Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6. 2. 2018 o 18:25 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 2. 2018 18:25 - 18:26 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Naozaj je najvyšší čas nevyhnutne a principiálne riešiť daný problém. Oceňujem príklady z ostatných členských krajín z EÚ, ktoré si tu uviedol, pán kolega, s ktorými sa môžeme porovnávať, či geograficky, či demograficky. Očakávam od komisie odborníkov, ktorá na to bola zriadená, že naozaj príde s modelom riešenia, ktorý bude konštruktívny. Treba vylepšovať obraz o práci politikov, poslancov na Slovensku a potom sa nemusíme hrať na solidaritu. Je dôležité nehanbiť sa za svoju prácu a potom s kľudným svedomím prijať odmenu za túto prácu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2. 2. 2018 10:35 - 10:37 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujeme veľmi pekne. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, ja som veľmi rada, že som to takto rozpútala a že prejavili ste veľký záujem o to, o čom hovorila. Tak odpovedám.
Pán Boris Kollár, som dieťa rozvedených rodičov, bez otca, bez mamy som zostala od svojich 18 rokov, vychovávala som svojho 16-ročného brata, pretože už som mala 18, a ten otec nepodarený si plnil vyživovaciu povinnosť voči môjmu bratovi. Takže to len na okraj toho. Nechcela som súkromie otvárať takto na pléne, ale ak ma podozrievate, že nemám cit a neviem, čo je to život, tak to je moja odpoveď.
My sa nebránime, ja nebránim ani štát, vehementne... (Reakcia z pléna.) Nevstupujte mi do toho, lebo nemám veľa času. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
39.
Pán poslanec.


Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
40.
Jednoducho ja nezdôrazňujem štát, že teraz nemá nič robiť, práve naopak. Ale tu musíme v prvom rade vidieť toho povinného rodiča, nemôžeme sa len tak pozerať, že všetko je v poriadku.
Pani Grausová, zle ste pochopili. Práve preto ja som hovorila, nepýtať si súhlas, práve naopak, aby ten súhlas nebol potrebný a nech si odpracuje.
Ďalej, pani Šebová, žijem v realite, som advokátkou a viem a chodia za mnou tie ženy, pomáham im, len treba aj včas veľmi presne zadefinovať a pomôcť a povedať, toto musíte urobiť, toto musíte urobiť a im vzájomne ešte aj pomáhať. Ja ako advokátka som takýmto ženám pomáhala. Je pravdou, že je to trošku, že ten čas procesný je tam zdĺhavejší, to je pravda, ale zas na druhej strane dá sa tomu pomôcť a práve preto táto novela tu je.
Pán Klus, áno, máte pravdu, skutočne s vami súhlasím, práve preto som tak vehementne, práve preto som tak možno ohnivo, odovzdane hovorila o tomto náhradnom výživnom, lebo tu treba rozlišovať. A máte pravdu... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2. 2. 2018 10:15 - 10:30 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, nedá mi, aby som ako spravodajkyňa tohto vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších prepisov a v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, nezareagovala na vyjadrenia ešte z rozpravy, pokiaľ ide v rozprave v prvom čítaní.
Vážené kolegyne, kolegovia, ide skutočne o veľmi, ale o veľmi citlivú problematiku, a preto sa pokúsim vo veľmi krátkom exkurze v svojom vystúpení zostať skôr v rovine vecnej, budem sa pridržiavať stránky právnej, teda odbornej, a to všetko, samozrejme, vo vzájomnom súzvuku sociálnej stránky.
Návrh tohto zákona rieši dva zásadné okruhy problémov, a to po prvé systémové zmeny, ako i legislatívnotechnické zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe pri uplatňovaní predmetného zákona, ktorý je platný a účinný už 10 rokov, čo si vyžiadala prax a čo je veľmi správne. Jednak o systémových zmenách, ale aj o legislatívnotechnických zmenách už hovoril pán minister vo svojom úvodnom slove. Treba mať na pamäti, pokiaľ ide o tento zákon, stále, že vyživovacia povinnosť rodičov voči svojim deťom je ich zákonnou povinnosťou, ktorú nemôžeme preniesť za normálnych okolností na inú osobu a už vôbec tobôž na štát. Áno. Štát má pomáhať. Štát má vytvárať také podmienky a prostredie, aby každý občan Slovenskej republiky od svojho narodenia až po svoju smrť prežil dôstojne život v Slovenskej republike. To je alfou a omegou.
Štát má pomáhať, ale nie suplovať. Predovšetkým rodič ako zákonný zástupca dieťaťa je povinný chrániť záujmy svojho maloletého dieťaťa a aj z tohto dôvodu sa domáhať plnenia vyživovacej povinnosti od povinnej osoby, teda druhého rodiča. Ak si vyživovaciu povinnosť, samozrejme, voči svojmu dieťaťu neplní.
Dúfam, že ste si pozorne všimli, že používam pojem rodič. Nemôžme tu hovoriť len o matkách. Sú aj otcovia a sú aj nepodarené a nepodarení otcovia a matky, takže treba rozlišovať pojem a treba hovoriť všeobecne a používať termín rodič.
V prípade, že oprávnený rodič uplatní všetky zákonné postupy a je aj naďalej pri vymáhaní výživného v prospech dieťaťa neúspešný, práve v tomto okamihu je tu priestor a čas, že nastupuje štát ako pomocník a garant dodržiavania práv dieťaťa, no nikdy nie z pozície povinného. Štát na preklenutie absencie finančných prostriedkov splnenia vyživovacej povinnosti za povinného rodiča voči dieťaťu môže teda preddavkovo poskytnúť náhradné výživné, a to, samozrejme, za tam splnených ďalších zákonných podmienok.
Na druhej strane to však neznamená, že poskytnutím náhradného výživného zo strany štátu zaniká povinnosť oprávneného rodiča domáhať sa plnenia vyživovacej povinnosti upravenej rozhodnutím súdu od povinného rodiča.
Nie je preto možné súhlasiť s názorom, že vymáhanie plnenia vyživovacej povinnosti by malo prejsť z oprávneného rodiča na štátnu inštitúciu, napríklad v tomto prípade, čo platí, na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Dovolím si trošku pozastaviť sa aj pri kritizovanom ustanovení § 2 ods. 6, v ktorom sa povinnej osobe umožní zaplatiť vraj bez sankcie výživné aj po termíne stanovenej súdom alebo súdom schválenej dohody, tak ako to tvrdí opozícia. Sankcie súvisiace s omeškaním plnenia si vyživovacej povinnosti upravenej súdom nesúvisia a nemajú žiaden vplyv na posudzovanie nároku náhradného výživného, ako aj na podmienky na jeho poskytovanie. Tento návrh zákona výlučne upravuje otázky a podmienky súvisiace s poskytovaním náhradného výživného a nie otázky súvisiace s plnením, resp. neplnením si vyživovacej povinnosti povinným rodičom.
V konečnom dôsledku je tu aj ustanovenie § 76 ods. 3 zákona o rodine, v prípade omeškania povinného s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody má oprávnený rodič právo požadovať z nezaplatenej sumy výživného aj úroky z omeškania v zmysle príslušných predpisov občianskeho práva. Pre samotný nárok na náhradné výživné podľa predmetného návrhu ustanovenia § 2 ods. 6 je rozhodujúce, aby si povinný rodič splnil vyživovaciu povinnosť upravenú súdom, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.
Pýtate sa prečo. Nuž preto, lebo v opačnom prípade nemožno vylúčiť duplicitu spočívajúcu v poskytnutí náhradného výživného a riadneho, teda bežného výživného, ich zúčtovanie a prípadne uloženie povinnosti vrátiť náhradné výživné alebo jeho časť.
Návrh novely zákona nadväzuje na doterajšie poznatky z uplatňovania zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v praxi a záverov vyplývajúcich zo zhodnotenia stavu zákonnosti v postupe a v rozhodovaní orgánov verejnej správy pri poskytovaní náhradného výživného tak Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, ale aj na právny názor Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, z ktorého vyplýva, že výživné je zaplatené v danom mesiaci, avšak po uplynutí súdom určenej lehoty je potrebné považovať za zaplatené výživné za daný mesiac s omeškaním.
Tiež sa nemôžem stotožniť s tvrdením, citujem kolegynku Petru Krištúfkovú: "Ani jedna z úprav však nepomáha samotnej matke." Koniec citátu. Podmienkami nároku na náhradné výživné nie je len jednoduché vyživovacie povinnosti, ale aj ďalšie zákonné podmienky neplnenie, teda jednoduché neplnenie vyživovacej povinnosti, ale aj ďalšie zákonné podmienky, ako napríklad, uvádzam naozaj iba príkladnú, pretože tých podmienok je tam viac, riadne plnenie si povinnej školskej dochádzky - a tu by som sa pristavila. Naozaj častokrát práve tento inštitút je, žiaľbohu, zneužívaný. Ja nie som proti, aby sa nepomáhalo oprávneným rodičom, ja som za, aby sa pomáhalo mladým rodinám. A tam môžme využiť všetko, čo sa využiť dá, a tam máme ten priestor aj na komunikáciu aj s ministerstvom práce, sociálnych vecí, aby sme pristúpili možno aj k iným systémovým zmenám, či už sa týka oblasti materskej, či je to rodičovský príspevok, či sú to prídavok na dieťa, či je to príspevok prídavku na dieťa a podobne a tak ďalej. Takže aj príjem domácnosti neprekračujúci 2,2-násobok sumy životného minima a podobne.
A pri životnom minime pri 2,2-násobku sa opäť prizastavím, aj tu by sme snáď do budúcna, pán minister, mohli pouvažovať zvýšiť práve tento 2,2-násobok sumy životného minima, lebo nemyslím a nedomnievam sa, že by to bolo už pre dnešné pomery postačujúce, ale nechávam to otvorené.
Nemožno súhlasiť s tvrdením, že ak sa matka oprávnená dopracuje alebo oprávnený k náhradnému výživnému, tak jej zároveň vzniká povinnosť vymáhať ho od neplatiča. To opäť som použila z príspevku v rámci rozpravy kolegynky Petry Krištúfkovej. Oprávnený rodič, matka alebo otec, sa musí domáhať plnenia vyživovacej povinnosti od povinnej osoby, matky alebo otca, bez ohľadu na poskytovanie náhradného výživného. Treba vždy vnímať, že tu ide o dve odlišné veci od seba oddeľujúce.
Rovnako sa nemôžem a nestotožňujem sa s ničím nepodloženým bezobsažným tvrdením, že štát má výrazne silnejšie a účinnejšie možnosti pri vymáhaní výživného. Z pohľadu účinnosti je úplne jedno, kto výživné vymáha, nakoľko nástroje na výkon rozhodnutí súdu, a okrem iného aj výživného, sú pre všetky osoby tak fyzické, ako aj právnické rovnaké, to jest v prvom rade sa musí oprávnený obrátiť na príslušný, miestne vecne príslušný súd, získa rozhodnutím exekučný titul, a ak ani na základe tohto právoplatného vykonateľného exekučného titulu neplní, osloví exekútorský úrad a ten pokračuje ďalej. Všeobecne je pravdou, že exekútori sú najmenej úspešní pri vymáhaní práve výživného. Dôvodom však nie je skutočnosť, že výživné nevymáha štát, práve naopak, zo skúseností z minulosti je zrejmé, že vymožiteľnosť bola takmer nulová, aj keď na strane oprávneného bol práve štát. Podstatou a zmyslom náhradného výživného je, že slúži na preklenutie obdobia absencie príjmu z výživného, predstavuje pomoc štátu v situácii, keď je povinný rodič nefunkčný.
Treba podotknúť, že vďaka priaznivému vývoju sociálno-ekonomickej situácie v Slovenskej republike oproti roku 2016, kedy bolo v hmotnej núdzi takmer 86-tisíc detí, toto pokleslo na počet detí v hmotnej núdzi o takmer cca 14-tisíc, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení takmer cca 16 %.
Nuž záverom dovoľte mi vysloviť ešte jedno také želanie. Prosím, nesnažme v zákone o náhradnom výživnom podporovať nezodpovednosť povinného rodiča tým, že štát by prevzal na seba absolútnu zodpovednosť. Hľadajme zákonné možnosti, akým spôsobom čo najúčinnejšie a najefektívnejšie donútiť povinného, aby si svoju povinnosť zodpovedne plnil.
Nedá sa preto súhlasiť s názorom, že celý zákon o náhradnom výživnom, ako to tvrdí opozícia, je zlý. Do budúcna však - a to ponechávam na úvahu - nie je vylúčená celková zmena prístupu a pohľadu na neplnenie vyživovacej povinnosti. Na súdoch je bežné, že za trestný čin zanedbania povinnej výživy je ukladaný trest povinnej práce, ako i súčasne uloženie povinnosti zaplatiť zmeškané výživné. Miestom pre výkon trestu povinnej práce môže byť mesto, obec, vyšší územný celok, iná právnická osoba, ktorá sa zaoberá kultúrou, školstvom, sociálnymi službami a podobne. Tento alternatívny trest môže súd so súhlasom páchateľa uložiť v rozsahu 40 až 300 hodín, ak ho odsudzuje za prečin, pričom vo všetkých odsekoch tohto trestného činu ide o prečin.
A tu je namieste pouvažovať nad zmenou, na základe ktorej by práve pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy nebol súhlas páchateľa ako povinnej osoby potrebný a súd by ukladal práve za tento trestný čin práve tento trest povinnej práce. Pri nákladoch štátu na jedného odsúdeného väzňa i za trestný čin zanedbania povinnej výživy vo výške cca 40 eur na deň by určite došlo k úspore a bola by aspoň čiastočne minimalizovaná záťaž na štátny rozpočet. A takto ušetrené prostriedky by sa mohli použiť i na pokrytie či už zvyšovania spomínaného koeficientu nároku na náhradné výživné, alebo aj ako štátny príspevok pre inštitúcie, v ktorých sa tento trest vykonáva, a tieto by mohli vyplácať odsúdeného, pričom adresátom by bol rodič, čím by si okrem dodatočného splnenia povinnosti zaplatiť zmeškané výživné odpracoval svoj trest za nesplnenie vyživovacej povinnosti a povinný rodič by si bol vedomý, že práve prácou si plní svoju základnú zákonnú rodičovskú povinnosť voči dieťaťu.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja som presvedčená a verím, že takto navrhovaná zmena tohto zákona pomôže všetkým tým oprávneným, ktorí ju na ten čas kriticky nevyhnutne potrebujú, ide tu najmä a predovšetkým, a to nie je populistické, to je úprimné, najmä o deti. Preto sa prihováram, aby ste za tento návrh zákona zahlasovali, a ja verím, pán minister, že rok 2018 bude rokom rodiny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2. 2. 2018 10:12 - 10:15 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 762).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 919 z 28. novembra 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný vládny návrh (tlač 762) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona (tlač 762) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 94 z 30. januára 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu, do rozpravy sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2. 2. 2018 9:46 - 9:47 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegynka, neviem, či ste sa dôsledne oboznámili s touto novelou zákona, ale zdá sa mi, že nie, a zrejme ani nepoznáte celkový postup, ako to prebieha v rámci konaní, pokiaľ ide o samotné rozvodové konanie cez kolízneho opatrovníka, ktorý dáva stanoviská.
Rodičia majú právo kedykoľvek vstúpiť do spisu aj na úrade práce, sociálnych vecí na príslušnom odbore, samozrejme, ale v konečnom dôsledku konečné stanovisko, aby sa zbytočne nespôsobovali prieťahy v konaniach, tak, samozrejme, že toto má právo vidieť a oboznámiť sa až na súde. A v rámci súdneho konania nemá žiaden problém, aby tam namietal, navrhoval, menil atď. To znamená, tu ide naozaj o ochranu detí, aby zbytočne jeden alebo druhý rodič nespôsoboval prieťahy. Ide o zásadnú zmenu a dobrú zmenu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1. 2. 2018 10:42 - 10:44 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Želám príjemný dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedníčkou výboru za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou č. 817. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 12. marca 2018 a v gestorskom výbore do 13. marca 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28. 11. 2017 15:01 - 15:03 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s ustanovením v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 762. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 786 z 10. novembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 16:29 - 16:36 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, prichádzam rovnako s pozmeňovacím návrhom a musím v úvode vysloviť aj poďakovanie a potešenie. Pán minister, viem aj poďakovať za tú prácu, ktorá bola odvedená na ministerstve práce, sociálnych vecí v rámci medzirezortného pripomienkového konania, a následne potom ešte stále sme spoločne s predsedníčkou výboru Alenou Bašistovou veľmi citlivo a pozorne počúvali podnety, ktoré prichádzali od ostatných zúčastnených strán, ktoré majú čo-to hovoriť práve k tomuto zákonu a k tejto novele zákona 448 z roku 2008. Môj pozmeňovací návrh, ktorý predkladáme spoločne, Alena Bašistová, Magdaléna Kuciaňová, Jana Vaľová a Edita Pfundtner je stručnejší, ale o to dôležitejší, už aj s poukazom na to, že ide o prechodné ustanovenie.
Novela definuje právne podmienky určenia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. V novele zákona je finančný príspevok označený ako finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a tento bude ministerstvo poskytovať zariadeniam tak, ako ste už počuli aj z úst pána ministra Richtera. Ale zopakujem, aby nám bolo všetkým jasnejšie, pretože tak, jak počúvam, tak počúvam, ale poniektoré vystúpenia, ako keby sme si nevedeli nájsť miesto a kompetencie, kto áno a kto nie, čo môžu VÚC-ka, čo môžu obce a čo môže ministerstvo, a potom to uvádza, uvádza do nejakých pochybností a zbytočných neistôt. Takže sú to zariadenia podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a denný stacionár. Pre každý vyššie vymenovaný druh sociálnej služby je v zákone vymedzený stupeň odkázanosti pre fyzické osoby, respektíve prijímateľov sociálnej služby a tu je treba sa tiež pozastaviť a povedať a pripomenúť, o aké stupne v ktorom zariadení ide. Zariadenie podporovaného bývania – stupne 2 až 6, zariadenie pre seniorov – stupne 4 až 6, zariadenie opatrovateľskej služby – stupne 2 až 6, rehabilitačné stredisko – stupne 2 až 6, domov sociálnych služieb – stupne 5 až 6, v prípade nevidiacej osoby – 3 až 6, špecializované zariadenie – stupne 5 až 6, denný stacionár – stupne 3 až 6. Navrhovaným pozmeňovacím návrhom bude zabezpečená previazanosť na prechodné ustanovenia v súčasnosti platnom znení zákona, najmä s poukazom, a tie ustanovenia iste vám citovať nebudem, ale ide o ustanovenie § 106 ods. 5, ods. 6, § 110 písm. c), § 110 písm. l).
Po prijatí tohto pozmeňovacieho návrhu bude možné spolufinancovať sociálnu službu v zariadeniach podmienených odkázanosťou, a to v zariadení teda podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenia, denný stacionár, z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a to tak, že bude poskytovaný finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou pre neverejných poskytovateľov, ustanovenie § 78a, obciam, ustanovenie § 71 písm. o) ods. 6, ktoré zriadili vyššie uvedené druhy sociálnych služieb, a aj pre prijímateľov sociálnej služby, na ktorých sa vzťahujú v súčasnosti prechodné ustanovenia, teda nedosahujú zákonom stanovené stupne odkázanosti, nemajú priznaný stupeň odkázanosti, alebo majú priznaný stupeň odkázanosti nižší, než je ustanovený platnou právnou úpravou pre príslušný druh sociálnej služby v zariadení.
Verím, vážené kolegyne, kolegovia, že aj tento návrh nájde oporu v pléne a že ho podporíte.
A teraz mi dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Aleny Bašistovej, Magdalény Kuciaňovej, Jany Vaľovej a Edity Pfundtner k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448 z roku 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 663.
V čl. I bode 198 sa ustanovenie § 110ac dopĺňa odsekom 11, ktorý znie: "(11) Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení podmienenom odkázanosťou k 31. decembru 2017 a ktorý nemá priznaný stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení alebo má priznaný nižší stupeň odkázanosti, ako je ustanovená podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení, sa na účely určenia výšky finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a § 78a považuje za prijímateľa sociálnej služby s najnižším stupňom odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení.".
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16. 6. 2017 11:27 - 11:35 hod.

Magdaléna Kuciaňová
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Termín bude budúci týždeň v utorok o 11.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 5. 2017 9:32 - 9:32 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, mňa vždy veľmi teší, keď vystupujete a hovoríte, lebo skutočne, ako to všetci hovoria doposiaľ, veľmi zanietene a odborne sa vyjadrujete k danej téme. Je dobré, že ste tu. A to absolútne nezáleží na tom, či je to koalícia, opozícia. Ale čo ma ešte viac teší, že hovoríte tak, ako by som to hovorila aj ja, lebo my sme rodáci a vieme, o čom hovoríme. A tam to bolo veľmi ťažké a nielen v rámci východného Slovenska, ale celkove aj v rámci Slovenska. Ešte raz chcem vám poďakovať za to, že ste, za to, že ste prínosom v odbornej rovine a o to tu všetkým by nám malo predovšetkým ísť. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis