Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:07 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 5. 9. 2017 18:07 - 18:11 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ale ja budem reagovať aj z úcty k pánovi Jurzycovi k výtke, ktorá sa vlastne opakovala dneska niekoľkokrát, a dúfam, že to teda nie len výtka vo vzťahu k práci rezortu financií. Musím povedať, že všetci sme sa prihlásili k rule of law, ako to znamená k väčšej miere dodržiavania pravidiel aj v legislatívnom procese. Verte mi, že podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti aj súc verná svojej praxi naozaj a pamätajúc si ju ako osobu, ktorá vždycky zásadne vystupovala proti skratkám cez džungľu tvorby zákonov, keď sedela v opozičnej lavici, tak ona naozaj sa snaží a dbá na čistotu tohto procesu. Ale je pravdou, že máme proste za sebou mnohotisícový aparát, ktorý sa vysporadúva po svojom a po starom s týmito vecami.
Pán poslanec, snáď uznáte, že na rezorte financií je jeden z najsilnejších analytických tímov, ale ktorý sa venuje kľúčovo rozpočtovým dopadom. Zároveň musím povedať a v tomto často súperím aj so samotným Inštitútom finančnej politiky, ktorý si vážim a rešpektujem a zároveň s ním bojujem, že nie všetko sa dá vyrátať, naozaj nie všetko, v tomto sa proste líšim s mnohými aj so svojimi kolegami, nie všetko sa dá vyrátať a nie všetko sa dá predpokladať. A obzvlášť v spoločnosti, kde prevláda ten mediálny názor, že každá regulácia, každý spôsob riadenia nejakého procesu je vlastne zhoršovanie toho prostredia. Áno? To znamená, v našej krajine bezbrehosť v akejkoľvek ľudskej činnosti, napríklad vo finančnom sprostredkovaní a proste založené na nejakej, možno súc najlepšej praxi, ale vernej obrazu 90. rokov. Som si istý, že akýkoľvek druh regulácie, ktorý na jednej strane podľa mňa povedie k lepšej ochrane spotrebiteľov to znamená tých, pre ktorých je tá činnosť smerovaná, akože pre ľudí, a tak z hľadiska vyhodnotenia to bude vnímané, že to bude poškodzovať podnikateľské prostredie, pretože ho bude regulovať. Také je naše vnímanie a tak sa to dostalo zrejme už aj do proste do DNA našich úradníkov, ktorý proste vyhodnotia takýto dopad zákona ako poškodzujúci. Už nehovorím o lobistických organizáciách typu RÚZ a všetkých tých ďalších tripartitných partnerov, lebo všetci sú to lobisti, či sú to odborári alebo zamestnávatelia. Lobujú za svoje záujmy, záujmy svojich členov. No a oni vyhodnotia akýkoľvek typ regulácie, tobôž prichádzajúci z miesta na zemi, ktoré sa volá Brusel, ako niečo, čo je negatívne. Ale to je naozaj vec názorov a všetko ostatné je debata.
Chápem ,poznám vás ako človeka, ktorý je proste má rád vo veciach, hej, ale tuto to nie je ani čierne, ani biele, je to proste o výkladoch, ale beriem aj výtku, že v tomto sa treba zlepšiť.
Dovoľte mi zároveň povedať, že sme spolu strávili niekoľko hodín a prebrali sme 11 zákonov z rezortu ministerstva financií, a dovoľte mi sa poďakovať za veľmi, veľmi konštruktívnu atmosféru v tejto snemovni.
Ďakujem pekne a prajem vám pekný deň a pekný večer. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5. 9. 2017 17:58 - 18:00 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem, navrhovaným zákonom sa transponuje opäť smernica tento krát smernica o trhoch s finančnými nástrojmi, tzv. MiFID II. Zavádza sa nová infraštruktúra zberu údajov a zavádza sa regulácia nad poskytovateľmi služieb vykazovania údajov. Novým legislatívnym rámcom sa nahrádza a dopĺňa súčasný rámec smernice MiFID v týchto oblastiach.
Dopĺňa sa nový typ obchodnej platformy pre finančné nástroje, organizovaný obchodný systém, ktorý nie je regulovaným trhom a v rámci ktorého sa môžu kupovať a predávať len dlhopisy štruktúrované finančné produkty, emisné kvóty alebo deriváty. V ďalšom sa zavádza osobitný segment rastových trhov, ktorý má uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu, burza cenných papierov môže požiadať o registráciu mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu a tým vytvoriť oddelený regulovaný priestor pre investorov do malých a stredných podnikov. Po ďalšie je tu regulácia algoritmického obchodovania ako reakcia na technologický pokrok v oblasti obchodovania na kapitálovom trhu, keďže je potrebné regulovať automatické obchodovanie počítačov a znížiť množstvo nevysporiadaných pokynov. V ďalšom ide o zvýšenie úrovne ochrany klientov finančných inštitúcií zavedením nových požiadaviek na vytváranie a distribúciu finančných nástrojov ponúkaným klientom, pričom klient dostane od obchodníka s cennými papiermi detailné informácie o každom finančnom nástroji potrebné pre jeho vlastné rozhodnutie o investícií. A ako posledné vám uvádzam opatrenie na predchádzanie systémovým rizikám na finančných trhoch, najmä zavedenie pravidiel pre obmedzovanie pozícií v komoditných derivátoch, regulačné orgány napríklad za účelom predchádzania tlaku na rast cien poľnohospodárskych produktov môže požadovať zníženie alebo zatvorenie otvorených pozícií v komoditných derivátoch.
Toľko, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 5. 9. 2017 17:54 - 17:56 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Cieľom návrhu zákona je komplexná revízia v oblasti doterajšieho financovania hypotekárneho bankovníctva prostredníctvom vydávania hypotekárnych záložných listov, spočívajúca v ich nahradení krytými dlhopismi, ktorých celková hodnota bude krytá podkladovými aktívami, ktorými sú všetky hypotekárne úvery. Táto zmena prispeje k stabilite financovania bánk pri poskytovaní hypotekárnych úverov, rozvoju slovenského kapitálového trhu a posilní ochranu a právnu istotu investorov. Kryté dlhopisy potom budú môcť poskytovať všetky banky so sídlom na Slovensku.
V návrhu zákona sú zapracované aj zmeny súvisiace so zjednodušením systému podpory hypotekárnych úverov pre mladých a s vedením daňového bonusu novelou zákona o dani z príjmov, ktorej sme sa venovali v predchádzajúcich hodinách. Súčasťou návrhu zákona je aj novela zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom, ktorej hlavným účelom je zabezpečenie budúcich intervenčných právomocí v Národnej bane Slovenska a zlepšenie nastavenia systému ročných príspevkov dohliadaných subjektov.
Návrh obsahuje aj novelu zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorá zabezpečuje zo strany veriteľa čo najlepšie zistenie finančnej situácie spotrebiteľa a jeho možnosti splácať spotrebiteľský úver prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Novela taktiež reflektuje rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5. 9. 2017 17:33 - 17:34 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Opäť ide, pán predseda, v prvom rade o transpozíciu Európskej smernice. Predkladaný návrh zákona prináša najmä podrobnejšiu úpravu cezhraničného vykonávania finančného sprostredkovania a finančného poradenstva na území iných členských štátov Európskej únie. Prináša podrobnejšiu reguláciu sprostredkovania investičných produktov založených na poistení. V neposlednom rade ide aj o reguláciu tzv. krížového predaja, keď sa poistné produkty poskytujú v rámci balíčkov s inými produktami alebo službami. Zavádza novú kategóriu sprostredkovateľa doplnkového poistenia a stanovuje povinnosť poskytovať pred uzavretím poistnej zmluvy harmonizovaný informačný dokument o poistnom produkte s cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľa na finančnom trhu.
Nakoľko nová úprava sa vzťahuje aj na finančných agentov a finančných poradcov, ako aj na poisťovne a ich zamestnancov pri priamom predaji poistných produktov, predmetom čl. 2 je novela zákona aj o poisťovníctve. Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5. 9. 2017 17:29 - 17:31 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V tomto návrhu zákona v zásade implementujeme Smernicu Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorého cieľom je prispieť k vytvoreniu harmonizovaného trhu elektronických platieb v rámci celej Európskej únie. Pokračovanie harmonizácie je čoraz dôležitejšie najmä v nadväznosti na dynamický nárast objemu využívania elektronických služieb, nárast využívania mobilných platieb, ako aj rozšírenie okruhu platobných služieb a ich nové druhy, v dôsledku čoho sa neustále zvyšuje úroveň digitalizácie v oblasti poskytovania platobných služieb.
Uvedené bude mať za následok posilnenie transparentnosti a možnosti rýchlejšieho prijímania inovácií v oblasti platobných služieb, čo by malo prispieť k účinnému a efektívnemu trhu s platbami, a to na strane poskytovateľov a používateľov. Bez preháňania hovoríme o technologickej revolúcii v spravovaní účtov našich občanov prostredníctvom rôznych mobilných aplikácií, ale aj vstupom nových subjektov na trh. Zavedenie týchto nových bezpečnostných opatrení by malo prispieť aj k zmierňovaniu rizík v oblasti bezpečnostných platieb a zabezpečiť nediskriminačné podmienky pre poskytovateľov platobných služieb, vrátane možnosti vstupu nových hráčov na trh týchto služieb za účelom vytvorenia zdravého konkurenčného prostredia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5. 9. 2017 16:51 - 17:04 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za možnosť reagovať, tým pádom aj natiahnuť asi debatu k tejto téme, ale myslím si, že povaha zákona si zaslúži širšiu diskusiu, dokonca aj v prvom čítaní.
No, sami ste, dámy a páni, počuli tú pestrofarebnosť opozičnej kritiky návrhu, tak ako bol povedal jeden z rečníkov, a bolo tu množstvo zásadných pripomienok k zákonu, ale tie mali veľmi podobný charakter ako vaše príspevky, pretože boli nad rámec tejto novely. Môžte povedať, že to je také paušálna odpoveď na výtky. A naozaj zákon o dani z príjmu sa dotýka toľko oblastí života, že každý, kto môže do toho niečo povedať, si presadzuje svoje videnie sveta, respektíve svoju stranu peňaženky, hej. Takže to boli pripomienky zo strany zamestnávateľov, pripomienky zo strany rôznych profesných združení vrátane odborov, samozrejme, samosprávy ako takej.
Preto toľko zásadných pripomienok a preto aj to veľmi suché konštatovanie, že sme s nimi nevysporiadali, pretože nemôžme v situácii, kde máme jasný záväzok znižovania deficitu, to znamená znižovanie rozdielu medzi príjmami a výdavkami, v situácii keď sú jasné výzvy a požiadavky zvyšovania výdavkov v daných oblastiach tých onakých, na druhej strane prijať všetky návrhy, ktoré smerujú k znižovaniu príjmov ako takých. Obzvlášť nie k situácii po jednej alebo dvoch daňových prognózach, ktoré ohlasujú pokles výberu dane z výberu dane z príjmu právnických osôb, ktorý je spôsobený úplne inými dôvodmi ako skutočnou legislatívou, ale jednorazovosťou čerpania európskych fondov v roku 2015 a chybami v prognózovaní.
Takže v tomto, v tejto atmosfére vidíte, že tých tém, návrhov čo riešiť je veľké množstvo, reakcie, ktoré tu, moja reakcia na výtky k jednotlivým oblastiam bude v niektorých témach veľmi, veľmi, veľmi strohá. V oblasti kúpeľníctva moja reakcia bude rovnaká ako v prípade mediálnej reakcie, plním programové vyhlásenie vlády. Nič viac, nič menej. Moja odpoveď, plním programové vyhlásenie vlády.
K téme hypoték, podpory hypoték a využijem ten priestor hovoriť o tom teraz, lebo o chvíľu tu máme zákon o bankách, kde vlastne zrkadlovo riešime ten istý problém. Tu musím povedať, že tu si, tu sme v situácii, kde na jednej strane sú, z času na čas sa ozývajú analytici, ktorí hovoria o prehrievaní ekonomiky, z ktorých jedným zo znakov skutočných je naozaj zväčšovanie sa dynamiky zadlžovania našich domácností a ktorého súčasťou samozrejme, veľkou súčasťou je prehlbovanie alebo vyššie čerpanie úverov na bývanie. Tu musím povedať, že keby som mal striktne reagovať na výzvy prehrievania ekonomiky, mali by sme zrušiť úplne podporu, podporu ďalších, ďalšieho úverovania domácností a mali by sme reagovať na štrukturálny problém našej krajiny, a to je nedostatok v nájomnom bývaní, ktorý má obrovský dopad na mobilitu pracovnej sily a na to, čo a z roku na rok stalo absolútnym problémom našej ekonomiky. Ešte rok, dva dozadu, ešte dokonca v predvolebnom súboji, ktorý sme podľa mňa legitímne zvádzali, bola nezamestnanosť obrovským problémom krajiny. Dnes, behom 40 mesiacov, tu máme proste problém, máme problém úplne z opačnej strany, a to je nedostatok pracovných síl. Čiže, a to je jedna z odpovedí na otázku pána poslanca Mihála, samozrejme, že ZMOS repce a nie je spokojný so zmenou spôsobu podpory hypotekárnych úverov, ale zároveň ZMOS z roka na rok žiada viac a viac peňazí na nájomné bývanie. A ak chceme riešiť nájomné bývanie, a to aj formou dotácie našim obciam, tak to je proste presne, čo sa objaví vo výdavkoch štátneho rozpočtu. Takže, pán poslanec Mihál, moja odpoveď znie, je to aj spôsob, ako sme ich, povedzme, s prísľubom uspokojili, je to, že ak ušetríme v štátnom rozpočte na výdavkoch podpory hypotéky mladým v budúcnosti, tak takéto prostriedky mienime naliať do transferov naspäť obciam vo forme podpory nájomného bývania. Čo sa nám zdá štrukturálne správne rozhodnutie a dúfam, že ak raz budete mať možnosť z tejto strany obhajovať nejaký typ vládnej politiky, že v ňom budete môcť pokračovať. Tieto zmeny by sa nemali týkať iba podpory hypoték pre mladých, ale aj stavebného sporenia, ktorý je dávno, dávno, by som povedal, z tejto doby, je to naozaj nástroj z minulého storočia, ktorý mimochodom spotrebúva ešte viac peňazí, skoro 40 mil. eur, pre vašu informáciu.
Takže my máme ináč vo výdavkoch štátneho rozpočtu asi k dispozícii nejakých 60 – 70 mil. eur, ktoré sa dneska, sú adresne nasmerované na podporu nejakého typu bývania, ale je to, prepáčte, old fashioned prístup na vlastníctvo a my potrebujeme zmeniť motiváciu správania na to, aby nájomné bývanie bolo dostupnejšie. Ak je tu kritika toho, že táto podpora, ktorú dneska ponúkame, je akoby povedal, je slabšia, ako je pôvodná, nesúhlasím s ňou. Pretože ak na jednej strane, jedným dychom pán poslanec Beblavý priznal, že dnešný systém podpory je v podstate skôr ako priamy transfer do zisku bánk, to znamená, ako keby pripúšťame, potichu pripúšťame, že dnešný model modifikácie úrokov, ktorý robíme cez komerčné banky, v podstate nemusí vôbec znižovať náklady na skutočné hypotéky. Chápete ma, čo chcem povedať? Je tu silné podozrenie, že komerčné banky zneužívajú tento systém podpory. To znamená, nerobia reálny skóring klienta, taký, aký mu prislúcha, ale v podstate ako keby umelo ho navyšuje a berie si tú podporu štátu. Ak je toto pravda, pán poslanec, a meníme ten systém a donútime banky trhovo reagovať, to znamená, že podpora 400 eur, keby bola len 100 eur ročne, bude účinnejšia ako dnešný systém. Je to hypotéza, to, čo dnes hovorím, ale je to verzus výroku, ktorý ste proste povedali. To znamená, ak dnešný systém je zneužívaný komerčnými bankami a je z veľkej časti transferom do ziskov týchto ustanovizní, tak vytvárame systém, ktorý bude napomáhať, môže byť ešte účinnejší. A zároveň si stojím za tým, že sme v nejakej fáze ekonomického cyklu, kde nie je priama podpora na mieste, hej. To znamená, my ju len istým spôsobom tlmíme.
Pripomienky, ktoré boli, zazneli z úst pána poslanca Mihála, ja akceptujem, ja ich dokonca poznám už aj z pamäti. Len pán poslanec sa vlastne opravil vo faktickej alebo v odpovedi na faktické poznámky, kde priznal, že skoro všetky vaše pripomienky smerovali na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré sú príjmom samospráv. To znamená, všetky vaše ataky sa smerujú, smerujú na príjmy obcí a krajov. A to je základný problém, a ten ste pomenovali až v reakcii na faktické poznámky. Áno, základnou prekážkou, napr. zvyšovanie nezdaniteľného minima, všetky ďalšie, daňového bonusu, všetko to ohryzáva, v podstate príjmy našich miest a obcí, a ja vám želám, aby ste sa postavili pred zástupcov miest a obcí, najlepšie na sneme, raz ročne a predstúpili s takýmto návrhom. Je to proste problém. Zároveň ale znie, ja vám ďakujem za to, že poukazujete na ten problém, pretože aj mestá aj obce si musia uvedomiť, že nebudú môcť zo strednodobého hľadiska sa tváriť, že tento typ dane je iba ich a že je nedotknuteľný. A to hovoríme o sadzbách, a to hovoríme aj o základe dane ako takej. Problémom ale je, že naša vláda, naša minulá jednofarebná vláda naprávala relatívne arogantné opatrenie vašej vlády, prepáčte, pre historikov, pán poslanec Mihál, kde ste vy boli ministrom za, ministrom práce, kde jednorazovým opatrením ste zobrali peniaze obciam aj krajom tým, že ste zmenili vzorec. My sme riešili v podstate tento vzťah, my sme vrátili všetky peniaze mestám a obciam a krajom, dokonca sme prvýkrát v histórii urobili také delenie týchto podielových daní, že ani cent, ani cent z dane z príjmu fyzických osôb nemá štát, tak ako ste to povedali v tejto reči, ale je príjmom miest, obcí a našich krajov. V podiele 70 pre mestá a obce, 70 % pre mestá a obce a 30 % pre kraje, preto je obrovským problémom zasiahnuť do tohto systému, pretože my nemáme žiadny iný, po fiškálnej centralizácii, žiadny iný nástroj transferu do príjmov miest a obcí. A problémom, ktorým, na ktorého riešení sa aj zhodneme, je to, že mestá a obce, nie kraje zásadne odmietajú daňový mix, ktorý by bol z hľadiska stability financovania oveľa správnejší, vytváral by aj možnosť lepších zásahov, do systému dane z príjmov fyzických osôb napríklad, lenže mestá a obce sa historicky rozhodli visieť na jednom lane, a to je na dani z príjmov fyzických osôb. A prečo? Pretože tento typ dane je dynamicky zaujímavejší ako celkový daňový mix.
To znamená, to je to, čo zvykneme niekedy vyčítať mestám a obciam, ich príjmy rastú rýchlejšie ako príjmy štátu, pretože je to logické, so zvyšujúcou sa zamestnanosťou, s dobiehaním, so zvyšujúcimi sa platmi sa zvyšujú aj príjmy miest a obcí. A toto je ten základný rozpor, ktorý tu máme. Ale ak si vážime mestá a obce ako partnerov, ak sa uchádzate aj vy ako politické strany v politickom súboji o posty županov, o posty primátorov, starostov, obecných zastupiteľov, tak treba uznať, že toto je beh, minimálne na dlhšiu trať a potrebujeme istú mieru konsenzu. Zatiaľ sa nám tento konsenzus nepodarilo dosiahnuť.
Posledná poznámka k zákonu o obecnom zriadení. Dovolím si len pripomenúť veľmi, veľmi pokrokový paper, alebo analýzu z Inštitútu finančnej politiky, ktorý jasne poukazuje na neefektivity v obecnom zriadení v počte zastupiteľov, kde lámeme rekordy naprieč celého sveta, komplikovanosti zastúpenia v Bratislave, v Košiciach a v ďalších, ďalších, množstve miest. Takže naše zásadné pripomienky pri tomto zákone, ktorého sme gestorom, smerujú práve k tomu, aby sa táto téma otvorila, aby samospráva postupne samozrejme reagovala aj na túto výtku, pretože podľa našich odhadov je možné ušetriť v desiatkach miliónov eur, keby sa proste flexibilne upravilo aj samotná samospráva, nehovoriac o tom, že máme malé obce, ktoré vyše 50 %, niekedy až 80 % príjmov, vlastných príjmov používajú na samotnú správu. To znamená... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Prosím o kľud v rokovacej sále.

Kažimír, Peter, minister financií SR
... svojho starostu a jeho pomocníčky, takže to je veľmi tristné, a tomu zodpovedá samozrejme aj kvalita poskytovaných služieb.
Toľko vystúpenie v rámci rozpravy, ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5. 9. 2017 15:34 - 15:40 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Čaplovič, ja mám taký sen, že by som rád v podstate po tom, čo zbehneme legislatívny proces spojený s touto novelou zákona o dani z príjmov, sem nemusel medzi vás nejaký ten rok, dva prísť s touto novelou.
Zväčša sa tento zákon nenovelizuje tesne pred voľbami, takže nenaznačujem takýto nejaký, skrátenie politického cyklu. Skôr si myslím, že by sme mali viac venovať čas a energiu v prípade formovania tohto zákona novému zneniu zákona, ktorý je naozaj bradatý a fúzatý, je z roku 2003 a má neuveriteľný počet dodatkov v rôznych zneniach a rôznych znení. Takže chcem avizovať úmysel v podstate po ukončení legislatívneho procesu, ktorý sa týka, s touto novelou, v ktorej do veľkej časti sú premietnuté aj záväzky z programového vyhlásenia vlády, a chcem len prezentovať moju myseľ, aby sme na nejaký čas zmrazili proste aktivity a zmeny v tomto zákone. Či sa to podarí, to vám teraz neviem ešte určite garantovať, ale ja mám proste taký úmysel a rád by som viedol rezort financií k tomu, aby sme naozaj zvážili každú ďalšiu novelu a skôr sa sústredili na to, aby sme ten zákon aj terminologicky, aj z hľadiska proste celkového znenia upravili a dostali do podoby väčšej zrozumiteľnosti a prehľadnosti. K tomu by sme chceli venovať časť energie.
V tomto návrhu zákona predkladáme opatrenia, ktoré posilnia naše odhodlanie bojovať proti daňovým únikom. Ide o jednotlivé opatrenia zo smernice ATAD, o ktorej prijatie sme sa aj my zaslúžili počas nášho predsedníctva v Rade Európskej únie. Ide o opatrenia, ktoré sa týkajú takého toho obhryzovania, znižovania daňového základu a presunom ziskov do jurisdikcii s nižším daňovým zaťažením. Je to samozrejme nielen súboj každej jednej malej krajiny. V tomto prípade ide o globálny atak, či už z úrovne OECD, signatárov rôznych ďalších globálnych zmlúv, ale v danom prípade teda aj o transpozíciu smernice.
Návrh zákona obsahuje ustanovenia na podporu výskumu a vývoja, a to je už toľkokrát avizované aj zvýšenie tzv. superodpočtu na vedu a výskum. Takže zvyšujeme motiváciu viac investovať do výskumu a vývoja aj na začiatku cyklu, hovorím teraz prostredníctvom zvýšenia tzv. superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj z dnešných 25 % na 100 % výdavkov uplatňovaných v príslušnom zdaňovacom období, ako aj z medziročného nárastu týchto výdavkov. Takže ide o štvornásobenie vlastne motivácie, dnes na 1 euro ste si mohli odpočítavať 1,25 eura, alebo ak chcete zo 100 - 125 eur. V budúcnosti to bude možné zo 100 eur si odpísať 200 eur, teda zdvojnásobenie tohto super odpočtu na vedu a výskum a tu mám na mysli nielen výdavky spojené, kapitálové výdavky spojené s nákupom technológie, ale aj náklady práce spojené s odmeňovaním ľudí, ktorí pracujú v oblasti inovácie vedy a výskumu.
Ale v ďalšom zavádzame aj tzv. patenbox, to je opäť podpora vedy a výskumu, ale na konci toho cyklu. To znamená, zavádzame čiastočné oslobodenie od dane z príjmu z komerčného vyžitia nehmotných aktív.
V súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky sa návrh zákona zameria aj na zatraktívnenie podmienok podnikania v oblasti domáceho kúpeľníctva a to prostredníctvom zavedenia stimulov pre rozvoj tohto sektora. To dvoma spôsobmi, jednak hovoríme o nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka vo výške 50 eur, čiže znižujeme časť základu dane daňovníka vo výške 50 eur na úhradu kúpeľnej starostlivosti a s ňou súvisiacich služieb, pričom rovnakú sumu si bude môcť daňovník odpočítať aj na manželku a deti, a druhý spôsob podpory je tzv. zrýchlené odpisovanie technického zhodnotenia budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť. To znamená všetky rekonštrukcie a technologické modernizácie spojené s kúpeľníctvom a prevádzkovaním kúpeľov budú odpisované ako keby v skrátenej osobitnej sadzbe šiestich rokov namiesto štyridsiatich.
Návrh zákona taktiež obsahuje ustanovenia na podporu bývania, ktorými sa zavádzajú adresnejšie príspevky na bývanie pre mladých. To je vlastne zrkadlové zapracovanie podpory hypoték pre mladých. Stretneme sa s touto témou aj pri návrhu zákona o bankách, ktorý máme tiež dnes alebo zajtra na programe. Čiže na základe tohto daňovníkovi bude vznikať nárok daňový bonus na úroky zaplatené na základe zmluvy o úvere na bývanie, ktorej suma nepresiahne 50-tisíc eur na jednu nehnuteľnosť. Výška bonusu bude predstavovať 50 % zaplatených úrokov, najviac 400 eur za rok.
A zmena zákona o správe daní je vyvolaná aj zavedením patent boxu a v tejto súvislosti sa Finančnému riaditeľstvu bude ukladať povinnosť zverejňovať zoznamy daňovníkov, ktorí si budú uplatňovať oslobodenie tohto druhu. Účinnosť zákona je navrhnutá na 1. január roku 2018, okrem pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti, ktorých účinnosť bude od 1. januára 2019.
Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5. 9. 2017 15:28 - 15:31 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. V súvislosti s ukončením uplatňovania doterajšej schémy daňového zvýhodnenia pre biopalivá navrhujeme zavedenie základnej sadzby dane na motorový benzín a základnej sadzby na motorovú naftu bez daňového zvýhodnenia ako prechodné obdobie.
Súčasne sa navrhuje zavedenie novej schémy daňového zvýhodnenia biopalív v pohonných látkach, ak budú spĺňať kritériá pre navrhované daňové zvýhodnenia biopalív, ktoré bude účinné aj po notifikácii Európskou komisiou, ktorá už prebieha, v snahe, aby bola táto notifikácia v platnosti od 1. januára budúceho roku.
Takže pre zrozumiteľnosť, celé tieto manévre so sadzbami a podľa nás s nulovým dopadom na koncovú cenu sú spôsobené európskou legislatívou. Z tohto pohľadu vás prosím o pochopenie a všetci dotknutí o tom samozrejme vedia, asi z toho nie sú nadšení, mám teraz na mysli hlavne výrobcov a distribútorov benzínov a nafty, ale sme súčasťou európskeho priestoru a musíme sa prispôsobovať a hlavne vyhnúť sa chybám s následnými sankciami.
Návrh zákona tiež upravuje sprísnenie podmienok, ktoré bude musieť splniť každá osoba, ktorá bude chcieť na daňovom území obchodovať s minerálnym olejom a požiada o vydanie povolenia na distribúciu a na predaj pohonných látok a to tak, aby sa zamedzilo daňovým únikom a podvodom na spotrebnej dani z minerálneho oleja. Tu hneď komentujem, že jednu z daňových medzier, ktorú máme významnejšieho charakteru, je práve pri výbere spotrebnej dane z minerálnych olejov, a to na základe primiešavania rôznych nezdanených olejov. A pre vašu informáciu dnes máme vyše 460 predajcov pohonných hmôt, ak to chcete takto počuť, a to samozrejme zvyšuje aj mieru rizika podvodného konania. V blízkej dobe prídeme s ďalšími, podľa mňa technologicky prevratnými návrhmi na to, ako bojovať s týmto typom daňových únikov, ale toto je spôsob ako z hľadiska licencovania subjektov vlastne znížiť ich počet a zároveň znižovať aj riziko ich podvodného konania.
S cieľom zamedziť uloženiu sankcií neprimeraných skutku, ktoré subjekt vykonal, sa navrhuje upraviť sankcie za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu, to je proste úplne z opačnej strany opatrenie, ktoré zmäkčuje niektoré veľmi tvrdé sankcie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5. 9. 2017 15:21 - 15:24 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Menšia novela z hľadiska rozsahu, ale zaujímavá pre časť spotrebiteľskej verejnosti. Totiž navrhujeme v záujme zabezpečenia správneho zdanenia pri zmene systému, navrhujeme zmeniť systém označovania spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane.
Aby som vám to vysvetlil. Dnes to funguje a stále to fungovalo tak, ak sa menia sadzby dane na cigarách, ale aj na iných – úctivosť (reakcia predkladateľa na prechádzajúceho poslanca) – tabakových výrobkoch, tak sa stanoví zo zákona lehota, ktorej sa, ktorej sa musia s touto daňou, s touto sadzbou dane tie spotrebiteľské balenia dopredať, a potom, to málokto z vás vie, potom sa musia zničiť tie zvyšné, hej, že normálne sa spália a vyjdú do komína. Je to problematické, lebo niekto, lebo tá daň je za to zaplatená, takže z tohto pohľadu, ale tak funguje zákon a štát. A to znamená, kto to nevypredá a napríklad sa nerozumne predzásobí, tak potom má s tým spojené dodatočné náklady. Tak robíme ústupok v prípade cigár, keďže je to taký druh tovaru, ktorý, kde je proste problém s obrátkovosťou, tak vlastne pristupujeme dosť k prácnemu spôsobu pred akoby preceňovania. To znamená, tam, kde ten kolok je, tak sa dá pri dozore Finančnej správy dole a nahradí sa iným, hej. Takže toto sa, bohužiaľ, nedá rátať s tým, že by sa tak robilo pri baleniach cigariet, lebo to sú proste v státisícoch záležitosti a bolo by to predmetom falšovania, o tom my sme presvedčení. Takže robí sa výnimka. V prípade cigár vlastne sa nebudú musieť tie, tie často drahé cigary, ktoré v kusoch stoja naozaj niekedy aj desiatky eur, nebudú sa musieť zlikvidovať, spáliť, ale bude možnosť ich potom ako keby pod daňovým dozorom, voľným dozorom preceniť. Toľko na vysvetlenie.
Návrh zákona tiež upravuje a dopĺňa a podmienky, ktoré musí spĺňať každá osoba alebo ktoré bude musieť spĺňať každá osoba, ktorá bude chcieť na daňovom území obchodovať s tabakovou surovinou, a to tak, aby sa zamedzilo daňovým únikom a podvodom na spotrebnej dani. Nie je to nič iné, len, len zvyšovanie vlastne podmienok na to, aby, alebo sprísňovanie podmienok na to, kto bude môcť distribuovať, to znamená predávať výrobky z tzv. tabakovej suroviny. S cieľom zamedziť uloženiu sankcií neprimeraných skutku, ktorý subjekt vykonal, sa ďalej navrhuje zaviesť obmedzený počet sankcií za všetky delikty a priestupky. To znamená, sú tam aj niektoré zmäkčenia zákona vo vzťahu k sankciám. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5. 9. 2017 15:09 - 15:21 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci za možnosť krátko, naozaj krátko zareagovať. V prvom rade chcem poďakovať za prejavy pochopenia a pri návrhu novely z mnohých strán. Áno pravdou je, že text tejto novely bol do veľkej miery ovplyvnený, tak ako som bol povedal jednak produktom, ktorý voláme Akčný plán boja proti daňovým únikom. Jeho tretím dielom, ktorý je výsledkom spolupráce aj ministerstva spravodlivosti, generálnej prokuratúry, ministerstva vnútra a osobitne policajného zboru a finančnej správy ministerstva financií. Toto je proste partia ľudí v tom najširšom slova zmysle, ktorá už niekoľko rokov proste ťahá tú káru v systémových opatreniach, ale zároveň táto novela bola naozaj aj ovplyvnená vývojom debaty
a často aj súperenia, často neférového súperenia, mediálnych prestreliek, ktoré sa týkali a fungovania Finančnej správy a vôbec dodržovania zákonnosti, ktoré sú založené na realizácii daňových zákonov, ktoré majú súvis s naplnením štátnej kasy. Viete, že sme v tejto veci prešli za posledné mesiace, roky kus cesty a riadne hrboľatej s rôznymi pocitmi férovosti alebo neférovosti, a viete, že napríklad reakcia na, moja reakcia na to, že potrebujeme zmeniť proste starý 20 rokov starý princíp daňového tajomstva, ktorý nás v podstate v dobe hoauxov a všelijakých mediálnych obvinení dostával do situácie, keď my sami nie sme schopní seba proste sa obrániť, proste, a povedať, ako to naozaj je. Dostali sme sa do situácie Hlavy XXII kde nás v podstate často aj ľudia proste ktorí, ktorí nedodržiavajú zákony, verejne obviňujú z takého alebo iného konania a my len pod vplyvom proste toho, že štát je v týchto veciach naozaj slabší, nemôže, nemôže konať to, čo, čo nie je dovolené, a môže robiť len to v skutočnosti má dovolené, hej. Čiže nemôže konať to čo nemá zakázané, tak som to chcel povedať. Takže, takže tak som sa snažil aj reagovať na novelu zákona o daňovom poriadku, ktorý sa dotýka tej časti daňového tajomstva. To sú reakcie na ďalšie reakcie, ktoré sa týkajú vzniku nových registrov. A naozaj my sme, my sme prekonali taký proste vnútorný, vnútorný mindrák, ak to mám takto nazvať z hľadiska, pretože prekročili sme tieň z pohľadu zverejňovania niektorých typov informácií, pretože z nášho pohľadu to nie je reakcia na to, že by malo niečo zásadne nefungovať. Samozrejme, sú to problémy, je to reakcia na to, aby sme sa boli schopní brániť v situácii, keď potrebujeme, potrebujeme ďalej budovať, budovať dôveru medzi, medzi občanom a štátom, hej.
A preto, preto pristupujeme ako prví v Európe, dámy a páni, ako prví v Európe ideme zverejňovať nadmerné odpočty. Včera som opäť, idem s tou informáciou, sme to diskutovali s českými kolegami, oni to v žiadnom prípade nepripúšťajú. A to je ich vec, my sme proste z tohto v inej situácii. To znamená, spomeňte si na túto debatu, teraz ju oslavne vítame ako zverejňovanie registru, ale budeme všetci mať dosť roboty takto o rok v júni 201, keď niektoré, hlavne bulvárne médiá, takí tí simplifikátori, ktorí teda majú problém často aj s násobilkou, zistia to, že najväčší, najväčší exportéri na Slovensku majú obrovské nadmerné odpočty. No, no majú, lebo to je proste princíp ich biznisu, tak potom, pán profesor Jurzyca, budeme teda vysvetľovať, že to nie sú tí najväčší daňoví podvodníci (vyslovené s pobavením), ale že, že takto proste chodí, na tom to je proste postavený princíp dane z pridanej hodnoty. Takže ale aj toto sú legendy, ktoré, potrebujeme z nich proste strhnúť tie závesy a proste ukázať, že to takto je a že sú, a že tu je tento register, sú to open dáta, verejné informácie, z ktorých, ktoré stráviť ich a správne ich vysvetliť nebude úplne jednoduché a možno budú zase základom nejakých (vyslovené s pobavením) ďalších povier a poloprávd.
Pán poslanec Dostál vzniesol niekoľko otázok. My nemáme s pánom Dostálom úplne najlepší vzťah, akože, tak proste úplne na iných stranách. Ja si nemôžem odpustiť a nezabudnúť na to, na jeho gumené rukavice, tak si ho proste pamätám ako robí kampaň proste v gumených rukaviciach a v nejakom proti, v nejakom odeve protichemickom. Aj to je proste spôsob, ako sa dá, dajú proste presadzovať niektoré myšlienky. Teraz som veľmi zhovievavý a slušný, ako sa ja zväčša snažím. Pán poslanec, len ak tu na jednej strane časť vašej, a podľa mňa právom, opozičnej agendy búcha do nákladov, napríklad nákladov na informačné technológie na fungovanie štátu, ktorý, ktoré sčasti fungujú a sčasti nefungujú, z rôznych dôvodov, nebudem ich teraz proste obhajovať ani, ani, ani sa tu nejako vyviňovať, tak jeden zo spôsobov, ako zvýšiť efektivitu, je zvýšiť počet používateľov. Proste my nemôžeme chcieť aj mať proste aj povinnú obojstrannú komunikáciu v tejto časti a zároveň proste chlácholiť a, a proste hovoriť o tom, že zastávam sa tých, tých desiatok alebo stoviek ľudí, ktorí síce majú všetci telefón, lebo dneska telefón naozaj majú všetci aj bezdomovci, neviem ,ako ho platia, ale majú ho, ale už proste raz ročne alebo raz ročne, či už pošlú nulové daňové priznanie alebo raz za nejaký čas s nejakým proste s príjmom, to už nie sú schopní urobiť.
Okrem toho my sa už odkloňme od tej myšlienky o tom, že všetci si robia daňové priznania doma po nociach. Akože to je, to je, my sme v roku 2017. Tieto názory, ja neviem, ja nie som aj často proste vstupujete aj do, do proste ústavnosti a do týchto vecí, to je vaša agenda, ja sa naozaj v tomto necítim silný, neviem to posúdiť, či to teda nie je príliš z hľadiska práv a povinností a zaväzovania nejakých skupín, čo musia a čo nemôžu robiť. Ale ja vám chcem len povedať, že ak chceme plniť to, o čom hovoril napríklad pán poslanec Jurzyca alebo pán poslanec Beblavý, to sú vaši kolegovia, že ak chceme zvyšovať efektivitu výberu a efektivitu fungovania verejnej správy ako takej, tak potrebujeme znižovať náklady na veci, ktoré sú proste duplicitné. Ja viem, ak vám mám vysvetliť, že, že z 9-tisíc ľudí na Finančnej správe 4,5-tisíc celý apríl a marec prepisuje daňové priznania fyzických osôb do elektronickej podoby, lebo ich skenuje v roku 2017, tak je to proste, to je pravda. Tak ja neviem, ak chceme mať naďalej 4, 5-tisíc ľudí správcov dane ,to sú tí vážení správcovia dane, viazaní na tieto činnosti, a nechceme zvyšovať počet napríklad daňových kontrolórov alebo ak proste nechceme, ak chceme z toho niečo proste robiť, tak musíme niektoré veci proste prekročiť. Ak to má byť riešené tým, že odsunieme tú lehotu, môžme to urobiť, ale viete, že to nemá v zásade žiadny zásadný význam, pretože slovenská mentalita je nastavená na, na proste obdobie posledného týždňa alebo posledného mesiaca plnenia nejakej povinnosti.
Teraz sme posunuli ten termín na polovicu roku 2018, čo fakticky ale znamená, že prvýkrát ten nútený kontakt s Finančnou správou bude mať živnostník z nejakej doliny, hej, ktorý inak nemá dôvod prísť do kontaktu s Finančnou správou prvýkrát v marci v roku 2019. A aj tak budeme vo veľkom vypätí, lebo zistíme, že, že na jar v roku 2019 množstvo, tisíce ľudí proste to vôbec nebudú mať na radare a nebudú mať ani, ani komunikáciu s NASES-om štátnym ani s Finančnou správou. A budeme sa musieť vysporiadať s touto situáciou. A je dosť možné, že tu takto proste na začiatku roku 2019 budeme spolu komunikovať a budeme predlžovať tú lehotu. Ale tých ľudí bude čoraz, čoraz menej. Vôbec to nevylučujem ani na nikoho nič nenavádzam, to je proste reálny život. A keď sa to posunie, určite sa svet nezrúti. Je to len snaha, snaha otvoriť oblasť, ktorá hovorí o tom, že áno, postupne by mala byť medzi štátom a občanom v mnohých oblastiach naozaj súčasná moderná komunikácia, ktorá má minimálne obťažovať.
Vy vznášate otázku vlastne voľby, hej, to je, to je možné, podľa vám nevadí to, aby väčšina ľudí komunikovala elektronicky, vy len vám vadí, že berieme jednu možnosť voľby, "Sofiinej voľby" z tohto pohľadu. A beriem aj kritiku systémovosti, ono koniec koncov vzniesol ju aj podpredseda vlády Pellegrini. Ja len tu musím povedať, že na rozdiel od veľmi, by som povedal, komfortného životu NASES-u, čo je ten, tá firma, ktorá spravuje ústredný portál verejnej správy, ktorá funguje od ôsmej do šestnástej v pracovných dňoch. Finančná správa v podstate potrebuje 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku a on-line komunikáciu, mentenet, služby pre všetkých daňovníkov tejto krajiny. A či sa nám to páči alebo nepáči, tak nám tu zatiaľ proste ústredný portál verejnej správy nevie zabezpečiť. To je jediný dôvod proste tej duálnosti a potom je tam historický, že ktorý vznikol skôr a neskôr, a potom je ešte taký, a to už je šťuchanec, že, ktorý skutočne funguje a ktorý občas sa zakokce a zadýcha, hej. Takže ak budeme mať na Finančnej správe a mám také ubezpečenie od ľudí z Finančnej správy, ak budeme mať 100-percentnú istotu, že ústredný portál verejnej správy bude schopný zabezpečiť bez chybnú alebo takmer bezchybnú nonstop komunikáciu s občanom v oblastiach, kde je potrebný nonstop tento kontakt, tak určite automaticky bude preberať agendu komunikácie ústredný portál, lebo to je logické a správne, a určite sa tak v čase aj bude, bude diať.
Takže toľkoto z hľadiska vysvetlenia týchto postupov a samozrejme, toto bude samozrejme debatou aj ďalšieho postupu počas legislatívneho procesu. To znamená aj na výboroch aj v druhom čítaní, ak vás budem môcť nejak ešte ubezpečiť o týchto veciach, ja by som bol rád a poprosím predsedu výboru, aby k tomuto bodu bol účastný aj prezident Finančnej správy a ľudia, ktorí zodpovedajú za IT systémy o Finančnej správe, lebo proste je vhodn é, aby tam boli a boli schopní odpovedať na vaše, na vaše otázky. Ďakujem.
Skryt prepis