Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

11. 10. 2017 o 9:33 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 11. 10. 2017 9:33 - 9:35 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovoľte, aby som vám predstavil Mnohostranný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunu zisku súvisiacich s daňovými zmluvami, ktoré som v mene Slovenskej republiky podpísal 7. júla minulého roku počas ministerského stretnutia OECD v Paríži.
Dohovor je významnou súčasťou akčného plánu G20 a OECD v boji proti erózii daňového základu a presunu ziskov, tzv. projekt BEPS, a zatiaľ ho podpísalo 70 štátov. Dohovor umožňuje efektívne a rýchlo implementovať vybrané opatrenia tejto iniciatívy do jednotlivých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
Hlavným cieľom dohovoru je zamedziť umelému presúvaniu ziskov nadnárodnými skupinami prostredníctvom zneužívania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Upravujú sa hlavne pravidlá ohľadom daňovej rezidencie, transparentných subjektov, metód na zamedzenie dvojitého zdanenia. Dohovor ďalej rieši otázky súvisiace so vznikom stálej prevádzkarne a ďalšie oblasti využívané daňovníkmi na agresívne daňové plánovanie.
Slovenská republika do procesu zaradila 64 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a k zneniu dohovoru uplatňuje tri výhrady: K čl. 8 dohovoru transakcie týkajúce sa výplaty dividend, kde je navrhovaný časový termín 365 dní na držbu obchodných podielov, neuplatníme u tých zmlúv, ktoré obsahujú dlhšie časové obdobie. K čl. 16 dohovoru, riešenie prípadov dohodou, Slovenská republika si vyhradzuje právo, aby daňovník predkladal svoj prípad na riešenie sporu len v štáte svojej rezidencie. A k čl. 17 dohovoru, ktorý rieši korešpondujúce úpravy pri transferovom oceňovaní, o tieto ustanovenia sa doplnia iba tie zmluvy, ktoré príslušné ustanovenie neobsahujú.
Z hľadiska obsahu je dohovor medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb podľa čl. 7 ods. 4 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a je medzinárodnou zmluvou, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11. 10. 2017 9:32 - 9:33 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Zmluva zodpovedá vnútroštátnym právnym podmienkam, ako aj tradičným požiadavkám bilaterálnych daňových vzťahov upravujúcich rozdelenie práva na daň z jednotlivých príjmov medzi štát zdroja príjmu a štát rezidencie skutočného vlastníka príjmu.
Predkladaný materiál nemá vplyv na štátny rozpočet ani verejné financie, avšak odstránenie dvojitého daňového zaťaženie bude mať pozitívny vplyv na rozvoj podnikateľskej sféry.
Z hľadiska obsahu je táto zmluva medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb podľa čl. 7 ods. 4 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a je zároveň medzinárodnou zmluvou, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11. 10. 2017 9:27 - 9:29 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Návrhom zákona sa implementujú niektoré ustanovenia vykonávacích a delegovaných aktov k Colnému kódexu Únie. V nadväznosti na elektronizáciu procesov v colnej oblasti sa umožňuje podať ručiteľské vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe. Pri celkovej záruke sa navrhuje splnomocnenie, ktoré umožní vyhláškou ustanoviť osobitné ručiteľské vyhlásenie, ktoré nebude vyžadovať také podrobné administratívne a finančne náročné rozdelenie celkovej výšky referenčnej sumy, ako je to v platnej právnej úprave Európskej únie.
Návrhom sa tiež zavádza liberačné ustanovenie, podľa ktorého zodpovednosť deklaranta za porušenie colných predpisov zaniká, ak deklarant sám požiada o opravu nesprávnych údajov.
V čl. II sa novela zákona zaoberá zákonom; rozširuje sa o zmeny zákona o štátnej službe colníkov a zabezpečujú podmienky na výkon duchovnej a pastoračnej činnosti pre veriacich colníkov a ich rodinných príslušníkov.
V čl. III sa ustanovuje nová kompetencia pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, vykonávanie školení v oblasti colných a daňových predpisov a organizačné zabezpečenie skúšok pre žiadateľov o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11. 10. 2017 9:12 - 9:15 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi ešte raz sa vám prihovoriť a zapriať všetkým príjemné dobré ráno.
Cieľom návrhu zákona je komplexná revízia v oblasti doterajšieho financovania hypotekárneho bankovníctva prostredníctvom hypotekárnych záložných listov, spočívajúca v ich nahradení krytými dlhopismi. Táto zmena prispeje k stabilite a k zjednodušeniu financovania bánk pri poskytovaní hypotekárnych úverov, k rozvoju slovenského kapitálového trhu a posilní ochranu a právnu istotu investorov. Zároveň si od tejto zmeny sľubujeme zmiernenie tlaku na zdražovanie hypotekárnych úverov, čo prispeje k ich väčšej dostupnosti pre obyvateľov.
V návrhu zákona sú zapracované zmeny súvisiace so zjednodušením systému podpory úverov na bývanie pre mladých zavedením daňového bonusu.
Súčasťou návrhu zákona je aj novela zákona o dohľade nad finančným trhom. Jej hlavným cieľom je zabezpečenie budúcich intervenčných právomocí Národnej banky Slovenska a zmena nastavenia systému ročných príspevkov dohliadaných subjektov.
Návrh obsahuje aj novelu zákona o spotrebiteľských úveroch a novelu zákona o úveroch na bývanie. Tieto zabezpečujú pre veriteľov podmienky na čo najlepšie zistenie finančnej situácie spotrebiteľa a jeho možnosti splácať spotrebiteľský úver prostredníctvom Sociálnej poisťovne.
Novela tiež reflektuje rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci náležitostí zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
Návrh zákona bol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, pričom všetky pripomienky Európskej centrálnej banky boli zapracované buď v rámci medzirezortného pripomienkového konania, alebo prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov.
Ďalej by som vás chcel informovať o priebehu rokovania výborov. Boli prijaté pozmeňujúce návrhy konzultované s ministerstvom financií, ktoré sa týkajú vyprecizovania alebo precizovania ustanovení súvisiacich s programom krytých dlhopisov. V ďalšom išlo o akceptovanie pripomienok Európskej centrálnej banky, ktoré vzniesla k návrhu zákona v rámci vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, tak ako som bol spomínal. A bol aj prijatý pozmeňovací návrh, ktorý obsahuje presun ustanovení o podpore hypoték pre mladých formou daňového bonusu z novely zákona o dani z príjmu do novely zákona o bankách.
Tu chcem vysvetliť, že vzhľadom na to, že sme sa asi aj spolu dohodli, že posúvame druhé čítanie zákona o dani z príjmov, kde pôvodne táto pasáž bola až na ďalšiu schôdzu v novembri, decembri, tak sme potrebovali v podstate zosúladiť znenie tohto zákona o bankách. Takže celú agendu, ktorá sa týkala zmeny spôsobu modifikácie hypotekárnych úverov pre mladých, sme presunuli v tej časti, ktorá sa aj týka zákona o dani z príjmu, do tohto zákona.
Asi, asi všetko na úvod. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11. 10. 2017 9:11 - 9:11 hod.

Peter Kažimír
Veľmi krátko. Chcem poďakovať za kultivovanú a odbornú debatu aj pri prejednávaní vo výboroch a chcem podporiť aj pozmeňovací návrh prednesený pánom poslancom Jurzycom, na ktorom spolupracovali a sú pod ním podpísaní, samozrejme, krížom-krážom poslanci aj vládnej koalície, aj opozície. Takže; a text je odsúhlasený a konzultovaný aj s ministerstvom financií, aj s Národnou bankou Slovenska.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10. 10. 2017 18:57 - 18:58 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Cieľom predkladaného návrhu zákona je prioritne transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady o distribúcii poistenia a zároveň zohľadnenie poznatkov a skúseností všetkých zainteresovaných subjektov finančného trhu.
Predkladaný návrh zákona prináša najmä podrobnejšiu úpravu osobitného finančného vzdelávania s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu vzdelávania finančných agentov a finančných poradcov. Návrh zákona ďalej obsahuje úpravu cezhraničného vykonávania finančného sprostredkovania a finančného poradenstva na území iných členských štátov Európskej únie. V ďalšom podrobnejšiu reguláciu sprostredkovania investičných produktov založených na poistení, v ďalšom reguláciu tzv. krížového predaja, keď sa poistné produkty poskytujú v rámci balíčkov s inými produktami alebo službami. Zavádza sa nová kategória sprostredkovateľa doplnkového poistenia a stanovuje sa povinnosť poskytovať pred uzavretím poistnej zmluvy harmonizovaný informačný dokument o poistnom produkte.
Nakoľko nová úprava sa vzťahuje tak na finančných agentov a finančných poradcov, ako aj na poisťovne a ich zamestnancov pri priamom predaji ich poistných produktov, predmetom čl. II je novela zákona o poisťovníctve. Účinnosť tohto zákona sa navrhuje 23. februára v budúcom roku z dôvodu dodržania termínu transpozície uvedenej smernice.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10. 10. 2017 18:52 - 18:53 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Návrhom zákona sa implementuje smernica Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorej cieľom je prispieť k vytvoreniu harmonizovaného trhu a elektronických platieb v rámci celej Európskej únie. Toto pokračovanie v harmonizácii je čoraz dôležitejšie najmä v nadväznosti na dynamický nárast objemu a využívania elektronických služieb, nárast využívania mobilných platieb, ako aj rozšírenie okruhu platobných služieb o ich nové druhy a celkové zvyšovanie digitalizácie v oblasti platobných služieb.
Novela zavádza aj nové bezpečnostné opatrenia s cieľom zmierňovať riziká v oblasti bezpečnosti platieb a zabezpečiť nediskriminačné podmienky pre poskytovateľov platobných služieb vrátane možnosti vstupu nových hráčov, ktorými sú najmä poskytovatelia iniciačných služieb a služieb informovania o platobnom účte.
Uvedené bude mať za následok posilnenie transparentnosti a možnosti rýchlejšieho prijímania inovácií v oblasti platobných služieb, čo by malo prispieť k účinnému a efektívnemu trhu s platbami, a to na strane poskytovateľov, ako aj používateľov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10. 10. 2017 18:31 - 18:34 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za slovo. V súvislosti s ukončením uplatňovania doterajšej schémy daňového zvýhodnenia pre biopalivá sa navrhuje zavedenie základnej sadzby dane na motorový benzín a základnej sadzby na motorovú naftu bez daňového zvýhodnenia. Súčasne sa navrhuje zavedenie novej schémy daňového zvýhodnenia biopalív v pohonných látkach, ak tieto spĺňajú stanovené kritériá. To znamená minimálny objem biopalivovej zmesi a trvalú udržateľnosť biopalív.
Navrhovaná schéma daňového zvýhodnenia biopalív sa bude uplatňovať po jej notifikácii Európskou komisiou. Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súčasnom období intenzívne rokuje s Európskou komisiou v snahe dosiahnuť účinnosť tejto schémy od 1. januára budúceho roku. V súlade s Akčným plánom boja proti podvodom na roky 2017 až 2018 sa tiež navrhujú niektoré nové opatrenia zamerané na elimináciu daňových únikov, nové kompetencie Kriminálneho úradu finančnej správy, skladanie zábezpeky na daňovom sklade a sprísňujú sa aj uplatňované opatrenia pri obchodovaní s pohonnými látkami v daňovom obehu.
Kľúčovým opatrením smerujúcich k eliminácii daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja je sprísnenie podmienok, ktoré musí splniť každá osoba, ktorá chce na daňovom území obchodovať s pohonnými látkami v zmysle motorového benzínu, motorovej nafty alebo LPG.
V porovnaní s doterajšou úpravou sa predovšetkým kladie dôraz na daňovú spoľahlivosť, to znamená žiadne daňové nedoplatky, nedoplatky cla, povinných odvodov, poistného a podobne, tak pri už registrovaných distribútoroch a predajcoch pohonných látok, ako aj pri nových žiadateľoch o vydanie povolenia na distribúciu alebo predaj pohonných látok. Súčasne sa stanovujú minimálne parametre objemového a majetkového zabezpečenia ich obchodnej činnosti. Ide o minimálny objem predaja pohonných látok, minimálny vklad do základného imania. S cieľom zamedziť uloženiu sankcií neprimeraných skutku, ktorý subjekt vykonal, sa navrhuje upraviť sankcie za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť dĺžky trvania a následky protiprávneho stavu.
Ďakujem veľmi pekne. Toľko na úvod.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10. 10. 2017 18:26 - 18:27 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrhom zákona sa v záujme zabezpečenia správneho zdanenia navrhuje zmena systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane. Týka sa len cigár s krycím listom výlučne z prírodného tabaku, kde odberatelia kontrolných známok sú povinní doplatiť rozdiel medzi pôvodnou sadzbou spotrebnej dane a novou sadzbou spotrebnej dane.
Návrh zákona tiež upravuje a dopĺňa podmienky, ktoré musí splniť každá osoba, ktorá chce na daňovom území obchodovať s tabakovou surovinou, a to tak, aby sa zamedzilo daňovým únikom a podvodom na spotrebnej dani z tabakovej suroviny, ako aj ostatných tabakových výrobkov. Napríklad žiadateľ o povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou nebude môcť mať nedoplatky voči daňovému a colnému úradu, nebude môcť mať nedoplatky na povinných odvodoch, nebude môcť vykazovať kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami za dve predchádzajúce účtovné obdobia. S cieľom zamedziť uloženiu sankcií neprimeraných skutku, ktorý subjekt vykonal, sa navrhuje zaviesť obmedzený počet sankcií za všetky delikty a priestupky.
Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

10. 10. 2017 18:17 - 18:25 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo. Dovoľte mi vlastne zareagovať na dva pozmeňovacie návrhy.
V prípade pána poslanca Beblavého ide v podstate o zníženie ceny za záväzné stanovisko. Tu musím povedať, že nedosiahli sme v podstate alebo ani on nedosiahol dohodu s technickým personálom alebo proste s mnohými ľuďmi z ministerstva financií alebo z finančnej správy, takže chcem len povedať asi toľko, že k tomuto pozmeňovaciemu návrhu ja zaujímam totálne neutrálne stanovisko, a ak niečo také existuje, tak voľné hlasovanie je namieste a úplne nemám k tomu žiadny iný postoj len ten, že zatiaľ berieme to zo strany predkladateľa ako krok tým správnym smerom. Znižujeme cenu o polovicu, pretože sa tento nástroj neujal, ale je tu istá miera opatrnosti, či už navrhovaná hranica ceny, ktorá je na úrovni 500 eur, nie je príliš malá, neviem to dneska posúdiť, možno by sme sa vedeli k tomu vrátiť o rok, aby sme vedeli, že či táto dnes navrhovaná cena nie je stále odstrašujúca. Ale nechávam to naozaj na vaše posúdenie, bude to otázka odvahy stanovenia proste ceny tohto. Je to úplne, úplne proste názor. Všetci máte nejaké skúsenosti, máte kontakty aj s ľuďmi z biznisu, takže treba sa na to pozrieť týmito očami. Naozaj platí, a to bolo zopakované aj pánom poslancom Beblavým, proste princíp, že toto nie je neplatené poradenstvo. Ide o snahu poskytnúť istú dávku istoty, veľkú mieru, dávku istoty pri zložitých daňových schémach, z ktorých má mať daný podnikateľ alebo nejaký game watcher naozaj nejaký konkrétny prospech. Viete, že sú aj jednoduché, aj zložité schémy a to, samozrejme, má nejakú svoju hodnotu. Na druhej strane je tu zahltenie finančnej správy naozaj mnohými agendami a kritikou, tak ako ju prezentoval napríklad aj pred chvíľou pán poslanec Rajtár, takže je tu také možno malé sebavedomie aj pracovníkov finančnej správy na to, či budú schopní takýto nápor potom zvládnuť.
Čiže k tomuto pozmeňovaciemu návrhu neutrálny postoj.
K tomu, čo hovoril pán Mihál, tu musím povedať, že ja rešpektujem pána exministra Mihála, samozrejme, ako odborníka v mnohých oblastiach, ale platí a v spolupráci s rezortom financií, myslím, že to bolo mnohokrát potvrdené, ak, pán poslanec, ak chcete mať naozaj z nášho hľadiska skutočný postoj a viete, že ja nemám problém vám povedať áno alebo nie priamo do očí, tak musíme mať takýto pozmeňujúci návrh skôr k dispozícii. Ale aj tak tu mám reakciu, lebo podľa toho, na čo som bol svojimi kolegami upozornený, si treba prečítať stranu 24 dôvodovej správy, ktorá hovorí, že bodom 6 a 7 § 14 ods. 1 písm. a) a d) "navrhuje sa, aby sa povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami vzťahovala aj na všetky daňové subjekty, ktoré sú právnickými osobami zapísanými v obchodnom registri alebo fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 o dani z príjmov", blabla. "Ide o daňové subjekty, ktoré majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona v znení neskorších predpisov. Napríklad fyzické osoby registrované pre daň z príjmov iba z dôvodu prenájmu nehnuteľností, ktorý nie je živnosťou, nebudú povinné komunikovať elektronicky." Zopakujem, "napríklad fyzické osoby registrované pre daň z príjmov iba z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti, ktorý nie je živnosťou, nebudú povinné komunikovať elektronicky". Toto píše dôvodová správa. Pán poslanec nesúhlasí, kývajúc hlavou. Poprosím teda komunikovať s tvorcami zákona. Takže toto je náš postoj. Nám sa zdá tento pozmeňovací návrh síce ľúbivý, ale dubiózny, to je môj postoj.
K reverse chargeu, resp. k uloženej daňovej povinnosti. Pán poslanec Rajtár má pravdu v tom, že existuje v Európe iniciatíva, lídruje ju Česká republika, konkrétne Andrej Babiš ako bývalý minister financií, dnes minister Pilný, ktorý navrhoval zavedenie možnosti pilotného zavedenia odloženej daňovej povinnosti alebo reverse chargeu na všetky platby za tovary a služby nad 10-tisíc eur. Spolu s Rakúskom bolo Slovensko proste tou krajinou, ktoré podporovalo takýto koncept. Musím vás ale informovať, že mýlite sa, ak si myslíte, že toto bolo schválené, tento postoj nebol schválený, lebo je tu odpor jednak Komisie a jednak jedna z významných členských krajín Európskej únie zablokovala tento návrh. Stalo sa tak ešte v lete, tuším na júlovom Ekofine, odvtedy sa Čechom ani Francúzom, teraz som pomenoval tú druhú krajinu, nepodarilo odblokovať tento file alebo túto agendu. A je tu iný návrh, ktorý sa volá "definitívny režim dane z pridanej hodnoty". Zajtra bude hovoriť o tomto postoji nášho rezortu k tejto agende moja štátna tajomníčka Dana Meager na VEZ-e, na výbore pre európske záležitosti. Takže tam budú, vám poskytneme detailnejšie informácie. Ale zatiaľ pilot na reverse charge na všetky tovary a služby nad 10-tisíc eur nebol schválený na úrovni Európskej komisie, my to považujeme za škodu, naozaj si myslíme, že dokázateľne dnešný postup je taký, že v podstate existuje zoznam tovarov a služieb, kde môže štát využiť možnosť prenesenie daňovej povinnosti. Viete, že Slovensko vyčerpalo ten zoznam, alebo takmer ho vyčerpalo zavedením tohto systému zdaňovania v stavebníctve, predtým to bolo pre komodity v poľnohospodárstve, pre obilniny, a v ďalšom je to možné len cez tzv. systém rýchlej reakcie, ktorý je ale tak rýchly, že aj na naše pomery je to proste hrozná pomalosť. My žiadame dva roky o zavedenie tohto systému na obchodovanie s mäsom, napríklad. Pretože máme jasné dôkazy o podvodných schémach medzi Českom a Slovenskom v oblasti, nechcem vás teraz obťažovať, hovädzích a bravčových poliek, napríklad. (Reakcia z pléna.) A sú tu proste prípady jasné, polovičiek, áno, sú tu jasné prípady, aj kriminalizované proste prípady, aj konkrétni ľudí.
Bohužiaľ, v týchto veciach je dosť zložité postupovať. Daňová agenda podlieha jednohlasnosti a to je tá druhá strana mince. Na jednej strane nás tento systém chráni od mnohých nápadov a na druhej strane nás, samozrejme, obmedzuje v tom, že musíme dostať totálnu zhodu všetkých aj pri takýchto návrhoch. Takže tento návrh Slovensko podporuje spolu s Českom a Rakúskom, ale zatiaľ tento návrh, bohužiaľ, nevieme využiť.
Toľko asi z mojej strany, aj vyjadrenie k pozmeňovacím návrhom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis