Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20. 6. 2017 o 19:50 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20. 6. 2017 19:50 - 19:52 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Dovoľte len krátke záverečné slovo. Zhodnotím rozpravu.
A konštatujem, že v rozprave vystúpili piati písomne prihlásení poslanci, šiesti poslanci sa prihlásili do rozpravy ústne. To znamená, že naozaj o správu generálneho prokurátora bol zo strany pánov poslancov veľký záujem. Treba povedať, že mnohé vystúpenia boli naozaj konkrétne a vecné. Páni poslanci žiadali od pána generálneho prokurátora, aby im niektoré veci vysvetlil, ale boli sme svedkami aj vystúpení subjektívnych, útočných, znevažujúcich činnosť prokuratúry. Podľa môjho názoru správa, ktorá je predmetom rokovania, je, je komplexná, dáva ucelený prehľad o činnosti prokuratúry za rok 2016, ale tiež poukazuje na niektoré nedostatky, možno aj legislatívne úpravy, o čom koniec-koncov aj pán generálny prokurátor pri jej uvádzaní sa zmienil.
Ja len podotýkam pre všetkých, ktorí mali, mali nejakú inú predstavu o rozhodovaní prokuratúry, že prokuratúra má svoju právomoc a pôsobnosť vymedzenú v ústave a zákone o prokuratúre, a teda vo svojom konaní sa musí riadiť týmito predpismi, a nie prianím niektorých politikov, ktorí by chceli, aby rozhodnutie v mediálnych kauzách bolo také, aká je ich predstava.
A na záver naozaj by som chcela oceniť prácu prokuratúry, pán generálny prokurátor, a zaželať vám veľa úspechov pri plnení úloh, ktoré máte stanovené v zákone a vo vašom pláne úloh.
Všetko dobré!
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20. 6. 2017 14:46 - 14:47 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, pán generálny prokurátor, pán predseda, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní správy vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 576 z 25. mája tohto roku pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor. Všetky tri výbory, ktorým bola správa pridelená, správu prerokovali a odporučili Národnej rade vziať predmetnú správu na vedomie.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnej správe odporúča Národnej rade vziať správu na vedomie. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetnej správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorú máte pod tlačou 556a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 235 z 13. júna tohto roku. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 5. 2017 14:26 - 14:28 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, chcem oceniť, pán minister, že ste vystúpili v rámci rozpravy a reagovali ste aj na výhrady pani poslankyne, a ďalej čo chcem oceniť, je tá skutočnosť, že naozaj vláda aj do programového vyhlásenia si, si napísala ako úlohu, aby sa rozdiely starodôchodcov a tí, ktorí išli do dôchodku pred rokom 2003, aby im dôchodky boli vyrovnané. Skutočne je tu aj čas, aj priestor, aby sa aj medzi prvým a druhým čítaním, aby sa o týchto veciach diskutovalo a o tomto naozaj aj pred prípravou návrhu zákona, keď prišiel do Národnej rady, diskusia bola, diskusia bola so sociálnymi partnermi, takže skutočne treba oceniť, že sa našli aj peniaze, aj odvaha na to, aby sa vyrovnali tie rozdiely, ktoré vzišli z tých rozdielnych úprav, ktoré tu boli.
Takže ja som presvedčená, že dôchodcovia ocenia tieto zmeny, ktoré, pán minister, prinášate, a určite som presvedčená, že aj nejaké drobnosti, ktoré bude treba ešte v zákone vylepšiť, sa v legislatívnom procese vylepšia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5. 4. 2017 11:42 - 11:42 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len veľmi stručne by som zhodnotila rozpravu. V rozprave vystúpilo celkom 11 pánov poslancov a boli predložené dva pozmeňujúce návrhy.
Chcem uviesť ako spravodajkyňa, že stotožňujem sa so stanoviskom predkladateľa v tom, že o návrhu pani poslankyne Cigánikovej nemôžme dať hlasovať, pretože ide nad rámec splnomocňujúceho ustanovenia uvedeného v ústave.
Takže ďakujem pekne za pozornosť a o 17.00 hod. budeme o tomto uznesení hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5. 4. 2017 9:08 - 9:10 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady rozhodnutím číslo 513 zo 4. apríla 2017 pridelil návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na zrušenie čl. V a čl. VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o konaní, v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417, ktoré máte ako tlač 496, na prerokovanie len ústavnoprávnemu výboru ako gestorskému výboru.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedený návrh na prijatie uznesenia na 41. schôdzi 5. apríla, t. j. dnes a uznesením č. 186 odporúčal Národnej rade návrh na prijatie predmetného uznesenia schváliť. Toľko informácia spravodajcu.
Poprosím vás, pán podpredseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30. 3. 2017 16:02 - 16:03 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, aby som krátko zhrnula dnešnú rozpravu, ale len naozaj v počte vystúpení, pretože pani ministerka zhodnotila aj samotnú rozpravu, aj spravila závery k prerokovaným návrhom zákona.
Ja len chcem povedať, že v rozprave vystúpilo celkom 14 poslancov a k ústavnému zákonu boli predložené štyri pozmeňujúce návrhy a k zákonu k tlači 485 o Ústavnom súde boli predložené dva pozmeňujúce návrhy. Keďže pozmeňujúce návrhy boli predložené dneska, určite o 17. hodine pred tým, ako budeme o nich hlasovať, dám návrh na skrátenie lehoty.
Takže pevne verím, že aj ústavný zákon, aj zákon o Ústavnom súde a jeho postavení dneska schválime.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30. 3. 2017 9:15 - 9:18 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní návrhu ústavného zákona v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením z 28. marca 2017 rozhodla, že prerokuje návrh ústavného zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Národná rada tiež 28. marca 2017 pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor vládny návrh ústavného zákona prerokoval na 40. schôdzi 29. marca 2017, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Návrh správy výboru vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor tiež 29. marca 2017. Správa a ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh správy nezískal súhlas potrebnej väčšiny, a preto predkladám len túto informáciu. Výbor ma zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru, a určil spravodajcov mňa, pána poslanca Kresáka, pána poslanca Andreánskeho za spravodajcov výboru.

Predložím ďalej aj informáciu o prerokovaní návrhu zákona o Ústavnom súde vám na rokovanie.
Národná rada uznesením z 28. marca 2017 rozhodla, že prerokuje návrh zákona s krátenom legislatívnom konaní. Národná rada tiež 28. marca 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili k predmetnému návrhu zákona v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval na 40. schôdzi 29. marca 2017 a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z tohto uznesenia ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť.
Správa Ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 29. marca tohto roku. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru, a určil spravodajcov Národnej rady Janu Laššákovú, Petra Kresáka a Ladislava Andreánskeho za spravodajcov výboru.
Poprosím vás, pán predsedajúci, otvorte k obidvom návrhom rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29. 3. 2017 18:27 - 18:29 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja, pán poslanec, sa vyjadrím len k jednej časti vášho vystúpenia a musím povedať, že ste použili veľmi zlý príklad na ospravedlnenie súkromných letov pána prezidenta. A dôrazne sa musím ohradiť voči vášmu porovnaniu letu do Petrohradu so súkromnými letmi pána prezidenta. Bola som poverená viesť delegáciu Národnej rady do Ruskej federácie. Boli sme teda na riadnej pracovnej ceste s programom a so záverečnou správou. Neboli sme ani na výlete, ani hrať golf.
Keďže sa vydávate za čestného človeka, bolo by čestné, aby ste odsúdili konanie pána prezidenta a vyzvali ho, aby nezneužíval letku ministerstva vnútra na súkromné účely. To by som považovala naozaj za čestné. A skutočne si myslím, že takéto porovnanie nebolo na mieste.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

28. 3. 2017 20:24 - 20:39 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V spoločnej rozprave k tlači 483 a 485 vystúpilo celkom 21 poslancov a nebol, ale nebol podaný žiaden procedurálny návrh, preto prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje vlády návrh ústavného zákona (tlač 483) v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 146, za 112, proti 7, zdržalo sa 27 poslancov. (Potlesk.)

Konštatujem, že Národná rada sa rozhodla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Nech sa páči.

Laššáková, Jana, poslankyňa NR SR
Teraz prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý zároveň určuje ako gestorský výbor s tým, aby ústavnoprávny výbor prerokoval návrh ústavného zákona ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 146 poslancov, za 132, proti 9, 5 sa zdržali.
Konštatujem, že uznesenie sme schválili.

Teraz vás prosím, aby ste uviedli hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu (tlač 485). Nech sa páči.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, tlač 485.)

Laššáková, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje vládny návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28. 3. 2017 17:48 - 17:48 hod.

Jana Laššáková
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, dávam návrh, aby Národná rada rozhodla o tom, že o tomto bode programu budeme rokovať aj po 19.00 hod. vrátane hlasovania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis