Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.10.2018 o 11:03 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2018 11:03 - 11:04 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Chcela by som oznámiť v mene predkladateľov, že sťahujeme tlač č 1159, návrh o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti z rokovania. Ďakujem pekne.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Ktorý bod? Číslo?

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Bod 53, tlač č. 1159.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
To sú tie divadlá?

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Áno.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
No to sme už včera stiahli na váš návrh. Bol (povedané s úsmevom) všeobecný súhlas.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Áno.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Ďakujem.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Áno, lenže mi povedali, že ešte aby som aj osobne, ústne povedala.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2018 12:41 - 12:45 hod.

Irén Sárközy
 

Vystúpenie 22.10.2018 12:30 - 12:33 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne vážená pani predsedajúca. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu. Národná rada uznesením č. 1339 z 13. septembra 2018 pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie týmto výborom výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská. Odporúčanie pre Národnú radu schváliť : výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor , výbor pre sociálne veci. Odporúčanie pre Národnú radu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi : výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú uvedené pod bodom IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto : o bodoch spoločnej správy č. 1 až 13 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 330 zo dňa 16. októbra 2018. Týmto uznesením výbor zároveň ma poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala

0 návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Ďakujem pani predsedajúca skončila som otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 15:58 - 15:59 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Pani predsedajúca, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2018 15:34 - 15:34 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Áno mám to pred sebou tú dôvodovú správu a v tej dôvodovej správe bolo napísané, niečo iné, v dôvodovej správe bolo napísané to, že my sme v občianskej vízií ktorý bol programový dokument pred voľbami chceli a navrhovali sme progresívny daňový bonus, tak ako to majú aj okolité krajiny a to sa nám nepodarilo dohodnúť na úrovni koalície aby to bolo progresívny podľa počtu detí. Takže toto máme v tej dôvodovej správe. Ale s týmto s návrhom súhlasia aj naši koaliční partneri.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2018 15:23 - 15:31 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, spolu s pánom poslancom s pánom podpredsedom Bélom Bugárom, Tiborom Bastrnákom predkladáme tento návrh zákona. Základnou povinnosťou štátu by mala byť aktívna podpora rodín, s dôrazom na mladé rodinu a vytváranie vhodných podmienok na založenie mladých rodín. Vzhľadom na pretrvávajúcu demografickú krízu a starnutie obyvateľstva je kľúčové dbať na to, aby rodina bola v najväčšej možnej miere zo strany štátu podporovaná. Aké formy podpory existujú, tak existujú samozrejme nielen finančné podpory ale aj iné podpory, ale tá finančná podpora je práve tá najefektívnejšia, najlepšie aj kontrolovateľná a najviac adresná. Mladá rodina, náš návrh hovorí o mladých rodinách, ktoré majú deti do 6 rokov veku a máme za to, že práve tie rodiny pociťujú zvýšené finančné nároky, ktoré sa spájajú s nástupom detí do materskej školy a neskôr do prvého ročníka. Samozrejme to je jeden