Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.9.2018 o 15:45 hod.

Mgr.

Elemér Jakab

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 20.9.2018 15:45 - 15:47 hod.

Elemér Jakab Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Navrhovaná právna úprava mení platové pomery starostov obcí a primátorov miest a s tým spojené limity pre odmeny poslancov obecných zastupiteľstiev a členov komisií. Súčasní starostovia a primátori a poslanci obecných zastupiteľstiev zvolení vo voľbách do orgánov obecnej samosprávy v roku 2014 kandidovali a ujali sa svojich funkcií za podmienok a právneho stavu platného v roku 2014. K tomuto právnemu stavu patrí aktuálne znenie zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Nie je vhodné, aby ku koncu výkonu týchto funkcií došlo ku zmene podmienok a ku zmenám právnej úpravy, ktoré na začiatku funkčného obdobia neboli známe a nebolo možné ich predvídať. Vzhľadom k tomu navrhujem, aby sa účinnosť tohto návrhu odsunula na dátum 1. januára 2019. Kandidáti kandidujúci v nasledujúcich voľbách do orgánov územnej samosprávy budú o tejto zmene vopred informovaní a budú tomu môcť prispôsobiť aj svoje rozhodovanie. A teraz, pán predsedajúci, by som prečítal pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eleméra Jakaba, Andreja Hrnčiara a Petra Antala k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 1019).
V čl. II sa slová "1. novembra 2018" nahradzujú slovami "1. januára 2019".
Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za potlesk a teraz odovzdávam pozmeňujúci návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2018 15:21 - 15:22 hod.

Elemér Jakab Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci, za milé slová. Ďakujem.
Interpeloval by som pána ministra životného prostredia: Vážený pán minister životného prostredia Érsek, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a s § 129 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov si vám dovoľujem adresovať nasledovnú interpeláciu, týkajúcu sa ochrany najväčšej zásobárne pitnej vody v strednej Európe – Žitného ostrova – a stavu riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku. V tejto súvislosti sa pýtam: V akom štádiu je ochrana Žitného ostrova? V akom štádiu riešenia sú environmentálne záťaže na Slovensku? Nie je možné urýchliť proces ich odstraňovania?
Takže toľko som mal, veľmi pekne ďakujem aj za potlesk, milí kolegovia.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

13.9.2018 16:49 - 16:51 hod.

Elemér Jakab Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Železničná sieť obsahuje niekoľko tratí, ktoré sú dlhodobo nevyužívané a nepremáva na nich žiaden vlak, prípadne je na nich vedený vlak len príležitostne. Udržiavanie takýchto tratí je však nehospodárne, na čo poukázal aj dokument Revízia výdavkov v doprave, schválený vládou SR ako uznesenie č. 461 z 5. októbra 2016. Samotné rušenie tratí je však nezvrátiteľný krok a prípadné jej nové vybudovanie z dôvodov zmeny mobility, rozvoja priemyslu a zamestnanosti či iných hospodársko-spoločenských faktorov by si vyžadovalo podstatne vyššie náklady než navrátenie do prevádzkyschopného stavu.
Zároveň vzniká čoraz častejšia spoločenská potreba a požiadavka na využitie takýchto neprevádzkovaných tratí na iný účel, než je vlaková doprava. Aktuálne znenie zákona neumožňuje po vyčerpaní možností prenájmu alebo predaja iný postup než úplne zrušenie trati vrátane odstránenia všetkých jej súčastí podľa stavebného predpisu, čo generuje ďalšie náklady a výdavky.
Navrhovanou úpravou sme umožnili využitie neprevádzkovaných tratí na účely dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú prepravu a eliminujú sa aj prípady ohrozenia bezpečnosti, keď verejnosť využíva na svoje, na svoj presun peši alebo bicyklom trasy pozdĺž cestných komunikácií, ktorých väčšina neposkytuje bezpečný priestor po ich okrajoch.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17.5.2018 14:29 - 14:29 hod.

Elemér Jakab
Nemám, nemám, pán predsedajúci. Ale veľmi pekne ďakujem za odpoveď pánu ministrovi. Ďakujem pekne. Köszönöm szépen, pán minister.
Skryt prepis
 

17.5.2018 14:22 - 14:23 hod.

Elemér Jakab
Doplňujúcu otázku nemám, pán predsedajúci, ale musím gratulovať pánovi ministrovi aj k tým výsledkom. Takže veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď a vám gratulujem. A pýtajte peniaze od pána ministra financií, pán minister, že aby tie cyklotrasy, aby ste budovali ďalej. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2018 18:17 - 18:20 hod.

Elemér Jakab
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.12.2017 14:02 - 14:04 hod.

Elemér Jakab Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o obecnom zriadení (tlač 790). V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 7.12.2017 14:52 - 14:52 hod.

Elemér Jakab
Nemám doplňujúcu otázku, nakoľko som veľmi spokojný s odpoveďou, čo mi dal pán minister. Ďakujem pekne, pán minister.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 7.12.2017 14:20 - 14:20 hod.

Elemér Jakab
Doplňujúcu otázku nemám, pán predsedajúci, len by som veľmi pekne chcel poďakovať pánovi ministrovi za odpoveď. Ďakujem pekne, pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.11.2017 9:10 - 9:11 hod.

Elemér Jakab Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o obecnom zriadení, tlač 755. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona splnil náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis