Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.2.2019 o 11:21 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.2.2019 11:21 - 11:21 hod.

Róbert Madej
Ďakujem pekne. Ja pripomínam schôdzu ústavnoprávneho výboru o 13.30 hod.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 30.1.2019 11:15 - 11:15 hod.

Róbert Madej

95.

Ďakujem veľmi pekne. Rád by som pripomenul členom ústavnoprávneho výboru, že je zvolaná schôdza nadnes na 12.00, a súčasne ubezpečil, že jediným bodom programu je vládny návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.1.2019 13:13 - 13:14 hod.

Róbert Madej
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi najprv formulovať procedurálny návrh. Navrhujem rokovanie o bode 7, ktoré bolo pôvodne navrhnuté na stredu 30. januára 2019, presunúť na stredu 6. februára 2019 o 14.00.
Odôvodnenie: vzhľadom k tomu, že vznikli procedurálne a právne otázky o ďalšom postupe, je potrebné, aby sme mali dostatočný časový priestor tieto otázky vyriešiť. Streda 6. februára 2019 o 14.00. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2018 12:06 - 12:06 hod.

Róbert Madej
Ďakujem pekne. Rád by som pripomenul členom ústavnoprávneho výboru, že sa bude konať schôdza ústavnoprávneho výboru dnes o 13.00 hod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

24.10.2018 0:05 - 0:11 hod.

Róbert Madej
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, ak si všimnete, ja som čítal z fotokópie, ja som odovzdal asi pred dvoma hodinami ten pozmeňovací návrh, takže pokiaľ ide o mňa ako predkladateľa, buďte si istý, že ja som ho v predstihu, a mohli ste si ho vypočuť a nájsť prípadne aj skopírovaný.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 23:44 - 23:52 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, legislatívny život je niekedy prekvapivý, ale vzhľadom k tomu aj, ako ohlásil pán minister spravodlivosti, ako uviedol pán minister spravodlivosti, tak či tak by bolo potrebné v zákone o Ústavnom súde vystúpiť, pretože museli sme sa pripraviť na všetky varianty pri prerokovávaní tohto zákona s ohľadom na to, ako môže prejsť a neprejsť ústavný zákon, ktorý mení ústavu.
Boli varianty, ako ste videli, že bude schválené pôvodné znenie návrhu ústavného zákona, tak ako predložila vláda, že bude pozmeňovací návrh schválený či už môj, alebo kolegov Baránikov, ale aj kolegov, alebo nebude schválená novela ústavy vôbec. Preto boli a museli byť z našej strany vypodpisované pripravené pozmeňovacie návrhy v troch variantoch a to je ten dôvod, pre ktorý musím vystúpiť, pretože vládny návrh zákona o Ústavnom súde predpokladá zmeny na absolútnu väčšinu hlasov, a táto zmena novelou ústavy schválená nebola, takže to je, dámy a páni, aby ste pochopili, prvý a najzákladnejší dôvod, pre ktorý si týmto dovolím vystúpiť, aby sme zosúladili vládny návrh zákona o Ústavnom súde so stavom de constitutione lata, teda tak, ako právna úprava je súčasne upravená, a menená nebude. Súčasne, súčasne v zásade, v zásade týmto ste počuli odôvodnenie k celému pozmeňovaciemu a doplňujúcemu návrhu označeným ako celkom číslicou 3, ktorý má celkový počet 6 novelizačných bodov, ktoré neskôr, neskôr odôvodním.
Dámy a páni, dovolím si ešte predložiť a odôvodniť pozmeňovací návrh označený pod číslicou č. 2. Tie, ktoré ste mali uvedené, ten pozmeňovací návrh s číslicou 1, ten nepredkladám, pretože ten mal nadväzovať na schválený pozmeňovací návrh.
Pokiaľ ide o pozmeňovací návrh označený číslicou 2, má celkovo 3 body. Začnem od konca.
Tretí bod je najdôležitejší, pretože by som si vám chcel dovoliť vás upriamiť na lehoty, ktoré touto cestou, tak ako je pôvodný vládny návrh zákona, by mohli byť problémy pri procese voľby. Ak by sme chceli zachovať 15-dňovú lehotu teraz, a tá bude, budú mať kandidáti v prípade decembrovej voľby ešte v decembri na schôdzi naozaj relatívne krátky čas na prihlásenie sa, nejakých 10 dní. Musíte to, prosím, zobrať na vedomie a musia to zobrať na vedomie aj záujemcovia, ktorí budú chcieť kandidovať. Ale ak by sa mala vykonať opakovaná voľba podľa aktuálneho ústavného stavu, pardon, nová voľba, a tá by sa mala realizovať v závere januára až decembra, januára až februára, bola by tam lehota na zverejnenie podkladov, materiálov o záujemcoch 45 dní a zoberte si, že práve kvôli tomu, kvôli tomu ten tretí pozmeňovací návrh uvádza, aby sme stihli prípadne ešte jednu voľbu na januárovo-februárovej schôdzi, aby sme naplnili Ústavný súd podľa súčasného ústavného stavu, tak v takomto prípade je potrebné uviesť, že v prechodnom ustanovení 15-dňová lehota zverejnenia, zverejnenia informácií o kandidátoch platí aj, aj na všetky uprázdnené miesta v roku 2019 a na všetky voľby, ktoré sa týkajú týchto miest.
Pokiaľ ide o prvý bod pozmeňovacieho návrhu označeného ako celok s č. 2, uvádzam, že dostatočné kapacitné možnosti budú absolútne našou prioritou, zostáva audiovizuálny prenos. Budeme sa, budeme určite hľadať miestnosť podľa možností kancelárie, na toto, chcem poprosiť, nie je potrebný zákon, ide o veľmi vážnu zmenu, z ktorej, z ktorej máme, naozaj pri ktorej máme rešpekt, takže ale nepovažujem za potrebné, aby kapacitné možnosti boli riešené priamo v zákone.
A dovolím si vám, ešte vás poprosiť o ešte o jeden pozmeňovací návrh podporu, a to v tom zmysle, aby sme, aby sme nevykonávali žrebovanie v..., počas vypočutia kandidátov. Ja si myslím, že poslanci Národnej rady by mali byť dostatočne kvalifikovaní, ktorí sú členmi výboru a ktorí majú právo prísť na výbor, aby kládli kvalifikované otázky kandidátom, a nejaké prvky žrebovania v zastupiteľskej demokracii a systéme našich orgánov Národnej rady sú nóvum, ktoré veľmi podľa môjho názoru nepatria.
Z tohto dôvodu si dovolím predložiť tieto pozmeňovacie návrhy, druhý a tretí, o každom prosím hlasovať en bloc a teraz mi, pán predsedajúci, dovoľte, aby som pozmeňovacie návrhy v krátkosti prečítal.
Pozmeňovací návrh číslo..., označený ako celok č. 2 k vládnemu návrhu zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1061).
1. V čl. III sa vypúšťa bod 3.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. III bod 6 znie:
6. § 116a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Zo schôdze ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos.
3. V čl. III v bode 7 sa slová „prvej voľbe kandidátov na sudcu ústavného súdu“ nahrádzajú slovami „voľbe sudcov ústavného súdu“ a za slovo 2018 sa vkladajú slová „na voľné miesta sudcov ústavného súdu uvoľnené v roku 2019“.
Toľko pozmeňovací návrh, ktorý som označil číslicou 2.
Dovoľte mi, aby som prečítal pozmeňovací návrh, ktorý som označil číslicou 3:
1. V čl. I sa vypúšťa § 14 ods. 3.
Nasledujúci odsek sa primerane prečísluje.
2. V čl. I § 19 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo na základe disciplinárneho rozhodnutia podľa čl. 134 ods. 4 ústavy“.
3. V čl. I § 19 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo disciplinárne rozhodnutie podľa čl. 134 ods. 4 ústavy“.
4. V čl. III sa vypúšťa bod 1.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. IV sa vypúšťajú body 1 až 5.
6. ČIánok VIII sa vypúšťa.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Dámy a páni, vzhľadom na predložený pozmeňujúci návrh navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie bod 3 správy ústavnoprávneho výboru.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 21:27 - 21:28 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, vážený pán predseda Národnej rady, podpredsedovia, dámy a páni, už bolo asi vysvetlené tej situácie dosť, vzhľadom k tomu ale predsa musím odôvodnenie ešte predtým, ako veľmi jednoducho a rýchlo prečítam pozmeňovací návrh. Navrhujeme teda, dámy a páni (ruch v sále a zaznievanie gongu), aj zmeniť prechodné ustanovenie v súlade s tým, ako Národná rada hlasovala o zmene účinnosti ústavy, novely ústavy ako takej. Musí s tým počítať aj prechodné ustanovenie, a to k 15. novembru.
Inými slovami, vážený pán predseda Národnej rady, pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som týmto prečítal pozmeňovací návrh k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v opakovanom druhom čítaní (tlač 1060):
V čl. I bod. 8 čl. 154g sa slová „1. novembrom“ nahrádzajú slovami „15. novembrom“.
Toľko môj pozmeňovací návrh.
Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 21:22 - 21:25 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne aj za strpenie, ja by som chcel vysvetliť opakovane, čo sa stalo, a okrem toho dať návrh podľa zákona o rokovacom poriadku.
V prvom rade, dámy a páni, pôvodne novela ústavy bola navrhnutá s účinnosťou 1. novembra 2018. V spoločnej správe ústavnoprávneho výboru ste mali body 2 a 3. Bod 2 menil prechodné ustanovenie s tým, že počítal prechodné ustanovenie so zmenou účinnosti 15. november. Bod 3 spoločnej správy menil účinnosť ústavy k 15. novembru. V hlasovaní stalo sa to, čo sa stalo, samozrejme, nikto si to navzájom nemôžme vyčítať, pretože hlasovania môžu tak dopadnúť. Hlasovaním sa zmenila účinnosť novely ústavy k 15. novembru, ale nezmenili sa prechodné ustanovenia. Práve kvôli tomu, že nebolo to spoločné hlasovanie, vyňal to pán poslanec Baránik a ten bod 2 by ostal neschválený. Právna úprava, právna úprava, právna úprava nepripúšťa, aby prechodné ustanovenie počítalo so zmenou právnej úpravy od 1. novembra a účinnosť novely ústavy 15. novembra, preto sme sa tu dneska trošku zdržali, ale verím, že si to nemôžme navzájom vyčítať nikto, lebo je to výsledok hlasovania.
Dámy a páni, s ohľadom na uvedené, pretože je potrebné vecne zmeniť novelu ústavy, a to v časti prechodného ustanovenia, dovoľte mi, aby som týmto navrhol návrh najmenej 30 poslancov, písomne sú podpísaní 36, a to návrh na opakovanie druhého čítania k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1060).
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladá návrh na opakovanie druhého čítania o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1060).
Navrhujeme predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že uvedený návrh zákona prerokuje len na schôdzi Národnej rady, § 85 ods. 4, písm. c), a to ihneď.
Ďakujem veľmi pekne.
Poprosím o hlasovanie bez rozpravy a odovzdávam písomný návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.10.2018 20:44 - 20:46 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy a páni, presne na to je určené tretie čítanie. Ja by som si chcel dovoliť informovať vás, že s ohľadom na hlasovanie, za ktoré iste treba aj poďakovať, ale pri jednom bode spoločnej správy, je to bod 2, nebol schválený. Bod, ktorý vyňal pán poslanec Baránik. Bod 2 a bod 3 súvisia. Ten vecný je bod 3, posúva účinnosť novely ústavy na 15. novembra v čl. II, ale bod 2 nadväzuje na to v čl. I bode 8 v paragrafe, pardon, v čl. I bode 8 čl. 154g, kde taktiež nadväzuje táto právna úprava, a toto schválené nebolo.
Takže dovolím si upozorniť na túto vec legislatívnotechnického charakteru, o ktorej by sme prípadne mali hlasovať, ale, ale na to by malo byť a dávam procedurálny návrh na krátko prerušené, prerušené tretie čítanie, aby mohol byť pripravený pozmeňovací návrh, aby v prípade, ak schváli Národná rada novelu ústavy... (Reakcia z pléna.) To, pani poslankyňa, to je účinnosť, to sa poslanci rozhodli, nikto iný. Rozdelil sa bod 2 a 3, ktoré s účinnosťou spolu súvisia, pánom poslancom Baránikom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, nemáte slovo.

Madej, Róbert, poslanec NR SR
To znamená, my za to nemôžeme, nikto z nás. Niekedy takéto hlasovanie vyjde a v tomto, v tomto, v tomto, v tomto musím upozorniť... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, nemáte slovo, nevyrušujte. Už bolo dosť, pani poslankyňa Blahová.

Madej Róbert, poslanec NR SR
... aby bola vykonateľná novela ústavy, na veľmi krátky čas prerušiť rokovanie a umožniť legislatívnotechnickú zmenu navrhnúť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 18:17 - 18:19 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne všetkým predrečníkom. Budem sa snažiť čo najstručnejšie na všetkých. Pokiaľ ide o pána poslanca Dostála, ja som veľmi spokojný. Ja som vysvetľoval, odôvodnil všetko. Ak vy nie ste spokojný, berme to ako subjektívne názory oboch strán.
Budem reagovať na pána poslanca Dostála a pána poslanca Kresáka. Tie dvojičky sú len východiskom z toho, keď sme tvorili ten pozmeňovací návrh. Pamätáte si tie pochybnosti, ktoré vznikli, keď prezident Slovenskej republiky vymenoval sudkyňu Laššákovú a sudcu Mamojku, že boli bola odborná diskusia, že či môže vzhľadom na to, že boli rôzne uprázdnené miesta, voľba sa mala vykonať oddelene. To je jediný leitmotív, prečo urobiť, urobiť s touto vecou poriadok.
Pán poslanec Baránik, vy ste negovali, nehnevajte sa, Benátsku komisiu. Ja by som si to nikdy nedovolil. Vlastne keď vám vyhovuje jej rozhodnutie, tak ju velebíte, a keď vám nevyhovuje, tak Benátska komisia sú nikto. A už príznačné bolo vlastne citovať prezidenta Slovenskej republiky, že ľutuje, že sa na ňu obrátil. Ja neľutujem, aj keby som nebol spokojný s jej rozhodnutím, pretože sú tam najväčší odborníci z Európskej únie, Európy v oblasti ústavného práva a práva ako takého. Takže myslím si, že, myslím si, že máme sa my od nich čo učiť.
Pani poslankyňa Remišová, stretnutí bolo veľa, aj u pána prezidenta. Otvorene hovorím, predložil som pozmeňujúci návrh na ústavnoprávnom výbore, nikto mi to nemôže poprieť. Legislatíva sa vyvíja.
Pán poslanec Vašečka, nesúhlasím s vami, že rovina politická. My sme v ústavnoprávnej rovine a nič iné nemôžem povedať len to, že nesúhlasím s vami. Ja budem v tejto veci hovoriť, čo najodbornejšie, ako sa len dá.
Skryt prepis