Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

12. 10. 2017 o 16:27 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 16:27 - 16:28 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, pán predkladateľ, dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport som bol určený za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Jančulu, Dušana Tittela, Ľubomíra Petráka a Dušana Galisa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (tlač 718) v prvom čítaní.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že predmetný návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a gestorský výbor do 27. novembra 2017. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 11. 10. 2017 18:43 - 18:45 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, pani ministerka, dámy a páni, dovoľte mi predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 718 zo 7. septembra 2017 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie, tlač 635 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý je zároveň aj gestorským výborom a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie vo výbore do 9. októbra 2017. Výbor prerokoval predmetný návrh v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval uvedený návrh s uznesením č. 113 z 3. októbra 2017. Odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie. Gestorský výbor na základe stanoviska výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Dohodou o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie.
Predmetná správa výboru bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor z 10. októbra 2017 č. 116. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania gestorského výboru a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto správy. Ďakujem pán podpredseda, skončil som, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

14. 6. 2017 9:44 - 9:45 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu k predmetnému návrhu zákona pána Petráka, Smolíkovej a Vörösa.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 16. mája 2017 č. 631 sa uzniesla prerokovať predmetný návrh zákona a v druhom čítaní ho prideliť týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pána Petráka, Smolíkovej, Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 524) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 229 zo 6. júna 2017 odporúča návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 91 zo 7. júna 2017 odporúča návrh zákona schváliť so zmenou uvedenou v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedenej zmene s odporúčaním ju schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v časti III tejto spoločnej správy odporúča predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania tohto návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 13. júna 2017 pod číslom 98. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 6. 2017 9:35 - 9:40 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Prvý návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Gogu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z. a zákona č. 137/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa slovo „nie"."
Doterajší článok II sa označuje ako článok III.
Navrhovanou úpravou sa odstraňuje chyba v zákone, a to preklep, ktorý nastal pri písaní poslednej novely obsiahnutej v zákone č. 137/2017 Z. z. Nesprávne použité slovné spojenie mení význam vyjadrenia. Uvedená novela zákona č. 524/2010 má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2018. Ešte pred nadobudnutím jej účinnosti je potrebné uvedenú chybu v zákone odstrániť tak, aby nemenila účel, ktorý sa chcel novelou dosiahnuť, aby sa na rozvoj športu mohla dotácia poskytnúť (nie neposkytnúť, ako je tomu doteraz). V nadväznosti na to sa primerane upraví aj názov zákona.
2. Novooznačený článok III znie:
„Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 2. januára 2018."
Navrhuje sa doplniť účinnosť zákona aj o účinnosť zákona obsiahnutého v čl. II.
To by bol prvý môj pozmeňujúci návrh.
Druhý pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Gogu a Juraja Blanára k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523).
V čl. I sa vkladá prvý bod, ktorý znie:
"1. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 3a
Zánik výkonu funkcie riaditeľa
(1) Výkon funkcie riaditeľa zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním podľa § 3 ods. 7 alebo ods. 8,
d) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
e) dňom uvedeným v právoplatnom rozhodnutí ministerstva o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete alebo
f) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2) Riaditeľ sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením zriaďovateľovi. Výkon funkcie riaditeľa zanikne dňom doručenia písomného oznámenia zriaďovateľovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie. Vzdanie sa funkcie nemožno vziať späť."."
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: V praxi sa zriaďovatelia škôl a školských zariadení viackrát stretli so skutočnosťou, že sa riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia vzdal svojej funkcie. Právo vzdať sa výkonu funkcie, ktorú osoba vykonáva, je jeho dispozičným právom, ktoré mu nikto nemôže uprieť. Vzhľadom k tomu, že súčasný zákon uvedenú situáciu neupravuje, zriaďovatelia boli často na pochybách, či uvedený akt vzdania sa funkcie stačí vziať iba na vedomie alebo je potrebný aj akt odvolania z funkcie riaditeľa.
Akt odvolania z funkcie riaditeľa je vnímaný ako sankcia, postih, pričom zákon taxatívne uvádza, z akých dôvodov môže byť odvolaný a z akých dôvodov musí byť riaditeľ školy z funkcie odvolaný (§ 3 ods. 7 a 8 zbierky č. 596/2003 Z. z.). Vzdanie sa funkcie medzi ne nepatrí. Práve s ohľadom na represívny charakter aktu odvolania z funkcie zastávame názor, že po vzdaní sa funkcie nemá nasledovať ešte akt odvolania, ale zriaďovateľ len zoberie na vedomie skutočnosť, že sa jeho riaditeľ funkcie vzdá. Preto navrhujeme do zákona explicitne doplniť bežné dôvody zániku funkcie riaditeľa školy, respektíve školského zariadenia, napríklad smrť, pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, medzi ktoré navrhujeme zaradiť i vzdanie sa funkcie. Aby v praxi nevznikli problémy s okamžitým zánikom funkcie dňom doručenia zriaďovateľovi, vytvára sa možnosť pre riaditeľa, aby určil dátum zániku jeho funkcie. Z uvedených dôvodov považujeme za potrebné a pre aplikačnú prax prospešné, ak sa doteraz zákonom neriešená situácia právne ukotví a poskytne zriaďovateľom škôl právnu istotu, ako postupovať v prípadoch, keď uvedená situácia nastane. Zároveň sa odstráni nejednoznačný a rozdielny pohľad zriaďovateľov na riešenie tejto otázky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12. 5. 2017 12:15 - 12:17 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 524). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5. 4. 2017 18:12 - 18:13 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu v uvedenom zákone (tlač 456). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych, a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2. 2. 2017 16:23 - 16:26 hod.

Pavol Goga
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30. 11. 2016 18:51 - 18:52 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ak dovolíte na záver, chcel som sa prihlásiť aj do rozpravy, teda do faktických, ale som si nezobral kartu, tak to využijem. Chcem podporiť, samozrejme, túto novelu zákona, pretože si myslím tiež, že terajšia prax ukázala, že naozaj nám tí odborníci na stredných školách chýbajú. A ak by teda malo to aspoň trošku pomôcť k tomu, aby sa zvýšil počet žiakov na týchto stredných odborných školách, tak je to dobré.
A koniec koncov, pán kolega Gröhling, vy ste sa aj pýtali na otázky, čo urobí ministerstvo školstva, ale práve od toho sú vyššie územné celky, od toho sú aj župani, aby koordinovali na úrovni okresov, miest vznik týchto škôl a aj spájanie odborov možno, ktoré s tým súvisia. Takže ja vidím aj tuná priestor na to, aby si aj vyššie územné celky urobili poriadky v školách, aby teda to dali dohromady. (Reakcia z pléna.) A, ale, keď to má umožniť tento zákon, aby sa k tomu pomohlo, tak nech k tomu pomôže.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30. 11. 2016 18:36 - 18:37 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 295. Predkladám túto informáciu k predloženému návrhu zákona. 
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2017 a gestorský výbor do 30. januára 2017.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23. 11. 2016 11:25 - 11:25 hod.

Pavol Goga
Ale áno, áno, áno. Ďakujem, pán podpredseda, nebol som zapnutý. Chcem iba pre zápis uviesť, pán podpredseda, že v hlasovaní č. 20 došlo k omylu. Zariadenie ma vykázalo, že som hlasoval "za", chcel som sa zdržať hlasovania.
Skryt prepis