Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

20. 6. 2017 o 12:27 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

20. 6. 2017 12:27 - 12:28 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá sa konala 20. júna 2017, opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 147 hlasovacích lístkov, teda opakovanej voľby, na opakovanej voľbe bolo prítomných 147 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovanie lístky. Zo 147 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný a 146 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za Václava Miku hlasovalo za 50, proti 86, zdržalo sa hlasovania 10,
- za Jaroslava Rezníka hlasovalo za 95, proti 45, zdržalo sa 6.
Na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe bol za generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska zvolený Jaroslav Rezník.
Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

19. 6. 2017 16:47 - 16:52 hod.

Róbert Puci
Ja len kvôli termínu hlasovania, hlasovať budeme zajtra o 11.00.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19. 6. 2017 16:45 - 16:47 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 604 z 10. mája 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a odporučili ho Národnej rade schváliť. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č.131 z 13. júna 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

13. 6. 2017 14:07 - 14:10 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil zákon z 10. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti V navrhol päť pripomienok.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 581 z 25. mája 2017 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane gestorského výboru určil do 12. júna 2017.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona a zaujali tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon 6. júna 2017 a uznesením č. 220 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon 6. júna 2017 a uznesením č. 107 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov hlasovať:
- spoločne o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky pod bodmi 1 až 5 s odporúčaním neschváliť,
- spoločne o pozmeňujúcich návrhoch Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti v zmysle § 90 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku pod bodmi 1 a 2 s odporúčaním schváliť,
- o zákone z 10. mája 2017, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky ako celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov s odporúčaním schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 10. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 129 13. júna 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9. 5. 2017 16:06 - 16:08 hod.

Róbert Puci
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9. 5. 2017 15:33 - 15:35 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, pán minister, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 529 z 23. marca 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky ho schváliť. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol predmetný návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 99 z 09. mája 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4. 4. 2017 11:13 - 11:14 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, tlač 493. Návrh zákona sa prerokováva v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré schválila Národná rada uznesením z dnešného dňa.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 5. mája 2017 a v gestorskom výbore do 9. mája 2017.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4. 4. 2017 9:02 - 9:03 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Informácia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 504 z 29. marca 2017 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/12012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti tento návrh prerokoval a na svojej 25. schôdzi dňa 4. apríla 2017, uznesením č. 90 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23. 3. 2017 16:13 - 16:14 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niekorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 423).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory návrh zákona prerokovali do 5. mája 2017 a v gestorskom výbore do 9. mája 2017.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 2. 2017 16:14 - 16:17 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu, ktoré sa konalo 14. februára 2017, opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 115 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 115 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 115 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných.
Zo 107 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Ayše Pružinec Erenovej za kandidáta na člena disciplinárneho senátu hlasovalo za 74 poslancov, proti 22 poslancov, zdržalo sa hlasovania 11 poslancov.
Na voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za kandidáta na člena disciplinárneho senátu zvolená Ayše Pružinec Erenová.
Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis