Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13. 10. 2017 o 12:05 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 12:05 - 12:07 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za obe faktické poznámky. Ja by som rád podporil tú myšlienku vzdelávania v otvorenej občianskej spoločnosti. Naozaj by malo platiť v demokracii, že vox populi, vox Dei a teda hlas boží je hlas ľudu a pravidelne sa pýtam najmä mojich študentov alebo študentov, ktorým chodím prednášať o tom, čo to vlastne demokracia je. Koľkokrát už boli na takom mestskom zastupiteľstve, koľkokrát boli na obecnom zastupiteľstve, koľkokrát sa pokúsili vyjadriť nespokojnosť s tým, čo sa v ich obci alebo meste deje, pretože tá demokracia, samosprávna demokracia by mala byť najbližšia a často sa to pýtam tých najväčších kritikov takých, ktorí podporujú rôzne antisystémové strany a každí z nich mi zatiaľ povedal, že takúto možnosť nevyužil, ani o nej doposiaľ nevedel, takže aj z tohto uhla pohľadu je veľmi dôležitý tento návrh zákona a preto ho vítam a som rád, že ste ho predložili. To, že som spochybnil, či by to malo byť priamo v zákone, ja som len povedal toľko, že by som pochopil, ak by samosprávy sa opäť na nás hnevali, že sa im snažíme niečo vnútiť, ale zároveň som povedal a to by som chcel zdôrazniť, že ak im niet pomoci, pretože už o tejto veci nerokujeme prvýkrát, ak im niet pomoci v tom, že napriek našim výzvam, aby to urobili si svoj rokovací poriadok nedokážu napraviť tak, aby skutočne dali priestor tým, podľa ktorých aj podľa Ústavy Slovenskej republiky je demokracia na Slovensku tvorená teda občanom Slovenskej republiky, občan z tejto obce, tak v takom prípade je potrebné, aby sme to priamo upravili zákonom. Takže aj z tohto uhla pohľadu je pre mňa dôležité, aby takáto možnosť tu bola a aby obce sa podľa tejto zákonnej požiadavky zariadili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 10. 2017 11:57 - 12:01 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a príjemný dobrý deň prajem všetkým. Dovolím si aj ja zapojiť sa do tejto diskusie, obzvlášť by som sa chcel poďakovať predkladateľom tohto návrhu zákona aj za to, že spomenuli v tejto súvislosti mesto, z ktorého prichádzam ja Banskú Bystricu, kde už dlhšie máme zavedené podobné princípy. Musím takisto potvrdiť slová, ktoré boli spomínané mojimi predrečníkmi a predrečníčkami a teda, že nikto nezneužíva toto právo na to, aby nejakým spôsobom masívne šikanoval poslancov alebo vedenie mesta. Práve naopak prevažnú väčšinu zastupiteľstiev sa nám stáva to, že nemá kto vystúpiť. S tým samozrejme súvisí hneď viacero vecí, ktoré sme riešili ako poslanci a ja by som možno spomenul dve také dosť dôležité záležitosti. Otázkou je možno aj čas konania samotných mestských zastupiteľstiev, nie som si istý, či bolo vhodné to riešiť zákonom, pretože verím, že v tomto smere by samospráva mala byť skutočne samosprávna, ale ja ho osobne nepovažujem za správne, že sa konajú zastupiteľstvá najmä vo väčších mestách počas pracovných dní od povedzme deviatej hodiny do šestnástej hodiny, kedy skutočne reálne fyzicky nemôžu prísť občania vystúpiť na takéto zastupiteľstvo. Pozitívum a zároveň v istom slova zmysle možno negatívum je aj to, že sa aj mestské zastupiteľstva vysielajú v priamom prenose, čo pre viacerých občanov znamená, že nemajú potrebu fyzicky navštíviť takéto zastupiteľstvo a tým pádom oni nemajú vystupovať na tomto zastupiteľstve. Pozitívne samozrejme v tom, že takýmto spôsobom sa dostáva výkon samosprávy k podstatne väčšiemu množstvu obyvateľov a možno aj toto je spôsob ako priblížiť ešte viac samosprávu k občanom aj v tých mestách a obciach, kde takéto niečo ešte zavedené nemajú. V Banskej Bystrici sme čelili podobným problémom, ktoré tu už boli spomínané a teda že chceli vystúpiť občania aj ku konkrétnym bodom programu. Takáto možnosť z rokovacieho poriadku vyplýva, ale je potrebné získať súhlas poslancov a ja sám som bol svedkom, kedy sa takýto súhlas neudelil a bolo to vo veľmi vážnej veci, ktorou bola rekonštrukcia autobusovej stanice, kedy mal záujem vystúpiť jeden z architektov a vysvetliť prečo tak, ako je navrhnutá rekonštrukcia, to nie je podľa architektov správne a práve v takýchto okamihoch mám pocit, že by sme mohli ísť ešte aj nad rámec toho návrhu, ktorý tu bol a teda skutočne odbornej verejnosti túto možnosť umožniť aj bez toho, že by sa chcelo vedenie mesta cez väčšinu v zastupiteľstve kryt pre nejakým konkrétnym problémom, ktorý sa vyskytol. Takto by sme samozrejme mohli pokračovať ďalej. Ja by som možno na záver môjho krátkeho vystúpenia chcel tiež spomenúť, že som dostal viaceré kritické pripomienky od občanov a nie len z väčších miest, ale aj z malých obcí, kde sa rôzne osobné spory riešili práve na zastupiteľstvách tým, že sa neudelila možnosť vystúpiť občanom, ktorí chceli referovať o tom, že sú napríklad nejakým spôsobom porušované ich práva aj zo strany samosprávy a toto rozhodne nemôžme považovať za štandard a určite nie za správne a preto som rád, že tu máme tento návrh zákona, hoc teda predpokladám, že viacerým ľuďom v samospráve, vrátane možno z MOS-u, sa nebude páčiť, že opäť raz poslanci Národnej rady sa starajú do toho, čo by malo byť v kompetencii samosprávy, ale ako povedal pán poslanec Dostál, ak raz tu nie je vôľa z ich strany zabezpečiť štandard, ktorý by mal byť skutočne štandardom v 21. storočí, keď žiadame vyššiu mieru občianskej participácie a občianskej spoločnosti na veciach verejných, tak to potom nie je iná možnosť ako tá, o ktorú sa pokúšajú predkladatelia tohto návrhu zákona a ja ich v tom veľmi rád podporím. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 17:16 - 17:17 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, tak isto aj predkladateľom, že prišli s týmto návrhom zákona. Ja síce registrujem od pomerne značného množstva ľudí skôr pozitívne odozvy na výstavu, ktorá tu bola zmienená, pretože naozaj veľmi pútavým spôsobom približuje to, čo je ľudskému oku za normálnych okolností skryté, ale som veľmi rád, že ste upozornili aj na druhú stránku tejto veci a nie je to po prvýkrát, že tu takúto výstavu máme a už aj v minulosti sa tento problém riešil, takže je asi naozaj najvyšší čas, aby sme úplne jasne dali pravidlá, ktoré by do budúcnosti akékoľvek pochybnosti ako ste ich predstavili vo vašom návrhu zákona odstránili, aby to skutočne malo ten vedecký a vedecko-výskumný nádych aký potrebný pre takéto účely. Takže my sme sa rozhodli, že tento váš návrh zákona podporíme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 10:53 - 10:54 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Peter, ako vždy excelentná reč. Rád by som vyzdvihol z tvojho prejavu najmä tie pasáže, ktoré hovoria o tom, že sú tu medzi nami aj takí poslanci, ktorí by radi na pamäť národa zabudli, pretože ako už som spomínal v predchádzajúcej faktickej poznámke, práve to je spôsob, ako získavajú politické hlasy. A je veľmi smutné, že práve títo ľudia dnes takýmto priamym útokom zobrali inštitúciu, ktorá má za úlohu, aby náš národ nezabúdal na tragické časy, ktoré sa v tejto krajine odohrávali. 
Takže, Peter, ďakujem za tvoj príspevok. Myslím, že si pomenoval vecne a jasne všetko, čo bolo potrebné. A pevne verím, že sa tu ešte zachoval zdravý rozum v tejto sále a že návrh, tak ako ho vrátil pán prezident, nemá šancu prejsť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 10:26 - 10:26 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať rovnako tak pánovi prezidentovi, ako aj pánovi poslancovi Dostálovi, že do tejto sály na túto tému vniesli argumenty, to by som rád zdôraznil, argumenty. Ak na ne nedokážeme reagovať a miesto toho ideme do ad hominem útokov, či už voči pánovi prezidentovi alebo pánovi poslancovi Dostálovi, tak to svedčí o tom, že sme niekomu stúpili na otlak. A ten otlak je jedna a tá najznámejšia formulka, národ, ktorý nepozná svoju históriu, je nútený ju opakovať. A obávam sa, že by to niektorým kolegom v tejto sále vyhovovalo. A to nesmieme za žiadnych okolností dopustiť, a preto určite náš klub bude hlasovať tak, aby sme sa stotožnili s výhradami pána prezidenta a nepodporili zákon ako celok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 10. 2017 16:16 - 16:17 hod.

Martin Klus
Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi stručný, chcem sa len poďakovať pánovi poslancovi Dostálovi, že zosumarizoval o čom nám tu už niekoľkokrát hovoril a tak isto ďakujem pánovi prezidentovi, že vecne a jasne poukázal na problémy spočívajúce v tomto zákone. A to viac ma mrzí, že sa stáva útokom poslancov vládnej koalície pretože aj o tom by mala byť Národná rada, aby sme si hlavu štátu na tomto mieste trošku viacej ctili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 9. 2017 10:55 - 10:57 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som ako jeden zo spolupredkladateľov povedal ďalší z motívov, ktorý nás viedol k takémuto jednoduchému zmeneniu pravidiel, ktoré by umožnili, aby sme ďaleko aktívnejšie využívali princípy, ktoré sa často skloňujú najmä a v súvislosti s európskou integráciou, a to je princíp subsidiarity a proporcionality.
Jedná sa samozrejme o to, že tu máme určitú hierarchiu právnych zákonov, a jedná sa samozrejme o to, že ako poslanci Národnej rady alebo poslanci vyšších územných celkov by sme mali mať možnosť predstúpiť pred tých, ktorých sa bezprostredne práve naša legislatíva týka. Ak som za posledné obdobie, kedy som prešiel desiatky, možno až stovky miest a obcí, narazil na nejakú zásadnú požiadavku predovšetkým starostov a primátorov, tak to bolo práve to, aby s nimi ďaleko aktívnejšie komunikovali tí, ktorí majú bezprostredný vplyv na život v ich obci alebo v ich meste, a teda práve poslanci vyšších územných celkov alebo poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Práve aj vďaka takémuto ustanoveniu rozšírime túto možnosť aj pre mestské časti v Bratislave a v Košiciach a som presvedčený o tom, že to môže mať pozitívny vplyv na to, aby sme si vzájomne porozumeli, a to presne v zmysle starého známeho hesla, že kde viazne komunikácia, tam začína konfrontácia.
A preto som presvedčený o tom, že je to výhodné pre nás všetkých, že je to nadpolitické rozhodnutie, a vzhľadom na to, že sa netýka konkrétne opozície, ale týka sa rovnako tak všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, respektíve všetkých poslancov vyšších územných celkov, tak by nemal byť zásadnejší problém s prijatím tejto legislatívy a ako jeden zo spolupredkladateľov vám všetkým vopred ďakujem za podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 9. 2017 10:35 - 10:36 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si dovolím zareagovať na kolegu poslanca Osuského, ktorý tak isto veľmi jasne identifikoval problémy, ktoré tu dnes máme vo volebnom zákone. A vrátim sa možno ešte k tomu, čo som vo svojej faktickej poznámke predtým nestihol dopovedať, mňa úprimne zaujíma, ako taká veľká strana ako napríklad SMER – sociálna demokracia chce 500-tisícový limit na vyššie územné celky dodržať. Je nedodržateľný, ja som si istý, že ho nedodržia. A máme tu aj iných expertov, ako napríklad stranu Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko, ktorá tak isto vyriešila vo svojej volebné výdavky v roku 2016 veľmi špecifickým spôsobom a dodnes nemala ani len trošičku ochotu a záujem vysvetliť, ako to vlastne celé bolo.
A keď hovoril Peter Osuský o únave z politiky, je vidieť, že naši občania sú pomerne veľmi unavení, hlavne tí, ktorí sú ochotní v deň volieb ísť dať svoj tým, ktorí sú mentálne zaseknutí v 30. rokoch minulého storočia, a tí, ktorí sem do tej ctenej Národnej rady prídu a vedome tu klamú, tak ako to predviedol kolega Mazurek vo svojej faktickej poznámke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 9. 2017 10:17 - 10:19 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ako jeden zo spolupredkladateľov si dovolím len doplniť pána poslanca Dostála. Pokiaľ ide o moratórium, tak to už je dnes pomerne vážny problém, ak by sme išli do úplne explicitného výkladu samotného zákona o voľbách. Zoberme si už len napríklad streetboardy alebo bilbordy, tie sa počas dňa volieb alebo 48 hodín pred voľbami neodstraňujú. Máme tu výklad, ktorý hovorí, že je to takto v poriadku. Otázka je, že či toto napríklad nepreferuje potom tých kandidátov, ktorí majú veľké množstvo práve takýchto reklamných predmetov alebo teda nosičov.
Ďalší veľmi dôležitý bod, ktorý sme do tohto návrhu zákona dali, je práve otázka prieskumov. Zoberme si rok 2016, aké boli prieskumy dva týždne pred voľbami a aké boli reálne výsledky aj od renomovaných agentúr. Čiže je zrejmé, že práve počas tých dvoch týždňov sa toho pomerne veľa udialo. Napríklad niektoré nie celkom šťastné výroky niektorých politikov alebo napríklad zásadné zmeny v spoločnosti alebo možno si niektorí občania začali aktívnejšie čítať programy. Čiže aj toto je veľmi dôležitá vec, ktorú treba zohľadniť pri podpore tohto návrhu zákona, že dva týždne pred voľbami ten prieskum môže byť ešte pomerne veľmi nepresný.
Čo sa týka volebných limitov a finančných prostriedkov, tak zoberme si príklad zo súčasných volieb do vyšších územných celkov. Ten nezmysel, ktorý tam máme, že je tu limit 500-tisíc eur na politickú stranu, sa jednoducho nedá dodržať. A to hovoríme z pozície druhej najsilnejšej politickej strany a výrazne nás to diskriminuje ako politických kandidátov oproti napríklad nezávislým kandidátom. Zoberme si takú Banskú Bystricu. Tam ja môžem pracovať napríklad so 100-tisíc eurami, ktoré sme na kampaň vyčlenili pre tento kraj, zatiaľ čo nezávislí kandidáti a niektorí to určite aj dodržia, budú mať 250-tisíc eur. Čiže aj z tohto uhla pohľadu sú tie limity nez... (Vystúpenie prerušené časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 9. 2017 15:15 - 15:17 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Takisto pani podpredsedníčke za jej vystúpenie.
Ja možno len takých pár krátkych poznámok z tých skúseností, ktoré mám za posledné mesiace, keď som sa veľmi komplexne zaujímal o stav domov sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji. Skutočne mi viacerí riaditelia podporili tú teóriu o občanoch dvoch kategórií. Niektorí sú skutočne znechutení z toho, že práve na ich domovy sociálnych služieb, na ich zariadenia potom zostáva tá ťarcha, kedy tu máme občanov, ktorí si nemôžu dovoliť či už súkromné, alebo niektoré aj mestské zariadenia a sú na jednom poschodí s mentálne a inak postihnutými občanmi, ktorí tam tiež z nejakého dôvodu sú, a je pre nich mimoriadne zložité potom umiestňovať týchto ľudí napríklad do spoločných izieb. Sú s tým obrovské problémy a komplikácie. A keď som si potom aj osobne išiel pozrieť, ako to fyzicky vyzerá, tak skutočne si neviem predstaviť, že by v takomto prostredí jedného dňa som mal skončiť sám alebo moji rodičia. Takže skutočne je pred nami dlhá cesta, aby sme to naprávali, a to musí byť nevyhnutne v súčinnosti, samozrejme, s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, toto sa nemôže nechať na chrbte len vyšších územných celkov.
Čiže absolútne sa zhodujem s tým, že sa tu jedná o množstvo systémových chýb, ktoré sprevádzajú domovy sociálnych služieb, keď už hovorím konkrétne o tejto problematike, a absolútne súhlasím s tou myšlienkou, ktorá hovorí o tom, že klienti, občania, ktorí sú odkázaní na ten balík financií, ktorý spomínala pani podpredsedníčka, sa dostávajú do veľmi nepríjemnej situácie, pretože ak sa táto vláda, vláda kontinuity, tvári ako sociálna, tak potom ako vysvetlíme to, že človek z iných sociálnych pomerov takú možnosť má, dostať sa napríklad do súkromného zariadenia, zatiaľ čo človek z tých menej dobrých sociálnych pomerov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis