Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15. 6. 2017 o 19:53 hod.

JUDr.

Katarína Macháčková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15. 6. 2017 19:53 - 19:54 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 31. augusta 2017 a v gestorskom výbore do 5. septembra 2017. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani podpredsedníčka, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 18. 5. 2017 14:35 - 14:35 hod.

Katarína Macháčková
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán minister, ja som si dovolila teda položiť ešte jednu otázku. Vy ste v diskusii s kolegom pánom Beblavým uviedli, že do konca mesiaca apríl práve predstavíte riešenie pre zamestnancov verejnej služby. Tak sa chcem spýtať, že či sa tento termín nejako posunul, alebo kedy teda to riešenie bude.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5. 4. 2017 19:23 - 19:24 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa teda chcela pripojiť k mojim kolegom a podporiť toto praktickou skúsenosťou, ktorú mám ako primátorka mesta, keďže máme dve zariadenia sociálnej pomoci, a hovoriť práve aj o týchto ľuďoch, ktorí tam pracujú, a jednak aj ľudia, ktorí pracujú priamo na meste Prievidza ako opatrovatelia a naozaj nedosahujú takmer minimálne mzdy. Potom dôsledok toho je, že títo ľudia často odchádzajú do zahraničia. Treba povedať na to, že v predchádzajúcom období častokrát im práve úrad práce platil rôzne kurzy, čiže sú to veľmi neefektívne vynakladané prostriedky, ktoré investujeme do vzdelania týchto ľudí, ktorí nám nakoniec odchádzajú do zahraničia. A, samozrejme, brať treba do úvahy v zreteľ aj tú skutočnosť, ako to ovplyvňuje život našich rodín.
Čiže naozaj my nehovoríme len o úradníkoch, ale hovoríme aj o týchto ľuďoch, kuchárkach, ktoré pracujú za také mzdy, že naozaj sa často považujú za pracujúcu chudobu. A toto rozhodne máme záujem práve zmeniť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 30. 3. 2017 15:08 - 15:08 hod.

Katarína Macháčková
Ja by som sa chcela spýtať, pán minister, že podľa vás teda akú hodnotu má potom maturita, keď ten človek má maturitu zo slovenského jazyka. A druhá vec je, že upozorniť aj na to, že často tieto testy sú zneužívané práve v tých situáciách, že keď sa niekoho po skúšobnej dobe chcú prepustiť, tak mu dajú proste taký test, ktorý neurobí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 2. 2017 12:39 - 12:40 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ja by som sa chcela poďakovať pánovi poslancovi Budajovi za teda hodnotenie našich návrhov. Ako poslankyňa, ktorá tu sedí prvé obdobie, musím povedať, že je to pre mňa veľkým povzbudením, že tu sedia takí ľudia, ako ste vy, a častokrát, keď sa cítim tu frustrovaná tým, čo sa tu deje a ako sa tu ľudia k sebe správajú, tak práve toto mi dáva nádej a silu, že treba vydržať a že snáď teda veci zmeníme v budúcnosti k lepšiemu. Takže veľmi pekne vám ďakujem a v mene svojom aj v mene kolegyne Simony Petrík a Mirka Beblavého vám teda blahoželáme k vašim narodeninám, prajeme všetko najlepšie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 2. 2017 10:34 - 10:36 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ja by som chcela reagovať teda na náš spoločný návrh aj tým spôsobom, že my sme s kolegom Beblavým spojili teda jednak teoretickú, ale aj moju praktickú skúsenosť, keďže viac rokov som poslankyňa VÚC-ky. A môžem sa teda vyjadriť aj z tohto postu, ale aj z postu primátorky mesta. Skutočne vnímanie a pôsobenie vyšších územných celkov zo strany samospráv nie je pozitívne. Naozaj, hovorím to ako primátorka, možno tí kolegovia, ktorí sú ako starostovia alebo primátori v zastupiteľstvách, to vnímajú inak, ale hlavne teda aj tí, čo sú v opozícii, to už ani nebudem tu rozoberať, ale jednoducho VÚC-ky nesplnili ten účel a neplnia očakávania samospráv.
K podaniu tohto návrhu nás viedli práve moje praktické skúsenosti a výsledok toho pôsobenia VÚC vnímam negatívne v oblasti teda tých komunikácií, v oblasti stavu stredného školstva, v oblasti zdravotníctva, zvlášť teda mňa trápi problém našej nemocnice v Bojniciach.
Pokiaľ pán Kéry argumentuje tým, že sa mu zdá absurdné podať 28 zákonov, alebo teda neviem, aké slovo presne použil, tak neviem, ako toto komentovať, pretože to bolo nevyhnutné, pokiaľ sa naozaj má vyriešiť prechod všetkých kompetencií, a my sme aj s kolegom tomu venovali náležitú pozornosť práve preto, že sme chceli ukázať, ako sa dajú zrušiť VÚC-ky a naozaj veľmi kvalifikovaným spôsobom predložiť tento návrh.
Bohužiaľ, ja vnímam celú túto situáciu ako nevôľu politických strán k takémuto kroku pristúpiť. My sme podali aj alternatívny návrh, ktorý smeroval k tomu, že by sa schválil teda návrh, ktorým by toto funkčné obdobie, ktoré bude nasledovať, bolo posledné. Bohužiaľ, tento návrh nenašiel podporu. Podľa mňa to svedčí jednoznačne o tej veci, že tu nie je záujem ani do budúcnosti súčasných teda predstaviteľov niektorých politických strán túto otázku riešiť, pretože im vlastne tento stav vyhovuje.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 9. 2. 2017 14:53 - 14:54 hod.

Katarína Macháčková
Áno. Pán minister, chcela som sa spýtať, ministerstvo rozhoduje o tom, či teda je pridelená alebo..., akreditácia, alebo odobratá, a v rámci tohto teda keď vykonáva tú kontrolu, myslíte si, že to nie je náležité. Lebo keď teda sa tam dejú také veci alebo je podozrenie, že je sa tam dejú také veci, aké tu boli povedané, tak si myslím, že by im mala byť odobratá, a teda urobená kontrola zo strany ministerstva.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 9. 2. 2017 14:33 - 14:33 hod.

Katarína Macháčková
Pán minister chcela som sa spýtať, či chcete teda tú obligatórnu, teda tú fakultatívnu možnosť zriadiť, alebo poskytovať takéto sociálne služby, zmeniť na obligatórnu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 2. 2017 18:52 - 18:54 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Pekne. Ja by som teda chcela reagovať na pána poslanca Klusa. Čo sa týka tých pripomienok z hľadiska časového stresu, ja si myslím, že to nie je ani o nejakom časovom strese, ale predovšetkým o nevôli takýto zákon prijať. Pretože spolu aj s kolegom pánom Beblavým my sme teda prekladali aj ten návrh, aby teda toto obdobie, ktoré príde, pre VÚC-ky bolo posledné a nenašli sme preto politickú podporu. Takže ja si myslím, že tu hovoriť o strese, že by sme to nezvládli do konca roku, je úplne zbytočné. Tu sa jasne ukázalo, že chýba politická vôľa vôbec tie VÚC-ky zrušiť.
Čo sa týka recentralizácie, ja si myslím, že väčšina tých kompetencií, o ktorých sme hovorili, či už je to úsek sociálnej pomoci, školstva, divadelnej činnosti, múzeí a galérií, osvetovej činnosti, knižníc, prechádza na obce, čiže nemôžme hovoriť o recentralizácii, práve naopak. A tie kompetencie, o ktorých sme hovorili, aby prešli jednak na okresné úrady v sídlach krajov alebo teda na ministerstvo dopravy, tam sa vyslovene určila len jedna kompetencia, a to bol úsek pozemných komunikácií, kde to naozaj považujeme za účelnejšie, pretože je veľmi nepraktické súčasné riešenie z toho pohľadu, že keď napríklad máme v meste alebo v obci cestu, ktorú spravuje kraj, tak zle sa nám v podstate tieto problémy riešia, pretože častokrát sa občania obracajú na nás s rôznymi požiadavkami. Takže tá situácia dobrá nie je. A preto sme práve navrhli aj v tomto, aby mali možnosť obce si tieto komunikácie prevziať a iba v prípade, ak s tým nebudú teda súhlasiť, tak by to prevzal štát.
Takže ja si myslím, že nemožno hovoriť o nejakej recentralizácii, ale naozaj snažili sme sa práve o decentralizáciu s tým ale, že sme zachovali aj teda právo obcí v určitých situáciách navrhnúť teda iné riešenie, alebo že by táto kompetencia prešla pod štát. Je určite vždy veľmi ťažké vytvoriť niečo nové, ale my sme ukázali politickú vôľu. Aj myslíme si, že naozaj tie VÚC-ky, a ja to teda môžem povedať z vlastnej nejakej skúsenosti, sú tak vzdialené ľuďom... (Prerušenie vystúpenie časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7. 12. 2016 18:11 - 18:12 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre európske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 27. januára 2017 a gestorský výbor do 30. januára 2017. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis