Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

4.12.2018 o 11:03 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2018 11:03 - 11:03 hod.

Jozef Ježík
Pán predsedajúci, dávam, pán predsedajúci, dávam návrh na to, aby sme o návrhu skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústava, tlač 1015, aby sme hlasovanie o tomto bode presunuli na štvrtok na 6. 12. na jedenástu hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2018 14:56 - 14:57 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona v druhom čítaní do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutý gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.11.2018 15:40 - 15:41 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pracovnej definícii antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (tlač 1125) bol pridelený na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor dňa 10. októbra 2018 na svojej 75. schôdzi tento návrh uznesenia poslanca Andreja Danka uznesením č. 444 prerokoval a s týmto predmetným návrhom uznesenia súhlasil.
Zároveň odporučil Národnej rade Slovenskej republiky toto uznesenie schváliť a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku prerokovania tohto materiálu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 20:35 - 20:44 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave k uvedenému ústavnému zákonu vystúpilo 9 poslancov. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podali pán poslanec Baránik a pán poslanec Madej. Pán poslanec Baránik súčasne vyňal na osobitné hlasovanie bod 2 zo spoločnej správy.
Keďže boli dnes v rozprave podané pozmeňujúce návrhy v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 143 poslancov, za 85, proti 42, zdržalo sa 16 poslancov a lehotu sme skrátili.
Nech sa páči, môžme pristúpiť k hlasovaniam.

Ježík, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem. Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, ktoré neboli vyňaté na osobitné hlasovanie.
Dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1 a 3 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch zo spoločnej správy.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 129, zdržalo sa 15 poslancov.
Tieto body sme schválili.

Ježík, Jozef, poslanec NR SR
Dajte, prosím, hlasovať o bode 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 79, zdržalo sa 65 poslancov.
Návrh sme schválili. (Reakcie z pléna.)
A, pardon, návrh sme neschválili.

Ježík, Jozef, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte ďalej hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Baránika spôsobom, aký o ňom žiadal hlasovať.
Takže najskôr dajte, pán predseda, hlasovať o bode 1. pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Baránika.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o bode 1.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 52, proti 70, zdržalo sa 22 poslancov.
Prvý bod návrhu pána poslanca sme neschválili.
Nech sa páči.

Ježík, Jozef, poslanec NR SR
Ďalej dajte hlasovať o 2. bode pána poslanca Baránika.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 143, za 52, proti 67, zdržalo sa 24 poslancov.
A návrh sme neschválili.

Ježík, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem.
Ďalej môžme hlasovať o bodoch 3, 4, 5, 7 a 10 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Baránika.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch pána poslanca Baránika.
(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 54, proti 67, zdržalo sa 22 poslancov, 1 nehlasoval.
Konštatujem, že ani tieto body sme neschválili.

Ježík, Jozef, poslanec NR SR
Ďalej dajte hlasovať o bodoch 6, 8 a 9 z návrhu pána poslanca Baránika.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 53, proti 68, zdržalo sa 23 poslancov.
Návrhy neboli schválené.
Nech sa páči.

Ježík, Jozef, poslanec NR SR
Ďalej dajte hlasovať o poslaneckom návrhu pána poslanca Madeja, spoločne o všetkých štyroch bodoch.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 98, proti 42, zdržali sa 4.
Konštatujem, že tieto body boli schválené.

Ježík, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem. Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch.
Pán predseda, v zmysle § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď, dajte, prosím, o tom hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 86, proti 42, zdržalo sa 16 poslancov.
Konštatujem, že sme v treťom čítaní, preto otváram rozpravu v rámci tretieho čítania.
Konštatujem, že do rozpravy je prihlásený pán poslanec Madej. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy v rámci tretieho čítania.
Pán poslanec, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.10.2018 18:58 - 19:00 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1333 z 12. septembra 2018 pridelila vládny návrh zákona o na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva 22 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 458 zo 16. októbra 2018. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2018 14:25 - 14:27 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som Vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu ústavného zákona vo výbore Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1332 z 12. septembra 2018 pridelila vládny návrh ústavného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol vládny návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona. Ústavnoprávny výbor vládny návrh ústavného zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh ústavného zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu ústavného zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 457 zo 16. októbra 2018. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o vládnom návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2018 15:31 - 15:33 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona. Národná rada uznesením č. 1351 z 18. septembra 2018 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci a zároveň určila ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu ústavného zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas poslancov. Výbor pre sociálne veci o predmetnom návrhu ústavného zákona nerokoval, lebo nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade schváliť návrh ústavného zákona ako celok. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu ústavného zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 461 zo 16. októbra 2018. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Možno otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2018 16:49 - 16:50 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1110 z 31. júla 2018 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Vláda predkladá túto informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z. a súčasťou uvedeného zákona je povinnosť vlády informovať Národnú radu o vydaných aproximačných nariadeniach a ďalšom zámere ich prijímania. Tak ako bolo už povedané predkladateľom, v I. polroku bolo prijatých 15 aproximačných nariadení vlády a plánuje sa v II. polroku prijať 14. V závislosti na legislatívnych aktivitách orgánoch Európskej únie sa môže stať, že bude potrebné v druhom polroku pripraviť nový vnútroštátny predpis aj nad rámec uvedeného počtu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 73. schôdzi 4. septembra 2018 a uznesením č. 409 odporúčal Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

12.9.2018 15:29 - 15:30 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vystúpil v zmysle rokovacieho poriadku v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval vládny návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona v gestorskom výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Ďakujem, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2018 14:30 - 14:31 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu ústavného zákona.
Vládny návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval vládny návrh ústavného zákona do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia vládneho návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh ústavného zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu ústavného zákona v gestorskom výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis