Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.10.2018 o 18:21 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 17.10.2018 18:21 - 18:24 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dovoľujem si predložiť pozmeňovací a doplňujúci návrh k prerokovávanému návrhu zákona, ktorý rieši určenie výšky sumy dotácie poskytovanej na tento účel. Navrhujem v ňom vypustenie presne určenej minimálnej sumy. Suma by sa tak mala každoročne určiť v štátnom rozpočte na príslušný rok. Zároveň sa zapracovať, do tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sú zapracované aj stanoviská vlády v súlade s jej uznesením z 10. októbra 2018 a rieši aj zmeny legislatívneho a technického charakteru.
Teraz prejdem k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, jeho presnej citácii, takže.
1. V čl. I bod 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa slová (citujem) "neskorších predpisov" (koniec citácie) nahrádzajú slovami (citujem) "zákona č. 270/2018 Z. z.". Koniec citácie.
2. V čl. I bod 2 znie (citujem): "2. V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie (citujem):
"(6) Dotáciu na aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. j), ktorý je verejnou vysokou školou 2a) a ktorý poskytuje vzdelávanie v akreditovanom umeleckom študijnom odbore 16d), najmä v študijných odboroch výtvarné umenie, dizajn, hudobné umenie, divadelné umenie, tanečné umenie, filmové umenie a multimédiá." Koniec citácie.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16d) znie (citujem):
"16d) § 51 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.". Koniec citácie.
Ďalšie doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.".
Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie zákonom presne určenej minimálnej sumy, ktorú by malo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na nový dotačný program pre verejné vysoké školy s umeleckými študijnými programami vyčleniť. Výška sumy dotácie poskytovanej na tento účel zo štátneho rozpočtu sa v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanoví v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Ostatné navrhované zmeny sú legislatívno-technického charakteru. Predloženým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa navyše zapracúva aj stanovisko vlády Slovenskej republiky k predmetnému poslaneckému návrhu zákona v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 472/2018 zo dňa 10. októbra 2018.
V súvislosti s týmto mojím pozmeňovacím a doplňujúcim návrhom žiadam o vyňatie bodu 1 zo spoločnej správy a hlasovať o ňom samostatne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.10.2018 18:16 - 18:20 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, ako určený spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, ktorý je gestorský výbor k predmetnému návrhu zákona, predkladám spoločnú správu o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý máme pod tlačou 1087 v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1348 z 18. septembra 2018 pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne, okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý o návrhu zákona nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh predmetného zákona výbory prerokovali a odporučili schváliť, a to ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 443 z 9. októbra 2018, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 323 z 8. októbra 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 129 zo 4. októbra 2018 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Ako som už spomínal, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež a šport o návrhu zákona nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Výbory Národnej rady, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou bodu IV spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 135 zo 16. októbra 2018. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril predniesť spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady v zmysle príslušných paragrafov rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, to je z mojej strany všetko. Prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.10.2018 16:15 - 16:16 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pardon. Na záver by som chcel podporiť tento zákon, pretože ho hodnotím pozitívne, nakoľko prináša niektoré veci, ktoré doteraz v praxi neboli zaužívané.
Určuje jednoznačne pôsobnosť inšpekcie životného prostredia vo veciach, ktoré udeľujú sankcie, čím nebude dochádzať k možnostiam, že by sa začali riešiť problémy, ktoré by nastali, dvomi štátnymi orgánmi, a nakoniec by sa mohlo stať, že tieto orgány tieto záležitosti ani jeden nebudú riešiť alebo ich budú riešiť obidvaja naraz. Čiastočne dochádza aj k doplneniu zakázaných činností, alebo stanoveniu ďalších obmedzení, ktoré sa presúvajú z vodného zákona, čo je v dobe, kedy vody je čoraz menej a bude mať čoraz väčšiu hodnotu, pozitívne a potrebné. Tento zákon určuje ďalej do budúcnosti aj zapísanie CHVO do katastra, čo bude dobré aj z hľadiska, že človek bude vedieť pri kúpe nehnuteľností, že ho čakajú nejaké obmedzenia, o ktorých dovtedy ani netušil, nakoľko tieto oblasti boli zakreslené len vo vodohospodárskych mapách, ktoré sa v podstate nachádzajú na úradoch a bežný človek sa ku nim nedostane. Prínosom je aj informovanie ľudí obcou v prípade, že dôjde k znečisteniu pitnej vody a jej pravidelný monitoring, ktoré zase zabezpečuje len Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Myslím si, že v závere by bolo potrebné sa zamyslieť aj, ale aj nad vecou, aby ten zákon fungoval teda tak, aby bol pre ľudí čo najprístupnejší, že tieto mapy, o ktorých som tu hovoril a spomínal, majú byť spracované v gis formáte, na ktorý nie sme technicky momentálne vybavení a nemáme na to ani programy a nemáme na to ani prispôsobené počítače. Toto sú veci, ktoré by sme mali po prijatí tohto zákona, sa na ne zamerať, aby sme ho dostali úplne do života tak, aby ten zákon napĺňal svoju podstatu, a z tohto miesta vás preto chcem poprosiť pri hlasovaní o tomto zákone o vašu podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.10.2018 15:24 - 15:26 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vo vzťahy k výške zábezpeky v súdnych konaniach o určení obsahu licenčnej zmluvy je dnes táto zábezpeka vo výške 100 % odmeny určenej sadzobníkom organizácie kolektívnej správy, ktorú musí používateľ ukladať do úschovy, napr. notárskemu úradu alebo súdu. Od tejto problematike alebo tejto výške sa viedla aj diskusia v rámci prejednávania na výboroch Národnej rady, ale aj s dotknutými organizáciami a s ministerstvom kultúry. V návrhu zákona bola táto zábezpeka znížená na 50 %. Po tejto diskusii a po prvom čítaní a rozprave vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj diskusiách so zainteresovanými stranami a gestorským ministerstvom navrhujeme ako primeranejšiu výšku zábezpeky, a to výške 80 %. Táto výska sa javí ako hodná na vyváženie postavenia zástupcov autorov a používateľov diel v prípade súdneho sporu o určenie obsahu licenčnej zmluvy a primeranosti odmeny pre autorov.
Celková odmena vychádza zo sadzobníka organizácie kolektívnej správy.
V tomto duchu chcem predložiť aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1064):
1. V čl. I bod 4 § 165 ods. 10 sa slová „50%“, nahrádzajú slovami „80 %“.
Odôvodnenie: Vzhľadom na navrhovanú zákonnú prezumpciu neprimeranosti licenčnej odmeny navrhnutej organizáciou kolektívnej správy v jej sadzobníku v prípade nedohody s používateľom a začatia súdneho konania o určenie obsahu licenčnej zmluvy sa navrhuje korekcia príliš vysokej odchýlky, 50 %, na primeranejšiu mieru.
Ďakujem za pozornosť a prosím o podporu tohto nášho pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2018 15:24 - 15:26 hod.

Ján Senko
Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

16.10.2018 15:20 - 15:23 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, ako určený spravodajca výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, ako gestorského výboru, podávam Národnej rade Slovenskej republiky v súlade so zákonom o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.185/2015 Z. z. tzv. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ktorý máme po tlačou 1064 v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1329 zo 12. septembra 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona výbory prerokovali a odporučili schváliť, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 435 z 9. októbra 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 129 zo 4. októbra 2018 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v časti IV tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 5 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá č. 134 zo 16. októbra 2018.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady.
To je z mojej strany k spoločnej správe všetko.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 20.9.2018 14:59 - 15:00 hod.

Ján Senko
Pani ministerka, ďakujem za odpoveď, verím, že termín, o ktorom ste hovorili, bude dodržaný a zrejme na jar by mohli obce a mestá pristúpiť k rekonštrukciám aj k údržbe hasičských zbrojníc. Takže dúfam, že sa to podarí v tom termíne z ministerstva na obce finančné prostriedky presunúť.
Ďakujem za odpoveď ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2018 11:51 - 11:52 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Cením si váš názor, pán poslanec. Chápem ozaj pozitívne tento predmetný návrh zákona. My sme nakoniec už mali spoločné stretnutie hneď ako na, po istom čase, ako vznikla táto, dá sa povedať, nepríjemná situácia aj s ministrom životného prostredia, s ministrom hospodárstva, aj za účasti predsedu vlády a odborných pracovníkov jednotlivých ministerstiev, kde sme si túto problematiku čiastočne vysvetlili, a svojím spôsobom môžem povedať, že aj predmetný návrh zákona je záverom k vyriešeniu tejto situácie, ktorá vznikla. Takže ja ozaj si, ja cením tento návrh, podporujem ho a budeme možno hľadať aj na základe pripomienok, ktoré vzniknú v našom území dotknutom, spoločné riešenie tak, aby sme ozaj, ak to tak môžem správne povedať, vyšperkovali tento návrh zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2018 11:40 - 11:49 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predkladateľ, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, začnem trošku zoširšia a dotknem sa aj banského zákona, pretože svojím spôsobom v ďalšej etape života po ukončení geologického prieskumu má vplyv na život spoločnosti v dotknutých územiach a práve geologický prieskum a problematika, ktorá, ktorú rieši predmetný návrh zákona, má s ním istú súvislosť.
Pred štyrmi rokmi v tomto septembrovom období prijala Národná rada Slovenskej republiky novelu banského zákona, ktorú som spoločne predkladal s ďalšími kolegami z nášho poslaneckého klubu SMER – sociálna demokracia. Novelou zákona bolo zakázané spracovanie nerastov kyanidovou technológiou. Novela prispela k uspokojeniu alebo k upokojeniu situácie na Podpoľaní, ako aj v okolí Kremnice, ktorých sa, dá povedať, sa táto problematika priamo dotýkala. Problém ťažby zlata alebo lepšie povedané táto problematika opäť dostala zelenú na základe rozhodnutia ministerstva životného prostredia z 22. januára 2018 o určení prieskumného územia práve v oblasti Detvy.
Chcem pripomenúť, že v tejto oblasti už predtým ministerstvo životného prostredia vydalo rozhodnutie, na základe ktorého umožnilo vykonať prieskum, geologický prieskum v roku 2005. Na základe neho spoločnosť, ktorá to dostala v zmysle geologického zákona, predložila záverečnú správu a uchádzala sa o dobývací priestor na ťažbu zlata v oblasti Detvy na Podpoľaní. Viedli sa spory, nebudem bližšie o tom hovoriť, na základe ktorého rozhodol banský úrad a dnes sú tam ešte niektoré isté pochybnosti, ale dá sa povedať, že táto, tento problém svojím spôsobom bol práve novelou banského zákona do značnej miery vyriešený a bola upokojená situácia v tomto, v tejto oblasti.
Vieme, akým spôsobom je koncipovaný geologický zákon, vieme, čo je obsahom jeho § 23, a vieme aj to, že svojím spôsobom aj ministerstvo životného prostredia konalo pri určovaní prieskumného územia v tejto oblasti v súlade so znením geologického zákona, aj keď sú tu isté možnosti, ktoré by sme mohli spochybňovať, a verím, že si ich ministerstvo životného prostredia uvedomí a možno na základe svojho vlastného konania zjedná nápravu v tejto oblasti.
Takže toľko na začiatok. Vítam iniciatívu poslancov, čo sa týka predloženého predmetného návrhu zákona, aj to, aby ozaj ministerstvo malo nejaké možnosti zamietnuť návrh na určenie prieskumného územia z dôvodu objektívnej nemožnosti využívať ložisko vyhradeného nerastu alebo z dôvodu rozporu s verejným záujmom. A verím, že táto možnosť v tomto prípade bude aj po schválení využívaná, že sa nájde také znenie paragrafového znenia, ktoré umožní väčšie kompetencie ministerstvu životného prostredia v tejto oblasti.
Ale napriek tomu si myslíme aj v súvislosti so zástupcami obcí a miest z Podpoľania, ktorých sa priamo táto problematika v súčasnom období dotýka, ako aj s firmami, ktoré pôsobia v areáli Podpolianskych strojární Detva, kde figuruje takmer 51 aktívnych spoločností, ktoré zamestnávajú vyše 2 000 ľudí, že na základe predchádzajúcich skúseností by bolo dobré, ak by sa hľadalo riešenie, ktoré by upravilo situáciu pre prípad, ak záujmové územie zasahuje do územia, ktoré je obývané (zaznievanie gongu), prípadne ak zasahuje do územia, ktoré je využívané na inú priemyselnú činnosť, a zakotviť právnu povinnosť skúmať ozaj v zákone verejný, verejný záujem. Je to dôležité aj z istej hospodárskej stability fungujúcich výrobných spoločností, aj v súlade s tým, aby sa nezasahovalo do majetku občanov, osôb, ktorí tu niečo vlastnia a rozvíjajú si svoje rodinné zázemie.
Takže uvedomujeme si, že už samotným určením prieskumného územia dochádza ku vzniku právnych predpokladov pre budúce obmedzenie vlastníckeho práva a súčasne aj k ovplyvneniu hodnoty nehnuteľností nachádzajúcich sa v záujmovom území, a v záujme ochrany vlastníckeho práva preto by bolo dobré zabezpečiť aj informovanie prostredníctvom verejnej vyhlášky vo všetkých obciach, na ktorých katastrálnom území sa záujmové územie nachádza alebo s ním hraničí. A toto uviesť do paragrafového znenia navrhovaného, navrhovanej zmeny geologického zákona.
Verím, že priestor, ktorý tu vzniká po prvom čítaní, a verím, že nájde podporu tento poslanecký návrh k tomu, aby prešiel do druhého čítania, sme našli riešenie a vedeli reagovať aj na tieto námety, ktoré tu v rámci rozpravy predkladám, tak aby sme sa vyhli prípadným ďalším problematickým rozhodnutiam, ktoré môžu vyvolať vášne, prípadne môžu destabilizovať aj, ak to tak povieme, politickú situáciu na niektorom území a účelovým spôsobom ju niektoré záujmové skupiny, politické združenia využívajú vo svoj prospech bez toho, aby argumentačne hovorili v súlade s príslušnými ustanoveniami platných zákonov, ktoré regulujú činnosť v tejto oblasti.
Ďakujem za pozornosť a verím, že spoločne s predkladateľmi nájdeme riešenia, ktoré vylepšia obsahové znenie geologického zákona pre nasledujúce obdobie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.9.2018 10:26 - 10:27 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ako spravodajca môžem skonštatovať korektnú diskusiu k tomuto návrhu zákona, v ktorom vystúpili dve panie poslankyne. A aj pod vplyvom ich argumentácií určite vznikne ďalšia diskusia, ktorá sa bude snažiť na tento alebo na túto problematiku reagovať v súvislosti s tým, že určite vzbudí pozornosť aj medzi subjektami, ktoré pôsobia vo sfére kultúry a sú financované z rozpočtu kapitoly ministerstva kultúry a zrejme aj pri hľadaní východísk pri zostavovaní rozpočtu bude mať k tomu čo povedať aj ministerstvo financií. V súvislosti s tým som preto rád, že touto problematikou sa bude zaoberať aj výbor pre financie a rozpočet, ako aj výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, a očakávam, že diskusia pred druhým čítaním prinesie ďalšie námety, ktoré pomôžu riešeniu tejto problematiky. Preto vrelo odporúčam, aby sme tento návrh posunuli do druhého čítania a hľadali záverečné znenie zákona tak, aby tejto problematike pomohol.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis