Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2. 2. 2018 o 13:21 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 2. 2. 2018 13:21 - 13:21 hod.

Igor Janckulík
Aby som urobil menšiu zmenu v tom prvom pozmeňujúcom návrhu, ktorý predkladal Štefan Zelník a Igor Janckulík, a to v odseku 3: "Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 15. marca 2018 § 277b až 277d nepoužijú."
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2. 2. 2018 13:21 - 13:21 hod.

Igor Janckulík
Ešte poprosím, páni predsedajúca.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2. 2. 2018 12:58 - 13:20 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Mám dva pozmeňovacie návrhy. Prvý pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Zelníka a Igora Janckulíka k vládnemu návrhu zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 760).
1. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
Čl. IV
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z. a zákona č. 266/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 293ea sa vkladá § 293eaa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293eaa
Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2018
(1) Pohľadávku na poistnom vzniknutú do 31. decembra 2016, pohľadávku na penále, ktoré sa viaže na toto poistné, alebo pohľadávku na pokute vzniknutú do 31. decembra 2016 voči nemocnici,125) môže Sociálna poisťovňa postúpiť podľa § 149 na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu, určenú ministerstvom po dohode s ministerstvom financií; § 149 ods. 2 sa nepoužije.
(2) Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ako vlastník aj iným spôsobom ako podľa § 149 ods. 9.
(3) Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 15. marca 2018 § 277b až 279 nepoužijú.“

(pozn. red.: správne „277d“, nie 279)

Poznámka pod čiarou k odkazu 125 znie: „125) § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.“
Návrh nadobúda účinnosť 15. marca 2018.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 425 z 13. septembra 2017 (ďalej len „uznesenie“) bola schválená „Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení“, ktorým vláda vyslovila súhlas (bod B.1. uznesenia) s použitím finančných aktív na realizáciu koncepcie oddlženia. Navrhovaná úprava v súvislosti s realizáciou úlohy C.2. uznesenia a s tým súvisiacim procesom oddlženia rieši oddlženie zdravotníckych zariadení, ktoré sú dlžníkmi aj na poistnom voči Sociálnej poisťovni.
To bol prvý pozmeňovací a teraz by som ešte prečítal druhý pozmeňovací návrh.
Druhý môj pozmeňovací návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Janckulíka k vládnemu návrhu zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 760).
1. Za čl. VII sa vkladá nový čl. VIII, ktorý znie:
Čl. VIII
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 6 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18) Zdravotná poisťovňa nesmie podmieňovať prepojenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na národný zdravotnícky informačný systém akýmikoľvek zmluvnými dojednaniami nesúvisiacimi s týmto prepojím alebo so vzájomným poskytovaním údajov podľa § 7 ods. 20.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab) znie: „18ab) § 2 ods. 9 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
2. V § 6a sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie: „j) preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu.18da)
Poznámka pod čiarou k odkazu 18da znie: „18da) § 38a ods. 6 písm. a) zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“
3. V § 15 ods. 1 písm. w) sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „a národnému centru“ a slová „rodné číslo, meno a priezvisko poistenca a dátum narodenia poistenca“ sa nahrádzajú slovami „rodné číslo, predchádzajúce rodné číslo, ak došlo k jeho zmene, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia poistenca, počítačové číslo občana, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne a číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, dátum a miesto úmrtia poistenca, údaj o tom, že ide o poistenca, ktorému bol vydaný preukaz poistenca s označením „EÚ“ alebo s označením „P“ podľa osobitného predpisu11a)“.
4. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ae), ktoré znie: „ae) preplatiť poistencovi úhradu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu,18da) ak jemu poskytnutá zdravotná starostlivosť bola urgentnou zdravotnou starostlivosťou alebo zdravotnou starostlivosťou, bez poskytnutia ktorej by mohlo byť vážne ohrozené jeho zdravie; splatnosť úhrady podľa prvej časti vety je najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu.35aah)
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aah znie: „35aah) § 38b zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“
5. V § 86v ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
6. Za § 86v sa vkladá § 86x, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠86x
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018
(1) Ustanovenia § 47d ods. 2 a 3 sa uplatňujú od 15. marca 2018.
(2) Ustanovenia § 47d ods. 4 a 5 sa do 1. januára 2020 neuplatňujú.
(3) Verejné obstarávanie na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel začaté a neukončené do 14. marca 2018 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 15. marca 2018.
(4) Ustanovenie § 47d ods. 9 sa do 1. júla 2018 neuplatňuje.
(5) Ak úrad nedokáže na území samosprávneho kraja, pre ktorý nie je uzatvorená zmluva o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, úplne zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47d ods. 7 prostredníctvom lekárov podľa § 47d ods. 8, doplní v období od 15. marca 2018 do 30. júna 2018 do rozpisu úradu lekára poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti63g) na území samosprávneho kraja, pre ktorý úrad úplne nezabezpečil vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel."
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Odôvodnenie: V prvom bode piateho bodu pozmeňovacieho návrhu sa v súvislosti so spustením elektronického zdravotníctva do ostrej prevádzky od januára 2018 navrhuje doplnenie zákazu pre zdravotné poisťovne podmieňovať prepojenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na národný zdravotnícky informačný systém akýmikoľvek zmluvnými dojednaniami nesúvisiacimi s týmto prepojením alebo so vzájomným poskytovaním údajov podľa § 7 ods. 20.
V druhom bode piateho bodu pozmeňovacieho návrhu sa navrhuje, aby preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby nebolo výdavkom na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne.
V treťom bode piateho bodu pozmeňovacieho návrhu sa navrhuje doplnenie povinnosti pre zdravotné poisťovne poskytovať vymedzené údaje nielen úradu pre dohľad, ale súčasne aj Národnému centru zdravotníckych informácií. Pre funkčnosť národného zdravotníckeho informačného systému je nevyhnutné, aby malo národné centrum prístup k aktuálnym údajom o poistencoch a ich „kapitačných vzťahoch“ priamo zo zdravotných poisťovní (oneskorenie poskytovania týchto údajov úradom pre dohľad je aktuálne dva mesiace).
V štvrtom bode piateho bodu pozmeňovacieho návrhu sa navrhuje nová povinnosť pre zdravotné poisťovne, a to uhradiť úhradu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby, ak bola poistencovi poskytnutá urgentná zdravotná starostlivosť. Ďalej sa navrhuje lehota pre zdravotnú poisťovňu, do ktorej má poistencovi preplatiť úhradu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby.
V piatom bode piateho bodu pozmeňovacieho návrhu ide o legislatívnotechnickú úpravu nesprávneho označenia odseku v zákone č. 351/2017 Z. z.
V šiestom bode piateho bodu pozmeňovacieho návrhu ide o úpravu prechodných ustanovení v súvislosti s technickou chybou pri určení nadobudnutia účinnosti niektorých ustanovení zákona v zákone č. 351/2017 Z. z.
Zároveň sa upravuje prechodné obdobie, kedy úrad nebude do rozpisu úradu na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel zaradovať lekárov poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, nakoľko lekári špecialisti budú potrebovať preškolenie na vykonávanie prehliadky mŕtveho tela.
Skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2. 2. 2018 12:55 - 12:57 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 760a).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil vládny návrh zákona o radiačnej ochrane na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre zdravotníctvo, ktorý súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci odporučil návrh zákona schváliť bez pripomienok. Ostatné výbory s uvedeným návrhom zákona súhlasili a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrh zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 760) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 760) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 187 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 93 z 31. januára 2018, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, môžete otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 12. 2017 10:45 - 10:46 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, súhlasím s vami, že finančných prostriedkov je málo a hlavne na opravu a rekonštrukcie ciest I. triedy. Zoberme si napríklad taký most v Nižnej. Na opravu tohoto mosta sme potrebovali zhruba 800-tisíc euro. Ale, žiaľ, tieto peniaze sa nenašli a tento most je teraz v VII. stupni poškodenia a potrebujeme na opravu tohoto mostu zhruba tri, štyri, päť miliónov, záleží, ako sa to vysúťaží. A podľa mňa takto sa dobrý hospodár nespráva, lebo ak je niečo poškodené, tie peniaze by sa mali nájsť a zrekonštruovať a opraviť a nie čakať, kým sa tá cena pomerne navýši.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1. 12. 2017 10:06 - 10:07 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani kolegyňa, mne sa zdá, že niekedy ste až moc aktívna a niekedy aj premotivovaná, by som povedal. Minule, keď ste opustili výbor so svojimi kolegami, zobrali ste všetky pozmeňováky, na chodbe ste ich dali novinárom a na druhý deň som s hrôzou zistil, že som dal pozmeňovák ohľadom zrušenia odvodovej odpočítateľnej položky. Pritom to dal pán kolega Raši. Na druhý deň som mal dosť roboty, aby som všetky médiá obvolal a aby urobili nápravu. Tak ďakujem vám veľmi pekne za vašu aktivitu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29. 11. 2017 16:31 - 16:32 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 760). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a gestorský výbor do 29. januára 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18. 10. 2017 9:14 - 9:17 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 617).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo, ktorý súčasne určil za gestorský výbor.
Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorskému výboru v zmysle § 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku predložil pozmeňujúci návrh na svoje stanovisko poslanec Martin Poliačik.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 617), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 a 2 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 68 z 10. októbra 2017, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 17:38 - 17:50 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem pekne.
Pán kolega Marosz, budem reagovať len na úvod tvojho vystúpenia a pripadalo mi to, ako keby boli za tebou lobisti z asociácie STK. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14. 9. 2017 14:57 - 14:58 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister, za dlhú odpoveď. A podľa mojich informácií tá cesta stále je pod Slovensku správou ciest a Slovenská správa ciest ju nechce prevziať z dôvodu toho, že táto cesta je značne poškodená, a VÚC-ka žiada, aby Slovenská správa ciest opravila túto cestu. Len Slovenská správa ciest nemá na to finančné zdroje.
A čo sa týka majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, deväť rokov, si myslím, že to je tiež dosť dlhá doba na vysporiadania týchto pozemkov. Ale bol by som rád, pán minister, keď pôjdeš niekedy okolo, že by sme pozreli tú cestu. A fakt tá cesta vypadá tak, ako keby nemala pána.
Ďakujem.
Skryt prepis