Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24. 5. 2018 o 9:39 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 24. 5. 2018 9:39 - 9:49 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
s prioritou prenájmu poľnohospodárskej pôdy Slovenským pozemkovým fondom malým farmárom.
Zrušením automatickej prolongácie zmlúv sa docielila vyššia ochrana vlastníkov pôdy. Stanovila sa informačná povinnosť nájomcu voči vlastníkovi jeden rok pred uplynutím tejto zmluvy. Odstraňujú sa neúmerne dlhé, často až dvadsať päťročné zmluvy. Novela získala z Národnej rady podporu prakticky celého politického spektra.
Posilnenie postavenia poľnohospodárov na európskej úrovni počas polročného predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016 sa podarilo do pracovného programu Európskej komisie zaradiť tému boja proti nekalým obchodným praktikám a otvorenie témy dvojakej kvality potravín. Na základe tejto iniciatívy Európska komisia prijala znenie tzv. legislatívneho balíčka, nová dohoda pre spotrebiteľov, ktorý do smernice o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu zavádza pojem "dvojaká kvalita produktov". Je to aj ochrana spotrebiteľov.
V roku 2017 potravinoví inšpektori vykonali takmer 45-tisíc kontrol potravín od prvovýrobcov až po pulty. Podpora domácich výrobcov a potravín, spustenie projektu Národného potravinového katalógu, vďaka ktorému bude v jedálňach verejných inštitúcií viac čerstvých a kvalitných potravín, spustenie projektu chcem dodávať, ktorý slúži na podporu lokálnych výrobcov potravín v okruhu 50 km od obchodných reťazcov.
Naštartovanie čerpania eurofondov v integrovanom regionálnom operačnom program Výrob, kde bolo dosiaľ vyhlásených 20 výziev za viac ako miliardu eur. Vďaka týmto projektom v regiónoch sa rozšíri kapacita materských škôl, zlepší sa verejná a cyklistická doprava, vybavenie v základných a stredných školách, klíma a zeleň v mestách a skvalitnia sa sociálne služby. Je tu boj proti nelegálnej ťažbe dreva. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo návrh zákona, ktorý bráni vstup dreva, vstupu dreva z nezákonnej ťažby a výrobkov z takéhoto dreva na európsky trh. Je tu podpora vyše 500 mladých farmárov sumou 25 miliónov eur pri štarte podnikateľskej činnosti a rozvoj rastlinnej aj živočíšnej výroby v krajine. Je tu podpora slovenských poľnohospodárov. Prvovýrobcovia mlieka získali sumu 33 miliónov eur, vďaka čomu sa podarilo stabilizovať sektor zasiahnutý zrušením mliečnych kvót. Ovocinárov, ktorí boli poškodení mrazmi v roku 2016 podporila vláda sumou 3,5 milióna eur.
Rozšírenie podpory pre poľnohospodárov aj na pestovanie špeciálnej rastlinnej výroby, ochrana komerčných chovov hydiny počas vtáčej chrípky, podpora chovateľov dojníc a prasníc vyše štyrmi miliónmi eur. Podpora chovu sladkovodných rýb na Slovensku prostredníctvom investícií do akvakultúry, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb. Rozšírenie podpory pre včelárov.
Medializované témy, ktoré otvorila opozícia, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pod vedením ministerky Gabriely Matečnej vysvetlilo, resp. vyvrátilo. Vo väčšine prípadov ide o individuálne zlyhania a nie o nefungovanie systému. V predloženom návrhu sa uvedené problémy účelovo politicky zovšeobecňujú. V prípade priamy platieb, ktoré administruje pôdohospodárska platobná agentúra, zdôrazňujeme, že Slovensko v miere administrovania a efektívnosti čerpania podpory patrí k popredným európskym krajinám s mierou pochybení len 0,55 %. Medializované prípady boli zlyhaním jednotlivcov. Ministerka Gabriela Matečná v prípade podozrenia pri čerpaní platieb na parkovisko, resp. letisko iniciovala podanie trestného oznámenia a vyvodila aj personálne dôsledky.
Pôdohospodárska platobná agentúra od roku 2016 vykonala sériu opatrení na zvýšenie transparentnosti, ale aj efektívnosti čerpania prostriedkov z Európskej únie, vrátane systému kontrol, medzi inými aj zverejňovanie informácií nad rámec zákona, zavedenie objektívneho bodového hodnotenia projektov, zavedenie stopercentnej kontroly na mieste, nasadenie oceňovacieho softvéru na kontrolu oprávnenosti jednotlivých položiek rozpočtu a podobne.
Pôdohospodárska platobná agentúra do marca roku 2016 uzatvorila v opatrení 6.4 zmluvy o nenávratný, ďakujem pekne, finančný príspevok na sumu 100 miliónov eur, čím bola celá alokácia vyčerpaná. Vďaka účinnej kontrole zazmluvnených projektov Pôdohospodárska platobná agentúra za súčasného vedenia postúpila o 13 projektov a v šiestich prípadoch odstúpil sám žiadateľ. V prípade medializovaných prípadov, napríklad vybudovanie športového rybníka, treba zdôrazniť, že žiadatelia doteraz nedostali žiadne finančné prostriedky. Stane tak až vtedy, ak preukážu, že splnili všetky stanovené podmienky. Tým, že Pôdohospodárska platobná agentúra realizuje sto percent kontrol na mieste, musí žiadateľ preukázať, že projekt zrealizoval tak, ako ten projekt bol pripravený.
Oproti minulosti platobná agentúra tiež kontrolu každú jednu položku, čo nie je, či nie je predražená. V súvislosti s pochybnosťami o verejnom obstarávaní ak sa preukáže akékoľvek porušenie zákona, a to vrátane súťaže prepojených osôb, súťaž bude zrušená.
Čo sa týka pôsobenia Gabriely Matečnej ako generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu a z toho vyplývajúca snaha opozície o vyvodenie zodpovednosti je potrebné uviesť, že generálny riaditeľ môže a musí konať len v súlade s platnými zákonmi. Prenájom poľnohospodárskej pôdy sa nedeje podľa ľubovôle štatutárnych zástupcov tohto fondu, ale podľa právom vopred určených pravidiel. Každá jedna nájomná zmluva musela byť pred podpisom prerokovaná v Rade fondu. Počas pôsobenia Gabriely Matečnej na Slovenskom pozemkovom fonde bola zavedená povinnosť zverejňovať nielen návrhy na uzavretie nájomných zmlúv, ale aj tzv. reštitučných zmlúv a zmlúv o prevode štátnej pôdy, vďaka čomu získala verejnosť možnosť podávať námietky.
Zaviedol sa kontaktný formulár, kde sa žiadatelia môžu informovať o problémoch súvisiacich s nájomnými a reštitučnými zmluvami, ako aj o zmluvách o prevode. Počas jej pôsobenia ako generálnej riaditeľky sa celoplošne zvýšili príjmy štátu za nájom poľnohospodárskej pôdy viac ako dvojnásobne a výrazne sa zvýšil zisk štátu za prenájom a predaj pôdy.
V prípade navrhovateľmi prezentovaných a medializovaných problémov jednotlivých farmárov najmä na východe Slovenska často ide o súkromné majetkovo-právne spory a vyhrotené konflikty, ktorých riešenie nemá ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vo svojej kompetencii. Aj z tohto dôvodu sa ministerka Gabriela Matečná stretla s generálnym prokurátorom a spoločne sa dohodli na riešení tejto situácie. Agrorezort bol, je a bude plne súčinný pri poskytnutí akýchkoľvek potrebných podkladov pre potreby objasnenia jednotlivých prípadov. Jedným zo systémových opatrení je aj vznik Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, ktorá bude tvoriť stály poradný orgán ministra.
Na základe uvedeného vláda Slovenskej republiky nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriely Matečnej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

24. 5. 2018 9:34 - 9:37 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení členovia vlády, dámy a páni, návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriely Matečnej, poverenej riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky vníma ako vytĺkanie politického kapitálu. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriela Matečná od roku 2016 vykonala množstvo konkrétnych systémových opatrení v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, ale aj lesníctva a rozvoja vidieka. Medzi tie jej najdôležitejšie patria: zvýšenie transparentnosti ministerstva a jeho rezortných organizácií, zverejňovanie informácie nad rámec zákona, novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, zvýšil sa percentuálny podiel o ktorý je možné znížiť výmeru doterajšiemu nájomcovi s prioritou prenájmu poľnohospodárskej pôdy Slovenským pozemkovým fondom malým farmárom. Zrušením automatickej prolongácie zmlúv sa docielila vyššia ochrana vlastníkov pôdy. Stanovila sa informačná povinnosť nájomcu voči vlastníkovi jeden rok pred uplynutím tejto zmluvy. Odstraňujú sa
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 5. 2018 10:47 - 10:48 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu a predbežné vykonávanie uvedenej dohody uznesením č. 127 dňa 28. marca 2018. Dohoda stanovuje postupné otváranie trhu, pokiaľ ide o prístup k trasám na recipročnej báze, nediskrimináciu a rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty založené na princípoch zmlúv Európskej únie, aproximáciu právnych predpisov v oblasti letectva Jordánskeho hášimovského kráľovstva s právnymi predpismi EÚ v otázkach, ako je bezpečnosť a riadenie letovej prevádzky.
Vážení prítomní, odporúčam vysloviť súhlas s Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 10. 5. 2018 10:39 - 10:39 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu uvedenej dohody uznesením č. 126 dňa 28. marca 2018.
Prezident Slovenskej republiky nemá pripomienky k predmetnému materiálu a súhlasí s jeho predložením na rokovanie Národnej rady. Ide o komplexnú dohodu o spoločnom leteckom priestore medzi jej zmluvnými stranami. Ustanovenia dohody majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami existujúcich bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskej únie a Izraelským štátom. Hlavným cieľom dohody je vytvorenie spoločného leteckého priestoru založeného na otvorenom prístupe zmluvných strán na trhy s rovnakými podmienkami, hospodárskej súťaže a dodržiavaním rovnakých pravidiel vrátane oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, riadenia leteckej prevádzky a uľahčenie rozširovania leteckých dopravných sieti.
Vážení prítomní odporúčam vysloviť súhlas s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 5. 2018 10:38 - 10:39 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis

Ďakujem pekne. Vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu a predbežné vykonávanie uvedenej dohody uznesením č. 125 dňa 28. marca 2018. Cieľom tejto dohody je stanoviť všeobecné zásady spolupráce, ako aj práva a povinnosti Švajčiarska v príslušných oblastiach. Maximálny prínos programu Galileo je zaistený medzinárodnou spoluprácou s nečlenskými krajinami Európskej únie. Európska únia a jej členské štáty podpísali dohody o spolupráci, ktoré sa týkajú civilného globálneho navigačného systému, s Čínou, s Izraelom, Ukrajinou, Kóreou, Marokom a Nórskym kráľovstvom. Vážení prítomní, odporúčam vysloviť súhlas s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 odsek 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 10. 5. 2018 10:38 - 10:39 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu uvedenej dohody uznesením č. 124 dňa 28. marca 2018.
Prezident Slovenskej republiky nemá pripomienky k predmetnému materiálu a súhlasí s jeho predložením na rokovanie Národnej rady.
Ide o komplexnú dohodu Európskej únie a jej členských štátov s Moldavskou republikou o spoločnom leteckom priestore. Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami existujúcich bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskej únie a Moldavskou republikou. Cieľom dohody je vytvorenie spoločného leteckého priestoru, ktorý bude založený na otvorenom prístupe zmluvných strán na trhy s rovnakými podmienkami hospodárskej súťaže za súčasného dodržiavania rovnakých pravidiel vrátane oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, riadenie letovej prevádzky a sociálnych aspektov a životného prostredia.
Vážení prítomní, odporúčam vysloviť súhlas s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 10. 5. 2018 10:35 - 10:35 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis

Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu uvedeného protokolu uznesením č. 123 dňa 28. marca 2018.
Prezident Slovenskej republiky nemá pripomienky k predmetnému materiálu a súhlasí s jeho predložením na rokovanie Národnej rady.
Na zasadnutí 39. valného zhromaždenia bola prijatá rezolúcia A39-7 ratifikácia protokolu, ktorým sa mení článok 56 dohovoru. Uvedeným protokolom, ktorý predstavuje tretiu zmenu článku 56, sa zmení počet členov Leteckej navigačnej komisie zo súčasného počtu 19 na nový počet 21.
Dohovor je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem pekne a prosím o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 5. 2018 10:25 - 10:27 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi uviesť odôvodnenie materiálu návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.
Tento návrh predkladá vláda Slovenskej republiky na rokovanie podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Zároveň ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, pred ratifikáciou ktorej sa vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.
Z dôvodu záujmu členských štátov v organizácii ICAO o členstvo v Rade a o spoluprácu na ďalšom smerovaní organizácie z dôvodu rastúceho vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na národné hospodárstvo členských štátov organizácie ICAO bola na zasadnutí 39. valného zhromaždenia prijatá rezolúcia, ktorým sa mení čl. 50 písm. a) dohovoru. Uvedeným protokolom, ktorý predstavuje piatu zmenu, sa zmení počet členov rady zo súčasného počtu 36 na nový počet 40.
Vážení prítomní, odporúčam vysloviť súhlas s týmto protokolom, ktorým sa mení čl. 50 písm. a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 5. 2018 10:22 - 10:25 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko by som chcel povedať pár viet. Ministerstvo životného prostredia ochranu ovzdušia fakt berie veľmi vážne. Je to veľmi vážna téma. Ide o zdravie ľudí, takže je to aj pre nás veľmi dôležité. Aj minulý, pred dvoma-troma týždňami to bola veľká konferencia, kde tu bol pán ..., ktorý je riaditeľ DG ENV ohľadne ovzdušia, kde boli všetky rezorty, ktoré sú dotknuté a ktoré, lebo to je nadrezortná vec, prítomní, to znamená, bol tam aj minister dopravy, boli tam štátni tajomníci. To znamená, Slovenská republika ukázala, že túto problematiku fakt berie veľmi vážne.
Ja som, keď som spomínal tie Nováky a tú skúšku, to som nehovoril, že kvôli tomu je to, s prepáčením, zasvinené, samozrejme, že možno, ale ja som hovoril to, že ako neobchádzať IPKZ, preto sme túto novelu, tú predchádzajúcu, robili. Ale musím povedať, že práve preto, aby sme mali ucelený prehľad o tom, že ako sme na tom na Slovensku a jaké konkrétne opatrenie by sme mali urobiť na to, aby sme tie ciele, ktoré s týmto zákonom berieme na seba, dosiahli, tak práve preto pripravujeme stratégiu ochrany ovzdušia na ministerstve, a to je Národný program znižovania emisií z jednej strany a potom je tam ešte stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia.
Tieto, práve tieto programy a tieto stratégie by nám mali ukázať, že aké konkrétne kroky by sme mali urobiť v akých oblastiach. Týka sa to totižto, aby sme tieto veci dosiahli, tak vstupujeme do štyroch oblastí. Jedná sa o priemysel, jedná sa poľnohospodárstvo, jedná sa o dopravu a jedná sa aj o vykurovanie domácností.
To znamená, to sú tie štyri oblasti, cez ktoré musíme jednoducho dosiahnuť to, aby sme znížili tie emisie, aby sme znížili tie látky v ovzduší, ktoré sú nebezpečné pre zdravie. To, keby sme zavreli Nováky, určite by nám to veľmi pomohlo. Či by to stačilo, tak to vieme povedať až potom, keď zavreme a potom odmeráme hodnoty a vtedy budeme vidieť, že čo nám pomohlo v tom, aby sme dosiahli tieto stavy. To, že zatvoríme napríklad Nováky, ja môžem povedať za seba, že ministerstvo životného prostredie urobí všetko preto, aby to bolo čo najskôr.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 5. 2018 10:15 - 10:17 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, táto novela zákona transponuje Európsku smernicu 2016/2284, ktorá ustanovuje národné záväzky znižovania emisie znečisťujúcich látok na rok 2030. Ide o emisie oxidy siričité, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických látok, amoniaku a jemných prachových častí s PM 2,5. Od roku 2030 je požadované zníženie ešte výraznejšie. Tieto záväzky sú pre Slovenskú republiku veľmi ambiciózne a aby sme boli schopní tieto záväzky splniť, na ministerstve životného prostredia pripravujeme Národný program znižovania emisií. Jeho súčasťou budú navrhnuté opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť dosiahnutie požadovaného zníženia emisií.
Na nájdenie nákladovo efektívnych opatrení je vytvorených viacero expertných pracovných skupín. Verejnosť sa môže do prípravy návrhu Národného programu znižovania emisií zapojiť v rámci zriadenej internetovej konzultácie aj v rámci verejného prerokovania.
Okrem transpozície smernice návrh zákona obsahuje úpravy, ktoré si vyžiadala aplikačná prax, drobné úpravy týkajúce sa odborného štátneho dozoru a štátneho dozoru vydávania rozhodnutí, ak dôjde k zmene právnej úpravy alebo najlepších dostupných techník BAT, tzv. BAT techník.
Návrh zákona v čl. II mení aj zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, aby údaje oznámené prevádzkovateľom do Národného a emisného informačného systému (NEIS) bolo možné využiť aj v konaní o poplatkoch. Odbúra sa tým administratívna záťaž pre prevádzkovateľa.
V čl. III je návrh zákona, je návrh zmeny zákona o hnojivách, ktorý obsahuje zákaz používania uhličitanu atomného ako hnojiva. Táto úprava by nemala mať na poľnohospodárov žiaden dopad. Na Slovensku sa takéto hnojivo ani nevyrába, ani nepoužíva, ale Európska smernica nám to prikazuje.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade s právom Európskej únie.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že návrh zákona posuniete do druhého čítania. Ďakujem pekne.
Skryt prepis