dôvod. Ďalším dôvodom prečo chcem týmto naším návrhom podporiť mladé rodiny je aj to, že podľa štatistík dlhodobo najviac ohrozenou skupinou sú práve mladé rodiny, ktoré majú deti do šesť rokov veku. A je to najmä tým, že ženy po skončení materskej dovolenky zostávajú s deťmi doma a poberajú len rodičovský príspevok. Z toho potom vyplýva, že takáto rodina defakto žije z jedného príjmu. Potom je častý jav, že vekový rozdiel medzi súrodencami býva dva, tri roky, takže žena znova pôjde na materskú dovolenku, zostane doma, bude poberať len rodičovský príspevok a zase tá rodina žije z jedného príjmu defakto. Samozrejme chápeme, že by sme teda, chceme robiť zmysluplné opatrenia, chceme pomáhať ľuďom ale na druhej strane sme museli aj tú vekovú hranicu niekde určiť, pretože chceme dosiahnuť vyrovnaný rozpočet do roku 2020, takže vychádzali sme aj z toho aké sú finančné možnosti a čo vlastne navrhujeme. Navrhujeme, aby pre rodiny, aby na každé jedno dieťa do šesť rokov veku rodičovi bol zdvojnásobnený daňový bonus. Kto má nárok na daňový bonus, my v našom návrhu nemeníme, zostáva to presne tak ako to bolo doteraz, podmienky rovnaké ale pre dieťa ktoré má šesť rokov veku a žije s rodičom v jednej domácnosti úprava bude z 22,17 eura mesačný daňový bonus na dvojnásobok. Koľko detí sa to týka. Týka sa to 153 tisíc poberateľov, to znamená, že 153 rodičov a dotknutých je viac ako 240 tisíc detí. Čo to znamená pre rodinu? Pre priemernú rodinu kto zvýši disponibilný príjem, kto bude poberateľom po novom 502,60 euro ročne, to znamená, že tá rodina ako keby mala jeden ďalší pekný príjem, lebo si myslím, že v priemere teda tých 502 eur 60 centov je slušný príjem. Hovorím o tom, že ako to bude na jedného poberateľa podľa štatistických údajov. Ale keď sa pozrieme dajme tomu na to, že nie na priemerného poberateľa ale čo to znamená pre jednu rodinu, tak rodina ktorá má jedno dieťa tak bude mať za jeden rok o 266 eur viac peňazí, kto má dve deti do 6 rokov veku 532 eur a kto teda bude mať tri deti do toho 6 rokov veku je to 7908 eur, ktoré zostane v peňaženke tej rodiny. A keď sa na to pozrieme, že keď teraz plánujú rodičia dieťa a keď za šesť rokov pre tú rodinu je to príjem 1637 eur, len kvôli tomuto nášmu návrhu a keď kto bude mať ako tri deti, tak je to čiastka 4910 eur. Takže je to z nášho pohľadu veľmi významná finančná pomoc pre rodiny. Čo sa týka dopadov samozrejme pre rodiny a sociálne dopady sú jednoznačne pozitívne, čo sa týka dopadu v štátnom rozpočte, tak v budúcom roku by to malo byť zo štátneho rozpočtu dopad 39,7 miliónov eur, v ďalšom roku hotovostný výpadok samozrejme bude to hotovostný výpadok na dani z príjmov fyzických osôb a to bude vo výške 74,6 miliónov eur a v roku 2021 by to bolo cez 80 miliónov eur. Navrhujeme účinnosť tejto novely od 1. apríla 2018 aj tie dopady sú prispôsobené k tejto účinnosti. Nakoľko si myslím a nielen ja si to myslím ale aj štatistické údaje hovoria o tom a podľa správy Európskej komisie o starnutí populácie z 28. mája 2018 bude Slovensko tretou najrýchlejšie starnúcou krajinou Európskej únie, kde výdavky citlivé na starnutie vzrastú do roku 2070 o necelých 16 %, čo je 3 % HDP, tak Slovensko čaká pokles počtu obyvateľov medzi rokmi 2016-2017 by to malo byť až o 9 %. Na úroveň 4,9 milióna obyvateľov, keď s pozrieme zase na EÚ, tak v EÚ sa očakáva mierny nárast populácie a približne o 2 %. Takže keď sme porovnávali aj tie aj tú finančnú pomoc mladým rodinám aj sme sa pozerali aj n a okolité krajiny aj na V4 aké sú bonusy alebo aké sú zvýhodnenia pre rodiny tak sme zistili, že práve tuto chýbala legislatíva a práve tu sme potrebovali legislatívne podporiť takéto mladé rodiny aby sme ešte mali možnosť do toho roka 2017 mať lepšie štatistiky. Milé kolegyne, milí kolegovia, toľko na úvod a veľmi pekne vás prosím, aby ste podporili tento návrh.
Skryt prepis
 

18.10.2018 9:03 - 9:05 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2018 18:01 - 18:03 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, aby určenej spoločnej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1347 z 18. septembra 2018 pridelila návrh na prerokovanie týmto výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru.
Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 325 a ústavnoprávny výbor uznesenie č. 445.
Z uznesení výborov Národnej rady vedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 329 zo dňa 16. októbra.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločnú spravodajkyňu, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pán predsedajúci, skončila som, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2018 16:42 - 16:45 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak ako som avizovala, chcela by som prečítať, odôvodniť pozmeňujúci návrh, ktorý teda predkladám ja sama ako navrhovateľka.
Tento pozmeňujúci návrh má cieľ zabezpečiť, dosiahnuť cieľ ustanovený Koncepciou oddlženia zdravotníckych zariadení schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 425 zo dňa 13. septembra 2017 o sociálnom poistení a práve preto je nevyhnutné vykonať tieto zmeny, legislatívne zmeny v zákone o sociálnom poistení.
Budem čítať text:
V čl. I bode 6 sa za § 293ed vkladá § 293ee, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 293ee
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2018
(1) Pohľadávku na penále, ktoré sa viaže na poistné za obdobie do 31. decembra 2016, vzniknutú voči zdravotníckemu zariadeniu, okrem pohľadávky podľa § 293eaa, môže Sociálna poisťovňa postúpiť podľa § 149 na právnickú osobu so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom po dohode s ministerstvom financií; § 149 ods. 2 sa nepoužije.
(2) Právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ako vlastník aj iným spôsobom ako podľa § 149 ods. 9.
(3) Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 1. novembra 2018 § 277b až 277d nepoužijú."
V tejto súvislosti sa primerane upraví úvodná veta bodu 6.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. novembra 2018, čo sa primerane premietne v čl. II o účinnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2018 16:35 - 16:39 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, zákon č. 461/2003, zákon teda o sociálnom poistení, má od roku 2012 v § 65a definovaný mechanizmus automatickej zmeny dôchodkového veku. Tento mechanizmus naväzuje zmenu dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia osôb. To znamená, že o koľko ľudia dnes dlhšie žijú, o toľko sa posúva vek odchodu do dôchodku. Dĺžka poberania dôchodku sa teda neskracuje, len sa posúva jej začiatok s ohľadom na pozitívny trend, že dôchodcovia na Slovensku dožívajú vyššieho veku.
Pre výpočet dôchodkového veku sú používané údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky z úmrtnostných tabuliek za predchádzajúce roky, ktoré sú už známe, a teda sú využité empirické dáta o našej populácii. V tomto smere je mechanizmus zárukou, že sa zmena dôchodkového veku nepočíta z odhadovaných alebo prognózovaných údajov, a teda v sebe obsahuje minimálnu mieru chyby.
Nedostatok však vidíme v tom, že vek odchodu do dôchodku sa zverejňuje vždy len na rok dopredu. V realite toto tiež znamená, že človek, ktorý oslavuje šesťdesiate narodeniny, stále nevie, kedy presne pôjde do dôchodku. Dokonca to nevie ani ten, kto dnes oslavuje šesťdesiate prvé narodeniny.
Druhý nedostatok vidíme v tom, že sa dôchodkový vek určuje na roky a na dni, čo je pre ľudí ťažko zapamätateľné číslo. Tento mechanizmus je síce presný vzhľadom na určenie dôchodkového veku, avšak na druhej strane vytvára výraznejšie výkyvy v zmenách dôchodkového veku medzi rokmi. Ak by sme zákon neupravili, tak by napríklad o štyri roky prišlo k medziročnému skoku v dôchodkovom veku až o 140 dní, čo je približne dvojnásobok bežného medziročného posunu.
Predkladaný návrh zákona má teda dva ciele: Prvým cieľom je zvýšiť pochopiteľnosť a zapamätateľnosť dôchodkového veku pre široký okruh bežných ľudí tým, že dôchodkový vek sa bude stanovovať na roky a mesiace. Druhým cieľom návrhu je určiť vek odchodu do dôchodku na dlhšie obdobie dopredu tak, aby bol istotou aj pre osoby, ktoré v najbližšej budúcnosti s vysokou pravdepodobnosťou ešte len dosiahnu dôchodkový vek.
Keďže súčasná právna úprava je nastavená tak, že sa stanovuje dôchodkový vek len na nasledujúci kalendárny rok, vytvára to neistotu v plánovaní života poistencov. Poistenci nemajú právnu istotu presne a vopred stanoveného dôchodkového veku a nemôžu tak plánovať svoje dôležité životné rozhodnutia.
Samozrejme, že sme sa inšpirovali aj dôchodkovými systémami iných krajín EÚ, vychádzali sme a inšpirácia hlavná bola dôchodkový systém v susednej Českej republike, ale keď sme sa pozreli aj ostatné krajiny EÚ, tak dôchodkový vek je určený v mesiacoch, čo, samozrejme, je zapamätateľnejšie ako určenie dôchodkového veku v rokoch.
Takže chcem vás poprosiť o podporu tohto zákona aj v druhom čítaní a potom sa prihlasujem aj do rozpravy.
Skryt prepis