Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Uvádzajúci uvádza bod

16. 6. 2017 o 11:45 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 16. 6. 2017 11:45 - 11:47 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, protokol o ťažkých kovoch je jeden z ôsmich vykonávacích protokolov k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a jeho cieľom je znižovanie a kontrola antropogénnych emisií, to znamená olova, kadmia a ortuti do ovzdušia ako znečisťujúcich látok diaľkovo šírených v ovzduší cez hranice štátov.
V rokoch 2009 a 2010 zmluvné strany preskúmali dostatočnosť a účinnosť záväzkov vyplývajúcich z protokolu a dohodli sa na prijatí troch rozhodnutí výkonného orgánu dohovoru, ktorým sa mení predmetný protokol. V doplnenom protokole sa ustanovujú najmä prísnejšie emisné limity týchto kovov z určitých technológií veľkých stacionárnych zdrojov, vyjadrené ako emisie tuhých znečisťujúcich látok. Ustanovené sú tiež pružné prechodné opatrenia, ktoré sú prínosom pre tie zmluvné strany, ktoré pristúpia k protokolu pred koncom roka 2019 vrátane krajín východnej a juhovýchodnej Európy.
Nakoľko všetky doplnenia protokolu sú v plnej miere transponované prostredníctvom právnych predpisov EÚ a následne implementované vo vnútroštátnom právnom poriadku Slovenskej republiky, nie je potrebné prijať žiadnych legislatívnych úprav ani vyhodnotenie vplyvov a dopadov.
Doplnenia protokolu nebudú mať žiaden dopad na priemysel a sú v plnej miere ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch prostredníctvom zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou ministerstva životného prostredia č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
V rámci medzirezortného pripomienkového konania nebola vznesená žiadna zásadná pripomienka. Ratifikácia dodatku bude dôležitým krokom smerom k vyššej úrovni ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v dôsledku cezhraničného znečisťovania ovzdušia.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení poslanci, týmto si vás dovoľujem požiadať o schválenie predloženého materiálu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16. 6. 2017 11:43 - 11:44 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja budem veľmi krátky. Ja si myslím, že práveže zjednodušujeme týmto návrhom prácu tých asi približne 500 spoločností, ktoré musia hlásiť tieto údaje, keďže doteraz museli vypĺňať tabuľku, kde bolo 96 látok, museli vypĺňať všetko. Teraz budú musieť vypĺňať len to, čo sa ich týka, budú to môcť robiť aj elektronickou formou a čo bude, samozrejme, na našej stránke. To znamená, že tá administratívna záťaž práveže týmto zákonom sa odbúrava. A viem, že tie subjekty, ktorých sa to týka, to brali pozitívne.
Takže ja zatiaľ toľko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16. 6. 2017 11:35 - 11:37 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účelom návrhu zákona je zapracovať požiadavky na zmeny vyplývajúce z praxe pri zhromažďovaní a spravovaní Národného registra uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne. Keďže vstúpením zákona č. 205/2004 do platnosti došlo k zmenám v procese nahlasovania údajov zo strany prevádzkovateľov, ako aj zo strany organizácií, ktoré nahlasujú a spolupracujú na národnom registri znečisťovania, nezodpovedá súčasné znenie potrebám praxe. Návrhom zákona sa zjednotí nahlasovanie údajov do národného registra znečisťovania od prevádzkovateľov, ktorí nahlasujú údaje podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006 z 8. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ako aj podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky a s ostatnými zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami.
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že navrhovaný vládny návrh zákona schválite.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10. 5. 2017 10:27 - 10:29 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Asi sa nezhodneme, pani poslankyňa, v tejto veci, nezhodneme sa v postojoch. Ja si myslím, že, a mrzí ma, že ste nezaujali taký postoj, jak povedzme zaujali vaši kolegovia ráno k problematike, keď; že či ide Slovenská republika vysielať nejaké vojenské alebo vojenskú pomoc pri ochrane spoločných štátnych hraníc Európskej únie, kde vaši kolegovia to podporili. A ja si myslím, že taký by mal byť postoj.
Jedná sa o ratifikáciu, ma mrzí, že ste nepodporili ani ratifikáciu Parížskej dohody, ktorú vítal celý svet, akurát vy ste boli proti. Takisto ma mrzí aj pri tomto, že Slovenská republika je členom Európskej únie, Európska únia má jednoducho medzi prioritami, čo sa týka pri ochrane zdravia, ochrane životného prostredia práve skorú ratifikáciu Minamatského dohovoru, ktorá jednoducho, ktorú potrebujeme.
A že aké to bude mať dopady? Tak, samozrejme, že tie dopady potom budú vyčíslené, keď bude implementovaná táto dohoda do nášho legislatívneho procesu, to znamená do slovenskej legislatívy, kde pri každom zákone, ktorý sa bude týkať tohto dohovoru medzinárodného, budeme prerokovávať tu v tejto sále. A každý jeden takýto návrh bude mať svoju doložku ekonomickú a budeme mať doložku dopadov na povedzme podnikateľskú sféru.
Ale toto, ja si myslím, že je zlý postoj. Jednoducho my sme súčasťou celku, ktorý jednoducho chce mať zdravšie životné prostredie a chce mať okolo seba zdravšie prostredie, a proste to sú medzinárodné dohovory, ktoré, ja si myslím, že v tomto prípade by sme mali byť, proste odložiť nejaké názorové rozdiely na konkrétne nejaké technické veci. Ale toto sú medzinárodné dohovory, ktoré, ja si myslím, že Slovenská republika by mala pristúpiť a v tomto by sme mali byť jednotní, tak isto jak vaši kolegovia podporili návrh ministra obrany ráno.
Takže mrzí ma to aj pri, že ste sa takto zachovali aj pri Parížskej dohode. A, samozrejme, keď nebudete hlasovať za tento dohovor, tak to je, samozrejme, vaše rozhodnutie, ale ja si myslím, že nie je to správna cesta v tomto smere.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

10. 5. 2017 10:19 - 10:21 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, Minamatský dohovor o ortuti predstavuje hlavný medzinárodný právny rámec na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred emisiami ortutí do životného prostredia. Ortuť sa považuje za globálnu hrozbu pre ľudské zdravie a životné prostredie. Človeku môže vystavenie vysokým hladinám ortuti spôsobiť poškodenie mozgu, pľúc, obličiek a imunitného systému. Ľudia sú vystavení vysokým hodnotám ortuti napr. konzumáciou kontaminovaných rýb a morských plodov, ktoré s ortuťou prichádzajú do kontaktu. Cieľom Minamatského dohovoru je zabezpečiť postupné znižovanie emisií ortute a následne jej úplnú elimináciu.
Minamatský dohovor bol dojednaný pod záštitou programu OSN pre životné prostredie v Ženeve 19. januára 2013. Európska únia spolu s najvyššími predstaviteľmi členských štátov vrátane Slovenskej republiky podpísali Minamatský dohovor v rámci diplomatickej konferencie v Japonsku v októbri 2013. Doteraz podpísalo Minamatský dohovor 128 krajín sveta.
Prioritou medzinárodného spoločenstva je, aby Minamatský dohovor nadobudol platnosť v prvom polroku 2017. Ak sa tak udeje, mohla by sa v septembri 2017 konať prvá konferencia zmluvných strán dohovoru. Medzi kľúčové subjekty, ktoré by mali ratifikovať Minamatský dohovor v tomto termíne, patrí aj Európska únia a jej členské štáty.
Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, ďakujem pekne za pozornosť a týmto by som vás, dovoľujem vás požiadať o podporu tohto návrhu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10. 5. 2017 10:19 - 10:21 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko. Ďakujem pekne. V žiadnom prípade nejde o to, aby sme niekomu niečo zjednodušili. Alebo ide o to, aby sme zjednodušili veci, ale aby to išlo na úkor životného prostredia, to v žiadnom prípade. Jedná sa len o to, aby sa definovali osobitné podmienky pre stavebníka a následne aj pre prevádzkovateľa prevádzky, lebo doteraz z praxe boli proste také poznatky, že to nebolo úplne jednoznačne a tým pádom dochádzalo a prichádzalo k daným problémom. To znamená, nejedná sa o to, že by sme niečo robili, aby sme niečo chceli obchádzať, ale robíme to preto, aby sme niekedy aj veci nejakým spôsobom dali do poriadku a zjednodušovali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

10. 5. 2017 10:03 - 10:04 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, cieľom návrhu novely zákona je zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z praxe a ktoré majú za cieľ zjednodušiť proces integrovaného povoľovania. Novelou zákona zároveň zabezpečujeme úplné zapracovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.
Do novely boli taktiež zapracované zmeny, ktoré vyplynuli z povinnosti ochrany životného prostredia a ľudského zdravia, a to nutnosť určiť prevádzkovateľovi novú povinnosť reálneho uzatvorenia a rekultivácie skládky v presne určenej lehote a povinnosť podať žiadosť o kolaudáciu po uzatvorení skládky. V prípade nesplnenia uvedených povinností boli stanovené nové sankcie.
Schválenie predloženého návrhu; návrh novely zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, a to v prípade uloženia sankcií prevádzkovateľom, ktorí si nebudú plniť nové určené povinnosti. Finančná záťaž podnikateľských subjektov spojená s novými povinnosťami bude mať pozitívny vplyv pri ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

10. 5. 2017 9:54 - 9:54 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmeny a doplnenie vykonané v návrhu zákona sú výsledkom snahy o komplexné odstránenie predpokladaného nesúladu vnútroštátnych opatrení so smernicou Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého. Zmeny a doplnenie vykonané v návrhu zákona zároveň zohľadňujú zmeny a doplnenie ďalších smerníc Európskeho parlamentu a Rady.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na informatizáciu ani vplyv na služby pre občana. Bude mať vplyv na podnikateľské prostredie a zároveň mať pozitívny vplyv na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Vážená Národná rada, týmto vás chcem požiadať o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10. 5. 2017 9:52 - 9:55 hod.

László Sólymos
 

Uvádzajúci uvádza bod 10. 5. 2017 9:30 - 9:31 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani podpredsedníčka, vážená Národná rada, na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
Účelom návrhu zákona je zabezpečenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Predkladaný návrh zákona súvisí s potrebou zvýšiť kvalitu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Bolo potrebné tiež zosúladiť jednotlivé etapy procesu posudzovania s ostatnými právnymi predpismi a politikmi Únie.
Z predmetu zákona sa navrhuje vylúčiť činnosti, navrhujú vylúčiť činnosti, ktorých jediným účelom je obrana alebo reakcia na mimoriadnu udalosť. V zhode s novelou európskej smernici sa zabezpečujú koordinované postupy, posudzovanie vplyvov najmä s ochranou prírody a ochranou vôd. Upravuje sa, kedy ministerstvo môže, respektívne vyčiarkne osobu zo zoznamu odborne spôsobilých osôb, zabezpečuje sa tiež pravidlo vylúčenia osoby z posudzovania vplyvov, pokiaľ je táto v konflikte záujmov.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený vládny návrh zákona schválite. Ďakujem pekne.
Skryt prepis