Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

14. 9. 2017 o 14:57 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14. 9. 2017 14:57 - 14:58 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister, za dlhú odpoveď. A podľa mojich informácií tá cesta stále je pod Slovensku správou ciest a Slovenská správa ciest ju nechce prevziať z dôvodu toho, že táto cesta je značne poškodená, a VÚC-ka žiada, aby Slovenská správa ciest opravila túto cestu. Len Slovenská správa ciest nemá na to finančné zdroje.
A čo sa týka majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, deväť rokov, si myslím, že to je tiež dosť dlhá doba na vysporiadania týchto pozemkov. Ale bol by som rád, pán minister, keď pôjdeš niekedy okolo, že by sme pozreli tú cestu. A fakt tá cesta vypadá tak, ako keby nemala pána.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 9. 2017 14:52 - 14:52 hod.

Igor Janckulík
Len chcem poďakovať veľmi pekne pánovi podpredsedovi vlády za odpoveď. Ďakujem.

Pellegrini, Peter, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Veľmi rád.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5. 9. 2017 18:14 - 18:15 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 617). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:49 - 12:50 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem.
No, Edo, aj podľa mňa je tento návrh šitý určite horúcou ihlou. Ja som ako splnomocnenec vlády nebol prizývaný pri týchto rokovaniach o návrhu dlhovej brzdy, čo ma trošku mrzí. Časť kritiky určite je opodstatnená, čo si tu povedal, ale podľa môjho názoru určite o tom diskutujme. Ako splnomocnenec vlády cestujem po rôznych regiónoch Slovenska a stretávam sa s problémami, že chýbajú im cesty v týchto regiónoch. Snažím sa týchto starostov a primátorov upokojovať, aby neštrajkovali, aby sme hľadali nejaké riešenie, ale je fakt, že tieto peniaze nám chýbajú. Tlak týchto starostov je obrovský, by som povedal, aj napriek politickému spektru. To je jedno, či sú z opozície alebo koalície, a preto aj z tohoto dôvodu si viem predstaviť túto dlhovú brzdu podporiť, ale podporiť ju s presne stanovenými a jasnými podmienkami, na ktorých by vlastne spolu opozícia a koalícia spolupracovala a aby sme našli nejaké riešenie, aby sme sa fakt posunuli ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 5. 2017 11:45 - 11:45 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len v krátkosti. Ja musím uznať, že pán minister má veľkú snahu vyriešiť tento problém. Len, žiaľ, on hasí iba to, čo niekto iný spôsobil, a mal by tu niekto iný sedieť a nie on a mali by sme hľadať nejaké spoločné riešenia, aby sme vynašli sa z tohto problému a aby ten koncesionár nám tú vysokú pokutu nedal za to, že nemôže začať stavať. A mali by sme hľadať spoločné riešenia a podporiť ho v aktivite, že má snahu vyriešiť tento problém. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10. 5. 2017 18:13 - 18:15 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (tlač 425a).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre zdravotníctvo.
Výbory prerokovali predložený návrh zákona v stanovenej lehote. Uvedené výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade predložený návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Pani poslankyňa Zemanová, ktorá nie je členkou výboru pre zdravotníctvo, sa v zmysle § 50 ods. 3 rokovacieho poriadku zúčastnila na rokovaní výboru a vyjadrila sa k predloženému návrhu zákona.
Štvrtá časť spoločnej správy obsahuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 9. mája 2017 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčaním pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 60 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 52 z 9. mája 2017. Mám poverenie gestorského výboru predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 5. 2017 18:34 - 18:36 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem. A vítam iniciatívu pána ministra s pomocou pre hasičské zbory a občianske združenia. Každé združenie má nejakú techniku, ktorú musí nejako uskladňovať, aby bola pripravená, keď sa niečo stane. Táto technika musí byť pripravená 24 hodín denne, lebo od toho záleží aj ten reakčný čas. A verím, že keď tieto dotácie prídu pre tieto občianske združenia a hasičské zbory, tak pomôže to v kvalite pri záchrane ľudských životov. Takže držím palce a verím, že tí uchádzači budú správni, a tie dotácie skončia v správnych rukách a pomôže to znova posunúť tú záchranársku činnosť a hasičskú činnosť ďalej a posunieme tú latku hlavne v tom reakčnom čase, aby sme tých ľudí zachraňovali živých a nenachádzali mŕtvych. Takže ešte raz ďakujem pánovi ministrovi za iniciatívu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 23. 3. 2017 14:38 - 14:38 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Je to len škoda, že tieto technické normy nám neumožňujú, aby sa tieto zvodidlá ďalej mohli používať a možno do budúcna by bolo dobré sa zamyslieť nad týmtom a tieto technické normy zmeniť, lebo takto prichádzame o spústu finančných prostriedkov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23. 3. 2017 9:05 - 9:07 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 425). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 2. 2017 13:27 - 13:31 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, v rámci tejto debaty o zrušení VÚC by som sa chcel vyjadriť k preneseniu kompetencií správy ciest, ktoré v súčasnosti patria pod VÚC, na štát. V zásade si viem predstaviť, že by došlo k takejto zmene, pretože súčasná úprava je pomerne zmätočná. Na území Slovenska totiž máme miestne komunikácie, ktoré patria pod obce a mestá, cesty II. a III. triedy, ktoré patria pod VÚC, cesty I. triedy sú pod Slovenskou správou ciest a napokon rýchlostné cesty a diaľnice patria pod Národnú diaľničnú spoločnosť. Takéto rozkúskovanie spôsobuje v praxi viacero problémov. Pretože, aj keď by sa mohlo zdať, že takto sú kompetencie jasne rozdelené medzi jednotlivých správcov týchto ciest, v niektorých prípadoch dochádza k presahom kompetencií a to spôsobuje mnoho nejasností. V konečnom dôsledku by teda bolo efektívnym riešením, aby cesty II. a III. triedy patrili pod štát, ale nemyslím si, že momentálne by takáto zmena bola vhodná. Išlo by totiž iba o kozmetické úpravy, ktoré bez systematickej zmeny veľa zmien nespravia.
Ideálne riešenie by bolo zlúčiť Slovenskú správu ciest, pod ktorú patria cesty I. triedy, s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Tu je problém s tým, že niektoré úseky cesty I. triedy podliehajú výberu mýta, ale toto vyberané mýto nejde do Slovenskej správy ciest, ktorá je ich správcom, ale do Národnej diaľničnej spoločnosti. To znamená, že Slovenská správa ciest tieto cesty spravuje, musí sa o ne starať, udržiavať ich a opravovať, ale financie za ich využívanie motoristami idú do Národnej diaľničnej spoločnosti. Tým pádom je Slovenská správa ciest značne podfinancovaná a nemá finančné prostriedky ani na kvalitnú údržbu a rekonštrukciu ciest, ktoré má v pôsobnosti. A tu tento neefektívny začarovaný kruh pokračuje.
Slovenská správa ciest v značnej miere využíva služby VÚC-iek a prenajíma si od nich údržbu svojich komunikácií. VÚC-ky teda vykonávajú údržbu a drobné opravy aj na cestách I. triedy. Disponujú, žiaľ, zastaraným strojným vybavením, ktoré sa v rámci svojich finančných možností snažia obnovovať. Avšak niektoré aj vyše tridsaťročné stroje už naozaj patria skôr do múzea. Potom sa ale nemôžeme čudovať, keď na takýchto strojoch vykonávajú opravy ciest I., II. a III. triedy nekvalitne a neefektívne. Tiež sa nečudujem, že zamestnanci, ktorí na úseku správy ciest VÚC zarábajú zhruba okolo 400 eur mesačne, ani nemajú motiváciu vykonávať tieto opravy dôsledne. Preto si myslím, že pri momentálnom nastavení by takéto razantné riešenie bez odstránenia systematických chýb neprinieslo ušetrené financie. Celý tento cestný aparát VÚC-iek so zastaranou technikou a svojimi problémami by iba prešiel pod štát, ale podstata problémov by sa nevyriešila.
Ďakujem.
Skryt prepis