Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11. 10. 2017 o 9:38 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11. 10. 2017 9:38 - 9:41 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť ako určenej spravodajkyni výboru spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Mnohostranným dohovorom o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 654 z 8. augusta 2017 pridelil návrh na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu s uvedeným dohovorom v stanovenom termíne. K predmetnému návrhu zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi, výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné správy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom II tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s mnohostranným dohovorom s uplatnením výhrad a s oznámeniami uvedenými v prílohe a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 211 z 9. októbra. Výbor mňa určil ako spoločnú spravodajkyňu a zároveň ma poveril, aby som predniesla správu na schôdzi Národnej rady a navrhla Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci. Skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11. 10. 2017 9:33 - 9:35 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 716 z 5. septembra pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu NR SR s uvedeným návrhom v stanovenom termíne. K predmetnému návrhu zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods.5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi, výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom II tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 212 9. októbra 2017. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov. Zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11. 10. 2017 9:26 - 9:27 hod.

Irén Sárközy
Áno, pán predsedajúci, navrhujem, aby sme o zákonoch hlasovali zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11. 10. 2017 9:15 - 9:18 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o bankách.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 768 zo 6. septembra pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre sociálne veci odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch v spoločnej správe č. 1 až 15 a 17 až 33 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bode spoločnej správy č. 16 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 213 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň mňa poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončila som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10. 10. 2017 18:53 - 18:56 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o platobných službách. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 766 zo 6. septembra pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet
===== Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rade o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 766 zo 6. septembra pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. 
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská. Výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto. O bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 210 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Ďakujem, pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10. 10. 2017 18:53 - 18:56 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o platobných službách. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 766 zo 6. septembra pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet
===== Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rade o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 766 zo 6. septembra pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. 
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská. Výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto. O bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 210 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Ďakujem, pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5. 9. 2017 17:56 - 17:57 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola poverená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5. 9. 2017 17:31 - 17:32 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 9. 2017 16:04 - 16:06 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcela opýtať a reagovať na pána poslanca v tom, že, pán poslanec, vy ste spomínali, že nevzťahuje sa odpočet z nezdaniteľnej časti základu dane 50 % v prípade, keď je to dlhodobá hospitalizácia. Zdravotné poisťovne schvaľujú kúpeľnú starostlivosť minimálne 21 dní alebo 28 dní, aj v zákone je to napísané. Takže sa to nevzťahuje len na trojdňové víkendové pobyty v mojom čítaní.
Čo sa týka potom toho percenta, že neuznávajú v zdravotnej poisťovni, ja mám skúsenosť z inej zdravotnej poisťovni, kde som aj pracovala. V zdravotnej poisťovni, v Dôvere sú to 4 %, keď revízni lekári neschválili kúpeľný pobyt pre poistenca, a nikdy to nebolo o tom, že medicínsky ten lekár vie lepšie, ale vždy boli nejaké formálne problémy, ktoré sa odstránili, a tá kúpeľná starostlivosť bola schválená.
A ešte by som dodala, že vy hovoríte o tom, že kúpeľná starostlivosť v rámci prevencie, no na to ale neexistujú žiadne medicínske argumenty, že prečo by sme pomohli našim pacientom, keby sme im preventívne a na čo, na aké diagnózy, ani vo svete sa to nedeje. Ako kúpeľná starostlivosť je starostlivosť cielená na odstránenie nejakej choroby, nejakej diagnózy, ale preventívne to teda nie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19. 6. 2017 16:54 - 16:55 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, aby som predniesla správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Protokolom na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 584 z 29. mája 2017 pridelil návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ktorý zároveň určil za gestorský výbor.
Uvedený výbor prerokoval predmetný návrh v stanovenom termíne. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval uvedený návrh a uznesením č. 158 z 8. júna 2017 odporučil Národnej rade s návrhom vysloviť súhlas. Gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom. Predmetná správa výboru bola schválená uznesením gestorského výboru č. 166 z 8. júna 2017. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu. Zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis