Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 11:03 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:03 - 11:03 hod.

Petra Krištúfková
Síce veľmi pekne hovoríte, aj to pekne znie, ale dôkaz toho, že ste to nezvládli, je to, že obedy zadarmo od januára nebudú. Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody. Alebo kde je vôľa, tam je cesta. Všetky ostatné argumenty tu už boli povedané.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 10:49 - 10:57 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, máme tu slávny, neslávny návrh zákona, ktorý sa týka tzv. obedov zadarmo. Už v prvom čítaní bolo viacmenej jasné, že naplnenie významu slovného spojenia "obedy zadarmo" nie je pravdivé. Obedy sa týkajú posledného ročníka materských škôl a všetkých ročníkov základných škôl. A tu chcem zdôrazniť, že nesúhlasíme s tým, aby zo zákona vypadli deti z prvého stupňa 8-ročných gymnázií. Nie je žiadny dôvod na to, aby boli tieto deti vynechané, a preto hnutie SME RODINA podáva pozmeňujúci návrh, aby aj žiaci prvého stupňa 8-ročných gymnázií mali nárok na tieto obedy.
Na základe nového vyjadrenia strany SMER a ZMOS-u je jasné, že rodičia detí na základných školách márne čakajú od januára obedy zadarmo. Síce ste to aktuálne mediálne odkomunikovali, že ZMOS to doplatí a rodičia nebudú nič doplácať, ale zatiaľ vieme, že je to len hypoteticky a to, čo vy nazývate džentlmenskou dohodou, ešte nie je isté. Ale ak ten rozdiel doplatí ZMOS, tak to pôjde z obcí a z peňaženiek daňových poplatníkov, takže sa to len preloží z jedného vrecka do druhého.
Obedy zdarma nie sú tou správnou cestou. Tou lepšou sú určite daňové odvody. Návrh ale aj prináša veľa nedoriešených súvislostí, ale samozrejme najväčším problémom je stále samotné financovanie obedov, aby z nich mohli byť obedy zadarmo. Od začiatku bolo jasné, že euro dvadsať je suma, ktorá pokrýva len suroviny na obed, a ako predkladatelia ste mali od mája dosť času na to, aby ste túto situáciu uchopili. Dnes je výsledok taký, že nedodržíte slovo, napriek tomu, že ste to rodičom nasľubovali.
Ale vrátim sa k tej sume. Mňa osobne by zaujímala jedna vec, ako uzrela svetlo sveta suma euro dvadsať za obed. Nekopíruje ani jednu sumu z finančného pásma a ani nepokrýva náklady na obed. Obed v priemere stojí euro päťdesiat na prvom stupni a euro šesťdesiat na stupni druhom.
Ďalší problém je nárast stravníkov. Očakáva sa nárast 127-tisíc stravníkov. Je nanormované, že na každých 50 vydaných obedov potrebujeme približne jedného pracovníka. Podľa výpočtov je potrebných 2500 nových síl do kuchyne, čo je pri priemernej mzde 660 eur približne, pardon, očakáva sa nárast 127-tisíc stravníkov. Je to nárast 2500 nových síl do kuchyne. Je to 24 miliónov euro ročne pri priemernej sume za mzdu 660 euro. Vy ste sľúbili tisíc síl do kuchyne. Aj tak je to len polovica a bude veľký problém ich nájsť.
Samotné kuchyne mnohokrát drží pokope len hrdza a nemajú vybavenie na zvýšenie výdaja obedov, ktoré je momentálne aj nevyčíslené.
Čo sa týka odpadu, bezpochyby sa bude plytvať, pretože nebude motivácia k odhlasovaniu a legislatíva neumožňuje posunúť nespotrebované obedy na charitu. Takisto škola musí platiť za odvoz odpadu. Za 25 litrov je to 7 eur. Rovnako nemáme mechanizmus ako zladiť dochádzku do školy s dochádzkou do jedálne. V prípade, že žiak bol napríklad ráno na vyšetrení u zubárky a už je zaevidovaný ako neprítomný a napriek tomu príde po prvej hodine, tak nebude mať obed. Keď zoberieme toto všetko do úvahy, tak naozaj sa môže stať, že obedy zadarmo budú najdrahšie obedy v histórii.
Veľkou neznámou je v návrhu zákona pojem "iné jedlo". Súčasná legislatíva pozná pojem "hlavné a doplnkové". Máme to chápať, že namiesto teplých obedov dostanú deti jednu studenú bagetu? Žiadam túto formuláciu buď vysvetliť, alebo vypustiť.
Čo sa týka samotných rodičov, tak tu máme veľa tých, ktorých deti jednoducho nechcú chodiť na školské obedy. Napríklad z dôvodu, že sa stravujú doma, a vy im ponúkate niečo, čo vôbec nepotrebujú. Miesto toho, aby ste dostali tieto peniaze do rodín s deťmi. My sme navrhovali napríklad príspevok na začiatku školského roka na školské pomôcky, príspevok na bývanie pre matky, ktoré pracovali a sú na materskej dovolenke, zvýšenie rodičovského príspevku, zvýšený daňový bonus pre rodičov všetkých detí. Nič z toho ste nám nepodporili. Ale obedy vám zneli tak dobre, však dajme im najesť, zatlieskajú nám. Ale tlieskanie sa nekoná, akurát tu máme z rôznych dôvodov nahnevaných rodičov.
My podporujeme každý dobrý návrh, každý návrh, ktorý prinesie pomoc do rodín. Je to predsa našou prioritou, ale, bohužiaľ, nebola od vás vôľa iným spôsobom vyhovieť rodinám. Každopádne fiaskom strany SMER ako predkladateľa je skutočnosť, že tento nedoriešený, neekonomický a naozaj populistický návrh je nutné ešte aj odsúvať o 8 mesiacov, pretože si asi nikto nevšimol, že euro dvadsať obed nestojí. Ja by som naozaj doporučila sa zamyslieť a počúvať aj ľudí a hlavne mladé rodiny, keď tu chceme skloňovať slovo demografická krivka a následne aj dôchodky.
Ďakujem za pozornosť a teraz prečítam náš pozmeňujúci návrh. Predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v spôsobilosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I bod 4 znie: "4.V § 4 ods. 3 znie:
"(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole, základnej škole a strednej škole na každé dieťa, ktoré každé dieťa navštevuje
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
b) prvý až štvrtý ročník 8-ročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole,
c) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
d) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.".
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.11.2018 19:21 - 19:24 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že viacerí z nás tu majú v tejto chvíli rovnaký názor a rovnaký cieľ a že koalícia prišla s týmto návrhom, tak isto ako aj pani poslankyňa Verešová, ktorá tu stála predo mnou.
Návrh na zvýšenie daňového bonusu je skutočne dobrý návrh a je to krok správnou cestou, pretože podporuje rodiny pracujúcich rodičov. Avšak nemôžeme súhlasiť s tým, že sa týka len detí do šesť rokov. A preto aj podávame pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhujeme, aby sa zvýšenie daňového bonusu na dvojnásobok týkal všetkých nezaopatrených detí a nielen detí do šesť rokov, ako predložil návrh MOST – HÍD. Všetci dobre veľmi vieme, že čím sú deti staršie, tým stúpajú aj náklady. A náklady stúpajú vo všetkých oblastiach, či je to strava, ošatenie, alebo mimoškolské aktivity.
A čo sa týka nás, ak tu chceme hovoriť o skutočnej podpore pre rodiny, ak naozaj chceme zastaviť demografický pokles a ak to myslíme naozaj vážne, že rodina je základ a potrebuje ekonomickú stabilitu, tak sa musíme postarať o všetky nezaopatrené deti, nielen o deti do šesť rokov. A preto zvýšenie daňového bonusu na dvojnásobok, na sumu 44,34 euro, sa musí týkať aj rodín s deťmi staršími ako šesť rokov.
Tento predložený návrh, samozrejme, podporíme aj v druhom čítaní, pretože práve rodiny s deťmi sú našou prioritou. Ale chcem vás poprosiť o podporu pre tento náš pozmeňujúci návrh, pretože len vtedy to bude spravodlivé voči všetkým pracujúcim rodičom. Predložím teraz pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I bod 1 § 33 odsek 1 znie:
"(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je 44,34 eur mesačne."
Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2018 12:47 - 12:47 hod.

Petra Krištúfková
Ďakujem. Žiadam o opravu hlasovania, tlač 1160, chcela som hlasovať za.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 12:02 - 12:07 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, už druhýkrát hnutie SME RODINA predkladá návrh zákona o náhradnom výživnom a náš návrh rieši všetky jeho problémy komplexne. Bohužiaľ, zákon o náhradnom výživnom dnes funguje ako akási sociálna pôžička a nie ako náhradné výživné. Dôkazom toho je každoročne klesajúci počet žiadateľov, pretože zákon o náhradnom výživnom funguje zle, resp. nefunguje. Vysvetlím prečo.
Štát nezohľadňuje výšku riadneho výživného, ktoré bolo určené samotným súdom. A tu sa štát správa schizofrenicky. Na jednej strane štát, teda súd určil výšku výživného, ktorá je nutná na výchovu dieťaťa a na tej druhej strane ten istý štát pri poskytnutí náhradného výživného nerešpektuje právoplatné rozhodnutie súdu. Zrazu má za to, že je postačujúca výška maximálne 108 eur. Tak to potom nenazývajme náhradným výživným, ale sociálnou pôžičkou, ktorú ešte treba mimochodom vrátiť.
Ďalšou podmienkou je príjem rodiča. Ten nesmie presahovať 2,2-násobok životného minima, čo je približne 600 eur. Naozaj si treba predstaviť situáciu osamelého rodiča, ktorého príjem je jediným v rodine. A štát určil, že výška 2,2-násobku životného minima je hranicou, kedy dieťa náhradné výživné už nepotrebuje. A nezabúdajme na to, že náhradné výživné potrebujú aj deti, ktoré sú študentami stredných a vysokých škôl, kde náklady sú už naozaj vysoké.
A teraz sa vrátim na samotný začiatok. Návrh na exekučné konanie môže osamelý rodič, najčastejšie matka, podať až po troch mesiacoch, čo sa jej nedostalo k rukám riadne výživné. Viete si vôbec predstaviť, čo spôsobuje takýto výpadok? Štatistiky jasne hovoria o tom, že sú to práve deti z neúplných rodín, ktoré sú najviac ohrozené chudobou. Samotné exekučné konanie musí trvať najmenej tri mesiace a až potom môže rodič požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné. A tu je problém. Je totižto nemysliteľné, že štát, ktorý poskytol náhradné výživné, hodí bremeno vymáhania na samotnú matku, respektíve osamelého rodiča. Štát vie vymáhať rôzne pohľadávky, tak je jeho povinnosť chrániť aj deti, zvlášť ak ide o ochranu práv detí, kde je štát viazaný aj medzinárodnými dohovormi. Čo navrhujeme?
1. Exekúciu na neplatiča nebude podávať rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti, ale štát, čiže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Som presvedčená, že štát bude úspešnejší vo vymáhaní výživného, ako samotná matka, teda rodič, ktorému bolo náhradné výživné poskytnuté.
2. Zmena sa týka výšky náhradného výživného, kde navrhujeme, aby rodič, oprávnená osoba dostala náhradné výživné v takej výške, akú určil súd.
3. Zrušenie hranice príjmu, ktorú musí rodič spĺňať, ak chce vôbec požiadať o náhradné výživné, a ňou je 2,2-násobok životného minima. Vychádzam z princípu, že suma výživného predsa už bola určená súdom aj s prihliadnutím na príjem rodičov.
Som presvedčená, že takto postavený zákon naozaj splní úlohu, ktorú má. Zároveň to štát donúti už skutočne prijať účinné opatrenia na vymáhanie tejto povinnosti od dlžníkov.
Vážené kolegyne a kolegovia, chcem vás poprosiť, aby ste tomuto návrhu dali šancu, aby prešiel do druhého čítania. Samozrejme sme pripravení na diskusiu. Pretavme naše slová o deťoch, slobodných matkách a osamelých rodičoch do reálnej pomoci. Skúsme spolu pohnúť s týmto zákonom, ktorý síce máme, ale reálne nepomáha tak, ako by mal. Však štatistiky jasne hovoria o tom, že sú to práve deti, ktoré sú najviac ohrozené chudobou.
Ďakujem za pozornosť a podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 11:58 - 12:00 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, najlepší záujem dieťaťa musí byť rozhodujúcim kritériom rozhodovacej činnosti orgánov štátu. Preto je ale nevyhnutné vytvoriť také legislatívne podmienky, aby štátne orgány mali možnosť účinne pomáhať tejto skupine obyvateľstva. Pomoc deťom v situáciách, keď v dôsledku neplnenia najzákladnejšej povinnosti zo strany ich rodičov, vyživovacej povinnosti a keď je ohrozený ich zdravý vývin, musí byť a aj je prioritou každej vyspelej spoločnosti.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov alebo súdom schválenej dohody o vyživovacej povinnosti povinnej osoby a pre príslušné štátne orgány také podmienky, aby mali povinnosť vymáhať náhradu od povinných osôb za poskytnuté náhradné výživné prostredníctvom rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Tieto rozhodnutia budú mať priamu vykonateľnosť a budú súčasne podkladom pre exekučné konanie pri vymáhaní tejto pohľadávky. Penále vymerané povinnej osobe nahradia náklady štátu za služby pri poskytovaní náhradného výživného a bude mať silný výchovný a preventívny účinok.
Navrhovaný zákon teda zabezpečí rýchly a dostatočný spôsob náhrady za poskytnuté výživné žiadateľom, ktorým sa z rôznych dôvodov výživné neplatí. Zníži sa stres oprávnených a vymáhaní výživného od neplatiacej povinnej osoby, odstránia sa príčiny ich vzájomných konfliktov a v konečnom dôsledku sa odbúra časové zaťaženie oprávnených osôb a ich detí.
Ďakujem, hlásim sa ako prvá do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2018 18:47 - 18:49 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi predložiť informáciu o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1352 z 18. septembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
K predmetnému návrhu zákona určené výbory neprijali uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Návrh spoločnej správy výborov vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona prerokoval gestorský výbor na svojej 43. schôdzi dňa 15. októbra 2018. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Ako spoločná spravodajkyňa predkladám predmetnú informáciu a budem predkladať návrh na ďalší postup podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2018 15:30 - 15:31 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1102. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1155 z 27. augusta 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2018 9:45 - 9:52 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem. Hnutie SME RODINA predkladá návrh na zavedenie príspevku na bývanie vo výške 100 eur mesačne. Ako je uvedené v dôvodovej správe, tento príspevok je určený pre rodiny, kde jeden z rodičov ostáva s dieťaťom do 3 rokov doma na rodičovskej dovolenke.
Vážené kolegyne a vážení kolegovia, najmä z vládnej koalície, už ste sa niekedy spýtali mladých ľudí, aká je hlavná prekážka, pre ktorú odkladajú založenie rodiny? Pretože nám odpovedajú, že hlavnou prekážkou je bývanie, pretože v prvom rade potrebujú pre svoje rodiny a pre svoje deti vytvoriť domov.
Povedzme si, aký je najčastejší model mladej rodiny u nás na Slovensku. Mladí ľudia predovšetkým si hľadajú prácu a stabilný príjem. Keď sa rozhodnú založiť si rodinu, spočítajú si svoje príjmy a navštívia banku. Požiadajú o úver, na základe ktorého si kúpia byt, samozrejme, ktorý zodpovedá ich možnostiam. Keďže na Slovensku je absolútny nedostatok dostupných nájomných bytov, podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu len 6 %, tak hypotéka je prakticky jediná možnosť, ako sa dostať k bytu.
Prečo vláda roky nerieši nájomné bývanie, to si zaslúži samostatnú analýzu. Prečo má Česká republika 21 % nájomných bytov, Rakúsko dokonca 42 % a my len spomínaných 6 %? Nedostatok nájomných bytov totižto núti mladé rodiny zadovážiť si byt do osobného vlastníctva a to ich vháňa do hypotekárneho otroctva, pretože hypotéky splácajú celý život.
Vráťme sa však k našej mladej dvojici. Získali hypotéku, kúpia si byt a ešte pridajú nejaký spotrebný úver na nevyhnutné zariadenie. Niektoré dokonca splácajú aj lízing na auto. Ak si to spočítajú, vychádza im, že príchod dieťaťa musia ešte odložiť.
Ak naozaj chceme zlepšiť katastrofálny demografický vývoj na Slovensku, ak chceme, aby rodiny mali viac detí, tak musíme riešiť problémy, ktoré zlý vývoj vytvárajú, a bývanie je jedno z prvých. Mladá rodina si musí dobre zrátať, ako vyjde s peniazmi, ak matka zostane s dieťaťom doma a jeden príjem z rodiny tým pádom vypadne. Kým poberá materskú, tak výpadok príjmu nie je až tak dramatický, pretože priemerná materská predstavuje 567 eur. Aj keď pravda je taká, že máme síce pomerne vysoko nastavený vymeriavací základ na výpočet materskej, no veľa matiek naň zďaleka nedosiahne. Študentky, živnostníčky, tie, ktoré boli, teda resp. neboli pred otehotnením zamestnané. Potom však príde rodičovský príspevok, ktorý je vo výške 214, čo nepokryje ani náklady na dieťa a nieto ešte splácanie hypotéky.
A práve tu navrhujeme príspevok na bývanie vo výške 100 eur mesačne, ktorý by rodič čerpal po skončení materskej do konca rodičovskej, teda do 3 rokov dieťaťa. Aby sme zamedzili zneužívaniu tohto príspevku, navrhujeme, aby nárok na poberanie príspevku na bývanie mali rodičia, resp. rodič, ktorý predtým poberal materskú dávku.
Navyše sme však do návrhu zákona zaradili aj študentov, resp. študentky vysokých škôl. Myslím si, že robíme chybu, že nemáme žiadne nástroje na podporu mladých žien študentiek vysokých škôl, aby mohli mať dieťa aj v mladšom veku. Pokiaľ sú doslova nútené odkladať rodičovstvo a mať prvé dieťa až po 30-ke, tak je malý predpoklad, že stihnú mať 2, 3 alebo 4 deti. O zdravotných dôsledkoch a obmedzeniach, ktoré prináša vyšší vek rodičiek, ani nehovorím, tiež je to na samostatnú kapitolu. Možno by stálo sa nad tým zamyslieť, koľko nás stojí v zdravotníckom systéme liečenie neplodnosti, náklady na umelé oplodnenie a podobne, a zistili by sme, že podpora mladých rodín, napríklad aj cez príspevok na bývanie, je ekonomicky oveľa výhodnejšia.
Osobitne chcem ale zdôrazniť situáciu mladých rodín, osamelých rodičov, najčastejšie matiek, ktorí rovnako potrebujú bývať a majú rovnaké náklady na bývanie ako úplné rodiny.
Priznám sa, že inšpiráciu pre náš návrh som našla v krajinách Európskej únie. Tento príspevok je bežným štandardom napríklad v Rakúsku, Maďarsku alebo Taliansku a dokonca sa navyšuje počtom detí v rodine.
OECD dlhodobo sleduje tzv. ukazovateľ prílišnej ťarchy nákladov na bývanie, v ktorom sú zahrnuté všetky platby: hypotéka, nájomné, náklady na poistenie, povinné poplatky za služby, údržbu, opravy, dane a energie. Ak tieto výdavky tvoria viac ako 40 %, hovorí sa o prílišnej ťarche nákladov. Na Slovensku je to až 78 % ľudí, ktorí sú podľa týchto parametrov ohrození prílišnými výdavkami na bývanie. Tie na Slovensku dosahujú priemerne 514 eur na mesiac. A čo je najkritickejšie a čo stále opakujeme, najviac sú ohrození osamelí rodičia s deťmi a, samozrejme, mladé rodiny s deťmi.
K tomu ešte pridám aktuálne údaje o náraste cien bytov v tomto roku podľa Eurostatu. Slovensko patrí ku krajinám Európskej únie, kde sa ceny bytov medziročne zvyšovali najviac, konkrétne Slovensku z 11,7 % patrí 5. priečka v medziročnom zvýšení cien po Lotyšsku, Slovinsku, Írsku a Portugalsku.
Vážené kolegyne a kolegovia, poďme pomáhať mladým rodinám tam, kde to naozaj potrebujú. Slovensko potrebuje dobrú, premyslenú a modernú rodinnú politiku. Určite by to pomohlo aj zastaviť odchod mladých ľudí do zahraničia a tí, ktorí sú vonku, by viac premýšľali o návrate, pretože väčšina chce vychovávať svoje deti doma v širšej rodine.
Ďakujem za pozornosť a podporu nášho návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2018 9:42 - 9:44 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prichádzame s ďalším návrhom, ktorý je z balíku tých, ktorý má podporiť mladé rodiny a vôbec uľahčiť tú situáciu, ktorá im vzniká po narodení dieťaťa.
Návrh zákona o príspevku na bývanie predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Krištúfková, Kollár, Šebová. Zabezpečenie bývania pre mladých ľudí je základným parametrom, ak uvažujú o založení rodiny a narodení dieťaťa. Finančne dostupné bývanie pre mladých ľudí je problém, ktorý doteraz neriešila žiadna vláda a práve preto my prichádzame s týmto návrhom.
Tento návrh má za cieľ podporiť rodiny pri starostlivosti o dieťa počas poberania rodičovského príspevku a navrhuje zaviesť príspevok na bývanie. Zavedením príspevku na bývanie pre poberateľov rodičovského príspevku sa bude čiastočne kompenzovať strata príjmu jedného z rodičov a pomôže sa týmto rodinám s úhradou nákladov na bývanie.
Viac by som chcela povedať v rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis