Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.1.2019 o 10:29 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2019 10:29 - 10:29 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ja naozaj len krátko chcem takisto poďakovať za diskusiu, ktorá bola vecná a konštruktívna, odborná, bez akýchkoľvek invektív, aj keď tak trošku v komornej atmosfére.
A súhlasím aj s tým, čo pani ministerka povedala, že ak teda by sa mala vytvoriť nejaká stavovská organizácia, aj zo zákona nech je nezávislá a nech tu nemáme nejakých 20 organizácií, kde chce byť každý svojim každý veliteľ a každý organizovať život učiteľom. S tým, samozrejme, súhlasím.
A aby som trošku odľahčil túto rozpravu, tak som prijal fakt, že znova sa vraciame, a to aj možno ústami pána Gröhlinga, k tomu starému heslu: "Učiť sa, učiť sa, učiť sa," čiže vzdelávať sa, vzdelávať, vzdelávať a to pán Gröhling jednoznačne potvrdil.
Teším sa a podporíme to. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2019 9:21 - 9:23 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem.
Vážený pán podpredseda, pani ministerka, dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona (tlač 1262). Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. A odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 25. marca 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2018 14:22 - 14:25 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Vavreka a Ladislava Balódiho na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, tlač 1157, vo výboroch v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. októbra 2018 č. 1439 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 479 z 20. novembra 2018, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 332 z 20. novembra 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 182 z 20. novembra 2018 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor z 27. novembra 2018 pod č. 188. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, prosím, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.12.2018 14:04 - 14:07 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Dovoľte, aby som podal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Martina Glváča, Dušana Jarjabka, Pavla Gogu a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1149, vo výboroch v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. októbra 2018 č. 1425 sa uzniesla prerokovať uvedený návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 475 z 20. novembra 2018, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 331 z 20. novembra 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 181 z 20. novembra 2018 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 12 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorským výborom z 27. novembra 2018 č. 187. Týmto uznesením ma výbor poveril zároveň, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:38 - 11:39 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, ja neviem ako vy, ale ja cítim z filozofie tohto návrhu zákona, že ide predovšetkým o deti a o to, aby sa deti dostali do školských jedální všetky, aby teda, ako vy hovoríte, teda ak budú mať obedy zadarmo, to bude len dobre, ale predovšetkým ide o to, aby sa zlepšili tie návyky detí na stravovanie, aby sa zlepšili, vôbec dochádzka detí do jedální, aby jedli. Vy by ste chceli rozdávať financie a peniaze rodičom, mám taký dojem, ale verte tomu, že tí rodičia častokrát tie financie tým deťom na tú stravu nedajú, ak dostanú tieto financie nejakým spôsobom, či už formou dotácie alebo formou niečoho, niečoho iného. Čiže ide o zlepšenie stravných návykov všetkých detí.
A čo sa týka ďalšieho dobrého momentu a kladného momentu. Veď keby sa prihlásili dneska všetky deti do škôl, pardon, do jedální na stravu, ako by to zabezpečovali tie obce? To znamená, že ak dávame my financie dneska aj na zlepšenie technického zázemia jedální v školách, tak zase to len pomôže tým obciam a zriaďovateľom, aby vytvorili aj to lepšie prostredie pre žiakov, svojich žiakov, ktorí sa tam stravujú. Ak im opravíme kuchyne, jedálne, dáme im tam nejaké tie hrnce, nejaké varné kanvice a podobné veci, čo treba, tak je to len, len dobré.
A čo sa týka vašej pripomienky, že starší ľudia by sa mohli stravovať aj cez školské jedálne. Veď to funguje aj dneska svojím spôsobom, lebo dneska majú niektoré sociálne zariadenia dohody so školami, s tými, ktorí varia a vozia im obedy, takže tam v tom problém nevidím, to je len dobré, keď budú toto využívať pre svoje živobytie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 19:33 - 19:34 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis

224a.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, tak trošku ste ma vyzvali, aby som zareagoval, hoci necítim sa byť expertom na túto tematiku, ale trochu vás pokritizujem v dobrom, že očakával som, že sa budete viac venovať tomuto konkrétnemu návrhu, ktorý tu bol predložený. Veľa ste sa venovali druhému pilieru a zastropovaniu odchodu do dôchodku. Očakával som, že skôr sa vyjadríte k tomuto bodu, ktorý je predložený, aký to bude mať práve dopad na toho sporiteľa, resp. dôchodcu, ktorý odíde skôr do dôchodku, že si vyberie termín odchodu, aký to bude mať dosah na človeka, ktorý je sporiteľom napríklad v druhom pilieri, aký to bude mať dosah na takéhoto človeka, ktorý sporí v treťom pilieri a tak ďalej a tak ďalej. Čiže priznám sa, toto mi chýbalo vo vašom vystúpení a je to škoda, pretože možno by ste ma aj presvedčili, že by som uvažoval nad skorším odchodom do dôchodku, ale, ale (povedané s pobavením), samozrejme, že to myslím teraz trošku humorne, ale toto som čakal, že viac rozoberiete.
A čo sa týka toho tretieho piliera, áno, ja myslím, že s tým sa dá súhlasiť, hovorím osobný názor, že posilniť tretí pilier aj, aby bol výnosnejší.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 18:48 - 18:50 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka, ja si nemyslím, že v tejto zostave by sme boli schopní tu nejakú habaďúru urobiť. Takže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Chcete sa staviť? (Smiech v pléne.)

Goga, Pavol, poslanec NR SR
... ale napriek tomu; nebudem sa stavovať s vami (povedané s pobavením).
Ale napriek tomu, pán poslanec, chcem povedať toľko, že nemyslím si práve, že voľný trh s učebnicami by nejaké tie, ako ste to nazvali, že ilegálne praktiky nepriniesol. Práve ja si myslím, naopak, že to môže priniesť množstvo ilegálnych praktík do školstva, pretože si neviem predstaviť pedagogickú obec, ako sa zjednotí pri výbere rôznych typov učebníc a či práve tieto učebnice budú prinášať toľko očakávané zlepšenie vzdelávacieho systému na Slovensku a či práve nedostatok učebníc spôsobil to, že máme takýmto spôsobom aj my hodnotenie vzdelávania v Pise a podobne. Ale, samozrejme, pokiaľ by to prinieslo ten dobrý fakt, že sa učitelia zjednotia na podobách učebníc, nech sa to teda urobí, ale v momentálnom stave si nemyslím, že by učebnice, ktoré budú rôzneho typu, na rôznych typoch a rôznych vzdelávacích úrovniach kvalitné, zlepšili vo všeobecnosti vzdelávanie na Slovensku pri voľnom výbere učebníc.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 15:41 - 15:42 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1157). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pani podpredsedníčka, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2018 18:54 - 18:55 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1049). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 16:35 - 16:35 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ja by som len poďakoval všetkým za faktické poznámky. A samozrejme úprimnú sústrasť mi nemusíte vyjadrovať. Pokiaľ človek pracuje, ja myslím, že vtedy je treba skôr poďakovať za prácu, ale beriem to.
Samozrejme, že chcem povedať pánovi Dostálovi, že ja som čítal odôvodnenie. Možnože ste tu práve v tom čase neboli pri všetkých troch pozmeňujúcich návrhoch a potom som sa vyjadril priamo, priamo k samotnému citovaniu tých pozmeňujúcich návrhov. A to, že ste hovorili o tom, že to vyšlo na mňa, tak vyšlo to na mňa, musel som to prečítať, samozrejme, zobral som to aj na seba. Takže ako som vravel, tú sústrasť mi vyjadrovať nemusíte. Ale vy ste sa vlastne k tomu vyjadrovali ešte pred tým, ako ste to samotné znenie počuli. Takže ja som vám to prečítal, aby ste tomu porozumeli.
Skryt prepis