Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 20:59 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:59 - 21:01 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, ja som celkom nepochopil, ako tieto otázky, ktoré ste predniesli, súvisia s pani ministerkou školstva, s jej odvolávaním. Možnože ste chceli navrhnúť ešte jednu ďalšiu tému, ale vzhľadom na to, že sa v tejto problematike pohybujem dlhé obdobie, tak musím povedať, že toto bola taká politická výzva. Chcem povedať, že sme urobili novelu školského zákona, ktorá čiastočne rieši tento problém a bolo to za asistencie ministerstva školstva. Chcem povedať, že takmer rok sa stretávam so starostami dotknutých obcí, ale stretávam sa aj s aktivistami, ktorí zastupujú záujmy rodičov na tomto jazykovo zmiešanom území a hľadáme riešenia a myslím, že sme veľmi blízko k vyriešeniu tejto situácie na území, o ktorom ste hovorili.
To znamená, tu je potrebné prejaviť dobrú vôľu na obidvoch stranách a nie hľadať nepriateľa a rozoštvávať medzi sebou národy, ktoré tam v pokoji dlhé obdobie žijú a chcú žiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:10 - 20:12 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ešte dobre, že mi zakazuje rokovací poriadok reagovať na predrečníka, lebo by som sa asi nezdržal. Al pán kolega Osuský no výskum, zahraničné objednávky a všetko ostatné ako veľmi fajn, ale štruktúra slovenského priemyslu je daná tak ako je daná. Vlastnícka štruktúra je postavená tak, že niekoľko desiatok zahraničných firiem robí podstatnú časť HDP Slovenska, je pravdou aj to, že všetky výskumné kapacity si zadávajú do vlastných krajín, je pravdou aj to, že transferujú kapitál zo Slovenska do svojich materských krajín, to znamená zisky, ktoré vytvorili na Slovensku nepodporujú ani slovenské školstvo významne ani slovenskú vedu významne, ale všetko to transferujú do svojich materských krajín ale toto som z vašich radov nikdy nepočul, lebo teóriou SaS je že trh nevyrieši, aj toto je príklad že to trh určite nevyrieši pokiaľ ide vedu a výskum. Pokiaľ ide o zahraničné hodnotenia ja vám musím povedať úplne jednoznačne, ja dlhodobo bojujem s tým, že či pustiť viac zahraničných hodnotiteľov do hodnotenia slovenských projektov, slovenských vysokých škôl a slovenských vedeckých ústavov. Vo všetkých týchto rečiach začínam mať dojem, že budem hlavným bojovníkom za to, aby sme pustili všetkých, ale garantujem vám, že za týchto podmienok zakape na Slovensku 80 % kapacít, lebo na to nemajú, nie sú na to pripravení a mnohí vaši kamaráti ktorí majú plné ústa kvetnatých rečí budú zrazu bez práce. Aj toto bude dôsledok tohto kroku ale som pripravený ho podstúpiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 17:31 - 17:31 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Remišová, no, ja to vnímam tak, že pokiaľ príde k vyhodnoteniu vyšetrovateľa prokuratúry, že došlo k pochybeniu, za ktoré nesie zodpovednosť aj pani ministerka, tak je v zásade namieste, ak by sa takáto schôdza konala. To, že sa koná dnes s politickým cieľom a ja nespochybňujem povinnosť opozície spochybňovať všetko čo robí vládna koalícia, tak to považujem za mediálny priestor a mediálnu bublinu s cieľom získať politické body.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.2.2019 17:18 - 17:27 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka, dovoľte, aby som aj ja zareagoval na prebiehajúcu rozpravu. Možno začnem tam ako vystúpila pani predkladateľka, kolegyňa Remišová keď hovorila o tom, že v zásade sa opierame aj o medializované informácie. Ja práve považujem ten fakt opierania sa o medializované informácie o niečo, čo nie je úplne štandardný proces a poviem to slovami Martina Poliačika, ktorý povedal, že proste média dostanú nejaké chrumkavé informácie a ja budem pokračovať áno média najskôr dostanú nejaké chrumkavé informácie na základe ktorých sa začne vytvárať nejaká konštrukcia, potom sa dotvorí nejaká bublina. Toto ja považujem za fakt, ktorý je škodlivý aj pre Slovensko, aj pre spoločnosť a myslím si, že by sa malo posudzovať viac na základe faktov, ako na základe mediálne vytváraných bublín. Ja by som zacitoval z dvoch listov, ktoré mám k dispozícií a ktoré sa týkajú predmetnej rozpravy. Čiže nebudem hovoriť svoje názory, ale budem hovoriť názory tých, ktorých sa dnes prerokovaná téma priamo dotýka. Prvým je stanovisko Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií. Budem citovať, je z 25. januára 2019, je dostupné na internete. Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií združujúci 27 organizácií s viac ako štyri a pol tisíc zamestnancami mimoriadne znepokojuje situácia, ktorá sa vyvinula po vyhodnotení podaných žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj koncom roka 2018. Riešenie vysoko odborných problémov prostredníctvom médií rôznych vyhlásení verejných činiteľov je zásahom v rozpore s ustavenými normami vedeckej etiky pri posudzovaní návrhov v projektoch na stimuly a s tým súvisiacou dokumentáciou. Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií zásadne nesúhlasí so škandalizovaním podnikateľských subjektov, ako sa to deje v súčasnosti v médiách a niektorými verejnými činiteľmi bez exaktného preverenia a overenia si faktov. Ďalej zväz ako zamestnávateľská organizácia združujúca podnikateľské subjekty, ktorých hlavnou náplňou činnosti je vykonávanie výskumu a vývoja vysoko oceňuje poskytovanie stimulov pre vedu a výskum zo strany ministerstva školstva ako systémový nástroj na podporu rozvoja vedy a výskumu v podnikateľskom sektore. Podľa nášho názoru a skúsenosti pri uplatňovaní zákona o stimuloch právne normy, ktoré rámcujú poskytovanie stimulov pre vedu a výskum a kontrolu ich efektívneho využívania a ďalšie predpisy, ktoré vychádzajú z uvedených právnych noriem ako napríklad príkaz ministra č. 62/2012, ktorým sa vydáva štatút komisie pre vyhodnocovanie žiadosti o stimuly na výskum a vývoj a ďalšie vytvárajú kvalitné predpoklady a priestor pre nezávislé, korektné, odborne kvalifikované a nestranne posúdenie nielen podaných žiadostí o stimuly a súvisiacich projektov, ale aj celého procesu hodnotenia dosiahnutých výsledkov a riešenia projektov vedy a výskumu a posúdenia účelnosti a zákonnosti poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Čiže toto je iný pohľad, ktorý reprezentuje vedecko výskumné organizácie, konkrétne 27 vedecko výskumných organizácií a ich štyria a pol tisíca zamestnancov. A tu je ten problém, na ktorý upozorňujú aj oni, že zásadne nesúhlasia so škandalizovaním podnikateľských subjektov spôsobom akým sa to deje aj dnes, lebo neprináša to nič ani vede, neprináša to nič ani zamestnancom, ktorí v týchto oblastiach pracujú a neprináša to nič v zásade nikomu, lebo myslím si, že zásadný politický bod to neprinesie ani dnes, ani opozícií. Druhý list, z ktorého si dovolím zacitovať, lebo druhý problém na ktorý tu bolo upozorňované bola otázka sto miliónové dekomitnentu a budem citovať zo stanoviska Slovenskej rektorskej konferencie. Slovenská rektorská konferencia víta úsilie o zlepšenie situácie v oblasti európskych, štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sú pre slovenské vysoké školstvo významným zdrojom investícií. Preto sme uvítali, že ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a výskumná agentúra vyhlásili výzvy na podporu výskumno vývojových kapacít 2016 až 2019. Ide o výzvy, ktoré vytvárajú možnosť okamžitého čerpania ihneď po zazmluvnení, pretože jediným typom oprávnených nákladov sú mzdové výdavky výskumníkov v období od 1.1.2016 do 31.12.2019. Žiadna iná výzva nemá potenciál rýchleho čerpania v prvom polroku 2019. To znamená, že tieto výzvy neberú nikomu peniaze, ale umožňujú čerpať prostriedky, ktoré by inak prepadli v rámci tzv. dekomitmentu. Záujem vysokých škôl o tieto výzvy prekročil očakávania desať násobne. Podľa našich informácií vysoké školy predložili projekty v súhrnnej výške prekračujúcej sto miliónov eur. Slovenská rektorská konferencia ako reprezentácia vysokých škôl plne podporuje úsilie o navýšenie alokácie tak, aby bol pokrytý celý dopyt v rámci predložených projektov. Tu je opäť pohľad na procesy, ktoré sa dejú aj pri čerpaní prostriedkov z eurofondov z inej strany barikády. To znamená práve zo strany tých, ktorých sa to priamo a bezprostredne týka zo strany vysokých škôl, kde veda a výskum predstavuje významnú časť ich pôsobenia a myslím si, že hodnotenie postupu ministerstva školstva zo strany Slovenskej rektorskej konferencie je úplne jednoznačné a má dostatočnú výpovednú hodnotu. Záver, ktorý by som možno učinil, pokiaľ ide o prebiehajúcu schôdzu. Pani ministerka povedala, že vyhodnotila niektoré konanie ako individuálne zlyhania...
===== jednoznačné a má dostatočnú výpovednú hodnotu. Záver, ktorý by som možno učinil, pokiaľ ide o prebiehajúcu schôdzu. Pani ministerka povedala, že vyhodnotila niektoré konanie ak individuálne zlyhania. Pre mňa osobne boli vyvodené personálne dôsledky, ktoré stáli miesto zodpovedných pracovníkov a myslím si, že toto bol krok, ktorý bol vykonaný zodpovedne a myslím si, že v tejto fáze je to krok, ktorý je určite postačujúci. Opakovane sa tu hovorí o tom, že vraj môže ísť o nejakú organizovanú činnosť a je to spájané s nejakými inými kauzami z minulosti, ale opatrenie, ktoré vykonala pani ministerka a tým opatrením ja, za to opatrenie ja považujem trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktoré bolo podané, aby všetky procesy, ktoré boli pri udeľovaní prostriedkov do stimulov a pri ich vyhodnocovaní jednotlivých žiadostí, aby preverili nezávislé vyšetrovacie orgány pod dozorom nezávislej prokuratúry a prijali zodpovedajúce závery, to znamená buď boli porušené zákony organizovanou formou, účelovo, to znamená s cieľom poškodiť ostatných žiadateľov, prípadne s cieľom poškodiť rozpočet Slovenskej republiky, alebo ak nie, tak potom budeme musieť vyhodnotiť, že opäť išlo raz iba o nejakú mediálnu bublinu.
Toto je záver, ktorých chcem povedať, že tieto dve opatrenia v tejto chvíli považujem za dostačujúce a pre mňa osobne odvolávanie pani ministerky nemá po týchto krokoch, po týchto stanoviskách, ktoré som prečítal, žiaden relevantný význam. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.2.2019 17:18 - 17:27 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka, dovoľte, aby som aj ja zareagoval na prebiehajúcu rozpravu. Možno začnem tam ako vystúpila pani predkladateľka, kolegyňa Remišová keď hovorila o tom, že v zásade sa opierame aj o medializované informácie. Ja práve považujem ten fakt opierania sa o medializované informácie o niečo, čo nie je úplne štandardný proces a poviem to slovami Martina Poliačika, ktorý povedal, že proste média dostanú nejaké chrumkavé informácie a ja budem pokračovať áno média najskôr dostanú nejaké chrumkavé informácie na základe ktorých sa začne vytvárať nejaká konštrukcia, potom sa dotvorí nejaká bublina. Toto ja považujem za fakt, ktorý je škodlivý aj pre Slovensko, aj pre spoločnosť a myslím si, že by sa malo posudzovať viac na základe faktov, ako na základe mediálne vytváraných bublín. Ja by som zacitoval z dvoch listov, ktoré mám k dispozícií a ktoré sa týkajú predmetnej rozpravy. Čiže nebudem hovoriť svoje názory, ale budem hovoriť názory tých, ktorých sa dnes prerokovaná téma priamo dotýka. Prvým je stanovisko Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií. Budem citovať, je z 25. januára 2019, je dostupné na internete. Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií združujúci 27 organizácií s viac ako štyri a pol tisíc zamestnancami mimoriadne znepokojuje situácia, ktorá sa vyvinula po vyhodnotení podaných žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj koncom roka 2018. Riešenie vysoko odborných problémov prostredníctvom médií rôznych vyhlásení verejných činiteľov je zásahom v rozpore s ustavenými normami vedeckej etiky pri posudzovaní návrhov v projektoch na stimuly a s tým súvisiacou dokumentáciou. Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií zásadne nesúhlasí so škandalizovaním podnikateľských subjektov, ako sa to deje v súčasnosti v médiách a niektorými verejnými činiteľmi bez exaktného preverenia a overenia si faktov. Ďalej zväz ako zamestnávateľská organizácia združujúca podnikateľské subjekty, ktorých hlavnou náplňou činnosti je vykonávanie výskumu a vývoja vysoko oceňuje poskytovanie stimulov pre vedu a výskum zo strany ministerstva školstva ako systémový nástroj na podporu rozvoja vedy a výskumu v podnikateľskom sektore. Podľa nášho názoru a skúsenosti pri uplatňovaní zákona o stimuloch právne normy, ktoré rámcujú poskytovanie stimulov pre vedu a výskum a kontrolu ich efektívneho využívania a ďalšie predpisy, ktoré vychádzajú z uvedených právnych noriem ako napríklad príkaz ministra č. 62/2012, ktorým sa vydáva štatút komisie pre vyhodnocovanie žiadosti o stimuly na výskum a vývoj a ďalšie vytvárajú kvalitné predpoklady a priestor pre nezávislé, korektné, odborne kvalifikované a nestranne posúdenie nielen podaných žiadostí o stimuly a súvisiacich projektov, ale aj celého procesu hodnotenia dosiahnutých výsledkov a riešenia projektov vedy a výskumu a posúdenia účelnosti a zákonnosti poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Čiže toto je iný pohľad, ktorý reprezentuje vedecko výskumné organizácie, konkrétne 27 vedecko výskumných organizácií a ich štyria a pol tisíca zamestnancov. A tu je ten problém, na ktorý upozorňujú aj oni, že zásadne nesúhlasia so škandalizovaním podnikateľských subjektov spôsobom akým sa to deje aj dnes, lebo neprináša to nič ani vede, neprináša to nič ani zamestnancom, ktorí v týchto oblastiach pracujú a neprináša to nič v zásade nikomu, lebo myslím si, že zásadný politický bod to neprinesie ani dnes, ani opozícií. Druhý list, z ktorého si dovolím zacitovať, lebo druhý problém na ktorý tu bolo upozorňované bola otázka sto miliónové dekomitnentu a budem citovať zo stanoviska Slovenskej rektorskej konferencie. Slovenská rektorská konferencia víta úsilie o zlepšenie situácie v oblasti európskych, štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sú pre slovenské vysoké školstvo významným zdrojom investícií. Preto sme uvítali, že ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a výskumná agentúra vyhlásili výzvy na podporu výskumno vývojových kapacít 2016 až 2019. Ide o výzvy, ktoré vytvárajú možnosť okamžitého čerpania ihneď po zazmluvnení, pretože jediným typom oprávnených nákladov sú mzdové výdavky výskumníkov v období od 1.1.2016 do 31.12.2019. Žiadna iná výzva nemá potenciál rýchleho čerpania v prvom polroku 2019. To znamená, že tieto výzvy neberú nikomu peniaze, ale umožňujú čerpať prostriedky, ktoré by inak prepadli v rámci tzv. dekomitmentu. Záujem vysokých škôl o tieto výzvy prekročil očakávania desať násobne. Podľa našich informácií vysoké školy predložili projekty v súhrnnej výške prekračujúcej sto miliónov eur. Slovenská rektorská konferencia ako reprezentácia vysokých škôl plne podporuje úsilie o navýšenie alokácie tak, aby bol pokrytý celý dopyt v rámci predložených projektov. Tu je opäť pohľad na procesy, ktoré sa dejú aj pri čerpaní prostriedkov z eurofondov z inej strany barikády. To znamená práve zo strany tých, ktorých sa to priamo a bezprostredne týka zo strany vysokých škôl, kde veda a výskum predstavuje významnú časť ich pôsobenia a myslím si, že hodnotenie postupu ministerstva školstva zo strany Slovenskej rektorskej konferencie je úplne jednoznačné a má dostatočnú výpovednú hodnotu. Záver, ktorý by som možno učinil, pokiaľ ide o prebiehajúcu schôdzu. Pani ministerka povedala, že vyhodnotila niektoré konanie ako individuálne zlyhania...
===== jednoznačné a má dostatočnú výpovednú hodnotu. Záver, ktorý by som možno učinil, pokiaľ ide o prebiehajúcu schôdzu. Pani ministerka povedala, že vyhodnotila niektoré konanie ak individuálne zlyhania. Pre mňa osobne boli vyvodené personálne dôsledky, ktoré stáli miesto zodpovedných pracovníkov a myslím si, že toto bol krok, ktorý bol vykonaný zodpovedne a myslím si, že v tejto fáze je to krok, ktorý je určite postačujúci. Opakovane sa tu hovorí o tom, že vraj môže ísť o nejakú organizovanú činnosť a je to spájané s nejakými inými kauzami z minulosti, ale opatrenie, ktoré vykonala pani ministerka a tým opatrením ja, za to opatrenie ja považujem trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktoré bolo podané, aby všetky procesy, ktoré boli pri udeľovaní prostriedkov do stimulov a pri ich vyhodnocovaní jednotlivých žiadostí, aby preverili nezávislé vyšetrovacie orgány pod dozorom nezávislej prokuratúry a prijali zodpovedajúce závery, to znamená buď boli porušené zákony organizovanou formou, účelovo, to znamená s cieľom poškodiť ostatných žiadateľov, prípadne s cieľom poškodiť rozpočet Slovenskej republiky, alebo ak nie, tak potom budeme musieť vyhodnotiť, že opäť išlo raz iba o nejakú mediálnu bublinu.
Toto je záver, ktorých chcem povedať, že tieto dve opatrenia v tejto chvíli považujem za dostačujúce a pre mňa osobne odvolávanie pani ministerky nemá po týchto krokoch, po týchto stanoviskách, ktoré som prečítal, žiaden relevantný význam. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 10:10 - 10:12 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán kolega, budete možno prekvapený, ale aj v tomto prípade bude koalícia súhlasiť s opozíciou, a to v tom duchu, že ste povedali, že budete zdôrazňovať opakovane sa vzdelávať, opakovane sa vzdelávať a opakovane sa vzdelávať. S týmto absolútne súhlasím a musím povedať, že toto považujem za základný predpoklad toho, aby sa slovenské školstvo pohlo ďalej a nie že bude mať jeden kredit, ktorý bude platiť doživotne, lebo som absolvoval jedno vzdelávanie.
Čiže asi podľa môjho názoru by sme mali prejsť od rozmýšľania zbierania kreditov k vytváraniu kvalifikačných predpokladov pre výkon povolania tak, aby sme mali vzdelaných učiteľov, schopných vykonávať svoje povolanie na úrovni doby.
A súhlasím aj s tým, že tým, že navyšujeme platy učiteľov, je potrebné ich navyšovať aj v ďalšom období tak, aby sme vytvorili predpoklady pre to, aby sme mohli úplne bez akýchkoľvek zábran požadovať riadnu kvalifikáciu pre výkon povolania.
A druhá otázka alebo niekoľko otázok, ktoré ste povedali, že máte pripomienky k dĺžke obdobia, máte pripomienky k zaraďovaniu a tak ďalej, chcem avizovať, že prebehli rokovania s odborovým zväzom školstva, prebehli aj na pôde Národnej rady, aj na pôde ministerstva, kde došlo k dohodám s odborovým zväzom školstva, a v druhom čítaní bude podaný pozmeňujúci návrh, s ktorým predstavitelia odborárov ako predstavitelia zamestnancov plne súhlasili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 10:02 - 10:03 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, s mnohými vecami, ktoré ste povedali, by som súhlasil a chcem povedať, že súhlasím hlavne s tým, že v našom školstve je veľa sociálnopatologických javov, ktoré nie celkom naše školstvo zvláda, a je potrebné vytvoriť nástroje, aby sme sa v týchto oblastiach posunuli dopredu.
Ja som pripravený debatovať o tom, že či to je v prehodnotení jednotlivých kategórií zaraďovania zamestnancov, ale chcem povedať, že už sme aj na výbore hovorili o tom, že máme ambíciu minimálne dať pozmeňovák v druhom čítaní v tom duchu, že medzi vzdelávania, ktoré budú ohodnocované, bude patriť aj vzdelávanie zo špeciálnej pedagogiky tak, aby v inkluzívnom vzdelávaní a v ďalších veciach sme zachytili proste tie trendy, ktoré sú dnes, aby učitelia mali dostatok kvalifikačných predpokladov, aby boli tieto javy schopné zvládať. Či to má byť len špeciálna pedagogika, alebo aj nejaký doplnkový typ vzdelávania, o tom môžme hovoriť. Ale hovorím, že túto ambíciu máme. Máme to vyrokované s ministerstvom školstva, máme to vyrokované navzájom medzi sebou a s týmto návrhom prídeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2018 11:09 - 11:09 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcem pozvať kolegov z výboru pre vzdelávanie na krátky výbor o trinástej cez obedňajšiu prestávku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2018 11:39 - 11:39 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si vás pozvať na seminár, ktorý organizuje výbor pre vzdelávanie spolu so Slovenskou akadémiou vied a Spoločným výskumným centrom Európskej komisie v rámci projektu Veda v parlamente. Téma dnešného seminára je uplatnenie absolventov škôl na trhu práce v súvislosti s Industry 4.0. Seminár sa začína v kinosále o dvanástej hodine. Všetci ste vítaní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 14:15 - 14:16 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, v tejto chvíli úplne krátky úvod k návrhu zákona. Cieľom tohto návrhu zákona je posunutie termínu posudzovania znakov závislej práce u fyzickej osoby, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Inými slovami v zjednodušenej forme, vytvára sa odvodová amnestia alebo posúva sa odvodová amnestia, ktorá je platná do 31. 12. tohto roku, o ďalšie tri roky.
Chcem povedať, tak ako som povedal v prvom čítaní, nepovažujeme toto riešenie za systémové, ale vytvárame iba priestor, aby v nadchádzajúcom období bolo možné prijať systémové riešenie na základe všetkých zainteresovaných strán a to predovšetkým športovcov a športových klubov. A deklarujem tu ambíciu, že s takýmto návrhom zákona by bolo dobré, keby ministerstvo školstva prišlo ešte v tom nasledujúcom roku a účinnosť nového zákona by bola od 1. januára 2020. Ďakujem pekne.
Skryt prepis