Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.6.2018 o 16:01 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2018 16:01 - 16:03 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1032. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 21.6.2018 15:20 - 15:23 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúci, vážení členovia vlády, pani poslankyne, páni poslanci, moja interpelácia je určená pre ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky pána, pre pána Árpáda Érseka.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
Dňa 20. januára 2012 sa začala v Tepličke nad Váhom výstavba terminálu intermodálnej prepravy Žilina. Dňa 31. augusta 2015 bolo toto prekladisko dokončené a stavebné náklady na výstavbu, podľa verejne dostupných zdrojov boli 13 miliónov eur z kohézneho fondu, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 2,3 milióna a kapitálové transfery 1,5 milióna eur, teda spolu 17,1 milióna eur bez DPH.
Dňa 21. februára 2018 ubehol termín na podanie žiadostí a ponúk na výber prevádzkovateľa tohto terminálu intermodálnej prepravy. Odvtedy ubehli už presne štyri mesiace a od dokončenia tohto prekladiska ubehli už dva roky a desať mesiacov a verejnosti stále nie je známe, kto bude prevádzkovateľom tohto prekladiska a ako dlho bude trvať, kým sa štátu vrátia všetky investičné náklady vynaložené na výstavbu a prevádzku tohto terminálu.
V nadväznosti na uvedené informácie si vás dovoľujem požiadať o vysvetlenie a zodpovedanie nasledovných otázok:
1. Koľko bolo vynaložených nákladov na údržbu areálu a žeriavov od 31. 8. 2015 do súčasnosti?
2. Koľko financií z verejných zdrojov bolo vynaložených na výkup pozemkov súvisiacich s výstavbou tohto prekladiska?
3. Ako sa plánujú využiť pozemky o rozlohe cca 10,3 hektáru, na ktorých v súčasnosti nič nestojí a ani inak nevyužívajú, ale boli v súvislosti s výstavbou areálu prekladiska odkúpené?
4. Kedy bude verejnosti známy prevádzkovateľ prekladiska?
5. Aké benefity bude mať Slovenská republiky po spustení prevádzky tohto prekladiska? A posledná otázka.
6. Ako sa na celý projekt pozerá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky z pohľadu Hodnoty za peniaze?
Ďakujem pekne za odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2018 18:02 - 18:03 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Milan, ty si vo svojom prejave tiež spomenul to, že náš návrh zákona bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet a že sa to môže odhadom, vyšplhať tie náklady až možno na stovky miliónov eur. Som rád, že si spomenul tie príklady, kde by sme mohli ušetriť finančné prostriedky, rádovo možno ešte v ďalších desiatkach miliónov alebo stoviek miliónov eur. Ja si ťa dovolím doplniť napr. zákonmi, ktoré predložila naša strana do parlamentu za posledné dva roky, v ktorých sme určitým spôsobom tiež navrhovali prijať také zákony, ktoré by mali práve naopak za cieľ, znížiť náklady štátneho rozpočtu. Ako príklad môžem uviesť zníženie počtu poslancov zo 150 na 100. Zrušenie financovania politických strán zo štátneho rozpočtu, alebo zavedenie limitov pre subjekty verejnej správy pri nakupovaní alebo prenajímaní automobilov, zavedenie stropov na prevádzkové náklady úradov samosprávnych krajov, ústavná povinnosť pre štát, vyššie územné celky a obce, hospodáriace s vyrovnaným štátnym rozpočtom. Obmedzenie vyplácania príspevku pri narodení dieťaťa, nastavenie závislosti platov ústavných činiteľov od minimálnej mzdy, obmedzenie vyplácania prídavkov na deti, alebo možnosť pre subjekty verejnej správy, znížiť hodnotu predpokladanej hodnoty zákazky pri verejnom obstarávaní. To je len ďalší príklad zákonov, alebo príkladov, akým spôsobom môže štát ušetriť ďalšie finančné prostriedky, a týmto návrhom zákona na zvýšenie materskej, zase chceme ukázať, kde tie peniaze by bolo vhodné dať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

18.6.2018 17:42 - 17:45 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predstavujeme druhý zákon z tohto balíčka sociálnych zákonov našej strany. Znovu predkladatelia Marian Kotleba, Milan Uhrík, Martin Beluský, Ján Kečkéš, Jana Nehézová tentokrát predkladáme do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom tejto predloženej novely zákona je zlepšenie podpory rodín s malými deťmi a zvýšenie motivácie slušných mladých rodín mať vlastné deti. V záujem zvýšenia motivácie mladých žien stať sa matkami preto v predkladanej novele zákona navrhujeme priznať materské aj ženám, ktoré neboli nemocensky poistené ako to v súčasnosti vyžaduje zákon, ale majú aspoň ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, čo v zmysle školského zákona znamená mať ukončený buď trojročný vzdelávací program ukončený záverečnou skúškou, gymnázium alebo vzdelávací program ukončený maturitou, prípadne nadstavbové pomaturitné vzdelanie. Hoci takéto ženy doposiaľ nepracovali, je práve vďaka ukončenému minimálnemu strednému odbornému vzdelaniu u nich predpoklad, že v budúcnosti po ukončení materskej budú ekonomicky aktívne. Pre úspešné ukončenie stredoškolského štúdia je podľa školského systému v Slovenskej republike totiž potrebné preukázať schopnosť vzdelávania sa vo všeobecných a odborných témach a zároveň dokázať osvojenie si základov telesnej, mravnej a etickej výchovy. Miera nezamestnanosti stredoškolsky vzdelaných ľudí je totiž historicky oveľa nižšia, ako miera nezamestnanosti ľudí len so základným vzdelaním.
V predloženej novele zákona okrem rozšírenia okruhu mariek, ktoré budú mať nárok na materské, zároveň predlžujeme dobu poberania materskej na celé 3 roky. Navrhujeme upraviť hodnotu nároku na materské na 90 % z vymeriavacieho základu matky. Aby sa predišlo negatívnemu dopadu na životné podmienky pre už narodené a počaté deti, tak účinnosť tejto novely zákona sa navrhuje až od 1. januára 2019, aby si perspektívni budúci rodičia vedeli zodpovedne naplánovať tehotenstvo a rodičovstvo.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet a presný dopad však nie je možné kvantifikovať, keďže nie je možné dopredu určiť ako sa vyvinie pôrodnosť obyvateľstva po nadobudnutí účinnosti tejto novely zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 17:31 - 17:33 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, poslanci za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Milan Uhrík, Martin Beluský, Ján Kecskés a Jana Nehézová predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlavným cieľom tejto predloženej novely zákona je zvýšenie efektívnosti využívania verejných zdrojov a zavedenie princípu zásluhovosti vyplácania príspevku pri narodení dieťaťa. To znamená, aby na tento príspevok mal nárok iba taký rodič, ktorý pre štát už niečo urobil vo forme buď zaplatených daní alebo poistných príspevkov, alebo je uňho predpoklad, že v budúcnosti bude ekonomicky aktívny. Ostatné osoby, ako napríklad dobrovoľní nezamestnaní alebo asociálna časť obyvateľstva, ktorý zo štátneho rozpočtu príspevky iba čerpajú, na takýto príspevok nárok nebudú mať.
V rámci predloženej novely zákona preto upravujeme podmienky na získanie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa tak, aby na príspevok mala mať nárok len oprávnená osoba, ktorá bola v období dvoch rokov pred pôrodom minimálne 270 dní nemocensky poistená, teda pracovala. Je to totožná podmienka, akú musia v súčasnosti spĺňať žiadateľky alebo žiadatelia o materskú. V prípade ak oprávnená osoba z nejakých dôvodov nemohla pred pôrodom odpracovať požadovanú dobu, tak príspevok pri narodení dieťaťa dostane aj v tom prípade, ak úspešne ukončila minimálne stredné odborné vzdelanie, čo v zmysle školského zákona znamená mať ukončený buď trojročný vzdelávací program ukončený záverečnou skúškou, gymnázium, alebo vzdelávací program zakončený maturitou, prípadne nadstavbové pomaturitné vzdelanie.
Znížením počtu oprávnených prijímateľov príspevku príde k úspore peňazí v štátnom rozpočte a aby sa predišlo k negatívnemu dopadu na životné podmienky pre už narodené a počaté deti, tak účinnosť tejto novely zákona navrhujeme až od 1. januára 2019. To poskytuje dostatok času na to, aby si perspektívni budúci rodičia vedeli zodpovedne naplánovať tehotenstvo a rodičovstvo.
Toľko na úvod.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 13:40 - 13:42 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Milan, títo tzv. novinári, oni vedia, že klamať je nesmierne jednoduché, a už to klamstvo sa vlastne stalo takou ich pracovnou metódou, pretože oni vedia, že my sa proti tým ich obvineniam len veľmi ťažko môžeme brániť, a sám vidíš, aké jednoduché je z niekoho spraviť nejakého agresívneho hulváta, ktorý sa neštíti hádzať dlažobné kocky do malých detí alebo tehotných žien. Ale presvedčiť verejnosť, že to nie je pravda, ti pravdepodobne bude trvať veľmi dlho, možno aj celý život, ale trpezlivosť ruže prináša a ty musíš byť vo svojej práci len trpezlivý a vytrvať a ľudia časom sami pochopia, aký si človek, aké sú tvoje ciele a o čo sa vlastne snažíš.
No a k tým liberálom. Pre mňa sú to naozaj veľmi zvláštne zmýšľajúci ľudia, pretože na jednej strane predstava nejakých plných detských domovov je pre nich niečo hrozné, otrasné, čo proste nemôže byť, a na druhej strane nejaké plné imigračné centrá zaplavené imigrantmi z Ázie, z Afriky, tie im vôbec nevadia, to by boli veľmi radi, keby tu máme. Nuž ak plné detské domovy sú pre nich problémy, je to pre nich problém, čo by chceli potom títo ľudia robiť napríklad s plnými väznicami alebo plnými útulkami? A keď budeme mať plné domovy dôchodcov, tak začneme vykonávať eutanáziu? Takéto zmýšľanie a argumenty ja osobne nikdy nepochopím a iba to potvrdzuje, aké argumentácie, aké slabé argumentácie títo ľudia používajú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 13:17 - 13:18 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Najprv k tej TA3-ke. Myslím si, že by sme sa mali aspoň dotazovať, nech to vysvetlia, z akého dôvodu sa nevysiela, keď RTVS aj youtubový kanál, aj stránka Národnej rady vysielať môžu. Prečo tak TA3-ka, keď tak zvykne doteraz robiť, prečo tak teraz nerobí?
No a k pani Verešovej. Treba ešte raz zdôrazniť, že už druhý rokovací, už druhý deň tu rokujeme o našom návrhu zákona a pani Verešová tu naozaj nesedela ani jednu sekundu z celej tej doby. A je to naozaj veľká hanba, že poslanec vyjadruje svoje postoje a názory na blogoch a internete a v čase, kedy sa tu ten zákon fyzicky predkladá a má možnosť k tomu zákonu vystúpiť, čo i len jednou faktickou poznámkou, tak tu fyzicky vôbec nie je prítomný.
Keď blogy a internet pri tak dôležitej téme, ako je ochrana nenarodených detí, je niekomu prednejšie ako najvyšší ústavnoprávny a zákonodarný orgán, tak sa pýtam, načo je pani poslankyni jej poslanecký mandát, keď môže sedieť doma a písať blogy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 10:19 - 10:20 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Natália, ja som veľmi rád, že si tu spomenula tie rôzne názvy, ktoré sa pre interrupcie používajú a ktorých cieľom nie je nič iné, iba zakryť tú skutočnú podstatu, tú skutočnú pravdu, ktorá sa za tými názvami skrýva.
Každý, kto ma pozná, vie, že ja som veľký odporca nadmerného príjmu cukru. A aj pri tom cukre sa používajú rôzne skryté názvy, či už cukor trstinový, datľový, cukrársky alebo hnedý, hroznový, sladový, sirup zlatý, kukuričný, ryžový, maslový, javorový, nektár z agávy a tak ďalej a tak ďalej, v oboch prípadoch sa iba hľadajú iba názvy a mená, ktoré zakryjú tú skutočnú pravdu a podstatu. Pri potratoch sa zase používajú názvy ako zákrok, interrupcia, umelé prerušenie tehotenstva, umelé ukončenie tehotenstva, potrat, abort, umelé prerušenie ťarchavosti a ďalšie, ďalšie názvy, a pritom pri tom cukre iba ide o to, aby sa zakrylo to, že je to obyčajný jed, a pri potratoch to, že je to iba obyčajná vražda.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 9:47 - 9:48 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Stano, hovoril si o tej druhej bariére, o ľuďoch a aktivistoch, ktorí používajú najrôznejšie argumenty, prečo je sprísňovanie ochrany nenarodených detí zlé a nesprávne. Ja si myslím, že toto je historicky prvýkrát, kedy sa nehovorí len o tých štandardných pro-choice argumentoch, ale kritizujú sa priamo aj predkladatelia takejto, takejto novely zákona. Akoby zákon mal iný efekt, inú účinnosť alebo snáď nevymožiteľnosť, ak ho predložia poslanci za našu stranu, za Ľudovú stranu Naše Slovensko.
Nuž ja si myslím, že tým deťom, ktoré zachránime, bude úplne jedno, kto ich konkrétne zachránil, pretože je to zodpovednosť štátu, a nie jednotlivcov. Nám je úprimne jedno, kto tento alebo podobný návrh zákona predloží, dôležitý je predsa efekt. Ak náš návrh zákona neprejde, verím, že sa aspoň vytvorí dostatočný tlak v spoločnosti, aby sa potom našla nejaká iná, najlepšie koaličná strana, ktorá podobný návrh zákona predloží.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 9:31 - 9:32 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem kolegom a kolegyni za faktické poznámky a za doplnenie môjho príspevku. Je to fakt, že na históriu môžeme mať rôzne pohľady, ale v každom režime a v každom období tej histórie vieme nájsť aj tie dobré, aj tie zlé veci a Sovietsky zväz v tejto potratovej politike je naozaj toho dobrým príkladom, pretože na začiatku toho obdobia úplne zakázali tú potratovú politiku, ale postupne si uvedomili, že to nevyvolalo nič dobré, a začali naozaj s masívnymi kampaňami, začali podporovať rodiny a snažili sa tie potraty nejakým spôsobom minimalizovať aj takýmto spôsobom a úplne zakázali tie potraty na to požiadanie. Bohužiaľ, koncom 80. rokov, myslím, že to bolo v roku 1987, sa znovu do legislatívy aj tu na Slovensku znovu tieto potraty na požiadanie dostali, no a nám nezostáva nič iné, len veriť, že tá história sa bude opakovať a že aj na Slovensku pôjdeme postupne k tej lepšej ceste a že nájdeme znovu tú vôľu tie potraty čo najviac minimalizovať, a nájsť také legislatívne riešenie, ktoré pomôže ochrániť tieto nenarodené detičky, a takisto podporiť rodiny a matky vo výchove potom týchto detí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis