Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

17.10.2018 o 19:11 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 17.10.2018 19:11 - 19:13 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1156. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1209 z 1.októbra 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní. Prosím pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2018 17:53 - 17:53 hod.

Magdaléna Kuciaňová
Pán predsedajúci, poprosím vás o opravu hlasovania pri tlači 1098. Vykázalo mi zariadenie, že som „nehlasovala“, ale hlasovala som „proti“. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2018 18:51 - 19:00 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani kolegyňa, vážení páni kolegovia, vážený pán kolega Dostál, nedozviete sa odo mňa, kto predkladal, sú tu šiesti predkladatelia a dôvod iste nie je ten, o ktorom hovoríte vy a už vôbec nie práve ohavná vražda dvoch mladých ľudí. To majte na pamäti a na zreteli.
Účelom tejto novely Trestného poriadku, a budem hovoriť skôr z praktického hľadiska, ale veľmi stručne, aby som vás jednak nezdržiavala, ale ak budete mať záujem, dokážem s vami na túto tému rozprávať ako advokátka. Účelom tejto novely Trestného poriadku je posilniť predovšetkým vlastnú rozhodovaciu činnosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov pri rozhodovaní o anonymných podaniach, čo významne súvisí so skutočnými a reálnymi trestnými oznámeniami, ktorým je potrebné venovať nielen čas a priestor, ale i sústredenú pozornosť a tak prispieť k očiste spoločnosti. O to ide predovšetkým všetkým nám, aj vám, aj mne.
Nie je, pravda, možné súhlasiť s názorom, že ide o nástroj zakrývania trestnej činnosti či korupcie, ba práve naopak. Táto novela účinne prispeje k jej odhaľovaniu, k vyšetreniu, k postaveniu páchateľa pred súd za predpokladu uvedenia ale pravdivých skutočností v podaniach odosielateľa.
Ak požadujeme od orgánov činných v trestnom konaní dôsledne postupovať v súlade so zákonmi, je nevyhnutné v prípade, ak máme vedomosť o páchaní trestnej činnosti alebo spáchaní trestnej činnosti napomôcť a napomáhať im k splneniu si ich zákonných povinností podaním trestného oznámenia alebo iného podania, ktorých primárnym znakom bude ich pravdivosť, úplnosť, overiteľnosť totožnosti odosielateľa.
Nie je namieste, pán kolega, ani tvrdenie, že anonymné podania, napríklad že je tu obava o život alebo zdravie, majetok alebo zo straty zamestnania, ako to mnohí tvrdia a nakoniec aj naše médiá to veľmi laxne ponúkali v posledných, v posledných dňoch, pretože tu existuje účinná právna úprava na ochranu fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o a o zmene a doplnení niektorých zákonov. To je na ochranu oznamovateľov tak písomne podávajúcich anonymy, ako aj oznamovateľov, ktorí prídu a oznámia orgánom činným v trestnom konaní, o čo ide, a tam nemôžu požiadať o to, aby mali ochranu, aby im tá ochrana bola zabezpečená. To isté platí, samozrejme, aj pre toho, kto takéto podanie dáva tým, že to pošle, len teda odosielateľovi.
Paragraf 62 Trestného poriadku vo svojom druhom odseku upravuje postup orgánu činného v trestnom konaní pri podaní oznámenia v ústnej forme do zápisnice. Podľa dotknutého paragrafu, ak sa oznámenie o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin, podáva ústne, treba oznamovateľa poučiť o zodpovednosti za uvedenie vedome nepravdivých údajov vrátane následkov krivého obvinenia, o možnosti a podmienkach poskytnutia ochrany pred neoprávneným postihom, či už v pracovno-právnom vzťahu a podľa osobitného predpisu, vypočuť o okolnostiach, za ktorých bol čin spáchaný, o osobných pomeroch toho, na koho sa oznámenie podáva, o dôkazoch, o výške škody a iných následkoch, ktoré boli spôsobené trestným činom. A ak je oznamovateľ súčasne aj poškodeným alebo je splnomocnencom, musí sa vypočuť aj o tom, čo žiada, aby súd rozhodol o jeho nároku na náhradu škody v trestnom konaní. Výsluch osoby, ktorá podáva oznámenie, sa má vykonať tak, aby sa získali tie najpravdivejšie, najobjektívnejšie podklady pre ďalšie konanie.
Pri anonymnom písomnom podaní alebo pri písomnom podaní, ktoré obsahuje nepravdivé, neúplné a neoveriteľné údaje o totožnosti odosielateľa, neexistuje možnosť orgánu činného v trestnom konaní odosielateľa poučiť o zodpovednosti za uvedenie vedome nepravdivých údajov vrátane následkov krivého obvinenia, poučiť ho o možnosti a podmienkach poskytnutia ochrany pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu podľa osobitného predpisu a vypočuť ho o okolnostiach, za ktorých bol čin spáchaný a osobných pomerov toho, koho, na koho to oznámenie sa podáva, o dôkazoch a výške škody a iných následkoch, ktoré boli spôsobené trestným činom. Rovnako ak je odosielateľ napríklad poškodeným, nemôže byť vypočutý o tom, čo žiada, aby súd rozhodol o jeho prípadnom nároku na náhradu škody v trestnom konaní, čo je primárne v záujme poškodeného.
Pokúsim sa, pretože čas beží, skrátiť a len to najpodstatnejšie vari v závere.
Viete, ono aj v civilnom procese existuje, ak niekto urobí podanie, a je, to nejde o to, či je anonymné, alebo neanonymné, v tomto prípade ani neexistuje tá možnosť, lebo to nie je trestné konanie, existuje možnosť, že aj v civilnom konaní je povinný ten, kto podanie podáva nezrozumiteľné, neúplné, nepresné, že ho súd vyzve, aby to doplnil. Takže analogicky je to možné aj a môžme to aplikovať aj pre trestné konanie. Takže v súčasnosti ak je podané písomné anonymné trestné oznámenie a orgán činný v trestnom konaní zistí, že je potrebné ho doplniť, on v podstate nemôže naplniť literu zákona Trestného poriadku, pretože nemôže v podstate ani oznámiť oznamovateľovi alebo odosielateľovi, ako naložil orgán činný v trestnom konaní s takýmto anonymným podaním a potom, samozrejme, že sa tvrdí, že sa všetko zametie pod koberec.
Takže veľmi stručne, veľmi kratučko, táto, táto, toto konanie, alebo, respektíve títo, títo oznamovatelia či odosielatelia anonymných podaní by si mali byť vedomí toho, že nie je možné, nie je možné im dať odpoveď a nie je možné potom ďalej pokračovať a konať tak, aby bola spokojná aj jedna strana, aj druhá strana, teda aby sa, aby bolo dané zadosť takým oznámeniam, ktoré môžu často byť veľmi škodlivé. A nakoniec aj pripomeňme len príkladmo, možno pre vás to bol nekonkrétny príklad alebo nie najšťastlivejší príklad, ale určite to, čo povedal aj pán kolega Jarjabek. Po tomto nastáva akýsi hon na čarodejnice, akýsi lov, lov na zajacov. A práve preto je tá možnosť, aby orgány činné v trestnom konaní pokračovali a zisťovali aj, nie je problém aj napriek tomu, že sa upustí, ale tá možnosť v rámci Trestného poriadku tu zostáva.
Takže neberme to tak, že by sme išli vedome niečo mariť alebo niečo zakrývať, alebo, bohchráň, chrániť aj korupciu. Tak toto ani predkladatelia na mysli nemajú, ani to nie je ich cieľom. Takže ak, neviem, ale môžme, samozrejme, že je krátkosť času, ja by som vám toho povedala ďaleko viac, ale pre krátkosť času som to naozaj zhrnula len do toho najpodstatnejšieho. Pokiaľ, ešte raz opakujem, keď chcete debatovať, môžme.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 9:15 - 9:17 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani kolegynka, ja ostávam v nemom úžase a rozmýšľam nad tým, či vôbec vy ste dôsledne a pozorne si tento zákon preštudovali a pochopili jeho podstatu. Tomáš Baťa bol veľký podnikateľ, veľký človek a už dávno predtým si uvedomil, že sociálna politika a starostlivosť o svojich zamestnancov je prioritou číslo jeden. Aj dnešný zákon, ktorý my predkladáme, je začiatkom toho celého procesu, ako ešte okrem sociálnych ďalších iných výhod je potrebné pomôcť zamestnancom, ale nielen zamestnancom, ale aj dôchodcom, deťom, rodinám, jednoducho v celom balíku. My sa zužujeme len na to, že ideme čosi prikazovať, že štát ide prikazovať. To vôbec nie je pravda. Lebo štát ponúka aj ďalšie benefity, bonusy. Ponúka odpustenie dane, alebo ako to chcete nazvať, alebo aj odvodové povinnosti. To je tá protislužba, zjednodušene povedané.
A nedá mi, aby som predsa len v závere neodcitovala veľkého Tomáša Baťu, ktorý takto zhodnotil prácu svojho otca: Keď som mal 20 rokov, myslel som si, že môj otec je idiot. Keď som mal 30 rokov, sem-tam som si myslel, že má celkom pravdu. Keď som mal 40 rokov, tak som si myslel, že to bol celkom múdry chlap. A keď som mal 50 rokov, povedal som si, keby tu tak bol a poradil mi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 12:00 - 12:02 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani kolegyňa, ja si nesmierne vážim to vaše vystúpenie z každého uhla pohľadu, len treba mať jedno na pamäti a na zreteli, že zákon je niečo, čo nie je nemenné. Už aj keď sa to stalo, ale je tu vôľa, je tu snaha. Nechcem reagovať na pani predsedníčku, lebo sa to nedá, výboru, ale musím ju spomenúť vo vzťahu aj k vám, že je to aj vďaka nej, že mnohé veci, mnohé podnety, inšpiratívne podnety práve aj v rámci tohto zákona o sociálnych službách sú zapracované aj na základe podnetov, ktoré prichádzajú nielen zo strany koalície, ale je to samozrejme, že predkladané koaličnými poslancami a hlavne mimovládky, že tam majú, majú ten svoj podiel, ktorý upozornili. Ja som skôr očakávala od vás, že mi poviete, ktoré konkrétne jasličky, zariadenia boli zatvorené a práve z týchto dôvodov, ale už povedzme konkrétne dôvody, aby to nebolo len v teoretickej rovine. Takže oceňujem, ďakujem, ale zároveň ešte raz zdôrazňujem a opakujem, zákon je čosi, čo je živé a je menné. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 9:40 - 9:41 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som naozaj len malú podporu, pán kolega, na podporu tvojej rozpravy, v ktorej si vyslovil myšlienky, či áno alebo nie, či voliť riaditeľa, generálneho riaditeľa RTVS cez zbor voliteľov alebo cez poslancov Národnej rady. Máš svoj názor v tom a ja osobne ľudsky aj napriek tomu, že to nie je moja téma, ktorej by som sa venovala, osobne ľudsky sa domnievam, že naozaj, generálny riaditeľ RTVS musí byť volený na základe prísnejších profesionálnych kritérií, že to musí, že mal by to byť človek nielen rozhľadený, ale predovšetkým človek ako uznávaná osobnosť s rešpektom, autoritou a samozrejme, že mu nesmie chýbať profesionálna história. Takže z môjho pohľadu osobne sa domnievam, že veľmi citlivo je treba zvažovať, či, či zbor voliteľov, kde sa nám môže dostať napríklad aj zamestnanec, ktorý sa zúčastní takéhoto vypočutia. Budúceho generálneho riaditeľa treba naozaj veľmi citlivo zvažovať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 9:29 - 9:30 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený kolega Karol Farkašovský, nedá mi, aby som neocenila pružnosť, s akou sa realizoval poslanecký prieskum, aj to, ako rýchlo sa podarilo uviesť zistené odporúčania do legislatívnej praxe. Je to veľmi dobrý príklad poslaneckej práce, ak sa dá prispieť k vyriešeniu problému či problémov, ktoré prináša dennodenná prax, ale aj samotný život. Ja som presvedčená, že inštitút poslaneckého prieskumu tu má v práci poslanca svoje opodstatnenie, sama som sa zúčastnila poslaneckého prieskumu cez výbor pre sociálne veci a viem, ako to chodí, čo to obnáša v samotnej praxi. Je pravdou, že niektoré poslanecké prieskumy i závery vyžadujú ďaleko širšiu celospoločenskú diskusiu tak na úrovni laickej, ale predovšetkým odbornej.
No a práve z týchto dôvodov by sme všetci mali využívať tento inštitút, využívať ho častejšie pre zlepšenie činnosti na každom úseku spoločnosti, či už je to úsek hospodársky, ekonomický, sociálny, zdravotný, kultúry, školstva atď., kde to nie je v súlade jednak s pravidlami, prijatými zásadami, ale predovšetkým so zákonom, jeho zákonnosťou. Práve preto ďakujem veľmi pekne za tak vzorový poslanecký prieskum.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.6.2018 17:01 - 17:02 hod.

Magdaléna Kuciaňová
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, poprosím o opravu. Pri hlasovaní č. 28, tlač 946, pri hlasovaní o zákone ako celku som hlasovala "za", ale zariadenie mi vykázalo "N". Ďakujem veľmi pekne za porozumenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2018 12:58 - 13:10 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážená kolegyňa, vážení kolegovia, ja len veľmi stručne a prejdem hneď k odôvodneniu pozmeňujúcemu návrhu.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Karola Farkašovského a Magdalény Kuciaňovej k vládnemu návrhu zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 870).
Systematicky a plánovite vykonávané činnosti v rámci štátnej štatistiky, analýza a vyhodnotenie údajov, ktorých výstupom sú štatistické informácie nielen regionálneho, celoštátneho i európskeho charakteru, má nadrezortné postavenie, ktoré možno hodnotiť ako verejný záujem na kvalitne a efektívne fungujúcom štatistickom vyhodnocovaní. Návrh explicitne pomenúva tento charakter štátnej štatistiky.
Ďalej sa navrhuje upresnenie určitých pojmov v súvislosti s ochranou osobných údajov, ktoré sú súčasťou štatistických údajov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je osobitným druhom štatistického zisťovania, ktoré je súčasťou štátnej štatistiky. Navrhuje sa pomenovať priame prepojenie s verejným záujmom, ktorý má v tomto prípade široké presahy do celoeurópskej štatistickej siete. Otvára sa zároveň cesta k aktívnejšiemu využívaniu administratívnych zdrojov, ktoré má odbremeniť občanov a iné subjekty od administratívnej záťaže pri sčítaní.
Nové ustanovenie § 30a jasne prepája požiadavky ochrany osobných údajov v rámci štatistických údajov s pravidlami podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Návrh zákona ustanovuje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a v súlade s GDPR, teda Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, štyri výnimky v prípade štátnej štatistiky týkajúce sa a) práva na prístup k osobným údajom, b) práva na opravu uvedených osobných údajov, c) možnosti obmedzenia spracúvania osobných údajov, d) práva namietať spracúvanie osobných údajov.
Tieto výnimky je potrebné formulovať v osobitnom zákone upravujúcom štátnu štatistiku.
A teraz, ak mi dovolíte, prejdem ku konkrétnym ustanoveniam k zmenám.
Vládny návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto: Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie: "Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 90/2008 Z. z., zákona č. 55/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona 326/2014 Z. z. a zákona č. 272/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V ustanovení § 2 písm. a) sa slová "systematicky a plánovite vykonávané činnosti" nahrádzajú slovami "systematické a plánovité činnosti vykonávané vo verejnom záujme".
2. V ustanovení § 2 písm. e) znie: "e) štatistickým údajom je údaj o skúmaných javoch a skutočnostiach získaný štatistickým zisťovaním alebo z administratívnych zdrojov na štatistické účely podľa tohto zákona,".
3. V ustanovení § 2 písm. f) znie: "f) dôverným štatistickým údajom je štatistický údaj, ktorý umožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu spravodajskej jednotky, pričom
1. za priamu identifikáciu sa považuje jednoznačná identifikácia spravodajskej jednotky, najmä podľa názvu, obchodného mena, adresy sídla, identifikačného čísla organizácie (ďalej len "identifikačné číslo"), podľa osobných údajov fyzickej osoby podľa osobitného predpisu, podľa iného verejne dostupného identifikátora alebo podľa kombinácie týchto údajov,
2. za nepriamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky s využitím iných štatistických údajov, ako sú uvedené v prvom bode,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie: "§ 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
4. V ustanovení § 13 sa ods. 3 dopĺňa písm. k), ktoré znie: "k) iné údaje potrebné na výkon štátnej štatistiky, európskej štatistiky alebo na prípravu a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov.".
5. Ustanovenie § 15 vrátane nadpisu znie: "§ 15 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
1. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len "sčítanie obyvateľov") je osobitným druhom štatistického zisťovania vykonávaným úradom, ktoré je súčasťou štátnej štatistiky a ktorého obsah, rozsah a spôsob vykonania upravuje osobitný predpis.
2. Za účelom prípravy a vykonania sčítania obyvateľov úrad využíva aj údaje z administratívnych zdrojov podľa § 13.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie: "Napríklad zákon č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
6. V ustanovení § 30 sa vypúšťa odsek 7.
7. Za ustanovenie § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 30a Spracúvanie osobných údajov
1. Ak je súčasťou dôverných štatistických údajov osobný údaj fyzickej osoby, úrad alebo iný orgán tvoriaci národný štatistický systém (ďalej len "povinná osoba") postupuje pri jeho spracúvaní podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak.
2. Ak dotknutá osoba uplatní právo na prístup k osobným údajom podľa osobitného predpisu, povinná osoba poskytne dotknutej osobe len informáciu o účele spracúvania osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané povinnou osobou len na štatistický účel podľa tohto zákona a ak je možné túto informáciu poskytnúť bez nutnosti vynaložiť neprimeraný čas a úsilie povinnej osoby; to neplatí, ak povinná osoba spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.
3. Ak dotknutá osoba uplatní právo na opravu osobných údajov podľa osobitného predpisu, ktoré poskytla povinnej osobe v rámci štatistického zisťovania, povinná osoba vykoná opravu len, ak v čase doručenia oznámenia o uplatnení tohto práva nebol zber údajov v rámci príslušného štatistického zisťovania ukončený a ak je možné túto opravu vykonať bez nutnosti vynaložiť neprimeraný čas a úsilie povinnej osoby; to neplatí, ak povinná osoba spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.
V prípade, ak bol osobný údaj poskytnutý úradu z administratívnych zdrojov, dotknutá osoba môže uplatniť právo na opravu osobných údajov podľa osobitného predpisu len u osoby, ktorá osobný údaj poskytla úradu podľa ustanovenia § 13, o čom úrad dotknutú osobu informuje, ak je možné túto informáciu poskytnúť bez nutnosti vynaložiť neprimeraný čas a úsilie povinnej osoby. Úrad nevykonáva opravu takto poskytnutých osobných údajov v prípade uplatnenia práva podľa predchádzajúcej vety.
5. Ak dotknutá osoba uplatní právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa osobitného predpisu, povinná osoba obmedzí spracúvanie týchto údajov dotknutej osoby len v rozsahu, v akom sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona. Obmedzenie spracúvania osobných údajov na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona u osoby, ktorá má povinnosť poskytnúť údaje z administratívnych zdrojov podľa ustanovenia § 13, nebráni tejto osobe plniť povinnosti podľa § 13.
(6) Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie osobných údajov podľa osobitného predpisu nemožno uplatniť, ak sú osobné údaje spracúvané povinnou osobou na štatistický účel podľa tohto zákona; to neplatí, ak povinná osoba spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 10d znejú:
10) ustanovenie § 6 a následne zákona č. 18/2018 Z. z.
10a) ustanovenie § 21 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016).
10b) ustanovenie § 22 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 16 nariadenia EÚ 2016/679.
10c) ustanovenie § 24 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 18 nariadenia EÚ 2016/679.
10d) ustanovenie § 27 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 21 nariadenia Európskej únie 2016/679.".
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Novozaložený čl. V nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 15:15 - 15:18 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 817).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1022 z 6. februára 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 817) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva 23 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 23 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 102 z 13. marca 2018.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis