Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16. 5. 2018 o 14:42 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 5. 2018 14:42 - 14:44 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Osobne som presvedčená a hovorím z dlhoročnej praxe v systéme zdravotníctva, že takmer všetci zdravotnícki pracovníci chcú primárne pomáhať pacientom a ak sa im to podarí, pociťujú radosť. A dobro pacienta je v centre ich záujmu. Nepotrebujú to trikrát denne deklarovať, ale manifestujú to tým, že sú ochotní zobrať na seba podpriemerné platové podmienky, často mizerné pracovné podmienky, prácu v infekčnom prostredí, emočný stres spôsobený stykom s ťažko chorými a umierajúcimi, ktorým nemožno pomôcť. Obrovskú zodpovednosť, ak urobia chybu, pracovať viac ako ostatná populácia i v noci a cez víkendy. Je teda otázkou, prečo svoju primárnu motiváciu v posledných rokoch strácajú. Prečo zrazu nie je v centre ich pozornosti pacient a prečo zrazu potrebujeme rôzne procesné intervencie, aby sme ich prinútili opäť, aby v centre pozornosti bol? Prečo odchádzajú mimo sektory, republiku? Prečo ich už v mnohých oblastiach je nedostatok a prečo sa tento stav prehlbuje? Myslím, že medicína ešte dlho bude o interakcii medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientami a že budúce kroky, ak majú byť úspešné, musia sa sústrediť na zdravotníckych pracovníkov a na to, aby tu nami prijímané opatrenia neviedli k demotivácii, pocitu beznádeje, nezáujmu, k vyhoreniu, odporu k práci, nevraživosti k administratíve.
Verím, že legislatívny návrh, o ktorom diskutuje, sleduje presne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10. 5. 2018 11:01 - 11:02 hod.

Irén Sárközy
Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcela by som poprosiť o opravu môjho hlasovania. V hlasovaní včera 9. 5., číslo hlasovania 12, hlasovala som za a chcela som hlasovať proti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1. 12. 2017 10:38 - 10:40 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Do oxfordského slovníka a nielen doňho sa vkladalo nové slovo postru, to znamená postpravdivý. Vďaka Brexitu a americkým prezidentským voľbám rezonovalo v roku 2016 tak silno, že ho jazykovedci nemohli ignorovať. Podstatou tohto slova je ignorovanie pravdy a dôrazné emócie. Príkladom za všetky ostatné príznačným bolo tvrdenie britského politika Farageho pred referendom, ktorý tvrdil, že po odchode Veľkej Británie z Európskej únie môže britské zdravotníctvo dostať každý týždeň ušetrených 350 miliónov libier. Svoje tvrdenie ale hneď po referende odvolal, respektíve zásadným spôsobom korigoval. Netrúfam si tvrdiť, že to, čo tu odznelo, je postpravdivé, ale kopec takýchto výrokov sa tu nájde. Ťažko povedať, čo je ich cieľom, či snaha zaujať, spôsobiť verejnú traumu, vyprovokovať aktérov na zmenu prístupu, alebo odviesť pozornosť. A potom ani pacienti nie sú uchránení pred počinmi, kde emócie víťazia nad zdravým rozumom. Keď napríklad zákon zakázal poplatky u lekára, pacienti tlieskali, aby si vzápätí uvedomili, aký nezmysel zasiahol do ich životov. Nečudo, že zakrátko sa vo viacerých prieskumoch vehementne dožadovali napríklad návratu poplatku za prednostné vyšetrenie. Z dodatočných zdrojov, ktoré prídu do ambulancií, budú mať prospech aj tí pacienti, ktorí nenavštívia ambulanciu počas doplnkových hodín a za poplatok. Lekári totižto z dodatkových príjmov môžu obstarať lepšie priestorové vybavenie, môžu zlepšovať priestory v ambulanciách, v čakárňach pre všetkých pacientov. Opakujem, pre všetkých pacientov. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17. 10. 2017 18:32 - 18:47 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V rozprave by som chcela predkladať pozmeňujúci a doplňujúci návrh spolu s pani poslankyňou Editou Pfundtner, s pánom podpredsedom Bélom Bugárom a s pánom poslancom Elemérom Jakabom. Najprv by som odôvodnila náš pozmeňujúci návrh.
Cieľom predloženého návrhu je v zásade poskytnúť dôchodcom pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru rovnakú výhodu, akú majú v súčasnosti žiaci stredných a študenti vysokých škôl. Budú mať právo určiť si dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na základe ktorej nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia. A tak oni a ich zamestnávatelia budú oslobodení od platenia odvodov na povinné dôchodkové poistenie a zamestnávatelia aj do rezervného fondu solidarity. Oslobodenie sa navrhuje v rovnakej výške vymeriavacieho základu, ako je tomu už v súčasnosti u študentov, to znamená 200 eur mesačne, čo predstavuje 2 400 eur ročne.
Jedným z dôvodov na prijatie navrhovaného opatrenia je aktuálny rast ekonomiky a s ním súvisiaci vyšší dopyt po pracovnej sile. Návrh sa
bude týkať v súlade so zásadou rovnosti poberateľov starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov a výsluhových dôchodkov, ktorých poberatelia dovŕšili dôchodkový vek.
K najväčšej zmene dôjde u poberateľov predčasných starobných dôchodkov, ktorí v súčasnosti vôbec nemôžu vykonávať zárobkovú činnosť a zároveň poberať tento dôchodok. V súčasnosti zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak vznikne dôchodkové poistenie jeho poberateľovi bez ohľadu na výšku vymeriavacieho základu. Podľa predloženého návrhu sa poistencovi, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, bude vyplácať predčasný starobný dôchodok až do kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahne úhrnný príjem z dohody v kalendárnom roku 2400 eur. Predloženým návrhom sa umožňuje, aby aj poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorý si určil dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, mohol do zákonom ustanovenej sumy príjmu 2 400 eur ročne vykonávať zárobkovú činnosť bez toho, aby mu zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Do príjmu v sume 200 eur mesačne nebude poberateľ predčasného starobného dôchodku dôchodkovo poistený. Navrhované riešenie je zvolené tak, aby jeho praktická realizácia znamenala čo najmenšiu administratívnu záťaž pre Sociálnu poisťovňu a poistenca, pokiaľ ide o rozhodovanie o vzniku a zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku v závislosti od vzniku a zániku dôchodkového poistenia a jej praktické vykonávanie.
Dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách ustanovených Sociálnou poisťovňou. Zamestnávateľ oznamuje Sociálnej poisťovni údaje o príjme zamestnanca za príslušný kalendárny mesiac až v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. Nie je prakticky možné, aby Sociálna poisťovňa nevyplatila predčasný starobný dôchodok za mesiac, v ktorom bola prekročená úhrnná suma príjmu 2400 eur. Z toho dôvodu sa ustanovuje zúčtovanie dôchodkových dávok, aby Sociálna poisťovňa nemusela zdÍhavým administratívnym procesom vymáhať neoprávnene vyplatenú dávku.
Upravuje sa spôsob zvyšovania predčasného starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia, počas ktorého sa vyplácal predčasný starobný dôchodok. Pokiaľ sa predčasný starobný dôchodok poberateľovi predčasného starobného dôchodku vypláca k 1. januáru kalendárneho roka, prepočet sumy predčasného starobného dôchodku vykoná Sociálna poisťovňa ex offo a rozhodne o zvýšení sumy predčasného starobného dôchodku najneskôr do 31. marca tohto kalendárneho roka. Pokiaľ nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku k 1. januáru kalendárneho roka netrval, zvýšenie vykoná Sociálna poisťovňa na žiadosť.
V súvislosti s uplatnením tejto úľavy pre dôchodcov-dohodárov rovnako, ako je tomu už v súčasnosti u študentov, sa navrhuje vykonať aj zmeny v definícii zamestnanca a zamestnávateľa na účely nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v ustanoveniach upravujúcich vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia zamestnanca, v ustanoveniach upravujúcich vymeriavací základ pre dôchodcov-dohodárov s úľavou v splatnosti poistného pre dôchodcov-dohodárov s úl'avou v prihlasovacej a odhlasovacej povinnosti zamestnávateľov za dôchodcov-dohodárov s úľavou.
Prečítala by som pozmeňujúci a doplňujúci návrh, znie nasledovne:
V čl. I sa pred doterajší 1. bod vkladá nový 1. bod až 6. bod, ktoré znejú:
,,1. V § 4 ods. 1 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie: ,,2. predčasného starobného dôchodku,".
Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa označujú ako tretí bod až piaty bod.
V § 4 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová ,,o brigádnickej práci študentov". V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová "dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a" nahrádzajú slovami "dohody podľa § 227a".
V § 4 ods. 2 písm. b) znie: "fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak je fyzickou osobou uvedenou v ods. 1 písm. b), okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa § 227a, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu podľa odseku 5,".".
5. V § 4 ods. 5 a v § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová "o brigádnickej práci študentov".
6. V § 7 ods. 4 písm. c) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie: ,,2. predčasného starobného dôchodku,".
Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa označujú ako tretí bod až piaty bod.".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za 4. bod vkladá nový 5. bod a 6. bod, ktoré znejú:
"5. V § 20 ods. 2 druhá veta znie: "Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nadobudol postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, najskôr od vzniku právneho vzťahu na základe tejto dohody, a zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom stratil postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia alebo dňom zániku právneho vzťahu na základe tejto dohody.".
6. V § 20 ods. 3 písm. a) sa za slová "starobného dôchodku," vkladajú slová "predčasného starobného dôchodku,".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za 9. bod vkladá nový 10. bod až 13. bod, ktoré znejú:
"10. V § 67 sa za ods. 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
"(6) Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a zaniká odo dňa jeho splátky splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z tejto dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahol sumu 2 400 eur; na určenie príjmu sa primerane použije § 139c. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa jeho splátky splatnej v januári kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom zanikol nárok na jeho výplatu podľa prvej vety.".
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
11. V § 67 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: "Sumy vyplatené na predčasnom starobnom dôchodku po zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa odseku 6 prvej vety sa zúčtujú so sumami predčasného starobného dôchodku, na ktorého výplatu opätovne vznikne nárok alebo so sumami starobného dôchodku podľa § 69a ods. 1.".
12. V § 68 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený z dôvodu právneho vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti, suma predčasného starobného dôchodku sa od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma predčasného starobného dôchodku, určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácanej k 1. januáru kalendárneho roka sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia poistenca v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a v predchádzajúcom kalendárnom roku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; o určení sumy predčasného starobného dôchodku sa rozhodne do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma predčasného starobného dôchodku. Ak poistencovi podľa prvej vety zaniklo dôchodkové poistenie v kalendárnom roku, v ktorom sa určila suma predčasného starobného dôchodku podľa prvej vety alebo sa neurčila suma predčasného starobného dôchodku podľa prvej vety z dôvodu, že v predchádzajúcom kalendárnom roku nezískal obdobie dôchodkového poistenia v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a, suma predčasného starobného dôchodku sa na základe žiadosti o určenie sumy predčasného starobného dôchodku tohto poistenca určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia v kalendárnom roku, v ktorom zaniklo dôchodkové poistenie, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.".
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
13. V § 68 ods. 4 a 7 sa slová "odseku 2" nahrádzajú slovami "odsekov 2 a 3".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I sa za 9. bod vkladá nový 10. bod, ktorý znie:
"10. V § 69a ods. 2 druhej vete sa za slová "ods. 2" vkladajú slová "a 3".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I sa za 18. bod vkladá nový 19. bod, ktorý znie:
"19. V § 75 ods. 3 prvej vete a v § 77 ods. 3 prvej vete sa za slová "ods. 2" vkladajú slová "a 3".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I sa za 20. bod vkladá nový 21. bod, ktorý znie:
"21. V § 84 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová "o brigádnickej práci študentov".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I sa za 41. bod vkladá nový 42. bod, ktorý znie:
"42. V § 138 ods. 8 písm. a) a v § 139c ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová ,,o brigádnickej práci študentov".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I sa za 42. bod vkladá nový 43. bod, ktorý znie:
"43. V § 143 ods. 1 tretej vete a štvrtej vete sa vypúšťajú slová "o brigádnickej práci študentov".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
9. V čl. I sa za 56. bod vkladá nový 57. bod až 59. bod, ktoré znejú:
"57. V § 227a odsek 1 znie:
"(1) Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá je fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. b), má právo na účely § 4 ods. 2 určiť dohodu, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z ňou určenej dohody nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, ak jej právny vzťah zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, alebo ak priemerný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z ňou určenej dohody nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, ak jej právny vzťah zakladá právo na nepravidelný príjem. Fyzická osoba, ktorá si chce uplatniť právo na určenie dohody podľa prvej vety, je povinná určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu.".
58. V § 227a ods. 2 úvodnej vete sa slová "o brigádnickej práci študentov" nahrádzajú slovami "podľa odseku 1".
59. V § 227a ods. 4 sa vypúšťajú slová "o brigádnickej práci študentov".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
10. V čl. I sa za 59. bod vkladá nový 60. bod, ktorý znie:
"60. V § 231 ods. 1 písm. b) prvom bode až piatom bode sa vypúšťajú slová "o brigádnickej práci študentov".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Navrhované zmeny nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018. V tejto súvislosti sa upraví čl. IV o účinnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 15:57 - 16:10 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis

58.
Vážený pán podpredseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som k prerokovanému návrhu zákona o sociálnych službách predložila jeden pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh predkladám spolu s poslankyňou Alenou Bašistovou, s Magdalénou Kuciaňovou a s pánom Jozefom Burianom.
Ide o veľmi významný pozmeňujúci návrh, ktorý bezprostredne reaguje na potreby aplikačnej praxe, ale v neposlednom rade pôsobí aj v záujme zachovania rovnakého prístupu a zaobchádzania so všetkými prijímateľmi a poskytovateľmi sociálnych služieb v záujme naplnenia práva občana na sociálnu službu. Podstatným bodom pozmeňujúceho návrhu je vypustenie § 78d, ktorý je uvedený v čl. I v bode 112. Na vypustenie navrhovaný § 78d) má dva odseky, z ktorých ods. 1 zavádza viazanosť a podmieňuje poskytnutie finančného príspevku na sociálne služby zo štátneho rozpočtu na výšku rozpočtových zdrojov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, t. j. len do vyčerpania sumy vyčlenenej na tento účel v rozpočte ministerstva na príslušný rozpočtový rok a podľa poradia doručenia žiadostí. To znamená, že aj keď žiadateľ o finančný príspevok, teda poskytovateľ sociálnych služieb naplní všetky podmienky ustanovené v zákone, aj napriek tomu, že svoju žiadosť podal v zákonne stanovenej lehote, tento príspevok nemusí dostať. Takýto spôsob financovania je využívaný v grantových a dotačných schémach, podľa môjho názoru nie je však vhodný na financovanie zákonom garantovaných sociálnych služieb. V praxi by to znamenalo zavedenie dvoch kategórií, tak poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj klientov, občanov, tých, ktorým by sa prispievalo na sociálnu službu, a tých, ktorým vôbec neprispeje na ten istý druh sociálnej služby pri rovnakej odkázanosti občana na štát. Takéto kategorizovanie občanov nemôžeme podľa môjho názoru v demokratickej spoločnosti pripustiť.
Odsek 2 zavádza pre žiadateľov o finančný príspevok určité poradie, čo samo osebe vzbudzuje podozrenie aj z možnej netransparentnosti, a taktiež zavádza systém takzvanej minimálnej siete tak pre ambulantné sociálne služby, koeficient 0,4 na počet obyvateľov v kraji, ako aj pre pobytové sociálne služby v zariadeniach s odkázanosťou koeficient 0,9, a to bez ohľadu na druh sociálnej služby.
Takýmto systémom, som za to, že sa nezabezpečí rovnomerné pokrytie siete sociálnych služieb v jednotlivých obciach a regiónoch Slovenska. Naopak, hrozí riziko vytvorenia jednostrannej štruktúry sociálnych služieb a obsadia sa na trhu všetky miesta len vybranými druhmi sociálnych služieb bez ohľadu na potreby odkázaných občanov. Je potrebné zdôrazniť, že počet miest a vo vyššom územnom celku, teda podľa týchto kritérií, nemá podľa mňa žiadny reálny, možno ani vedecký základ. Napríklad keby sa uplatňovalo kritérium 0,9 % z celkového počtu obyvateľov, by znamenalo, že v dvoch krajoch Slovenska, v Nitrianskom a Trenčianskom kraji už v súčasnosti prekračujeme túto minimálnu hranicu a v Trnavskom kraji sme na hranici. To znamená, že vo všetkých týchto krajoch by už nemali vznikať žiadne pobytové sociálne služby. A v prípade, ak by vznikli, nakoľko aj tam je potreba po takýchto službách, boli bez verejnej finančnej podpory. Bez ohľadu na to teda, či je tam potreba a aké sú reálne potreby klientov. Pritom v Slovenskej republike je len v poradovníku čakateľov na pobytové sociálne služby okolo šesťtisíc osôb vrátane uvedených krajov. Na stanovenie akýchkoľvek kritérií je potrebné najprv zistiť skutočné potreby občanov odkázaných na jednotlivé druhy sociálnych služieb a až na základe dôslednej analýzy a demografických údajov vrátane nárastu počtu starších osôb odkázaných na sociálnu službu určiť optimálnu sieť, ale podľa môjho názoru vždy podľa jednotlivých druhov a nie dať všetky dokopy. Nemali by sme obmedzovať právo občana odkázaného na pomoc na výber sociálnej služby, ktorú potrebuje, naopak, by sme mali presadzovať aby toto jeho právo bolo vždy zachované.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako z predchádzajúcej argumentácie vyplýva, dôvodom vypustenia § 78 d) je povaha a účel finančnej podpory vymedzených druhov sociálnych služieb spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu. Takýto spôsob musí byť spravodlivý a prístup k nemu musia mať všetci občania odkázaní na sociálnu službu. Z uvedených dôvodov vás prosím, spolu s kolegyňami a s kolegom, ktorí predkladáme tento pozmeňujúci návrh, o podporu.
Pozmeňujúci návrh síce má 26 bodov, ale jediný podstatný je bod č. 17, ktorým sa vypúšťa § 78 d). Všetky ostatné zmeny sú len legislatívno-technickou úpravou súvisiacou s vypustením tohto § 78d). Ďakujem vám veľmi pekne. Vopred ďakujem za vašu podporu a teraz by som si prečítala pozmeňujúci návrh.
V čl. I bode 61 sa slová „odeku 11" nahrádzajú slovami „odseku 10".
V čl. I bode 64 v § 71 ods. 6 sa slová „8 a ods. 11 až 13" nahrádzajú slovami „7 a 10 až 12".
V čl. I bode 65 v § 71 sa vypúšťa odsek 8, doterajšie odseky 9 a 10 sa primerane prečíslujú. V nadväznosti na to sa upraví úvodná veta novelizačného bodu a tiež veta o preznačení doterajších odsekov.
V čl. I bode 66 sa slová „ods. 12" nahrádzajú slovami „ods. 11" a slová „odseku 11" sa nahrádzajú slovami „odseku 10".
V čl. I bode 68 v § 72 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 11" nahrádzajú slovami „ods. 10".
V čl. I bode 108 v § 78a sa vypúšťa odsek 2.
V čl. I bode 108 v § 78a ods. 6 v celom texte sa slová „odseku 7" nahrádzajú slovami „odseku 6".
V čl. I v bode 108 v § 78a ods. 10 sa slová „odseku 9" nahrádzajú slovami „odseku 8".
V čl. I bode 108 v § 78a ods. 12 sa slová „odseku 11" nahrádzajú slovami „odseku 10".

V čl. I bode 108 v § 78a ods. 13 sa slová „odsekov 11 a 12" nahrádzajú slovami „odsekov 10 a 11".
V čl. I bode 109 v § 78aa sa vypúšťa odsek 2.
V čl. I bode 112 v úvodnej vete sa slová „78e" nahrádzajú slovami „a 78d".
V čl. I v bode 112 v § 78c ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „riadneho" a vypúšťa sa druhá veta.
V čl. I v bode 112 v § 78c ods. 3 sa vypúšťa druhá veta a slová „tretej vety" sa nahrádzajú slovami „druhej vety".
V čl. I v bode 112 v § 78c ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak je žiadosť doručovaná poštovým podnikom, za deň doručenia sa považuje deň odovzdania na poštovú prepravu poštovému podniku.".
V čl. I v bode 112 sa vypúšťa § 78d. Doterajší § 78e sa primerane preznačí.
V čl. I v bode 115 v § 79 ods. 6 písm. c) sa slová „§ 78e" nahrádzajú slovami „§ 78d".
V čl. I v bode 120 sa slová „ods. 9 písm. a) a § 78aa ods. 6" nahrádzajú slovami „ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5".
V čl. I v bodoch 126, 127 a 133 sa slová „ods. 11" nahrádzajú slovami „ods. 10".
V čl. I v bode 131 v § 81 písm. o) sa slová „ods. 9" nahrádzajú slovami „ods. 8".

V čl. I bode 191 sa slová „§ 78e" nahrádzajú slovami „§ 78d".
V čl. I bode 195 sa slová „ods. 9 a § 78aa ods. 6" nahrádzajú slovami „ods. 8 a § 78aa ods.
5".
V čl. I bode 198 v § 110ag ods. 3 a 5 sa slová „ods. 6 až 8" nahrádzajú slovami „ods. 5 až 7" a v § 110ag ods. 3, 5 a 6 sa slová „§ 78e" nahrádzajú slovami „§ 78d".
V čl. I bode 198 v § 110ag sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 až 10 sa primerane prečíslujú.
V čl. I bode 198 v § 110ag ods. 10 sa slová "ods. 11 až 13" nahrádzajú slovami "ods. 10 až 12".
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11. 10. 2017 9:38 - 9:41 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť ako určenej spravodajkyni výboru spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Mnohostranným dohovorom o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 654 z 8. augusta 2017 pridelil návrh na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu s uvedeným dohovorom v stanovenom termíne. K predmetnému návrhu zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi, výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom II tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s mnohostranným dohovorom s uplatnením výhrad a s oznámeniami uvedenými v prílohe a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 211 z 9. októbra. Výbor mňa určil ako spoločnú spravodajkyňu a zároveň ma poveril, aby som predniesla správu na schôdzi Národnej rady a navrhla Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci. Skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11. 10. 2017 9:33 - 9:35 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 716 z 5. septembra pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu NR SR s uvedeným návrhom v stanovenom termíne. K predmetnému návrhu zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi, výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom II tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 212 9. októbra 2017. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov. Zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11. 10. 2017 9:26 - 9:27 hod.

Irén Sárközy
Áno, pán predsedajúci, navrhujem, aby sme o zákonoch hlasovali zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11. 10. 2017 9:15 - 9:18 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o bankách.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 768 zo 6. septembra pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory – výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre sociálne veci – odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch v spoločnej správe č. 1 až 15 a 17 až 33 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bode spoločnej správy č. 16 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 213 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň mňa poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončila som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10. 10. 2017 18:53 - 18:56 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o platobných službách. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 766 zo 6. septembra pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 210 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona som predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis