Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.10.2018 o 18:24 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

16.10.2018 18:24 - 18:32 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže, aby sme to dali na pravú mieru. Ciele recyklácie sú dané tak jak ste hovorila, pani poslankyňa, smernicou, to znamená, že to sú dané. To, čo my sme zaviedli do tohto zákona, to sú ciele zberu pre OZV-čky, síce na obce, to znamená, že ony sú dané na obce, že koľko v tej obci majú pozbierať, ale to nie je cieľ pre obec, to je cieľ pre pre OZV-čku. To znamená pre výrobcu, ktorý sa má postarať o ten odpad. To znamená, ten cieľ o čom sa tu rozprávame, to je práve daný pre tých, ktorí to majú pozbierať, lebo tak jak tu pán poslanec hovoril, boli obce, kde ľudia triedili a jednoducho zberovka sa na to vykašľala, lebo OZV-čka si neplnila svoju povinnosť. To znamená, že akým spôsobom iným chcete vy, prijať tú OZV-čku, aby splnila svoju povinnosť, že mu stanovíte cieľ, ktorý musí splniť, lebo to je jeho povinnosť, zodpovednosť zo zákona, musí sa postarať o ten odpad, ktorý dá na trh.
To znamená, tie ciele sú takto nastavené a ako budú vyrátané tie ciele, to bude vo vyhláške, kde bude ten vzorec na to, že akým spôsobom sa vyratúvajú jednotlivé ciele pre jednotlivé OZV-čky, v jednotlivých obciach. To znamená, že má to svoju logiku a práve, že to vychádza z praxe. Totižto, keď si myslíte, pani poslankyňa, že keď sa zavedie takýto nový systém, ktorý ja teraz nechcem hodnotiť, že či mohol byť lepší, keď sa to začalo, alebo nemohol byť lepší, keď sa začal, ale jednoducho, že to zavedieme a bude to fungovať bez toho, jak keby sme čarovným prútikom zamávali, tak to nejde. Nikde to nešlo. Aj v Rakúsku ešte aj stále teraz, kde už dvadsať rokov to riešia, ten systém stále nejakým spôsobom podľa praxe a podľa nových smerníc Európskej únie a podľa nových vecí, upravujú. Takisto to robíme aj my, preto som tu s tým zákonom.
To znamená, že aj ten predchádzajúci, kde sme hovorili o poplatkoch aj tento zákon, ktorý už rieši, povedzme aj okrem viacerých vecí, lebo tam riešime skládky, riešime tam európsku smernicu, ktorú sme museli implementovať. Riešime aj to, aby sme upravovali stále vylepšovali ten systém, aby sme mali, čo najlepší výber toho separovaného odpadu. Toto tu my teraz riešime. To znamená, vôbec nie sú tie ciele pre obce, ciele sú síce pre obec, ale musí, je to pre zberovku. To nie je pre zberovku, je to pre OZV-čku. To znamená pre toho, ktorý tam má povinnosť, určitý podiel toho odpadu pozbierať a sa o to postarať.
Čo sa týka plastových PET fliaš, čo ste vy hovorila, že je to ako čerešnička na torte. Áno, je to pár percent z toho všetkého odpadu plastového, ktorý tu máme, ale je to jednak najviditeľnejší a najproblémovejší. To znamená, že týmto systémom, keby sme to nechali v tomto systéme zberu, jako to máme teraz, môžeme dosiahnuť úspešnosť zberu, efektivitu zberu okolo 60 %. Teraz sa hýbeme medzi 50 a 60 %. To znamená, viete koľko PET fliaš sa dá na trh na Slovensku za rok? 1 mld., 1,1 mld. kusov. To znamená, keď si vyrátate, že 60 % koľko to je, tak si vyrátate, že koľko zostane niekde, v prírode, neviem kde. Sú štúdie, ktoré jednoznačne ukazujú, že štáty, ak ich je desať v Európe, ktoré už zaviedli zálohovanie PET fliaš, tú efektivitu, kde my sme na 60 %, ony sú medzi 90 až 98 %. Nemám pravdu, dobre, nemám pravdu, okej. To neni pravda, tak si možno, že vy máte iné čísla, máme dve štúdie. Jednu robilo IEP-čko, to znamená, že náš inštitút a druhé nezávislá firma, ktorej sme to zadali, a tie čísla, to necucali z prsta, to dávali tie štáty, ktoré kde sa to koná. To znamená, že keď chceme a Európska komisia ide tým smerom, to znamená, že tá smernica, ktorá sa teraz pripravuje a bude ešte prijatá teraz, pred voľbami novej, novými parlamentnými a európskymi voľbami, bude stanovovať tú hranicu, kde vyzbieranie PET fliaš a tých plechoviek, na úrovni okolo 90 %. To znamená, že my inú možnosť ani nebudeme mať a jednoducho iná efektívna možnosť na to, aby sme to dosiahli, aby sme nemali všade PET fľaše pohádzané, ani nie je.
Ja som presvedčený o tom, po týchto štúdiách a po tých všetkých veciach, lebo šesť mesiacov sa o to zaujímame a šesť mesiacov to riešime, že inú možnosť nebudeme mať, a tým pádom my sme sa rozhodli na ministerstve životného prostredia, že už nebudeme sa baviť o tom, či áno, alebo či nie, alebo akým spôsobom, ale ako a kedy zaviesť. To znamená, že robíme na tom, aby sme zaviedli zálohovanie PET fliaš. Áno, bude to niečo stáť, ale nebude to o nič viac stáť jak stojí to v tých štátoch, kde to funguje. V desiatich štátoch Európy, ôsmich Európskej únie funguje. Funguje to aj v Chorvátsku, v Lotyšku a neviem ešte kde. My chceme ten systém nastaviť tak, aby čo najviac korešpondoval s tým systémom, ktorý my už tu máme, to znamená s tým zberom odpadu, ktorý tu máme, lebo vo viacerých štátoch, musím povedať, že najprv bolo zálohovanie, až potom bol vlastne ten systém zavedený na separovaný zber. My to máme opačne, my už máme nejaký systém zavedený na separovaný zber a z toho musíme vyňať PET fľaše, a tie plechovky a urobiť to tak, aby to korešpondovalo, aby to nejakým spôsobom fungovalo.
Takže takto to je a verte mi, že tie čísla 90 až 98 % sú pravdivé. To znamená, my približne na Slovensku, nepozbierame toľko PET fliaš, jako keby sme, nám to vyrátali, v Bratislave na Námestí Slobody, naplnili Námestie Slobody do 22 metrov výšky PET fľašami. Približne toľkoto zostane niekde mimo. Takže a keď to chceme spraviť, tak inú možnosť nemáme aj keď nás to bude niečo stáť a máme predbežné odhady na to, že koľko to bude stáť. Nebude to stáť málo, tie počiatočné náklady, lebo ten počiatočný náklad je značný, lebo treba investovať do tých strojov, ktoré to budú zbierať, atď., ale potom už ten samotný zber, to znamená ten systém, keď tie investície spravíme, tak tam už ten náklad nie je taký veľký na to, akú budeme mať čistú krajinu. To znamená, že ja si myslím, že takto by ste mala rozmýšľať aj vy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2018 18:10 - 18:13 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, cieľom tohto vládneho návrhu zákona je predovšetkým implementovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1257/2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia Európskej smernice 1013/2006 a smernice 2009/16 o úprave na základe požiadaviek, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Vládnym návrhom zákona sa zjednocuje postup orgánov štátnej správy, odpadového hospodárstva vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu, tzv. čierne skládky. Na novo upravujú ustanovenia týkajúce sa účelovej finančnej rezervy, ktorú je povinný tvoriť každý prevádzkovateľ skládky odpadov. Zavádzajú ciele zberu pre triedený zber a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obciach a mestách Slovenskej republiky. Zavedenie týchto cieľov má dosiahnuť zlepšenie triedenia zberu komunálnych odpadov a zníženie množstva odpadov ukladaných na skládkach. Vládnym návrhom zákona sa ďalej zavádza postup pri podozrení na nelegálnu cezhraničnú prepravu batérií, akumulátorov, znižuje administratívna záťaž napríklad zrušením povinnosti mať schválený prevádzkový poriadok, zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, ako aj vypustením vyjadrenia okresného úradu pre podnikateľské subjekty v prípade jednoduchých a drobných stavieb v dokumentácii v kolaudačnom konaní. Vládny návrh zákona rieši aj výhrady Európskej komisie v konaní o porušení povinnosti podľa čl. 258 až 260 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ide o výhradu na neprijatie opatrení na čo najrýchlejšie zatvorenie skládok odpadov v súlade s čl. 7 písm. g) a čl. 13 Smernice Rady 1999/31.
Navrhovanou úpravou sa v spojení s úpravou v stavebnom zákone umožní uzavretie tých skládok odpadov alebo ich častí, kde prekážkou pre skončenie konania právoplatných rozhodnutí na uskutočnenie stavby, uzavretia skládky odpadov, bolo preukazovanie práva k pozemku. Prevádzkovateľovi skládky odpadov bude možné nariadiť vykonanie potrebných úkonov a prác za účelom uzavretia skládky odpadov alebo jej časti, alebo ich zabezpečiť na náklady prevádzkovateľa. Návrhom zákona sa tiež rieši výhrada Európskej komisie ohľadne nesplnenia povinnosti čl. 14 písm. a) až c) Smernice o skládkach vo vzťahu k prevádzkovým skládkam odpadov, ktoré boli uvedené do prevádzky do 30. júna 2001 a vzťahovala sa na ne povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov. Dotknuté skládky odpadov budú predmetom posúdenia ohľadom možnosti pokračovanie ich činnosti z hľadiska splnenia povinností podľa uvedeného článku smernice o skládkach.
Navrhovaná úprava vychádza aj z posúdenia skládky odpadov Považský Chlmec Súdnym dvorom, keďže tieto skládky odpadov sú v rovnakom postavení ako skládka Považský Chlmec. Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie a s Ústavou Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dúfam, že tento návrh podporíte. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2018 18:06 - 18:09 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, veľmi krátko. Bez toho, aby sme nezvýšili tie poplatky, tak sa nepohneme a súhlasím s tým, že to je len jeden krok. Je tam viac krokov, ktoré potrebujeme urobiť preto, aby sme dosiahli tie ciele separácie, nie recyklácie, ale separácie, aj recyklácie, ale u obcí ide o separáciu, separácie aké máme. K tomu, aby sme to dosiahli práve preto prichádzame aj s touto novelou a aj tá ďalšia novela, ktorá po tomto príde, sa s tým zaoberá, to znamená tam ste hovorili, áno, zvyšujeme ciele zberu pre OZV-éčky, aby mali cieľ, že v tých obciach, ktoré majú zazmluvnené, aké množstvo toho odpadu musia vyzbierať podľa toho, že aké množstvo odpadu sa tam zvyčajne nahromadí. Máme čísla, hej, keď vieme, že tunak je x ton odpadu, tak z toho neviem je y ton 30, 40, 50 % musia vyzbierať, to sú tie ciele zberu, ktoré oni jednoducho musia splniť. Lebo to je ich zodpovednosť. Zodpovednosť výrobcov, aby sa o ten odpad postarali.
Súhlasím tu s pánom kolegom, s pánom primátorom a s poslancom, že veľa obcí bohužiaľ dotuje ten odpad a tým pádom tí občania necítia, že koľko za to platia. Sú obce, ktoré, myslím si, že sú neviem či Topoľčianky nie je tak, ktoré znížili práve preto, lebo majú dobrú odpadovú politiku, tak vedeli znížiť tie poplatky, ale dovtedy, kým jednoducho ten občan nepocíti na vlastnej peňaženke to, že keď separujem, dám na to tú námahu a jednoducho vytriedim ten odpad, tak za ten komunálny budem platiť menej, tak ťažko vyriešime tento problém a čo sa týka toho skládkovného, sme ďaleko, ďaleko na konci v celej Európe, Európskej únie určite, kým okolité štáty začínajú od tých 15, 20 eur, my tu máme 5 za tonu odpadu, čo sa platí a tým pádom sme skládkovacia veľmoc. Kým v Rakúsku dávajú na skládku 4 %, tak na Slovensku my dávame 67 %. Takže toto je tak ako ste hovorila aj vy, toto je jeden krok, ale tento krok jednoducho musíme spraviť. Mali by sme to spraviť už dávno a teraz máme, teraz by sme už mali robiť tú druhú etapu toho a teraz sme tu len bohužiaľ pri tej prvej. Takže ja si myslím, že je to dôležité, aby sme ten zákon jednoducho schválili. A čo sa týka toho rozdeľovania, čo ste hovorili, že to býva netransparentne transparentné, je to tam evidentne napísané, že bude environmentálny fond narábať s tými peniazmi, ktoré prídu z tohto poplatku, kto môže žiadať, kto bude mať na to nárok automaticky, kedy, ako, presne je to tam napísané, ja si myslím, že to je veľmi solidárne nastavený systém a hlavne aj to zvyšovanie tých poplatkov, aj to je nastavené úplne motivačne pre tie obce. To znamená, že ten, kto viac triedi, bude mať nižší poplatok. Je to jednoduché ako facka, len akurát bude otázne, že to a to ktoré vedenie mesta, primátora a tí, ktorí to mesto riadia, ako sa k tomu postavia, je to už potom na nich, že aký systém si zvolia na svoje, riešenia na svoje odpadové politiky. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2018 16:55 - 16:58 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Vládny návrh zákona nadväzuje a zároveň nahrádza existujúci zákon 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a v znení neskorších predpisov. Účelom vládneho návrhu zákona je znevýhodnenie skládkovania, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva, vytvorenie motivačného faktora pre triedený zber komunálnych odpadov a zvýšenie zhodnocovania recyklácie komunálnych odpadov. Predmetom vládneho návrhu zákona je vymedzenie poplatkovej povinnosti, stanovenie výpočtu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko. Hlavná zmena novej právnej úpravy spočíva predovšetkým v ustanovení environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku alebo na odkalisko. Environmentálny fond bude následne tieto prostriedky odvádzať a poskytovať jednotlivým subjektom podľa ustanoveného mechanizmy prerozdeľovania. Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov budú výlučne určené obciam na území, ktorých sa nachádzajú skládky odpadov alebo odkaliská, obciam, cez ktoré prechádza účelová príjazdová komunikácia ku skládkam odpadov alebo ku odkaliskám, obciam, ktoré budú spĺňať zákonom ustanovené podmienky a podnikateľským subjektom. Návrhom zákona sa zároveň mení a dopĺňa zákon o environmentálnom fonde, najmä v oblasti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo odkalisko. Pôvodne návrh zákona upravoval aj sadzby za uloženie jednotlivých druhov odpadu na skládku odpadov alebo na odkalisko ako aj sadzby pre výpočet príjmov z týchto poplatkov pre obce na území, ktorých sa skládky odpadov a odkaliská nachádzajú. Z dôvodov flexibility potrebných zmien v nastavení mechanizmu prerozdeľovania príjmov z poplatkov za uloženie odpadov boli v rámci legislatívneho procesu tieto sadzby a relevantné ustanovenie odčlenené z návrhu zákona a sú predmetnom nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov za poplatkov za uloženie odpadov. Návrh tohto nariadenia je predložený do legislatívneho konania ako samostatný materiál. Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie a s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada verím, že predložený návrh zákona schválite. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2018 16:52 - 16:54 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
... vzácne veci, kde inde nemajú, čo inde nemajú a už to, čo aj pán poslanec hovoril o tej príhode v Anglicku, tak teraz už rokujeme napríklad Slovinskom, že im budeme dávať rysy, lebo nemajú. Rokujeme alebo hovoríme s Maďarskom aj s Českom o medveďoch, ktoré by sme im mali dávať, lebo nemajú a práve preto bol aj ten zákon predchádzajúci, ktorý som predkladal na ochranu vôd, kde áno, bude to niečo stáť, možnože tých poľnohospodárov niečo to bude stáť, ale určite tá hodnota, ktorú ochránime s tým, bude oveľa väčšia a takisto je teraz zákon, ktorý dávame do legislatívneho procesu a to je zákon o ochrane prírody, kde by sme chceli vniesť jasné pravidlá v tom, do toho, že ako majú fungovať národné parky, jako by sa malo ťažiť drevo v národných parkoch, aby sme to vzácne veci, vzácne klenoty, ktoré slovenskej prírody, ktoré máme, aby sme vedeli ochrániť a zachrániť a uchovať pre nasledujúce generácie. Takže ďakujem pekne pán poslanec, ďakujem pekne, že aj za tú, za tú rozpravu a dúfam, že Národná rada tento zákon, aj predchádzajúci, ale aj tento zákon dnes na tomto hlasovaní, ktoré bude, podporí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2018 16:46 - 16:49 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a ďakujem pekne aj za príspevky. Musím súhlasiť s pánom poslancom Feckom, že mi túto krásnu planétu sme nedostali do vlastníctva ale dostali sme to do opatery a mali by sme sa o ňu starať tak, aby aj naše deti a vnúčatá mali minimálne takú kvalitu keď nie lepšiu jak mi im odovzdávame, čo im, čo pre nich zanechávame. Slovensko je krásna krajina a máme také vzácne veci kde inde nemajú čo inde nemajú a už to čo aj pán poslanec hovoril o tej príhode v Anglicku tak teraz už rokujeme napríklad so Slovinskom, že im budeme dávať rysy lebo nemajú, rokujeme alebo hovoríme s Maďarskom aj s Českom o medveďoch, ktoré by sme im mali dávať
======
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2018 16:20 - 16:20 hod.

László Sólymos
...živočíchov najme v súvislosti s umožnením využitia trvalej handicapovanej exemplárov a napríklad environmentálnu výchovu. Zjednodušuje sa tiež nakladanie s handicapovanými exemplármi, ktoré budú po určitom čase vypustené do voľnej prírody. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že navrhovaný vládny návrh zákona schválite. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2018 16:18 - 16:20 hod.

László Sólymos
Pozn. prepisovateľky: rečník sa nedá vymazať. Poslední dvaja rečníci boli nahodení do systému duplicitne.
=====
Skryt prepis
 

16.10.2018 16:16 - 16:18 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne vážený pán predsedajúci Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Predmetom vládneho návrhu zákona je viacero zmien v oblasti preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia vedenia evidencie nezameniteľného označovania exemplárov či preplácanie DNA testov, ktorých potrebu ukázala aplikačná prax. Návrh novely prináša zjednodušenie vykonávania až upustenie od viacerých povinností vo vzťahu k držiteľom exemplárov, čo pre nich predstavuje zníženie administratívnej záťaže. Cieľom vládneho návrhu zákona je zároveň zabezpečenie plnenia povinností definované v čl. 26 ods. 9 a 10 Nariadenie Európskej komisie č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania Nariadenie Rady č. 338/1997. Návrh novely taktiež zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutia prijatého na 17. Konferencii členských štátov dohovoru CITES. Práve toto rozhodnutie nás zaväzuje k prijatiu opatrení zabezpečujúcich adekvátny manažment zariadení odchovávajúcich exempláre vybraných druhov mačkovitých šeliem v zajatí, najmä vo vzťahu k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi s ohľadom na zabránenie nezákonného obchodu s nimi.
Čl. 2 návrhu novely je zameraný na riešenie problému správy hendikepovaných exemplárov, chránených živočíchov najmä v súvislosti s umožnením využitia trvale hendikapovaných exemplárov a napríklad environmentálnu výchovu. Zjednodušuje sa tiež nakladanie s hendikepovanými exemplármi, ktoré budú po určitom čase vypustené do voľnej prírody. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslanci, vážení páni poslanci, verím, že navrhovaný vládny
Skryt prepis
 

16.10.2018 16:06 - 16:15 hod.

László Sólymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za pripomienky. Ja si myslím, že tento zákon je potrebný na rozdiel od pani poslankyne Zemanovej. Je potrebný z viacerých dôvodov. Tie dôvody poznáme, samozrejme bagatelizovať sa to dá, ale tento zákon určite je krok vpred. Robili na tom tri ministerstvá, aby sme vedeli zosúladiť jednotlivé kroky tých ministerstiev, ktorých sa táto problematika týka, to znamená ministerstvo životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva zdravotníctva. To, že niekto to číta nejakým spôsobom a pani poslankyňa ten zákon a traja legislatívci to nevedia vysvetliť na výbore, že to tak nie je, tak to nie je môj problém, hej? Že to nevie niekto zobrať. Keď to hovoria legislatívci ministerstva, legislatívci Národnej rady a ešte aj Úradu vlády, že proste nejakým spôsobom to tam je, tak vy stále hovoríte o štrkopieskoch o ťažbe štrkopieskov, ktorý tento zákon vôbec nerieši. Vôbec nič na tom sa nemenilo, že ako sa majú ťažiť štrkopiesky, ten zákaz tam je v vodohospodárskych chránených oblastiach a týmto zákonom sa nič na tom nemení a stále tu rozprávate o štrkopieskoch. Keď niekto bez povolenia začne bagrovať šuter alebo štrk v záhrade, alebo za záhradou, tam na čo nemá povolenie, tak to je trestný čin. To riešia orgány v trestnom konaní akože to neviem, že čo vy stu stále rozprávate o tých štrkopieskoch, jak keby tento zákon to riešil. Tento zákon to nerieši, ten zákon, tie štrkopiesky jednoznačne sa nedajú ťažiť a tam, kde sa to dá ťažiť tak je na to určitý, je na to kompletný zákon, ktorý a postup, ktorý jednoducho to povolí a keď to zákonom sa to povolí, tak jednoducho sa tam ťaží, ale neviem o čom hovoríte, neviem proste že čo vy riešite tu čo sa týka tohto zákona so štrkopieskom, keď tento zákon vôbec sa toho nedotýka. Nič nepovoľuje. Takisto tento zákon, s týmto zákonom ako už povedal pán poslanec sa nezrieka ministerstvo životného prostredia žiadnych práv a právomocí. Ten problém, ktorý tam bol, ktorý bol nejednoznačný a odstránilo sa to s tým, že ktoré ministerstvo a aké veci kontrolu, vyriešilo sa to na výbore v spoločnej správe, kde sme jednoznačne povedali, že vo svojej pôsobnosti kontrolujú všetci, ale to je samozrejmé zo zákona každý má svoju pôsobnosť. Takisto ministerstvo životného prostredia, inšpekcia z vodného zákona § 39 kontroluje zaobchádzanie so znečistenými látkami a takisto kontroluje aj kvalitu vody, to znamená, že keď niekto niečo to znamená to čo ste sa pýtal pán minister, že kto to kontroluje tie technológie, tak inšpekcia životného prostredia. Ďalej, ja nie som poľnohospodár, poviem úprimne, ale ja si myslím, že vápno ktoré, s ktorým vytiahnem na ihrisku tie čiary, tak to nie je hnojivo. Hej? S tým sa, to sa nepoužíva ako hnojivo, to je normálne, to sa akože, fakt zaobchádzať do takých smiešnych vecí, že to je katastrofa, no nevadí. V každom prípade, tento zákon zosúladí činnosti tých orgánov, ktoré sa starajú o to, aby sme pili čistú vodu, aby sme mali zdravú vodu aj pre budúcnosť, aby sa nestalo to, čo sa stalo lebo súhlasím s tým, že poľnohospodárstvo na tom Žitnom ostrove aj na ostatných vodohospodárskych chránených oblastiach bolo aj bude, ale keby možno že tento zákon bol pred 15-20 rokmi tak ten atrazín tam teraz nenájdeme v tej vode, lebo to sa tam dostalo tou činnosťou a keď sme sa s tým zaoberali a sme tento zákon riešili aj s našimi kolegami z ministerstva pôdohospodárstva a rokovali sme so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Agrárnou komorou a práve sme diskutovali a preberali sme túto problematiku týkajúcich sa obmedzenia aplikácie nevhodných prípravkov na ochranu rastlín tak na tomto stretnutí sa vzájomne dohodlo, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré bude možno aplikovať v CHVO-čiek budú uvedené v zozname, ktoré vydáva ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a uplatňovanie tejto požiadavky v práci bude od 1. januára 2020. Takže uvedením, obmedzením, ale to sú ich odhady to znamená poľnohospodárov, aplikácie prípravkov dôjde približne k 25% zníženiu spektra dostupných prípravkov čo ovplyvní túto poľnohospodársku prax. Nehovorím, že tam nebude možné zvýšenie nákladov pri aplikácii týchto prípravkov na ochranu rastlín pre týchto podnikateľov a pre týchto poľnohospodárov, ale v každom prípade tie náklady budú nižšie ako by boli tie škody, keby sme používaním týchto nevýhodných prípravkov ohrozili tú spodnú vodu, ktorú napríklad pod Žitným ostrovom máme. Takže ja si myslím, že tento zákon je potrebný, nie je zmätočný a prinesie určite lepšie vzťahy medzi tých orgánov a lepšiu ochranu podzemnej vody, ktorú máme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis