Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

6.2.2019 o 11:51 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 6.2.2019 11:51 - 11:57 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Cieľom navrhovanej úpravy je upraviť podmienky poskytovania tzv. vyrovnávacieho príplatku podľa zákona o poistení v súlade so skúsenosťami z aplikačnej praxe, ako i v súlade s judikatúrou. Prijatím zákona č. 140/2015, ktorým sa mení práve tento zákon o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára, súčasťou zákona sa stalo poskytovanie vyrovnávacieho príplatku. Vyrovnávací príplatok sa dostal do zákona kvôli tomu, aby sa eliminovala tá finančná ujma, ktorá vznikla poberateľom starobného dôchodku, ktorí dlhodobo pracovali a žijú na území Slovenskej republiky, avšak ku dňu rozdelenia Československej federatívnej republiky pracovali u zamestnávateľa registrovaného v obchodnom registri na území Českej republiky. V dôsledku prijatej medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení sa všetky doby zabezpečenia takýchto zamestnancov získané pred 31. 12. 1992 považovali za doby českého zabezpečenia a dôchodkové doby poistenia dosiahnuté po 1. 1. 1993 sa považovali za slovenské doby poistenia.
Takéto osoby po vzniku nároku na starobný dôchodok poberajú jeden dôchodok od českej správy sociálneho zabezpečenia a druhý od Sociálnej poisťovne. Ale čo je problém? Tak problém je ten, že my máme iný dôchodkový systém, ako je materská republika, dôchodkový systém, náš dôchodkový systém je zásluhový, to znamená, v Českej republike zase majú, je iná priorita. A keďže v dôsledku prijatia odlišných úprav sociálneho poistenia je možné, že súčet týchto dôchodkov v mnohých prípadoch je nižší ako suma dôchodku, na ktorý by mali nárok, ak by sa všetky doby dôchodkového poistenia posudzovali podľa slovenských predpisov. To znamená, teoretická suma dôchodku alebo fiktívna suma dôchodku.
Chcem zvýrazniť to, že tí ľudia pracovali presne tam, kde pracovali aj predtým, oni žili, nikdy nepracovali v Českej republike, oni keď pracovali pred rozdelením v Slovenskej republike a pracovali po rozdelení v Slovenskej republike, tak tá firma bola zapísaná do českého obchodného registra. A sa mohlo stať, že keď pracovali, bývali možno v jednej istej ulici s inými, tak na nich sa vzťahovalo to, že oni majú ten český dôchodok, pretože ich firma sa rozdelila, teda firma, obchodné sídlo toho zamestnávateľa bola v Českej republike. A práve preto vznikol tento vyrovnávací príplatok, aby tým, ktorí viac ako 25 rokov, aby sa mohlo započítať tých 25 rokov.
My teraz sme prišli s návrhom, že poďme a rozšírme tento vyrovnávací príspevok aj na tých ktorí odpracovali 15 rokov takto, ale ani by som veľmi neodôvodňovala, že prečo 15, lebo chcem vás informovať o tom, že pracujeme na tom spolu aj s ministerstvom sociálnych, práce a sociálnych vecí, aby sme mohli dosiahnuť, aby, rozšíriť okruh a aby sa to týkalo možno každého a z 25 rokov my nechceme urobiť 15, ale ak sa bude dať, tak nulu. Takže aby každý jeden, kto sa, kto bol, komu sa toto stalo, že má dneska ten fiktívny dôchodok vyšší ako suma dvoch dôchodkov, aby mohol dostať ten fiktívny vyšší dôchodok.
Takže toto je účel našej právnej úpravy a samozrejme veľmi pekne vás poprosím... A ešte, aha, áno, ešte by som veľmi chcela zdôrazniť to, že čo nás viedlo k tomu, aby sme začali s takouto témou zaoberať. A vedie nás k tomu to, že s takýmito vecami sa zaoberal aj Najvyšší súd, máme judikatúru, kde je vyslovene povedané, že je to diskriminácia, lebo my diskriminujeme teraz ľudí, ktorí žili tam, kde žili predtým a len kvôli tomu, že tá, že tá, ten zamestnávateľ má obchodné sídlo v inej krajine, tak majú, sú ukrivdení a majú teda ten nižší dôchodok. Takže toto nás k tomu vedie, aby sme napravili ten stav, ktorý aktuálne existuje.
Takže veľmi pekne by som vás poprosila o podporu a samozrejme bude v tom druhom čítaní ešte väčší priestor, lebo prídeme s pozmeňujúcim návrhom, aby sme to doladili a ešte vylepšili tento náš pôvodný návrh.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2019 9:07 - 9:13 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. V rozprave vystupujem, aby som podávala pozmeňujúci návrh, môj, k tomuto vládnemu návrhu zákona. Pozmeňujúci návrh aj prečítam, došlo len k; pri účinnosti sa presunuli niektoré paragrafy a musíme legislatívno-technicky upraviť, aby to bolo správne. Takže čítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh Irén Sárközy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. V sa slová "36 až 53, 59 a 60, 62 a 63" nahrádzajú slovami "35 až 52, 58 a 59, 61 a 62" a slová "15, 18 a 19 "nahrádzajú slovami "16, 19 a 20".
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 17:45 - 17:46 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Takto. Štátny fond rozvoja bývania poskytoval podporu pre manželov. Táto podpora je pre mladomanželov. Určite treba myslieť aj na ostatných. Ja s tým súhlasím, ani nehovorím, že v inom zákone. Je možné, že v tomto zákone a treba rozšíriť oprávnených a môžu to byť aj rodiny s deťmi. Teda ako nezosobášený pár s deťmi. Ale v prvom kroku sme vychádzali z oprávnených a je to naozaj mladomanželská podpora pre mladých manželov.
Takže toto je účel, ktorý sme tu posilnili a rozšírili sme okruh, na aké účely je možné použiť tie finančné prostriedky. Takže, áno, v tomto prípade ide o mladých manželov, za určitých podmienok dostanú takúto podporu.
Ale pre budúcnosť, samozrejme, uvažujeme a treba vymyslieť. Inšpirovali sme sa legislatívou Českej republiky. Priznám sa, že tam sú ešte aj iné veci, s ktorými by sme sa mohli inšpirovať a budeme sa snažiť a pripravíme legislatívu a budeme myslieť aj na ostatné skupiny, ktoré naozaj sú tiež odkázané na podporu a pomoc.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 17:42 - 17:43 hod.

Irén Sárközy
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 17:39 - 17:39 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V rámci môjho vystúpenia by som chcela podať pozmeňujúci návrh. Tento pozmeňujúci návrh opravuje zrejmú gramatickú chybu. Pri čistopise sme zistili, že namiesto pojmu "o žiadateľa podľa" sa nachádza len pojem "žiadateľa". Takže ja by som chcela aj prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh znie:
V čl. I v bode 15 § 10 ods. 9 písm. a) sa slovo "žiadateľa" nahrádza slovami "o žiadateľa podľa".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 17:31 - 17:34 hod.

Irén Sárközy
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.12.2018 10:06 - 10:09 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania zákona zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania zákona zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 6. decembra 2018 zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 12. decembra 2018 č. 4500-2018-KPSR uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe toho predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1308 z 12. decembra 2018 pridelil zákon na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Výbory Národnej rady prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí v časti II až V uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti VI navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Určené výbory zaujali k návrhu prezidenta, uvedeného v časti VI rozhodnutia prezidenta, nasledovné stanoviská: výbor pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade zákon schváliť v pôvodnom znení, ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade taktiež zákon schváliť v pôvodnom znení.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet č. 376 z 13. decembra 2018. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov. Súčasne ma poveril informovať Národnú radu o výsledku rokovania vo výboroch.
Ďakujem, pán predseda, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6.12.2018 10:04 - 10:06 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného poslaneckého návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1441 z 23. októbra 2018 pridelila návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
K predmetnému poslaneckému návrhu zákona výbory zaujali stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v IV. bode spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 12 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 368 z 26. novembra 2018. Týmto uznesením výbor ma zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 9:59 - 10:02 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem mojim kolegom za názor a veľmi ma teší, že tento účel, alebo teda ten náš návrh má vašu podporu.
Možno máte iný názor, že z iného zdroja by sa malo čerpať, ale ja stále tvrdím, Štátny fond rozvoja bývania je združenie majetku. Aj doteraz sa poskytovali na iné účely podpory na bývanie.
Vrátim sa k tomu, že prečo je to také dôležité. My chceme pomôcť mladým ľuďom naštartovať si svoj život. A keď máme aj, ako som spomínala, odborníci hovoria, že mladí ľudia by si uzatvárali manželstvo, by chceli mať aj deti, ale oni to odkladajú kvôli tomu, lebo nemajú vlastné bývanie. Ak títo mladí ľudia k tomu, aby si mohli založiť rodinu, aby uvažovali o tom čím skôr, tak ako som aj spomínala, že preto aj ten vek stále, stále je vyšší, kedy sú uzatvorené manželstvá a sa narodia deti, tak my chceme výrazne pomôcť podporiť.
Tento produkt aj tá naša myšlienka, ja sa priznám, existuje aj v Českej republike. Je to v Českej republike veľmi podobný produkt a bol veľmi veľký záujem o ten produkt. V Českej republike už potom bol problém ten, že prihlasovali sa ľudia a potom bolo menej peňazí a už ten produkt alebo už túto pôžičku nemohli ďalej poskytovať. Takže ja som presvedčená, aj v Českej republike to tak funguje a máme priamy dôkaz zo susednej krajiny, že to, čo tu dneska predkladáme, je o to veľký záujem mladých ľudí a pomáha výrazne mladým ľuďom.
Vy ste sa pýtali na počet. Priznám sa, počet týchto pôžičiek, nakoľko účel bol len na kúpu nového bytu do troch rokov od kolaudácie, bol menší. Akože boli to že do sto, alebo teda stovky žiadostí. Málo takých žiadostí bolo cez Štátny fond rozvoja bývania.
A prečo? Tam boli vyššie úrokové sadzby. Ako som spomínala, boli hypotekárne úvery. Takže mladí ľudia práve kvôli tomu nečerpali zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pretože výhodnejšie bolo čerpať hypotekárny úver. Podľa nových podmienok, keď je to takto nastavené, na slovenskom trhu nebude konkurencia, pretože nikto neposkytuje, žiadna hypotéka nie je vo výške jedno percento a fixovaná na 15 rokov.
Takže prosím vás o podporu aj v druhom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 9:35 - 9:47 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, síce nevidím, milí kolegovia, skupina poslancov predkladá na rokovanie Národnej rady návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania.
Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným nástrojom podpory rozvoja bývania. Prostredníctvom tohto Štátneho fondu rozvoja bývania štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré sú potom premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.
V súčasnosti jeho podpora smeruje predovšetkým do oblasti podpory obstarávania nájomných bytov a do obnovy bytových budov. Záujem o tento nástroj je dôkazom toho, že aj pri existujúcich nastavených podmienkach patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania pre široký okruh žiadateľov.
Cieľom nášho návrhu zákona je zaviesť oveľa výraznejšiu podporu pre mladé začínajúce rodiny, ktoré nie sú natoľko solventné, že si môžu obstarávať nové bývanie. Ide o mladých manželov do 35. roku veku, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome.
Obstaranie staršieho bytu môže znamenať zámer cenová dostupnosť bývania pre začínajúcich manželov a súčasne môže podporiť rozvoj aj vo vidieckych lokalitách. Tento úver bude poskytnutý za štandardných podmienok, ako je v prípade mladomanželov, s odchýlkou, že časť úveru do 15-tisíc eur bude poskytnutá s výhodnejšou úrokovou sadzbou; úroková sadzba je 1 %.
Pre mladomanželov sa ďalej navrhuje zavedenie nového účelu podpory bývania, a to možnosť poskytnúť zvýhodnený úver aj na stavebnú úpravu staršieho bytu v bytovom dome alebo aj v rodinnom dome, čím zase sledujeme zámer zlepšiť kvalitu ich bývania. Na takýto účel bude možné poskytnúť tiež zvýhodnený úver, pričom časť úveru do 15-tisíc eur by bola poskytnutá tiež s výhodnejšou úrokovou sadzbou; úroková sadzba predstavuje 1 %.
Najnovšie údaje Štatistického úradu, podľa ktorých v minulom roku vzájomné áno povedalo viac ako 30-tisíc párov, čo je najviac za posledných 24 rokov. S počtom uzavretých manželstiev stúpa aj vek, keď vstupujeme do manželstva. Hranica 30-tisíc sobášov bola naposledy prekročená v roku 1993 a podľa štatistík, ako som hovorila, sa v minulom roku zosobášilo presne 31 309 párov. Pokračuje aj trend odkladu manželstva na neskorší vek. V porovnaní s rokom 1990 sa priemerný vek ženícha zvýšil o 8 rokov a u nevesty skoro o 7 rokov. V minulom roku tak priemerný vek muža pri sobáši bol 34 rokov a ženy 31 rokov.
Chcela by som kolegom ešte priblížiť, ako o tomto našom návrhu, aký majú názor odborníci. Podľa Martina Halása z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív zvýšený počet sobášov súvisí aj so stabilitou v ekonomickej oblasti a ide najmä o stabilne nižšiu úroveň úrokov z hypotekárnych úrokov, ktoré už teda boli na trhu a kde my ešte chceme tento účel podporiť, pretože práve vlastné bývanie patrí k základným ekonomických požiadavkám pri zakladaní rodiny. Takže z toho sme vychádzali.
Prorodinná politika štátu nie je podľa analytika existujúca, dostatočne vysoká do tej miery, aby motivovala mladých zakladať rodinu v mladšom veku. Reagujeme aj na tento názor.
Ešte doplním názor odborníka, ktorý hovorí, že Slovensko v oblasti podporovaného bývania zo strany štátu dlhodobo zlyháva.
Ešte by som sa vrátila a ešte by som teda veľmi rada vám ozrejmila, lebo to s tým súvisí, koľko detí sa rodí na Slovensku a v minulom roku, teda v roku 2017, sa narodilo 57 969 detí. Je to o 412 detí viac ako v predchádzajúcom roku. A napriek tomu v Slovenskej republike pokračuje starnutie populácie. Vlani tvoril podiel detí vo veku do 14 rokov 15,6 %. Podiel 65-ročných a starších je ešte nižší ako podiel detí, ale len o 0,1 bodu. Priemerný vek obyvateľstva sa medziročne zvýšil a aktuálne je 40,6 roka. Čo to znamená? Na Slovensku polovica populácie je staršia ako 40 rokov.
K nášmu návrhu už, samozrejme, informácie boli, boli aj v médiách, tak sa vyjadrovali aj ďalší odborníci. Maroš Ovčarik z portálu Finančný kompas hodnotí náš návrh nasledovne: "Tento produkt má šancu, pokiaľ bude ľuďom šetriť náklady alebo poskytovať iné výhody, ktoré uľahčia mladým získať úver, prípadne výhodnejšie splácať, tak vidím tu veľkú šancu na úspech."
Ešte dovoľte mi, aby som vám prečítala názor analytičky Poštovej banky. Jana Glasová o tomto produkte, o tomto zákone má názor: "Mladomanželské pôžičky by isto potešili mladých ľudí, keďže mnohí z nich riešia svoje vlastné bývanie a zakladajú si rodinu. Na druhej strane mladí ľudia, hlavne tí krátko po škole, ešte zväčša nemajú príjem až taký vysoký a ani nasporenú vyššiu sumu peňazí. Odpustenie časti istiny pri narodení dieťaťa je veľmi zaujímavý benefit pre mladých ľudí." Názor teda analytičky Poštovej banky pani Jany Glasovej.
Na záver, na záver. My dneska tu predkladáme návrh zákona. K tomuto návrhu ešte, samozrejme, bude vydaná vyhláška ministerstva dopravy a tá vyhláška bude upravovať a detailnejšie ešte obsahovať pravidlá. Návrh vyhlášky mám pred sebou, takže budem, keď dneska predkladám ten zákon, tak budem vychádzať aj z tej vyhlášky.
Ale na záver dovoľte mi krátke zhrnutie:
- Mladomanželia budú môcť získať úver 15-tisíc eur na 15 rokov s úrokom na 1 %. V prípade kúpy nového bytu maximálna výška 75-tisíc. V prípade kúpy staršieho, maximálna výška, samozrejme, do 15-tisíc garantujeme tieto zvýhodnené úroky a podmienky 50-tisíc. A na rekonštrukciu môžu žiadať maximálne do výšky 30-tisíc eur.
- Výška úrokovej sadzby bude fixovaná na celú dobu platnosti, teda na 15 rokov. Bude produkt, ktorý nebude mať konkurenciu na trhu, lebo vidíme a vieme, že dneska hypotekárne úvery sa pohybujú okolo 1,5 %, ktoré sú najnižšie a, samozrejme, tam nie je garancia taká, ktorá je pri tomto návrhu, že teda tá výška bude fixovaná na celú dobu splatnosti, to znamená na 15 rokov.
- Nárok na zvýhodnenú pôžičku budú mať ľudia do 35 rokov, pričom manželstvo musia uzatvoriť maximálne 12 mesiacov pred podaním žiadosti o úver. Pri narodení dieťaťa im bude možné odpustiť 2 000 eur z výšky istiny úveru, najviac teda okrem nákupu nového bytu, kde je maximálna výška úveru 75-tisíc eur, tam nie je žiadna hranica. Pri ďalších účeloch, teda nových účeloch, ktorý dopĺňame do zákona, bude najviac možné odpustiť 6 000 eur.
- Pôžičky pôjdu, ako som spomínala, cez Štátny fond rozvoja bývania. Zvýhodnený úver bude možné dostať aj na starší byt. Tento účel doteraz v zákone nebol a ten starší byt nebude musieť spĺňať podmienky na energetickú efektívnosť, ktoré vyžadujú iné úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
- Úver bude možné dostať aj na stavebné úpravy staršieho bytu.
- Podporu na stavebné úpravy bytu v rodinnom dome nie je možné poskytnúť, ak už žiadateľ dostal inú podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Podporu na úpravu bytu, alebo teda na iné účely je možné poskytnúť iba raz.
Novela má platiť od 1. júla 2019.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis