Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.2.2019 o 15:39 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

5.2.2019 15:39 - 15:55 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, mám pripravený pozmeňujúci a doplňujúci návrh k predmetnému návrhu zákona, v ktorom sa budem snažiť riešiť určité diskrepancie, ktoré už tu boli spomenuté.
Budem sa dotýkať vo svojom pozmeňujúcom návrhu sankcie, ktorú sa snažím pozmeniť tak, aby navrhnutá sankcia v pozmeňujúcom návrhu odstránila prílišnú tvrdosť sankcie uvedenej vo vládnom návrhu zákona v prípade omeškania zaplatenia kúpnej ceny po lehote jej splatnosti. V praxi sa neraz totiž stane, že pri veľkom počte faktúr sa na strane obchodného reťazca v dôsledku omylu zabudne na platbu za niektorú faktúru bez toho, že by išlo o úmysel. Je to síce porušenie obchodného záväzku, avšak k zaplateniu nakoniec dôjde, hoci po lehote splatnosti. Takéto porušenie je preto síce potrebné sankcionovať, ale s ohľadom na následné odstránenie porušenia povinnosti je vhodnejšia nižšia pokuta v závislosti od času, ktorý od splatnosti uplynie.
Takisto sa budem dotýkať vymožiteľnosti práva, nemožnosti, teda nemožnosť zrušenia odkladného účinku proti rozhodnutiu pri odvolaní sa proti rozhodnutiu. Uvedený pozmeňujúci návrh bude reagovať na výsostne aktuálne problémy v oblasti kvality potravín a má za cieľ zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľa zo strany štátu pri potravinových deliktoch.
Pozmeňujúcim návrhom sa posilňuje takisto vymožiteľnosť práva. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na vzájomnú prepojenosť sa s cieľom posilniť vymožiteľnosť práva navrhuje vylúčiť odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiam uložením pokuty aj podľa zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a zákona o veterinárnej starostlivosti. Vylúčenie odkladného účinku odvolania sa nebude vzťahovať na konania právoplatne neskončené pred nadobudnutím účinnosti zákona.
Teraz mi dovoľte pristúpiť k podaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k vládnemu návrhu na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.
1. V § 13 odsek 4 znie:
"(4) Rozklad proti rozhodnutiu o uložení poriadkovej pokuty nemá odkladný účinok. Poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení poriadkovej pokuty."
2. V § 14 ods. 3 písm. c) sa slová "po d) až g)" nahrádzajú slovami "po d), po e), po g)".
3. V § 14 sa odsek 3 dopÍňa písmenom d), ktoré znie:
"d) § 3 ods. 5 písm. f) pokutu vo výške do 10 % kúpnej ceny, ak k zaplateniu kúpnej ceny dôjde do 15 dní odo dňa uplynutia lehoty splatnosti, a vo výške do 20 % kúpnej ceny, ak k zaplateniu kúpnej ceny dôjde neskôr ako 15 dní odo dňa uplynutia lehoty splatnosti."
4. V § 14 odsek 10 znie:
"(10) Rozklad proti rozhodnutiu o uložení pokuty za správny delikt nemá odkladný účinok. Pokuta za správny delikt je splatná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení pokuty za správny delikt."
5. Doterajšie § 1 až 19 sa označujú ako čl. I, za ktorý sa dopÍňajú čl. II a III, ktoré znejú:
"ČI. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 30/2015 Z. z. a zákona č. 376/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 28 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: "Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty nemá odkladný účinok."
2. Za § 31ae sa vkladá § 31af, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 31af
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2019
Konania o uložení pokuty podľa § 28 začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. marca 2019."
Čl. III
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 184/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 51 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
"(6) Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení poriadkovej pokuty podľa § 49, odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty za iný správny delikt podľa § 50, odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty podľa odseku 1 a odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty podľa odseku 2 nemá odkladný účinok."
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
2. Za § 54g sa vkladá § 54h, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 54h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2019
Konania o uložení poriadkovej pokuty podľa § 49 a konania o uložení pokuty podľa § 50 a § 51 ods. 1 a 2 začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. marca 2019."."
Označenie "§ 20 Účinnosť'" sa v čistopise schváleného zákona nahradí označením nasledujúceho článku a názov zákona sa v súvislosti s vložením nových článkov II a III v čistopise schváleného zákona primerane upraví. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.11.2018 12:53 - 12:54 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, podávam procedurálny návrh, aby otvorená rozprava k bodu 10 schváleného programu, tlač 1129, bola prerušená a zákon bol vrátený na prerokovanie výborom, a to výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti.
Odôvodnenie: Chcem podať závažný pozmeňujúci návrh, ktorý je vhodné a potrebné prerokovať vo výboroch aj s opozíciou, a je o tomto mojom návrhu informovaný; predsedovia hospodárskeho a finančného výboru a súhlasia s tým.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2018 19:10 - 19:13 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1379 z 19. septembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 439 z 9. októbra 2018, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 320 z 8. októbra 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 283 z 15. októbra 2018.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor navrhuje hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, máme to ako tlač 1068, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 291 zo 16. októbra 2018. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2018 18:56 - 19:00 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (tzv. atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, máme to ako tlač 1067, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1315 z 11. septembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 438 z 9. októbra 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 284 z 15. októbra 2018.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 22 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor navrhuje, aby sa hlasovalo spoločne o bodoch 1 až 22 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 292 zo 16. októbra 2018. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2018 9:26 - 9:28 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Dobré ráno, vážené kolegyne aj kolegovia. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Máme to ako tlač 1068.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2018 15:44 - 15:46 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán vicepremiér, kolegyňa a kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

21.6.2018 18:36 - 18:37 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kratučko. Edo, ak sa tvoj pozmeňovák, nemám to ešte preštudované, ak sa dotýka presne toho istého bodu, ktorý je v spoločnej správe, tak už sa o ňom nebude, o tom z pozmeňováku hlasovať, lebo sa najskôr skrátia, schvália body spoločnej správy a nedá sa dvadsaťkrát meniť. Čiže ak nabudúce budeš chcieť, musíš vyňať tento bod 13 zo spoločnej správy a podať svoj pozmeňovák, ktorý sa týka toho istého. A to si neurobil, takže s tým neurobíme, pokiaľ to nekoliduje, tak sa bude hlasovať jednotlivo o tých bodoch, ktoré si dal.
A kolegovi Baránikovi chcem povedať, že odsun na nejaký september nemá zmysel, lebo bola uzavretá rozprava. Čiže my už nevieme nič urobiť, iba hlasovať o tri dni neskôr, o dva mesiace neskôr. Vtedy to má zmysel, ak sa chce otvoriť rozprava, čiže minister alebo predkladateľ nabudúce otvorí rozpravu, môžu sa dať pozmeňováky, potom sa hlasuje. A tým pádom, že rozprava bola skončená a predkladateľ nemieni ju znovu otvárať, takže nemôžeme ani ho posunúť na hlasovanie, a už vôbec ho nevieme otvoriť v tom septembri, to znamená, že hlasovať sa bude v pondelok o piatej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 18:28 - 18:29 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Edo, ja si myslím, že to, čo si navrhoval, bola, ukázalo sa, že hodinu sa čakalo a hodinu sa ukázalo, že to je ako zbytočné, že to je nefunkčné, že to nepomáha ničomu. Tých 15 minút sa mi zdá byť zbytočná vec, lebo aj tak, keď je, prakticky keď sme, chodím, chodím na tie schôdze. Ak má začať o sedemnástej, tak začne 17.10 hod., 17.15 hod., 17.20 hod. Po druhé, vždycky sa tam ešte 10, 15 minút vykecáva o programe a o kadečom možnom a až potom sa ide k veci. Takže tých 15 minút je podľa mňa zbytočné to dávať, ja si myslím, že dobré, že sa to vypustilo, začnú kedy začnú, veď tam nikto nemá nôž na krku, že ak o 17.00 nezačali, nevedia sa na ničom dohodnúť. Čiže ja toto podporujem a nemyslím si, že to podporím, tento tvoj návrh zákona, podporujem to, že to predkladatelia vypustili úplne. Dôležité je, že sa im podarilo združiť do jasných bodov, kedy má byť nadpolovičná väčšina, kedy dve tretiny, kedy zvyšok a že v podstate ten správca je potrebný to zabezpečiť. Ďakujem pekne. Všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.6.2018 18:15 - 18:19 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu, ktorú máme pod číslom parlamentnej tlače 975a.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 975), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1213 z 29. mája 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 375a z 21. júna 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 264 z 21. júna 2018.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplýva 29 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 29 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 265 z 21. júna 2018. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.5.2018 11:17 - 11:18 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, pani predkladateľka, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Máme to ako tlač 975. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu k predmetnému návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis