Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

6.12.2018 o 14:14 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 6.12.2018 14:14 - 14:15 hod.

Michal Bagačka
Pán premiér, ani nie tak doplňujúca otázka, ale v podstate také poďakovanie, lebo čo chodíme, aj sme z regiónov, myslím si, že ľudia to vnímajú pozitívne a samozrejme najviac pozitívnejšie to budú vnímať budúci rok, keď naozaj v tej peňaženke možno uvidia viacej euro a ešte pozitívnejšie ten ďalší rok. Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

6.12.2018 9:09 - 9:12 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k prerokovaniu predmetného vládneho návrhu zákona (tlač 1137) v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1400 zo 16. októbra 2018 pridelila návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 472 z 20. novembra 2018, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 335 z 20. novembra 2018, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 295 z 22. novembra 2018 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 180 z 22. novembra 2018.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 a 11 až 21 spoločne s odporúčaním schváliť. O bodoch 10 a 22 spoločne s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy, a v stanoviskách poslancov gestorského výboru, vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1137), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 316 27. novembra 2018. Týmto uznesením ma poveril výbor predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

6.12.2018 9:05 - 9:06 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, pán minister, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 1201), v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2018 14:54 - 14:59 hod.

Michal Bagačka
Ďakujem. Takže termín hlasovania o 17.00 hodine dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2018 14:54 - 14:58 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady k predmetnému vládnemu návrhu zákona, 1194. Národná rada Slovenskej republiky schválila 16. októbra 2018 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 105 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 31. októbra 2018 uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti III navrhol dve pripomienky. Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1245 z 2. novembra 2018 pridelil vrátený zákon na opätovné prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
K pripomienkam prezidenta k zákonu zaujali uvedené výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval vrátený zákon 20. novembra 2018 a uznesením č. 493 odporučil Národnej rade zákon zo 16. októbra 2018 schváliť v pôvodnom znení. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon 22. novembra 2018. Výbor neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov Národnej rady uvedených v bode II tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať, po prvé, spoločne o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky č. 1 a 2 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť; po druhé, o zákone zo 16. októbra 2018 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie Národnou radou, s odporúčaním gestorského výboru schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov k predmetnému vládnemu návrhu, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 294 z 27. novembra 2018. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov a predkladať návrhy na ďalší postup.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2018 16:44 - 16:44 hod.

Michal Bagačka
Ďakujem, ja len tak na odľahčenie, pán kolega, podľa mňa to nie je kakadu žltočelý, ale kakadu ružový v tej Austrálii.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2018 13:57 - 14:00 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, kolegyne kolegovia, pán podpredseda vlády, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady k prerokovaniu predmetného vládneho návrhu (tlač 1073) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1316 z 11. septembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 441 z 9. októbra 2018 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 285 z 15. októbra 2018. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 19 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 19 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1073) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 293 zo 16. októbra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2018 13:31 - 13:33 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 1137).
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2018 16:42 - 16:46 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh v piatich bodoch k tomuto vládnemu návrhu zákona.
V rámci odôvodnení v jednotlivých bodoch v prvom ustanovení sa upresňuje tak, aby bolo zrejmé, že slová, slovné spojenia, ktoré vplývajú, vyplývajú z povahy samotného výrobku, sú potrebné na dosiahnutie technického výsledku a dávajú výrobku podstatnú hodnotu, sa vzťahujú na vlastnosť výrobku a zároveň aj na tvar výrobku.
V bode 2 odôvodnenie: Úpravou sa upresňuje, ustanovenie spresňuje tak, aby explicitne vyjadrovalo vo vzťahu ku ktorým osobám môže majiteľ ochrannej známky uplatniť práva uvedené v tomto ustanovení.
Bod 3, odôvodnenie: Úprava zabezpečí vhodnejším spôsobom premietnutie súvisiaceho ustanovenia v právach EÚ čl. 29 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok do vnútroštátnej právnej úpravy.
Bod 4. Ustanovenie sa spresňuje v záujme zabezpečenia jednoznačnosti právnej normy a v záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania zákona v praxi.
A bod 5, odôvodnenie: Úpravou sa odstraňuje duplicitná právna úprava.
Toľko k odôvodnení.
Teraz čítam pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Michala Bagačku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 983):
1. V čl. I bod 8 znie:
8. V § 5 ods. 1 písm. e) znie:
e) je otvorené výlučne tvarom alebo inou, „je tvorené výlučne tvarom alebo inou vlastnosťou výrobku, ktoré vyplývajú z povahy samotného výrobku, sú potrebné na dosiahnutie technického výsledku alebo dávajú výrobku podstatnú hodnotu“.
2. V čl. I v bode 19, § 8 ods. 7 sa v úvodnej vete za slovo „zakázať“ vkladajú slová „tretím osobám“.
3. V čl. I v bode 63 ods. 43, § ods. 2 sa slovám orgán verejnej moci, sa slová „orgán verejnej moci“ nahrádzajú slovami „právnická osoba, ktorá sa spravuje verejným právom“.
4. V čl. I v bode 63 § 43 ods. 3 sa vypúšťa slovo „primerane“.
5. V čl. I v bode 63 § 44 sa vypúšťa odsek 2. Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2018 16:39 - 16:42 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, predkladám spoločnú správu Výborov Národnej rady o výsledku prerokovania predmetného vládneho návrhu zákona (tlač 983) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1259 z 19. júna 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 411 zo 4. septembra 2018 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku, za hlasovalo 5 poslancov, proti nehlasoval nikto a hlasovania sa zdržalo 5 poslancov, počet členov výboru je 12, prítomných bolo 10.

Z uznesení Výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o týchto bodoch, bodoch 1 až 9, hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade návrh zákona (tlač 983) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 271 z 11. septembra 2018. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, 83 ods. 4 a 84 ods. 2 a 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim.
Skryt prepis