Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17. 10. 2017 o 9:28 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 10. 2017 9:28 - 9:30 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Áno, súhlasím, pani poslankyňa, že sú tu isté problémy, ktoré bude potrebné riešiť. Neviem ale zareagovať na váš pozmeňujúci návrh, pretože je dosť obšírny, aj to zdôvodnenie bolo dosť náročné na pochopenie bez predloženého textu. Škoda, že ste tak neurobili aj na výbore, pretože ste jednou, ktorá kritizuje tie návrhy, keď sa prednášajú tu v pléne. Mohli sme sa s tým oboznámiť. Ja súhlasím s tým, že je potrebné niečo robiť vo vzťahu s organizáciami zodpovednosti výrobcov, aj vo vzťahu k zborovým spoločnostiam. Tu sa mi zdalo niečo ohľadom toho, že sa majú vytvárať nejaké lepšie podmienky pre činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov. Na druhej strane sa tu zasa ukladajú nejaké povinnosti obciam. A práve ja chcem upozorniť, že obce sú tie, ktoré asi momentálne najviacej trpia. A to aj najmä vo vzťahu k neobalovým výrobkom a odpadov z nich, pretože my sa snažíme triediť, snažíme, aby bolo vytriedené čo najviacej komunálneho odpadu, ale máme problém vo vzťahu k organizáciám zodpovednosti výrobcov, ktoré nevedia zazmluvniť to, aby zazmluvnili zberové spoločnosti takým spôsobom, aby celý tento vytriedený odpad vedeli odobrať. Zberové spoločnosti hovoria, že na to nie sú celkom pripravené, organizácie zodpovednosti výrobcov hovoria o tom, že nemajú zase také finančné vybavenie, aby toto všetko mohli urobiť. A nakoniec ten vytriedený odpad končí v zmesovom komunálnom odpade.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 10. 2017 16:19 - 16:20 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja sa dotknem len vašich záverečných slov, ktoré sa dotýkali 28. októbra a to, že váš návrh zákona neprešiel. Chcel by som vám pripomenúť, že v rokoch 2010 až 2012 ste tiež ako súčasť vládnej koalície predkladali, aby bol štátny sviatok 28. október. Boli ste súčasťou vlády a neprešiel vám vo vašej vládnej koalícii. Pretože ste sa nevedeli ani v jej vnútri dohodnúť medzi vami a pánom Kaníkom, že koho návrh zákona má prejsť. Tak tu neobviňujte teraz súčasnú vládnu koalíciu, že 28. október neschválila. To iba toľko k tomu.
A ešte čo sa týka tých účastí na mítingoch v rámci predvolebnej kampane. Ja pevne dúfam, že nebudeme počuť o tom, že v priebehu zasadnutia parlamentu aj opoziční kandidáti na županov, ktorí sú tu, nebudú využívať potom ten priestor, ktorý sa im dal, pretože sú tu aj takí a sú aj medzi vami vo vašich radoch a tiež momentálne tu v parlamente nesedia. (Reakcia navrhovateľa: "Ale stoja.")
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 10. 2017 15:56 - 15:59 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako určený spravodajca si vám dovoľujem predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 729).
Prezident Slovenskej republiky predmetný zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka vrátil na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákona neprijala tento zákon ako celok.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, na prerokovanie výborom, a to ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Ústavnoprávny výbor Národnej rady, ako aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá svojimi uzneseniami odporučili zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, schváliť.
Ako gestorský výbor rokoval Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá 10. októbra 2017 a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky na prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením č. 77 10. októbra 2017. Výbor ma zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som informoval o výsledku rokovania vo výboroch.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 9. 2017 14:35 - 14:36 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď, pán minister. Chápem, že možnosti na realizáciu tohto úseku sú dosť komplikované aj vzhľadom na tlak verejnosti so záujmového územia Sliač, ako aj výsledkov hydrogeologického prieskumu územia. Jednako si však myslím, že by sa v čo najkratšom čase malo pristúpiť ku realizácii vybraného variantu tak, aby už odovzdávané úseky rýchlostnej cesty od Zvolenskej Slatiny po Kriváň v dĺžke takmer 30 kilometrov boli využívané vo väčšej miere a čomu by uvedený úsek ozaj napomohol, a je možná komplikácia z hľadiska zahusťovania áut na Lučeneckej ceste vo Zvolene. Verím, že aj vaším prispením sa to podarí, a myslím si, že aj je to aj v záujme mesta Zvolen a mesta Sliač, aby sa k realizácií tohto úseku pristúpilo čo najskôr.
Ďakujem za odpoveď.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 9. 2017 9:17 - 9:20 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výbor predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Dušana Jarjabka, Dušana Čaploviča, Ľubomíra Petráka a Miroslava Číža na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka, ktorý máme pod tlačou 597 v druhom čítaní. Výbor Národnej rady pre kultúru a média ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 696 zo 14. júna 2017 pridelila návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokovali. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Predmetný návrh poslancov Národnej rady na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka výbory prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 177 zo 4. septembra 2017 s odporúčaním schváliť, Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá uznesením č. 69 z 31. augusta 2017 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a s odporúčaním schváliť, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú obsiahnuté v bode IV spoločnej správy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v časti IV tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 s návrhom schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 71 z 12. septembra 2017. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 9. 2017 9:42 - 9:44 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja chápem aj váš diskusný príspevok, aj problematiku tak, ako ste hovorili. Na druhej strane chápem aj úlohu ministerstva: hľadanie riešení v oblasti odpadového hospodárstva. Ak sa to tak dá povedať, je to téma dňa, s ktorou sa asi budeme zaoberať častejšie, budeme o nej musieť asi diskutovať častejšie a hľadať riešenia čo najoptimálnejšie pre spoločnosť. A prax si bude určite vyžadovať, prinášať nové riešenia a zrejme aj iný spôsob financovania aj v oblasti komunálnej odpadovej politiky, aj v pohľade na triedenie a separáciu, aj v pohľade na súčinnosť medzi organizáciami zodpovednosti výrobcov, zberovými spoločnosťami a obcami a mestami tak, aby sa našlo čo najoptimálnejšie riešenie, aby sme priniesli pre spoločnosť to, čo sa očakáva.
Ale najdôležitejší fenomén bude človek, jeho pohľad na riešenie tejto problematiky a ochotu a schopnosť sa na likvidácii odpadov podieľať v súlade s prijatou legislatívou. Tu sú ozaj najväčšie rezervy a aj otázniky, ktoré nás čakajú, ako aj schopnosť občanov prispievať na to, čo spotrebujú, a na likvidáciu odpadov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 14. 6. 2017 10:54 - 10:54 hod.

Ján Senko
Pán predsedajúci, navrhujem, aby sme o tomto návrhu zákona hlasovali teraz o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 6. 2017 10:10 - 10:12 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pánov poslancov Jarjabka, Čaploviča, Petráka a Číža na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka, ktorý máme pod tlačou č. 597. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 31. augusta 2017 a gestorský výbor do 5. septembra 2017.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 4. 2017 23:18 - 23:20 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Áno, pani poslankyňa, v rámci svojej politickej úlohy sa snažíte negatívnym spôsobom prezentovať pôsobenie ministra vo svojej funkcii. Úplne tomu rozumieme. Používate k tomu svoje čísla, svoje údaje, svoje fakty, ktoré majú tento negatívny obraz potvrdiť. Áno, v každej oblasti spoločenského, verejného života aj v oblasti sociálnej sa nájdu problémy, ale nemôžete tvrdiť, že počas ministrovania pána Richtera tu nebola snaha ich riešiť a že sa nenachádzali aj prostriedky aj napríklad na kompenzácie, aby sa vyriešili.
Myslím si, že pán minister vo svojom vystúpení uviedol konkrétne fakty, konkrétne čísla, ktoré sú iné ako vaše. Možno by stálo za to, aby ste si ich overili cez oficiálne štatistické údaje. Myslím si, že pán minister tieto oficiálne štatistické údaje používal.
No a to, čo sa týka toho Čistého dňa, ja som sa už k tomu dnes vyjadril, ale predsa treba povedať, že sa ozaj hrá okolo Čistého dňa nečistá hra. A keď ste hovorili o drogách, tak pod ich vplyvom chovankyne tohto zariadenia vypovedali na polícii a drogy nezobrali v tomto zariadení, boli ovplyvňované na krivú výpoveď a podľa vyjadrenia jednej z nich aj pod vplyvom prísľubu finančných prostriedkov. Myslím si, že ľudia, ktorí sa zaujímajú o túto kauzu, si vytvoria na Čistý deň vlastný názor a možno bude diametrálne odlišný od vášho. Tak ako je diametrálne odlišný názor aj rodičov, ktorí majú deti v tomto zariadení od toho vášho názoru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 4. 2017 22:25 - 22:27 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Pán poslanec Kéry, veľmi dobre, pokojne, vecne, jasne. Je dobré, že si pripomenul veľmi dôležité fakty, ktoré boli riešené počas pôsobenia ministra Richtera. Pomenoval si problémy, ktoré sa riešili. Myslím si, že to treba pripomínať našej verejnosti častejšie a na konkrétnych číslach, tak ako si ich ty uvádzal. Jasné fakty. Čo sa týka opozície, myslím si, že verejnosti je to úplne jasné, že útočí, vysvetľuje pôsobenie pána ministra Richtera v negatívnom svetle.
Čo sa týka Čistého dňa. No, okolo Čistého dňa sa dejú nečisté veci. Čo je najhoršie, že sa manipuluje s jeho klientkami, ktoré sa stávajú zrejme aj proti svojej vôli mediálnymi hviezdami. Verejne priznávajú, že konali pod tlakom, že v hre boli dokonca aj veľké peniaze, že aspoň jedna z nich bola navádzaná na krivú výpoveď. Na vopred dohodnuté stretnutie prišla s ich budúcim advokátom a on mal už všetko pripravené, mal pripravené všetky papiere na trestné oznámenie. Veľmi zaujímavé fakty. Myslím si, že verejnosť si robí úplne jasný obraz o tom, čo sa deje v Čistom dni, kto manipuluje, prečo manipuluje a aký je cieľ. Ja si osobne myslím, že treba v tejto kauze trošku ubrať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis