Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.10.2018 o 14:31 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 16.10.2018 14:31 - 14:35 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, predkladám pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu.
V bode 1, bod 1, čl. I za bod 23 vkladá nový bod 24, ktorý znie:
V § 8, v § 18 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„ak zmenou pôvodnej zmluvy dôjde k navýšeniu zmluvnej ceny o preukázateľné náklady spojené so zvýšením minimálnej mzdy na základe osobitného predpisu,“.
Osobitný predpis, vhodné citovať legislatívu, ktorá, ktorou upravuje minimálna mzda a práve predpisy s odvodmi do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
Doterajšie písm. e) sa označuje ako písm. f).
Nasledujúce body sa potom primerane prečíslujú.
Verejní obstarávatelia alebo obstaratelia môžu čeliť situáciám, v ktorých z dôvodu navýšenia nákladov spojeným s plnením predmetu zákazku, ktoré viaže k povinnému navýšeniu minimálnej mzdy a s tým súvisiacich nákladov, odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, pôvodný zmluvný partner nemôže ďalej plniť predmet zákazky za dohodnutú cenu a ani nemohol danú vec ovplyvniť a bolo by nehospodárne a neefektívne nielen pre uchádzačov, záujemcov v rámci navrhovanej zmluvnej ceny vo verejnom obstarávaní do ceny za predmet zákazky započítať aj riziko náklady pre možné navýšenie minimálnej mzdy a s tým súvisiacich nákladov, čo by mohlo ovplyvniť výšku zmluvnej ceny.
Táto sa, takáto sa najmä na zákaziek, ktorý je predmetom poskytovania služieb, ako sú napr. upratovacie, čistiace služby, strážna služba, ako aj iné služby, pri ktorých sa náklady za poskytnutia tvoria hlavne mzdové náklady a tým aj spojené príslušné odvody sa uzatvárajú na dlhšie obdobie ako jeden rok.
2. V čl. I bode 4 odstavec 1 ods. 12 sa vypúšťa písmeno w).
Doterajšie písmeno, písmená x) až aa) sa označujú ako písmená vv) až z).
V náväznosti na túto zmenu sa upraví úvodná, úvodná veta bodu.
Poznámka pod čiarou 25e) sa vypúšťa, v náväznosti na túto zmenu sa primerane upraví ostatná, úvodná veta.
Zabezpečenie služieb pravidelnej leteckej prepravy prostredníctvom verejného obstarávania je v praxi minimálne ako problematické a z toho dôvodu neustálej premenlivosti cien vyplývajúcich z rôznych trhových faktorov nesúvisiacich s verejným obstarávaním a v skutočnosti častokrát nie je možné predvídať potrebu zabezpečenia konkrétnej služby tak, ako bolo možné jednoznačne špecifikovať predmet zákazky, destinácia, čas, prepravy, mená cestujúcich a podobne v dostatočnom časovom predstihu, potrebné pre realizáciu verejného obstarávania. Navyše nie je možné poukázať na to, že relevantný trh pre konkrétnu zákazku je určovaný aktuálnou ponukou prepravcov pôsobiacich na letisku, letiskách, na ktorých sa má vykonávať nástup na prepravu, t. j. na letiskách, ktoré verejnému obstarávateľovi vyhovujú napríklad vzdialenostne. Vzhľadom na danú obmedzenosť reálneho konkurenčného prostredia, ktoré záväzky hodnotami dosahujú výšky finančných limitov nadlimitných zákaziek, v zásade nie sú spôsobilé ovplyvniť, navrhuje sa, aby zmluvy uzatvárané priamo s letiskami prostredníctvom predajných miest, t. j. prostredníctvom sprostredkovateľa boli vyňaté z pôsobnosti zákona.
Podpísaných je šestnásť poslancov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2018 10:09 - 10:11 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec, som rád, že si ocenil prácu fondu, že je dobrá, a prekvapujú ma niektoré veci, ktoré, na ktoré sa pýtaš, pretože to poznáš nakoniec, či sa jedná o prenájmy alebo vôbec o pôde, ktorú má Slovenský pozemkový fond vo svojej správe. Zaujímavé pozemky, ty vieš veľmi dobre, alebo zaujímavé revíry, všetky sú dávno prenajaté, vieš, že sme tento rok schvaľovali zákon, kde sa menila dĺžka prenájmu z hľadiska na to, aby sa mohli niektoré veci pohnúť.
Je zbytočné tu mlátenie prázdnej slamy, pretože keď je raz uzavretá zmluva a tie zmluvy sú uzavreté, s nima sa nedá nič robiť. Samozrejme, raz môže fond odstúpiť vtedy, kedy ten, kto má uzavretú nájomnú zmluvu, neplatí.
Pokiaľ sa týka, a ty vieš veľmi dobre, takisto a aj ostatní poslanci, že to je nastavené tak aj Európskou úniou, že raz keď to pokosí, keď to má aj v prenájme, tak tú platbu dostane. Iná vec, to, čo sme sa koľko razy bavili na výbore, ale aj na prieskume, že hŕba vecí, tie družstvá alebo tie hospodáriace subjekty, ktoré sú hlavne na strednom a východnom Slovensku, že neplatia tým ľuďom, od ktorých majú prenajatú pôdu. Tam, samozrejmá vec, čaká ďalšia legislatívna zmena, ktorú budeme musieť spraviť, to je tak, ako si prenajmeš byt, tak musíš platiť. Tak aj za túto pôdu, keď si ju prenajme, tí hospodáriaci roľníci alebo hospodáriaci eseročky, alebo ktokoľvek, alebo akciovky, budú musieť platiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.6.2018 9:13 - 9:14 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2017 pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1028 z 26. apríla 2018 výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predmetnú informáciu 6. júna 2018, uznesením č. 179 vzal uvedenú informáciu na vedomie a odporučil Národnej rade tiež vziať na vedomie. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 187 z 12. júna 2018 schválil túto informáciu výboru a súčasne ma poveril predniesť na schôdzi Národnej rady túto informáciu výboru a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady. Návrh uznesenia je súčasťou predloženej informácie.
Prosím, pán podpredseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 11:06 - 11:07 hod.

Dušan Muňko
Chcel by som navrhnúť, aby správa pozemkového fondu bola zaradená zajtra ráno na deviatu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2018 15:40 - 15:42 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Viete, pán Matovič sa tu raz objaví a príde, že objavil Ameriku. Zákon bol tu predložený, veľmi podrobne spracovaný ešte politickou stranou ANO. Spracoval to bývalý vládny zmocnenec a potom aj podpredseda vlády pre rómsku problematiku pán doktor Chmel.
Ja súhlasím s vami, že treba niečo robiť. Ale to to riešenie, ktoré vy navrhujete, nie je. To, ten materiál, ktorý bol spracovaný, môžem vám ho dať, pretože sme sa snažili niektoré veci riešiť so starostami, lebo to je vec, že starostovia nechcú pristúpiť na to, kde chodia rómske deti s deťmi bielymi, ktoré proste, ktoré ak tam prídu rómske deti, prehlasujú sa z tých škôlok preč.
Tá situácia môže byť len to, že by sme znova postavili, začali stavať školy pre rómske deti, ale aj s internátnou podporou, že tie deti tam budú bývať. Riešenia akékoľvek iné, ktoré sme skúšali, sa neosvedčili a neosvedčia sa, pretože jednoducho starostovia nie sú ochotní proste v tejto veci robiť ďalej a tie deti do školy nechodia. Čiže tie deti sú zanedbané, máte pravdu. Ale pokiaľ nespravíme ten internátny systém, ktorý spravili voľakedy v Izraeli v kibuci, tak zatiaľ s rómskou tematikou alebo s vašou problematikou nespravíte nič.
Ja vám len, pán Matovič, pripomínam, keď ste sa zobrali aj s pánom Hlinom, aj s vládnym zmocnencom, odvtedy ste sa tejto problematike nevenovali. S touto problematikou vláda každá, ktorá bola, sa snažila, riešila peniaze, pokiaľ sa týka, ani sociálne byty nie ste schopní postaviť v intraviláne, lebo nenájdete na Slovensku desať starostov, aby tie sociálne byty, keď tam dáte materiály, ste ich stavali proste v tých dedinách. Tá situácia je dneska skut... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2017 12:21 - 12:22 hod.

Dušan Muňko
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 22:18 - 22:20 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec, nič som nečakal, pretože od vás sa nič nedá ani čakať, ale vrátim sa k dvom veciam.
Ku Kovošrotu. Kovošrot poznám veľmi dôverne. Zavádzate, tak jak ste zavádzali, že má premiér konto na Belize. V Kovošrote v prvom kole bolo vydražené, nedostal úver, čiže prebehlo druhé kolo. Zavádzate, pretože tam nebolo len, že za čo sa kupuje, ale boli tam aj záväzky. Poznám to, pretože to sa zúčastňovali moji priatelia v tej celej záležitosti, pretože som voľakedy robil v Zberných surovinách a Kovošrote, takže to poznám veľmi dôverne.
A od vás sa nič nedá čakať, od daňového podvodníka a zlodeja sa nič nedá čakať, lebo tak ako predal bielemu koňovi svoju firmu, potom najazdí 200-tisíc kilometrov. Proste či to je tlačiarensky stroj a ja vám ich vymenujem stále, nevyplácanie dohôd vašim ľuďom, nakoniec predanie firmy, vrátenie naspäť. Vy nás tu idete poúčať?
Ja by som vás poprosil, keby ste ma nenazývali opicou, opicou, ja vám môžem byť otcom. Opicou môže byť váš otec, keď nazývate mňa opicou. Vyprosujem si to!
A keď mi ešte budete ďalej nadávať, tak si to s vami vyrovnám ináč.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 20:02 - 20:04 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec, vy to máte trochu pomýlené. Spomínate Gorilu, neviem, za ktorej vlády bola Gorila, ale asi za prvej a druhej vlády pána Dzurindu.
Spomínate tuná veci, pričom v prvom rade by ste si mali poupratať pred svojím vlastným prahom. To bola asi najväčšia chyba pani premiérky Radičovej, že vás vôbec menovala za ministra národnej obrany. Nakoniec vás musela odvolať. Alebo myslíte, že vás odvolal pán Fico?
Ja vám nerozumiem, lebo ten hnev, viete, treba si vždycky zvážiť, čo poviem, ako poviem a aký to bude mať dosah. Vy ste sa tak zdiskreditovali, že viac už ako politik sa nemôže zdiskreditovať. A tak, jak to povedal tu Erik Tomáš, vy už, dúfam, nikdy nebudete zastávať nejakú dôležitú funkciu v slovenskej politickej scéne, pretože jednoducho na to nemáte.
Uvedomte si, pourážali ste tu policajtov, pourážali ste tu vyšetrovateľov. Čo má odvolávanie, kauzy alebo odvolávanie pána ministra Kaliňáka s ním? Veď spamätajte sa!
A keď chcete riešiť alebo chcete, tak podajte na pána Kaliňáka trestné oznámenie, spracujte to, máte výborných právnikov a boli ste skoro dva roky vo vláde. Koľko ľudí ste, podali ste trestné oznámenie vo veci alebo veci, alebo ste začali? Nič ste nespravili, len brešete a nič z toho nie je pravda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2017 19:20 - 19:21 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Ja som len chcel, a nebudem reagovať na jednotlivé, len som vám chcel povedať z čoho, keď vystupoval Fond národného majetku a pripravoval, keď podali Taliani žalobu, z jakej sumy. Keď dali 700 mil., hľadala sa agentúra, ktorá tam bola na fonde a ktorá poznala voči Vodné dielo Gabčíkovo, resp. Slovenské elektrárne. A z toho, z tých všetkých vychádzala najlepšie advokátska kancelária Radoslava Bžána.
Bežne, treba povedať, že v súkromnej sfére advokáti, to, čo tu povedal aj pán poslanec Kollár, prišiel som z podnikateľského prostredia, nikto nepôjde, keď sa jedná o väčšiu sumu, pohybuje sa vždycky okolo 10 %. Nestretol som sa, že keď som rokoval a potreboval som v súdnych sporoch byť, tak sa to pohybovalo okolo 10 %.
Samozrejmá vec, minister Žiga spravil prvé kroky. Uvidíme, ako dopadne v ďalšom rokovaní. Nebol som pri tom, čiže nemôžem hodnotiť celú situáciu. Ale myslím si, že Radoslav Bžán bez Rakúšanov a bez amerických expertov, ktorí sa podieľali na príprave a k celej tej veci, by asi nebol úspešný.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2017 19:03 - 19:13 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, dlho som uvažoval, či na tejto schôdzi budem vystupovať, pretože čas je veličina, ktorá asi každému rovnako plynie, a padla tu hŕba vecí, to nie je že urážanie, faktá o slovenskej privatizácii sú niekde inde, ja sa ich pokúsim najprv zhrnúť a poviem prečo. Potom sa vrátim aj k odmene pána Dr. Bžána.
Privatizácia Slovenských elektrární bola vypísaná v medzinárodnom tendri, kde Gabčíkovo nebolo vôbec do medzinárodného tendra zahrnuté. Nemohlo byť do medzinárodného tendra zahrnuté, pretože ukončená arbitráž v Haagu dala jasne, že tento prípad neni uzavretý a Vodné dielo Gabčíkovo alebo Sústava vodných diel v Gabčíkove, ktoré vznikali alebo boli projektované z roku 1956, až pokiaľ sa nezačalo realizovať Vodné dielo Gabčíkovo ešte za bývalej Československej republiky.
Treba povedať jednu vec, že po privatizácii Slovenských elektrární bol ako bonbónik, požadovali, taliansky Enel, ktorý vyhral, Vodné dielo Gabčíkovo. Dostal ho, pretože sa privatizovať nedalo, takže bolo dané do prenájmu. Vodohospodársku výstavbu vtedy zastupovala Havlátova kancelária advokáta Havláta.
Na ministerstve hospodárstva po nastúpení vlády v roku 2006 sa nenachádzali žiadne zmluvy, nič, čiže dávali sme si polroka dokopy zmluvy o privatizácii nielen Slovenských elektrární, ale iných. Ale ja sa vrátim hlavne k Slovenským elektrárňam.
Aby nebolo prenajaté Vodné dielo Gabčíkovo, na hlasovaní vlády nemôžte vytýkať koaličnému partnerovi nášmu, pretože minister László Miklós nehlasoval ani za prenájom, ani za privatizáciu Slovenských elektrární, nehlasoval za privatizáciu ani minister zahraničných vecí Kukan, pretože odbor právnych služieb ministerstva zahraničných vecí, ktorý nám poskytol veškeré veci, boli zásadne proti tomu, aby Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré nám nepatrilo celé, aby išlo do prenájmu alebo čo by sa s ním malo ostať v rukách štátu. To sú tie prvé počiatky, ktoré boli a ktoré potom, samozrejme, aj nasledovali s tým, že keď sme nastúpili, tak dali sme dohromady veci vďaka ľuďom, ktorí nám pomáhali.
A z tohto miesta by som chcel poďakovať generálnemu prokurátorovi, vtedajšiemu, Trnkovi, pánovi námestníkovi Tichému, ľuďom z ministerstva hospodárstva, zo životného prostredia, advokátskej kancelárie Havláta, z ministerstva zahraničných vecí a ďalším, ktorí, tie veci vôbec dávali sme dohromady, aby sme sa vôbec mohli pohnúť z miesta a riešiť.
Až na pokyn generálneho prokurátora, vtedy ma poslal vedúci verejného obstarávania pán Angyal, že vláda rozhodla, nemá sa čo s nami baviť, robil som vtedy štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia. Sme rozhodli, že vstúpime cez Generálnu prokuratúru. Doktor Bžán, ktorý mal vtedy po Havlátovej kancelárii, bol vybratý, myslím, neviem, či Vodohospodárskou výstavbou, ale už na tom prechode tam zastupoval Dr. Bžán, spracoval a postúpil veci, ktoré sme mali dokopy, Generálnej prokuratúre, ktorá spracovala materiál, a do stredy bolo treba podať podanie cez súd, aby sa vôbec mohlo začať konať, pokiaľ sa týkalo Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Nechcem hovoriť tie veci, ktoré boli, a jak sa správal Úrad pre verejné obstarávanie, pretože tam jednak nemal ľudí, takže väčšinou celú tú záležitosť a celú tú agendu spracovala Generálna prokuratúra s námestníkom Tichým.
Ten spor sa ťahal, samozrejmá vec, však viete, od roku 2007 alebo 2008 do roku, kedy bolo prvýkrát, krajský súd rozhodol, bolo to prvostupňové. Slovenské elektrárne využívali najlepších právnikov, veď predsa Slovenské elektrárne voči štátu zastupoval pán Dr. Valko a, samozrejmá vec, renomované zahraničné kancelárie.
Ja vám to hovorím preto, že táto vec, ktorá je tu, ešte nie je koniec Slovenským elektrárňam, aby sme si povedali na rovinu, a tam sa chcem vrátiť, lebo tu bude ešte ďalšia schôdza k Slovenským elektrárňam. A tak ako ste nezaujali, teraz nechcem, lebo nechcem hovoriť, ja nikomu nechcem vytýkať, ani Danielovi Lipšicovi, ktorého ste tu spomínali z hľadiska, ktorý nastavil odmeny, ktoré, si myslím, že sú reálne v tej vyhláške. To je otázka, ako pristúpi štátny úradník alebo ako pristúpi ten, kto tú zmluvu uzatvára. A nevenovalo ani ministerstvo spravodlivosti tým zmluvám, ktoré z hľadiska privatizácie išli, lebo aj zmluva, pokiaľ sa týkala Slovenských elektrární, kde poradca dostal vyplatených, už to bolo povedané, 550 mil. zadarmo, za nič. Takisto to bolo, aj pokiaľ sa týkalo kurzového rozdielu pri Slovenskom plynárenskom priemysle, ale je to za nami. Vy ste pri tomto tu neboli, proste bola taká doba a veci mali taký spád, aký mali.
My sme sa snažili stále dostať Slovenské elektrárne naspäť, pretože výnos zo Slovenských elektrární za 30 rokov môže byť okolo miliardy, miliardy 800 mil., pretože nikto nevie, za akých okolností Enel predával energiu na milánskej burze, pokiaľ sa týkalo prebytku, ale hlavne silovej elektrárne, ktorá je.
Ja by som vás ale chcel poprosiť všetkých, ktorí ste tu, aby ste nespochybňovali Vodného dielo Gabčíkovo, pretože zelenú energiu, Rakúšania majú postavené na Dunaji 8, dokonca 12, my ich máme na Váhu a všade sú, tá zelená je najčistejšia energia. Zelená energia je najčistejšia. Zbytočne tu budeme hovoriť o akejkoľvek inej energii okrem zelenej. To sú všetky bludy, o ktorých tu chceme hovoriť. Takže nespochybňujte Gabčíkovo.
A ešte pokiaľ sa týka, Enel sa správal, napriek tomu, že to mal v nájme, absolútne macošsky k Slovenským elektrárňam, nerobil žiadnu údržbu, akurát sa dohodlo, aj to po dlhých rokovaniach, že bude platiť Vodohospodárskemu podniku, lebo ten je správca vodných tokov a ten zabezpečuje jednak bagrovanie Dunaja, proste veci. Pričom do elektrickej časti, ktorú má zase pod patronátom Vodohospodárska výstavba, vôbec nevstupoval a nedával žiadne prostriedky.
Padali tu veci, že z čoho bude to štát platiť. No tak si vyrátajte, koľko získa za tých 30 rokov. Za 9 rokov Enel vyčíslil, že je to zhruba 550 mil. To, že keď je zmluva neplatná, tak ako bola postúpená, tak je aj tých 550 mil., bude vrátiť, a preto vy tu naliehate na ministra Žiga, aby sa vyjadril. Nemôže sa vyjadriť. Ani sa nevyjadrí, pretože vie, čo ho čaká z hľadiska toho, pretože je akcionár. Zastupuje 33 %, necelých 33, pretože privatizácia bola taká, tak bola spravená, že Enel má 66 % plus 1 akciu navyše. Čiže nemôže tam vstúpiť ani Najvyšší kontrolný úrad, ani nikto. Pretože my sme sa pokúšali rôznymi spôsobmi vyriešiť, aby sme Gabčíkovo dostali naspäť.
Takže teraz budeme mať ďalší, ďalší problém, pretože neni to neznáma veličina. Slovenské elektrárne majú úver 3,2 mld., ktoré majú splácať k dnešnému dňu. A na dokončenie Slovenských elektrární potrebujú, odhadujú 1,2 až 1,4 mld. Ďalej sa nebudem už k tomu vracať, pretože nechcem, aby sme, aby som ohrozoval dostavbu Mochoviec.
No, treba povedať otvorene, že tak, ako prebieha, neverím tomu, že jadrový dohľad prebere tretí blok, ktorý by mal byť už dávno dostavaný. A druhá vec, keby Enel mal záujem a vedel to, vedel to robiť, tak od roku 2006 mal možnosť do roku 2010 dostavať alebo do roku 2012 dostavať obidva bloky a výkon elektrární by sa, zisk by sa zvýšil z tých 450, lebo Slovenské elektrárne robili zisk medzi 400-500 mil., tak by sa zvýšil na 700-800 mil. Dneska majú hodnotu Slovenské elektrárne 1 euro. Nakoniec nie je to číslo, ktoré dávam ja, to číslo dala medzinárodná organizácia, ktorá oceňovala v stave, v akom sa Slovenské elektrárne k dnešnému dňu nachádzajú.
A teraz poďme k veci, pretože dobre je nakladať niekomu na hlavu. Berme na veci, že Fond národného majetku, a to teraz hovorím otvorene ako poslanec, bol som zásadne proti tomu, aby Fond národného majetku bol zrušený a prešiel, tak ako prešiel, bola samostatná jednotka, pod ministerstvo hospodárstva. Napriek tomu, že ste tlačili vy a padlo to politické rozhodnutie, že padlo pod ministerstvo hospodárstva. Je tam hŕba zmlúv, je tam hŕba sporov, za ktorých niesol fond zodpovednosť, samozrejme, aj s tým... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis