Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28. 11. 2017 o 15:01 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28. 11. 2017 15:01 - 15:03 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s ustanovením v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 762. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 786 z 10. novembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 16:29 - 16:36 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, prichádzam rovnako s pozmeňovacím návrhom a musím v úvode vysloviť aj poďakovanie a potešenie. Pán minister, viem aj poďakovať za tú prácu, ktorá bola odvedená na ministerstve práce, sociálnych vecí v rámci medzirezortného pripomienkového konania, a následne potom ešte stále sme spoločne s predsedníčkou výboru Alenou Bašistovou veľmi citlivo a pozorne počúvali podnety, ktoré prichádzali od ostatných zúčastnených strán, ktoré majú čo-to hovoriť práve k tomuto zákonu a k tejto novele zákona 448 z roku 2008. Môj pozmeňovací návrh, ktorý predkladáme spoločne, Alena Bašistová, Magdaléna Kuciaňová, Jana Vaľová a Edita Pfundtner je stručnejší, ale o to dôležitejší, už aj s poukazom na to, že ide o prechodné ustanovenie.
Novela definuje právne podmienky určenia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. V novele zákona je finančný príspevok označený ako finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a tento bude ministerstvo poskytovať zariadeniam tak, ako ste už počuli aj z úst pána ministra Richtera. Ale zopakujem, aby nám bolo všetkým jasnejšie, pretože tak, jak počúvam, tak počúvam, ale poniektoré vystúpenia, ako keby sme si nevedeli nájsť miesto a kompetencie, kto áno a kto nie, čo môžu VÚC-ka, čo môžu obce a čo môže ministerstvo, a potom to uvádza, uvádza do nejakých pochybností a zbytočných neistôt. Takže sú to zariadenia podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a denný stacionár. Pre každý vyššie vymenovaný druh sociálnej služby je v zákone vymedzený stupeň odkázanosti pre fyzické osoby, respektíve prijímateľov sociálnej služby a tu je treba sa tiež pozastaviť a povedať a pripomenúť, o aké stupne v ktorom zariadení ide. Zariadenie podporovaného bývania – stupne 2 až 6, zariadenie pre seniorov – stupne 4 až 6, zariadenie opatrovateľskej služby – stupne 2 až 6, rehabilitačné stredisko – stupne 2 až 6, domov sociálnych služieb – stupne 5 až 6, v prípade nevidiacej osoby – 3 až 6, špecializované zariadenie – stupne 5 až 6, denný stacionár – stupne 3 až 6. Navrhovaným pozmeňovacím návrhom bude zabezpečená previazanosť na prechodné ustanovenia v súčasnosti platnom znení zákona, najmä s poukazom, a tie ustanovenia iste vám citovať nebudem, ale ide o ustanovenie § 106 ods. 5, ods. 6, § 110 písm. c), § 110 písm. l).
Po prijatí tohto pozmeňovacieho návrhu bude možné spolufinancovať sociálnu službu v zariadeniach podmienených odkázanosťou, a to v zariadení teda podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenia, denný stacionár, z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a to tak, že bude poskytovaný finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou pre neverejných poskytovateľov, ustanovenie § 78a, obciam, ustanovenie § 71 písm. o) ods. 6, ktoré zriadili vyššie uvedené druhy sociálnych služieb, a aj pre prijímateľov sociálnej služby, na ktorých sa vzťahujú v súčasnosti prechodné ustanovenia, teda nedosahujú zákonom stanovené stupne odkázanosti, nemajú priznaný stupeň odkázanosti, alebo majú priznaný stupeň odkázanosti nižší, než je ustanovený platnou právnou úpravou pre príslušný druh sociálnej služby v zariadení.
Verím, vážené kolegyne, kolegovia, že aj tento návrh nájde oporu v pléne a že ho podporíte.
A teraz mi dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Aleny Bašistovej, Magdalény Kuciaňovej, Jany Vaľovej a Edity Pfundtner k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448 z roku 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 663.
V čl. I bode 198 sa ustanovenie § 110ac dopĺňa odsekom 11, ktorý znie: "(11) Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení podmienenom odkázanosťou k 31. decembru 2017 a ktorý nemá priznaný stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení alebo má priznaný nižší stupeň odkázanosti, ako je ustanovená podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení, sa na účely určenia výšky finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a § 78a považuje za prijímateľa sociálnej služby s najnižším stupňom odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení.".
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16. 6. 2017 11:27 - 11:35 hod.

Magdaléna Kuciaňová
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Termín bude budúci týždeň v utorok o 11.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 5. 2017 9:32 - 9:32 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, mňa vždy veľmi teší, keď vystupujete a hovoríte, lebo skutočne, ako to všetci hovoria doposiaľ, veľmi zanietene a odborne sa vyjadrujete k danej téme. Je dobré, že ste tu. A to absolútne nezáleží na tom, či je to koalícia, opozícia. Ale čo ma ešte viac teší, že hovoríte tak, ako by som to hovorila aj ja, lebo my sme rodáci a vieme, o čom hovoríme. A tam to bolo veľmi ťažké a nielen v rámci východného Slovenska, ale celkove aj v rámci Slovenska. Ešte raz chcem vám poďakovať za to, že ste, za to, že ste prínosom v odbornej rovine a o to tu všetkým by nám malo predovšetkým ísť. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9. 5. 2017 14:51 - 14:52 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 512. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 533 z 24. apríla 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28. 3. 2017 19:49 - 19:51 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán kolega Farkašovský, aj keď nie si právnik, nemusíš byť smutný, tvoje vystúpenie v rozprave obsiahlo nielen ľudský rozmer, ale aj racionálne videnie zložitej témy. Oceňujem tvoju výzvu k spolupráci, k súčinnosti koalície i opozície. Ide nám predsa o spoločnú vec. Každý má právo na svoj názor, má právo vyjadriť sa a zároveň každý by mal rešpektovať iného. Len tak dosiahneme, že bude komunikácia medzi nami efektívna a že prinesie svoje ovocie.
Ja osobne som hlboko presvedčená o tom, že občania od nás chcú riešenie ich každodenných problémov, ktoré ich trápia. A preto ja osobne súhlasím s tým, že treba túto kapitolu definitívne a navždy uzavrieť.
Ďakujem ti ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24. 3. 2017 10:16 - 10:17 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán poslanec Podmanický veľmi podrobne rozobral každý jeden príspevok v rámci rozpravy, čo znamená, že z pozície mňa ako spravodajkyne ani neprislúcha nejak vyhodnocovať, ale v každom prípade chcem vás veľmi pekne požiadať a poprosiť, aby ste, aj keď nie som predkladateľka tohto návrhu, chcem vás poprosiť, aby ste dali šancu tomuto, tomuto návrhu zákona a ja verím, že čas a život ukáže, či toto rozhodnutie bolo správne a nielen po, po ľudskej, ale aj po tej právnej stránke. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23. 3. 2017 18:45 - 18:48 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 367).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 434 zo 7. februára 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona (tlač 367) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 175 zo 14. marca 2017 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 47 z 21. marca 2017. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov (tlač 367) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 54 z 21. marca 2017. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22. 3. 2017 18:13 - 18:15 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslanky-ne (spravodajkyňa sa poobzerala po sále), áno, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení (tlač 421). 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 10. februára 2017 č. 438 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Súčasne určil lehoty na prerokovanie návrhu na výboroch a v gestorskom výbore.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 166 zo 14. marca 2017 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 45 z 21. marca 2017 zhodne odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s medzinárodnou zmluvou a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených v druhej časti spoločnej správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní tohto návrhu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 52 z 21. marca 2017. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru a predložila návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu spoločnej správy.
Pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3. 2. 2017 11:35 - 11:37 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, menovite Ján Podmanický, Jaroslav Paška, Ľuboš Blaha, Edita Pfundtner, Vladimír Matejička, Tibor Bernaťák, Marián Kéry a Irén Sárközy, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 367).
V súlade s ustanovením... (Reakcia predkladateľa.) Áno, sadli ste mi na miesto, pán predkladateľ.
V súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 367. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 384 zo 16. januára 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca a v gestorskom výbore do 20. marca 2017.
Pán presedajúci, ďakujem, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis