Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21. 6. 2017 o 12:49 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:49 - 12:50 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem. No, Edo, aj podľa mňa je tento návrh šitý určite horúcou ihlou. Ja som ako splnomocnenec vlády nebol prizývaný pri týchto rokovaniach o návrhu dlhovej brzdy, čo ma trošku mrzí. Časť kritiky určite je opodstatnená, čo si tu povedal, ale podľa môjho názoru určite o tom diskutujme. Ako splnomocnenec vlády cestujem po rôznych regiónoch Slovenska a stretávam sa s problémami, že chýbajú im cesty v týchto regiónoch. Snažím sa týchto starostov a primátorov upokojovať, aby neštrajkovali, aby sme hľadali nejaké riešenie, ale je fakt, že tieto peniaze nám chýbajú. Tlak týchto starostov je obrovský, by som povedal, aj napriek politickému spektru. To je jedno, či sú z opozície alebo koalície, a preto aj z tohoto dôvodu si viem predstaviť túto dlhovú brzdu podporiť, ale podporiť ju s presne stanovenými a jasnými podmienkami, na ktorých by vlastne spolu opozícia a koalícia spolupracovala a aby sme našli nejaké riešenie, aby sme sa fakt posunuli ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 5. 2017 11:45 - 11:45 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len v krátkosti. Ja musím uznať, že pán minister má veľkú snahu vyriešiť tento problém. Len, žiaľ, on hasí iba to, čo niekto iný spôsobil, a mal by tu niekto iný sedieť a nie on a mali by sme hľadať nejaké spoločné riešenia, aby sme vynašli sa z tohto problému a aby ten koncesionár nám tú vysokú pokutu nedal za to, že nemôže začať stavať. A mali by sme hľadať spoločné riešenia a podporiť ho v aktivite, že má snahu vyriešiť tento problém. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10. 5. 2017 18:13 - 18:15 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (tlač 425a).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre zdravotníctvo.
Výbory prerokovali predložený návrh zákona v stanovenej lehote. Uvedené výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade predložený návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Pani poslankyňa Zemanová, ktorá nie je členkou výboru pre zdravotníctvo, sa v zmysle § 50 ods. 3 rokovacieho poriadku zúčastnila na rokovaní výboru a vyjadrila sa k predloženému návrhu zákona.
Štvrtá časť spoločnej správy obsahuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 9. mája 2017 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčaním pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 60 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 52 z 9. mája 2017. Mám poverenie gestorského výboru predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 5. 2017 18:34 - 18:36 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem. A vítam iniciatívu pána ministra s pomocou pre hasičské zbory a občianske združenia. Každé združenie má nejakú techniku, ktorú musí nejako uskladňovať, aby bola pripravená, keď sa niečo stane. Táto technika musí byť pripravená 24 hodín denne, lebo od toho záleží aj ten reakčný čas. A verím, že keď tieto dotácie prídu pre tieto občianske združenia a hasičské zbory, tak pomôže to v kvalite pri záchrane ľudských životov. Takže držím palce a verím, že tí uchádzači budú správni, a tie dotácie skončia v správnych rukách a pomôže to znova posunúť tú záchranársku činnosť a hasičskú činnosť ďalej a posunieme tú latku hlavne v tom reakčnom čase, aby sme tých ľudí zachraňovali živých a nenachádzali mŕtvych. Takže ešte raz ďakujem pánovi ministrovi za iniciatívu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 23. 3. 2017 14:38 - 14:38 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Je to len škoda, že tieto technické normy nám neumožňujú, aby sa tieto zvodidlá ďalej mohli používať a možno do budúcna by bolo dobré sa zamyslieť nad týmtom a tieto technické normy zmeniť, lebo takto prichádzame o spústu finančných prostriedkov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23. 3. 2017 9:05 - 9:07 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 425). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 2. 2017 13:27 - 13:31 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, v rámci tejto debaty o zrušení VÚC by som sa chcel vyjadriť k preneseniu kompetencií správy ciest, ktoré v súčasnosti patria pod VÚC, na štát. V zásade si viem predstaviť, že by došlo k takejto zmene, pretože súčasná úprava je pomerne zmätočná. Na území Slovenska totiž máme miestne komunikácie, ktoré patria pod obce a mestá, cesty II. a III. triedy, ktoré patria pod VÚC, cesty I. triedy sú pod Slovenskou správou ciest a napokon rýchlostné cesty a diaľnice patria pod Národnú diaľničnú spoločnosť. Takéto rozkúskovanie spôsobuje v praxi viacero problémov. Pretože, aj keď by sa mohlo zdať, že takto sú kompetencie jasne rozdelené medzi jednotlivých správcov týchto ciest, v niektorých prípadoch dochádza k presahom kompetencií a to spôsobuje mnoho nejasností. V konečnom dôsledku by teda bolo efektívnym riešením, aby cesty II. a III. triedy patrili pod štát, ale nemyslím si, že momentálne by takáto zmena bola vhodná. Išlo by totiž iba o kozmetické úpravy, ktoré bez systematickej zmeny veľa zmien nespravia.
Ideálne riešenie by bolo zlúčiť Slovenskú správu ciest, pod ktorú patria cesty I. triedy, s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Tu je problém s tým, že niektoré úseky cesty I. triedy podliehajú výberu mýta, ale toto vyberané mýto nejde do Slovenskej správy ciest, ktorá je ich správcom, ale do Národnej diaľničnej spoločnosti. To znamená, že Slovenská správa ciest tieto cesty spravuje, musí sa o ne starať, udržiavať ich a opravovať, ale financie za ich využívanie motoristami idú do Národnej diaľničnej spoločnosti. Tým pádom je Slovenská správa ciest značne podfinancovaná a nemá finančné prostriedky ani na kvalitnú údržbu a rekonštrukciu ciest, ktoré má v pôsobnosti. A tu tento neefektívny začarovaný kruh pokračuje.
Slovenská správa ciest v značnej miere využíva služby VÚC-iek a prenajíma si od nich údržbu svojich komunikácií. VÚC-ky teda vykonávajú údržbu a drobné opravy aj na cestách I. triedy. Disponujú, žiaľ, zastaraným strojným vybavením, ktoré sa v rámci svojich finančných možností snažia obnovovať. Avšak niektoré aj vyše tridsaťročné stroje už naozaj patria skôr do múzea. Potom sa ale nemôžeme čudovať, keď na takýchto strojoch vykonávajú opravy ciest I., II. a III. triedy nekvalitne a neefektívne. Tiež sa nečudujem, že zamestnanci, ktorí na úseku správy ciest VÚC zarábajú zhruba okolo 400 eur mesačne, ani nemajú motiváciu vykonávať tieto opravy dôsledne. Preto si myslím, že pri momentálnom nastavení by takéto razantné riešenie bez odstránenia systematických chýb neprinieslo ušetrené financie. Celý tento cestný aparát VÚC-iek so zastaranou technikou a svojimi problémami by iba prešiel pod štát, ale podstata problémov by sa nevyriešila.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 2. 2017 10:27 - 10:28 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja som poslancom VÚC a v mnohom máš pravdu, Miro. Ja som išiel kandidovať za poslanca do VÚC preto, aby som pomohol regiónu, v ktorom žijem. A myslím si, že hlavne v oblasti zdravotníctva sa mi to aj podarilo. Podarilo sa mi zlepšiť podmienky pri zdravotnej starostlivosti. Ale určite predstavoval som si, že budem môcť pomôcť viac nášmu regiónu. Na VÚC-kach je to tiež o tom, či poslanec je v koalícii alebo v opozícii. Podľa mňa VÚC-ky by nemali byť až tak politicky riadené, no ale to asi ťažko zmeníme. Čo sa týka zrušenia VÚC-iek, myslím si, že je to trochu šité horúcou ihlou. Mala by sa zvoliť určitá postupnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28. 11. 2016 9:58 - 10:00 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, ktorej zároveň gratulujem k narodeninám, chcel by som podporiť tento pozmeňujúci návrh kolegu Krajčího, pretože keď sa už konečne prijíma tento zákon, ktorý by umožňoval prerozdelenie potravín po dobe minimálnej trvanlivosti charitatívnym organizáciám, čo som veľmi uvítal, odstráňme, prosím, aj zásadné prekážky, ktoré by bránili jeho reálnemu uplatňovaniu v praxi, aby sme nedospeli do štádia, že máme zákon, ktorý vyzerá dobre na papieri, ale v praxi sa uplatniť dá len ťažko.
Od mnohých ľudí, ktorí majú skúsenosti s usporiadavaním rôznych charitatívnych podujatí pre sociálne slabších, ale aj dobrovoľníckych akcií pre deti napríklad, počúvam, že takto nastavený zákon, ako máme u nás, ktorý podporuje nehorázne plytvanie s potravinami a je doslova až neľudský. A toto si nielenže nemôžeme dovoliť, ale ani nesmieme. Treba neustále zdôrazňovať, že by sa prerozdeľovali iba trvanlivé potraviny po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti, bežné základné potraviny, napríklad ryža, cestoviny, čaje, múka, cukor a tak ďalej, ktoré keď sú štandardne skladované, čiže netreba na to zisťovať žiadne obzvlášť špeciálne podmienky, a ak nemajú nejak porušený obal, tak s tým nie je žiadny problém, čo sa týka nejakých zdravotných rizík. Spotrebiteľ bude informovaný, že dostáva takéto potraviny. Aj teraz každý nesieme vlastnú zodpovednosť za to, že skonzumujeme napríklad pri potravinách, ktoré sa rýchlo kazia, keď ich v domácich podmienkach alebo pri prevoze z obchodu zle uskladníme, tak môže dôjsť k pokazeniu, i keď výrobca tam garantuje istú dobu spotreby, ale, samozrejme, vieme si to odkontrolovať pohľadom alebo čuchom. To sú základné veci. Často ľudia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25. 11. 2016 12:44 - 12:46 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som prečítal spoločnú správu. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2017 až 2019 (tlač 290).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou výboru pre financie a rozpočet a výboru pre zdravotníctvo, ktoré zároveň určil ako gestorský výbor. Určené výbory prerokovali návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2017 až 2019 v stanovenom termíne. Vyjadrili súhlas s predloženým návrhom rozpočtu a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2017 až 2019 schváliť s tým, že príjmy na rok 2017 sa rozpočtujú vo výške 43 625-tisíc eur a výdavky vo výške 18 223-tisíc eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 22. novembra 2016. Výbor na základe stanovísk výborov odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2017 až 2019 schváliť.
Súčasť spoločnej správy je návrh uznesenia Národnej rady.
Ďakujem, pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis