Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.6.2018 o 10:24 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2018 10:24 - 10:28 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. V súlade s rozhodnutím Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, ktorý bol určený ako gestorský výbor, podávam Národnej rade správu, spoločnú správu výborov Národnej rady k prerokovávanému návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1162 z 15. mája 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý máme pod tlačou 948, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokovali v stanovenom termíne. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona výbory prerokovali a odporučili schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to ústavnoprávny výbor uznesením č. 397 z 5. júna 2018 a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá uznesením č. 106 z 5. júna 2018. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou spoločnej správy v jej časti IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v zmysle zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča gestorský výbor Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené, ako som hovoril, v časti IV spoločnej správy, gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá pod č. 121 z 12. júna 2018. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady v zmysle zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s jeho príslušnými uzneseniami.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 9:47 - 9:48 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Fond má svoj význam, vytvoril podmienky na rozvoj tejto tvorby, ale samozrejme nezatvárame si oči pred vašimi zisteniami a či argumentmi, ktoré tu, pani poslankyňa, ste povedali a sama dobre viete, že aj výbor pre kultúru a médiá bol ústretový v tejto záležitosti a v týchto dňoch sa bude vykonávať prieskum poslanecký v Audiovizuálnom fonde a uvidíme, k akým zisteniam poslanci prídu. Dúfajme, že umelecká obec sa správa transparentne, pretože je dosť kritická vo vzťahu k niektorým udalostiam spoločnosti, a v prípade, že budú nejaké zistenia, tak určite prídeme s návrhmi na zmenu v činnosti Audiovizuálneho fondu a zmenu v tejto právnej norme. Takže budeme v tejto záležitosti ozaj ústretoví, tak ako sme aj v niektorých iných sférach spoločenského života a budeme sa snažiť nachádzať také riešenia, ktoré, ktoré istým spôsobom pomôžu k tomu, aby financovanie v tomto fonde bolo transparentnejšie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 18:59 - 19:00 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem. Iba krátko využijem tú minútku.
Chcem len pripomenúť, že aj keď sa tu trošku opomína z historického hľadiska, má 30. október pre Slovensko a jeho sebaurčovacie právo veľký význam. Som rád, že táto diskusia sa okolo tohto dňa otvorila. Myslím si, že to bude mať význam aj pre Slovensko ako celok, pre jeho ľudí aj v prípade, že tento deň bude aj štátny sviatok, vo väčšej miere sa 30. október dostane do povedomia všetkých Slovákov. V to dúfam.
A svojím spôsobom tento deň bol v minulosti, či chceme, alebo nechceme, dosť zanedbávaný, a pritom z hľadiska sebaurčovacieho práva, tak ako som povedal, má veľký význam a netreba ho spochybňovať, ale práve treba dokázať aj verejnosti, že Slováci si uplatnili svoje právo a bolo to práve 30. októbra 1918, kedy bez toho, že by vedeli, čo sa 28. októbra 1918 dialo v Prahe, sa prihlásili aj k zväzku s Čechmi.
Takže len toľko. Verím, že všetci, ktorí to úprimne myslia z hľadiska histórie so Slovenskom vážne, tento návrh podporia a budeme o ňom môcť hovoriť v druhom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 18:30 - 18:32 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Aj táto diskusia svedčí o tom, že asi o histórii, o histórii Slovenska treba rozprávať, treba si pripomínať niektoré významné medzníky vo vývoji Slovenska na jeho ceste k samostatnosti. A myslím si, že aj to vystúpenie pána poslanca Hrnka bolo, bolo správne a nepociťoval som ho tak, ako ho pociťoval pán Dostál, ani nejakým spôsobom neznehodnocoval význam Československej republiky ako medzník vo vývoji aj v demokratickom vývoji na ceste možnej samostatnosti Slovenska. A dokonca poukázal, a čo je veľmi potrebné, že neboli dodržané niektoré dohody, ktoré na začiatku jej vzniku boli, neboli dodržané.
Z tohto pohľadu myslím si, že 30. október je významný z hľadiska, z hľadiska Slovenska ako takého, z hľadiska jeho sebaurčovacieho práva, a myslím si, že by sme toto jednoducho nemali opomínať a mali by sme si ho pripomínať a pripomenúť, že slovenská domáca politická generácia sa prihlásila k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. A toto je veľmi dôležité. A dokonca na základe tohto prihlásenia boli potom, bola potom, á, potom boli, mala význam aj na parížskych mierových rokovaniach.
Takže nepodceňujme to a myslím si, že má to význam, aby sme Slovákom aj mladej generácii pripomínali veľmi významné historické medzníky vo vývoji Slovenska.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.6.2018 17:38 - 17:40 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedkyňa, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so znením zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám k nemu informáciu podľa... Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Vážená pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.5.2018 16:26 - 16:29 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ja len v krátkosti. V rámci rozpravy vystúpili dve pani poslankyne. V prvom prípade bola snaha o procedurálny návrh a nakoniec po krátkej rozprave bolo povedané, že, že nebude zo strany pani poslankyne, podpredsedníčky výboru pani Natálie Milanovej bol predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Vo vzťahu k rozprave k tomuto návrhu zákona by som chcel dodať, že pri prvom čítaní neboli vyslovené nejaké vážne pochybnosti alebo to, že obsah tohto návrhu zákona je v takej nemilosti, ako to dnes v druhom čítaní bolo hovorené.
Takisto prebiehala aj rozprava na zasadnutí výboru pre kultúru a médiá, kde čiastočne bol naznačený problém vo vzťahu k reštaurátorom. Bolo to tu vysvetlené. Táto debata ozaj prebiehala aj pri minulom schvaľovaní tohto návrhu zákona. Myslím si, že v tejto diskusie sa aj na základe toho, ako je tu prezentovaná opozíciou, bude naďalej pokračovať. Ja len chcem povedať, že opäť na zasadnutí výboru nepadol žiaden pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, ani sa o tejto problematike nejako vášnivo nediskutovalo, ani sa tento návrh zákona nejakým radikálnym ani neradikálnym spôsobom nepreberal. Samozrejme, pred možnosťou zviditeľnenia sa pred kamerami sme opäť svedkami negatívneho pohľadu na predkladané návrhy zákonov. Samozrejme, my v súvislosti s tým, že sme chceli aj odbornejšie diskutovať, tak sme na výbore pre kultúru a médiá predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré súvisia s obsahom tohto návrhu zákona, a mohli byť predmetom možno aj diskusie v druhom čítaní tu v pléne, vo vzťahu k nim tu žiadne výtky alebo nejaké odozvy neodzneli. Vzhľadom na to beriem na vedomie ako spravodajca a dávam vám na vedomie aj stanovisko, ktoré prezentovala pani ministerka s tým, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pani poslankyne Milanovej neodporúča schváliť.
Takže prosím o podporu návrhu tohto zákona v zmysle pozmeňujúcich a doplňujúcich zákonov, návrhov tak, ako boli schválené na výbore pre kultúru a médiá aj na ústavnoprávnom výbore a sú obsahom spoločnej správy výborov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.5.2018 15:53 - 15:57 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v druhom čítaní. Návrh zákona máme pod tlačou 839.
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa predmetný návrh zákona, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona výbory prerokovali a odporučili schváliť, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady svojím uznesením č. 353 z 2. mája 2018 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 91 z 3. mája 2018 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbory Národnej rady, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou spoločnej správy v jej časti IV.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených, ako som hovoril, v časti IV tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8 a 10 až 13 s odporúčaním schváliť a samostatne o bode 9 s odporúčaním neschváliť.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 104 z 9. mája 2018. Gestorský výbor ma určil, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.5.2018 15:43 - 15:44 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani ministerka, v súlade s príslušným paragrafom zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám k nemu informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2018 15:32 - 15:33 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Audiovizuálny fond prispel k rozvoju filmovej tvorby v Slovenskej republike, má na tom dosť značný vplyv. Samozrejme, to, čo ste hovorili, pani poslankyňa, v súvislosti s niektorými ustanoveniami v navrhovanej novele tohto zákona, aj ja som sa nad niektorými záležitosťami zamýšľal a určite sa budem pýtať na tieto veci na výbore pre kultúru a médiá a budem si žiadať odpovede na ne a súvisia presne aj s tým interným predpisom a mechanizmom udeľovania koprodukčného štatútu a prenechania jeho úpravy na interný predpis Audiovizuálneho fondu určite, pretože dávame väčšie právomoci užšej skupine ľudí na to, aby rozhodovala o niektorých záležitostiach, aj o tom 0,5 % zvyšovania toho správneho fondu na prevádzku fondu aj na niektoré ďalšie záležitosti, ktoré sú vo vnútri zákona.
Myslím si, že ten priestor na výbore pre kultúru a médiá je tým správnym, máme tam aj príslušných odborných pracovníkov ministerstva, ktorí sa budú môcť bližšie k tomu vyjadriť a možno aj bližšie priblížiť filozofiu tohto návrhu, návrhu zákona. Takže určite tá diskusia tu bude a nakoniec je otvorený aj prieskum vo fondoch, ktorý výbor na predchádzajúcom zasadnutí prijal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2018 9:10 - 9:16 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 23. marca 2018 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky Informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
A. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zobral na vedomie:
- že podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Františka Šebeja zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 16. marca 2018,
- že prezident Slovenskej republiky po prijatí demisie vlády Slovenskej republiky vymenoval 22. marca 2018 novú vládu Slovenskej republiky,
- že vymenovaním poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
a) za predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho a za členov vlády Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, Petra Kažimíra, Petra Žigu, Jána Richtera, Lászlóa Sólymosa a Árpáda Érseka ich mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa naďalej neuplatňuje podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,
b) Richarda Rašiho a Gábora Gála za členov vlády Slovenskej republiky ich mandát poslanca sa od 22. marca 2018 neuplatňuje podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky;
- vyhlásenia náhradníkov za stranu MOST - HÍD Gabriela Csicsaia a Petra Krajňáka o ich vzdaní sa práva nastúpiť na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonávajú funkcie štátnych tajomníkov;
B. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojimi rozhodnutiami z 22. marca 2018 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nasledovne:
1. za stranu SMER - sociálna demokracia na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho nastupuje 22. marca 2018 náhradníčka Mária Janíková, narodená 18. novembra 1970, bytom Partizánske,
2. za stranu MOST - HÍD na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála nastupuje 22. marca 2018 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Péter Vörös, ktorý od 24. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Žitňanskej,
3. na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Františka Šebeja nastupuje poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Edita Pfundtner, ktorá od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslankyne ako náhradníčka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Árpáda Érseka,
4. na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Árpáda Érseka nastupuje 22. marca 2018 náhradník Ladislav Balódi, narodený 23. mája 1971, bytom Vydrany;
C. Po prijatí demisie vlády Slovenskej republiky si začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia Robert Fico a Robert Kaliňák, za stranu MOST - HÍD Lucia Žitňanská. Uplatnením ich mandátu 22. marca 2018 zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia Milanovi Mojšovi a Darine Gabániovej, ktorí boli náhradníkmi na neuplatňované mandáty poslancov Roberta Fica a Roberta Kaliňáka.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov a podáva Národnej rade Slovenskej republiky Informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis