Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.10.2018 o 15:31 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2018 15:31 - 15:33 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona. Národná rada uznesením č. 1351 z 18. septembra 2018 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci a zároveň určila ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu ústavného zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas poslancov. Výbor pre sociálne veci o predmetnom návrhu ústavného zákona nerokoval, lebo nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade schváliť návrh ústavného zákona ako celok. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu ústavného zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 461 zo 16. októbra 2018. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Možno otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2018 16:49 - 16:50 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1110 z 31. júla 2018 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Vláda predkladá túto informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z. a súčasťou uvedeného zákona je povinnosť vlády informovať Národnú radu o vydaných aproximačných nariadeniach a ďalšom zámere ich prijímania. Tak ako bolo už povedané predkladateľom, v I. polroku bolo prijatých 15 aproximačných nariadení vlády a plánuje sa v II. polroku prijať 14. V závislosti na legislatívnych aktivitách orgánoch Európskej únie sa môže stať, že bude potrebné v druhom polroku pripraviť nový vnútroštátny predpis aj nad rámec uvedeného počtu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 73. schôdzi 4. septembra 2018 a uznesením č. 409 odporúčal Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

12.9.2018 15:29 - 15:30 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vystúpil v zmysle rokovacieho poriadku v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval vládny návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona v gestorskom výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Ďakujem, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2018 14:30 - 14:31 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu ústavného zákona.
Vládny návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval vládny návrh ústavného zákona do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia vládneho návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh ústavného zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu ústavného zákona v gestorskom výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.6.2018 9:47 - 9:49 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán prvý námestník, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch Národnej rady.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1047 z 25. mája 2018 pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor.
Ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny správu prerokovali a odporučili Národnej rade vziať ju na vedomie. Výbor pre obranu a bezpečnosť o uvedenom materiáli nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenej správe odporúča Národnej rade vziať ju na vedomie.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky (tlač 980a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 404 z 12. júna 2018. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2018 18:20 - 18:22 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu.
Pani podpredsedníčka, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

13.3.2018 18:15 - 18:16 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 877 z 30. januára 2018 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Vláda predkladá túto informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. Pani ministerka uviedla, koľko týchto nariadení bolo prijatých v minulom polroku a koľko je plánovaných na prvý polrok tohto roka. Samozrejme, že tento počet v závislosti na legislatívnych aktivitách orgánov Európskej únie sa môže aj zvýšiť podľa potreby a tento počet môže byť vyšší ako 5, ako sa uvádza v správe k informácii.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 65. schôdzi 12. marca 2018 a uznesením č. 340 odporúčal Národnej rade vziať ju na vedomie.
Môžme otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

13.3.2018 18:11 - 18:13 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Tak ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2018. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 18:06 - 18:08 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2018.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.2.2018 10:53 - 10:55 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Národná rada uznesením č. 931 z 29. novembra 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 749a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 334 z 30. januára 2018. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis