Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

14. 3. 2018 o 17:28 hod.

Bc.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 14. 3. 2018 17:28 - 17:31 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis

93.
Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, ja mám rovnako dva pozmeňujúce návrhy. Dovoľte, aby som ich odôvodnil.
Prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka tzv. certifikovaného miesta opravy, ktorý v iných zákonoch doposiaľ nemá právnu úpravu. Táto novela cestného zákona alebo, resp. tohto zákona ho zavádza a každé jedno vozidlo, ktoré má, ktoré bude teda svojím spôsobom poškodené, musí byť v takomto mieste opravené. V súčasnosti existuje len jedna asociácia, jedna spoločnosť, ktorá je zapísaná v registri CCRA, na ktoré sa teda takéto miesto odkazuje a ktorá zastrešuje pod sebou zhruba 30 autoservisov a teda predajcov náhradných dielov. Tvorca tejto novely asi nemyslel na to, že viacero živnostníkov a firiem sa zaoberá úpravami automobilov, a výrazne takýmto zavedením ich znevýhodní, resp. svoju činnosť všetci živnostníci, ktorí teda nebudú zapísaní v takomto zozname, nebudú môcť vykonávať svoju činnosť. Členské poplatky v takomto združení sa pohybujú radovo v stovkách eur na rok. Čiže je to nemysliteľné, aby niečo podobné bolo v našom alebo, resp. v tomto zákone upravené.
Druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka doby, po ktorú má byť uložený kamerový záznam z emisnej kontroly a teda kontroly technickej na prevádzkach, teda na takýchto staniciach. Súčasná alebo novela upravuje tento túto lehotu na dva kalendárne roky. Národný bezpečnostný úrad voči tomuto prijal stanovisko, ktoré som si teda osvojil, a pripomienkoval to tak, že tento záznam je neúmerne dlhý a nezodpovedá teda v primeranej dobe účelu spracovávania týchto osobných údajov.
A teraz ak dovolíte prečítam pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Kecskésa k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 751.
Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I § 45 odsek 1 písm. d) sa vypúšťa slovo "certifikovanom".
2. V čl. I § 47 odsek 3 písm. c) sa vypúšťa slovo certifikovanom.
3. V čl. I § 47 odsek 7 sa vypúšťa.
Druhý pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh znie takto: Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I § 105 ods. 6 písm. a) sa slová "po dvoch kalendárnych rokoch" nahrádzajú slovami "po šiestich kalendárnych mesiacoch".
Ďakujem, skončil som.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 3. 2018 15:46 - 15:51 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja sa dotknem tohto zákona alebo respektíve našej predmetnej novely z praktického hľadiska a takým najväčším míľnikom, alebo respektíve najväčším štátnym stimulom je stimul pre indickú automobilku v Nitre a to Jaguar Land Rover. Čo priniesol ten stimul alebo táto investícia do Nitry?
Pamätám si a mnoho, mnoho z vás si možno pamätá, že premiér Robert Fico na začiatku, alebo respektíve v tých prvých prípravných konaniach, vyrukoval s tým, že prinesie do Nitry investíciu, kde budú ľuďom dávať platy alebo respektíve kde ľudia budú pracovať za viac ako 1800 eur a s odstupom času sa v podstate táto, táto čiastka znižovala. Realita je taká, že manažéri z tejto indickej spoločnosti,lz Jaguar Land Rover chodia po školách a ponúkajú pracovné miesta alebo obsadenie pracovných miest za 650 eur. Čiže absolútne, absolútne radikálne zníženie týchto platov. Preto je to pre Nitru alebo pre ľudí, ktorí bývajú v okrese Nitra a okolí, veľmi neprijateľná cena za prácu, ktorú majú vykonávať.
Keďže Nitrančania alebo respektíve ľudia zo Slovenska v takomto Jaguari, v takomto podniku nechcú pracovať, tak tento podnik bol nútený, alebo nejakým spôsobom začal dovážať ľudí, pracovníkov, zamestnancov hlavne z Balkánu. Nitra sa nám premenila na jednu veľkú hostelovú ubytovňu, kde vyrastajú hostely ako huby po daždi a nikoho iného tam neubytovávajú, len pracovníkov z Balkánu pre Jaguar Land Rover. A to sme ešte len na začiatku, kedy výroba, alebo teda tento proces nie je spustený, kedy sa len stavia táto automobilka. Dovolím si tvrdiť, že tá bezpečnostná situácia v Nitre je už teraz na kritickom bode a kompetentní ľudia, teda vládna koalícia v tomto prípade nič nerobí a absolútne necháva veci voľný priebeh. Okrem zvýšenej kriminality, koniec koncov to potvrdzuje aj správa Obvodného oddelenia Policajného zboru v Nitre, kde konštatuje, že medziročný nárast prepadnutí, krádeží a rôznych lúpeží vzrástol o niekoľko desiatok a na druhej strane objasnenosť takýchto, takýchto priestupkov a trestných činov sa znížila, čiže policajti sú krátki na Balkáncov, ktorí tu vo voľnom čase podnapití prepadajú naše biele ženy, biele deti a teda robia, robia absolútnu, absolútne zle.
Mesto Nitra, ktoré má teda smerácke vedenie, apeluje alebo chce vyriešiť túto situáciu tak, že všetky nočné podniky alebo všetky bary, všetky pohostinstvá zatvorí po 22.00 hodine. Týmto spôsobom, namiesto toho, aby sme represívne riešili túto problematiku, tak presunieme problém z bodu !a" do bodu "b", kedy sa nám Balkánci nebudú teda biť a prepadávať nožmi ľudí na diskotékach, ale bude sa to diať na sídliskách niekde v rohu, v tmách. Čiže absolútne zle. Je to nezvládnutá situácia a bude sa vyhrocovať.
Takúto investíciu, keď už teda štát má investovať súkromnému investorovi a má priniesť teda takýto investor pracovné miesta, tak neviem, čo robili ľudia na ústredí práce, keď takúto investíciu odklepli do okresu, kde je teda najmenšia miera evidovanej nezamestnanosti, v súčasnosti pod 3 percentá. Ja by som si vedel takúto investíciu predstaviť aj v okrese Rimavská Sobota, kde teda je miera evidovanej nezamestnanosti skoro 18,5 percenta. Smerovanie investícií na západné Slovensko spôsobuje, že ľudia z východného Slovenska teda sa buď sťahujú za prácou na západné Slovensko, alebo do zahraničia. Spôsobuje to odľudňovanie východného Slovenska na západ a to nie je z dlhodobého hľadiska absolútne žiadne riešenie.
Z tohto pohľadu sme teda prišli s novelou zákona, kde ju vláda alebo, respektíve takáto investícia bola smerovaná len do okresov, kde je veľká miera evidovanej nezamestnanosti a minimálne by problém vyriešila v tomto okrese, priniesla by tam ďalšie, ďalšie podnikateľské subjekty, ktoré v súčasnosti pracujú ako subdodávatelia rôznych služieb, a teda naštartoval by sa tak proces zamestnanosti aj na strednom a východnom Slovensku.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 3. 2018 11:41 - 11:46 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Dámy a páni, v Ústave Slovenskej republiky je v čl. 12 ods. 2 uvedené: "Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z tých dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať." V civilizovaných spravodlivých a demokratických štátoch, ku ktorým sa, by sa aj Slovenská republika mala nepochybne hlásiť, je neakceptovateľné, aby sa vláda alebo akýkoľvek iný orgán štátnej a verejnej správy správal diskriminačne voči ktorémukoľvek obyvateľovi alebo voči akejkoľvek skupine obyvateľstva len na základe ich príslušnosti k rase, národnosti alebo etniku. V demokratickej spoločnosti je neprípustné, aby bola akákoľvek rasová, národnostná alebo etnická menšina úmyselne a účelovo znevýhodňovaná v porovnaní s väčšinou. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky je však rovnako neprípustné aj to, aby bola akákoľvek rasová, národnostná alebo etnická menšina úmyselne a účelovo zvýhodňovaná v porovnaní s väčšinou.
Odmietanie diskriminačného prístupu musí platiť univerzálne. Akákoľvek pozitívna diskriminácia jednej skupiny môže byť totiž oprávnene vnímaná ako negatívna diskriminácia druhej skupiny. Podľa Ústavy Slovenskej republiky aj podľa oficiálne deklarovanej sociálnej a národnostnej politiky Slovenská republika nerobí rozdiely vo svojom vzťahu k jednotlivým etnikám. Realita však dokazuje opak. Zriaďovanie rôznych oficiálnych štátnych orgánov pre rôzne etnické skupiny je v skutočnosti formálnym potvrdením nerovnosti prístupu štátu voči jednotlivým etnikám. Praktickým dôkazom existencie oficiálnej diskriminácie zo strany štátu je existencia úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.
Podľa štatútu, ktorý bol schválený uznesením vláda Slovenskej republiky č. 308 zo dňa 27. 6. 2012, plní splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity najmä úlohy s dôrazom na zlepšenie bývania rómskej komunity, zlepšenie zdravotnej starostlivosti o rómsku komunitu, zlepšenie životných podmienok v obciach s rómskymi osadami, zvyšovanie právneho vedomia rómskej komunity, zvyšovanie aktívnej účasti rómskej komunity na verejnom živote a správe vecí verejných, zamestnanosť, zamestnateľnosť a začleňovanie rómskej komunity na pracovný trh, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskej komunity, zlepšovanie jej prístupu ku vzdelaniu a k príprave na povolanie, aktívnu účasť na medzinárodných projektoch zameraných na zlepšenie života rómskych komunít a zvyšovanie bezpečnosti a verejného poriadku v rómskej komunite a tak ďalej.
Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity teda neplní len úlohy, ktorých cieľom je zabrániť diskriminácii rómskej komunity, ale plní aj úlohy ktorých evidentným cieľom je zlepšiť postavenie a blahobyt rómskej komunity na Slovensku, a to ako v absolútnom porovnaní, tak aj v relatívnom porovnaní so zvyšnou majoritnou časťou obyvateľstva. Takáto náplň práce je evidentne diskriminačná voči príslušníkom zvyšnej majoritnej časti obyvateľstva, ktorí takéhoto splnomocnenca a s ním spojené výhody nemajú len preto, že nepatria k vyvolenej etnickej menšine.
Za účelom prevencie ďalšieho rozmachu diskriminácie majority pod zámienkami podpory rôznych menšín preto predkladáme predmetnú novelu zákona. V rámci tejto novely zavádzame povinnosť pre vládu Slovenskej republiky a pre orgány štátnej a verejnej správy, aby v prípade vytvorenia či existencie špeciálneho podriadeného orgánu pre styk s rasovými, národnostnými alebo etnickými menšinami vytvorili obdobný podriadený orgán s obdobnou pôsobnosťou aj pre majoritnú časť obyvateľstva. Vďaka tomu by prišlo k eliminácii nespravodlivej pozitívnej diskriminácie rôznych etnických menšín, resp. ak by k takejto pozitívnej diskriminácii prichádzalo, tak by na túto pozitívnu diskrimináciu mali rovnaký nárok aj príslušníci majoritného obyvateľstva.
Predkladaný návrh zákona by zmiernil spoločenské napätie medzi jednotlivými etnickými a národnostnými skupinami žijúcimi na Slovensku, odstránil by pocit krivdy a diskriminácie jednej skupiny na úkor druhej a v konečnom dôsledku by prispel k zvýšeniu rovnosti prístupu štátu k jednotlivým etnickým a národnostným skupinám. Predkladaný návrh zákona má jednoznačne pozitívne sociálne vplyvy.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 3. 2018 10:50 - 10:51 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, poslanci za stranu Ľudová strana – Naše Slovensko Marian Kotleba, Milan Uhrík, Rastislav Schlosár, Ján Mora a Ján Kecskés predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov tzv. antidiskriminačný zákon. Cieľom predkladanej novely zákona je zabrániť diskriminácii ktoréhokoľvek občana Slovenskej republiky na základe jeho príslušnosti k rase, národnosti alebo k etnickej skupine.
Toľko na úvod a zároveň sa hlásim prvý do rozpravy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 15:45 - 15:46 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rasťo rozprava bola samozrejme k veci a dobrá. Ja sa dotknem len témy pašeráctva, trošku si to tam rozviedol, teda rozprával o tom. 01.09., čiže na deň ústavy v roku 2015 sme teda s niekoľkými stovkami ľudí chceli ísť sa pozrieť, ako Ficova vláda do Gabčíkova proti vôli občanov Gabčíkova, proti vôli občanov Slovenskej republiky priviezla migrantov, ktorí sa tam pohybovali absolútne bez kontroly, väčšina ľudí mala z nich strach a boli tam drobné krádeže, prepady a bezpečnostná situácia sa v Gabčíkove a teda v okolí v určitom rádiuse výrazne ponížila. V zmysle našej úpravy novely tohto zákona by celá Ficova vláda za takýto počin bola odsúdená za pašerátstvo. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 14:40 - 14:40 hod.

Ján Kecskés
Ďakujem za slovo. Marian, vo svojom vystúpení si spomínal, že teda tu absentuje značná časť vládnych poslancov. Je ich tu možnože tucet, druhý...
===
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 10:20 - 10:22 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Dostál vy ste opäť nesklamal s tým vaším pseudopohľadom na svet a na realitu, ale čo môžme očakávať od liberála, ktorý je predsedom konzervatívnej strany a ktorý je tak obľúbený aj v SaS-ke, alebo resp. vo svojom klube, že celú obednú prestávku musí sedieť v lavici, a teda si tu ťuká do počítača.
Ale poďme, poďme k veci. Hovoríte o otvorenosti ekonomiky, alebo teda pracovného trhu na Slovensku. Jaguar Land Rover dostal investičnú pomoc od Slovenskej republiky vo výške 650 mil. euro. A realita je taká, že namiesto toho, aby tam robili ľudia zo Slovenska alebo teda z priľahlých okresov, kde je nezamestnanosť nižšia ako v Nitre, tak namiesto toho tam robia ľudia z Balkánu a už sa šepká o tom, že aj ľudia z Vietnamu tam budú mať svoje pracovné miesta. Ja sa spýtam, ako môže toto podporiť ekonomiku Slovenskej republiky a ako toto môže podporiť trebárs mladé rodiny alebo teda mladých ľudí, ktorí si chcú založiť rodiny, chcú mať za prácu primeraný plat, a teda nestáli by sme pred problémom, ako je znižovanie demografickej krivky Slovenskej republiky.
A čo sa týka bezpečnosti, no za chvíľku v Nitre budeme chodiť v nepriestrelných vestách, aby nás, aby nás tam Balkánci nedopichali, tak, pán Dostál, sadnite alebo poďte z pléna von, poďte sa poprechádzať medzi ľuďmi a opýtajte sa, ako to v skutočnosti je, a pozrite sa na tento problém aj z iného pohľadu ako z poslaneckej lavice.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 2. 2018 18:34 - 18:35 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Číž, teda hovorili ste, že v druhom čítaní by tu mala prebiehať konštruktívna debata. Ale k zákonu, ktorý je de facto zvrátený a nemôžeme s ním súhlasiť, tak konštruktívne sa nedá o ňom hovoriť v žiadnom prípade. A moje vystúpenie bolo o tom nie teoretickom, teoretickej časti zákona, o praktickej, čo znamená, ak takýto zákon prijmeme a ako situáciu ešte naďalej zhorší. Čiže ja to považujem za konštruktívne, takéto vystúpenie. A ako povedal kolega Uhrík, my akokoľvek dobrý návrh, akokoľvek dobrý pozmeňovák, dobrú vec tu predložíme, tak vy si to už len z princípu neotvoríte a nepozriete. Možnože česť výnimkám. Takže my sa tu môžme aj rozkrájať, pre vás je to pasé.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 2. 2018 18:22 - 18:23 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Pán kolega Petrák, ja som nevyvolával žiadnych duchov, ja som vám povedal, ako to v skutočnosti v Nitre je. Nech sa páči, pozývame všetkých ostatných poslancov z vládnej strany alebo z vládnej koalície, aby prišli do Nitry, aby po 22. hodine teda išli na Mostnú ulicu alebo teda vyslali svoje manželky a deti po nejakom sídlisku, kde je v blízkosti ubytovňa, kde opití Rumuni alebo Bulhari proste vonku sedia a čakajú, čakajú na svoju obeť, ktorú nejako sprznia. Nech sa páči, poďte, ja vás tam pozývam.
V tejto súvislosti sme robili aj petíciu proti ubytovávaniu zahraničných robotníkov v meste Nitra. Tú petíciu podpísalo niekoľko stoviek ľudí. Čiže my proti tomuto aktívne bojujeme, či už vo forme našich občianskych hliadok, naši členovia a sympatizanti chodia po sídliskách po desiatej hodine, ale, samozrejme, nebudeme tu suplovať zložky, ktoré sú na to určené.
A keď sme už pri zložkách Policajného zboru, obvodné oddelenie Policajného zboru, respektíve sa majú rozširovať ich počet a jedno je plánované práve v Jaguari Land Roveri a súvisí to s tým, že v Jaguari Land Roveri nebude robiť nik iný alebo, respektíve minimum Slovákov, všetko budú Rumuni, Bulhari a Vietnamci. Kvôli tomu tu bude nové obvodné oddelenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 2. 2018 18:10 - 18:17 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, začnem tak trochu netradične. Ako zistíte, že ste v Nitre? Ukrajinský šofér v autobuse nemeckej spoločnosti privezie Bulharov, Rumunov do indickej automobilky s anglicky znejúcim názvom. To nie je vtip, to je realita. Možnože predkladatelia tohto návrhu si ani neuvedomujú, aký dôsledok alebo aký následok má súčasná investícia Jaguar Land Rover v Nitre, a treba im to pripomenúť.
Na výstavbe Jaguaru Land Roveru sa podieľajú hlavne zamestnanci z krajín, ako je Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, a cieľová skupina, ktorá má aj pracovať v tomto výrobnom závode, je aj z Vietnamu. Nemusím vám pripomínať alebo teda musím vám pripomínať, pretože zrejme ste v Nitre neboli a hlavne po 22. hodine, ako to tam vyzerá v súčasnosti, odkedy sa začala výstavba tohto akože akosi strategického podniku, ako ľudia na to reagujú.
To, že mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta, smerácke vedenie mesta doteraz nevysvetlilo ľuďom, čo táto investícia, aké bude mať dopady a následky predstavuje, to vám nemusím spomínať. Zvýšila sa kriminalita v meste – a výrazne, aj keď si možnože niektoré obvodné oddelenia Policajného zboru pred tým zakrývajú oči a všetko riešia ako priestupky. Tá kriminalita, už sa nebavíme len o drobných krádežiach, ale aj pri, o napádaniach pri týchto drobných krádežiach, keď sú rôzni zahraniční, teda tí pracovníci pristihnutí. Dôkazom toho je, v mestskej časti Krškany vedúcej predajne Jednoty rozbili nos len preto, že im došla na to, že tam kradnú nejaké cukrovinky.
Na sídliskách, ako je Chrenová, kde je teda v bývalom, v bývalých nehnuteľnostiach Agrokomplexu vyrastajú ubytovne, je kriminalita tak veľká alebo, respektíve mamičky s deťmi sa už po desiatej hodine alebo keď sa zvečerí, vôbec boja ísť von, aby ich nejaký podgurážený Rumun nenapadol, a teda nespôsobil im nejaké ujmy na zdraví.
Taxikári, spýtajte sa taxikárov, ako funguje preprava takýchto, takýchto osôb z inej krajiny. Či už platia chladnými zbraňami, alebo to, že ukážu nôž a taxikár si rozmyslí, či naďalej bude trvať na tých dvoch eurách za jazdu, alebo mu hrozia bitkou. Vychýrená ulica v Nitre, kde teda sa konajú rôzne diskotéky a patrí k životu mladých ľudí cez víkendy, Mostná ulica, poďte sa pozrieť v súčasnosti, ako tie víkendy tam vyzerajú. Desať policajných áut nastavaných vedľa seba a v podnikoch je prázdno, pretože mladí ľudia sa boja ísť von po desiatej hodine, pretože skupinky Rumunov sa dávajú dokopy a prepadajú takýchto ľudí. Boli tam dokonca aj prepadnutia nožom, bodné zranenia a ľudia si rozmyslia, či si ohrozia takýmto spôsobom, takouto vychádzkou svoje zdravie.
O tom svedčí aj to, že mestskí poslanci chceli VZN-kom upraviť otváracie hodiny nočných podnikov, chceli ich upraviť tak, že do polnoci budú nočné podniky zatvorené, potom sa; teda otvorené, potom sa zatvoria z dôvodu toho, že rastie kriminalita na tejto ulici, a teda v ostatných nočných podnikoch, keď podgurážení Rumuni chodia do ulíc a prepadajú tam nevinné, častokrát nevinné obete. Toto riešenie by absolútne nič nenapravilo, odsunuli by sme problém z bodu A do bodu B a takéto skupinky ľudí by napádali pri iných príležitostiach zase na iných sídliskách.
Keď som spomínal autobusového prepravcu, nemeckú spoločnosť ARRIVA, tak ako vyzerá preprava takýchto osôb z ubytovní, ktoré v Nitre rastú ako huby po daždi? Mne sa zdá, že Nitra sa už mení na veľkú ubytovaciu jednotku a vidíte, hostely, ubytovacie zariadenia napriek tomu, že poslanci, hlavne za SMER, prijali deklaráciu, že žiaden mestský majetok, žiadnu nehnuteľnosť nebudú predávať za účelom teda vytvorenia nehnuteľnosti, teda takejto ubytovne, aj napriek tomu sa to deje v súčasnosti. Preprava takýchto osôb je problémová. Revízori sa sťažujú, nikto im nechce pomáhať, mestská polícia je nečinná a Nitra sa nám mení na mesto plné hrôzy a strachu. To, že je komfort v meste znížený, teda svedčia aj takéto následky. A existujú a vytvárajú sa rôzne blogy a názory obyvateľov a ja sa podelím s jedným názorom obyvateľa, ktorý teda vníma, má otvorené oči a vníma ten Jaguar ako niečo, čo mu je cudzie a čo do Nitry vôbec nemuselo prísť, pretože, ako spomínal kolega Mazurek, na východnom Slovensku máme množstvo nezamestnaných ľudí, máme tam okresy kde je 25-, 27-percentná nezamestnanosť a takáto fabrika mala určená byť, mala byť určená pre Slovákov, a teda mali tam pracovať za platy, ktoré im boli sľúbené Robertom Ficom, teda 1 800 euro, o dva mesiace to bolo 1 200 euro a dnes zisťujeme, že ani tých 650 euro nie je, teda už vonkoncom tých 650 euro nie je lukratívny plat pre obyvateľov nitrianskeho regiónu.
Citujem z blogu: Kde máme dať prácu vlastným, dávame cudzím, kde máme rozhýbať vlastnú ekonomiku, tak peniaze idú mimo našu republiku. Zvýšená kriminalita je ako bonus, je to totálny podraz na nás obyvateľoch Nitry. Práve my tu teraz budeme dýchať tie výpary, do našej rieky sa budú vypúšťať všetky odpady a naša spodná voda je ohrozená. Predstavte si, že Nitriansky kraj bol niekedy veľmoc v poľnohospodárstve a teraz všetká tá orná pôda, kde stojí automobilka, je preč, sami seba sme okradli. Keby všetky tie peniaze, ktoré išli do Jaguaru, dali do našej ekonomiky, slovenským podnikateľom, zvýšila by sa zamestnanosť, tým aj rast ekonomiky a ľudia by pracovali za slušnú mzdu. Uvidíme, čo nás čaká v najbližších rokoch, jedno je však isté, že naša Nitra sa mení, ale k dobrému to asi nebude.
Tak, vážení predkladatelia a teda poslanci za vládnu koalíciu, aby ste vedeli, že ako to funguje, keď otvoríme trh hlavne ľuďom z Balkánu, nevynímajúc Bulharsko, Rumunsko a po najnovšom teda Vietnam, ako bude vyzerať bezpečnosť a teda komfort ľudí žijúcich v takýchto mestách, preto nemôžeme podporiť takýto absurdný návrh zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis