Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

14. 9. 2017 o 14:43 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 14. 9. 2017 14:43 - 14:46 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Jasné. V každom prípade s tými, nie je len problém, nie je tam len problém, netýka sa ten problém tých pozemkov, ktoré sú, kde sú súkromný vlastníci. Týka sa to aj tých pozemkov, ktoré vlastní štát, lebo tam sa jedná o hospodárenie. To znamená, že samozrejme aj na štátnych pozemkoch, napríklad konkrétne v Poloninách štátny podnik robí ťažbu a je ten štátny podnik najväčším zamestnávateľov v tej doline a tam veľmi veľa pracovných príležitostí, keď sa nespravia také opatrenia, ktoré komplexne riešia cestovný ruch, atď., preto sú tam iné ministerstvá, aby sa to riešilo. Lebo len ministerstvo životného prostredia jednoducho tento problém riešiť jednoznačne nevie. Už len keby sme hovorili o tých pozemkoch, o ktorých ste vy pred chvíľkou hovorili, tak tam musí byť súčinnosť s ministerstvom pôdohospodárstva, lebo však oni riešia. Ale nielen v tom momente musí byť súčinnosť, ale napríklad aj pri hospodárení v lesoch štátnych, lebo to tiež patrí pod ministerstvo pôdohospodárstva. A samozrejme oni, nielen oni, nielen súkromní vlastníci, ale aj štátny podnik má ujmu v nejakej miere, lebo keď nemôže tak hospodáriť, tak ako má, tak logicky nemôže mať taký zisk a tým pádom musí prepúšťať, sme tam, kde sme. Takže aj tento problém treba riešiť.
Čo je vlastne dôležité, že prvýkrát, prvýkrát takýto problém sa rieši na úrovni vlády. To znamená, že je to už medzirezortné, to znamená, lebo tie ujmy ministerstvo životného prostredia jednoducho nevie vykryť. Tam musí byť dohoda s ministerstvom financií. To znamená to, že nad týmto prevzala záštitu vláda, je prvý krok k tomu, aby sa to mohlo komplexne riešiť. Takže ja práve preto som rád a dúfam, že keď sa nám to podarí vyriešiť v Poloninách, tam, kde je UNESCO, tak bude tu príklad na to, aby sme vedeli vyriešiť ostatné, fungovanie ostatných národných parkov na Slovensku. Aj povedzme takým spôsobom, ako ste vy hovorili, keď sa dá, ale aj takým spôsobom, aby sa dohodlo na kompenzácii na tých, pre tých hospodáriacich tam. Jedna vec. A druhá vec, aby sme našli spôsoby na to, aby sme tam zaviedli iné možnosti zamestnávania pre ten región, či to je turizmus, alebo či to je niečo iné. Ale hovorím, že práve preto treba to riešiť medzirezortne, a preto je veľmi dôležité to rozhodnutie, čo bolo toho 17. júla, keď proste vláda sa zhodla, že je tam, že zaúkolovala viac ministerstiev, aby tento problém riešili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14. 9. 2017 14:37 - 14:41 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní. Ďakujem pánovi poslancovi Feckovi za otázku, ktorá je mimoriadne aktuálna. Uznesením č. 382 zo 16. augusta 2017, pred mesiacom približne, vláda Slovenskej republiky schválila materiál Lokalita svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, informácie k aktuálnej situácii a návrh opatrení, ktorým reaguje na odporúčania výboru Svetového dedičstva UNESCA v zmysle záverov jeho 41. zasadnutie v Krakove. Uznesenie ukladá v októbri 2017 vypracovať komplexný návrh opatrení na zabezpečenie odporúčaní Výboru Svetového dedičstva UNESCO v zmysle záverov jeho 41. zasadnutia UNESCO v Krakove a predložiť vláde Slovenskej republiky spoločný materiál o komplexnom návrhu opatrení na zabezpečenie odporúčaní Výboru Svetového dedičstva UNESCO v zmysle záverov jeho 41. zasadnutia v Krakove.
Zachovania výnimočných bukových pralesov v rámci Polonín je jednou z našich priorít. Som preto veľmi rád, že opatrenia na zachovanie bukových pralesov v rámci Polonin, ale aj Vihorlatu, ktoré je zaradené do medzinárodnej lokality UNESCO, sú riešené už nielen na úrovni ministerstva životného prostredia, ale po dlhých rokoch konečne na úrovni celej vlády. Aj pri tejto príležitosti chcem preto vysloviť poďakovanie členom vlády za ich podporu v tomto probléme.
Finalizácia hranice lokality UNESCO a jej nárazníkovej zóny vytvorí predpoklady pre všetky ďalšie opatrenia. Z tohto dôvodu moje ministerstvo v rámci Národného parku Poloniny pripravilo aj návrh na dve ďalšie prírodné rezervácie nachádzajúce sa na hranici s Poľskom. Ich vyhlásením vznikne taký súvislý pás s najprísnejšou ochranou tejto časti národného parku, t. j. pás s bezzásahovým režimom. Zároveň s týmito aktivitami si uvedomujeme, že ide o región s veľmi obmedzenými pracovnými príležitosťami, a preto diskutujeme navrhované opatrenia s miestnymi subjektmi, a to so štátnymi i neštátnymi.
Spoločne s ostatnými rezortmi hľadáme možnosť podpory regiónu, aby miestni obyvatelia nechápali opatrenie ochrany prírody a značky UNESCO len ako obmedzenia, ale aj ako príležitosť pre ďalší rozvoj podnikateľských príležitostí. Skĺbenie záujmov ochrany prírody s ekonomickými a sociálnym rozvojom sme diskutovali na mnohých stretnutiach vrátane medzinárodnej konferencie organizovanej v spolupráci s UNESCO v máji tohto roku v Bardejove. Ďalším významným opatrením bolo schválenie Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na rok 2017 – 2026 uznesením vlády č. 293 zo 7. júla tohto roka 2017. Program obsahuje nielen veľmi podrobný prehľad údajov o území, ale aj ciele ochrany a návrh opatrení na ich dosiahnutie vrátane spôsobov obhospodarovania aj tej časti Národného parku Poloniny, ktorá aktuálne nie je súčasťou prírodných rezervácií s najprísnejším stupňom ochrany, ale sú v nej veľmi cenné lesné porasty.
Ako som už uviedol, ministerstvo životného prostredia spolu s ministerstvom pôdohospodárstva, ministerstvom dopravy aj vnútra a samozrejme s ministerstvom financií aktuálne pripravuje materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktorého súčasťou bude jednak spresnená mapa tej lokality a návrhy konkrétnych krokov na komplexné riešenie tohto, riešenie tejto situácie a celého problému. Rád vám preto viem konkrétnejšie veci sprostredkovať v novembri 2017 tohto roka.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 9. 2017 10:39 - 10:41 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená Národná rada, Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy a Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, sú významnými medzinárodnými zmluvami, ktoré sa venujú problematike ochrany ozónovej vrstvy Zeme v medzinárodnom meradle. Slovensko je zmluvnou stranou Viedenského dohovoru, Montrealského protokolu a všetkých jeho dodatkov.
V minulom storočí sa začali na základe týchto medzinárodných zmlúv postupne odstraňovať z výroby a používania látky, ktoré mali na ozónovú vrstvu najničivejší účinok. Jednou skupinou látok, ktoré sa stali náhradou za odstránené látky, sú fluorované uhľovodíky. Až neskôr sa zistilo, že tieto sú aj silnými skleníkovými plynmi a prispievajú ku globálnej zmene klímy. Ich výroba a spotreba v posledných rokoch významne rastie. Preto bol na 28. stretnutí strán Montrealského protokolu v Kigale prijatý ďalší dodatok k Montrealskému protokolu, kde sa strany dohodli postupne znižovať spotrebu a výrobu fluorovaných uhľovodíkov. Celosvetovo je postupné znižovanie ich spotreby a výroby nevyhnutné na účely zníženia príspevku k zmene klímy.
Kigalský dodatok sa bude implementovať prostredníctvom už platných právnych predpisov Európskej únie. Všetky doplnenia protokolu sú v plnej miere transponovaných právnych predpisov EÚ a zavedené vo vnútroštátnom, našom, právnom poriadku. Preto nie je potrebné prijatie žiadnych legislatívnych úprav ani vyhodnotiť vplyvy a dopady. Ratifikácia dodatku nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie ani žiadne iné vplyvy. Slovenská republika má vytvorené podmienky na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto dodatku. Ratifikácia dodatku bude dôležitým príspevkom k vykonávaniu Parížskej dohody a ochrane klimatického systému.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, týmto si vás dovoľujem požiadať o schválenie predloženého materiálu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

12. 9. 2017 10:37 - 10:38 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za príspevok. Veľmi dobrý bol. Musím povedať, že, samozrejme, zákon sa príde predkladať preto, lebo niečo riešia, ale nie vždy majú dopady. V tomto prípade takýto dopad má, čo aj pani poslankyňa hovorila, že jednak sa zjednoduší to, že sa zosúladí to, čo my musíme prihlasovať podľa nášho zákona, s tým, čo musíme odvádzať, čo musíme nahlasovať, znečisťovatelia čo musia nahlasovať, štát musí nahlasovať do Európskej únie, aby tam tie disproporcie sa zmenili, aby to bolo zjednodušené, aby to bolo zjednotené hlavne. A zjednocuje sa, vlastne zjednodušuje sa to pre tých našich podnikateľov, že môžu to hlásiť aj elektronicky, čo mohli aj predtým, ale bolo to tak napísané, že musia aj papierovo. To znamená, že zjednodušujeme pre našich podnikateľov jednoducho ich povinnosti týmto konkrétnym zákonom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 9. 2017 10:30 - 10:31 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, účelom návrhu zákona je zapracovať požiadavky na zmeny vyplývajúce z praxe pri zhromažďovaní a spravovaní národného registra uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne. Návrhom zákona sa zároveň zjednotí nahlasovanie údajov do národného registra znečisťovania od prevádzkovateľov, ktorí nahlasujú údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ako aj podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že navrhnutý vládny návrh zákona schválite. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 9. 2017 10:26 - 10:30 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Súhlasím s tým, že proste vždy musíme ísť dopredu a musíme stále robiť kroky preto, aby sme mohli dýchať čo najčistejší vzduch, a tento zákon k tomu dopomáha. Jednak transpozíciou európskej smernice, kde dávame jednoznačné pravidlá pre zariadenia takzvané stredne veľké a veľké spaľovacie zariadenia, kde jednoznačne dávame limity, aké, koľko jednoducho tých znečisťovacích látok môžu vypúšťať, aké majú podmienky, aké sankcie dostávajú za to, keď jednoducho tieto veci nedodržujú.
Čo sa týka informovanosti občanov, reaguje tento zákon na tú situáciu, ktorá tu nastala minulý rok vo februári, keď proste boli, mali sme problém so smogovými dolinami niekde a jednoducho občania, a nielen občania, ale ani starostovia a primátori, to znamená, neboli, nevedeli o tej situácii, neboli informovaní dostatočne dopredu, to znamená, nemohli informovať ani občanov. To znamená, aby toto sa nestalo, tak zavádzame informačný systém spoločne s ministerstvom vnútra, kde cez verejnoprávne médiá budeme informovať, keď takáto situácia nastane, je to konkrétne napísané, akým spôsobom.
A čo sa týka tých zón, nízkoemisných zón, tak viete, pani poslankyňa, vy hovoríte, že je tu nejaká skupina, ktorá dáva proste, ja neviem o tom podaní, poviem úprimne, kde žaluje mesto. My týmto zákonom dávame práve možnosť mestám, aby takéto nízkoemisné zóny si zaviedli. To je pre tých ľudí, to je to, čo oni žalujú. To znamená, my im dávame na to priestor. A že aké to bude mať ekonomické dopady, tak keď jednoducho mesto Bratislava sa rozhodne, že niekde vytvorí nízkoemisnú zónu a oni musia rozhodnúť, že s akými podmienkami, kto tam môže ísť, do akej miery to bude prísne, čo musia, komu dajú výnimku, tú výnimku musia dať, lebo tam ľudia bývajú, to znamená, nemôžete ich odtiaľ vylúčiť, proste nejaké výnimky musia mať. Ale to je na tých mestách, obciach a hlavne mestách, lebo sa to týka hlavne veľkých miest, že ako si nastavia ten svoj, tú svoju nízkoemisnú zónu. Ja viem, že napríklad už pán primátor Choma avizoval, že v Žiline to chcú zaviesť, o tom viem, hej, ale ja dúfam, že k tomu sa prihlási čím viac miest na Slovensku, lebo jednoducho tieto podmienky sme im týmto, aj týmto zákonom povoľujeme.
A ja dúfam len v to, že, vy ste hovorili o ozóne, o rôznych veciach, že ten môj štvrtý bod dnes je Montrealský protokol, ktorý je práve o tom veľkom, tej veľkej dohode proti ozónu, nie proti ozónu, ale proti fluorovaným uhľovodíkom a proti freónovým plynom, kde práve riešime to, že čo si môžu jednotlivé štáty dovoliť a čo by si nemali dovoliť. Že to doteraz ste nezahlasovali za tieto medzinárodné naše dohody, že za túto dohodu zahlasujete.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 9. 2017 10:06 - 10:09 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa predkladá hlavne z dôvodu povinnosti transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady z roku 2015/2193 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. Táto smernica rieši požiadavky na spaľovacie zariadenia menovitým tepelným výkonom 1 MW až 50 MW. Súčasne vládny návrh zákona tiež rieši transpozičné nedostatky, ktoré boli identifikované v EÚ Pilotoch, týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady.
Upravuje sa okrem toho smogový varovný systém, aby verejnosť bola čo najskôr informovaná o znečistení ovzdušia pri vzniku smogovej situácie. Zavádza sa elektronické predkladanie údajov z evidencie do Národného emisného informačného systému NEIS. Túto povinnosť budú mať prevádzkovatelia veľkých zdrojov od roku 2018 a prevádzkovatelia stredných zdrojov od roku 2019. Zavádza sa nová povinnosť pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia vypracovať a vykonávať monitorovací program pre stredne veľké spaľovacie zariadenia, ako aj tzv. druhotné palivá.
Návrh zákona upravuje kompetencie obcí v oblasti zriadenia nízkoemisných zón. Zavedenie právnej úpravy o možnosti zriadenia nízkoemisných zón vyžaduje zmenu v právnych predpisov v gescii rezortov ministerstva dopravy a ministerstva vnútra. Okrem zmien a doplnení vyplývajúcich z uvedených smerníc sa navrhujú aj ďalšie úpravy doterajších ustanovení zákona, ktoré vyplynuli z praxe.
Vládny návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie z dôvodu zvýšenia regulačného zaťaženia, vplyv služieb verejnej správy na občana a pozitívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, nálezmi Ústavného súdu, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 9. 2017 9:44 - 9:53 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Tak ďakujem veľmi pekne za všetky príspevky k tomuto zákonu, k tejto novele. Tak jak, myslím, pani poslankyňa hovorila, že to je aj veľká politická téma, nielen odborná, samozrejme, že to prevádza tento zákon, keďže je tam veľa záujmov rôznych skupín, či bereme ZMOS, či bereme rôzne priemyselné komory alebo zväzy podnikateľov, proste je tam veľa záujmov. Ale v každom prípade musím povedať jednu vec, že veľa vecí sa tu prelínalo, to znamená, sa miešalo, sa miešali niekedy jablká s hruškami. Totižto tento zákon, áno, mal priniesť to, aby občania platili menej za odpad. Mal priniesť to, logicky to malo priniesť, keďže výrobcovia za určitú časť odpadu, to znamená, to, čo sa recykluje, to, čo sa separuje, mali prevziať zodpovednosť a platiť jednak ten celý systém zbierania aj recyklácie tohto odpadu, čo sa aj týmto zákonom začalo. Problém je ten, že prečo nepocítili tí občania zníženie.
A to, s tým súhlasím s pani poslankyňou, ja by som bol najradšej, keby a robíme a proste bez toho pravdepodobne nepôjde, aby sa speňažil, aby proste obce speňažili v stopercentnej miere poplatky alebo náklady za komunálny odpad občanov. Keďže sa to dotuje a všade sa to dotuje iným percentom, to znamená podľa toho, že ten starosta alebo primátor koľko je ochotný do toho dávať, do zberu odpadu, samozrejme, závisí aj od toho, že ako efektívne majú jednotlivé obce vyriešený zber odpadu, lebo keď človek má ten zber odpadu vyriešený najoptimálnejšie, tak to je najlacnejšie aj, samozrejme, pre tých občanov, ktorí v tom, v tej obci žijú.
A kým to bude dotované a kým tie dotácie budú vyššie, tak, samozrejme, aj keď sa odčlení z toho celkového poplatku ten náklad na ten triedený zber, tak nemusí ešte ten občan platiť menej, lebo obec akurát zníži alebo pre obec sa zníži ten celkový náklad možno práve o tú dotáciu, ktorú dotoval ten zber v tom, v tej obci. Takže bolo by dobré, keby kvôli motivácii občanov sa fakt spoplatnil ten zber v celej výške a tým pádom každý zistí, že keď separuje a keď separuje dôsledne, tak ten komunálny odpad sa mu zníži radikálne, a keď, samozrejme, ten komunálny odpad bude spoplatnený 100 %, tak keď ho vie radikálne znížiť ten svoj komunálny odpad tým, že dôsledne separuje, tak, samozrejme, že sa mu zníži aj ten poplatok. Ináč to nebude. Keď to bude vydotované, tak ten občan nikdy, nikdy nepocíti ten pokles.
Tento, táto novela vznikla po siedmich mesiacoch praxe, to znamená, začal fungovať úplne nový systém odpadového hospodárstva, čo sa týka separovaného odpadu, a po siedmich mesiacoch sme to, čo sme zistili, a to, čo vidíme, že jednoducho nefunguje, sme skúsili v tejto novele odstrániť okrem tých vecí, ktoré sme museli robiť voči Európskej únii.
A, samozrejme, prišlo tých 700 alebo tisíc, neviem, 960 pripomienok, ale všetky boli prerokované. Veľa z tých pripomienok bolo stiahnutých, lebo bolo to vykomunikované medzi nami a, samozrejme, sú veci, ktoré sme povedali, že to budeme riešiť v tej ďalšej novele, lebo jednoducho tá prax prináša dennodenne nové a nové poznatky.
V každom prípade tie veci, ktoré nás brzdili v tom napríklad, aby sme vedeli zasiahnuť proti takým OZV-čkam, ktoré nespĺňali svoje povinnosti zo zákona, sme museli aj v tejto novele zaviesť určité nové pravidlá, lebo jednoducho ten pôvodný zákon nám neumožňoval rýchlo a efektívne postupovať povedzme voči tým OZV-čkam, ktoré nespĺňajú povinnosti. Teraz už ministerstvo vedie proti šiestim takýmto OZV-čkam konanie o zrušení, keďže nespĺňali, nespĺňajú tie podmienky, ktoré majú spĺňať, ale pri registrácii a pri autorizácii, keď sa udeľovali autorizácie, tak podľa, podľa; vtedy, keď sa udeľovali autorizácie proste jednoducho týchto jedenásť OZV-čiek spĺňalo kritériá, ktoré vtedy museli spĺňať. To znamená, že ministerstvo vydalo len tým OZV-čkam autorizácie, ktoré v tom momente, to znamená pol roka alebo koľko pred spustením toho zákona, spĺňali tie podmienky. A teraz tie, ktoré to nespĺňajú alebo nerobia tak, jak by mali, tak jednoducho začíname proti nim, nieže začíname, vedieme proti nim konanie a proste tie OZV-čka budú im odobraté licencie. Ale aby sme mohli byť efektívnejší, tak v tomto zákone tiež sa upravujú niektoré paragrafy, aby sme mohli byť efektívnejší v tomto.
Čo sa týka napríklad pneumatík, to, aby sa mohli pneumatiky zbierať aj na zberných dvoroch, aby nemohli, aby neodhadzovali tí ľudia tie pneumatiky vo voľnej prírode, to bola práve otázka alebo pripomienka ZMOS-u, aby sa to mohlo urobiť. A súhlasili sme s tým, lebo sme videli, že jednoducho prax ukazovala, že je to dobrá vec. Tak isto drobný stavebný odpad, to znamená, že aby nemohli, lebo sú malé obce, ktoré jednoducho nemajú na to, aby zainvestovali do toho, aby mohli merať, že koľko je ten drobný stavebný odpad, aby mohli mať ten paušál ročný. To znamená, to tak isto sa prispôsobuje tým.
Nesúhlasím s tým, aby proste tí malí drobní podnikatelia, ktorí majú do 100 kíl, aby nemuseli vôbec nič hlásiť. Keď som podnikateľ a mám, tak aj na daňový úrad musím dať daňové priznanie, aj keď nerobím nič, proste musím byť evidovaný niekde, my musíme ten systém evidovať, že on či je, alebo nie je, či prekročil, alebo neprekročil, to je to minimum čo ten podnikateľ za to musí spraviť. Nehovoriac o tom, že bol veľký odpor proti tomu práve od podnikateľov, aby sme takéto výnimky dávali. To znamená RÚZ-ka zásadne s tým nesúhlasí, aby sme dávali takéto výnimky voči malým podnikateľom, lebo niekto iný to musí za nich zaplatiť. Je to solidarita nejakým spôsobom od ostatných podnikateľov, lebo oni to platia, tento systém.
Takže musíme tam nájsť tiež tie dohody, aby sme to, aby to malo zmysel. Takže summa summarum; ešte by som chcel k tomu troška, k tým, čo pán poslanec Simon rozprával o potravinách. Neviem, že odkiaľ bereš, že to proste ten náš výrobca je znevýhodnený oproti výrobcovi, neviem, z iných krajín, zo západných, keď stále ten recyklačný poplatok u nás je najnižší. To znamená, v tej cene nie je ten problém, že u nás je recyklačný poplatok, tam je potom niekde problém inde, keď je tá cena drahá, ale určite nie recyklačný poplatok, ktorý stále je najnižší u nás.
Takže ja dúfam, že táto novela dostane podporu. Sme pripravení, samozrejme, počas druhého čítania rokovať, tak ako aj pani poslankyňa hovorila, a keď prídu také pripomienky, ktoré sú akceptovateľné a zapracovateľné, tak, samozrejme, nebudeme sa proti tomu brániť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 9. 2017 9:01 - 9:04 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážená pani predsedajúca, vážená pani poslankyňa, poslankyne už, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Účelom návrhu zákona je implementácia nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2017/852 o ortuti a o zrušení nariadenia ES 1102/2008, ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2018, a odstránenie nedostatočnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19 zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení.
Cieľom tohto zákona je aj riešenie aktuálnych problémov na trhu a zapracovanie požiadaviek, ktoré vyplynuli počas obdobia platnosti nového zákona o odpadoch z praxe, a to nielen zo strany ministerstva a iných orgánov štátnej správy, ale aj zo strany podnikateľských subjektov.
Medzi hlavné zmeny, ktoré sa od tejto aplikačnej novely zákona o odpadoch očakávajú, patria jednak riešenie vyhradeného prúdu odpadu, obaly a neobalové výrobky vo väzbe na spresnenie definície výrobcu tak, aby nevznikli nedorozumenia v aplikácii týchto ustanovení; zlepšenie kontroly organizácií zodpovednosti výrobcov a výrobcov zo strany štátu; zlepšenie autorizačného procesu organizácie zodpovednosti výrobcov; spružnenie mechanizmu odnímania autorizácií ministerstvom v prípade neplnenia podmienok autorizácie a požiadaviek na funkčný systém organizácie zodpovednosti výrobcov; riešenie problematiky koordinačných centier pre jednotlivé prúdy odpadov – jasné definovanie podmienok ich vzniku a zániku, zlepšenie kontroly ich fungovania; odstránenie administratívnej a ekonomickej záťaže zavedením zmien týkajúcich sa ohlasovacích povinností povinných subjektov a zavedením spodného limitu pre obaly a neobalové výrobky; možnosť obce rozhodnúť sa pre zavedenie množstvového zberu drobného stavebného odpadu alebo pre zavedenie paušálneho poplatku za drobný stavebný odpad tak, ako to bolo od roku 2016.
Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, verím, že predložený vládny návrh schválite. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16. 6. 2017 11:45 - 11:47 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, protokol o ťažkých kovoch je jeden z ôsmich vykonávacích protokolov k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a jeho cieľom je znižovanie a kontrola antropogénnych emisií, to znamená olova, kadmia a ortuti do ovzdušia ako znečisťujúcich látok diaľkovo šírených v ovzduší cez hranice štátov.
V rokoch 2009 a 2010 zmluvné strany preskúmali dostatočnosť a účinnosť záväzkov vyplývajúcich z protokolu a dohodli sa na prijatí troch rozhodnutí výkonného orgánu dohovoru, ktorým sa mení predmetný protokol. V doplnenom protokole sa ustanovujú najmä prísnejšie emisné limity týchto kovov z určitých technológií veľkých stacionárnych zdrojov, vyjadrené ako emisie tuhých znečisťujúcich látok. Ustanovené sú tiež pružné prechodné opatrenia, ktoré sú prínosom pre tie zmluvné strany, ktoré pristúpia k protokolu pred koncom roka 2019 vrátane krajín východnej a juhovýchodnej Európy.
Nakoľko všetky doplnenia protokolu sú v plnej miere transponované prostredníctvom právnych predpisov EÚ a následne implementované vo vnútroštátnom právnom poriadku Slovenskej republiky, nie je potrebné prijať žiadnych legislatívnych úprav ani vyhodnotenie vplyvov a dopadov.
Doplnenia protokolu nebudú mať žiaden dopad na priemysel a sú v plnej miere ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch prostredníctvom zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou ministerstva životného prostredia č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
V rámci medzirezortného pripomienkového konania nebola vznesená žiadna zásadná pripomienka. Ratifikácia dodatku bude dôležitým krokom smerom k vyššej úrovni ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v dôsledku cezhraničného znečisťovania ovzdušia.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení poslanci, týmto si vás dovoľujem požiadať o schválenie predloženého materiálu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis