Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 20:27 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:27 - 20:29 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Červeňáková, vy ste spomenuli asi takú jednu vetu, že je to politický boj, vyčítali ste to ministerke. Pardon, ministerke, že to rozpráva v pléne. No je to politický boj. Vy sama ste toho príkladom, že je to politický boj, resp. aj politický boj a tá profesia sa strašne často zneužíva už akákoľvek, v rámci tohto politického boja, o ktorom ste hovorili aj vy, vaše vystúpenie bolo absolútne politické, dokonca si myslím, že to bola taká povinná jazda, nechcem to znevažovať samozrejme v rámci, v rámci tej vašej strany, ktorú ja teda nemôžem rešpektovať vzhľadom na vašeho predsedu absolútne. Okrem toho ten politický boj sa tuná zvrháva. Už nestačí sa urážať navzájom, už sa urážajú ľudia, ktorí tuná v tomto parlamente nie sú. Už sa lezie do minulosti, dokonca jeden z vašich kolegov urazil tuná národ jeden, krajinu jednu veľkú. Toto je normálne podľa vás, pri takomto prerokovávaní takejto témy? Veď vy už naozaj zneužívate všetko, čo sa len zneužívať dá a tuná už k meritu veci sa málokto vyjadruje. Česť výnimkám. Je to absolútne zneužívanie pred tými ďalšími hlasovaniami, pred tými ďalšími voľbami, proste pred všetkým. Vy ste si túto tému v rámci ministerstva školstva pomýlili s jednou absolútnou predvolebnou kampaňou, alebo predvolebnými kampaňami, ktoré vás čakajú. Okrem toho, ja stále čakám na pozitíva. Aspoň jeden človek, keby povedal pozitíva, ktoré na tom ministerstve sú. Pozrite sa, ako vyzerajú, ako vyzerá umelecké školstvo, v živote sa mu tak nedarilo ako teraz pani poslankyňa. Kto toto povie kedy? Prečo ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:51 - 19:52 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predsedajúci, pán podpredseda. Pani Gaborčáková, ja veľmi oceňujem na vašom prejave, že ste napríklad nehovorili v tejto súvislosti o vražde novinára. Veľmi oceňujem o tom, že ste, veľmi oceňujem to, že ste nehovorili o kriminalizácii pani ministerky. O tom napríklad, akého máme skvelého prezidenta, akého sme mali zlého premiéra. O tom, že to Slovensko je proste v jednej hroznej situácii, že ste sa držali témy a z vášho pohľadu ste dokonca neboli ani taká, ako väčšina týchto prejavov tuná tvrdo politická, tvrdo hlúpo propagandistická a úplne jasne opozičná.
Čiže ešte raz vám za toto veľmi pekne ďakujem. Lebo málokto z týchto vašich tam tzv. kolegov na tej pravej strane bol tak ako ste boli vy. A to čo ste povedali je váš názor, budúcnosť ukáže či pravdivý alebo nepravdivý, ale v každom prípade názor o ktorom sa dá hovoriť. Tá tupá opozičná polemika z vašej strany už tu nezaznela, za to sa vám chcem verejne poďakovať. .
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2019 10:19 - 10:22 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Opäť mi dovoľte ako určenému spravodajcovi predniesť správu výboru pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
Je potrebné zvoliť 4 členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky pozostávajúci z odborníkov v oblasti práva, ekonómie, žurnalistiky a z odborníka v oblasti informačných technológií. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom z 20. decembra 2018 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti médií, kultúry, audiovízie, vedy, vzdelávania, informačných technológií, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv, reprezentujúce alebo zastupujúce profesné združenia, národnostné menšiny alebo etnické skupiny, iné menšiny alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá návrh kandidátov na členov Správnej rady.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na členov Správnej rady. Opäť budem čítať vez titulov.
Oblasť práva: Jozef Tuhovčák, Tamara Valková.
Oblasť ekonómie: Peter Abrahám, Vladimír Vašičin, Anna Klimíková, Peter Mestický.
Oblasť žurnalistiky: Peter Abrahám, Svetlana Hlavčáková, Vladimír Holan, Michal Kaliňák, Árpád Korpás, Anton Szomolányi, Tamara Válková.
Oblasť informačných technológií alebo informačné technológie: Ladislav Mikuš, Ondrej Mravec, Robert Renthammer.
Gestorský výbor posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú všetky náležitosti. Gestorský výbor v prijatom uznesení č. 142 z 29. januára 2019 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby
a) konštatovala, že je potrebné zvoliť 4 členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky z odborníkov v oblasti práva, ekonómie, žurnalistiky a v oblasti informačných technológií,
2. zvolila
štyroch členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky:
a) 1 odborníka v oblasti práva,
1 odborníka v oblasti ekonómie,
1 odborníka v oblasti žurnalistiky,
1 odborníka v oblasti informačných technológií na funkčné obdobie 5 rokov, ktoré začne plynúť dňom 27. februára 2019,
3. uskutočnila druhé kolo voľby v prípade, že v prvom kole nebude zvolený z navrhovaných kandidátov odborník v oblasti práva, ekonómie, žurnalistiky a informačných technológií, do druhého kola postupujú 2 kandidáti s najvyšším počtom hlasov,
4. nová voľba členov Správnej rady sa uskutoční v prípade, že nebude zvolený zástupca v oblasti práva, zástupca v oblasti ekonómie, zástupca v oblasti žurnalistiky alebo zástupca v oblasti informačných technológií, na nasledujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
To je všetko.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2019 10:15 - 10:18 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Príjemný, dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť správu výboru pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.
Dňom 10. februára 2019 skončí funkčné obdobie Igorovi Gallovi, odborníkovi v oblasti rozhlasového vysielania, Jozefovi Chudíkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania, a Petrovi Kubicovi, odborníkovi v oblasti ekonómie.
Na základe výzvy výboru pre kultúru a médiá zverejnenej dňa 13. decembra 2018 predložili právnické osoby pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, práva, hospodárstva, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, ochrany zdravia, reprezentujúce alebo zastupujúce záujmy národnostných menšín alebo etnických skupín, iných menšín alebo registrovaných cirkvi a náboženských spoločností podľa § 9 ods. 3 zákona návrhy kandidátov na členov rady. Do stanoveného termínu výbor dostal tieto návrhy kandidátov. Ak dovolíte, budem čítať mená bez titulov.
Oblasť televízneho vysielania: Ján Dianiška, Jozef Chudík, Miloš Mistrík.
Oblasť rozhlasového vysielania: Igor Gallo, Miloš Mistrík.
Oblasť ekonómie: Tomáš Dudáš, Vladimír Masár, Jarmila Mikušová.
Ešte musím hovoriť o jednom kandidátovi, to je Štefan Nižňanský, ktorý nesplnil kritériá rady v tom, že nedodal potrebné materiály.
Gestorský výbor prerokoval predložené návrhy kandidátov na členov rady a konštatoval, že v súlade s § 9 a 10 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska obsahujú všetky náležitosti. Z uvedeného dôvodu sú kandidáti spôsobilí pre voľbu do Rady Rozhlasu a televízie Slovenska s výnimkou kandidáta uvedeného pod čiarou, nakoľko nespĺňa podmienky v zmysle zákona o Rozhlase a televízii Slovenska.
Podmienky podľa čl. 5 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov neboli preskúmané, nakoľko si ich zvolení kandidáti môžu usporiadať do 30 dní od zvolenia. Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením č. 141 z 29. januára 2019 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby
A. konštatovala, že
1. dňom 10. februára 2019 skončí funkčné obdobie Igorovi Gallovi, odborníkovi v oblasti rozhlasového vysielania, Jozefovi Chudíkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania a Petrovi Kubicovi, odborníkovi v oblasti ekonómie,
2. je potrebné zvoliť troch členov rady podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
B. zvolila
jedného člena rady, odborníka zastupujúceho oblasť rozhlasového vysielania,
jedného člena rady, odborníka zastupujúceho oblasť televízneho vysielania,
jedného člena rady, odborníka zastupujúceho oblasť ekonómie
na funkčné obdobie do 9. februára 2025,
C. uskutočnila opakovanú voľbu členov rady
v prípade, že nebude zvolený člen rady z navrhovaných kandidátov, to znamená jeden z oblasti rozhlasového vysielania (jeden z oblasti televízneho vysielania, jeden z oblasti ekonómie). Do opakovanej voľby postupujú kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov v opakovanej voľbe je minimálne dvojnásobok počtu členov, z ktorých treba zvoliť jedného člena rady.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 31.1.2019 17:26 - 17:34 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovoľte, aby som zareagoval na rozpravu, ktorá, ktorú sme si práve vypočuli, ktorá trvala, no, zhruba 3,5 hodiny. Ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu, lebo naozaj táto rozprava nás presvedčila o jednej jedinej veci, že ak si niekto po tejto rozprave myslí, že ten mediálny priestor je naozaj úplne v poriadku a že na ňom netreba nič vylepšovať, ako tuná niektorí predrečníci povedali, a teda ktorí sa ako stotožňujú s týmto mediálnym priestorom legislatívne upraveným tak, ako je, no tak táto rozprava len dokázala jednu jedinú vec, že to nie je pravda.
Viete, hovorilo sa tu veľmi veľa o politikoch a o novinároch. Medzi politikmi a novinármi by malo platiť nejaké ozbrojené prímerie, ktoré tuná bolo kedysi, ale sa naštrbilo. A naštrbilo sa možno vďaka politikom, možno vďaka novinárom, proste sa naštrbilo. Dnes to prostredie nie je korektné a nie je korektné ani z toho dôvodu, že v podstate má, nemá rovnaké pravidlá hry.
Viete, keď prichytí novinár politika pri lži, má to kde napísať. Keď prichytí politik novinára pri lži, často sa nemá kde sťažovať, ako to tu povedal pán podpredseda Hrnčiar. Ten príbeh je naozaj nesmierne smutný aj z hľadiska ľudského a môže si o tom ktokoľvek myslieť, čo chce, preto lebo ja si myslím, že to je naozaj nesmierne smutný príbeh. Preto lebo ten sa netýka len Hrnčiara, ten sa týka nejakej celej jeho rodiny. Ten sa týka nejakých detí, ten sa týka nejakých rodičov, ten sa týka nejakých príbuzných, ktoré majú. Nemajú všetky tie informácie, ktoré má kolega Hrnčiar, a jednoducho tie informácie nemal kde podať. Ako ste si všimli, povedal, že ich prvýkrát môže prezentovať takýmto spôsobom. Proste ten mediálny priestor nie je v poriadku.
Keby sme išli do podrobností, tak by sme si vlastne museli uvedomiť jednu vec a naznačil to kolega Budaj. My riešime malú časť z tej veľkej problematiky okolo mediálneho priestoru, hlavne teda v printových médiách, ktorá tuná je. Ten mediálny priestor nie je korektný ani v rámci médií, preto lebo jednoducho sú iné pravidlá hry v printovom priestore a iné pravidlá hry v elektronickom priestore. Kým v elektronickom priestore existujú regulátory, je to škaredé slovo, ale existujú, a sú to dve rady napríklad, Rada RTVS a na druhej strane retransmisijná rada, to je tá bývalá licenčná rada, ktoré majú absolútnu akceptáciu spoločnosti, majú svoju autoritu, sú rešpektované vysielateľmi, sú rešpektované občanmi. Sú proste orgány, ktoré majú svoju regulatívnosť autoritatívne potvrdenú. No v tom printovom priestore toto neexistuje a dokonca to ide tak ďaleko, že v printovom priestore keď uverejníte isté veci, tak v tom elektronickom priestore by ste za to dostali mastnú pokutu.
Aby som bol konkrétny, hovorme napríklad o erotickej reklame, ktorú, ja neviem, denníky v piatok na svojej predposlednej strane uverejnia, to je to zavolej, zavolej, hej, a teda také tie milé veci. Keby niečo takéhoto sa udialo v elektronických médiách, zasadali by obidve rady a vysielatelia by dostali mastné, niekoľkotisícové pokuty. Ten priestor mediálny nemá rovnaké pravidlá hry. My tu dnes riešime len istú časť tohto celého a v druhom čítaní určite budú rôzne pozmeňujúce návrhy a v rámci tých pozmeňujúcich, ak teda sa tento návrh dostane do druhého čítania, teda aby som nepredbiehal, a v rámci tých, v rámci tých rôznych návrhov určite alebo rozšírime, alebo zúžime túto predkladanú novelu.
Ďalšia vec, no, verejní činitelia. Veľa sa toho tuná opäť porozprávalo aj z takej, aj z onakej strany, aj teda profesne, aj menej profesne. Ale uvedomte si jednu vec, že keď hovoríte o poslancoch. Každý z poslancov má nejaké preferenčné hlasy, 5, 50, 500, 5000 atď., atď., a tak ďalej. Tí poslanci zastupujú ako verejní činitelia nejakých občanov, ktorí ich volili, ktorí im dali svoju dôveru a prezentujú ich hlas v prenesenom slova zmysle. Vlastne títo občania sú diskriminovaní preto, lebo verejný činiteľ, v tomto prípade poslanec nemá právo na opravu ako každý iný občan. Nemá právo. No s týmto treba niečo, s touto diskrimináciou treba asi niečo spraviť. A toto je ten pokus riešiť skutočne len tie najbežnejšie veci, ktoré v tomto priestore existujú.
Ďalšia vec, no zamyslime sa nad tým, že či by všetky tieto problémy v rámci tlačového zákona nevyriešila tá tzv. tlačová rada. Kolega Budaj čosi naznačil. My sme pred niekoľkými rokmi zhodou okolností s kolegom Budajom predkladali návrh tlačového zákona, kde bola aj tlačová rada. A zaujímavé je, že tá tlačová rada dostala sa do druhého čítania. Neboli voči nej nejaké, neboli voči nej nejaké, nejaké ataky. Problém tlačovej rady, pokiaľ sa dostane na stôl, je len jeden jediný. Dohodnúť sa všeobecne na všeobecne platných pravidlách pre tých ľudí, ktorí by v tej tlačovej rade mali byť. Toto je to najdôležitejšie z toho všetkého, ale v tej chvíli by sme sa tuná vôbec nemuseli baviť ani o práve na odpoveď, ani na práve na opravu, oprava opravy a podobné záležitosti, o ktorých tuná, na ktorých tuná nikdy nebude zhoda. Vždy budú rôzne názory na, aj, aj v oblasti novinárov vždy budú rôzne názory, čo teda je na opravu vhodné a čo nie. Oni v konečnom dôsledku rozhodujú o tom, či áno alebo nie, a vy keď s tým nesúhlasíte, môžete sa v tomto prípade obrátiť na súd a možno o tri, o štyri roky sa k niečomu dopracujete a ten súd povie, áno, mali ste pravdu, alebo nemali ste pravdu, ale to je už dávno neaktuálne.
Čiže berte to takto. Hovorím, v dobrom úmysle predkladaný tento návrh novely zákona a ja som presvedčený, že pokiaľ sa dostane do druhého čítania tento návrh, tak v tom druhom čítaní bude tá debata ešte zaujímavejšia a bez tých, samozrejme, dúfam, hoci tomu sa samozrejme nedá vyhnúť u niektorých poslancov, bez tých tzv. malých alebo veľkých politických podrazov. No na to už sme si zvykli, pochopiteľne, ale nevadí. To ide s tým, všetko.
Ja sa veľmi teším, keď k tomu príde, že sa budeme o tomto návrhu zákona baviť v druhom čítaní už s konkrétnymi zmenami, ktoré budeme musieť zdôvodňovať, a myslím, že tá debata bude ešte zaujímavejšia, ako bola dnes.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 17:18 - 17:19 hod.

Dušan Jarjabek
Pán Dostál, prečo ste takýto zákerný? Prečo ste takýto neférový, falošný, zákerný? Prečo to robíte? Ako môžete takýmto spôsobom hovoriť o tom, čo som povedal ja v súvislosti s vraždou Kuciaka? Prečo ste takýto zákerný? – sa vás pýtam znova. Ešte raz, prečo ste takýto zákerný, pán poslanec Dostál?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 16:51 - 16:53 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, ja nepochybujem o tom, že tento príbeh je pravdivý, že je strašne smutný a možno patrí medzi asi tie najsmutnejšie príbehy, ktoré tuná počúvame, a ktorý sa netýka politikov, ale ktorý sa týka novinárov v tom negatívnom slova zmysle. Keď ešte aj oprava opravy je klamlivá, tak to je čosi, čo asi sa nedá nejakým spôsobom v tom zákone pomenovať. A jednoducho takémuto niečomu sa hovorí, že je to jedno obyčajnú svinstvo. Obyčajné svinstvo, proti ktorému niet obrany. A to si treba uvedomiť, že aj toto je súčasný mediálny svet na Slovensku, pokrytý nejakou legislatívou.
Preto som veľmi rád, že táto debata tuná existuje, aj taká konfrontačná, aká je. Lebo kde inde môžete povedať tie skúsenosti negatívne, ktoré s novinármi máte? Lebo stále len počúvate o politikoch, s ktorými majú tie zlé skúsenosti novinári. Čiže aj toto je tá druhá strana mince, ktorú by sme mali zobrať na vedomie bez toho, aby sme sa tu nejakým spôsobom odvzdušňovali viacej, ako je to nutné. Ale naozaj tú legislatívu trošku treba prispôsobiť v mene nejakej pravdy a hlavne v mene takej pravdy, ktorú môže povedať ktokoľvek a nikto nemôže mať pocit, že je diskriminovaný z tohto pohľadu, čo v súčasnosti z hľadiska tohto zákona existuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 15:11 - 15:13 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som chcel zareagovať na vystúpenia pána poslanca Číža. Aj po takejto dlhej dobe myslím, že tí, čo sme tu, si ho pamätáme. Chcel by som sa mu poďakovať za teda profesné zdôvodnenie tohto návrhu a hlavne za láskavé zdôvodnenie voči opozícii tohoto návrhu s tým, že bol by som veľmi rád, aj keby tá debata v tomto tóne pokračovala ďalej.
Zareagujem aj na istú situáciu, o ktorej pán poslanec Číž nehovoril, ktorej sa dotkol len teda okrajovo, a hovorili sme o nej, respektíve tá otázka, ktorá zostala visieť vo vzduchu v prípade jedného pána kolegu, ktorý hovoril o istej pani starostke a hovoril, že tá pani starostka mala problém s printovými médiami. Tá pani starostka pri tom istom probléme, o ktorom ten pán poslanec hovoril, s tými elektronickými médiami problém nemala. Toto hovorí len o jednej veci a to sa tiež budeme, tiež sa budeme o tomto baviť a hlavne sa o tom budeme baviť, ak tento zákon prejde do druhého čítania. Je nerovnaký priestor, sú nerovnomerné pravidlá hry v rámci printového priestoru mediálneho a elektronického mediálneho priestoru. To, čo si môžu dovoliť printy, si nemôžu dovoliť elektronické médiá. A dokonca to, čo si môžu dovoliť printy beztrestne, elektronické médiá za to platia vzhľadom na regulačný orgán, ktoré majú pokuty. Takže aj toto je dôvod, prečo sa dneska bavíme v tomto prostredí o tomto návrhu zákona. A predpokladám, že tento návrh zákona, ak prejde do druhého čítania, budeme sa baviť o paragrafových zneniach, budeme sa o tom baviť o to viac.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 11:42 - 11:43 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Osuský, zase nechápem, prečo sem pcháme politiku. Skutočne to nechápem. Váš, váš, časť vašeho vystúpenia by sa dala charakterizovať ako šírenie poplašnej správy, keď hovoríme o, hovoríte vy o "zazubadliť médiá", náhubkový zákon a podobné veci. To je šírenie poplašnej správy.
A už keď teda odbočujeme od tohto návrhu zákona, vy ste hovorili veľa o tých rôznych obdobiach Slovenskej televízie, pán poslanec, áno, máte pravdu, boli to obdobia lepšie a horšie, ale, chvalabohu, sa podarilo napriek všetkým týmto obdobiam zabrániť privatizácii druhého programu Slovenskej televízie, za ktorú ste niekoľkokrát horovali vy a vaši spolubojovníci, pán poslanec. Vy ste chceli privatizovať druhý program. A vy dnes hovoríte tuná niečo v zmysle nejakých pozitív.
Pán poslanec, no, pamätáme si, aj vy, aj ja, všeličo. A mohol by som reagovať na mnohé veci, ale zo slušnosti a z úcty k vám nebudem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 10:43 - 10:45 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Kaščáková, musím úprimne povedať, že ste ma týmto vystúpením sklamali, lebo som čakal niečo úplne iné od vás ako od členky výboru pre kultúru a médiá, ktorého ste sa stali, ja neviem, ktorého ste členom, no, zopár mesiacov. Toto vaše vystúpenie hodnotím ako tupo politicky nekorektné – obsahovo smerom k zákonu, smerom k predkladateľom, smerom k bývalému ministrovi kultúry, ktorého ste spomínali, smerom k niektorým sudcom, ktorých ste tiež spomínali, totálne tupo politicky nekorektné, pani poslankyňa. Zdôrazňujem to. A už nehovoriac vôbec o proste tej neserióznosti a nekorektnosti voči predkladateľom, lebo nás podozrievate z toho, čo neexistuje jednoducho a čo týmto návrhom nesledujeme.
Politické motívy k tomuto návrhu, pani poslankyňa, neexistujú. My sa tuná bavíme o istom profesnom návrhu a môžeme sa o tom baviť z hľadiska profesnosti, ale z hľadiska tupej politiky, ktorú tu predstierate opozične vy, ja si vyprosím, aby ste z hľadiska tohto návrhu hodnotili tuná vôbec toto, čo my tuná prekladáme. To s tou politikou naozaj nemá nič spoločného. Ideálny stav, keby bol v médiách a medzi občanmi, k takémuto návrhu určite nepríde. My tuná iba týmto zákonom zabraňujeme diskriminácii istej skupiny ľudí a vysvetlím to potom ďalej, keď sa budeme baviť o návrhu a tomto paragrafovom znení konkrétne. Ale na vaše vystúpenie sa nedá inak zareagovať. Tupé politické vystúpenie.
Ďakujem.
Skryt prepis