Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18. 10. 2017 o 18:54 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 18:54 - 18:54 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Pán poslanec Vašečka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 10. 2017 16:50 - 16:51 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Teraz ste ma tak dostali, s tou poslednou vetou, že vlastne už som aj zabudla, čo som chcela povedať. Ale chcela som povedať to, že na tomto je fakt vidieť, že niektoré veci proste sú apolitické, že keď narazíme na takýto problém a prinesieme to proste pred plénum Národnej rady Slovenskej republiky, tak je fajn, že sa na tom vieme zhodnúť, lebo v konečnom dôsledku to robíme, robíme pre občanov, tak, tak dnes celkom ma to potešilo, áno. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 16:47 - 16:50 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Musím reagovať, musím reagovať nielen na pani poslankyňu Vaľovú, ale aj na pani poslankyne pred ňou, od pani poslankyne Sárközy až po pani poslankyňu Kuciaňovú. Ja som teda rada, že predkladáte také pozmeňujúce návrhy, lebo ešte aj to odôvodnenie je úplne, že od prvej čiarky až po poslednú bodku, presne odôvodnenie, ktoré mám aj ja v mojich pozmeňujúcich návrhoch. Takže vlastne ani nám nezostáva nič iné, ako to podporiť. Ale osobitne chcem zareagovať na pani poslankyňu Vaľovú.
Pani poslankyňa, to ja by som si nikdy nebola pomyslela, že (pozn. prepis: nezrozumiteľne vyslovené) budem chváliť to, čo predkladáte. Viete, lebo ste nás dostali do takej situácie. Však vy viete presne, do akej situácie ste nás dostali, že aj keby sme veľmi nechceli zahlasovať za vaše pozmeňujúce návrhy a konkrétne za ten jeden, kde ste teda fakt, musím povedať, sa zachovali dôstojne a spomenuli ste aspoň moje meno, tak vám musím povedať, že určite to podporíme, lebo neviem, či si spomínate, minulý týždeň som tu stála a predkladala som vlastnú novelu zákona o sociálnych službách, hovorila som o mojej babičke, hovorila som o tom, že my častokrát prijímame zákony, ktoré sú plné chýb, proste ktoré zlyhávajú v aplikačnej praxi. A častokrát nám to nedôjde a dôjde nám to až vtedy, keď sami máme takú životnú situáciu, že to vidíme úplne na vlastné oči, že čo my vlastne máme, aké hlúposti popísané v tých zákonoch.
No a som vás žiadala teda, aby ste podporili to moje riešenie aj o tej mojej novele budeme zajtra vlastne hlasovať, ale musím povedať, že SMER sa inšpiroval, bola to inšpiratívna moja novela, to môžem povedať, nie? Inšpirovali ste sa a pripravili riešenie, ktoré je právne čistejšie, by som povedala a je to naozaj, ako keby akože fakt, skrátka k tomu, čo som aj ja chcela dosiahnuť tou mojou novelou zákona o sociálnych službách. Takže tým, toto som vlastne chcela povedať aj opozičnému spektru, že toto je určite vec, že nebudeme tých starých ľudí s tou artritídou a paralyzovaných po mŕtviciach ešte molestovať tým, aby sa vlastnoručne podpísali pod čestné vyhlásenie, že ich majetok neprevyšuje desaťtisíc, keď toho naozaj nie sú schopní.
Takže som veľmi rada, že opozícia vás takto inšpiruje a som veľmi rada, že ste to nakoniec predložili a určite to podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 14:00 - 14:12 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Len chcem upozorniť, že vlastne ja som už vystúpenie ukončila, teraz vám budem len čítať pozmeňujúce návrhy bez časomiery.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Ďuriš Nicholsonovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 663).
V čl. I bode 108 § 78a ods. 5 sa za slovo "sebaobsluhe" vkladá čiarka a slová "veku prijímateľov sociálnej služby".
V čl. I bode 108 § 78 ods. 6 písmeno b) znie: Chcem upozorniť, prosím vás pekne, že tam došlo k preklepu, pôvodne tam bolo ods. č. 7, ale je to ods. č. 6. Písm. b) znie: "b) na mieste podľa písmena c) považuje za prijímateľa sociálnej služby s najnižším
stupňom odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený týmto zákonom ako podmienka na vznik odkázanosti pre zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie a za prijímateľa sociálnej služby so stupňom odkázanosti IV podľa prílohy č. 3 v zariadení podporovaného bývania, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačnom stredisku a v dennom stacionári,".
V čl. I v bode 204 príloha č. 6 vrátane nadpisu znie: Príloha č. 6 k zákonu č. 448/2008 z. z.
V čl. I v bode 204 prílohe č. 7 časti poznámky tretia poznámka znie: "Žiadateľ uvedie najnižší stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený týmto zákonom ako podmienka na vznik odkázanosti pre zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie a stupeň odkázanosti IV podľa prílohy č. 3 v zariadení podporovaného bývania, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačnom stredisku a v dennom stacionári."
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh. V čl. I bode 112 § 78d ods. 1 znie: "1) Ak sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ministerstvo poskytne žiadateľom na príslušný rozpočtový rok finančný príspevok.".
2. V čl. I v bode 112 § 78d sa vypúšťa ods. 2. Súčasne sa zrušuje označenie ods. 1.
Tretí pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
1. V čl. I sa za bod 201 vkladá nový bod 202, ktorý znie:
,,202. V prílohe č.3 písm. A v bode 12 sa slová "nepretržitý dohľad" nahrádzajú slovami "zvýšenú mieru náležitého dohľadu".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za bod 202 vkladá nový bod 203, ktorý znie:
,,203. V prílohe č. 4 časť IV písm. b) sa slová "nepretržitého dohľadu" nahrádzajú slovami "zvýšenej miery náležitého dohľadu.".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďalší pozmeňujúci návrh.
V čl. 1 v bode 107 § 77 ods. 8 znie:
"(8) Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ktorú obec alebo vyšší územný celok v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili, za
priemerné bežné výdavky a za priemerné skutočne dosiahnuté príjmy sa považujú
a) skutočné bežné výdavky a skutočne dosiahnuté príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, alebo
b) predpokladané bežné výdavky a predpokladané príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby neposkytoval túto sociálnu službu v predchádzajúcom rozpočtovom roku.".
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V čl. I v bode 105 § 77 za sa ods. 4 vkladá nový ods. 5, ktorý znie:
"(5) Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú, ak ide o sociálnu službu včasnej intervencie. Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ak ide o službu včasnej intervencie, sa určí v prepočte na počet hodín poskytovanej včasnej intervencie minimálne tromi odbornými zamestnancami, pričom minimálna výška hodinovej sadzby je 16,70 eur.".
V nadväznosti na vloženie nového odseku sa upraví úvodná veta novelizačného bodu 106 a veta o úprave doterajších odsekov v § 77.
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V čl. I sa za bod 92 vkladá nový bod 93, ktorý znie:
"93. V § 75 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 až 8 sa označujú ako body 1 až 7.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I v bode 105 § 77 sa ods. 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
"e) sumou finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a, ak ide o sociálne služby uvedené v § 24b a 28.".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 1 sa za slová "v nocľahárni" vkladajú slová "v útulku, v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 2 sa za slovo "v nocľahárni" vkladajú slová "v útulku, v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 3 sa za slovo "v nocľahárni" vkladajú slová "v útulku, v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 4 sa za slová "v nocľahárni" vkladajú slová "v útulku, v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 5 znie:
"(5) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni a útulku sa poskytuje vo výške násobku zo sumy mesačnej minimálnej mzdy na predchádzajúci rozpočtový rok uvedeného v prílohe č. 4 a pre tento druh sociálnych služieb a podľa
počtu miest zapísaných v registri. Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu sa poskytuje vo výške podľa prílohy č. 4b pre tento druh sociálnej služby a podľa počtu miest v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu zapísaného v registri.".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 6 prvej a druhej vete sa za slová "v nocľahárni" vkladajú slová "v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bod 302 znie: "Príloha č. 4a vrátane nadpisu znie: "Príloha č. 4a k zákon č. 448/2008 Z. z.
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej službe v zariadenia krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 a § 78aa.
V čl. I sa za bod 203 vkladá nový bod 204, ktorý znie:
"Za prílohu č. 4a sa vkladá príloha č. 4aa, ktorá znie: Príloha č. 4aa k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I bode 207 názov prílohy č. 8a znie: "Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni, útulku, v nízkoprahovom dennom centre a v nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu § 78aa.
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V čl. I sa za bod 101 vkladá nový bod 102, ktorý znie:
===== "102. V § 75 sa za ods. 11 vkladá nový ods. 12, ktorý znie:
"(12) Za poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby vo verejnom záujme sa považuje aj poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je na sociálnu službu odkázaný, ak neverejný poskytovateľ
sociálnej služby nevie preukázať, že poskytovanie sociálnej služby je v súlade s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce z dôvodu, že príslušná obec nemá komunitný plán.".".
Doterajšie odseky 12 až 16 sa označujú ako odseky 13 až 17.". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I bode 102 sa slová "ods. 12" nahrádzajú slovami "ods. 13".
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V čl. I bode 91 § 75 ods. l sa písm. a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
"5. komunitné centrum,".
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V čl. I sa za bod 90 vkladá nový bod 91, ktorý znie:
"91. V § 75 ods. l úvodnej vete sa za slová "neverejného poskytovateľa sociálnej služby" vkladajú slová "okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby krízovej intervencie,".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
To je všetko. Viem, že toto je veľa a viem, že toto patrí teda aspoň, chcela som povedať, že divákov, ale poslancov teda v pléne medzi tú nezáživnú časť, ale aj tak by som vás veľmi pekne chcela poprosiť o podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 14:00 - 14:12 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Len chcem upozorniť, že vlastne ja som už vystúpenie ukončila, teraz vám budem len čítať pozmeňujúce návrhy bez časomiery.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Ďuriš Nicholsonovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 663).
V čl. I bode 108 § 78a ods. 5 sa za slovo "sebaobsluhe" vkladá čiarka a slová "veku prijímateľov sociálnej služby".
V čl. I bode 108 § 78 ods. 6 písmeno b) znie: Chcem upozorniť, prosím vás pekne, že tam došlo k preklepu, pôvodne tam bolo ods. č. 7, ale je to ods. č. 6. Písm. b) znie: "b) na mieste podľa písmena c) považuje za prijímateľa sociálnej služby s najnižším
stupňom odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený týmto zákonom ako podmienka na vznik odkázanosti pre zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie a za prijímateľa sociálnej služby so stupňom odkázanosti IV podľa prílohy č. 3 v zariadení podporovaného bývania, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačnom stredisku a v dennom stacionári,".
V čl. I v bode 204 príloha č. 6 vrátane nadpisu znie: Príloha č. 6 k zákonu č. 448/2008 z. z.
V čl. I v bode 204 prílohe č. 7 časti poznámky tretia poznámka znie: "Žiadateľ uvedie najnižší stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený týmto zákonom ako podmienka na vznik odkázanosti pre zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie a stupeň odkázanosti IV podľa prílohy č. 3 v zariadení podporovaného bývania, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačnom stredisku a v dennom stacionári."
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh. V čl. I bode 112 § 78d ods. 1 znie: "1) Ak sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ministerstvo poskytne žiadateľom na príslušný rozpočtový rok finančný príspevok.".
2. V čl. I v bode 112 § 78d sa vypúšťa ods. 2. Súčasne sa zrušuje označenie ods. 1.
Tretí pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
1. V čl. I sa za bod 201 vkladá nový bod 202, ktorý znie:
,,202. V prílohe č.3 písm. A v bode 12 sa slová "nepretržitý dohľad" nahrádzajú slovami "zvýšenú mieru náležitého dohľadu".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za bod 202 vkladá nový bod 203, ktorý znie:
,,203. V prílohe č. 4 časť IV písm. b) sa slová "nepretržitého dohľadu" nahrádzajú slovami "zvýšenej miery náležitého dohľadu.".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďalší pozmeňujúci návrh.
V čl. 1 v bode 107 § 77 ods. 8 znie:
"(8) Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ktorú obec alebo vyšší územný celok v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili, za
priemerné bežné výdavky a za priemerné skutočne dosiahnuté príjmy sa považujú
a) skutočné bežné výdavky a skutočne dosiahnuté príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, alebo
b) predpokladané bežné výdavky a predpokladané príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby neposkytoval túto sociálnu službu v predchádzajúcom rozpočtovom roku.".
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V čl. I v bode 105 § 77 za sa ods. 4 vkladá nový ods. 5, ktorý znie:
"(5) Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú, ak ide o sociálnu službu včasnej intervencie. Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ak ide o službu včasnej intervencie, sa určí v prepočte na počet hodín poskytovanej včasnej intervencie minimálne tromi odbornými zamestnancami, pričom minimálna výška hodinovej sadzby je 16,70 eur.".
V nadväznosti na vloženie nového odseku sa upraví úvodná veta novelizačného bodu 106 a veta o úprave doterajších odsekov v § 77.
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V čl. I sa za bod 92 vkladá nový bod 93, ktorý znie:
"93. V § 75 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 až 8 sa označujú ako body 1 až 7.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I v bode 105 § 77 sa ods. 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
"e) sumou finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a, ak ide o sociálne služby uvedené v § 24b a 28.".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 1 sa za slová "v nocľahárni" vkladajú slová "v útulku, v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 2 sa za slovo "v nocľahárni" vkladajú slová "v útulku, v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 3 sa za slovo "v nocľahárni" vkladajú slová "v útulku, v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 4 sa za slová "v nocľahárni" vkladajú slová "v útulku, v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 5 znie:
"(5) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni a útulku sa poskytuje vo výške násobku zo sumy mesačnej minimálnej mzdy na predchádzajúci rozpočtový rok uvedeného v prílohe č. 4 a pre tento druh sociálnych služieb a podľa
počtu miest zapísaných v registri. Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu sa poskytuje vo výške podľa prílohy č. 4b pre tento druh sociálnej služby a podľa počtu miest v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu zapísaného v registri.".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 6 prvej a druhej vete sa za slová "v nocľahárni" vkladajú slová "v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bod 302 znie: "Príloha č. 4a vrátane nadpisu znie: "Príloha č. 4a k zákon č. 448/2008 Z. z.
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej službe v zariadenia krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 a § 78aa.
V čl. I sa za bod 203 vkladá nový bod 204, ktorý znie:
"Za prílohu č. 4a sa vkladá príloha č. 4aa, ktorá znie: Príloha č. 4aa k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I bode 207 názov prílohy č. 8a znie: "Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni, útulku, v nízkoprahovom dennom centre a v nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu § 78aa.
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V čl. I sa za bod 101 vkladá nový bod 102, ktorý znie:
===== "102. V § 75 sa za ods. 11 vkladá nový ods. 12, ktorý znie:
"(12) Za poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby vo verejnom záujme sa považuje aj poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je na sociálnu službu odkázaný, ak neverejný poskytovateľ
sociálnej služby nevie preukázať, že poskytovanie sociálnej služby je v súlade s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce z dôvodu, že príslušná obec nemá komunitný plán.".".
Doterajšie odseky 12 až 16 sa označujú ako odseky 13 až 17.". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I bode 102 sa slová "ods. 12" nahrádzajú slovami "ods. 13".
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V čl. I bode 91 § 75 ods. l sa písm. a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
"5. komunitné centrum,".
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V čl. I sa za bod 90 vkladá nový bod 91, ktorý znie:
"91. V § 75 ods. l úvodnej vete sa za slová "neverejného poskytovateľa sociálnej služby" vkladajú slová "okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby krízovej intervencie,".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
To je všetko. Viem, že toto je veľa a viem, že toto patrí teda aspoň, chcela som povedať, že divákov, ale poslancov teda v pléne medzi tú nezáživnú časť, ale aj tak by som vás veľmi pekne chcela poprosiť o podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 11:44 - 12:00 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, nebudem tu detailne opakovať všetky výhrady k návrhu zákona o sociálnych službách, väčšinu som uviedla už v prvom čítaní a myslím, že naprieč celou opozíciou, ktorá k tomu vystupovala v prvom čítaní, sa všetci zhodujeme, myslím, že sa nám budú prekrývať pomerne dosť aj pozmeňujúce návrhy, ktoré predložíme k vášmu návrhu zákona.
Pán minister, vy ste prijali, aspoň dúfam dve zmeny a aj to len na tlak, ktoré boli do neba volajúcou spravodlivosťou a zaviedli by protiprávny stav v sociálnych službách natoľko, že sme plánovali sa obrátiť až na Ústavný súd. Hovorím o poskytovaní finančného príspevku len do vyčerpania finančných prostriedkov v rozpočte ministerstva práce a o poradí a postupnosti uspokojovania žiadateľov o príspevok vrátane zavedenia minimálnej siete. Pri tomto návrhu ja som mala vtedy taký pocit, že ste si to trochu pomýlili s Lidlom alebo s Kauflandom, že ten tovar je tu, kým sa nedopredajú zásoby, ale teda som rada, že aspoň tieto pripomienky z tých, množstva pripomienok, ktoré sa zosypali na novelu sociálnych služieb, ste akceptovali. Faktom ale je, že ani po tom ostatnom rokovaní so zástupcami Platformy za spravodlivé financovanie a inými aktérmi sociálnych služieb na vašom ministerstve ste neustúpili ani o krôčik pokiaľ ide o návrhy súvisiace s financovaním a neprijali ste ich zásadné požiadavky. Pritom celkový dopad mnou, ale aj nimi navrhovaných legislatívnych zmien je naozaj v tom našom meraní, by som povedala, len úbohých 9 mil. eur, ktoré máte k dispozícii priamo na vašom ministerstve vo svojej rozpočtovej kapitole. A teraz mám na mysli predovšetkým sumu 1 802 428 eur, ktorú ušetríte tým, že budete finančný príspevok poskytovať podľa stupňa odkázanosti a nie jednotnou nediferencovanou paušálnou sumou 320 eur. Už tam sú takéto peniaze. Tie ďalšie financie máte priamo na ministerstve práce a to vo forme každoročne vrátených alebo teda zúčtovaných finančných príspevkov hlavne na neobsadené miesta, ktoré sa aj tento rok pohybujú vo výške 6 mil. aj nejaké drobné a z toho do 31. 12. 2016 bolo vrátených na ministerstvo práce okolo 3 700 000 eur a po 1. januári to bude ďalšie, 2 343 253 eur celkom presne vyčíslené.
Na margo nedostatku zdrojov, ktorými sa, teda týmto argumentom sa radi oháňate, alebo respektíve rád o tom hovorí váš pán minister financií, vás chcem upozorniť na to, čo ste verejne vyhlásili 7. januára 2017. Vtedy ste tvrdili, že ste do sociálnych služieb tento rok, by ste chceli investovať 100 mil. eur. A sa pýtam, kde je čiastka 55 mil. eur, keď dopad vašej novely je len približne 45 miliónov ? A zároveň ste skonštatovali, že sociálne služby by potrebovali spolu 200 mil. eur. No tak s tým sa samozrejme dá súhlasiť, ale keď ste teda hovorili o tých 100 miliónoch, ktoré tento rok investujete do sociálnych služieb, tak chcem sa naozaj opýtať, že kde je ten zvyšok.
Sám ste na to upozornili, že sociálne služby by sa mohli dofinancovať aj z úspor, ktoré štát získal napríklad vďaka prijatým opatreniam v oblasti hmotnej núdze. Vieme o tom, lebo to sú veci, ktoré sú často medializované, že dávky v hmotnej núdzi sa pred tým vyplácali pre 187-tisíc poberateľov a dnes sa vyplácajú len okolo, myslím, 95-tisíc, ak sa nemýlim.
Ja som dosť v takom teda živom kontakte so zástupcami poskytovateľov sociálnych služieb a aj s tými, ktorí sedia teda na tých pracovných skupinách, aj pri kreovaní tohto zákona, aj pri rozporových konaniach, aj proste v rôznych komisiách, do ktorých ich voláte, a oni naozaj začínajú mať taký pocit, že ich síce voláte na tie pracovné stretnutia, aby ste si mohli vytvoriť proste nejaký alibistický štít a mohli tvrdiť, že rokujete s občianskou spoločnosťou pri príprave zákonov, ale v skutočnosti zástupcovia rôznych klientov a poskytovateľov nie sú pre vás partnermi, lebo v konečnom dôsledku naozaj z toho množstva tých zásadných pripomienok ste toho veľa neakceptovali a skutočne aj z tých čísel, ktoré, o ktorých som tu hovorila, jednoznačne vyplýva, že sú tam rezervy, tam sú rezervy, ktoré, tých 9 miliónov by sa bez pochyby našlo a obidve strany by boli spokojné.
Čo teda mám silný pocit, to je ten, že vlastne tie zásadné pripomienky, ale aj nie zásadné pripomienky, neprijímate, pretože prijímate jedine pripomienky od ZMOS-u alebo od VÚC-iek. Tam naozaj sme to videli aj na tom sociálnom výbore, že s nimi ste naozaj jedna ruka, dá sa povedať, a veľmi veľa vecí si ZMOS alebo VÚC-ky presadili aj do tohto návrhu zákona. A nie je to úplne fér voči poskytovateľom sociálnych služieb, hlavne teda voči neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ale aj voči klientom.
Častokrát argumentujete tým, že mestá a obce a samosprávne kraje majú dostatok finančných zdrojov a tak majú neverejní poskytovatelia chodiť kričať pred ich úrady a nežiadať financie od štátu. Ale nie je to náhodou tak, pán minister, že štát má vytvoriť právne záruky, kde inde, ako v legislatíve, aby sa každý občan dostal rovnakým spôsobom k sociálnej službe ak je na ňu odkázaný?
Naozaj stále tu delíme proste klientov zariadení na tých, ktorí dostanú, to sú tí klienti verejných zariadení sociálnych služieb, a tí klienti neverejných, vytvárame z nich občanov druhej kategórie, by som povedala. A to už nehovorím o situácii v opatrovateľskej službe, ktorej sa novela ani nedotkla. A tu by som sa chcela zastaviť, že, veľmi na vás apelovať, pán minister, že ak sú nejaké rezervy, ktoré máte vo vašom rozpočte, a ja som ukázala, kde tie rezervy sú skryté, ja myslím, že akútne by sme mali začať riešiť opatrovateľky. To, že na Slovensku nemáme prakticky opatrovateľskú službu, že nefunguje, z toho množstva z 3-tisíc obcí tuším funguje v 900 obciach iba opatrovateľská služba, tak to už je, že niekde si to obec plní a niekde si to neplní, to je, jednoducho ten systém je nastavený zle a štát si to musí priznať proste. Tá decentralizácia, akože to sa ukazuje, že nakoľko veľmi zlyháva a mala by byť proste nejakým spôsobom buď dotiahnutá do konca, alebo proste si povedzme, že to zlyhalo a vráťme niektoré veci na štát. A pri opatrovateľkách to, že máme tisíce, desaťtisíce opatrovateliek v Rakúsku, to nie je to, že si to slobodne, úplne slobodne vybrali, pretože ja viem, že tento argument zaznieva často, ale nie je na mieste, pretože ony nepracujú proste pre našich ľudí odkázaných na sociálne služby, pretože nie sú zaplatené. Pretože z toho čo tu dostávajú, tú lmužnu, by jednoducho neuživili svoje rodiny. To nie je úplne slobodné rozhodnutie. A my sa rozprávame o koľko opatrovateľkách, o 60-tisíc? Koľko ich máme momentálne vonku? Ja som sa, 9. mája som mala na túto tému našich opatrovateliek v Rakúsku, 9. mája tohto roku spolu s pánom Mihálom a myslím s Erikou Jurinovou sme stáli aj so zástupkyňami našich opatrovateliek v Rakúsku na tlačovej konferencii tu o poschodie nižšie a sme upozorňovali na to, za akých podmienok tieto ženy pracujú. My sa k nim nemôžme správať macošsky, že: však ty pracuješ v Rakúsku a tam opatruješ rakúskych dôchodcov. Pretože hovorím, to je len dôsledkom niečoho a my musíme začať riešiť tú príčinu. Ale vtedy sme vás vyzývali ani nie tak proste k tomu, k nejakému systémovému veľkému kroku, ale k tomu, aby ste sa spolu s ministerstvom vnútra pozreli na podmienky, za ktorých pracujú naše opatrovateľky v Rakúsku, na to, akým spôsobom s nimi jednajú agentúry, že jednoducho treba upraviť tie podmienky pre agentúry. A úplne konkrétne sme hovorili o tom, ako je to s tou dopravou, ako ich prevážajú tými mikrobusmi. Upozorňovali sme na to, že sú nútené si objednať tú prepravu, ktorú poskytuje tá agentúra, a že šofér, ktorý s nimi ide niekoľko stoviek kilometrov nespí a v kuse šoféruje aj 30 hodín. To bolo 9. mája. A dnes to tu máme. Obrovskú hromadnú dopravu, ja sa teraz na tom nechcem proste nijakým spôsobom ani priživovať, len ma viete, čo zamrzelo, že teraz sa ministerstvo vnútro vyjadrilo, teraz, keď to vybuchlo, keď už teda došlo k takejto tragédii, že oni robia na úprave tých podmienok. No nie je to pravda, lebo ja tu mám email z 9. októbra, kde jedna z tých zástupkýň, pani Kudziová sa obracia na vášho štátneho tajomníka a žiada ho opätovne aspoň o kontakt na niekoho z ministerstva vnútra, ktorý by sa ich situáciou začal zaoberať. Z 9. októbra je tento email. To znamená, to svedčí o tom, že nikto si proste nevšimol tie ich požiadavky a nezačal s nimi seriózne aspoň rokovať, keď už nič iné.
Zaujímavé na vašej novele je to, že si napr., teda pokiaľ hovorím o tom vzťahu so ZMOS-om a s VÚC-kami, že ste potichu súhlasili s tým, to bol pozmeňujúci návrh, ktorí budú predkladať vaši vládni poslanci, pokiaľ mám správne informácie, že obce, ktoré prevádzkujú zariadenia pre seniorov, v ktorých majú neodkázaných seniorov, to sú tzv. tí tancujúci seniori, to ide o prežitok z čias socializmu, kedy si ľudia vo veku päťdesiat až šesťdesiat rokov riešili svoju bytovú situáciu, takže sa umiestnili do domova sociálnych služieb tak, že títo občania, ktorí ani dnes nie sú odkázaní, budú dostávať finančný príspevok zo štátu v stupni štyri, ak budú v zariadení pre seniorov. Tak tomuto ja vôbec teda nerozumiem, že tí, ktorí to potrebujú a sú napr. u neverejných poskytovateľov, tak nedostávajú, a tí, ktorí nie sú v stupni odkázanosti, ale umiestnia sa do zariadenia pre seniorov, tak budú dostávať finančný príspevok zo štátu v stupni štyri. Neviem, možno mi to vysvetlíte, pán minister, ale ak by to takto malo byť, že toto bude predložené teraz od vašich poslancov v rámci druhého čítania, tak ani neviem, že čo mám na to povedať. Možno by ste mi mohli povedať, že či to je nejakým spôsobom vyčíslené, že koľko to bude stáť a aký to bude mať dopad.
Už minulý rok som navrhovala a žiadala som vás priamo v parlamente cez pozmeňujúce návrhy, aby ste do systému financovania zahrnuli aj vybrané služby krízovej intervencie. Dnes tu máme ďalšiu obrovskú novelu a zase to neriešite. Štát nie je ochotný prispieť ani len malou čiastkou na financovanie základných služieb krízovej intervencie, ktoré v rámci Slovenska poskytujú a zabezpečujú práve neverejní poskytovatelia týchto sociálnych služieb. Však tam sa stačí pozrieť na register poskytovateľov krízovej intervencie. Sú to práve neverejní poskytovatelia, ktorí sa v našej spoločnosti starajú o tých, ktorí to naozaj potrebujú. Ja viem, že to nastavenie spoločnosti voči narkomanovi v Pentagone alebo voči nejakému bezdomovcovi, ktorý je na ulici, nie je také isté ako voči seniorovi, ktorý je odkázaný v najvyššom stupni na sociálnu službu, ale toto je vec, ktorú zodpovedná krajina jednoducho musí zodpovedne riešiť.
Ešte stále máte šancu a možnosť prijať a zapracovať do vašej novely viaceré zmeny, ktoré aspoň čiastočne a dočasne vyriešia niektoré aktuálne problémy v sociálnych službách. Budú to tu predkladať, budem to tu predkladať ja a budú to predkladať kolegyne určite z OĽANO, pokiaľ viem. A veľmi pekne by som vás chcela poprosiť, že aby ste nad tým porozmýšľali, lebo mnohé z tých našich pozmeňujúcich návrhov neznamenajú žiadny dopad na štátny rozpočet. Predovšetkým mám na mysli vypustenie podmienky objednávania alebo zabezpečovania sociálnej služby zo strany obcí pri službách krízovej intervencie. Je fakt nemysliteľné, aby si obec alebo VÚC-ka službu objednávali, nakoľko charakter klientelity týchto sociálnych služieb to nedovoľuje. To, neviem si to proste v praxi predstaviť. Viete si vy predstaviť ako človek bez domova alebo týraná žena budú čakať na úradné hodiny, aby požiadali o príslušnú sociálnu službu na obecnom alebo mestskom úrade? Veď ja naozaj neviem, že ako sa toto tam vôbec mohlo dostať, ale to by som vás chcela veľmi pekne poprosiť, keby ste to zrušili.
Naďalej by som chcela, aby ste začali riešiť výšku finančného príspevku pre zariadenia s odkázanosťou, aby ste to valorizovali a určili ju percentom zo sumy minimálnej mzdy a nie pevne. Táto zmena predsa neznamená absolútne žiadny dopad na štátny rozpočet v roku 2018, nakoľko aj pri paušálnej sume vychádzate z toho času platnej, minimálnej mzdy vo výške 435 eur a nie zo sumy minimálnej mzdy, ktorá bude platiť v roku 2018. Tam fakt chcem upozorniť na to, že neustále sa nám budú tie nožnice otvárať. Veď vy o tom asi viete a nerozumiem celkom, že prečo je to takýmto spôsobom riešené. A v neposlednom rade vás žiadam, aby sa štát začal finančne podieľať aj na nízkoprahových službách pre rodiny s deťmi a pre ľudí bez domova so zanedbateľným dopadom 706 800 eur, lebo ani v tomto ste nevyhoveli poskytovateľom. A žiadame navyše finančný príspevok pre zariadenia krízovej intervencie, ako je útulok, zariadenie núdzového bývania, domov na pol ceste, ale to tak pre verejných poskytovateľov, ako aj pre neverejných poskytovateľov tejto sociálnej služby, pretože to si musíme fakt povedať, že toto sú dôležité sociálne služby, ktoré, neviem prečo sú opomíňané, lebo však každý z nás žije proste v nejakom meste, v obci a vidí to tam dennodenne, že čo sa deje s ľuďmi, ktorí to jednoducho potrebujú, či už sú to matky s deťmi a matky s deťmi na ulici, matky s deťmi proste v zlých, fakt krízových situáciách, bezdomovci a podobne.
Takže to je všetko z mojej strany, vlastne to je aj také odôvodnenie mojich pozmeňujúcich návrhov, ktoré predkladám, ktoré teraz sa dám na ten maratón toho, že ich prečítam. Tak vás poprosím, aby ste mi časomieru zastavili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 10. 2017 11:24 - 11:25 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán podpredseda, chcela by som vás poprosiť preložiť návrh pod tlačou...
===== Ďakujem veľmi pekne pán podpredseda, chcela by som vás poprosiť preložiť návrh pod tlačou 687 na ďalšiu schôdzu. To je návrh pána poslanca Mihála, mňa a pani poslankyne Petrík na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003. Moji spolupredkladatelia sú mimo Bratislavy, teraz som s nimi hovorila takže po dohode s nimi a plus vás poprosím opraviť hlasovanie pri návrhu pod tlačou 725 chcela som byť za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 10. 2017 11:24 - 11:25 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán podpredseda, chcela by som vás poprosiť preložiť návrh pod tlačou...
===== Ďakujem veľmi pekne pán podpredseda, chcela by som vás poprosiť preložiť návrh pod tlačou 687 na ďalšiu schôdzu. To je návrh pána poslanca Mihála, mňa a pani poslankyne Petrík na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003. Moji spolupredkladatelia sú mimo Bratislavy, teraz som s nimi hovorila takže po dohode s nimi a plus vás poprosím opraviť hlasovanie pri návrhu pod tlačou 725 chcela som byť za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 10:10 - 10:11 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem za faktické poznámky. Ja by som to povedala tak, že podľa mňa, my si musíme uvedomiť, že problém sociálne vylúčených spoločenstiev musíme riešiť a ak nie kvôli nim, tak kvôli nám a pretože to, čo sa rodí v majorite, toho je strašne málo a takmer všetko to odchádza von, či už kvôli korupcii alebo napr. kvôli extrémistom a nevracajú ca. Tí čo sa rodia do tých osád neodchádzajú nikam, tí tu zostávajú a je na nás, čo z tých detí vyrastie. My im musíme dať možnosť, aby získali čo najvyššie vzdelanie, aby boli uplatniteľní na trhu práce a ako hovorím, keď si nedokážete priznať, kolegovia tam hore, že to je kvôli nim, tak si priznajme, že je to kvôli nám lebo viete, pán Mazurek, aj náš dôchodkový systém je postavený tak, že na jedného dôchodcu robia dvaja v produktívnom veku a paradoxne, možno aj na ten váš dôchodok, budú musieť robiť deti, ktoré sa práve teraz rodia do sociálne vylúčených spoločenstiev. Takže toto je podľa mňa taká jednoduchá rovnica, ktorú by ste mohli pochopiť a namiesto takých rečí aké tu vediete, tak by ste sa mohli snažiť k tomu pristúpiť so zdravým rozumom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 10. 2017 9:53 - 9:58 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len veľmi krátko. Plne podporujem tento návrh pani poslankyni Zimenovej. Je pravda, je to nespochybniteľný fakt, že deti zo sociálne vylúčených spoločenstiev, ako my nazývame deti z rómskych osád teda, majú obrovský problém so slovenským jazykom. A je dokázané, že toto je jedna z vecí, pre ktoré tie deti v školách neprospievajú a to nie je na to potrebná nejaká vedecká štúdia. Na to je potrebné, aby sa každý z nás, kto sa chce zodpovedne napríklad postaviť k hlasovaniu o takomto návrhu zákona, mal nejaký kontakt s aplikačnou praxou, mal nejaký kontakt s ľuďmi, ktorí reálne učia na týchto školách a ktorí reálne tie deti dennodenne vzdelávajú, aj keď ja stále nechápem, že kde oni berú tú silu na to, aby sa každý deň vracali do tej školy a borili sa s obrovskými problémami, ktoré nevytvárajú primárne tie deti, ale častokrát my ako zákonodarcovia, pretože nacpeme do tých zákonov veci, ktoré sa, ktoré jednoducho v aplikačnej praxi zlyhávajú. A tí ľudia sa snažia na to upozorniť. Bolo by dobré ich začať konečne počúvať. A toto je určite jeden z návrhov, ktorý reaguje na tie problémy aplikačnej praxe. 
Tá realita dnes je taká, ja som sa práve včera rozprávala s učiteľmi, ktorí reálne učia na takýchto školách, konkrétne som sa rozprávala aj s učiteľkami z Dobšinej, ktoré už pred rokom poslali ten otvorený list a vlastne odvtedy sme sa nikam nepohli, akurát sa to objavilo v médiách, a tie mi hovorili, že zo dňa na deň je to horšie...
===== praxe. Tá realita dnes je taká, ja som sa práve včera rozprávala s učiteľmi, ktorí reálne učia na takýchto školách, konkrétne som sa rozprávala aj s učiteľkami z Dobšinej, ktoré už pred rokom poslali ten otvorený list a vlastne odvtedy sme sa nikam nepohli, akurát sa to objavilo v médiách a tie mi hovorili, že zo dňa na deň je to horšie, dnes je tá realita taká, že 16 ročné deti vychádzajú z piateho ročníka základnej školy. Majú 16 a vyjdú z 5. ročníka základnej školy a nevedia sa podpísať. A pýtali sa ma ako je možné, že podľa učebných osnov tieto deti sú povinné sa učiť cudzí jazyk. Tieto deti sa učia angličtinu, tieto deti sa učia nemčinu a oni sa nevedia podpísať. Oni nevedia napísať svoje vlastné meno. Tie deti nevedia napísať jednu holú vetu v slovenčine a my ich nútime podľa našich zákonov, podľa toho, že musia dodržiavať proste učebné osnovy školy v centre Bratislavy a školy niekde v Dobšinej, my ich nútime k tomu, aby sa oni učili cudzí jazyk. Podľa mňa je to úplne absurdné a podporím čokoľvek, čo spôsobí, že tie deti sa v prvom rade naučia slovenský jazyk.
A teraz, tí ľudia tam dolu, tí učitelia, ktorí presne vedia čo na tie deti zaberá, vedia akým spôsobom ich naučiť slovenský jazyk, vedia ten obsah, ktorý na nich zaberá a vedia aj tú formu. Jediné čo my musíme urobiť v tejto ctenej snemovni je, že im uvoľníme ruky, že im dáme tú našu dôveru, že im povieme, že keď vieš čo na to dieťa zaberá, že je to napríklad alternatívna forma výučby, alebo je to iná učebnica, tá škola musí mať právo si takúto učebnicu zadovážiť a podľa tejto učebnice tie deti učiť. Takže samozrejme kľúčom k tomu, aby tie deti prospievali, nie je len slovenský jazyk, ale aj a to vo výraznej miere ja si napríklad myslím, že to nestačí riešiť na základných školách, že to musíme začať riešiť povinnými škôlkami pre deti zo sociálne vylúčených spoločenstiev. Toto je podľa mňa vec, ktorú jednoducho musíme presadiť. Nerozumiem tomu, že prečo jednotliví ministri od pána Čaploviča až po neviem koho nám sľubovali, že to zavedú, že zavedú povinnú škôlku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, do dnešného dňa to nemáme. My to teda plne presadzujeme a tam by som si tiež vedela potom predstaviť obdobné, že by sme to posunuli a rozšírili, že už v tej škôlke od troch detí by sa tieto deti zo sociálne vylúčených spoločenstiev učili slovenský jazyk a my by sme im naozaj nemali zasahovať do toho akým spôsobom a z čoho sa to majú učiť, pretože jednoducho o tom nič nevieme. Pokým sme si tým neprešli, pokým sme tie deti neučili, tak o tom nič nevieme. Takže to je asi zhruba všetko čo som o tom chcela povedať. 
Chcela by som poprosiť slušných kolegov, aby sa prihlásili s faktickými, lebo nechcem čeliť faktickým poznámkam od kolegov tu vyššie. Ďakujem pekne. Och, pani Grausová je posledná.
Skryt prepis