neavizovali, že idete predložiť takýto pozmeňujúci návrh. Preto si myslím, že tento návrh dávate kvôli kamerám a nie kvôli tomu, aby ste niečo chceli zmeniť. Toto je moje hlboké presvedčenie. Tu nejde o nič. Lebo, pán Dostál, pán poslanec Dostál, aj vy keď ste niečo chceli predložiť a chceli, aby to prešlo, tak vy ste jeden z mála poslancov, ktorý ste vedeli prísť a sadnúť si, vedeli sme odborne debatovať. A nestalo sa tak.
Ja sa neviem teraz vyjadriť, že aký dopad to môže mať, keď tento trestný čin vypustíme z Trestného zákona. Jedna vec, áno, máme chrániť novinárov pri ich činnosti, ale druhá vec, o čom hovoril aj pán poslanec Kresák. Ale to nie je o novinároch tento trestný čin. To je o poškodených, to je o obetiach, ktoré sú obeťou ohovárania.
Tento trestný čin nie je ojedinelý v Európskej únii. Neviem, ktorá krajina to nemá vo svojom právnom poriadku. Čiže opačne, nieže, ktorá ho má, ale ktorá nemá.
Môžme sa pobaviť aj o tom, že aby sme znížili tú hranicu, aby sme tam dali ešte nejaké, spresnili skutkovú podstatu, ale nie takým arbitrárnym spôsobom, že vy sem prídete, otvorený Trestný zákon v úplne iných veciach. Mali sme výbor nie jeden k tomuto návrhu zákona a bol otvorený Trestný zákon. Nie, vy ste počkali na poslednú chvíľu, odprezentovali pred médiami, vyfajknuté. Ale ja stále si myslím, že sloboda slova je veľmi hlavne v 21. storočí takým ľudským právom, ktorý zabezpečuje aj ostatné práva, cez ktoré vieme zabezpečiť ostatné práva. Ale sloboda jednotlivca skončí tam, kde začína právo toho druhého jednotlivca. K tomuto sa samozrejme nevedia vyjadriť ani iné štátne orgány, ako ste chceli, aby k tomu predošlému zákonu vedeli vyjadriť nejaké iné štátne orgány, povedať svoje stanovisko. No samozrejme, v tomto smere už toto vás nezaujíma, že k tomuto pozmeňovaciemu návrhu diskusia už vonkoncom nebude možná, kým pri zákonoch to bude možné.
Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Rajtára, hovorím, že neviem sa teraz k tomu odborne vyjadriť, lebo ani odbor legislatívny, ani odbor trestného práva ministerstva spravodlivosti tento materiál nemá. Teraz ste mi to dali na stôl. Takto zákony, tak sa zákony na Slovensku nemali robiť. (Reakcia z pléna.) Áno, dávame návrhy zákonov do výborov, keď už tie máme prediskutované a máme prediskutované s odbormi, na to ktoré sú zriadené na ministerstvách. A predovšetkým tie návrhy idú práve z tých odborov.
Ale ešte k tomu návrhu, čo dal pán poslanec Dostál. Tie dal aj na ústavnoprávnom výbore. Predĺženie lehoty. My predlžujeme v našom návrhu lehotu na podanie sťažnosti z troch kalendárnych dní na tri pracovné dni. Pán poslanec chce, aby to bolo až osem kalendárnych dní. No lenže my už máme teraz problémy s lehotami. Ale tam nebol aplikačný problém v praxi. Každý to stíhal, nie je to ľahká lehota, priznávam si, preto sme aj pristúpili k tomu, aby to boli tri pracovné dni. Keď sa vyskytne, že aj táto akože, že táto lehota bude pôsobiť ťažkosti v praxi, otvorme túto tému a predĺžme túto lehotu. Ale hovorím, že prax bola absolútne jednoznačná. Argumenty, že tam má ísť víkend alebo nevíkend, to je také pseudoargumentovanie, ale nevadí.
Čo sa týka, to konštatovanie ministerstva spravodlivosti vo svojej správe, ktorou vyhodnotilo Istanbulský dohovor, že je problém s tým článkom, že to nemáme úplne prevzaté. Tak áno, tá správa toto obsahuje. Ale to, čo vy navrhujete, tak je tak tesne vedľa. Čiže to je brána, vy chcete niečo riešiť, ale riešite, ako ten váš návrh to úplne absolútne nerieši. Lebo odsek 5 hovorí, že dôkazy týkajúce sa osoby poškodeného, je charakter ich vlastnosti, minulého sexuálneho a iného správania sú prístupné iba vtedy a teraz prípustné iba vtedy, ak sú relevantné a nevyhnutné pre objasnenie trestného činu. Čiže dôkazy budú prípustné aj tieto. Budú prípustné. Nebudú prípustné len vtedy, budú prípustné len vtedy, ak sú relevantné. No ale kto to povie, že sú relevantné? Kto to povie? Zas orgán činný v trestnom konaní ako aj teraz. Dôkazy v trestnom konaní sa robia tak, že ich niekto navrhne. Navrhne ich vyšetrovateľ, prokurátor alebo protistrana. A sa vykonajú tie dôkazy. Keď prokurátor alebo vyšetrovateľ povedia, že sú relevantné a nevyhnutné, lebo to je na ňom, tak sa vykonajú. Čiže nič ste nemenili. Ale to sme si vydiskutovali na ústavnoprávnom výbore, som myslel, že ste to pochopili. Čiže tento návrh, ako ten bod 2, aj keď to dáte tam do Trestného poriadku, nič sa nemení, nič absolútne na tej praxi, aká je. Lebo stále, čiže aký dôkaz sa vykoná alebo nie, je to v rukách orgánov činných v trestnom konaní.
Ešte čo sa týka pani poslankyne Milanovej, neni tu, ale ja si ctím prezumpciu neviny, ako aj minister, ale ako aj predtým poslanec Národnej rady, nikdy som sa neangažoval v súdnych konaniach, nebodaj ešte tobôž v trestnoprávnych konaniach. Na to máme tu fakt nezávislé a nestranné súdy. Keď má niekto pochybnosti, že naše justičné orgány mu neposkytli dostatočnú spravodlivosť, máme tu stále Európsky súd pre ľudské práva, ktorý funguje, a fakt už o jeho nestrannosti alebo zaujatosti vonkoncom nemôže byť žiadna reč.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2018 9:38 - 9:47 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. S návrhom, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, sledujeme najhlavnejší cieľ, a to je úplná transpozícia smerníc Európskeho parlamentu a Rady tak, aby sme zaviedli do Trestného zákona účinné inštitúty k boju proti terorizmu. Okrem uvedenej smernice sa návrhom zákona transponuje aj smernica o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými osobami v trestnom konaní, a smernica o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní.
Návrh zákona v trestnoprávnej rovine komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne právne aspekty a záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.
Východiskovou skutkovou podstatou je skutková podstata trestného činu teroristického útoku podľa § 419 Trestného zákona. Za obsahovo nadväzujúce skutkové podstaty na uvedenú východiskovú skutkovú podstatu sa považujú – skutková podstata upravujúca trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme obsiahnutá v § 419b, skutková podstata upravujúca trestný čin financovania terorizmu obsiahnutá v § 419c a skutková podstata upravujúca trestný čin cestovania na účel terorizmu obsiahnutá v § 419d.
Robili na tomto zákone aj samozrejme ministerstvo vnútra a Generálna prokuratúra. Čiže je to taký spoločný návrh, preto by som poprosil o podporu aj v druhom, aj v treťom čítaní k tomuto vládnemu návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2018 9:38 - 9:47 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Len veľmi telegraficky. Pán poslanec Dostál, ste boli absolútne povrchný a politický, vôbec nie odborný. Ja len veľmi, zákonná možnosť bola. Ale čo sa stalo? Vyšlo jedno rozhodnutie krajského súdu, kde povedalo, že no, však my na základe infozákona zverejníme všetko. A zverejnili všetko. A z tohto zverejnenia už Slovenská republika má značné problémy z diplomatického, z bezpečnostného aj z trestnoprávneho hľadiska. Ale vás toto nezaujíma. Vás zaujíma, aby ste mohli niečo povedať, niečo super. Dobre, to je tá vaša zodpovednosť.
Nedali sme tento návrh zákona schválne do skráteného legislatívneho konania, aby tu bol priestor v prvom aj druhom čítaní. Ale to neviete oceniť. Vidíme tak, že keď mám čiapku, to je problém, keď nemám čiapku, nemám problém. Tak asi sme to mali fakt doniesť v skrátenom legislatívnom konaní a zbuchnúť tento zákon za deň. Ste toho názoru? No toto riešenie nie je lepšie? Na skrátené legislatívne konanie čas nebol, lebo sú ohrozené záujmy a sú to mimoriadne okolnosti. My sme tu mali roky rokúce zavedený režim, ktorý dobre fungoval, presne ako ste hovorili vy. Súdy rozhodli, ale jeden súd vytvoril precedens. A to už nie je cesty späť.
Povedzme si konkrétne, že prečo by nemohli byť zverejnené domové prehliadky. Robili ste trestné právo? V živote nie. Viete o tom niečo? Nič. Viete, koľko domových prehliadok sa robí u osôb, ktoré vôbec nemajú nič spoločné s trestnými činmi? Naposledy som bol u jednej účtovníčky. Bola nariadená u nej domová prehliadka, lebo robila doma, a stíhanie nejakej osoby, ktorej ona robila účtovníctvo. Nič spoločné nemá s tými trestnými činmi, z ktorých sú podozrivé tieto osoby. A bola u nej domovka. Oprávnene, lebo mohli tam byť nejaké účtovné veci tej firmy. Má sa to zverejniť? Že býva v malej dedine, že u nej bola domovka? Čo by si ľudia o nej pomysleli? Že prečo, ako by sa to vysvetlilo? Ako by sa bránila? Že áno, bola u mňa domovka, ale mňa sa to netýka, lebo bolo to nejakej firmy, ktorej som robil účtovníctvo. Tu sú právom chránené záujmy aj jednotlivcov. A týmto jednotlivcom práve, čo som hovoril, chceme zabezpečiť, aby oni mali právo sa dostať k tým informáciám. Nie všetci. Nie všetky informácie, ktoré nie sú utajované, patria nám všetkým. Máme x-ľudí, voči ktorým je nasadené ITP, alebo sledujeme metadáta alebo ukazujeme im SIM karty z dôvodu, aby sme ich chránili. Zverejníme to? Áno, podľa vás samozrejme. Čože, aký budeme mať dopad? Čiže sú určité veci, ktoré fakt nepatria na verejnosť.
Bola táto zásada, bohužiaľ, bola prelomená. My na to musíme mimoriadne reagovať. Nezvolili sme skrátené legislatívne konanie, aby sme o tomto mohli debatovať, lebo to je fakt veľmi háklivá vec. Ale na druhej strane je spustený proces, aby každý, voči ktorému je nasadené takéto opatrenie zo strany štátu, sa mohol dostať k tejto informácii, keď je táto možnosť legitímna. Samozrejme, keď je niekto kriminálnik, tak nebudeme mu oznamovať, že ťa sledujeme.
Že v MPK sa môžu vyjadriť štátne orgány k tomuto. Prečo teraz nie? Štátnym orgánom sme zavreli teraz ústa? Štátne orgány sa stále môžu vyjadriť za ten mesiac, čo bude to druhé čítanie, keď bude v Národnej rade. Ale však aj diskutujeme o tom. Táto požiadavka ani neprišla zo strany ministerstva, ale iných orgánov.
A verejná kontrola OČTK. Ale my musíme zabezpečiť kontrolu orgánov činných v trestnom konaní absolútne iným systémom. Tie najzložitejšie a najzávažnejšie veci vôbec sa nedejú v normálnom režime, ale v utajenom režime, že sú tam spisy vo vyhradenom, dôvernom, tajnom alebo v prísne tajnom režime. K tomu sa nedostaneme. To vám nevadí, že to nebudeme môcť kontrolovať? Lebo to na základe infozákona sa k tomu nedostanete. My musíme zabezpečiť v parlamente cez tie kontrolné výbory, napríklad cez sfunkčnenie výboru na kontrolu ITP, cez zavedenie mechanizmov, zavedenie, aby sme tu odborne diskutovali na témy, ktoré sú fakt závažné, a nie plytko politicky. Cez tie vieme zabezpečiť ozajstnú kontrolu orgánov činných v trestnom konaní. My sme pripravili aj teraz verejné hearingy na obsadenie postu policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie. Otvorme pre verejnosť možnosť diskutovať o týchto veciach, kde to je legitímne a možné, ale v týchto prípadoch, bohužiaľ. Ja som za 211-ku, ja som za to, aby to bolo transparentné, verejná kontrola tých vecí, ktoré je tu možné. A preto sme museli, spustili hneď aj druhý proces. Ale toto, bohužiaľ, musíme spraviť nielen v záujme ochrany záujmov slovenskej, verejnej bezpečnosti, ale i v záujme ochrany tretích osôb. Keď vydáme, lebo to sú také veľké rozhodnutia, že koľko rozhodnutí napríklad vydal nejaký krajský súd ohľadom sledovania metadát, čiže kto s kým hovoril. Ale však my tam máme aj osoby, hovorím, že ktoré sú v ochrannom režime. My tam máme osoby, o ktorých môže niekto si myslieť, že niečo spáchal, lebo sú spojené s niečím, ale sa, už o týždeň vysvitne, že to je planý poplach a nič ako nezakladá sa na pravde. Týchto ľudí, zverejníme tieto informácie, že sme ich sledovali. Ako títo ľudia potom budú chrániť svoju česť? Že áno, odpočúvala ma SIS-ka, ale tak, no sami prišli na to, že asi som nevinný. No ale verejnosť má prístup k informácii, že ma odpočúvala. Ako títo ľudia sa ochránia? Ochranu týchto ľudí vieme zabezpečiť, aj spoločnosť, tým, že my vieme, tí, ktorí máme na to oprávnenie, aby sme vedeli kontrolovať Slovenskú informačnú službu. A na druhej strane aj tí, ktorých sa to dotkne, o ktorých sa, vysvitne, že boli odpočúvaní neoprávnene alebo tie dôvody neboli naplnené, aby sa títo dozvedeli, že boli odpočúvaní. Za každých okolností, keď už vlastne tá legitimita nie je naplnená, tak tí nech sa môžu obrátiť potom aj na ďalšie kontrolné orgány, ale nie všetcia. Bohužiaľ, to sa nedá.
Takže ja dúfam, že ste pochopili zámer ministerstva aj po tomto vysvetlení. A ja fakt som pripravený na to, aby sme v druhom čítaní aj tie výhrady, čo mal pán poslanec Kresák, aj vaše výhrady, pán poslanec Dostál, premietli do zákona, ale s tým, aby sme účel, kvôli ktorému som teraz tu, naplnil.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2018 9:16 - 9:20 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, sa hlboko ospravedlňujem, že ako takto začínajúci minister hneď som meškal, ešte nefunguje tá logistika medzi Národnou radou a mojím sekretariátom.
Idem do prvého čítania s návrhom vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 757/2004 Z. z. o súdoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Veľmi jednoduchý zákon, veľmi jednoduché vysvetlenie. Hovorí sa, že čo nie je tajné, tak to je verejné. Ale ako aj v tomto prípade nie je všetko čierne a biele. Sú niektoré veci, ktoré predsa len, aj keď nie sú v nejakom utajovanom režime, nepatria pre všetkých, patria tým tie informácie, ktorých sa dotýkajú.
Cieľom návrhu zákona je preto vytvoriť zákonné predpoklady pre zabezpečenie ochrany týchto informácii. To sú informácie o niektorých osobách, či sú to fyzické a právnické osoby, sa môžu dotknúť ich práv, keď sa dostanú na verejnosť, ale na druhej strane máme tu aj rad informácií, ktoré nepatria na verejnosť, a to z dôvodu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. V poslednej dobe došlo k prelomeniu vôle zákonodarcu, keď sme prijímali zákony, ktorých sa dotýkajú tieto úpravy, tak nám bolo jasno, že aké informácie chceme, aby verejnosť dostala, aké informácie chceme, aby zostali v utajenom režime, a tiež sme si povedali, že ktoré informácie chceme, aby dostal, aj keď sú utajované, tak ten dotknutý, dotknutá právnická osoba, fyzická osoba tieto informácie mohla dostať. Preto my pripravujeme aj protiváhu tomuto návrhu zákona, a to, keď nejaký štátny orgán nasadí ITP alebo vyžiada metadáta, to sú lokalizačné dáta SIM kariet, alebo to, že kto s kým hovoril, nie obsah, len prepojenie tých telefónnych čísiel, tak chceme, aby dotknutá osoba tieto informácie mohla dostať, ale len dotknutá osoba, nie verejnosť. Čiže tento návrh zamedzí možnosti sprístupňovať vymedzené rozhodnutia súdov, ktorými sú súhlasy s použitím informačno-technických prostriedkov podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním, súhlasy s poskytnutím údajov o telekomunikačnej prevádzke, to sú tie metadáta a lokalizačné údaje a príkazy súdu vydané v trestnom konaní, napríklad príkaz na vykonanie domovej prehliadky, príkaz na oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke.
Samozrejme tento návrh zákona ide do legislatívneho procesu v Národnej rade, čiže som pripravený sa pobaviť o možnostiach vylepšiť tento návrh, keď niekto bude mať takýto, takýto podnet, a som otvorený diskusii.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis