Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.12.2018 o 12:57 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2018 12:57 - 12:57 hod.

Natália Grausová
 

Vystúpenie 6.12.2018 18:46 - 18:51 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyňa, idem, dovoľte prečítam zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 6. decembra 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, to znamená, že na tajnom hlasovaní bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov neboli žiadne neplatné, teda boli všetky platné.
Zo 138 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na vymenovanie pána Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska hlasovalo
– za 86 poslancov, proti 40 poslancov a zdržalo sa hlasovania 12 poslancov.
Na schválenie návrhu na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska.
Overovatelia poverili svoju členku Natáliu Grausovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďalšia zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska, ktoré sa konalo dňa 6. decembra 2018. Na tajné hlasovanie o návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzal 138 hlasovacích lístkov, teda na tajnom hlasovaní bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.
Zo 136 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na vymenovanie Jozefa Hudáka za viceguvernéra Národnej banky Slovenska hlasovalo
– za 72 poslancov, proti 56 poslancov a zdržalo sa 8 poslancov.
Na schválenie návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Jozefa Hudáka za viceguvernéra Národnej banky Slovenska.
Overovatelia poverujú svoju členku Natáliu Grausovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 20:20 - 20:35 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, dlhodobo zaznamenávame nevyberané útoky na podstatu rodiny, ktorou je splodenie a výchova detí. Sú vyvíjané silné tlaky na zrovnoprávnenie a uzákonenie spolužitia dvoch homosexuálov ako regulérneho manželstva rovnocenného s manželstvom muža a ženy. Ústava Slovenskej republiky priznáva manželstvu jedinečné postavenie. Hovorí v čl. 41 ods. 1: "Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorené otcom a matkou." Hovorí čl. I ods. 3. Slovenská republika si tiež ctí zásadu najlepšieho záujmu dieťaťa. Zákon o rodine, čl. I ods. 5.
Takéto stanovisko zastáva aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý hovorí, že vnútroštátne orgány sú oprávnené limitovať právo dospelých na adopciu práve záujmami adoptovaných detí. Manželstvo muža a ženy má v skutočnosti dva neoddeliteľné významy nielen pre manželov a spoločnosť, ale zvlášť pre deti. Prvý význam je v budovaní hlbokého vzťahu lásky medzi manželmi, druhý význam je vo vytváraní bezpečného prostredia pre privádzanie detí na svet a pre ich výchovu. Heterosexuálne, monogamné, verné a trváce manželstvá, kde biologickí rodičia vychovávajú svoje deti v harmonickom vzťahu lásky, sú najlepším prostredím pre vývoj detí. Štát, ak má záujem na zdravej spoločnosti, má aj zákonom pravdivo poukázať na fakt, že iné ako heterosexuálne manželstvo nie je na osoh spoločnosti ani jednotlivcom, ale naopak, je na škodu.
Aký vzor, aký odkaz o sexe je dávaný deťom v homosexuálnych partnerstvách? Ako dosiahne dieťa sexuálnu zrelosť v spolužití dvoch homosexuálov? Nemali by sme dopustiť zlé riešenia pre výchovu opustených detí. Deti vyrastajúce v takom prostredí budú mať vážne narušenú schopnosť vytvárať zdravé partnerské vzťahy. Existujú mnohé výskumy a vyjadrenia odborníkov varujúcich pred adopciami detí homosexuálnymi pármi. Keďže zväzok dvoch homosexuálov nedokáže splodiť a porodiť potomkov, homosexuáli prichádzajú s ďalšou požiadavkou môcť si deti adoptovať. Nezohľadňujú pritom záujem detí, ktoré potrebujú pre svoj zdravý vývin mať ako vzor muža aj ženu, ktorých vlastnosti sa dopĺňajú a vytvárajú celok schopný deťom poskytnúť harmonický rozvoj.
Homosexuáli, ktorí si adoptujú deti, ako sa to bežne deje na západe, nielenže neposkytujú deťom potrebný fyzický a duševný rozvoj, ale vo väčšine prípadov berú adoptované deti skôr ako potencionálne obete ich sexuálnej zvrátenosti. Zaznamenané sú prípady, kedy dvaja homosexuáli žijúci v partnerskom zväzku požičiavali adoptované dieťa ďalším homosexuálom na sexuálne zneužívanie. V neposlednom rade adopcia detí homosexuálmi otvára netušené možnosti pedofilom, ktorí sa čoraz viac domáhajú svojich tzv. práv na sex s deťmi.
Psychiatri a psychológovia varujú, že spochybnenie sexuálnej identity detí predstavuje nezanedbateľné riziko vyvolania poruchy identity, ktorá je vlastne duševnou poruchou a je zaradená v medzinárodnej klasifikácii duševných chorôb. V konečnom dôsledku môže viesť k neželaným duševným poruchám, ako aj k poruchám správania. Deti postihnuté adopciou homosexuálmi v mnohých prípadoch končia samovraždou. Predstavitelia a zástupcovia psychiatrickej, psychologickej a inej odbornej obce odmietajú sociálne experimentovanie s duševným zdravím detí. A my to odmietame tiež.
Vystavovanie dieťaťa tzv. rodového scitlivovaniu, nech už sa koná prostredníctvom vychovávateľov, teda aj adopcie sa dožadujúcich homosexuálov, pedagógov, inštitúcií alebo médií, je z ich odborného hľadiska neospravedlniteľné. A je to zločin. Každý neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa v úsilí pretvoriť alebo indoktrinovať ho podľa želania ideológie predstavuje vážnu formu duševného násilia a porušovanie medzinárodných konvencií práv dieťaťa.
Štát, ako aj celá spoločnosť majú povinnosť zabezpečiť prostredie, ktoré bude chrániť krehkú dušu, krehkú duševnú stabilitu detí od útleho detstva až do dospelosti. Nie je možné nečinne sa prizerať, ako sú deti ohrozované a stávajú sa z nich labilní, nevyvážení jedinci, nakoľko títo robia potom takou aj celú spoločnosť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 20:08 - 20:14 hod.

Natália Grausová
 

Vystúpenie 5.12.2018 19:43 - 19:43 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážení prítomní, 24. decembra sú to práve ženy, ktoré pripravujú sviatočnú večeru, štedrovečerný stôl, ku ktorému si sadá spolu celá rodina, z ktorého majú radosť najmä deti. Ženy varia, pečú, pripravujú vianočné darčeky, ony sú tou dušou tohto slávnostného večera.
Štedrý večer, 24. december, sa netýka iba kresťanov, ktorí si pripomínajú narodenie nášho spasiteľa Pána Ježiša Krista. Tento sviatok, 24. december, sa oslavuje aj v rodinách, ktoré nepraktizujú náboženstvo, ale slávia tento deň ako sviatok rodiny, keď sú všetci pospolu, tešia sa zo svojej vzájomnej blízkosti a lásky. Dokonca aj v sekulárnej spoločnosti sa proklamuje, že v tento deň by nikto nemal byť sám. Rôzne organizácie i charitatívne spolky poriadajú a podávajú večeru pre osamelých a starších ľudí a aj pre bezdomovcov, aby neboli v tento večer sami.
V obchodoch a predajniach sú zamestnané najmä ženy, je mi ich veľmi ľúto. Ak majú pracovnú dobu do dvanástej hodiny, to znamená, že domov prídu o pätnástej, šestnástej, možno aj o sedemnástej hodine unavené, uštvané a frustrované. Považujem to diskrimináciu týchto žien. Práca 24. decembra nezachráni našu ekonomiku, ale pokazí Vianoce stovkám rodín na Slovensku. A okrem toho našou povinnosťou je zabezpečiť rodinám také príjmy a dôchodky, aby neboli odkázaní na nejaký príplatok za prácu vo sviatok, ale mohli dôstojne žiť, a nie také žobračenky, ktoré teraz mnohí majú.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 16:29 - 16:30 hod.

Natália Grausová
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2018 16:20 - 16:21 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona pod tlačou, ktorý je pod tlačou 1235. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 15:37 - 15:38 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pani poslankyňa Verešová, neodpovedali ste mi vlastne na tie moje otázky, ale pán poslanec Dostál, vy ste zle, vy ste zle, vy ste nepočúvali zrejme, alebo zle ste počúvali, lebo ja som nepovedala, že navrhovatelia používajú dvojaký meter. Veď práve pani navrhovateľka žiada, aby sa rovnako posudzovalo, čiže ja som ich neobvinili z dvojakého metra. A že sa vy ako neomarxista zastávate marxistov a neomarxistov, tak to, to sa nečudujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 15:28 - 15:34 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán, pani predkladateľka, kolegyne, kolegovia poslanci, na začiatku svojho príhovoru by som chcela povedať, že v podstate vlastne aj či už fašistický režim, aj komunistický režim, oba vychádzajú z marxizmu. Otcom obidvoch, resp. ideológií, či fašizmu, či nemeckého národného socializmu, alebo boľševického komunizmu, vychádzajú z Marxa, majú rovnakú ideológiu. Sú to; len rozdiel je jedine medzi tým, že nemecký nacizmus, bol to socializmus, to boli tiež socialisti. Boli to národní socialisti, resp. nacionálni socialisti, a boľševickí a komunistickí boli internacionálni socialisti. V podstate to bol jediný rozdiel. Obe, oba tieto režimy napáchali, tieto ideológie obrovské škody na životoch a strašné zločiny.
Ja oceňujem váš návrh zákona naozaj, len by som sa chcela spýtať, pani predkladateľka Verešová, že, pár otázok. Jednak prečo tento návrh datujete až od roku 1948, hoci, keďže na Slovensku sa začali páchať teda zatýkania, súdenia, vraždy a nespravodlivosti už v roku 1946. Boli to orgie zatýkania, orgie mučení, ktoré páchali teda retribučné súdy a tzv. ľudová demokracia. Musím povedať jeden, jednu vtipnú pripomienku, ktorú povedal Roland Regan, keď sa ho pýtali, aký je rozdiel medzi demokraciou a ľudovou demokraciou, tak povedal, že taký ako medzi kazajkou a zvieracou kazajkou. Takže tieto ľudovodemokratické režimy, teda to je jedna moja otázka.
A druhá otázka je, že ako ste sa vysporiadali s tým, že bývalý prezident Rudolf Schuster vyznamenal vysokým štátnym vyznamenaním prokurátora Antona Rašlu, ktorý sa zúčastňoval prenasledovania politických väzňov. Mal na svedomí množstvo životov, množstvo väznení a popráv a konkrétne by som spomenula, keďže aj politickí väzni na Martinskom cintoríne dali pochovať aj pripomínajú študentov, o ktorých budem hovoriť. Sú to traja trenčianski študenti, Púčik, Tesár a Tunega, ktorí boli v roku 1951 popravení a vinou v podstate, a vinu na ich smrti nesie prokurátor Rašla. Čiže ako ste sa vysporiadali, či ste vôbec protestovali alebo niekedy vyslovili, a žiadala by som vás týmto, aby ste naozaj toto bývalému prezidentovi Schusterovi nejakým spôsobom pripomenuli aspoň morálne.
A ďalej, ako ste sa všetci vysporiadali s tým, že v tom čase, keď popravili týchto, odsúdili na smrť a popravili týchto študentov, bol v Trenčianskom kraji vysoko, vo veľmi vysokej funkcie komunistickej strany, KSČ, Alexander Dubček, ktorý nezakročil, ktorý sa nezastal týchto študentov a ktorý schvaľoval popravu týchto troch študentov. Takže to je ďalšia vec.
A naozaj by som ešte chcela povedať aj to, že je mi veľmi ľúto, že ste aj vy sa podieľali na tom, že ste neprotestovali proti Žitňanskej návrhu, ktorý zaviedol do slovenského súdnictva prezumpciu viny a ktorý, hoci slovenská ústava zaručuje právo na názor, právo na slobodu slova a slobodu prejavu, tak za to, keď človek prejaví svoj názor a povie pravdu, za to je človek perzekvovaný, za to sú ľudia vyhadzovaní z práce, postihovaní. Takže ja by som vás veľmi prosila, aby ste tiež používali rovnaký meter, čiže naozaj ja som proti dvojakému metru. V každom prípade používať jeden meter na všetko, pomenovať pravdivo veci a prípadne aj v tomto nejakým spôsobom čakala by som pri takýchto vašich názoroch a pri takýchto postojoch, ja by som čakala odmietnutia a protest proti tomu zákonu, ktorý bol tu v tomto parlamente prijatý, Žitňanskej zákonu.
A zároveň aj nejde mi znova nejako do súvisu, v podstate niektoré, určité prejavy neomarxistickej ideológie, čo sa týka slniečkarstva, čo sa týka globálneho paktu, čo sa týka o migrácii, migrácie, lebo toto je, toto sú prejavy neomarxistickej ideológie. Takže toto mi tu trošičku tiež nejako nesedí u vás, ale ináč naozaj oceňujem tento váš návrh.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 15:13 - 15:15 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Budaj, chcela by som pripomenúť to, že za bývalého totalitného Československa pred rokom 1989 ste sa dostali do kotolne. Dnes, v dnešnej dobe, by ste sa za prejavenie názoru a povedanie pravdy dostali tak akurát ku kontajneru, ani nie do tej kotolne. Pretože dnes sú vyhadzovaní ľudia, ktorí povedia pravdu, ktorí povedia svoj názor, ktorý sa nezhoduje s naoktrojovaným názorom diktátorskej väčšiny, tak za to sú ľudia vyhadzovaní z práce a nie sú prijatí možno ani do tej kotolne. Sám ste podporili Žitňanskej zákon, ktorý zaviedol do nášho súdnictva prezumpciu viny a prenasledovanie ľudí za to, že prejavia svoj názor, že povedia pravdu, ktorá sa naozaj nezhoduje so všeobecne nanúteným názorom totalitnej vlády. Spomínate štúdium v bývalom Sovietskom zväze. Ako to môže, ako sa to zhoduje s vašou obhajobou ministra Lajčáka, ktorý vyštudoval MGIMO, bol aktívnym členom KSČ a musel určite veľmi vyhovovať všetkým kritériám moskovskej, sovietskej školy, štúdia zahraničnej diplomacie, medzinárodných vzťahov. Pretože tam sa bežný človek nedostal. Tak mňa by zaujímalo, pretože v tomto vidím nejaký, je to rozpor vo vašej reči.
Ďakujem.
Skryt prepis