Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.6.2018 o 14:14 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 19.6.2018 14:14 - 14:19 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, poslanci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017.
Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017 a jeho kapitoly pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1035 z 22. mája 2018 výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Gestorskému výboru predložili výsledky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu. Výbor pre financie a rozpočet vypracoval na ich základe spoločnú správu výborov Národnej rady.
Výsledky rokovania výborov k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2017 v súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím predsedu Národnej rady, uvedený návrh prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uvedené výbory odporučili Národnej rade:
1. Schváliť návrh záverečného štátneho účtu Slovenskej republiky za rok 2017, podľa ktorého
a) podiel schodku verejnej správy Slovenskej republiky na hrubom domácom produkte v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 2010) podľa údajov zverejnených Eurostatom dňa 23. 4. 2018 dosiahol 1,04 %;
b) konsolidovaný dlh verejnej správy podľa údajov v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 2010) podľa údajov zverejneným Eurostatom dňa 23. 4. 2018 dosiahol k 31. decembru 2017 sumu 43 mld. 226 mil. eur, 43 mld. 226 mil. eur, čo predstavuje 50,9 % hrubého domáceho produktu;
c) príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na hotovostnej báze dosiahli 14 mld. eur, výdavky 15 mld. 234 mil. eur a schodok, schodok 1 celá; 1 mld. 220 mil. eur.
B. Vziať na vedomie, že schodok štátneho rozpočtu vykázaný v štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za rok 2017 vo výške 1 mld. 220 mil. eur k 31. decembru 2017 bol krytý finančnými prostriedkami získanými z predaja štátnych dlhopisov v hodnote 1 mld. 145 mil. eur a finančnými zdrojmi z čerpania vládnych úverov v celkovej hodnote 75 mil. eur.
K návrhom kapitol štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017: V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady návrh záverečných kapitol účtov prerokovali všetky výbory bez pripomienok s výnimkou
a) Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, ktorý o šiestich kapitolách nerokoval, nakoľko výbor nebol uznášaniaschopný a
b) Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, ktorý neprijal platné uznesenie ku kapitole Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Gestorský výbor uznesením č. 299 zo dňa 13. júna 2018 po prvé schválil spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, po druhé návrh Národnej rady Slovenskej republiky vysloviť súhlas, aby predseda NKÚ Slovenskej republiky Karol Mitrík uviedol stanovisko NKÚ Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017 (tlač 992). Po tretie, určil ma za spoločného spravodajcu výborov a splnomocnil ma, aby som predniesol spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a navrhol Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní.
Návrh na uznesenie slovenskej; Národnej rady Slovenskej republiky je v prílohe spoločnej správy.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.6.2018 11:33 - 11:34 hod.

Ladislav Kamenický
Ďakujem. Chcel by som pripomenúť členom výboru pre financie a rozpočet dnešné rokovanie gestorského výboru o 13.15 v miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.5.2018 11:05 - 11:06 hod.

Ladislav Kamenický
Podobne by som chcel pripomenúť členom výboru pre financie a rozpočet zasadnutie výboru o 12.00 hod. v miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 9:35 - 9:37 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, takto. Sme v prvom čítaní, čiže ja ešte stále vidím priestor na to, aby sme riešili veci. Považujem tento zákon za veľmi, veľmi závažný a odborný. Hej, čiže to nie je, poviem otvorene, ctím si to, že ste si niečo naštudovali, ale je tu, proste vo veľa veciach ste si protirečili, to, čo ste hovorili. Poviem potom, môžeme to rozobrať, že v čom. Funguje to, je tam veľa vzťahov.
Čiže bavme sa, áno, musíme sa baviť o stabilite trhu, to, čo ste povedali. Na jednej strane sú tu záujmy klienta, ktoré si ctíme a tento zákon práve aj tými odkupnými hodnotami ide, rieši určité problémy, čo sa týka napríklad odkupných, teda nejakých odkupných hodnôt, čiže nejakej tej sporivej zložky toho poistenia, ale zase to je na dlhšiu debatu. Stabilita trhu vyplýva z toho, že sú tu pokryté záujmy klienta, sprostredkovatelia musia byť vôbec motivovaní, aby to predávali, lebo oni povedia, že my to predávať nebudeme, a tým pádom budete mať, mne príde Národná banka o rok a tam budú takéto čísla, že finančný trh sa nám rozpadol, lebo sme zle nastavili tento zákon. A takisto sú tu nejaké záujmy poisťovní a podobne, čiže tie vzťahy sú veľmi zložité. A práve to je to, čo ste povedali, že keď posadíte všetkých do jednej miestnosti, nikto sa nevie dohodnúť, lebo tu sa musí skutočne nájsť optimum, aby na jednej strane sa nenarušila stabilita trhu, ale aby aj klient bol do určitej miery nejakým spôsobom chránený.
Čiže ctím si to, že ste si to snažili, ponúkam, môžme sa stretnúť aj pán Pčolinský, samozrejme, keď bude mať záujem, stretnime sa k tomuto. Ja hovorím tak, že tento prvotný návrh zákona, tiež mal som mnohé problémy s tým, že ako bol navrhnutý, teraz myslím si, že východzia pozícia je veľmi dobrá k tomuto zákonu. Ale možnože ešte nejaké úpravy by boli dobré na to, aby sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.5.2018 11:29 - 11:30 hod.

Ladislav Kamenický
Vzhľadom k tomu, že výbory, ktorým bol pridelený, pridelená na prerokovanie tlač 793, vládny návrh zákona o platových pomeroch ústavných činiteľov, prerušili rokovanie uvedeného návrhu a stále čakáme stanovisko na Ústavného súdu Slovenskej republiky, podávam návrh ako určený spravodajca, aby sme uvedený návrh zákona preložili na posledný bod tejto schôdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2018 11:24 - 11:25 hod.

Ladislav Kamenický
Chcel by som pripomenúť členom finančného výboru, že dnes máme o dvanástej hodine gestorský výbor v zasadačke výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2018 13:06 - 13:09 hod.

Ladislav Kamenický
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.3.2018 10:18 - 10:19 hod.

Ladislav Kamenický
Ďakujem pekne. Tak ako povedal pán predseda, sme gestori tohto procesu, takže zvolávam finančný výbor do miestnosti č. 31 ihneď. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.3.2018 11:32 - 11:32 hod.

Ladislav Kamenický
Ďakujem. Takisto podobne, chcem oznámiť všetkým členom výboru pre financie a rozpočet, že dnes o 13.30 sa bude konať zasadanie výboru v rokovačke finančného výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

6.2.2018 18:05 - 18:06 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2018.
Vážená pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis