Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14. 3. 2018 o 14:51 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 3. 2018 14:51 - 14:52 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No ja by som tiež rád vyjadril, že vlastne ani nie obdiv, ale teda úctu voči tomu, čo povedal pán Fecko, pretože všetci vieme, že on je odborník na tieto oblasti a každé jeho vystúpenie samozrejme má hlavu a pätu., aj keď súhlasím, že niekedy je troška obšírne. Ale tá téma je ťažká a samozrejme ja som právnik, nie som odborník v pôdohospodárstve a stretol som sa s touto problematikou už v rámci mojich rôznych predchádzajúcich pôsobení, tých skrivodlivostí je tam strašne veľa.
A práve z toho dôvodu som veľmi rád a som povďačný, že pani verejná ochrankyňa práv sa chopila tej témy, aj keď je to fakt beh na dlhé trate. Sedemnásť rokov je strašne dlho a 9-tisíc krívd je hrozné, len treba ešte povedať, že vlastne spolu tí ľudia, ktorí prišli o vlastnícke právo, to je jedna vec, ale oni boli zároveň ešte aj perzekvovaní. Čiže oni boli, vlastne boli trestaní dvakrát. A nám sa nedarí od roku ´91 tieto skrivodlivosti napraviť. A preto je asi na nás aj na parlamente, aby sme sa pozreli na tú problematiku a snažili sa s tým niečo urobiť, či už legislatívou alebo tlakom na príslušných ministrov. Takže je to téma, ktorá je veľmi živá, je otvorená, ale my nemôžme sa na to iba pozerať, máme aj niečo urobiť. A práve preto hovorím, že som veľmi povďačný pani Patakyovej, že s tým prišla, a budeme sa na to pozerať.
Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 8. 2. 2018 15:48 - 15:50 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, takže dovoľte mi, aby som ako poverený spravodajca informoval o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada svojím uznesením č. 943 zo dňa 30. novembra 2017 predložila tento návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ako gestorský bol určený práve ústavnoprávny výbor. Zároveň však Národná rada určila aj lehoty na prerokovanie tohto návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci, ktorí nie sú členmi týchto, týchto výborov a ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh prerokovali obidva výbory, ktorým bol tento návrh pridelený a odporúčali ho schváliť. Z uznesení týchto výborov vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o oboch pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne s odporúčaním tieto návrhy schváliť. Gestorský výbor tiež odporúča Národnej rade, aby tento návrh bol schválený ako celok v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto návrhu zákona je uvedená ako tlač 746a. Bola schválená v ústavnoprávnom výbore pod číslom uznesenia 337 dňa 30. januára 2018.
Týmto uznesením ma ústavnoprávny výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku prerokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Toľko teda na úvod, pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2. 2. 2018 12:16 - 12:18 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V prvom rade chcem poďakovať za korektnú diskusiu k tomu môjmu príspevku. Ja si uvedomujem, že tá problematika je komplikovaná a že je možno komplexná. Ale na druhej strane nechce sa mi veľmi, žiaľ, počúvať tie argumenty, že ale však diskutujme najprv a potom s tým niečo urobme. Nuž zmeňme stav a potom o tom diskutujme, pretože ten stav je v súčasnosti, som hlboko presvedčený, protiústavný. Čiže napravme to a potom hľadajme nejaké riešenie. Pretože tých riešení je, samozrejme, možných niekoľko. Akože dá sa rozmýšľať o prevode vlastníctva. Nakoniec sú tu obce, majú k dispozícii dane, cez ktoré môžu získať finančné prostriedky. Ale to ten človek nemá. Tam osobitne to, čo povedal kolega Krajniak, si vážim, pretože to je fakt jadro toho problému. Ja som sa to snažil naznačiť.
Možno akurát ešte jednu vec. Ja som to zabudol spomenúť v tom svojom komentári. Česká republika zdedila ten problém po rozdelení Československa rovnako. A Česká republika dokázala, tiež to chvíľu trvá, ale v roku 2009 si urobila tú právnu úpravu inak, urobila ju tak, ako ju dnes navrhuje pán minister dopravy, a nemajú s tým zásadnejší problém. Takže nebojme sa, nehľadajme stále riešenia, prečo sa niečo nedá, a nedávajme stále povinnosti iba na našich občanov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2. 2. 2018 12:03 - 12:09 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som v rámci rozpravy predniesol tiež zopár poznámok k prednesenému návrhu zákona. A moje poznámky sa budú ale týkať čl. II, teda nie samotného hlavného textu, ale budú sa dotýkať zákona o pozemných komunikáciách, ktorý sa v čl. II tento zákon tiež zmieňuje.
O čom by som chcel hovoriť? Musím povedať, že zákon o pozemných komunikáciách, ktorý mení a dopĺňa tento cestný zákon, je právnou normou, ktorá bola prijatá v roku 1961. Samozrejme, niekoľkokrát bola menená a dopĺňaná, ale tá hlavná filozofia v tomto zákone ostala.
Prečo hovorím o filozofii? Chcem iba pripomenúť, že rok ´61 bol vlastne prvého roku života Československej socialistickej republiky. Asi viete, že v roku 1960 sa prijali ústava, ústavný zákon 100/60, ktorým sa hrdo deklarovalo, že socializmus v našej krajine zvíťazil a že teda Československo bude hrdou socialistickou republikou.
Musím tak začínať, aj keď nemám rád takéto úvody, pretože môžu znieť troška politicky, ale ono to súvisí veľmi s právom. Čím? Predovšetkým tým, že viete asi určite, najmä tí starší z vás, že otázka ochrany vlastníctva v socialistickom zriadení bola veľmi, ak poviem mierne, zaujímavá. Totižto súkromné vlastníctvo nepožívalo žiadnu ochranu. Ochranu požívalo tzv. štátne a družstevné vlastníctvo.
Tento základný filozofický prístup sa prejavil aj v zákone o pozemných komunikáciách minimálne v niektorých ustanoveniach, ktorých sa teraz dotýka predmetný návrh cestného zákona. Hovorím o ustanoveniach v čl. 9 a čl. 9a zákona o pozemných komunikáciách, ktoré vládny návrh zákona - a musím povedať vládny návrh zákona, to nie je môj pozmeňovací návrh, ale prišla s tým vláda Slovenskej republiky - navrhuje vláda teda vypustiť tie ustanovenia.
Čo je na tých ustanoveniach ale také zaujímavé? Nuž predovšetkým to, že v duchu socialistického prístupu k súkromnému vlastníctvu tento zákon z roku ´61 zaviedol povinnosť pre vlastníkov nehnuteľností v obciach a mestách starať sa o majetok, ktorý patrí niekomu inému. Starať sa a niesť zodpovednosť za chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam a starať sa o ich čistotu a o odstraňovanie snehu a ďalších poškodení na týchto chodníkoch. To bola jedna povinnosť, ktorú ukladal tento zákon z roku ´61 a ktorý platí doposiaľ pre vlastníkov nehnuteľností. Naviac ale, čo je ešte podľa mňa oveľa bizarnejšie, takto zákon stanovoval aj objektívnu zodpovednosť vlastníkov nehnuteľností za škodu, ktorá vznikne na tých priľahlých chodníkoch, teda za škodu, ktorá vznikne na majetku niekoho iného.
Musím povedať, že táto koncepcia pochopiteľne v roku ´61 a v rokoch nasledujúcich bola akceptovaná, nespôsobila nikomu problémy, iba chudákom vlastníkom nehnuteľností. Poznám množstvo prípadov dôchodcov, zdravotne postihnutých ľudí, ktorí v obciach a v mestách ostali vlastníkmi nehnuteľností, nemohli ale z nich brať počas minulého režimu žiadne úžitky, ale mali povinnosť sa starať o tie chodníky. A mohol by som vám rozprávať aj z vlastnej rodiny príbehy, ako tí ľudia týmto trpeli.
Tak teraz prichádza cestný zákon s odstránením tejto skrivodlivosti a prenáša zodpovednosť za čistenie vlastného majetku na obce a mestá. K čomu ale došlo? Došlo k tomu, že v rámci rokovania hospodárskeho výboru bol podaný pozmeňujúci návrh, ktorý vypúšťa z predloženého návrhu vládneho zákona práve tieto ustanovenia. Hovorím o bodoch 72 a 73 zo spoločnej správy. Keďže som presvedčený, že týmto dvom bodom, ktoré by radi alebo ktorých cieľom je ponechať tento podľa mňa protiústavný stav, aby sme mohli o nich rozhodovať osobitne a aby sme zvážili, či chceme, aby sa tieto dva body stali ozaj súčasťou predloženého, teda spoločnej správy a aby sa stali aj súčasťou návrhu zákona, teda aby sa nevypustila zo zákona o pozemných komunikáciách táto povinnosť, ktorá je ukladaná iným než vlastníkom nehnuteľností.
Samozrejme, nechcem ísť do histórie a nechcem opakovať staré rímske, že vlastníctvo zaväzuje a že samozrejme, čo je súčasťou vlastníctva vlastníka starať sa o vec, brať z nej úžitky, pretože to je všetko postavené dnes na hlavu. Neviem, či o tom viete, či s tým máte skúsenosť, ale ak ste napríklad vlastníkom nehnuteľnosti a priľahlý chodník, o ktorý sa máte starať, chcete využiť napríklad na opravu fasády vo svojom rodinnom dome, tak napriek tomu, že máte povinnosť a objektívnu zodpovednosť starať sa o ten chodník, tak ak ho chcete využiť na opravu svojho vlastného majetku, tak musíte jednak žiadať o povolenie od obecného úradu a jednak nezriedka vám obecný úrad ešte vyrubí aj poplatok za takéto využívanie.
Čiže tá situácia právne skutočne od roku ´61 je postavená na hlavu a vládny návrh zákona, za čo ja osobitne chcem poďakovať aj pánovi ministrovi, sa snaží túto skrivodlivosť postaviť z hlavy na nohy.
Môžme to dosiahnuť, ak teda budeme hlasovať o bodoch 72 a 73 zo spoločnej správy osobitne a ak sa dokážeme zhodnúť na tom, že nevypustíme, nevypustíme tieto body, alebo teda tie články, ktorých sa tie body dotýkajú, z predloženého návrhu zákona.
Ďakujem za pozornosť, a teda predniesol som aj ten procesný návrh hlasovať osobitne o bodoch 72 a 73 z vládneho návrhu, teda zo spoločnej správy.
Ďakujem pekne. Skončil som, pán predsedajúci. Pani predsedajúca, ja sa ospravedlňujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 12. 2017 11:58 - 11:59 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No ja na rozdiel od predkladateľov sa vcelku nestotožňujem, ani dodnes som sa nestotožnil s tou skutočnosťou, že vlastne sprejerstvo má byť osobitným trestným činom. Bol som v parlamente, keď zástupcovia HZDS prvýkrát prišli s tým nápadom definovať jednu osobitnú skutkovú podstatu činnosti, ktorej obsah je v podstate poškodzovaním cudzej veci. Bol som vtedy a dodnes som presvedčený, že poškodzovanie cudzej veci obsahuje v sebe aj ten trestný čin sprejerstva. Samozrejme, teraz vlastne to jeden z predkladateľov aj povedal, že však teda zrušme to a podraďme to pod poškodzovanie cudzej veci, s tým by som ja, samozrejme, nemal problém, ale myslím, že tá hlavná otázka je tu spôsobená výška tej škody. Na to by som sa možno zameral, ale zdá sa mi byť celkom nelogické, aby pri jednom type poškodzovania cudzej veci sa výška škody definovala alebo určovala ináč ako pri inom poškodzovaní cudzej veci, tak ako sa mi zdá byť nelogické, že práve spejerstvo je osobitnou skutkovou podstatou. Pretože ja sa potom pýtam, že ak by sme išli touto logikou, tak budem mať osobitnú skutkovú podstatu, ja neviem, trestného činu zrútenia mostu, plotu susedovi alebo, alebo poškrabanie steny alebo krádež mrkvy, alebo krádež cibule. Proste všetko osobitné trestné činy, ktoré sú, samozrejme, v normálnom svete už pokryté inými skutkovými podstatami.
Čiže chcem iba povedať, že ja som nie rád a nikdy som sa nestotožnil s tou cestou, aby sa vytvárali dvojité skutkové podstaty trestných činov, ktoré pokrývajú vlastne tú istú vec, ktorou je v tomto prípade jednoznačne podľa mňa poškodzovanie cudzej veci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30. 11. 2017 16:51 - 16:53 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja možno iba krátko dovolím si pár poznámok k tomu, čo tu odznelo. Chcem povedať, že áno, iste, pán kolega Baránik, je námietka, ktorú ste tu zniesli, dá sa o nej diskutovať. Ale jedna vec tu neodznela v tejto súvislosti, predkladateľ to zvýraznil, ale asi nie tak možno, ako by to celkom mohol povedať.
Dovolím si povedať, že tie veci, ktoré sa navrhujú v tom novom znení ustanovenia zákona o exekučnom poriadku, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, komunálny odpad, výroba, rozvod tepla, to sú veci, ktoré plnia verejnoprospešný účel. A to je rozdiel medzi nimi, medzi týmito funkciami, ktoré sú bazálne. Bazálne pre fungovanie obyvateľov, pre život obyvateľov v každej obci. A to je rozdiel medzi týmito a trebárs s tými autami alebo telefónmi, tam akože, to sa samozrejme nedá porovnať a nedá sa povedať, že keď nie toto, tak by ste mohli toto aj toto. Ja si myslím, že plnenie toho verejnoprospešného účelu, že stojí za to, aby sa tieto veci zaradili.
A tiež si nedovolím ešte neupozorniť iba na to, že vlastne exekúcia je iba jedna z foriem uspokojenia pohľadávok. Existuje aj iné. A možno, keď sa práve tieto bazálne veci dostanú do tejto osobitnej ochrany, možno aj to bude nástrojom k tomu, aby vlastne sa nútil aj veriteľ, aj dlžník k tomu, alebo teda na splnenie pohľadávky, aby dochádzalo aj tým spôsobom, ktorý nepredstavuje iba samotná exekúcia.
Takže toľko som si iba dovolil na záver, ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30. 11. 2017 16:16 - 16:18 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Takže na úvod dovoľte, aby som podľa § 73 ods. zákona o rokovacom poriadku v prvom čítaní vystúpil ako spoločný spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnej stránke, po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhoval, aby tento návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali tento návrh zákona do 26. januára 2018 a gestorský výbor do 29. januára 2018.
Zo znenia návrhu zákona, ako aj z úvodného slova zástupcu predkladateľov je zrejmý účel tejto navrhovanej úpravy. Ako spravodajca navrhnutý gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a zmienených lehôt na prerokovanie zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29. 11. 2017 14:37 - 14:39 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja iba musím reagovať, pretože ja som zvyknutý na príspevky od kolegu Dostála, ktoré zvyčajne počúvam veľmi pozorne a ktoré sa dotýkajú vecnej problematiky, ktorá sa prerokúva. Ale teraz som, priznám sa, troška bol zmätený, pretože vlastne ten príspevok bol o niečom úplne inom podľa môjho názoru.
Pán kolega Dostál, tento zákon, o ktorom teraz momentálne hovoríme, neviem, či ste mali prichystané nejaké vystúpenie k inej veci, ale táto novela zákona o tlmočníkoch, znalcoch a prekladateľoch je technickou novelou, ktorá rieši technické veci, ktorá nerieši ani nemôže riešiť veci, ktoré ste vy spomínali. Ja súhlasím s problémami, ktoré ste pomenovali, a súhlasím s tým, že ich treba riešiť, ale, samozrejme, ako právnik musím povedať, že tie sa nedajú riešiť v tomto zákone. Alebo, ak by ste chceli ich riešiť, tak by ste potom možno sa mohli vyjadriť k novonavrhnutej štvrtej časti tohto zákona, ktorá rieši správne delikty a spôsob, ako je oprávnené ministerstvo ich riešiť, ak teda kritizujeme znalcov. Ale, samozrejme, syndróm týranej ženy alebo domáce násilie v tomto zákone, samozrejme, ani nie je spomenuté, čiže o tom sa vôbec nedá hovoriť.
A práve preto ja sa možno vrátim iba v tej reakcii na tie veci, ktoré si myslím, že sú veľmi pozitívne. Myslím si, že je veľmi pozitívne, že sa vlastne sprísňuje tá kontrola znaleckej činnosti práve v tej štvrtej časti, a myslím si, že je tiež veľmi pozitívne, že sa napríklad odstraňujú tie nedostatky toho zákona, ktoré tam boli a ktoré spôsobili nejasné formulácie. Mám na mysli najmä otázku vysokoškolského vzdelania, ktorá spôsobila problém, pretože nebola úplne jednotná tá formulácia s vysokoškolským zákonom a vznikali problémy, či môže niekto byť, sa pokúsiť dosiahnuť znaleckú činnosť aj po ukončení bakalárskeho, aj magisterského štúdia. Táto nepresnosť sa napríklad tiež odstraňuje v tejto novele.
Čiže bavme sa aj na tomto mieste o vecných otázkach alebo o filozofických, pretože sme pri prvom čítaní, ale nehovorme o veciach, kto... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 17:44 - 17:46 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pani ministerka, za vaše vystúpenie. Musím povedať, že ja som veľmi zvažoval, keď som si čítal návrh, pozvánku, návrh programu tejto schôdze, že sa možno prihlásim s vlastným vystúpením v rozprave z jednoduchého dôvodu, že, samozrejme, problém s výškou odmeny už bol definovaný a ten máme všetci, ktorí sme podporili program tejto schôdze, k tomu sa nebudem vyjadrovať.
Ale zamrzelo ma to z návrhu alebo z textu toho odôvodnenia, že predkladatelia obvinili ministerstvo spravodlivosti z toho, že nekonalo v minulosti a že malo konať. Ako po vojne je každý múdry, každý je generál. Ale toto pokladám za nespravodlivé, pretože, samozrejme, nebudem sa vracať k tomu, čo tu už odznelo, kedy vznikla vyhláška, ktorá upravuje zmluvné tarify pre advokátov a ich odmeny za činnosť a za ktorého ministra vznikla a, samozrejme, doteraz to fungovalo. Ale nemôžme my viniť za ľudské zlyhania právny predpis a takisto ani nie toho, kto je jeho autorom, prípadne kto zaň zodpovedá v súčasnosti. Čiže ja som pokladal tento argument za veľmi populistický a chcel som vysloviť s ním svoj nesúhlas.
Samozrejme, ja som tiež veľmi rád, že odznelo z úst pani ministerky aj to, že upozornila na to, že nedá sa všetko regulovať. Skutočne sa nedá najmä v právnych službách, tu ja som pomerne značne prekvapený z toho, že práve tí, ktorí vlastne sa hlásia k liberalizmu na jednej strane, na druhej strane tuná akosi volajú po presnej regulácii, ktorá nie je možná. Každý, kto pozná právne služby, vie, že neni právna služba jedna ako druhá, že právny poriadok je komplikovaný a že skutočne v jednom prípade tá právna služba môže vyžadovať veľmi veľké nároky, medzinárodnú časť, v druhom prípade tomu tak nemusí byť. Čiže ani tá hodnota sporu nemusí byť vždy relevantná, tak ako pani ministerka zdôraznila.
Čiže chcem povedať, že nezjednodušujme si tento problém, ale hlavne nebuďme populisti. To populistické odsudzovanie odmeny, ktorá je dnes 2,5 %... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 9:10 - 9:11 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, že pán predkladateľ vystúpil a umožnil mi vlastne aj reagovať. Samozrejme, hyperbolizácia tu bola a zjavná, pretože ja nemôžem základné politické právo predsa len so sankciou porovnávať. Takže ten vek, ako to, to bolo troška zlé.
Ale vy ste ma nepochopili, pán kolega. Ja som hovoril o vyhodnocovaní toho kroku. Ako diskutovalo sa pred novelou Trestného zákona o tejto otázke, ale odvtedy už uplynulo pomerne veľa rokov, od tej novely. A my nevieme, aký to má dopad. A ja som iba na to upozornil, že keď chceme ísť nejakým smerom, musíme mať argumenty, ktoré hovoria o dopade tej novely, ktorú predkladáme. A to mi tam chýba. Ja som nepovedal, že si neviem, že sa neviem stotožniť s vaším návrhom. Ale vždy mám rád, keď mám argumenty prečo, ale nie argument iba, že je to v trestnom, urobme to aj v priestupkovom. To je podľa mňa málo. To mám na mysli.
Skryt prepis