Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.10.2018 o 23:44 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 23:44 - 23:52 hod.

Róbert Madej
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 21:27 - 21:28 hod.

Róbert Madej
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 21:22 - 21:25 hod.

Róbert Madej
 

Vystúpenie 23.10.2018 20:44 - 20:46 hod.

Róbert Madej
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 18:17 - 18:19 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne všetkým predrečníkom. Budem sa snažiť čo najstručnejšie na všetkých. Pokiaľ ide o pána poslanca Dostála ja som veľmi spokojný. Ja som vysvetľoval, odôvodnil všetko. Ak vy nie ste spokojný, berme to ako subjektívne názory oboch strán. Budem reagovať na pána poslanca Dostála a pána poslanca Kresáka. Tie dvojičky sú len východiskom toho, keď sme tvorili ten pozmeňujúci návrh. Pamätáte si tie pochybnosti, ktoré vznikli, keď prezident Slovenskej republiky vymenoval sudkyňu Laššákovú a sudcu Mamojku. Že bola odborná diskusia, že či môže vzhľadom na to, že boli rôzne uprázdnené miesta, voľba sa mala vykonať oddelene. To je jediný leitmotív, prečo urobiť s touto vecou poriadok.
Pán poslanec Baránik, vy ste negovali, nehnevajte sa, Benátsku komisiu. Ja by som si to nikdy nevolil. Vlastne, keď vám vyhovuje jej rozhodnutie, tak ju velebíte a keď vám nevyhovuje, tak Benátska komisia sú nikto. A už príznačné bolo vlastne citovať prezidenta Slovenskej republiky, že ľutuje, že sa na ňu obrátil. Ja neľutujem, aj keby som nebol spokojný s jej rozhodnutím, pretože sú tam najväčší odborníci z Európskej únie, Európy v oblasti ústavného práva a práva ako takého. Takže myslím si, že máme sa my od nich čo učiť.
Pani poslankyňa Remišová, stretnutí bolo veľa, aj u pána prezidenta. Otvorene hovorím. Predložil som pozmeňujúci návrh na ústavnoprávnom výbore, nikto mi to nemôže poprieť. Legislatíva sa vyvíja. Pán poslanec Vašečka, nesúhlasím s vami, že rovina politická. My sme v ústavnoprávnej rovine a nič iné nemôžem povedať len to, že nesúhlasím s vami. Ja budem v tejto veci hovoriť, čo najodbornejšie ako sa len dá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 18:05 - 18:06 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
uchádzači, ktorí získali najviac hlasov; čl. 84 ods. 3 sa nepoužije. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bod 2, teda v čl. 134 ods. 3 sa slovo "vymenovaný" nahrádza slovami "zvolený alebo vymenovaný" a slovo "vymenovaný" a slovo "vymenovaná" sa nahrádza slovami "zvolená alebo vymenovaná".
3. V čl. I sa za bod 2. vkladá nový bod 3., ktorý znie: ,,3. Čl. 135 znie: "Čl. 135 Na čele ústavného súdu je jeho predseda, ktorého zastupuje podpredseda. Predsedu a podpredsedu volí zo sudcov ústavného súdu plénum ústavného súdu, ktorý má obsadené všetky miesta sudcov.".". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Po 4. V čl. I sa za bod 4. vkladá nový bod 5., ktorý znie: ,,5. Čl. 139 znie: "Čl. 139 Ak sa sudca ústavného súdu vzdá svojej funkcie sudcu ústavného súdu alebo ak je odvolaný, Národná rada Slovenskej republiky postupuje podľa čl. 134.".". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vážená pani predsedajúca, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 17:50 - 18:06 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, kolegovia, dámy a páni, vzhľadom k tomu, že moje vystúpenie už bolo niekoľkokrát odhlásené nechcem vás dnes sklamať a dovolím si uviesť niekoľko slov v prvom rade na úvod. Po vypočutí doterajšej rozpravy človeku sa nechce veľmi odborne priznám sa hovoriť ale zostanem a budem sa vždy snažiť byť v odbornom tóne, pretože momentálne som doteraz počul len príliš veľa politiky na rozdiel od toho, že zabúdame dámy a páni na to podstatné. To prečo sme tu, je dôsledok sporu Národnej rady Slovenskej republiky a prezidenta Slovenskej republiky. Mal som tú česť zastupovať Národnú radu pred Benátskou komisiou a musím povedať, že vo februári 2017 približne to bol tento mesiac, veľmi nešťastnejšie profesor Mazák zástupca prezidenta z Benátok keď benátska komisia prijala stanovisko a v ňom uvedené odporúčania,ktoré tiež podnietili návrh zákona, ktorý predložil pán minister. Príčina prečo sme tu bol spor prezidenta a Národnej rady a neochota prezidenta dodržať niektoré jeho povinnosti, ktoré následne vyplynuli aj z nálezov Ústavného súdu. Benácka komisia dala .....

===
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 17:50 - 18:06 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, kolegovia, dámy a páni, vzhľadom k tomu, že moje vystúpenie už bolo niekoľkokrát odhlásené nechcem vás dnes sklamať a dovolím si uviesť niekoľko slov v prvom rade na úvod. Po vypočutí doterajšej rozpravy človeku sa nechce veľmi odborne priznám sa hovoriť ale zostanem a budem sa vždy snažiť byť v odbornom tóne, pretože momentálne som doteraz počul len príliš veľa politiky na rozdiel od toho, že zabúdame dámy a páni na to podstatné. To prečo sme tu, je dôsledok sporu Národnej rady Slovenskej republiky a prezidenta Slovenskej republiky. Mal som tú česť zastupovať Národnú radu pred Benátskou komisiou a musím povedať, že vo februári 2017 približne to bol tento mesiac, veľmi nešťastnejšie profesor Mazák zástupca prezidenta z Benátok keď benátska komisia prijala stanovisko a v ňom uvedené odporúčania,ktoré tiež podnietili návrh zákona, ktorý predložil pán minister. Príčina prečo sme tu bol spor prezidenta a Národnej rady a neochota prezidenta dodržať niektoré jeho povinnosti, ktoré následne vyplynuli aj z nálezov Ústavného súdu. Benácka komisia dala .....

===
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2018 15:10 - 15:20 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som k tomuto bodu možno trošku neštandardne v krátkosti vystúpil vzhľadom na poznatky ústavnoprávneho výboru vo vzťahu k procesným častiam zákona o sociálnom poistení a vychádzajúc z poznatkov, podnetov, ktoré sa nám na ústavnoprávny výbor od klientov Sociálnej poisťovne dostávajú.
V § 212 ods. 4 a ods. 5 sú uvedené ustanovenia, osobitné ustanovenia mimo rámca zákona o správnom konaní, keďže tu sa uplatňuje osobitný predpis, kde sa upravuje osobitné doručovanie rozhodnutí Sociálnej poisťovne adresátom týchto rozhodnutí. Problém nastáva v tom, dámy a páni, že tak ako sme to mali donedávna vo všeobecnom predpise o správnom konaní, kde tiež kolegovia, členovia ústavnoprávneho predpisu (pozn. red.: správne má byť – "výboru") v obdobnom duchu tento predpis sa snažili zmeniť, tak aj v tomto všeobecný predpis, zákon o správnom konaní, tak, správny poriadok, pardon, tak aj v tomto osobitnom predpise ustanovenie o doručovaní znejú tak, že v prípade, keď je doručované rozhodnutie Sociálnej poisťovne adresátovi tohto rozhodnutia, tak sa považuje rozhodnutie za doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte a to aj v prípade, ak sa adresát o tejto zásielke nedozvie. To je v poriadku. Keď Sociálna poisťovňa doručuje či už do poštovej schránky, prípadne do osobitného poštového priečinka, teda do P. O. Boxu.
Problém však nastáva v tom, dámy a páni, že všeobecné poštové podmienky doručovania sú založené na tom, že adresátovi sa zásielka uloží na pošte a dá sa mu žltý lístok, poznáte ho určite všetci, s osemnásť dňovou lehotou na to, aby si rozhodnutie prevzal. Keď poštový doručovateľ doručuje rozhodnutie, tak v takom prípade sa považuje za doručené, aj keď si ho prevezme a aj keď si ho neprevezme na tretí deň od uloženia zásielky na pošte. Ale predstavte si, že pošta má 18 dní na to, aby uložila zásielku a adresát si ju môže aj na osemnásty deň prevziať. Predstavte si, že je niekto na dovolenke dvojtýždňovej. Sú to objektívne dôvody, pre ktoré si môžte až po dvoch týždňoch prevziať zásielku, ktorú vám dáva správny orgán, posiela. No, a čuduj sa svete, rozhodnutie sa považuje za doručené, aj keď si ho vy prevezmete v posledný deň poštovej lehoty, rozhodnutie sa podľa osobitného predpisu, v tomto prípade § 212 ods. 4 a 5, považuje za doručené na tretí deň.
Počítajme, dámy a páni, spolu. Ak na prvý deň je pošta, poštová zásielka doručovaná a súčasne v ten deň alebo nasledujúci uložená na pošte, tretím dňom od uloženia na pošte sa považuje za doručenú. Vy si ju prevezmete na osemnásty deň, ale už pred pätnástimi dňami sa považuje fikcia doručenia, a to aj v prípade, keď dôjde k fyzickému doručeniu. Ak na tretí deň sa považuje zásielka za doručenú, vy máte pätnásť dní na to, aby ste podali opravný prostriedok, a vyberiete si zásielku na osemnásty deň. V ten deň, ako si ju vyberiete, vám uplynie lehota na podanie opravného prostriedku. Inými slovami, vy si prečítate list a v ten deň musíte podať opravný prostriedok.
Ja pevne verím, že pozmeňovací návrh, ktorý týmto odôvodňujem a neskôr ho doslovne prečítam, je dostatočne priaznivý pre adresátov rozhodnutí Sociálnej poisťovne a postupne budeme s kolegami z ústavnoprávneho výboru ďalšie osobitné právne predpisy meniť priaznivo tak, aby mohol adresát rozhodnutia využiť plnú lehotu v prípade samozrejme, že si zásielku fyzicky prevezme. Inými slovami, fikcia doručenia v prípade, keď si fyzicky prevezme zásielku, nie je dôvodná a týmto ju chceme vypustiť.
Rád by som ešte možno dal jeden podnet do budúcnosti, ktorý sa nám tiež z hľadiska podnetov spája. Od roku 2015 je Sociálna poisťovňa, parafrázujem, nehovorím úplne presne, povinná oznamovať vznik poistenia, preddavky určovať, výšku a akékoľvek tieto zmeny. Urobili sme dobre, pre adresátov zo strany Sociálnej poisťovne urobíme ľuďom servis, ktorý sa patrí, keďže ten štát na druhej strane požaduje od nich finančné prostriedky vo forme poistného. Problém máme a ja absolútne akceptujem, že niekedy má problém aj Sociálna poisťovňa s tým, že údaje z osobitných registrov, a teraz hovorím za oblasť justície, dostane neskoro. Napríklad 2005, od 2015 funguje takéto povinné oznamovanie a Sociálna poisťovňa objektívne, neobjektívne dostane z ministerstva spravodlivosti až v roku 2017 zoznam osôb podnikajúcich podľa osobitného predpisu. Vymyslím si, znalci, tlmočníci, prekladatelia, mediátori. Je ich veľa, je ich rôzne. A predstavte si, že v takýchto prípadoch si Sociálna poisťovňa splní povinnosť oznámiť vznik poistenia s dvojročným oneskorením. Následne na to, keďže na druhej strane poistenie vzniká ex lege, zo zákona, nie z oznámenia Sociálnej poisťovne o tom, že vznikla, vzniká zo zákona, sa tí ľudia dozvedia s jeden a polročným omeškaním, že poistenie vzniklo a že sú dlžní. Vznikne už veľký dlh na sociálnom poistení, na odvodoch, ktorý by ináč asi možno ani nevznikol, keby o tom vedeli, že poistenie vzniklo. Ale na druhej strane neznalosť zákona neospravedlňuje. Sami majú vedieť, že poistenie vzniklo, keďže sú zapísaní v osobitnom registri, podnikajú podľa osobitného predpisu. Ale my im máme robiť ten servis, od 2015 oznamovať. To znamená, nehnevajte sa na mňa, musím povedať, že som medzi dvoma mlynskými kolesami. Pretože oznamovacia povinnosť Sociálnej poisťovne je jedna vec, nemá konštitutívne účinky vzniku poistenia, ale je to nejaká zákonná povinnosť Sociálnej poisťovne. Na druhej strane keď toto nie je splnené, ex lege poistenie vzniká, tí ľudia sa to možno aj svojím nedopatrením dozvedia neskoro, ale zistia dosť neskoro, že sú dlžní. Nie je tam možnosť reparácie späť, to znamená, spätného odhlásenia. Napríklad v takých osobitných prípadoch, keď si Sociálna poisťovňa vďaka iným subjektom, vďaka iným subjektom a teraz hovorím aj do rezortu justície, s oneskorením splní svoju povinnosť.
Je to možno ďalší podnet, ktorý nemám ambíciu riešiť týmto pozmeňujúcim návrhom, ktorý som dal len k doručovaniu. To považujem za veľmi problematické, pokiaľ ja dostanem rozhodnutie a dnes mi uplynie lehota, ja nestihnem napísať odvolanie. Ale chcem len veľmi pekne poprosiť, aby ste sa skúsili zaoberať tým konfliktom dvoch právnych úprav, kde vzniká na jednej strane povinnosť Sociálnej poisťovne oznamovať, na druhej strane tí ľudia sa to nedozvedia, hoci by znalí zákona mali vedieť, že im sociálne poistenie vzniklo. Potom načo im robíme servis?
Určite, určite by potom aspoň právny predpis mohol dovoľovať, povoliť možnosť odhlásiť sa spätne, hoci ten benefit, že majú dlhšiu dobu poistenia nespochybňujem. To znamená, že pracujú a šetria si na dôchodok. To je len tak na margo do budúcej legislatívnej činnosti aj ministerstva, Sociálnej poisťovne a v rámci vašej spolupráce. Toľko.
Dovoľte mi najprv prečítať odôvodnenie, následne oznámim prečítanie doslovné pozmeňovacieho návrhu. Navrhujeme teda zosúladiť právnu úpravu doručovania písomností Sociálnou poisťovňou s všeobecno-právnou úpravou doručovania v správnom konaní. Je nedôvodné, aby v prípade doručenia zásielky adresátovi po tom, ako bola zásielka uložená na pošte a prevzatá kedykoľvek v lehote 18 dní, platila namiesto skutočného termínu doručenia fikcia doručenia tretí deň po uložení zásielky. Uvedená prax spôsobuje nedôvodné skrátenie lehoty na podanie opravného prostriedku adresátom rozhodnutí Sociálnej poisťovne. Navrhuje sa, aby v prípade doručenia zásielky adresátovi platil skutočný deň doručenia zásielky a nie zákonná fikcia.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som predniesol týmto pozmeňujúci návrh.
V čl. I sa za doterajší bod 67 vkladajú nové body 68 a 69, ktoré znejú: "68. V § 212 ods. 4 sa slová "do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty" nahrádzajú slovami "počas uloženia na pošte, deň vrátenia nedoručenej písomnosti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne".
69. V § 212 ods. 5 sa slová "do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty" nahrádzajú slovami "počas odbernej lehoty, deň vrátenia nedoručenej zásielky organizačnej zložke Sociálnej poisťovne"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhované body 68 a 69 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019. Navrhované zmeny sa teda premietnu...
===== aj v čl. IV o účinnosti. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2018 15:10 - 15:20 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som k tomuto bodu možno trošku neštandardne v krátkosti vystúpil vzhľadom na poznatky ústavnoprávneho výboru vo vzťahu k procesným častiam zákona o sociálnom poistení a vychádzajúc z poznatkov, podnetov, ktoré sa nám na ústavnoprávny výbor od klientov Sociálnej poisťovne dostávajú.
V § 212 ods. 4 a ods. 5 sú uvedené ustanovenia, osobitné ustanovenia mimo rámca zákona o správnom konaní, keďže tu sa uplatňuje osobitný predpis, kde sa upravuje osobitné doručovanie rozhodnutí Sociálnej poisťovne adresátom týchto rozhodnutí. Problém nastáva v tom, dámy a páni, že tak ako sme to mali donedávna vo všeobecnom predpise o správnom konaní, kde tiež kolegovia, členovia ústavnoprávneho predpisu (pozn. red.: správne má byť – "výboru") v obdobnom duchu tento predpis sa snažili zmeniť, tak aj v tomto všeobecný predpis, zákon o správnom konaní, tak, správny poriadok, pardon, tak aj v tomto osobitnom predpise ustanovenie o doručovaní znejú tak, že v prípade, keď je doručované rozhodnutie Sociálnej poisťovne adresátovi tohto rozhodnutia, tak sa považuje rozhodnutie za doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte a to aj v prípade, ak sa adresát o tejto zásielke nedozvie. To je v poriadku. Keď Sociálna poisťovňa doručuje či už do poštovej schránky, prípadne do osobitného poštového priečinka, teda do P. O. Boxu.
Problém však nastáva v tom, dámy a páni, že všeobecné poštové podmienky doručovania sú založené na tom, že adresátovi sa zásielka uloží na pošte a dá sa mu žltý lístok, poznáte ho určite všetci, s osemnásť dňovou lehotou na to, aby si rozhodnutie prevzal. Keď poštový doručovateľ doručuje rozhodnutie, tak v takom prípade sa považuje za doručené, aj keď si ho prevezme a aj keď si ho neprevezme na tretí deň od uloženia zásielky na pošte. Ale predstavte si, že pošta má 18 dní na to, aby uložila zásielku a adresát si ju môže aj na osemnásty deň prevziať. Predstavte si, že je niekto na dovolenke dvojtýždňovej. Sú to objektívne dôvody, pre ktoré si môžte až po dvoch týždňoch prevziať zásielku, ktorú vám dáva správny orgán, posiela. No, a čuduj sa svete, rozhodnutie sa považuje za doručené, aj keď si ho vy prevezmete v posledný deň poštovej lehoty, rozhodnutie sa podľa osobitného predpisu, v tomto prípade § 212 ods. 4 a 5, považuje za doručené na tretí deň.
Počítajme, dámy a páni, spolu. Ak na prvý deň je pošta, poštová zásielka doručovaná a súčasne v ten deň alebo nasledujúci uložená na pošte, tretím dňom od uloženia na pošte sa považuje za doručenú. Vy si ju prevezmete na osemnásty deň, ale už pred pätnástimi dňami sa považuje fikcia doručenia, a to aj v prípade, keď dôjde k fyzickému doručeniu. Ak na tretí deň sa považuje zásielka za doručenú, vy máte pätnásť dní na to, aby ste podali opravný prostriedok, a vyberiete si zásielku na osemnásty deň. V ten deň, ako si ju vyberiete, vám uplynie lehota na podanie opravného prostriedku. Inými slovami, vy si prečítate list a v ten deň musíte podať opravný prostriedok.
Ja pevne verím, že pozmeňovací návrh, ktorý týmto odôvodňujem a neskôr ho doslovne prečítam, je dostatočne priaznivý pre adresátov rozhodnutí Sociálnej poisťovne a postupne budeme s kolegami z ústavnoprávneho výboru ďalšie osobitné právne predpisy meniť priaznivo tak, aby mohol adresát rozhodnutia využiť plnú lehotu v prípade samozrejme, že si zásielku fyzicky prevezme. Inými slovami, fikcia doručenia v prípade, keď si fyzicky prevezme zásielku, nie je dôvodná a týmto ju chceme vypustiť.
Rád by som ešte možno dal jeden podnet do budúcnosti, ktorý sa nám tiež z hľadiska podnetov spája. Od roku 2015 je Sociálna poisťovňa, parafrázujem, nehovorím úplne presne, povinná oznamovať vznik poistenia, preddavky určovať, výšku a akékoľvek tieto zmeny. Urobili sme dobre, pre adresátov zo strany Sociálnej poisťovne urobíme ľuďom servis, ktorý sa patrí, keďže ten štát na druhej strane požaduje od nich finančné prostriedky vo forme poistného. Problém máme a ja absolútne akceptujem, že niekedy má problém aj Sociálna poisťovňa s tým, že údaje z osobitných registrov, a teraz hovorím za oblasť justície, dostane neskoro. Napríklad 2005, od 2015 funguje takéto povinné oznamovanie a Sociálna poisťovňa objektívne, neobjektívne dostane z ministerstva spravodlivosti až v roku 2017 zoznam osôb podnikajúcich podľa osobitného predpisu. Vymyslím si, znalci, tlmočníci, prekladatelia, mediátori. Je ich veľa, je ich rôzne. A predstavte si, že v takýchto prípadoch si Sociálna poisťovňa splní povinnosť oznámiť vznik poistenia s dvojročným oneskorením. Následne na to, keďže na druhej strane poistenie vzniká ex lege, zo zákona, nie z oznámenia Sociálnej poisťovne o tom, že vznikla, vzniká zo zákona, sa tí ľudia dozvedia s jeden a polročným omeškaním, že poistenie vzniklo a že sú dlžní. Vznikne už veľký dlh na sociálnom poistení, na odvodoch, ktorý by ináč asi možno ani nevznikol, keby o tom vedeli, že poistenie vzniklo. Ale na druhej strane neznalosť zákona neospravedlňuje. Sami majú vedieť, že poistenie vzniklo, keďže sú zapísaní v osobitnom registri, podnikajú podľa osobitného predpisu. Ale my im máme robiť ten servis, od 2015 oznamovať. To znamená, nehnevajte sa na mňa, musím povedať, že som medzi dvoma mlynskými kolesami. Pretože oznamovacia povinnosť Sociálnej poisťovne je jedna vec, nemá konštitutívne účinky vzniku poistenia, ale je to nejaká zákonná povinnosť Sociálnej poisťovne. Na druhej strane keď toto nie je splnené, ex lege poistenie vzniká, tí ľudia sa to možno aj svojím nedopatrením dozvedia neskoro, ale zistia dosť neskoro, že sú dlžní. Nie je tam možnosť reparácie späť, to znamená, spätného odhlásenia. Napríklad v takých osobitných prípadoch, keď si Sociálna poisťovňa vďaka iným subjektom, vďaka iným subjektom a teraz hovorím aj do rezortu justície, s oneskorením splní svoju povinnosť.
Je to možno ďalší podnet, ktorý nemám ambíciu riešiť týmto pozmeňujúcim návrhom, ktorý som dal len k doručovaniu. To považujem za veľmi problematické, pokiaľ ja dostanem rozhodnutie a dnes mi uplynie lehota, ja nestihnem napísať odvolanie. Ale chcem len veľmi pekne poprosiť, aby ste sa skúsili zaoberať tým konfliktom dvoch právnych úprav, kde vzniká na jednej strane povinnosť Sociálnej poisťovne oznamovať, na druhej strane tí ľudia sa to nedozvedia, hoci by znalí zákona mali vedieť, že im sociálne poistenie vzniklo. Potom načo im robíme servis?
Určite, určite by potom aspoň právny predpis mohol dovoľovať, povoliť možnosť odhlásiť sa spätne, hoci ten benefit, že majú dlhšiu dobu poistenia nespochybňujem. To znamená, že pracujú a šetria si na dôchodok. To je len tak na margo do budúcej legislatívnej činnosti aj ministerstva, Sociálnej poisťovne a v rámci vašej spolupráce. Toľko.
Dovoľte mi najprv prečítať odôvodnenie, následne oznámim prečítanie doslovné pozmeňovacieho návrhu. Navrhujeme teda zosúladiť právnu úpravu doručovania písomností Sociálnou poisťovňou s všeobecno-právnou úpravou doručovania v správnom konaní. Je nedôvodné, aby v prípade doručenia zásielky adresátovi po tom, ako bola zásielka uložená na pošte a prevzatá kedykoľvek v lehote 18 dní, platila namiesto skutočného termínu doručenia fikcia doručenia tretí deň po uložení zásielky. Uvedená prax spôsobuje nedôvodné skrátenie lehoty na podanie opravného prostriedku adresátom rozhodnutí Sociálnej poisťovne. Navrhuje sa, aby v prípade doručenia zásielky adresátovi platil skutočný deň doručenia zásielky a nie zákonná fikcia.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som predniesol týmto pozmeňujúci návrh.
V čl. I sa za doterajší bod 67 vkladajú nové body 68 a 69, ktoré znejú: "68. V § 212 ods. 4 sa slová "do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty" nahrádzajú slovami "počas uloženia na pošte, deň vrátenia nedoručenej písomnosti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne".
69. V § 212 ods. 5 sa slová "do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty" nahrádzajú slovami "počas odbernej lehoty, deň vrátenia nedoručenej zásielky organizačnej zložke Sociálnej poisťovne"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhované body 68 a 69 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019. Navrhované zmeny sa teda premietnu...
===== aj v čl. IV o účinnosti. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis