Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8. 2. 2018 o 16:25 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 8. 2. 2018 16:25 - 16:28 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 865 z 15. januára 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 12. marca 2018 a v gestorskom výbore do 13. marca 2018. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8. 2. 2018 16:23 - 16:24 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 831.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 865 z 15. januára 2018 navrhujem, aby návrh zákona ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2. 2. 2018 10:38 - 10:42 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, začala by som tým, že spravodajkyňa síce stále argumentuje, že hovorí z praxe, ale ja sa teda pýtam, či žije v inom štáte ako my.
Pán minister, čo sa týka vami predloženého zákona o náhradnom výživnom, tak zmeny, ktoré obsahuje, sú iba čiastkové a neriešia systémovo zásadný problém.
Pán minister, v bode 5 ods. 6 svojím spôsobom navádzate povinnú osobu, to znamená osobu, ktorá má platiť výživné, nedodržať rozhodnutie súdu tým, že nemusí dodržať stanovenú lehotu a môže zaplatiť výživné aj neskôr, ako mu určil súd. A na druhej strane v platnom zákone v § 2 ods. 1 písm. a) je uvedené, že oprávnená osoba, to znamená, ten, ktorý sa stará o dieťa, má nárok na náhradné výživné práve vtedy, keď výživné nie je zaplatené v súdom stanovenej lehote. Takže tu nastáva rozpor a ja sa pýtam, načo je potom právoplatný rozsudok súdu?
A teraz ďalšia vec, čo sa týka vami predloženého návrhu zákona, nič ste neurobili s tým, aby bremeno vymáhania výživného prešlo z pliec matky na štát, hovorím matky, pretože štatisticky sú tam predovšetkým matky, ale môže sa stať teda, že aj otec, pani Kuciaňová, napriek tomu, že som to už riešila v mojom návrhu zákona a taktiež v rozprave pri prvom čítaní tohto vami predloženého zákona.
Či sa vám to páči, alebo nie, toto moje tvrdenie opieram o zásadnú pripomienku Generálnej prokuratúry, z ktorej teraz budem citovať: "Odporúčame dôsledne prehodnotiť navrhovanú právnu úpravu, podľa ktorej, ak povinná osoba dodatočne dostatočné výživné zaplatí alebo ak sa exekučným konaním vo veci plnenia vyživovacej povinnosti vymôže výživné, je povinnosťou poberateľa náhradného výživného vrátiť náhradné výživné." A teraz: "Slovenská republika je jedinou krajinou, ktorá vymáha náhradné výživné od poberateľa náhradného výživného. Spravidla vo všetkých krajinách, napríklad Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Švédsko, poskytnutím náhradného výživného prechádza právo na výživné na štát, ktorý ho vymáha, a to napriek tomu, že jeho vymožiteľnosť je nízka. Prenesením zodpovednosti za poskytnutie náhradného výživného na jeho poberateľov si štát necitlivo zabezpečuje od osôb, často žijúcich v pásme životného minima, vrátenie náhradného výživného. Túto pripomienku považujeme za zásadnú," uvádza Generálna prokuratúra. Koniec citátu.
Pre mňa je tento návrh veľmi dôležitý. Hovoríme síce o náhradnom výživnom, ale musíme si v prvom rade uvedomiť, že za každým jedným náhradným výživným sú osudy detí. A sú to práve deti, ktoré sú najviac ohrozené chudobou, nedokážu si pomôcť, a preto by sme mali tento zákon upraviť tak, aby v čo najvyššej možnej miere týmto deťom aj pomohol.
Opätovne zopakujem pripomienku Generálnej prokuratúry, ktorá uvádza, že "štát si necitlivo zabezpečuje vrátenie výživného od osôb, často žijúcich v pásme životného minima, a sme jedinou krajinou, ktorá vymáha výživné od poberateľa náhradného výživného".
Preto vám, pán minister, odporúčam prehodnotiť a prepracovať návrh zákona. A z týchto dôvodov hnutie SME RODINA váš návrh zákona nepodporí.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2. 2. 2018 10:33 - 10:33 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Magdalénka, teší ma tvoja zanietenosť pre náhradné výživné, lebo túto tému som otvorila ja na jeseň a myslím si, že by sa ani neotvorila. Samozrejme, že ide o rodiča, ktorý si neplatí vyživovaciu povinnosť, ale štatisticky je tomu tak, že ide predovšetkým o matky, čo si myslím, že ty ako žena a matka musíš určite vnímať.
Naozaj ma zaráža, že dávaš do popredia nezodpovednosť povinného pred tým, aby sme sa snažili reálne pomôcť predovšetkým deťom, lebo tým je práve náhradné výživné určené.
A ďalšiu vec, náhradné výživné sa uhradí iba nízkopríjmovým rodičom. Tak ako má taký rodič vrátiť už minuté peniaze na stravu?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 12. 2017 15:44 - 15:47 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako vieme, účelom príspevkov na kompenzáciu zdravotne ťažko postihnutých osôb je, že majú pomôcť sociálne sa integrovať do spoločnosti a zapojiť sa v čo najvyššej možnej miere pri plnení úloh v rodine, ale aj v pracovnom prostredí. No, žiaľ, vekové ohraničenie nároku na príspevok vekom 65 rokov je v dnešnej dobe prežité a práve v tejto časti je zákon diskriminačný. V našom návrhu nám ide o to, aby sme prispôsobili vek poberateľa príspevku realite. To znamená, dobe, kedy sa posunul dôchodkový vek a nepopierateľne sa vek obyvateľstva predĺžil a tým pádom aj obdobie aktívneho veku. Hovoríme konkrétne o dvoch príspevkoch.
Prvým je príspevok na osobnú asistenciu. Jej účelom je integrácia zdravotne ťažko postihnutého do bežného spoločenského života, ale nepleťme si ju so zdravotnou starostlivosťou. Zákon momentálne žiadateľovi neumožňuje požiadať po 65. roku života o osobnú asistenciu, ale môže v nej iba pokračovať, pokiaľ mu bola priznaná pred dovŕšením 65. roku života.
Druhým príspevkom je príspevok na kúpu auta. Uvediem konkrétny príklad, prečo je zmena potrebná. Predstavme si situáciu. Človek po šesťdesiatke ešte stále pracuje. Odvádza dane a je vitálny a tým pádom je pre štát výhodný. Ale v 65. rokoch sa mu, nedajbože, stane úraz, nehoda alebo choroba a ostane zdravotne ťažko postihnutý. A hoci bol doteraz pre štát výhodný a drel celý život, tak tu ho už zákon diskriminuje vekovou hranicou 65 rokov, kvôli ktorej nemôže žiadať o osobnú asistenciu alebo príspevok na kúpu motorového vozidla. Takže hoci sa posunul dôchodkový vek, vitalita a aj vek dožitia, neposunula sa hranica nárokovateľnosti a poskytnutia týchto príspevkov. Tým pádom nezohľadňuje realitu. Preto chcem naším návrhom posunúť túto hranicu zo 65 rokov, ktorá je už dávno prekonaná a neaktuálna, na 75 rokov. Umožní tak osobám s ťažkým zdravotným postihnutím dlhšie a kvalitnejšie sa zapájať do bežného spoločenského života aj v aktívnom seniorskom veku, kedy sú pre nich tieto služby naozaj ešte stále potrebné a nevyhnutné. Je predsa nemysliteľné, aby človek v seniorskom veku pracoval, odvádzal dane a odvody a už v 65. roku nemal nárok na príspevok, ktorý zákon, kde ho vylúčil z nároku na kompenzáciu.
Ďakujem za pozornosť a podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 12. 2017 15:40 - 15:42 hod.

Petra Krištúfková
 

Vystúpenie v rozprave 7. 12. 2017 10:48 - 10:56 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, rozpočet ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je práve tým rozpočtom, ktorý sa najviac dotýka ľudí, a sú to čísla, za ktorými sa doslova skrývajú osudy. Potrebujeme, aby sa zvýšil počet narodených detí, aby rodiny mali istoty a aby fungovala sociálna pomoc tak, ako má: rýchlo a efektívne. Preto by som sa rada vyjadrila k tej časti rozpočtu, ktorá sa týka podpory rodiny, čo je našou prioritou hnutia SME RODINA.
Začala by som tým, že vláda skutočne niektoré príspevky zvyšovala, čo sa odzrkadlilo aj v rozpočte, ale musím zároveň konštatovať, že toto navýšenie sa udialo po veľmi dlhej dobe a nie vo výške, ktorá by reflektovala na realitu. Hovorím o rodičovskom a opatrovateľskom príspevku. Obidva príspevky sú napriek zvýšeniu žalostne nízke. Nehovoriac o situácii matiek bez partnera, čo je, bohužiaľ, veľmi častý jav a všetci dobre o tom vieme. Napriek tomu, že sociálna situácia matiek bez partnera je tu častokrát spomínaná, tak nie je predmetom konštruktívnej diskusie a riešenia zo strany ministerstva. Takže budeme opätovne podávať návrh aj na zvýšenie rodičovského príspevku a uvidíme, ako sa bude vyvíjať sľubované zvýšenie opatrovateľského príspevku, ktorého avizované zvyšovanie je do roku 2020 na úroveň čistej minimálnej mzdy, o čom veľmi pochybujem, že nastane, aj keď by som si to veľmi želala.
Máme tu ešte jedno alarmujúce číslo, ktoré je dôkazom okamžitej potreby zvýšiť príspevok na opatrovanie a je vysvedčením tejto vlády. Za posledných sedem rokov vzrástol počet zdravotne ťažko postihnutých detí v detských domovoch o 50 percent. Práve tento údaj veľmi jasne vypovedá o situácii rodín, do ktorých sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím. Je z toho jasné, že rastie počet rodín, ktoré finančne nezvládajú starostlivosť o dieťa so zdravotným postihnutím a sú tak fakticky donútené umiestniť vlastné deti do zariadení. Navyše sa veľmi často stáva, že jeden z rodičov nezvládne situáciu a z rodiny, kde je dieťa so zdravotným postihnutím, odchádza. Ako to má zvládnuť osamelý rodič odkázaný iba sám na seba, na to nikto odpoveď nemá. A pýtam sa, či poskytneme riešenie my poslanci. Čísla jasne hovoria o tom, že ťažko zdravotne postihnuté dieťa v ústavnej starostlivosti stojí štát omnoho viac, ako keď žije vo vlastnej rodine, nehovoriac o tom, ako silno ho zasiahne odlúčenie od rodiny a vytrhnutie z prostredia, na ktoré je citovo naviazané.
Čo sa týka zamestnanosti, v návrhu rozpočtu sa ďalej dozvedáme, že na budúci rok sa pripravujú nové opatrenia. Vítame zvýšenie príplatku za nočnú prácu a prácu vo sviatok a cez víkend, ale je to dôkazom, že aj opozičné návrhy môžu byť inšpiratívne. Na druhej strane príspevky, ktoré sa týkajú dochádzania a presťahovania sa za prácou, sú podľa môjho názoru diskutabilné. Príspevok na presťahovanie sa za prácou sa môže navýšiť až do sumy 4-tisíc eur. Ale povedzte mi, ktorý by z vás s celou rodinou sa presťahovali za prácou, zmenili si trvalé bydlisko, manželka by musela hľadať inú prácu, deti by museli zmeniť školu, a to na dobu dvanástich mesiacov, pretože dnes je trend dávať zamestnancom nástupné zmluvy na dobu určitú, čo je jeden rok. Z môjho pohľadu toto opatrenie nič nerieši. A tiež si myslím, že je tu namieste otázka, či by sa tieto financie, ktoré boli vyčlenené na tento účel, to je 4,5 mil. eur, nemali radšej použiť napríklad pre rodiny so zdravotne ťažko postihnutým členom. Rozpočet na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia sa navrhuje pre rok 2018 o 8,79 % vyšší, ale je to len preto, že je v ňom už zohľadnená valorizácia a zvýšenie príspevku na opatrovanie.
Z návrhu štátneho rozpočtu sa dozvedáme, že na rozvoj starostlivosti o deti do troch rokov sa napríklad uvažuje o flexibilnom poberaní rodičovského príspevku. Budeme veľmi pozorne sledovať tento návrh. V žiadnom prípade nesúhlasíme, aby sa za flexibilným rodičovským príspevkom náhodou neskrývala diskriminácia matiek, ktoré budú chcieť zostať s deťmi do troch rokov doma. Rozpočtovaná suma na rodičovský príspevok na budúci rok odzrkadľuje prvé priame zvýšenie po rokoch o 10 eur, ktoré prišlo však neskoro, takže nestihlo zareagovať na realitu. Takže budeme opätovne navrhovať jeho zvýšenie.
Ďalší údaj v rozpočte, prídavok na dieťa. Ten je už roky vo výške 23,50 eur. Na budúci rok je na neho vyčlenených opäť menej financií a dôvodom je pokles počtu nezaopatrených detí. Takže mám otázku: Prečo sa nezaoberáme zvýšením aj prídavku na dieťa, ak klesá počet detí a tým aj poberateľov tohto príspevku? Veľmi dobre vieme, že výška prídavku na dieťa je na Slovensku smiešne nízka.
Ďalší údaj, pri ktorom sa chcem zastaviť, je náhradné výživné. V budúcom roku klesne suma na jeho vyplácanie takmer o 15 percent. Samozrejme, že realita nám ukazuje, že je to z dôvodu zle nastaveného zákona, ktorý znemožňuje, komplikuje a nepomáha. Ja sama som podávala návrh na úpravu zákona o náhradnom výživnom, takže konštatujem, že tieto čísla sú výsmechom pre osamelých rodičov. Je škoda, že v rozpočte na rok 2018 neboli akceptované mnohé z dobrých návrhov opozičných, a pritom často ani nemali dopad na štátny rozpočet. Mohli sme byť oveľa ďalej v tak dôležitej oblasti, ako je podpora pre rodiny. Predložený rozpočet opäť nič nehovorí o ucelenej koncepcii pre podporu rodín, nevytvára systém, o ktorý by sa mohli v každej etape svojho života a v každej situácii oprieť, iba hasí tam, kde je to neúnosné. Z týchto dôvodov návrh rozpočtu nepodporíme.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28. 11. 2017 15:03 - 15:07 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, keď som videla, že je podaný návrh o náhradnom výživnom, tak som sa potešila, dúfajúc, že celá tá mašinéria sa zjednoduší a bremeno vymáhania výživného sa z pliec matky presunie na úrad práce.
No, žiaľ, nič také sa nedeje. Predmetom vládneho návrhu zákona sú síce zmeny, ale spočívajúce iba v úprave poskytovania náhradného výživného ako preddavkovej dávky plus kozmetická zmena administratívnej procedúry. Dokonca sa do zákona vkladá nové ustanovenie v § 2 ods. 6, v ktorom sa povinnej osobe umožní zaplatiť bez sankcie výživné, a to po termíne stanovenej súdom alebo na základe dohody. Ani jedna z úprav však nepomáha samotnej matke. Z rozpočtu na rok 2018 sa dozvedáme, že rozpočtovaná suma na náhradné výživné je skoro o 15 % nižšia oproti tomuto roku. Ministerstvom uvádzaný dôvod tohto poklesu je, že žiadatelia nespĺňajú kritériá na poberanie náhradného výživného. Je to asi podobný argument, ako keby som tvrdila, že 15 % rodičov, ktorí majú povinnosť platiť si výživné, si vstúpilo do svedomia. Ja sama som podávala návrh na úpravu zákona o náhradnom výživnom, tak mi dovoľte povedať, že tieto údaje sú výsmechom pre osamelých rodičov, najčastejšie teda matky.
Celý zákon o náhradnom výživnom je zlý. Ak sa matka aj k náhradnému výživnému dopracuje, tak jej zároveň vzniká povinnosť vymáhať ho od neplatiča. Som presvedčená, že štát by bol vo vymáhaní výživného, ktoré, mimochodom, sám poskytol, úspešnejší ako samotná matka. Každopádne má na to výrazne silnejšie a účinnejšie možnosti.
Musíme si v prvom rade všetci uvedomiť, že za týmto zákonom stojí konkrétny rodič, matka, ktorá v prvom rade rieši základné existenčné výdavky, ktoré zahŕňajú, či bude mať jej dieťa čo jesť, pretože už len jeden mesačný výpadok výživného jej reálne spôsobuje likvidačné problémy. A to sa bavíme o matkách, ktoré majú príjem nižšie ako 2,2-násobok životného minima, čo je jedno z kritérií pre poskytnutie náhradného výživného. Takže si musíme uvedomiť, že táto pomoc musí prísť rýchle a účinne.
Na záver by som spomenula jedno hrozivé číslo, 72-tisíc detí na Slovensku je v hmotnej núdzi. Veľmi dobre vieme, že sú to práve deti, ktoré sú najviac ohrozené chudobou, a je na nás poslancoch, ako sa k týmto číslam postavíme, a či máme vôľu ich zmeniť.
Čo sa týka návrhu zákona o náhradnom výživnom, tak my hnutie SME RODINA opäť podáme ten náš návrh, pretože tam je cesta, ako pomôcť osamelým matkám.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 10. 2017 16:46 - 16:47 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola Výborom Národnej rady pre sociálne veci určená za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 721. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. 
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. 
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 741 z 25. septembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2017. 
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 10. 2017 16:35 - 16:36 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 719. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu č. 739 z 25. septembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2017.
Pán, prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis