Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

7. 9. 2017 o 11:47 hod.

PhDr.

Mária Janíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 7. 9. 2017 11:47 - 11:47 hod.

Mária Janíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny podávam správu o prerokovaní Správy o stave ochrany osobných údajov za roky 2015 a 2016 (tlač 645) vo výbore.
Gestorský výbor rokoval o predmetnej správe na svojej 29. schôdzi 5. septembra 2017. Výbor prijal uznesenie, v ktorom odporúča Národnej rade Správu o stave a ochrane osobných údajov zobrať na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe v tlači 645a. 
Pán predsedajúci, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 5. 2017 23:09 - 23:11 hod.

Mária Janíková Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa Jurinová, s vami môžem súhlasiť v tej prvej časti, že naozaj tá správa pani ombudsmanky je veľmi kvalitná. Sú tam systémové kroky, sú tam poukázané na veci, ktoré tie podnety naozaj zistili tie kontroly.
Ale ja z druhej časti ako musím apelovať a, viete, ombudsmani a tieto správy, ja ich berem, že naozaj tam poukázať na tie systémové kroky, na všetko. Vy hovoríte, že práva toho zdravotne postihnutého boli znevýhodnené. Ale sú to práva aj toho dieťaťa a vyťahovať jednu vec v tom systéme, v tom celom kolobehu, je to teraz na súde. My nevidíme konkrétne veci, my nevidíme, prečo tá sociálna pracovníka takto sa uzniesla. Či tá stará mama dala podnet na súd, alebo v akom to je štádiu. Naozaj sú to veci, ktoré ja berem, tieto správy, aby nám poradili, čo je zlé v systéme, čo je zlé v ministerstvách, čo je zlé v celej tej mašinérii. Ale nie v jednom prípade kritizovať všetko. A vy ste špecialistka na to, že naozaj jednu vec vytiahnuť a všetko je zlé.
Takže toto by som trošku tak podotkla. Pozrime sa na to naozaj, čo treba zmeniť v systéme, ako treba možno dať iné, keď je to v práve dieťaťa alebo toho zdravotne postihnutého, možno na tie súdy, aby rýchlejšie konali alebo naozaj systémové veci. Ale nevidíme do toho, čo je v súdnych spisoch, nevidíme, čo je v spisoch sociálnych pracovníkov.
Čiže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18. 5. 2017 22:59 - 22:59 hod.

Mária Janíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uviedla spoločnú správu výborov z prerokúvanej Správy komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím (tlač 490a).
V súlade s príslušným rozhodnutím Národnej rady správu prerokovali tieto výbory: výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Všetky výbory odporúčali Národnej rade zobrať predmetnú správu na vedomie. Gestorský výbor na základe uznesení výborov taktiež odporúča Národnej rade zobrať správu na vedomie.
Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe k tlači 490a. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 54.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16. 6. 2016 17:52 - 17:53 hod.

Mária Janíková Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo 16. júna 2016.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 13 neplatných a 125 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Jána Pálffyho bolo za 87, proti 32, zdržalo sa hlasovania 6, Janky Šípošovej bolo za 34, proti 72, zdržalo sa hlasovania 19.
Na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa zvolený Ján Pálffy.
Overovatelia poverujú svojho člena Máriu Janíkovú oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19. 5. 2016 18:16 - 18:18 hod.

Mária Janíková Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás oboznámila o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 19. mája 2016.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov za členov disciplinárnych senátov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 90 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 90 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov za členov disciplinárnych senátov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 90 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Tatiany Buchvaldovej za hlasovalo 75 poslancov, proti hlasovalo 13 poslancov, zdržali sa hlasovania 2 poslanci, Michaely Královej za hlasovalo 75 poslancov, proti hlasovalo 13 poslancov, zdržali sa hlasovania 2 poslanci, Marty Polyákovej za hlasovalo 75 poslancov, proti hlasovalo 14 poslancov, zdržal sa hlasovania 1 poslanec, Blaženy Stašíkovej za hlasovalo 75 poslancov, proti hlasovalo 13 poslancov, zdržali sa hlasovania 2 poslanci.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na členov disciplinárnych senátov zvolení Tatiana Buchvaldová, Michaela Králová, Marta Polyáková, Blažena Stašíková.
Overovatelia poverujú svojho člena Máriu Janíkovú oznámiť výsledky hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 4. 2016 15:00 - 15:01 hod.

Mária Janíková Zobrazit prepis
Vážený pán Matovič, ja chcem apelovať, je nás tu 150 poslancov. Ja si myslím, že každý z nás je svojprávny, dospelý a dúfam, že aj všetci rozumní. Naozaj, každý jeden z nás môže chodiť do ktoréhokoľvek parlamentného výboru, takisto z koalície ste počuli, že viacerí sa nedostali odborne tam, kde chceli a naozaj ako ja si myslím, že nemali by sme tu zabíjať čas - tri hodiny - vecami, ktoré sú všetkým jasné a naozaj trošku úrovne. Ja sa hanbím, a poviem to otvorene, hanbím sa za tieto tri hodiny a najradšej by som vrátila plat, lebo tieto tri hodiny ukázali hneď prvý deň, že na maličkostiach sa tu urážame, hádame, nenávisť je tu neskutočná a poviem vám otvorene, ja neviem, čo budeme robiť pri zákonoch. Ja som sem ten plat prišla brať a posadila som sa sem kvôli tomu, aby som robila zákony pre ľudí a nie hádala sa, kde ktorý poslanec bude sedieť. Preboha, tých stoličiek je dosť, nebojte sa.
Skryt prepis
 

23. 3. 2016 10:56 - 11:11 hod.

Mária Janíková Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 150 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Martina Poliačika za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií hlasovalo za 122 poslancov, proti 12, zdržalo sa 16.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií zvolený Martin Poliačik. (Potlesk.)
Overovatelia poverujú svojho člena Máriu Janíkovú oboznámiť o výsledku hlasovania Národnú radu Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>