Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Uvádzajúci uvádza bod

16. 6. 2017 o 11:27 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 16. 6. 2017 11:27 - 11:34 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda Národnej rady. Veľmi stručne. Ja som zvýraznil v úvodnom slove a opätovne to chcem teraz podčiarknuť, predmetom tejto novely je nález Ústavného súdu. My nemáme záujem kompletne meniť zákon a pozície zamestnávateľ, resp. zamestnanec prezentovaný alebo reprezentovaný odbormi. Toto bola prvá a jasná pripomienka, na ktorej sme sa dohodli aj so sociálnymi partnermi, že ideme odstrániť len nález Ústavného súdu.
Zopakujem, v čom bol nález Ústavného súdu.
Po prvé. Fakultatívne extenzie, že ministerstvo práce môže alebo nemusí vykonať extenziu. To bol prvý nálezu.
Druhý. Tým, že extenzia sa vykonáva podzákonnou normou výnosom ministerstva.
A tretie, že chýba súdna ochrana zamestnávateľa.
Toto boli tri zásadné výhrady, ktoré boli predmetom nálezu Ústavného súdu.
Ako to riešim novelou, ktorú som predložil?
Po prvé. Vytvára sa koncept reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ak sú splnené podmienky reprezentatívnosti, kolektívna zmluva bude zaväzovať aj iných zamestnávateľov odvetví alebo časti odvetvia, na ktorých sa pôvodne nebola uzatvorená.
Za ďalšie. Postup. Zmluvná strana alebo strany doručia na ministerstvo oznámenie o tom, že bola uzatvorená takáto kolektívna zmluva, predložia príslušné doklady, o ktorých zákon hovorí. A ministerstvo práce, sociálnych vecí zverejní v Obchodnom vestníku o tejto skutočnosti oznámenie, to znamená, my nevstupujeme do toho. A to je práve aj odpoveď na návrh pána poslanca Mihála, on navrhuje opätovne a vracia do hry ministerstvo. Neprijateľné! Veď o tom bol práve nález Ústavného súdu, že vlastne naša právomoc z hľadiska vstupovania do rozhodnutí a odporúčaní sociálnych partnerov nie je možná. To znamená, ak by som toto akceptoval, vlastne napĺňam tú kritiku alebo výhrady Ústavného súdu, ktoré ja touto novelou mám ambíciu jednoducho odstrániť.
Po tretie. Ak je kolektívna zmluva reprezentatívna, ministerstvo len oznámi na Zbierku zákonov Slovenskej republiky náležitosti, aby to mohlo byť zverejnené a platné. No a podstatné, čo sa týka súdnej ochrany, áno, správnou žalobou je možná súdna ochrana zamestnávateľa, ktorá doteraz v zákone nebola. To znamená, napĺňame aj tú otázku, ktorá sa týka tejto výhrady Ústavného súdu. Opakujem, reprezentatívnosť a súdna ochrana. Tieto veci riešime. A tu aj bol záujem prísť k tomu, aby tam ten zákon nebol protiústavný. Opakujem ešte raz, neotvárame celý diapazón právomocí alebo zodpovednosti, ale len tieto veci.
A teraz odpoveď aj možno na otázku, prečo sociálni partneri mali výhrady? No práve pre toto, o čom hovorím. Lebo jedni aj druhí, myslím teraz aj odborári, aj zamestnávatelia, chceli ísť nad rámec tohto nášho riešenia. Budem konkrétny. Republiková únia zamestnávateľov ako predstaviteľ zamestnávateľov napríklad navrhovala vložiť do návrhu novely zákona novelizačný bod, ktorým sa § 7a písm. e) nahradí číslom 20 a toto číslo bude 50. To znamená, mali záujem zmeniť, aby sa vyššie kolektívne zmluvy netýkali firiem, ktoré majú menej ako 50 zamestnancov. Teraz je 20. To znamená, použijem výraz, chceli zmäkčiť stupeň, stupeň pôsobenia tých kolektívnych zmlúv. Ale to nie je problém Ústavného súdu, to znamená, preto som túto pripomienku neakceptoval.
A podobne napríklad odborári žiadali považovať každú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa za reprezentatívnu len z dôvodu, že neexistuje iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Je treba povedať, že toto keď by sme prijali, mám veľmi vážne obavy, žeby opätovne na Ústavnom súde nemuselo, nemuselo byť obhájené a ustáť. To znamená, naším cieľom bolo nerozširovať. Treba povedať, že doteraz platný zákon z hľadiska aplikačnej praxe nemal nejaké problémy. Nemali sme nejaké sťažnosti aj vzhľadom na tú tripartitnú komisiu, ktorá na ministerstve jestvovala. Ja ako minister, pokiaľ nedošlo k nejakým dohodám, som nemal záujem presadzovať svoju vôľu nad rámec vôlí jednotlivých sociálnych partnerov. To znamená, že tu nie je tá aplikačná prax zlá, ale uvedomujem si, že dochádza aj k istým zmenám. Áno, vznikajú tu aj nejaké nové odbory atď., ale, ale toto nie je problém, ktorý my riešime.
A možnože sčasti je tu aj odpoveď, ktorá je veľmi konkrétna, prednosť má vždy kolektívna zmluva, ktorá je pre zamestnancov výhodnejšia. To znamená, žiadna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, keď sme napríklad u toho Volkswagenu, nemôže zmeniť tie sociálne benefity, ktoré si oni na podnikovej úrovni dohodnú. Myslím, že sa nemusíme presviedčať, že Volkswagen je doslova výstavnou skriňou, bodaj by také sociálne benefity mali aj všetci ostatní zamestnanci v iných firmách. To znamená, aj toto nie je možné, aby, aby niekto, niekto zmenil, na čom sa dohodnú, v takomto prípade, opakujem ešte raz, výhodnejšia pozícia vždy jednoducho v tomto prípade platí.
Na záver. Nie je mojou ambíciou vyvolať, lebo toto je aj ideologická vojna, v plnej miere si uvedomujem, na rozdiel od toho predchádzajúceho zákona, že tu tie postoje možno pravoľavých strán sa môžu diametrálne odlišovať a nie je mojím záujmom ani hodnotiť, koľko kde odborárov je alebo nie je. Ale ja ubezpečujem, že v súvislosti s reprezentatívnosťou vzhľadom na záujem nového združenia zamestnávateľov sa v uplynulom roku urobila kontrola reprezentatívnosti a môžem len ubezpečiť plénum Národnej rady, že všetci tripartitní partneri spĺňajú podmienky v zmysle zákona, aby ako tripartitní partneri mohli pôsobiť a plniť si úlohy, ktoré im zákon ohľadom tripartity umožňuje.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16. 6. 2017 10:40 - 10:43 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, sa predkladá ako iniciatívny materiál vo väzbe na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 186/16 Zb.
Účelom predloženého návrhu zákona je v súlade s citovaným nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky menovo nastaviť podmienky a spôsob rozširovania záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na ostatných zamestnávateľov v odvetví, pre ktoré je uzatvorená. Ústavný súd vytkol predchádzajúcej právnej úprave fakultatívnosť pri rozhodovaní ministerstva práce, či kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa rozšíri alebo nerozšíri o chýbajúcu sa súdnu ochranu.
Návrhom sa definuje tzv. reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá musí spĺňať ustanovené podmienky reprezentatívnosti tak na strane zamestnávateľov, ako aj na strane odborových organizácií. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá spĺňa tieto podmienky reprezentatívnosti, bude reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa priamo zo zákona.
Podľa navrhovanej právnej úpravy bude mať zmluvná strana alebo zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa právo oznámiť ministerstvu práce, že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Za účelom, aby sa k splneniu podmienok reprezentatívnosti mohli vyjadriť reprezentatívne združenia zamestnávateľov a zamestnancov, ministerstvo zriadi tripartitnú komisiu, ktorej môžu tieto združenia predložiť svoje stanovisko. Ak po overení ministerstvo zistí, že sú splnené podmienky reprezentatívnosti, oznámi uzatvorenie reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Tým sa táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa stane záväznou aj pre ostatných zamestnávateľov v odvetví, pre ktoré je uzatvorená.
Návrh zákona tiež upravuje možnosť obrátiť sa na súd, aby preskúmal, či posúdenie podmienok reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa ministerstvom je v súlade so zákonom.
Na rokovaní Výboru Národnej rady pre sociálne veci bol predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, s ktorým sa stotožňujem a odporúčam ho, aby plénum tento pozmeňovací návrh schválil.
Ďakujem za pozornosť a uchádzam sa o podporu novely tohto zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16. 6. 2017 10:26 - 10:37 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Pani poslankyne, páni poslanci, úvodom sa mi žiada povedať jedno, robíme reparát, robíme opravu. Každá oprava má svoje plusy, má svoje mínusy, a to už aj vzhľadom na očakávania tých 451-tisíc tzv. starodôchodcov, ktorí k tejto novele celkom prirodzene mali, aj majú. Akokoľvek je ambícia urobiť dobrú záplatu na nejakú dieru, vždy to už nie je originál, ale je to len isté umenie možného. A to, čo robíme teraz, je do istej miery umenie možného. A som osobne presvedčený, že tu sme pristúpili a aj moji kolegovia, ktorým chcem aj z tohto miesta pekne poďakovať, s maximálnou ambíciou byť čo najviac objektívni. I keď všetci sme si uvedomovali, že úplne celú tú škálu tých starodôchodcov nemáme šancu uspokojiť.
Problémy vznikli vtedy, keď sa zákon prijímal v roku 2004, resp. 2003, keď sa pripravoval, pretože keby bola bývala vtedy dobrá komunikácia aj so sociálnymi partnermi, takú, akú sme mali teraz napríklad s Jednotou dôchodcov Slovenska, chcem pozdraviť aj pána predsedu Lipianskeho, tento problém nemusel byť. Sociálny dialóg je veľmi dôležitý. A ten je dôležitý pri každom jednom zákone, ktorý sa týka dôchodcov, a nieže sa tomu nebránime, naopak, vždy s tým jednoducho začíname. Do toho dialógu v značnej miere teraz vnímam a hodnotím aj následné kroky, ktoré sa po prvom čítaní v tejto snemovni pri hľadaní nejakého možného vylepšenia toho zákon udiali. A treba povedať objektívne, nebýva pravidlom, naopak, je to veľmi vzácna výnimka, že aj konkrétny rezort ako predkladateľ príslušný minister umožní takto ďalekosiahle komunikácie, konzultácie a nielen s politikmi, na báze poslancov, ale aj ich expertami. To je výsledok a dôsledok toho, že my máme záujem čo najviac objektívny zákon alebo novelu predložiť. Za tým si stojím.
A viedla ma k tomu aj nejaká politická, nazvem to, možno skúsenosť, pretože pani poslankyňa Jurinová v tom prvom čítaní naznačila isté pochybnosti o niektorých ročníkoch, ako bol niekto zvýhodnený. Len som čakal, pani poslankyňa, že poviete, že sme zvýhodnili tých, ktorí absolvovali Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu v čase socializmu. Nie. Jediný zámer, ktorý tu bol, v maximálnej miere zobjektivizovať a riešiť hlavne tých, ktorých sa ten zákon neobjektívne dotkol, aby sme istým spôsobom tie disproporcie vyrovnali. Za tým si stojím.
V konečnej miere aj tá komunikácia vyústila v to, že bolo akceptované, že riešenie, ktoré ponúklo ministerstvo, smeruje k naplneniu cieľa. Samozrejme, stretli sa dve, by som povedal, riešenia aj expertov odborníkov. Ale dôležité je, že sa stretli, že rokovali, že našli riešenie. Samozrejmá vec, že pozmeňovací návrh, ktorý ste predložila, podporujem, ale treba povedať, že má svoje pozitíva a má svoje negatíva. Ale to vždy takéto riešenia. To pozitívum je skutočne, použijem váš výraz, že Kysucké Nové Mesto bude riešené, to znamená nejakých 15-tisíc dôchodcov, ktorí obdržia nejaký ten doplňujúci, nazveme to, vyrovnávajúci dôchodok za to obdobie. Možno to negatívum je to, že to nebude 25,50, ale niečo nižší. Ale to sa inak riešiť nedá. Ja som rád, že sa podarilo aj nejaké tie prostriedky, ktoré s tým sú spojené, viac vybaviť a osobne to beriem ako dobrý príklad a zároveň aj ponuku aj z hľadiska budúcnosti pri takomto charaktere noviel zákonov som pripravený - a som presvedčený, že aj moji kolegovia - komunikovať a hľadať isté spoločné riešenia, ktoré by vyvrátili akékoľvek podozrenia, ktoré do istej miery tu padli. Pán poslanec Mihál si predsa len neodpustil, zmiešaný pocit ešte akceptujem, ale nekorektný postup odmietam. Absolútne odmietam.
Pán poslanec, viete, čo je nekorektné? Že vy ako minister ste o tomto probléme vedel, vy ste ho neriešil. A tí, ktorí tú odvahu teraz mali, hoci to je veľmi ťažké po toľkých rokoch, tak tých (reakcia z pléna), tak tých teraz obviňujete, že robia nekorektný prístup. Ak za toto budete hlasovať proti, tak v tom prípade si to zdôvodníte tým starodôchodcom, že prečo ste takto jednoducho postupoval. To je nekorektné... (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec Mihál, pán poslanec Mihál, prosím vás, nekričte, to nemá význam. Však mali ste možnosť vystúpiť. (Reakcia z pléna.) Pán poslanec.
Pán minister, nech sa páči, pokračujte.

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Neriešili ste to ... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán minister, teda bývalý minister, viete, že dokonca MOST - HÍD vtedy to pretláčal, keď už teda, a nevedeli sme vyriešiť starodôchodcov. Nevedeli sme to vyriešiť ix rokov, to je pravda, no. Musím už aj ja takto sa zapojiť, aj keď mi to nepatrí. (Reakcia z pléna.) Len vtedy, keď vystúpite. Nekričte, dobre?
Pokračujte, pán minister.

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trvám na tom, čo som povedal, a bol by som býval možno ocenil, pán poslanec, keby ste sa bol viac zapojil. Takisto ste mohol na to ministerstvo prísť a bol by ste v maximálnej miere vypočutý. V konečnej miere je tu veľa kolegov, ktorí pôsobili na ministerstve aj v čase, keď ste tam vy bol ako minister. A nehovoriac o tom, že ste nemal ani tú snahu, ambíciu ísť na výbor, kde bol priestor sa k veciam vyjadrovať, ale že sa vyjadrujete až tu v samotnom pléne Národnej rady. Za tým si v plnej miere stojím.
A preto ešte raz si myslím, že nazvať niekoho, že uplatňuje nekorektný prístup pri snahe hľadať po toľkých rokoch čo najobjektívnejšie riešenie, si jednoducho nezaslúži. A v tejto miere plne stojím za svojimi kolegami, ktorí tento návrh pripravili.
K jednotlivým pozmeňovacím návrhom.
K pani Jurinovej som sa vyjadril, podporujem. Áno, často je tu diskutovaná otázka invalidov a prístupu v súvislosti s týmto, ktoré sa týka tejto problematiky. Pani poslankyňa, vy ste v postate pomenovala ten spôsob a možno skôr aplikačná prax je to, čo vidíte ako výhrady, a tomu sa vieme venovať v maximálnej miere a vrátiť k tomu, aby rovnako Sociálna poisťovňa posudzovala veci, ktoré sú obsiahnuté v zákone, aby tu nedochádzalo k istým disproporciám. Ale treba povedať jasne, že tá súčasná právna úprava umožňuje podľa § 263a zákona o sociálnom poistení, ale aj judikatúry Najvyššieho súdu stanoviť nárok na invalidný dôchodok, ktorý bol priznaný podľa zákona o sociálnom zabezpečení aj podľa zákona o sociálnom poistení, poistenec má právo na vyššiu výplatu dôchodku, pokiaľ sa obráti. To znamená, že riešenie v tomto prípade pri problematike starobných dôchodcov je právne neodôvodnené. Vzhľadom na uvedené aj tá požiadavka o tom, že súčasť tohto zákona mala byť aj právna úprava riešenia invalidných dôchodkov, opakujem ešte raz, je vecne a právne neodôvodená. Ak je problém vecného charakteru, môžem prisľúbiť, že budem mať ambíciu a zámer ho riešiť, aby aplikačná prax bola v súlade s jednoduchou aplikáciu zákona a jednotlivých ustanovení.
Dôchodkový vek. Pán poslanec Jurzyca, my sme mali možnosť trošku hovoriť aj pred rokovaním tejto schôdze tohto parlamentu k tejto problematike. Treba povedať, že na Slovensku je dlhodobo zaužívaný, a to nielen v kontexte tohto zákona, ale aj predchádzajúcich riešení, v akejkoľvek politickej garnitúre skôr ten skokový mechanizmus. To znamená, zohľadňuje sa príslušný kalendárny rok a podľa toho sa postupuje. Má to svoje racionálne dôvody aj z hľadiska prístupu, pretože takto je to jedno rozhodnutie. Ten navrhovaný mechanizmus, ktorý ste vy tu pomenovali, by vytvoril až 76 pásiem zvyšovania dôchodkového veku v jednom kalendárnom roku vzhľadom na to nastavenie v podstate hodnotenia tých dní, čím by sa celý proces zvyšovania dôchodkového veku výrazne skomplikoval. Na to sa je potrebné jednoducho pripraviť. To znamená technicky z hľadiska softvérových riešení a ďalších vecí, ktoré s tým veľmi úzko súvisia. Tým naznačujem, že diskutovať o tejto problematike je namieste.
Zároveň však je treba povedať, že tak, ako ste ten pozmeňovák predložili, je to vlastne nevykonateľné, pretože tento problém otvára ďaleko, ďaleko viacej zákonov z hľadiska legislatívy, ktoré sú bezprostredne na túto problematiku alebo túto filozofiu k prístupu k odchodu do dôchodku a vyrátavania dôchodku naviazané. Takže reagujem s tým, že necháme urobiť nejaké analýzy, ktoré s tým súvisia, možno aj tie technické a ďalšie náležitosti, a z hľadiska budúcnosti vôbec nevylučujem, že táto otázka môže byť v plnej miere aktuálna. A v tomto prípade si dovolím povedať, že vás aj prizývam do spolupráce, keď sa tá problematika bude takýmto nejakým spôsobom otvárať.
Toľko z mojej strany vzhľadom na reakciu aj na jednotlivé vystúpenia. Chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať kolegom za prípravu tohto zákona, sociálnym partnerom, ale aj opozičným poslancom, ktorí prejavili záujem a mali ambíciu v maximálnej miere vylepšiť ten zákon. Je to naše spoločné dielo a bol by som rád, aby takto aj bolo prijaté a aj pochopené, pochopené vo verejnosti.
Ďakujem vopred za podporu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16. 6. 2017 8:56 - 8:56 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v prvom rade mi dovoľte, aby som vám poprial príjemný deň a zároveň by som rád uviedol prvý zákon z tých dvoch, ktoré dnes predkladám do pléna Národnej rady, to znamená zákon, ktorý sa týka sociálneho poistenia.
Ako som už spomínal v prvom čítaní, zámerom predkladanej novely zákona o sociálnom poistení je v súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2016 až 2020 vyriešiť dlhodobo prezentované žiadosti tzv. starodôchodcovskej verejnosti o odstránenie pociťovanej nespravodlivosti. Táto spočíva v skutočnosti, že pri prechode na zásluhovejšiu právnu úpravu sociálneho poistenia zavedenú exministrom Kaníkom vznikol okruh poberateľov starobných dôchodkov, ktorých dôchodok bol vypočítaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, avšak z dôvodu uplatňovania vysokej miery solidarity je nižší, ako by bol k 1. januáru 2004 na základe rovnakých zásluh získaných v dôchodkovom systéme. Z dôvodu absencie digitalizovaných dát v systémoch Sociálnej poisťovne sa navrhuje rozdielne pristúpiť k starodôchodcom z obdobia po roku 1988, čo bol rok prijatia zákona č. 100 o sociálnom zabezpečení a pred týmto zákonom. V prvej skupine sa novo určí suma starobného dôchodku tak, aby miera náhrady príjmu starodôchodcu v roku jeho priznania pred rokom 2004 bola približne rovnaká ako miera náhrady príjmu porovnateľného poistenca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok 1. januára 2004. Celkový počet takto prepočítaných starobných dôchodkov sa odhaduje na 88-tisíc. Na rozdiel od starodôchodcov z obdobia rokov 1988 až 2003 starobný dôchodok, ktorého suma bola určená podľa predpisov sociálneho zabezpečenia účinných pred 1. októbrom 1988, sa nebude znovu prepočítavať, ale sa zvýši o pevnú sumu 25,50 eur práve z dôvodu absencie relevantných dát v systémoch Sociálnej poisťovne. Počet takto zvýšených starobných dôchodkov sa odhaduje na 12,9 tisíca.
Spoločná správa výborov obsahuje tri pozmeňujúce návrhy:
Prvý spresňuje právnu úpravu s cieľom predchádzať určitým nejasnostiam pri peňažných údajoch v československých korunách a v slovenských korunách.
Druhý odstraňuje duplicitu pri oznamovaní percenta zvýšenia dôchodkových dávok a úrazových dávok, ktoré podľa platného právneho stavu zverejňuje aj Štatistický úrad a aj naše ministerstvo formou opatrenia.
Tretím pozmeňujúcim návrhom sa ponecháva schvaľovanie príslušných dokumentov vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách na generálnom riaditeľovi Sociálnej poisťovne a rovnaká právomoc Dozornej rady Sociálnej poisťovne sa nahrádza schvaľovaním plánu verejného obstarávania.
S uvedenými pozmeňovacími návrhmi nemám výhrady a podporujem ich prijatie.

Glváč Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Krajniak, poprosím kľud.

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, uchádzam sa o podporu novely tohto zákona v druhom a treťom čítaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 18. 5. 2017 14:57 - 15:00 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán podpredseda, na tom balkóne to vyzerá ako medzigeneračná solidarita. Ja som tomu rád, v konečnej miere aj to je o rodinách a, chvalabohu, hlavne o slovenských rodinách. Lebo Európa a svet z tohto, medzigeneračnej solidarity, trošku uteká.
Odpoveď na vašu otázku. Pani poslankyňa, sociálna a rodinná politika sú tak úzko prepojené, že sa nedá hovoriť, že tu končí sociálna a tu začína rodinná. To je celkom prirodzené a logické a pochopiteľné. A ja sa s tým vôbec netajím, že často hovorím, že najlepšia sociálna politika je dať ľuďom prácu, ktorí o ňu majú záujem, lebo rieši veľmi veľa problémov v tej sociálnej oblasti.
Čo sa týka rodinnej politiky a zosúlaďovanie, viete, skúsili sme ten pilotný projekt. Prekvapilo ma, že aj napriek tomu, že sme dávali istý podnet a možnosť nebaviť sa o minimálnej mzde, ale o priemernej mzde zamestnávateľom, ktorí príjmu matky a tak ďalej, nemalo to až taký efekt. Ale možno efekt bol v tom, že sa vytvorilo 43 tzv. detských kútikov v jednotlivých firmách a podnikoch, čo je veľmi dobré, lebo aj to trošku vylepšilo tú situáciu, okolo ktorej sme hovorili. A ďaleko viacej sa dala do popredia flexibilita z hľadiska práce, práca z domu a samozrejmá vec, že práca z domu nikdy nebude možná pre ženu matku, ktorá robí niekde za pásom. Ale sú profesie, odbornosti, kde tá možnosť tu je. A v tomto trende v tejto oblasti chceme jednoducho aj postupovať.
Ja si v plne miere uvedomujem, že deti od troch do tých šiestich rokov sú trošku možno väčší problém z hľadiska nedostatku kapacít škôlok. Ale treba oceniť a zvýrazniť aj to, že každý rok vláda podporuje, dáva prostriedky na zvyšovanie kapacít škôlok. No a je tu aj počin ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ak náklady na obecnú škôlku sú 80-90 eur pre rodiča, zohľadnili sme to a 280 eur by malo zohľadňovať náklady na súkromnú škôlku. Áno, pripúšťam, možno mimo Bratislavy, lebo tu ten život aj náklady sú trošku iné. To znamená, aj toto je potrebné zohľadňovať, že ak je problém, je tu snaha aj toho ministerstva prijať operatívne riešenie.
No a čo sa týka tých eurofondov, to nie je len výmysel ministerstva, na čo eurofondy použijeme. To je istá dohoda a súlad aj s Bruselom a tie jednotlivé operačné osi si my nevymýšľame. Ja by som veľakrát uprednostnil tie prostriedky možno na niektoré iné oblasti a za iných podmienok. Ale ten, kto dáva, do istej miery aj diktuje, za akých okolností sa dajú tie prostriedky využiť. A o tom je aj dohoda, ktorá je na príslušné programové obdobia. Ale ja som presvedčený, že pokiaľ teraz rozumne využijeme tie prostriedky aj na oblasť dajme tomu rodinnej politiky, bude môcť to jednoducho pokračovať a zakladať na tých pozitívach aj v tom ďalšom období. A ja si myslím, že z tých eurofondov, pokiaľ idú prostriedky na rodinnú politiku, sú dobre investované.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18. 5. 2017 14:49 - 14:54 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vám, pani poslankyňa, za otázku. No, je veľmi smutné, ale jednoducho je aj príznačné, že napriek tomu, že rezort práce, sociálnych vecí a rodiny za ostatné roky realizoval v prospech slovenských rodín mnohé opatrenia pozitívneho charakteru, vy možno politicky prezentujete ten iný uhol pohľadu na tieto otázky aj tie benefity, ktoré sme realizovali.
Skutočne neviem, čo vás môže už nie politicky, ale skôr občiansky a ľudsky presvedčiť viacej o opaku toho, čo jednoducho realizujeme a robíme. Ak vás nepresvedčí rekordne vysoká zamestnanosť, zamestnanosť mladých ľudí, veď sme znížili o 58 %, tí, ktorí predtým boli evidovaní. Stále sa zvyšuje komplexná podpora aj v oblasti štátnych dávok, a to aj napriek tomu, že valorizácia tomu nezodpovedá, ideme samostatnými zákonmi vo viacerých prípadoch. Jednoducho nedávne zvýšenie materského príspevku na takmer 100 % predchádzajúceho príjmu, zvýšenie rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa či programy zosúlaďovania rodinného a pracovného života aj v rámci národného projektu Rodina a práca.
Tak ako som a by som mohol pokračovať ďalej jednoducho vo výpočte ďalších vecí a opatrení, ale pýtam sa: Máte skutočne tak intenzívny pocit, že tieto informácie pred vami tajíme, ak mi kladiete jednoducho takéto otázky? Vy si skutočne myslíte, že takéto, ja to nazvem politikárčenie, je to najideálnejšie pre vzťah opozície a koalície, pokiaľ máme spoločné záujmy aj v problematike rodinnej politiky?
Nehovoriac o tom, pani poslankyňa, že sa mýlite. Naše ministerstvo vydalo tlačovú správu k Medzinárodnému dňu rodiny na okruhoch tlačových agentúr a nachádza sa celkom prirodzene aj na našej webovej stránke. Skutočne neviem, prečo by sme v správe nemali upriamiť pozornosť na to, čo pre podporu rodín robíme, za čo nás do istej miery chvália aj európski lídri a partneri v rámci krajín OECD, napríklad pri výške materského a dĺžke jeho poberania či obdobia poberania rodičovského príspevku a ďalšej pomoci mladým rodinám.
Dúfam, že uznáte, že spravodajský servis agentúr SITA a TASR je významný informačný kanál, na ktoré sú napojené všetky slovenské aj zahraničné médiá. To, že správu prevzali len niektoré mediálne portály, nemôže ani minister, ani jeho kolegovia ovplyvniť.
A pokiaľ ide o to motto, pani poslankyňa, je to síce pre mňa trošku detinská diskusia pre dvoch verejných činiteľov, ale ani v tomto prípade nemáte celkom pravdu. Ak si pozriete aj desiatky web stránok a portálov rôznych inštitúcií a organizácií, zistíte, že zázračne sa dopustili rovnakého prehrešku, ako vy vyčítate nám. Rozdiel je totiž v tom, že vy spomínate tematické zameranie, ktoré Organizácia Spojených národov pre tento kalendárny rok zamerala na kontext rodín, politík v podpore vzdelávania. Mottom na Slovensku, a to už od roku 2009, a to akceptoval aj môj predchodca a akceptujú to všetky organizácie tretieho sektora, ktoré sa v tomto prostredí pohybujú, najmä tie kresťanské: "Aby deti otca mali a mamu mali." Toho sa držíme celé roky. A ja som presvedčený, že toto je stále výsostne aktuálne a bez ohľadu, či bol v čele ministerstva liberál, alebo je socialista, držím tú tému, lebo si myslím, že je výstižná a je veľmi správna a aj pre toto jednoducho časové obdobie.
Keď už vyzývate na takýto nejaký vedomostný kvíz priamo ministra v Národnej rade, môžem vám zacitovať z nespočetných informačných zdrojov dostupných k tejto téme. Citujem: "História celoslovenských osláv Medzinárodného dňa rodiny, čo je 15. máj, je spojená s rokom 2009, kedy sa 16. mája na bratislavskom Námestí SNP stretli rodiny z rôznych kútov Slovenska. Odvtedy sa rozšírili na celé územie Slovenska, organizujú sa ako celoslovensky koordinované regionálne podujatia. Zvolené motto "Aby deti otca mali a mali mamu" príde jednoducho povedať nahlas veľmi veľa rodín." Aj v tomto roku Nitra a ďalšie mestá, ktoré poriadali viaceré akcie, sa držali tohto hesla.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 18. 5. 2017 14:49 - 14:54 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za otázku, pani poslankyňa, aj vám za položenie. Tak ako aj predtým, aj teraz pozdravujem pani Lýdiu do Košíc.
Pani poslankyňa, keďže sa pýtate na takmer to isté, čo aj pani poslankyňa Macháčková, začnem veľmi podobne.
Určite by som s takýmto príjmom spokojný nebol a dokonca ani ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny s relatívne oveľa vyšším príjmom nie som spokojný a mám celkom, prirodzene, záujem zarábať viac. Je to prirodzená túžba každého jedného človeka, to treba akceptovať. A nielen akceptovať, ale do istej miery aj vnímať tie skupiny zamestnancov s tými nižšími príjmami. Preto aj ja osobne robím všetko pre to, aby sa táto situácia zlepšila, a to nielen u tých 22-tisíc zamestnancov v pôsobnosti rezortu práce, ale, samozrejmá vec, v komplexne celom prístupe k štátnej a verejnej službe.
Rovnako ako pri zamestnancoch v štátnej službe naša vláda presadzuje každý rok nárast platov aj zamestnancov vo verejnej službe. Okrem iných benefitov, ktoré pre zamestnancov vo verejnej službe s odborármi dohodujeme vo vyššej kolektívnej zmluve pre pracovníkov vo verejnej službe, je to napríklad väčší rozsah dovolenky, skrátený pracovný čas oproti Zákonníku práce, vyššie príspevky do sociálneho fondu a podobne. Rovnako ako pre ľudí v štátnej službe, aj pre zamestnancov vo verejnej službe sme v oblasti platov na rok 2017 dohodli rast na úrovni 4 % a už vlani sme sa dohodli a deklarovali, že sme minimálne v takejto istej výške pripravení ponúknuť nárast miezd aj pre budúci rok, to znamená rok 2018.
Keďže našimi partnermi na strane zamestnávateľov sú v tomto prípade aj samosprávy, každé riešenie musíme hľadať v spolupráci s nimi. Na Úrade vlády Slovenskej republiky, ktorý má ako ústredný orgán v kompetencii problematiku štátnej a verejnej služby, preto vznikla pracovná skupina, v ktorej majú zastúpenie aj odborári, aj samosprávy, aj zamestnávatelia, a ktorá pripravuje nový systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, súčasťou ktorého bude aj vypracovanie novej stupnice platových taríf.
Úrad vlády Slovenskej republiky vypracoval dotazník a adresoval ho celkove 1 064 obciam a mestám a taktiež vyšším územným celkom, aby zozbieral podrobné informácie týkajúce sa odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Súčasťou pripravovanej koncepcie odmeňovania je aj vyriešenie problému obmedzenia započítavania praxe, keďže v súčasnom systéme odmeňovania je započítavanie limitované maximálnou úrovňou 32 rokov praxe. Podobne ako to bolo v zákone o štátnej službe. Samozrejme, že výsledkom práce tejto skupiny budú aj návrhy na zmeny v zákone o verejnej službe.
Časovú a obsahovú postupnosť práce tejto skupiny som predtým zadefinoval, keď som hovoril o postupe Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky v kontexte s týmto problémom.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18. 5. 2017 14:41 - 14:44 hod.

Ján Richter
Viete, ak je to o pani Jane, ja sa jej ospravedlňujem. Ale moja poznámka smerovala k vám. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

18. 5. 2017 14:35 - 14:40 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, opätovne pozdrav aj do Piešťan pani Anke.
Pani poslankyňa, začnem trošku možno osobne, ale dovolím si to. Nikdy ani len na um mi jednoducho nezišlo uvažovať v súvislosti s opatrovaním ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím o tom, čo je lepšie pre národné hospodárstvo, i keď, prirodzene, všetci sme aj nejakí ekonómovia a musíme zohľadňovať aj istú efektívnosť, ktorá z toho vyplýva. Keď som si prečítal, ako ste naformulovala svoju otázku, a to aj napriek tomu, že sa do istej miery schovávate za akúsi pani Janku z Piešťan, prešiel ma tak trošku mráz po chrbte. Toto nie je a nemôže byť hlavné kritérium, ktorým bude vláda pristupovať k tejto problematike.
Opatrovanie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v ich domácom prostredí je najmä pre nich väčšinou lepšou alternatívou, než byť umiestnený do pobytového zariadenia alebo, ako zvyknem hovoriť, kamenného domu. Niekedy v domácom prostredí jednoducho zas nie je možné poskytnúť dostatočnú starostlivosť vzhľadom na úroveň, druh zdravotného postihnutia, odkázanosť, ako je to možné urobiť v tom kamennom dome.
Práve preto som na rozdiel od môjho predchodcu už vlani predložil takú novelu zákona o peňažných prostriedkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2017 zvýši alebo zvýšila výšku peňažného príspevku na opatrovanie, ako aj úroveň ochrany príjmu opatrovaného a tiež odstránila časové obmedzenie doby, počas ktorej štát za opatrovateľa platí dôchodkové poistenie, čím sme zvýšili budúce penzie, a to sa týka hlavne mamičiek, ktoré opatrujú svoje ťažko zdravotne postihnuté deti už od narodenia alebo od útleho veku.
V trende zvyšovania výšky tohto príspevku budeme pokračovať a plánujeme do konca tohto volebného obdobia, a to hovorím s plnou vážnosťou aj zodpovednosťou, zvýšiť výšku príspevku na opatrovanie pre poberateľov v produktívnom veku tak, aby sa priblížila alebo aby dosiahla úroveň čistej minimálnej mzdy. Áno, čistej minimálnej mzdy. Samozrejme, že toto všetko si vyžiada vyššie výdavky zo štátneho rozpočtu a tento nárast je už citlivý a veľmi konkrétny aj na tento kalendárny rok, predstavuje nárast o 29 533 mil. V roku 2018 to bude 33 mil., v roku 2019 to má byť až 41-42 mil. eur. A napriek tomu chceme ísť, pretože som presvedčený, že tí opatrovatelia si to zaslúžia a, áno, ak dovolíte teraz možno viacej ako ekonóm, vždy je to lacnejšie pre ten štát ako pobytové zariadenie v kamenných domoch.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 18. 5. 2017 14:35 - 14:36 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, trošku vás poopravím, lebo tá otázka je tak, jak sme si niekedy vtipy robili z Rádia Jerevan. Ja som informoval, že na Hospodárskej a sociálnej rade sociálni partneri, ktorí sú priamo účastní v pracovnej komisii na Úrade vlády, ktorá pripravuje nové tarify, ktoré sa týkajú verejnej služby, informovali Hospodársku radu, že do konca apríla predstavia časový a obsahový legislatívny postup prípravy nového zákona. Opätovne posledné predsedníctvo tripartity sa touto otázkou zaoberalo a je prísľub, že nám presne dodajú návrh časového a obsahového postupu. To znamená, nie ministerstvo, ale gestor Úrad vlády a pre potreby Hospodárskej a sociálnej rady, pretože tá problematika sa, prirodzene, týka všetkých sociálnych partnerov. To znamená, v tomto mesiaci Hospodárska rada by mala obdržať ten presný časový a obsahový postup.
Skryt prepis