Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.6.2018 o 9:47 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.6.2018 9:47 - 9:49 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán prvý námestník, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch Národnej rady.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1047 z 25. mája 2018 pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor.
Ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny správu prerokovali a odporučili Národnej rade vziať ju na vedomie. Výbor pre obranu a bezpečnosť o uvedenom materiáli nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenej správe odporúča Národnej rade vziať ju na vedomie.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky (tlač 980a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 404 z 12. júna 2018. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2018 18:20 - 18:22 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu.
Pani podpredsedníčka, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

13.3.2018 18:15 - 18:16 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 877 z 30. januára 2018 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Vláda predkladá túto informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. Pani ministerka uviedla, koľko týchto nariadení bolo prijatých v minulom polroku a koľko je plánovaných na prvý polrok tohto roka. Samozrejme, že tento počet v závislosti na legislatívnych aktivitách orgánov Európskej únie sa môže aj zvýšiť podľa potreby a tento počet môže byť vyšší ako 5, ako sa uvádza v správe k informácii.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 65. schôdzi 12. marca 2018 a uznesením č. 340 odporúčal Národnej rade vziať ju na vedomie.
Môžme otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

13.3.2018 18:11 - 18:13 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Tak ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2018. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 18:06 - 18:08 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2018.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.2.2018 10:53 - 10:55 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Národná rada uznesením č. 931 z 29. novembra 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 749a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 334 z 30. januára 2018. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.2.2018 16:16 - 16:18 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na skutočnosť, že členke Súdnej rady Alene Šiškovej zvolenej Národnou radou uplynulo funkčné obdobie a Národná rada na 23. schôdzi 12. decembra 2017 nezvolila člena Súdnej rady, je potrebné vykonať novú voľbu.
Predseda Národnej rady opätovne vyzval oprávnené subjekty, aby návrhy kandidátov na člena Súdnej rady podávali ústavnoprávnemu výboru v lehote do 19. januára 2018 do 16. hodiny. V určenom termíne bol predložený jeden návrh.
Kandidáti musia spĺňať podmienky ustanovené v čl. 141a ods. 2 ústavy a v § 3 ods. 2 zákona o Súdnej rade. Členom Súdnej rady môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrhy kandidátov na člena Súdnej rady na svojej 63. schôdzi. Uznesením č. 338 konštatoval, že JUDr. Michal Mišík spĺňa ustanovené podmienky.
Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 22:33 - 22:35 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, nie som prekvapený, ale som veľmi sklamaný z tohto vášho vystúpenia, a to nie je prvýkrát, ale stáva sa to opakovane a to nielen z vašich úst, ale veľakrát aj z úst vašich kolegov opozičných. Veľmi často zneužívate veľmi ťažké zdravotné a sociálne prípady, ktoré sú veľmi tragické, a zneužívate ich na politické ciele.
Vy o nás idete rozprávať o tom, že máme skrvavené ruky za to, že pri tragickej nehode, autonehode zahynulo 7 opatrovateliek. Som z lekárskej rodiny, slúžil som roky na záchranke na chirurgii, som atestovaný, strašne ma to uráža. Je to taký hyenizmus, ktorý nie je možné, aby na takejto scéne, na takomto pódiu odznieval, a je to opakovane, nie je to prvýkrát. A toto vy skrývate za to, aký ste sociálny, ako vám ide o ľudí - a toto tu budete zneužívať? Je to strašne strašná úbohosť! Ak to sám nevidíte, tak je to veľmi tragické.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2017 14:11 - 14:12 hod.

Jozef Ježík
Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, za odpoveď, ktorá bola veľmi široká a ktorá ukázala, že naozaj sa tu robia veci, ktoré pomáhajú podnikateľskému prostrediu a samozrejme tým pádom aj živnostníkom. Ale aj tak by som sa chcel spýtať, ako pokračuje zlepšovanie týchto služieb v rámci budovania integrovaných obslužných miest pre občanov, ktoré sú samozrejme tiež veľmi dôležité aj pre živnostníkov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.9.2017 15:38 - 15:39 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 646 z 19. júla 2017 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda, ako bolo uvedené, predkladá túto informáciu na základe ustanovenia § 4 zákona č. 19/2002 Z. z.
V I. polroku 2017 bolo prijatých 9 aproximačných nariadení vlády a je predpoklad, že v II. polroku budú prijaté 3 návrhy, a to v pôsobnosti ministerstva hospodárstva, ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Ústavnoprávny výbor prerokoval informáciu 4. septembra 2017 na svojej 51. schôdzi a uznesením č. 240 odporúča Národnej rade vziať informáciu na vedomie.
Pán predsedajúci, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis