Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

21.6.2018 o 18:36 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

21.6.2018 18:36 - 18:37 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kratučko. Edo, ak sa tvoj pozmeňovák, nemám to ešte preštudované, ak sa dotýka presne toho istého bodu, ktorý je v spoločnej správe, tak už sa o ňom nebude, o tom z pozmeňováku hlasovať, lebo sa najskôr skrátia, schvália body spoločnej správy a nedá sa dvadsaťkrát meniť. Čiže ak nabudúce budeš chcieť, musíš vyňať tento bod 13 zo spoločnej správy a podať svoj pozmeňovák, ktorý sa týka toho istého. A to si neurobil, takže s tým neurobíme, pokiaľ to nekoliduje, tak sa bude hlasovať jednotlivo o tých bodoch, ktoré si dal.
A kolegovi Baránikovi chcem povedať, že odsun na nejaký september nemá zmysel, lebo bola uzavretá rozprava. Čiže my už nevieme nič urobiť, iba hlasovať o tri dni neskôr, o dva mesiace neskôr. Vtedy to má zmysel, ak sa chce otvoriť rozprava, čiže minister alebo predkladateľ nabudúce otvorí rozpravu, môžu sa dať pozmeňováky, potom sa hlasuje. A tým pádom, že rozprava bola skončená a predkladateľ nemieni ju znovu otvárať, takže nemôžeme ani ho posunúť na hlasovanie, a už vôbec ho neviem otvoriť v tom septembri, to znamená, že hlasovať sa bude v pondelok o piatej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 18:28 - 18:29 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Edo, ja si myslím, že to, čo si navrhoval, bola, ukázalo sa, že hodinu sa čakalo a hodinu sa ukázalo, že to je ako zbytočné, že to je nefunkčné, že to nepomáha ničomu. Tých 15 minút sa mi zdá byť zbytočná vec, lebo aj tak, keď je, prakticky keď sme, chodím, chodím na tie schôdze. Ak má začať o sedemnástej, tak začne 17.10 hod., 17.15 hod., 17.20 hod. Po druhé, vždycky sa tam ešte 10, 15 minút vykecáva o programe a o kadečom možnom a až potom sa ide k veci. Takže tých 15 minút je podľa mňa zbytočné to dávať, ja si myslím, že dobre, že sa to vypustilo, začnú kedy začnú, veď tam nikto nemá nôž na krku, že ak o 17.00 nezačali, nevedia sa na ničom dohodnúť. Čiže ja toto podporujem a nemyslím si, že topodporím tento tvoj zákona, podporujem to, že to predkladatelia vypustili úplne. Dôležité je, že sa im podarilo združiť do jasných bodov, kedy má byť nadpolovičná väčšina, kedy dve tretiny, kedy zvyšok a že v podstate ten správca je potrebný to zabezpečiť. Ďakujem pekne. Všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.6.2018 18:15 - 18:19 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu, ktorú máme pod číslom parlamentnej tlače 975a.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 975), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1213 z 29. mája 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 375a z 21. júna 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 264 z 21. júna 2018.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplýva 29 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 29 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 265 z 21. júna 2018. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.5.2018 11:17 - 11:18 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, pani predkladateľka, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Máme to ako tlač 975. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu k predmetnému návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.5.2018 11:41 - 11:45 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení, dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Máme to ako tlač 867 v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1086 z 13. marca 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 357 z 2. mája 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 231 z 3. mája 2018.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 6 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 6 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení, dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 248 z 9. mája 2018. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, 83 ods. 4, 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 14:14 - 14:15 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 870).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorskom výbore do 9. mája 2018.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 13:47 - 13:49 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, máme to ako tlač 867. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorskom výbore do 9. mája 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2018 11:55 - 11:58 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, kratučko k rozprave, ktorá tu zaznela. Mnohé STK-čky a emisné kontroly končia v januári 2019, to znamená, že do mobilu som si ťukol 15. decembra, viď STK a tým to pokladám za vybavené. Trvalo to desať sekúnd, netreba na to vysokú školu. Ale chcem pochváliť a poďakovať sa ministerstvu, že majú takúto aplikáciu, ktorá umožňuje. Čiže či už si to niekto hodí do mobilu, alebo si to napíše do kalendára, alebo sa pozrie na stránku ministerstva, tých možností je dostatočné na to, aby si to ľudia ustrážili.
Čo sa týka návrhu pána poslanca Marosza, pokiaľ to nerozbíja niekde a nekoliduje s inými paragrafmi, čo neviem takto narýchlo posúdiť, a je to návrh, ktorý zmäkčuje nejaké postihy voči občanom, tak myslím si, že viem si predstaviť, že by sme ho dokázali podporiť, ale to je na pánovi ministrovi a na predkladateľovi, aby to potvrdil a zapracoval tak, že to bude mať hlavu a pätu.
Chcem podať pozmeňujúci návrh, ktorým sa ustanovuje všeobecná povinnosť uvádzať v zmluve alebo v inom doklade preukazujúcom nadobudnutie cestného motorového vozidla, ktoré je určené na ďalší predaj, aj údaj o celkovej prejdenej vzdialenosti tohto vozidla v čase jeho nadobudnutia.
Cieľom tohto opatrenia je zamedziť tzv. pretáčanie tachometrov, o čom hovorí aj tento zákon, pri dovážaní ojazdených vozidiel za účelom ich predaja na území Slovenskej republiky. Zmyslom celej smernice je takisto zákon aj zvýšenie bezpečnosti na našich cestách a práve týmto mojím pozmeňujúcim návrhom zavádza povinnosť pre tých, ktorí vozia autá, aby ich ďalej predali na slovenskom trhu, a teda ojazdené autá, aby sa zamedzilo stáčaniu tým, že v doklade o kúpnopredajnej zmluve a doklade o nadobudnutí vozidla bude musieť byť uvedený údaj, koľko to auto kilometrov prešlo.
Čiže dovolím si predložiť svoj pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Maroša Kondróta k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751).
V čl. I § 53 sa dopĺňa odsek 5, ktorý znie: „(5) Každý, kto nadobúda cestné motorové vozidlo za účelom jeho ďalšieho predaja, je povinný zabezpečiť, aby súčasťou nadobúdacej zmluvy alebo dokladu o nadobudnutí bol údaj o celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v čase jeho nadobudnutia."
Ďakujem pekne, poprosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.2.2018 16:13 - 16:16 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, 22. decembra 2017 sa skončilo funkčné obdobie Viliamovi Mikulášovi, členovi Regulačnej rady, ktorého na návrh Národnej rady Slovenskej republiky vymenoval prezident Slovenskej republiky na obdobie šiestich rokov.
Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2000 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady.
Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky.
V dňoch 12. a 13. decembra 2017 sa v Národnej rade Slovenskej republiky konala voľba a opakovaná voľba kandidátov na člena Regulačnej rady. Kandidátmi v tejto voľbe boli páni Ľubomír Blaško, Milan Jarás a Jozef Mihalčin. Vo voľbe ani v opakovanej voľbe nebol zvolený žiadny z navrhovaných kandidátov, keďže nikto nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Predsedníčka výboru pre hospodárske záležitosti listom z 13. decembra 2017 vyzvala predsedov klubov, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov, ktorí nie sú zaradení do klubov, aby predložili návrhy kandidátov do novej voľby v súlade s čl. 16 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov.
V stanovenom termíne bolo predložených šesť návrhov na voľbu kandidátov. Sú nimi: Ľubomír Blaško, Ján Ďuriš, Ivan Galbička, Eduard Hulík, Milan Jarás a Jozef Mihalčin.
Výbor na 50. schôdzi dňa 25. januára 2018 posúdil predložené návrhy a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona. Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s nimi navrhol ďalší postup, a to:
1. Zvoliť dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním (bol daný návrh, aby bolo tajné) a použitím technického zariadenia o každom navrhovanom hlasovať osobitne.
2. Ak nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú voľbu. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti.
3. Ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, navrhujem vykonať novú voľbu podľa čl. 16 volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2018 13:39 - 13:40 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán kolega Vašečka, vy ste sa vo svojom terajšom vystúpení dotkli vášho predchádzajúceho návrhu, tak na to zareagujem. Len v dobrom, si uvedomte, že navrhujete niečo, čo je nevykonateľné. Však v mene naivity, už ste tu dosť dlhú dobu, takáto, vážny takýto elaborát, ktorý požadujete po ministerstve obrany, sa nedá spraviť za dva týždne. Vy ste to navrhoval, aby to dal na 26. schôdzu, to nejde. To nejde. Čiže treba dať, netreba sa vyhrážať mimoriadnou schôdzou, treba dať reálny návrh a ja si myslím, že niečo podobného na ministerstve tak či tak vzniknúť musí, len nedávajme, prosím vás, nereálne termíny. Ďakujem.
Skryt prepis