Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

6.12.2018 o 19:39 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 19:39 - 19:42 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže, ak dovolíte, predložil by som pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala k uvedenému návrhu zákona.
Bod 1. V čl. I bod 1 znie: "1. V § 25 ods. 7 znie: "(7) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu;18ab) jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.10aa) Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere alebo keď sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.13) Týmto nie je dotknutá odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie, zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy.18) Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab) znie:
"18ab) § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov."
Ospravedlňujem sa, ale odôvodnenie som mal povedať na začiatku, ak dovolíte a je súhlas, poviem ho teraz. V zákone sa explicitne vyjadruje právomoc starostu určiť plat za svojho zástupcu v prípade, že zástupcom starostu je poslanec, ktorý je dlhodobo uvoľnený. Určuje sa maximálna výška platu zástupcu na 70 % platu starostu, ktorý sa vypočíta z platu starostu podľa príslušnej platovej skupiny, prípadne zvýšeného obecným zastupiteľstvom podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona. Takto určený plat má zohľadniť rozsah výkonu funkcie zástupcu starostu v písomnom poverení. Zároveň sa odstraňuje nerovnosť pri odmeňovaní zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania.
Rovnako tento pozmeňujúci, pardon, nedočítal som bod 2. pozmeňujúceho návrhu. Bod 2 pozmeňujúceho návrhu. Dopoviem teda to odôvodnenie, lebo áno, je to nelogické hovoriť najprv odôvodnenie. Čiže týmto bodom sa reaguje aj na pripomienky v rámci MPK vznesené z myslím, že to bolo aj zo ZMOSu, aj od hlavného mesta, z ministerstva práce, sociálnych vecí.
Bod 2 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa bod 2 vypúšťa. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Odôvodnenie: Vzhľadom na navrhované znenie § 25 ods. 7 v bode 1 tohto pozmeňujúceho návrhu sa vypúšťa novelizačný bod 2.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 19:35 - 19:36 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Novela zákona o obecnom zriadení z tohto roka zaviedla určité obmedzenia v odmeňovaní poslancov obecných zastupiteľstiev, a to tak, že v § 25 ods. 8 ustanovila strop. Poslanec obecného zastupiteľstva tak v súčasnosti môže ročne dostať odmenu najviac v sume jednej dvanástiny platu starostu obce, pričom v tejto odmene musia byť zahrnuté aj všetky odmeny, ktoré poberal do účinnosti tohto zákona za komisie, za mestskú radu, za zbor pre občianske záležitosti.
Ukázalo sa, že nie je možné diferencovať potom odmeňovanie poslancov obecných zastupiteľstiev najmä preto, že niektorí poslanci vykonávajú len čisto poslanecký mandát, niektorí práve vykonávajú aj iné činnosti. Preto sa navrhuje upraviť v zákone viaceré ustanovenia, ktoré by zohľadňovali tieto potreby.
Zároveň aj upozorňujem, že budem podávať aj pozmeňujúci návrh, ktorý vyšiel z rokovaní alebo z pripomienok poslancov, ktorý však súvisí s predkladanou novela zákona. Zatiaľ toľko a zároveň sa hlásim do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 15:50 - 15:52 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán kolega, súhlasím, súhlasím s tým slovom spolupráca. Tá by mala byť prvá.
A teraz vysvetlím, ako funguje spolupráca zahraničný obchodný reťazec – naši potravinári. Vo vajíčkach sme 100 % sebestační, v jedinej jednej komodite asi dnes. Viete, čo urobili oni? Prišli, v roku 2012 sme boli povinní zaviesť klietkové chovy s obohatenými klietkami. Všetci to, mnohí to splnili do 1. 1. 2012, všetci vymenili za ťažké peniaze. Prišiel obchodný reťazec tento rok a povedal, my od vás nebudeme brať z klietkového chovu, hoci sú to s obohatených klietkami, chceme z podstielkového chovu. Prečo? Odôvodnenie: lebo si to žiada spotrebiteľ. To je tak do neba volajúca hlúposť, lebo jednoducho to vajce je drahšie. A nevravím a dovolím si tvrdiť, že neni ani kvalitnejšie, na to sú štúdie vypracované, ale oni potrebujú sem dovážať, lebo vedia, že na Slovensku sa nedajú zo dňa na deň vyrobiť podstielkové chovy, resp. dajú. Za pár mesiacov s obrovskými investíciami, ktoré štyrikrát väčšie haly by museli mať, ako majú dnes, aby produkovali to, čo produkujú. A toto je tá spolupráca, ktorá tu, potravinár – obchodný reťazec, absolútne nefunguje, zlyháva, nedokážu vôbec spolu komunikovať ako partner s partnerom. A tam, kde obchodujú dvaja, by mala byť korektná spolupráca. Toto je k tej spolupráci.
Po tomto pozmeňováku ja som strašne zvedavý, akým spôsobom bude cenotvorba v tých obchodných reťazcoch, či tam, kde sú tie menej rozvinuté regióny a kde je ten obchodný reťazec, či budú lacnejšie tie produkty. Viete, čo si dovolím dneska tvrdiť? Že tam budú ešte drahšie. Lebo tam nie je konkurencia a tam si dovolia ísť s tými cenami ešte vyššie bez ohľadu na nejaký odvod. Toto je tragédia toho, čo sa tu stalo.
A okolité krajiny? Mali sme robiť to, čo robili Rakúšania. Že nepúšťajú tam jednoducho cudzie obchodné reťazce. Tam, keď Slovák chce doviezť kura, tak... (Prerušenie vystúpenia časosmerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 12:20 - 12:21 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Ja nechcem reagovať na pozmeňovák, lebo ešte neni predložený, a dúfam, že sa k nemu aj dostanem.
A, pán kolega Dostál, minimálne by sa tie argumentácie, ktoré hovoríte, obchodných, alebo teda v tomto prípade hovoríte za obchodné reťazce, mali zjednotiť. Tak buď teda to ideme, idú vybrať od ľudí, hej, čo je ich argumentácia, že ony to automaticky premietnu, ale nemôžu potom hovoriť, že ale my si to od štátu dostaneme naspäť, ak to bude napadnuté. Tak buď A, alebo B. Alebo aká škoda by potom vznikla, ak idú to premietať do cien potravín? Tomu nerozumiem. Ste právnik a toto by ste mi mohli vysvetliť, že akým spôsobom toto bude argumentačne obhájiteľné. A nakoniec na hospodárskych výsledkoch to bude vidno.
A ten zákon, ktorý ste kritizovali, sme predložili, čo sa týka cien, pri kontrole cenotvorby to bude rovnako vidno, kde to premietali alebo nepremietali.
Takže v tomto by ste mohli nájsť aspoň takú spoločnú reč s nimi alebo argumentačne, lebo potom skutočne bude ťažké obhajovať jedno alebo druhé.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 19:43 - 19:45 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Baránik, choďte do hociktorého potravinárskeho, k hocijakému potravinárskemu výrobcovi, spýtajte sa ho na to, čo ho ničí. Prečo nenakupuje, prečo neplnia to mlieko do, ako vy vravíte, od Rakúšana? Lebo Rakúšan im ho za tú cenu nepredá. Náš ho musí predať, lebo ináč ho nemá kde, môže ho vyliať tak akurát do kanála. To je celý problém. Nekúpi ho lacnejšie.
Aj, pán kolega Sloboda, to neni o konkurencieschopnosti, oni sú, konkurencieschopnosť je o tom, či som schopný za rovnakú cenu alebo podobnú ako moja konkurencia niekde vonku, vyrobiť ten produkt. Ale áno, sú schopní. To neni o tom. Choďte ku potravinárovi a spýtajte sa ho, čo je problémom. Toto je jednoducho problém. Čiže ja sa snažím riešiť alebo pomenovať problém, ktorý tu je. Tu nám jednoducho trhový mechanizmus zlyháva.
Záporné saldo zahraničného obchodu neni vytvorené tým, že my viacej jeme, a preto musia zo zahraničia viacej dovážať zahraničných, cudzích potravín, ale jednoducho preto, že nám tu končia výrobcovia potravín. A budú končiť ďalej, keď niečo sa nestane. Čo sa môže stať? Jedine to, že nejakým spôsobom štát sa za nich postaví, ja nevravím, že toto je absolútne najideálnejší spôsob. A povedzte vy, ako by ste to urobili vy, ako je to dobré urobiť. Ale jednoducho trhový mechanizmus nám zlyhal v tomto prostredí, to je celé.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

3.12.2018 19:29 - 19:34 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ak dovolíte, začnem od konca. Neviem, kde ste vyčítali, že to je regulácia cien. Čím? Že obchodná prirážka má byť nejaká na tie isté tovary? Nech je aj 500-percentná, ale nemôže byť 1500-percentná. A nech zarába na tom, kto chce, koľko chce, ide len o to, aby sa nestávalo to, čo sa deje, a nazvite to, ako chcete, alebo potom odpovedzte vy svoj názor, či je to v poriadku, že – a odpoviem aj kolegovi Hegerovi – že čo je privátna, tie privátne značky.
Viete, ako to funguje? Kúpi obchodný reťazec tzv. privátnu značku mlieka. To mlieko je rovnaký výrobca, ako je v tom obale výrobcu, presne také isté mlieko sa naplní do privátnej značky, kúpia ho lacnejšie, ako to normálne, lebo povedia, buď to predáš za toľko, alebo to nechceme, a na toto privátne mlieko si hodia 0 % alebo 5 %, lebo toto má ťahať zákazníka do obchodu. Na to mlieko vyrobené alebo zabalené v krabici výrobcu, kúpia ho drahšie a na to si ešte hodia maržu. Viete, čo sa stáva? Že tam má 5-percentnú alebo nulovú na to jedno mlieko a na tú druhú ma 60-percentnú alebo 70-percentnú. Ktoré mlieko si kúpi ten, ktorý príde do toho obchodu? Pravdaže na to privátne. Ale čo sa deje? V tých krabiciach toho výrobcu zabalených v obale výrobcu, toho predajú 10 %, možno 20 %, toho privátneho, ktoré je rovnaké mlieko, predajú 80 precent. Ak je toto v poriadku, tak to nazvite reguláciou cien alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Z môjho pohľadu to nie je v poriadku.
Žiaľ, tá veta, môžte sa smiať, pán kolega, žiaľ, v tomto trhové hospodárstvo alebo ten trh nefunguje. Nefunguje nám v potravinách. Nezaujímajú ma, prečo nekričia výrobcovia ponožiek, prečo nekričia výrobcovia niečoho iného, že jednoducho nedokážu predávať za normálne ceny. My nechcem nič iné, len aby sa dokázalo zaplatiť tým výrobcom to, čo si zaslúžia, čo im vykryje náklady a budú mať niečo na nejakú reprodukciu. Nemôžu tu byť, alebo z môjho pohľadu nemôžu tu byť také obchodné prirážky, ktoré jednoducho ničia našich výrobcov potravín.
Alebo sa potom, a to musíte povedať, pán kolega, potom sa spokojíme s tým, že jedného dňa sa tu budú predávať všetky iné výrobky, len nie našich domácich výrobcov. Ale pravdaže tie nebudú predávané alebo nakupované za také ceny ako od našich potravinárov. Toto jednoducho funguje.
A spomeniem aj to kurča, ktoré skutočne je každý týždeň v akcii, lebo to kurča ťahá zákazníka, to je prirodzené. To kurča sa predá pod cenu alebo za úplne tú nákladovú možnože nazveme cenu, k tomu je prirážka veľmi malá, aby ťahalo pravdaže na tú akciu. Lenže jeden týždeň vám ohlási akciu jeden obchodný reťazec, druhý ďalší, tretí ďalší, štvrtý ďalší a vy ako výrobca predávate 4 týždne po sebe kurča v akcii. Áno, predá sa popri tom aj normálny tovar, na ktorom nejakú prirážku majú, kuracie rezne a tak ďalej, stehná, ale toho je tak málo, že toto nedokáže vyprodukovať tú stratu, ktorú oni vyrábajú na tých celých kurencoch.
Viete, žiaľ, začína platiť to, čo sa voľakedy dávno povedalo, keď nedovezieme, či keď nevyrobíme, tak dovezieme. Ak je toto v poriadku? A ja očakávam, prídite s nejakým rozumným návrhom, ako sa toto dá zastaviť. A na koniec, ten zákon o cenách, o ktorom teraz idete povedať, že je protiústavný, alebo teda tie ustanovenia, ale podľa toho aj súčasne platný zákon o cenách je v tom prípade protiústavný, lebo o podnákladových cenách už hovorí zákon o cenách, ktorý tu máme už od roku 1996. Celý problém je, že sa nekontroluje ten zákon. Tu nebola vykonaná jediná kontrola, jediná kontrola zo strany oprávnených orgánov na to, aby povedal, že či je to v súlade so zákonom, alebo nie je v súlade so zákonom.
Takže a toto bola aj odpoveď na tie privátne značky. A nejdeme regulovať ceny. Regulácia cien vyzerá úplne ináč. To znamená, že poviete, za koľko sa to maximálne môže predávať. A my nehovoríme, za koľko sa to maximálne môže predávať. Ale nech to má nastavené nejaké pravidlá.
Neviem, v rozpore s akými európskymi predpismi to je, lebo to mi treba špecifikovať, ja si ten predpis rád naštudujem, lebo toto neni o regulácii cien. To je tak asi odpovede na otázky, ktoré tu padli. Ale vravím, že budem rád komunikovať na túto tému s kýmkoľvek, kto príde s rozumným návrhom. A môžte ho predložiť aj vy, pán kolega, ak teda budete chcieť pomôcť našim potravinárom nejakým spôsobom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.12.2018 19:11 - 19:15 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu je nastaviť jasné pravidlá pre dohadovanie cien v prípade, ak jedným z účastníkov, väčšinou ide o osobu kupujúceho, je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení. Zároveň sa do zákona zavádza nový pojem "obchodná prirážka", ktorá súvisí s ďalším predajom nakúpeného tovaru a ktoré je dôležitým pojmom pre porovnávanie korektnosti prístupu obchodníka ku svojim dodávateľom.
Návrhom zákona sa dáva taktiež kompetencia ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka kontrolovať cenovú disciplínu v oblasti cien potravinárskych výrobkov. Návrh tak reaguje na zneužívanie ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu, ktoré sa v obchodných vzťahoch, najmä pri predaji potravinárskeho tovaru vyskytuje stále častejšie.
V správnom poriadku Slovenskej republiky máme zákon o cenách, ktorý, ak to môžem tak nazvať, za celú dobu účinnosti tohto zákona nebol ani raz použitý pri kontrole cenotvorby v takýchto prevádzkach, čo je, čím následkom je aj to, čo sa dnes deje vo vzťahu správania obchodných reťazcov ku svojim dodávateľom. Nie je možné, aby obchodný reťazec striktne povedal, kúpim tovar za takú a takú cenu, hoci je cena aj pod ekonomicky oprávnené náklady. Nazvem to, že idem do akcie, a v akcii potom predáva jeden týždeň jeden obchodný reťazec, druhý týždeň druhý obchodný reťazec a napríklad také kura chladené je nonstop od výrobcov v nejakej akcii. Nemám problém s akciami, pokiaľ to bude na úkor obchodného reťazca, a nie na úkor dodávateľa.
Toto sú vzťahy, poľnohospodári alebo potravinári budú radi vyrábať a najlepšie, čím im vieme pomôcť, je, aby dokázali predávať svoje výrobky za ceny, ktoré im zabezpečujú normálnu reprodukciu, že z každého kila nevyrobia, alebo litra, alebo z mernej jednotky vo všeobecnosti nevyrobia stratu.
Očakávam aj od kolegov poslancov diskusiu na túto tému a budem veľmi rád, ak svojimi návrhmi pomôžu nastaviť zákon o cenách tak, aby bol použiteľný v praxi, aby sme zabránili tomu, že potravinári jednoducho neprežijú. A môžme to nazvať aj voľný trh, ktorý tu funguje, neni šanca. Saldo, ktoré, záporné saldo, ktoré nám neustále každým rokom a výrazne narastá, je dôsledkom toho, teda v oblasti potravinárskych výrobkov je dôsledkom toho, že nám potravinári končia nie preto, že by sa, že by vyrábali draho alebo že by nevedeli vyrobiť kvalitne, ale práve dôsledkom toho, že nevedia zniesť dlhodobo podnákladové ceny na trhu.
To je tak na úvod k uvedeniu tohto zákona. Rád odpoviem aj na vaše otázky a poprosím vás aj o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2018 18:02 - 18:03 hod.

Peter Antal
Nie, nie, to je 38-ka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2018 18:02 - 18:03 hod.

Peter Antal
Fúha. Teraz, čo ide, 38 bod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2018 18:02 - 18:02 hod.

Peter Antal
Ďakujem pekne za slovo. Na základe požiadania kolegov chcem požiadať o presunutie na koniec schôdze tohto bodu z dôvodu, že chcú predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto bodu.
Skryt prepis