Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

21.6.2018 o 14:23 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 21.6.2018 14:23 - 14:25 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Túto otázku sprostredkujeme určite pánovi ministrovi, ale možno vám dám takú reakciu, ktorá súvisí z môjho predchádzajúceho povolania, keď som bol primátorom mesta Košíc. Áno, sú určité problémy, ktoré bude treba riešiť aj pozmenením právnych noriem a aktov. Stretával som sa s tým, že boli urobené výťahy alebo vstupy podľa starých noriem a nové vozíky sú širšie a nevyhovovali súčasným podmienkam. Čiže to sú reálne podnety, ktoré by mali prísť a určite prichádzajú od vás a tieto by do legislatívnych noriem mali a budú musieť byť implementované.
Druhá vec je miera chápania bezbariérovosti v legislatíve a jej praktickej účinnosti, pretože práve preto, aby sme v krajskom meste Košice vedeli vyjsť, čo najviac sme si vytvorili bezbariérovú komisiu, aby sme vedeli stavby posúdiť aj podľa reálne praktického využitia ľuďmi, ktorí bezbariérový prístup podstupujú a možno je to ten príklad s tým výťahom, ktorý som uviedol, narazili sme na to, že možno norma nespĺňa to, čo život z hľadiska pomôcok pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí priniesol.
Takže ja som presvedčený, že aj pán minister bude otvorený tejto téme, lebo tejto téme sa nevyhneme. Musíme, a na druhej strane si myslím, že aj keď v súčasnosti je postavená budova, tak tá jej nedostatočnosť bezbariérovosti je možno skôr ovplyvnená nedostatočnosťou špecifikácií v legislatíve alebo v slovenskej technickej norme, alebo v iných. Takže, lebo ináč by nemala byť skolaudovaná. Takže keď tieto podnety viete, určite ich dajte a ja by som skôr pracoval na tom, aby sa aj tá legislatíva upravila tak, aby bola pre vás čo najviac vyhovujúca. To hovorím na základe toho, čo som získal predtým, ale vašu otázku určite pánovi ministrovi sprostredkujeme.
Ďakujem pekne, pani poslankyňa.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 21.6.2018 14:19 - 14:21 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, pani poslankyňa. Dovoľte mi, aby som vám sprostredkoval odpoveď na vašu otázku od pána ministra dopravy a výstavby, ktorý sa z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť tohto sedenia. Vážená pani poslankyňa... Pardon, tohto státia.
Vážená pani poslankyňa, platná stavebná legislatíva neupravuje skutkovú podstatu priestupku alebo správneho deliktu pre nesúlad so zásadou bezbariérovosti. Stavba sa podľa stavebného zákona musí navrhovať tak, aby stavebno-technickým vybavením zodpovedala účelu a spôsobu užívania, aby bolo prístupná verejnosti a spĺňala požiadavky na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V takomto rozsahu musí byť stavba povolená v stavebnom konaní na stavebnom úrade. V prípade, že stavebník stavbu postaví v rozpore s vydaným stavebným povolením, napríklad nie je bezbariérová, dopustí sa priestupku alebo správneho deliktu, avšak osobitne sa neuvádza, že stavba bola postavená v rozpore so zásadou bezbariérovosti. Z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť vám teda informáciu, koľko bolo z tohto dôvodu udelených sankcií na stavebných úradoch. Dodatočná debarierizácia budov nie je legislatívne upravená a preto ju ani, preto ani tu ministerstvo nemá žiadne údaje.
Vážená pani poslankyňa, toto je odpoveď, ktorú som vám teda mohol odprezentovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 21.6.2018 14:14 - 14:19 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, úvodom by som chcel zdôrazniť, že Digitálna koalícia vznikla z podnetu Európskej komisie, ktorá žiadala všetky členské štáty, aby do polovice roka 2017 predstavili národné digitálne stratégie a pre ich implementáciu vytvorili aj združenia vo forme národných koalícií. V Únii v súčasnosti funguje 17 digitálnych koalícii s viac ako 260 členmi, pričom sa očakáva, že postupne pribudnú aj ďalšie. Európska komisia verí, že aj táto iniciatíva prispeje k zvyšovaniu schopnosti Európanov, z ktorých stále viac ako 70 miliónov nemá žiadne digitálne zručnosti.
Podľa nedávno zverejnenej správy Európskej komisie Slovensko dosahuje v porovnaní s inými krajinami Európskej únie najlepšie výsledky v oblasti používania internetu. Napriek tomu sa Slovenská republika v tzv. indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti, skratka DESI, za rok 2017 umiestnila na 20. mieste z 28 členských štátov Európskej únie. Až 45 % našich obyvateľov totiž nemá dostatočné digitálne zručnosti. Preto som rád, že ešte v septembri minulého roku 21 signatárov podpísalo memorandum, ktorým sa na Slovensku založila Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania, a to na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a IT asociácie Slovenska.
Hlavným cieľom je mobilizovať, organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností a spájať partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Digitálna koalícia Slovenska v memorande predstavuje 87 konkrétnych záväzkov a po včerajšiu je to už 182 konkrétnych záväzkov, ktoré majú zaistiť možnosti získať digitálne zručnosti každému občanovi. Medzi signatárov okrem štyroch ministerstiev patria aj viaceré vysoké školy a univerzity, Republiková únia zamestnávateľov, Združenie miest a obcí Slovenska, štyri súkromné spoločnosti, ako sú Microsoft a Cisco, ako aj ďalšie organizácie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky chce napríklad zaviesť nové inovatívne technológie a prístupy vo vzdelávaní. Rezort školstva už 23 konkrétnych opatrení zahrnul aj do nadväzujúceho akčného plánu. Ako jeden z hlavných členov Digitálnej koalície vníma zásadnosť zmien, ktoré Slovensko očakávajú, ako je napríklad digitálna transformácia, či priemysel 4.0. V tomto kontexte je zásadnou výzvou rezortu, aby na to adekvátne reagoval aj slovenský vzdelávací systém.
Vo februári tohto roku sa Digitálna koalícia rozšírila o ďalších 16 členov a na zasadnutie výkonného výboru pred dvoma dňami sa jej členom stalo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Aj tento rezort prijal päť záväzkov. Konkrétnym príkladom je pilotný magisterský slovensko-ukrajinský štúdijný program, ktorý rezort diplomacie spolu s IT asociáciou Slovenska a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave spustil v Charkove 12. februára 2018 a prvých 12 študentov je na štúdium už zapísaných. Digitálnu koalíciu vďaka veľkému zanieteniu jej účastníkov možno označiť doslova za projekt s raketovým štartom. Za krátke obdobie od jej založenia sa podarilo zosieťovať a rýchlo zaktivizovať množstvo rozličných významných aktérov v oblasti IT, ktorí už prispeli a priniesli reálne výsledky. Možno vyzdvihnúť najmä IT akadémiu, Národný program vzdelávania pre 21. storočie, do ktorého je zapojených 33-tisíc žiakov, 3-tisíc vysokoškolákov a 2 100 pedagógov.
Vážený pán poslanec, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu získal grand pre financovanie štúdie dopadov digitálnej transformácie na ekonomiku Slovenskej republiky od Európskej komisie cez program na podporu štrukturálnych reforiem. Štúdia bude zameraná najmä na segment malých a stredných podnikov, ich potrieb a taktiež na požiadavky pracovného trhu. Konkrétne pôjde o preskúmanie pracovného prostredia malých a stredných podnikov na Slovensku a mapovanie existujúcich podporných iniciatív. Taktiež o zoznámenie sa s osvedčenými postupmi v rámci EÚ na podporu digitálnej transformácie malých a stredných podnikov a odporúčaní opatrení pre slovenskú vládu na uľahčenie digitálnej transformácie. Medzi ďalšie záväzky úradu patrí aj podpora malých projektov firiem, start-upov a výskumných inštitúcií podporujúcich riešenia Industry 4.0 a prenikanie digitalizácie do všetkých odvetví.
Záverom považujem za vhodné zdôrazniť, že digitálne zručnosti sú súčasťou a aj jedným z hlavných pilierov stratégie jednotného digitálneho trhu, na ktorej momentálne úrad pracuje. (Zaznievanie zvukov časomeru.) Je reálnym dôkazom prepájania podpory a vyhľadávania potrieb firiem, start-upov a výskumných inštitúcií pri prácach v oblasti jednotného digitálneho trhu na Slovensku.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

21.6.2018 14:04 - 14:13 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, úvodom chcem povedať, že Slovenská republika bude vykonávať predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 už po piaty krát. V tomto období sa v európskom priestore uskutoční viacero kľúčových udalostí. Budú prebiehať rokovania o budúcom viacročnom finančnom rámci, na ktoré plynule nadviaže príprava novej strategickej agendy pre Európsku úniu na roky 2019 - 2024. Diskusia o strategickej agende a nastavení nového inštitucionálneho cyklu bude výrazne ovplyvnená voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. V tom istom mesiaci si tiež pripomenieme 15. výročie členstva krajín V4 v Európskej únii a v prípade Slovenska aj 15. výročie členstva v NATO. Nemenej dôležitou udalosťou bude odchod Spojeného kráľovstva z Únie koncom marca 2019 a s tým súvisiaca otázka budúceho usporiadania vzájomných vzťahov.
Za štvrťstoročie svojej existencie sa vyšehradská spolupráca posunula od koordinácie v otázkach integračného procesu k presadzovaniu spoločných pozícií na európskej úrovni. Krajiny V4 sú plnohodnotnou súčasťou Európskej únie, pričom V4 predstavuje platformu pragmatickej spolupráce a nie alternatívu Európskej únie.
Vyšehradské krajiny predstavujú úspešný model ekonomickej a sociálnej transformácie a pozitívny príklad pre iné reformujúce sa štáty. Mottom nášho nadchádzajúceho predsedníctva bude "Dynamický Vyšehrad pre Európu". Predkladaný program je postavený na troch prioritách:
- silná Európa,
- bezpečné prostredie a
- inteligentné riešenia,
pričom zámerom bude zdôraznenie našej jednoznačnej orientácie na Európu ako priestoru, ktorý je pre ďalší rozvoj celého regiónu životne dôležitý.
Silnú Európu vnímame ako jednu z našich kľúčových priorít. V tomto kontexte pôjde o posilňovanie spoločnej európskej perspektívy a zabráneniu vytvárania deliacich línií v rámci Európskej únie. Budeme podporovať, aby strategické smerovanie Únie určovala Európska rada v zmysle platných zmlúv o Európskej únii na konsenzuálnom základe, pričom prijaté dohody a závery by mali byť rešpektované aj v ďalšej práci inštitúcií. Sme pripravení niesť svoj diel zodpovednosti za udržiavanie a posilňovanie európskej jednoty. Zasadíme sa, aby do diskusie o budúcnosti Európskej únie a do celkového rozhodovacieho procesu boli viac začlenené národné parlamenty.
Pod vedením Slovenska sa V4 bude usilovať aj o zachovanie silnej pozície politiky súdržnosti, spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj ostatných európskych politík, ktoré značne prispievajú k rastu Európskej únie a zamestnanosti. Rámcom pre naše spoločné aktivity budú konkrétne výhody pre bežných ľudí, zjednodušovanie služieb, ako aj stimulovanie vzájomných vzťahov medzi podnikateľmi. Naďalej budeme podporovať aktivity Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý je jedinou inštitucionalizovanou formou spolupráce krajín V4. Slovenské predsedníctvo bude hľadať možnosti využívania tohto fondu ako optimálneho nástroja na podporu inovatívnych projektov spolupráce zameraných ako do vnútra V4, tak aj na vybrané tretie krajiny a regióny. Tie, ktoré sú predovšetkým, tie sú predovšetkým krajiny východného partnerstva a západného Balkánu.
Druhou prioritou slovenského predsedníctva je bezpečné prostredie. Bezpečné prostredie vo svete, na aké sme boli zvyknutí, sa zmenilo a bezpečnostná situácia vo viacerých jeho častiach vrátane bezprostredného susedstva krajín V4 sa za posledné roky výrazne zhoršila. Kľúčovým nástrojom našej vonkajšej činnosti ostáva implementácia globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie. Štáty V4 si súčasne uvedomujú svoj podiel na posilňovaní európskej bezpečnosti a obrany v synergii s aktivitami NATO, či už účasťou na projektoch stálej štruktúrovanej spolupráce PESCO alebo prípravou vyšehradskej bojovej skupiny Európskej únie. Nové možnosti spolupráce v oblasti obrany otvára pre krajiny V4 Európsky obranný fond.
Počas slovenského predsedníctva bude naďalej silno rezonovať téma migrácie vo všetkých jej aspektoch. Slovensko a krajiny V4 sa budú zasadzovať za obnovu riadneho fungovania Schengenského priestoru bez vnútorných hraníc ako jedného z najúspešnejších a najzrozumiteľnejších projektov európskej integrácie pre našich občanov. Naše predsedníctvo má záujem pokračovať v spolupráci krajín V4 v zodpovednom riadení migračnej krízy, čo si vyžaduje komplexný a vyvážený prístup založený na dodržiavaní prijatých pravidiel.
Vážený pán predsedajúci, druhá otázka má rovnaký charakter, ako prvá. Či by som mohol pokračovať a zodpoviem aj druhú otázku a potom, keby bol priestor pre pánov poslancov, až je to teda možné.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Určite áno a môžu potom aj doplňujúce otázky obidvaja. Nech sa páči.

Raši, Richard, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Ďakujem pekne. Čiže by som pokračoval aj v odpovedi, ktorá patrí aj pánovi poslancovi Kvorkovi. Tu si. Takže budem pokračovať, pretože tá otázka mala taký istý charakter. Teda naše predsedníctvo má záujem pokračovať v spolupráci krajín V4 v zodpovednom riadení migračnej krízy, čo si vyžaduje komplexný a vyvážený prístup založený na dodržiavaní prijatých pravidiel. V zodpovednosti, ale aj na solidarite zohľadňujúc reálne možnosti členských štátov Európskej únie.
Treťou prioritou sú inteligentné riešenia a znamenajú pre krajiny V4 cestu, ako vytvoriť optimálne, optimálne a užívateľsky prístupné podmienky pre online svet. Preto v oblasti digitálnej agendy budeme vo V4 pokračovať v úzkej koordinácii. Uvedená oblasť dynamicky rastie a prináša aj konkrétny úžitok pre obyvateľov, či už je to prístupom k predplateným cezhraničným mobilným online službám alebo k bezproblémovým online nákupom naprieč celou Európskou úniou. (Kýchnutie.) Na zdravie. Slovenské predsedníctvo bude aktívne reagovať na súčasné inovatívne technologické trendy, napríklad v automobilovom sektore a tiež v oblasti postupného prechodu na zdrojovo efektívne nízko uhlíkové obehové hospodárstvo, ktoré bude podporovať konkurencieschopnosť a inovačný potenciál ekonomík.
Zvláštnou časťou nášho predsedníctva v rámci V4 bude, ako už som spomenul, venovanie sa viacročnému finančnému rámcu a novému rozpočtu Európskej únie na roky 2021 - 2027, pretože práve nasledujúci rok bude oblasťou, keď sa budú prebiehať negociácie a keď bude prebiehať schvaľovací proces nového rozpočtu. V tejto oblasti chceme zohrať aktívnu úlohu, pretože sme v situácii, keď sa na jar 2019 budú konať voľby do Európskeho parlamentu a z hľadiska kohéznej politiky, teda politiky súdržnosti, ktorá slúži na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, je pre nás mimoriadne dôležité, aby sa, aby ten negociačný proces prebehol čím skôr, aby bol rozpočet Európskej únie schválený čím skôr, zároveň, podotýkam za podmienok, ktoré budú čo najvhodnejšie pre Slovenskú republiku.
Hovorím to preto, lebo pokiaľ sa neschváli rozpočet Európskej únie na roky ´21 až ´27, dôjdeme do situácie, že sa vykreuje nový Európsky parlament, budú volení noví eurokomisári, budú vytváraní noví vedúci odborných a expertných skupín a pokiaľ rozpočet nebude schválený do roku 2019, teda do volieb Európskeho parlamentu, celý proces sa minimálne na rok zastaví, čo môže mať a čo bude mať prakticky dopad aj na Slovenskú republiku, pretože pokiaľ sa začne schvaľovať rozpočet nanovo s novým zložením Európskej komisie a aj Európskeho parlamentu, môže sa nám stať to, čo sa stalo v tomto programovom období, a teda, že reálne čerpanie európskych prostriedkov z nového programového obdobia začne až po roku alebo po dvoch od začatia nového programového obdobia.
Aj preto Slovenská republika deklaruje oficiálnu pozíciu, že chceme byť v negociačnom procese čo najaktívnejší, chceme byť racionálni, chceme byť konštruktívni, chceme, samozrejme, pre Slovensko vybojovať čo najviac. Na druhej strane vieme, že aj naša pozícia, aj pozícia Európskej komisie sa musia zblížiť a tvrdošijné zastávanie si svojich postov bude viesť k tomu, že sa rozpočet neschváli, pretože tento musí byť schválený so súhlasom všetkých členských krajín Európskej únie a vytvorí to predpoklad problémov do budúceho obdobia.
Vážený pán predsedajúci, záverom chcem uviesť, že návrh programu predsedníctva v Slovenskej republike vo vyšehradskej skupine bol včera schválený vládou Slovenskej republiky a prešiel tiež neformálnym pripomienkovaním zo strany partnerov z krajín V4. Koncom júna 2018 bude predložený na schválenie predsedom vlád krajín V4.
Ďakujem pekne za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 21.6.2018 14:02 - 14:03 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ctení páni poslanci, vážené dámy ministerky, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som teda z poverenia predsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý je na zahraničnej pracovnej ceste v Budapešti a podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.
Podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister životného prostredia László Sólymos, bude ho zastupovať pani ministerka vnútra Denisa Saková. Pani podpredsedníčku vlády Slovenskej republiky a ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielu Matečnú zastupuje minister obrany Peter Gajdoš, ale keď sa stihne vrátiť z pracovnej cesty, tak pani podpredsedníčka príde. Pána ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka budem zastupovať ja v jeho odpovedi na jeho otázku. Pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, ktorý je na zahraničnej pracovnej ceste, zastúpi pani ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová, zastupuje ju pani ministerka vnútra Denisa Saková, ale možno sa stihne vrátiť počas hodiny otázok. A pán minister spravodlivosti Gábor Gál, naňho otázky nie sú. Na pána ministra hospodárstva Petra Žigu takisto otázky nie sú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.6.2018 14:14 - 14:14 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, vláda si uvedomuje význam kontrolnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky na zákonnej úrovni upravenej v osemnástej časti zákona o rokovacom poriadku. Obaja vieme, že hodina otázok je jednou z foriem kontrolnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky voči vláde a jej členom. Podľa § 131 ods. 1 rokovacieho poriadku sa do programu schôdze Národnej rady zaradí hodina otázok, v ktorej odpovedajú členovia vlády, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu na aktuálne otázky najmä z ich pôsobnosti, ktoré písomne položili poslanci.
Zhodou okolností precizovanie právnej úpravy položenia otázky v hodine otázok parlament prijal v čase, keď mu predsedal Peter Pellegrini. V demokratickom štáte vrátane Slovenskej republiky každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané. Uvedené platí pre fyzické osoby. Naopak, štátne orgány môžu podľa čl. 2 ods. 2 ústavy konať iba na základe ústavy, v jej medziach, v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Uvedené platí aj pre prípad, ak má poslanec Národnej rady Slovenskej republiky položiť otázku predsedovi vlády a členom vlády a ako majú predseda vlády a členovia vlády odpovedať poslancom Národnej rady na otázky.
Zopakujem, že problematika sa má týkať aktuálnych otázok, najmä z pôsobnosti predstaviteľa, ktorému bola položená.
Čo v danom prípade znamená aktuálnosť otázky? V neobvykle dlhom texte vašej otázky pán poslanec spomínate dátum utorok 27. februára 2018. Do funkcie predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho vymenoval pán prezident dňa 22. marca 2018, kedy zároveň do jeho rúk zložil sľub podľa čl. 112 ústavy. Od uvedeného dátumu, termínu vykonáva oprávnenia predsedu vlády a zároveň nesie ústavnú zodpovednosť.
Ako som už v zastúpení predsedu vlády uviedol, vláda rešpektuje právom upravenú kontrolnú činnosť Národnej rady Slovenskej republiky voči vláde a jej členom. Nie som si však celkom istý, či by kontrolná činnosť voči predsedovi vlády mala smerovať do obdobia, kedy ešte nebol vymenovaný do uvedenej ústavnej funkcie. Najmä ak rokovací poriadok striktne vymedzuje, že problematika sa má týkať aktuálnych otázok.
Ja vám napriek prekročeniu oprávnenia poslanca Národnej rady odpoviem v medziach svojich vedomostí. Pri ponúknutí milióna eur, ako odmeny za poskytnutie relevantných informácií smerujúcich k odhaleniu vraha novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky, veľmi pravdepodobne bola inšpirácia maltskej vlády z obdobného prípadu. Ako je vám, pán poslanec, iste známe, minulý rok prisľúbila finančnú odmenu vo výške 1 milióna eur za poskytnutie informácií vedúcich k dolapeniu vrahov zavraždenej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Išlo rovnako o prípad mimoriadnej dôležitosti, ktorý si vyžiadal aj mimoriadne opatrenia.
V tomto kontexte by som citoval aj slová bývalého šéfa slovenských vyšetrovateľov, vysokoškolského pedagóga a právnika Jaroslava Ivora, ktorý povedal, že ponúknutie odmeny ľuďom, ktorí by polícii pomohli chytiť páchateľa, je u nás v porovnaní so zahraničím zriedkavé. Objavili sa ale prípady, keď odmeny za poskytnutie informácií vedúce k odhaleniu páchateľa ponúkali napríklad poškodené organizácie, právnické osoby vo vzťahu k svojim zamestnancom, ale aj fyzické osoby, napríklad poškodení alebo pozostalí.
Slovenský Trestný poriadok ani zákon o Policajnom zbore takúto formu spolupráce s verejnosťou nepozná, ale z hľadiska právneho poriadku sa dá na vypísanie nejakej odmeny využiť ustanovenie § 850 Občianskeho zákonníka. Ide o nadštandardné zapojenie verejnosti, ale vzhľadom na prípad dvojnásobnej úkladnej vraždy je to pochopiteľné. K problematike miliónovej odmeny sa veľa povedalo a napísalo. Nerád by som tu teraz čítal monitor tlače, ale podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, peniaze boli za prísnych bezpečnostných opatrení dovezené na Úrad vlády a hneď po tlačovej konferencii sa za rovnakých prísnych bezpečnostných opatrení vrátili do banky. Ďalšie mechanizmy, resp. podrobnosti tejto transakcie podliehajú bankovému tajomstvu.
Záverom by som ešte raz zdôraznil, že bývalá aj súčasná vláda robili všetko pre to, aby bola vražda vyšetrená a aby boli občania motivovaní pomôcť pri odhalení vraha, použili niekedy aj neštandardné prostriedky, ale rovnako bola neštandardná aj situácia, ktorá po tejto tragédii nastala.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

14.6.2018 14:08 - 14:08 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, ďakujem aj za druhú aktuálnu otázku. Úvodom považujem za užitočné spomenúť niekoľko základných skutočností. Summit skupiny G 7 je fórum, ktoré zohráva dôležitú úlohu pri formovaní globálnych riešení celosvetových výziev. Dopĺňa globálnu ekonomickú koordináciu, ktorú vykonáva skupina G 20. Od roku 2014 bol pôvodný formát skupiny G 8 zúžený na G 7, bolo to kvôli narušeniu zvrchovanosti a celistvosti Ukrajiny.
Ostatného summitu v Kanade 6. a 9. júna sa zúčastnili vedúci predstavitelia Európskej únie a Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska a Spojeného kráľovstva a Spojených štátov. Európska únia bola zastúpená predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a spoločne s predsedom Európskej komisie Jean Claude Junckerom. Treba povedať, že Európska únia sa historicky začleňovala do politických rokovaní uvedených na programe summitu postupne, pričom od summitu v Ottawe v roku ´81 sa zúčastňuje na všetkých jeho pracovných zasadnutiach. Európska únia má všetky záväzky vyplývajúce z členstva v skupine. Komuniké zo summitu je politicky záväzné pre všetkých členov skupiny G 7.
Rokovanie v Kanade sa konalo vo veľmi napätej atmosfére kvôli americkým clám, keďže tesne pred jeho začiatkom bolo negatívne poznačené nedávnym udelením ciel na dovoz ocele a hliníka z Kanady, Európskej únie, Mexika americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Kvôli tomuto kroku bolo preto pre najvyšších predstaviteľov siedmich najbohatších sveta, EÚ nie ľahké dohodnúť sa na konsenze. Celkovo sa na summite napokon predstaviteľom podarilo dohodnúť na širokom spektre otázok, nevynímajúc zníženia ciel, dotácií a iných obchodných bariér. Daný ťažko dosiahnuteľný kompromis najskôr schválili všetci členovia, nakoniec však dohodu spochybnil americký prezident Donald Trump, ktorý zo stretnutia odišiel predčasne kvôli stretnutiu so severokórejským lídrom v Singapure. Prezident Trump po svojom odchode uviedol, že záverečné komuniké zo summitu krajín G7 nepodporí a že sa bude snažiť o zavedenie ciel na autá. Takýto krok by fakticky znamenal nie zlepšenie, ale, naopak, zhoršenie obchodných vzťahov.
Záverom možno uviesť, že kanadský summit G7 medzi Trumpom a zostávajúcimi šiestimi svetovými lídrami sa začal konfliktom už pred samotným summitom a celé podujatie skončilo ešte väčšou nespokojnosťou, ako začalo.
Výsledky summitu G7 na mňa pôsobia rozpačitým dojmom. Pôvodne prijaté vyhlásenie, v ktorom sa konštatuje, že krajiny G7 sa budú usilovať o zníženie colných bariér a netarifných prekážok, žiaľ, na záver nebolo podpísané prezidentom Spojených štátov. To poukazuje na to, že medzi najvyspelejšími ekonomikami sveta existuje zreteľné pnutie. Uvedeným prístupom sa Spojené štáty izolujú od kľúčových spojencov a dá sa predpokladať dlhodobejšie narušenie rovnováhy svetového obchodu. Obchodná vojna sa otvára nad globálnou ekonomikou.
Rozhodnutie prezidenta Trumpa bolo silno kritizované nielen politikmi Európskej únie, Kanady a členmi Senátu Spojených štátov, vrátane republikánov. Napäté obchodné vzťahy medzi Spojenými štátmi a Kanadou a Európskou úniou nepredikujú rýchle urovnanie trecích plôch a dajú sa očakávať ďalšie problémy. Médiá sa všímajú tweety prezidenta Trumpa, ktorými kritizuje kanadského premiéra a vysvetľuje zavedenie ciel na oceľ a hliník. Uvedené indikuje stratu súdržnosti, ktorá doteraz prevládala medzi lídrami členských krajín G7. Jedným z možných výsledkov by mohlo byť posilnenie obchodných vzťahov medzi Európskou úniou s Kanadou a Japonskom.
Pre Slovensko ako členský štát Európskej únie je určujúce stanovisko Európskej únie, ktorá dala najavo, že napriek kroku prezidenta Trumpa sa postoj Únie k záverom summitu nemení. Držíme sa komuniké, ktoré schválili všetci účastníci, oznámil 9. 6. 2018 hovorca predsedu Európskej rady Donalda Tuska. Problematika prerokovávaná na summite G7 má dopady aj na Slovenskú republiku. V tomto kontexte vystupuje do popredia a potvrdzuje sa prakticky užitočnosť nášho členstva v Európskej únii, ako zoskupenia s politickou, hospodárskou váhou jej vyše 500 milióna obyvateľov, kde uplatnenie záujmov Slovenska nezostáva v pozícii malej osamotenej krajiny.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

14.6.2018 14:03 - 14:08 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ctený pán poslanec, vážené dámy a páni, ako určite dobre viete, napäté vzťahy medzi Spojenými štátmi americkými a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou trvajú od vypuknutia kórejskej vojny v roku 1950. Obe krajiny sú technicky stále vo vojnovom stave po tom, ako sa kórejská vojna skončila pred vyše šiestimi desaťročiami len prímerím. Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov posledné desaťročie rozširovala medzinárodné obmedzenia v obchodovaní so Severnou Kóreou, keďže táto krajina stupňovala skúšky jadrových zbraní.
Väčšina reštrikčných opatrení zavedených v roku 2017 zahŕňala zákazy exportu a zmrazovala majetok jednotlivcov, či zakazovala im cesty, ale tiež znižovala dodávky ropných produktov do krajiny a vývoz uhlia. Ďalej to bolo obmedzovanie vývozu olova či plodov mora. Sankcie tiež nariaďovali repatriáciu všetkých severokórejských zahraničných pracovníkov, keďže v zahraničí zarábali devízy, a tie posielali naspäť domov do Pchjongjangu.
Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom dňa 12. júna 2018 v Singapure bolo historickou udalosťou, keďže súčasné hlavy oboch štátov sa zišli vôbec prvýkrát. Slovenská republika uvítala uskutočnenie summitu v Singapure. Historicky prvé stretnutie týchto štátnikov pokladáme za nevyhnutný krok nadväzujúci na medzikórejský summit z 27. apríla tohto roka, ktorého výsledkom bola tzv. Panmunjomská deklarácia mieru a prosperity, prijatá vďaka úsiliu juhokórejského prezidenta Moon Jae-ina.
Prezident Spojených štátov amerických a vodca Kórejskej ľudovodemokratickej republiky hovorili na summite o nastolení nových vzájomných vzťahov, ako aj o otázke vybudovania trvalého a udržateľného mierového mechanizmu pre kórejský poloostrov a ďalších otázkach spoločného záujmu. Prezident Trump a predseda Kim Čong-un sú presvedčení, že nadviazanie nových vzťahov medzi USA a KĽDR prispeje k mieru a blahobytu kórejského poloostrova i sveta a uznali, resp. uznávajú, že vzájomná dôveru môže napomôcť denuklearizácii kórejského poloostrova. Prezident Trump sa zaviazal, že Kórejskej ľudovodemokratickej republike poskytne bezpečnostné záruky a predseda Kim Čong-un potvrdil svoj záväzok voči úplnej denuklearizácii kórejského poloostrova.
Prezident Trump a predseda Kim Čong-un prehlásili spoločný summit za epochálnu udalosť veľkého významu. Summit prekonáva desaťročia napätia a nepriateľstva medzi oboma krajinami v záujme novej budúcnosti tým, že obe strany sa zaväzujú k úplnému a promptnému zavedeniu požiadaviek spoločného prehlásenia. Spojené štáty a Kórejská ľudovodemokratická republika sa zaviazali k nadväzujúcim vyjednávaniam, a to v najbližšom možnom termíne, aby boli závery summitu uplatnené.
Slovensko vníma spoločné vyhlásenie podpísané oboma lídrami na záver summitu v Singapure ako dobrý základ pre pokračovanie proces, na konci ktorého bude nastolenie trvalého mieru na kórejskom poloostrove. Zároveň zdôrazňujeme dôležitosť dôsledného plnenia prísľubov a prijatia konkrétnych opatrení na úplnú, overiteľnú a nezvratnú denuklearizáciu Severnej Kórey a likvidáciu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov. Za týmto účelom budeme popri mierových rokovaniach aj naďalej presadzovať príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a posilňovať medzinárodnú spoluprácu.
Hoci sa Spojené štáty a Kórejská ľudovodemokratická republika v Singapure dohodli, v úvodzovkách, len na politickej deklarácii k zámeru pracovať a dosiahnuť kompletnú verifikovateľnú a nezvrátiteľnú denuklearizáciu KĽDR, uskutočnenie summitu na najvyššej úrovni je samo osebe úspechom a historickým medzníkom. Odzbrojovacím summitom zvyčajne predchádzajú dlhé prípravné expertné rokovania, čo sa v tomto prípade nestalo. Viacero potrebných elementov ďalšieho odzbrojovacieho procesu je preto nejasných. Realisticky sa od summitu viac ani nedalo čakať. Spoločné vyhlásenie lídrov je všeobecné a bude potrebné rozobrať ho na drobné v ďalších náročných a dlhých rokovaniach na expertnej a vedeckej úrovni.
Z deklarácie zo Singapuru je nejasné, či predmetom ďalších rokovaní bude aj pokročilý raketový program Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a aj ďalšie programy zbraní hromadného ničenia, ktorými Kórejská ľudovodemokratická republika disponuje, teda chemické a biologické zbrane. Prvým potrebným krokom denuklearizácie bude oficiálna deklarácia všetkých jadrových, oficiálna deklarácia všetkých jadrových zariadení a vedeckého know-how KĽDR, ktorá nie je zmluvnou stranou zmluvy o nešírení jadrových zbraní, a tak ani členom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.
Skryt prepis
 

14.6.2018 14:03 - 14:08 hod.

Richard Raši
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2018 13:56 - 13:58 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, ctené dámy poslankyne, vážení pani poslanci, ide naozaj o prelomový zákon a ten výsledok má byť taký, o akom hovorili aj poslanci, ktorí vystúpili v rozprave. Tento zákon chápeme ako základný kameň, na ktorý sa bude modulovať a teda pripájať ďalšie funkcionality, ktoré budú pridávať ďalšie a ďalšie výpisy, ktoré v súčasnosti, a potvrdenia, ktoré v súčasnosti musia občania nosiť pri vybavovaní akýchkoľvek žiadostí.
Vieme, že sú to potvrdenia o návšteve školy, ktorých sa ročne vydá milión a pol. A sú to mnohé a mnohé výpisy. A aj preto sa snažíme byť opatrní, pretože keď si uvedomíme, že teraz prichádzajú výpisy a odpisy z registra trestov, citlivosť je tam naozaj veľká, citlivosť údajov, potom sú to živnostenský register, obchodný register, výpisy z katastra. Aj preto chceme radšej postupne všetko otestovať, keď by sa stali nejaké chyby, vychytať ich, ale tým výsledkom má byť to, o čom sa tu hovorí, aby naozaj sa tá veľkosť a robustnosť systémov dotýkala všetkých údajov, ktoré si môžu orgány verejnej moci zdieľať medzi sebou, aby nemusel občan v budúcnosti pri implementácii do celej verejnej a štátnej správy, aby nemusel žiadne potvrdenia nosiť, ktoré si úrady vedie navzájom medzi sebou vymieňať.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za podporu tohto zákona a prajem vám pekný víkend.
Skryt prepis