Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13. 10. 2017 o 9:10 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 9:10 - 9:11 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, že pán predkladateľ vystúpil a umožnil mi vlastne aj reagovať. Samozrejme hyperbolizácia tu bola a zjavná, pretože ja nemôžem základné politické právo predsa len so sankciou porovnávať. Takže ten vek, ako to bolo troška zlé. Ale vy ste ma nepochopili, pán kolega. Ja som hovoril o vyhodnocovaní toho kroku. Ako diskutovalo sa pred novelou Trestného zákona o tejto otázke, ale odvtedy už uplynulo pomerne veľa rokov od tej novely. A my nevieme aký to má dopad. A ja som iba na to upozornil, že keď chcem ísť nejakým smerom, musíme mať argumenty, ktoré hovoria o dopade tej novely, ktorú predkladáme. A to mi tam chýba. Ja som nepovedal, že si neviem stotožniť s vaším návrhom. Ale vždy mám rad, keď mám argumenty prečo, ale nie argument ibaže je to v trestnom, urobme to aj v priestupkovom. To je podľa mňa málo. To mám na mysli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 9:07 - 9:08 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci, dovoľte aby som tiež teda zareagoval veľmi stručne na predkladateľa aj na spravodajcu. V podstate dalo by sa na prvý pohľad povedať, že ten návrh je logický a prečo mu nevyhovieť. Iste, len ten problém je asi troška komplikovanejší, začnem tým, že skúšali si dať predkladatelia odpoveď aj na otázku, lebo ten argument znie, však v trestnom zákone je 15 tu je 14, teraz zjednotme to. Ale prečo by sme to nemali urobiť aj naopak, máme skúsenosť, že či by nebolo lepšie naopak, zvýšiť tú hranicu v Trestnom zákone a nesledovať priestupkovým zákonom Trestný zákon. Tieto otázky sa dotýkajú vlastne celej spoločnosti a preto pri prekladaní návrhov na zmeny by bolo asi dobré najprv vedieť niečo o dopadoch a uplatňovaní toho, mne ušlo možno preto predkladatelia urobili nejakú diskusiu s orgán mi činnými v trestnom konaní s vyšetrovateľmi, možno majú ale mne chýbali v návrhu aj chýbajú mi tie analýzy. Že či je toto ten správny smer. na prvý pohľad áni, aj mne sa môže zdať, že fajn znížme, ale vieme, vieme, aký to bude mať dopad. Hovorili sme o tom s niekym odborne. Lebo predložiť ľahko návrh je samozrejme nie problém. Ale meníme zákony a zasahujeme do života spoločnosti, tie dopady by sme mali poznať. Ďakujem iba toľko.
Skryt prepis
 

12. 10. 2017 9:21 - 9:24 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani podpredsedníčka vlády, dámy a páni, dovoľte mi teda, aby som vás informoval o prerokúvaní návrhu zákona o obetiach trestných činov v rámci, vo výboroch teda Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 777 zo 6. septembra 2017 pridelila tento návrh zákona na prerokovanie jednak ústavnoprávnemu výboru, a jednak Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský bol určený ústavnoprávny výbor. Národná rada zároveň určila aj termíny na prerokovanie tohto návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh zákona obidva výbory prerokovali a odporúčali ho schváliť.
Z uznesení výborov, ako už spomínala aj pani predkladateľka, vyplýva 39 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení uvedených doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto návrhu zákona je tlač 648a, bola schválená uznesením v ústavnoprávnom výbore pod č. 292 dňa 10. októbra 2017. Týmto uznesením ma zároveň aj výbor poveril, aby som ako spravodajca na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch a Národnej rade Slovenskej republiky predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Toľko na úvod, pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 9. 2017 15:12 - 15:14 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Priznám sa, ja som, keď som počúval vystúpenie kolegu Žarnaya, tak som bol pomerne dlho presvedčený, že jeho záver bude negatívny k tomuto návrhu zákona. Pretože argumenty, ktoré odzneli, podľa môjho myslenia smerovali proti tomu, čo sa navrhuje. Na moje veľké prekvapenie, na záver som sa dozvedel, že tento návrh bude podporovať. Ale samozrejme, je to dobré právo každého z nás. Ja iba si dovolím aj v reakcii na to, čo odznelo, iba uviesť niektoré vlastné skúsenosti a niektoré fakty.
Možno by som začal tým, že pár dní pred začatím tohto školského roku, základným školám v Bratislave chýbalo 80 učiteľov a dodám, že ďalších 130 učiteľov chýbalo v stredných a materských školách. Taká je situácia v Bratislavskom kraji. Znamená to, že máme chronický nedostatok učiteľov a som presvedčený a mám informácie, že podobná situácia je aj inde.
Prečo to hovorím? Hovorím to kvôli tomu, že nemôžem súhlasiť s názorom, že hlavným dôvodom, prečo učitelia nadsluhujú, je snaha zlepšiť si svoju finančnú situáciu. Podľa mojich informácií je hlavným motívom zachovanie existencie niektorých škôl. Školy sú žalostne odkázané na dôchodcov v súčasnej situácii, žiaľ. A poviem, že, hovorím to aj na základe vlastnej rodinnej skúsenosti, pretože ja som síce učiteľ na vysokej škole, to je troška iné, ale moja mama bola učiteľkou na základnej škole a na základe opakovaných žiadostí riaditeliek nadsluhovala a učila. Učila predmet, ktorý nebol veľmi lukratívny, ale to je úplne jedno, pretože tá situácia je aj v iných predmetoch. Učila, vtedy učila slovenčinu a ruštinu. O ruštinu nebol záujem po roku 89, čomu rozumiem, ale to neni jediný prípad predmetu, kde proste tí mladí učitelia nemajú záujem. A tá situácia je teda spôsobená... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 6. 9. 2017 15:34 - 15:36 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Podpredseda Národnej rady, vážené dámy a páni, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte teda, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Treba povedať, že Národná rada svojím uznesením č. 684 zo 4. júna 2017 pridelila návrh, tento návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru. Zároveň pritom určila aj lehoty na prerokovanie tohto návrhu zákona v tomto výbore.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol tento návrh pridelený, neoznámili gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh ústavnoprávneho výboru, návrh zákona, pardon, ústavnoprávny výbor prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Ako už aj uviedla pani predkladateľkyňa, z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplynulo 19 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o všetkých hlasovať spoločne s odporúčaním tieto pozmeňujúce návrhy schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade, aby návrh zákona schválila aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu tohto zákona (tlač č. 568a) bola schválená ústavnoprávnym výborom formou uznesenia č. 241 zo 4. septembra 2017. V tomto istom uznesení ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledkoch rokovania výboru o návrhu tohto zákona a zároveň prípadne predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Toľko na úvod.
Pán podpredseda Národnej rady, skončil som, ďakujem, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 9. 2017 14:22 - 14:23 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovoľte mi, aby som sa tiež vyjadril k vystúpeniu pani kolegyne poslankyne Jurinovej.
Ako som veľmi rád, že odznelo to, čo odznelo, a veľmi oceňujem ten konštruktívny prístup, ktorý pani poslankyňa zaujala k tomuto dôležitému zákonu. Ja pevne verím, že podobne konštruktívne bude k tomu pristupovať aj celá Národná rada z jednoduchého dôvodu. Tým dôvodom je skutočnosť, že toto nie je zákon, ktorý by bol politickým zákonom. Toto je právny predpis, ktorý sa dotýka každého z nás, ale hlavne každého občana Slovenskej republiky, pretože, žiaľ, žijeme v dobe, keď nevieme, kto z občanov, kto z nás, z našich príbuzných sa môže stať obeťou trestného činu. A skutočne pravdou je, že tá ochrana tých obetí doposiaľ absentovala v takej ucelenej podobe, ako je teraz predkladaná.
Takže, samozrejme, verím, že aj tá diskusia, máte pravdu v tom, že sme v prvom čítaní, treba sa vyjadriť možno politicky k samotnému návrhu. A iste druhé čítanie bude na to, aby sa dosiahli isté zlepšenia, pokiaľ bude dohoda a pokiaľ to budú zlepšenia, ktoré pomôžu tomuto návrhu zákona. Čiže nemá význam teraz hovoriť o jednotlivých ustanoveniach.
Ale každopádne chcem na záver iba vyjadriť, že, presvedčenie, že teda celá Národná rada k tomuto zákonu pristúpi ako k zákonu, ktorý je skutočne v prospech občanov Slovenskej republiky, a chcem veriť, že sa podarí viac ako ústavnú väčšinu pre jeho prijatie.
Ďakujem ešte raz za váš konštruktívny prístup.
Skryt prepis
 

6. 9. 2017 14:08 - 14:11 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážená pani ministerka, dámy a páni, dovoľte mi, aby som teda podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona.
Návrh zákona, musím skonštatovať, po formálnoprávnej stránke spĺňa náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor bol navrhnutý ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona, ale aj z toho, čo povedala pani predkladateľka, je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Dovoľte mi stručne povedať, že osobne som veľmi rád, že sa nám dostáva tento návrh na rokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky, pretože on skutočne nielen nahrádza zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi, ale privádza, privádza do nášho právneho poriadku celý rad nových a dôležitých práv obetí trestného činu. Ale zároveň ako právnik musím konštatovať, že aj prináša, prináša nové pojmy, čo je tiež veľmi dobré, pretože vlastne už budeme mať definíciu nielen obetí trestného činu, ale aj napríklad zvlášť zraniteľných obetí druhotných alebo opakovaných viktimizácií, prípadne aj trestných činov samotného domáceho násilia.
Ako už pani ministerka spomínala, samotný návrh zákona obsahuje čl. I tohto návrhu, pretože ďalšie články novelizujú ďalšie právne predpisy. A ešte iba zopakujem, že z tohto prvého článku, rímska jedna, je azda najdôležitejší práve jeho druhý oddiel, ktorý definuje celú plejádu nových práv obetí trestného, trestných činov, čo je veľmi dôležité z môjho pohľadu v našom právnom poriadku.
Ako spravodajca navrhnutý gestorským výborom odporúčam preto, aby Národná rada sa po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam tiež vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenie gestorského výboru a lehoty na prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, predsedajúca skončil som. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6. 9. 2017 11:51 - 12:01 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážené dámy a páni, ja, samozrejme, naprosto musím súhlasiť s tým, čo povedal môj predrečník, že prerokúvame návrh zákona, alebo teda novely zákona, ktorý je pomerne veľmi komplikovaný technicky, a možno aj to je jeden z dôvodov, prečo som sa prihlásil do rozpravy.
Hlavným dôvodom totižto môjho prihlásenia je tiež predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu v mene skupiny poslancov. Chcem iba objasniť hneď teraz, že predložený pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh je návrhom, ktorý vlastne sa rodil aj na základe diskusie medzi samotným predkladateľom, teda medzi pánom podpredsedom vlády, medzi ministerstvom spravodlivosti a, samozrejme, medzi poslancami, a on vlastne tento predložený pozmeňujúci návrh, ktorý, predpokladám, že máte k dispozícii, pretože bol zverejnený na portáli, ako sa patrí, jeho hlavnou ambíciou je vlastne prispieť, samozrejme, k zjednodušenej alebo k jednoduchšej komunikácii v rámci tohto pomerne komplikovaného a zložitého systému.
Ak by som to mal veľmi zjednodušiť, predtým ako prednesiem samotný text pozmeňujúceho návrhu, rád by som iba konštatoval, že vlastne on má také tri ambície.
1. On sa snaží zjednodušiť iné doručovanie než do elektronickej schránky pre ústredné orgány štátnej správy v situácii, keď je to účelnejšie a potrebné, trebárs pri komunikácii napríklad s Národnou bankou Slovenska.
2. Druhým takým cieľom je umožniť komunikáciu medzi jednotlivými ministerstvami, zjednodušiť ju pomocou dohôd, ktoré budú možné uzatvárať.
3. A tým tretím cieľom je tiež napomôcť vlastne identifikácii verejného záujmu pri rozhodovaní stavebných úradov v súvislosti s presieťovávaním a vlastne Slovenskej republiky.
Takže dovoľte, aby som teda formálne vás oboznámil s obsahom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu skupiny poslancov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. V čl. I sa za bod 23 vkladá nový bod 24, ktorý znie:
24. V § 17 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo, ak nejde o elektronické podanie, aj iným dohodnutým spôsobom. Dohoda podľa druhej vety môže upraviť, kedy je doručenie inak, než do elektronickej schránky, považované za doručenie do vlastných rúk a ústredný orgán štátnej správy je oprávnený uzatvoriť dohodu podľa druhej vety aj v mene ostatných orgánov verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým vykonáva ústrednú štátnu správu.“
Ostatné novelizačné body sa v nadväznosti na túto zmenu prečíslujú.
Iba si dovolím upozorniť, že v texte, ktorý som prečítal, som doplnil slovo „vety“, ktorá vypadla v návrhu, ktorý máte k dispozícii. Takže to znenie bude tak, ako som ho prečítal, navrhované. Samozrejme, k odôvodneniu iba veľmi stručne budem konštatovať, že táto úprava má za cieľ vypustenie nadbytočnej požiadavky na doručovanie písomností do elektronickej schránky orgánu verejnej moci, pričom toto doručovanie je zabezpečené prostredníctvom dohody aj iným spôsobom. Potvrdzuje sa prax a odstraňujú sa pochybnosti o tom, že písomnosti doručované prostredníctvom dohody budú považované na základe dohody za doručené do vlastných rúk, pričom je na dohode určenie ďalších podrobností (napr. verifikáciu doručenia). Toľko stručne z odôvodnenia bodu 1.
Teraz bod 2:
„2. V čl. III bod 6 sa poznámka pod čiarou k odkazu 7i) vypúšťa.“
Odôvodnenie: Jedná sa o legislatívnotechnickú úpravu v nadväznosti na zmeny navrhované v spoločnej správe výborov.
3. Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, rímska pätorka teda, ktorý znie:
Čl. V
Zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších zákonov - nebudem teraz čítať všetky tie zákony, pretože je ich pomerne veľa - sa dopĺňa takto:
„§ 38 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie:
(5) Na účely zabezpečenia efektívnejšieho výkonu jednotlivých činností môžu ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy uzavrieť písomnú dohodu o spolupráci, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah vykonávanej spolupráce.“
Účinok čl. 5 sa navrhuje 1. januára 2018, čo sa primerane premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
Ostatné novelizačné články sa v nadväznosti na túto zmenu primerane prečíslujú.
Z odôvodnenia. Alebo k odôvodneniu: Navrhuje sa touto zmenou umožniť práve ministerstvám a ústredným orgánom štátnej správy využívať kapacity jedného z nich najmä v oblasti informačných technológií, ale aj ďalších rôznych obslužných činností, ktoré sú spoločné pre všetky orgány. Toľko zasa k odôvodneniu k tomuto bodu.
Teraz bod 4:
4. Doterajší text čl. VIII sa označuje ako bod, v texte čl. VIII sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 až 4, ktoré znejú, teraz citácia bod č. 2.:
2. V § 66 ods. 2 sa na konci vety pripája táto veta:
„Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.“
3. V § 66 sa za ods. 5 vkladajú nové ods. 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Na účely odseku 1 sa verejný záujem posudzuje najmä podľa toho, či
a) sieť slúži alebo má slúžiť na poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením,
b) sa sieť poskytuje alebo má poskytovať na celom území Slovenskej republiky,
c) prostredníctvom siete je alebo má byť poskytovaná verejná telefónna služba vrátane plnenia povinností podľa § 41,
d) je alebo má byť prostredníctvom siete poskytovaná univerzálna služba. e) sieť je alebo má byť prepojená podľa § 27, alebo
f) sieť je alebo má byť súčasťou siete novej generácie a napĺňať ciele národnej stratégie schválenej vládou.
(7) Ak ide o verejné siete novej generácie a ich vedenia, ktoré sú umiestnené pod zemským povrchom a ktoré sú alebo majú byť využívané podnikom, ktorý má pridelené frekvencie individuálnym povolením, poskytuje sieť na celom území Slovenskej republiky alebo napĺňa ciele národnej stratégie schválenej vládou a zároveň je prepojený s iným podnikom podľa § 27 a plní povinnosti podľa § 41, úrad na žiadosť podniku potvrdí, že existujú skutočnosti, ktoré sa posudzujú na účely ods. 1.“
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 12.
4. V § 66 ods. 10 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
K tomuto, ako som spomínal, v podstate sledujú sa dve veci. Demonštratívny výpočet oblasti okruhov, ktoré je možné na účely zákona identifikovať ako verejný záujem, pričom, samozrejme, je potrebné povedať, že nedochádza k zužovaniu oblasti, a je potrebné tiež potvrdiť, že stavebný úrad v každom konkrétnom prípade musí skúmať, či sa jedná o verejný záujem, alebo nie, čiže toto ustanovenie iba predstavuje určitý návod pre posudzovanie a konanie stavebného úradu.
Toľko stručne z odôvodnenia, nečítal som ho celé, ale myslím, že to tu ani nie je teraz v tomto momente nutné. Toľko teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Ďakujem pekne za slovo, skončil som, pán predseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 6. 2017 13:01 - 13:03 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja vo svojej krátkej faktickej chcem iba povedať, že, samozrejme, je to otázka, ktorou sa ja profesionálne zaoberám už desiatky rokov, a troška som vždy prekvapený, ja rozumiem politickému cvičeniu, že niekto si rozhodne, že bude každého polroka predkladať návrh novely ústavy a návrh novely ústavy k takejto citlivej téme.
Tu to ale pokladám skutočne za nezodpovedné a za strašne riskantné. Je jasné, že tento návrh neprejde, ale keby prešiel, tak tie dôsledky sú nevypočítateľné. Ale čo ja pokladám za neúctu k tej priamej demokracii, je práve ten pokus predložiť iba parciálne, parciálne, veľmi ľúbivé na prvý pohľad riešenie, ktoré ale v dnešnom ústavnom stave je skutočne nezodpovedné. Nemôžme hovoriť o nejakej výchove občanov k demokracii tým, že im predhodíme vlastne zníženie kvóra za situácie, keď sami nevieme ani odborníci nevedia, aké sú vlastne účinky samotného referenda, ak by bolo platné.
Čiže predložiť takýto návrh bez toho, aby sa o tom minimálne polroka diskutovali medzi odborníkmi, nie medzi politikmi, ale medzi odborníkmi, je skutočne nezodpovedné a nemôže to viesť k výsledku. Ak to prinesie politické body, možno, ale každý rozumný občan pochopí, že ten problém v referende je úplne inde, ako je samotné kvórum.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13. 6. 2017 17:23 - 17:25 hod.

Peter Kresák