Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13. 6. 2017 o 19:34 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13. 6. 2017 19:34 - 19:39 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, páni kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu k predmetnému bodu rokovania. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Jaroslava Pašku, Magdalény Kuciaňovej a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 514, druhé čítanie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 627 zo 16. mája 2017 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Jaroslava Pašku, Magdalény Kuciaňovej a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v zmysle § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bod III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 227 zo 6. júna 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 90 zo 7. júna 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 81 zo 6. júna 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 3 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Bod IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Smolíkovej, Pašku, Kuciaňovej, Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 514, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade so zákonom o rokovacom poriadku Národnej rady odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Smolíkovej, Pašku, Kuciaňovej a Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2001 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 87 na svojej 31. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16. 5. 2017 15:59 - 16:01 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predniesť informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fedora a Martina Glváča na prijatie Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o nevyhnutnosti podpory obrany Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fedora a Martina Glváča na prijatie Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o nevyhnutnosti podpory obrany Slovenskej republiky (tlač 519) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 531 z 21. apríla 2017 pridelil návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fedora a Martina Glváča na prijatie Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o nevyhnutnosti podpory obrany Slovenskej republiky na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fedora a Martina Glváča na prijatie Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o nevyhnutnosti podpory obrany Slovenskej republiky v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o nevyhnutnosti podpory obrany Slovenskej republiky schváliť. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý prednesiem.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fedora a Martina Glváča na prijatie Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o nevyhnutnosti podpory obrany Slovenskej republiky (tlač 519).
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o nevyhnutnosti podpory obrany Slovenskej republiky.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu k predmetnému materiálu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 5. 2017 10:18 - 10:20 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu k predmetnému návrhu zákona. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 514). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6. 4. 2017 9:55 - 9:56 hod.

Peter Šuca
 

Uvádzajúci uvádza bod 6. 4. 2017 9:40 - 9:42 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Prajem pekný deň a ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním, použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2016.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti, Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií, finančnú správu v mesiaci január 2017 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2016.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2016 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 20. marca na 22. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh uznesenia je súčasťou správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29. 3. 2017 18:29 - 18:29 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán Galko, ja neviem, o čom ste rozprávali v tom vašom vystúpení v pléne. Rozprávali ste o tom, že by sme ľudí mali spájať, nie rozdeľovať, nerozbíjať. No my sme neurobili nič nelegitímne, my nič nerozbíjame, nezačal žiaden politický boj, iba sme legitímne žiadali ministra vnútra, aby nám dal informáciu, ako sa využíva letka ministerstva vnútra.
Pán Galko, ja neviem, čo slovenskej spoločnosti narobilo väčšie škody, či to, ako ste vy, súc bývalý minister obrany, dávali odpočúvať premiérku pani Radičovú, alebo informačná správa pána ministra vnútra o tom, ako sa využíva letka ministerstva vnútra? Čo narobilo väčšie škody slovenskej spoločnosti?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29. 3. 2017 10:55 - 10:56 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán poslanec Laurenčík, rozumiem asi tomu, čo navrhujete, a rozumiem, pod akým vplyvom to navrhujete. Chcem sa spýtať iba jednu vec. Podľa vášho návrhu zákona, keď som to ja dobre pochopil, a to, prosím, mi vysvetlite, pripadá mi to tak, že vojaka v zálohe možno povýšiť len vtedy, ak je povolaný do Ozbrojených síl a plní nejaké mimoriadne úlohy. Je tak? To znamená, že týmto návrhom zákona nebude vôbec možné povýšiť vojaka v zálohe. Vysvetlite, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1. 2. 2017 18:43 - 18:44 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené dámy, vážení páni, dovoľte predniesť správu k predmetnému bodu rokovania.
Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu:
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 374 zo 16. januára 2017 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky, tlač 357, na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky. Prílohou tejto správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8. 12. 2016 16:31 - 16:33 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol spravodajskú informáciu k predmetnému návrhu zákona. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 325. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2017 a v gestorskom výbore do 30. januára 2017.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som. Otvorte, prosím, k predmetnému bodu rokovania rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26. 10. 2016 18:50 - 18:52 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2016.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti, Zbor väzenskej a justičnej stráže, ministerstvo financií, finančná správa v mesiaci júl 2016 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2016.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2016 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 25. augusta 2016 na 13. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh uznesenia bol súčasťou správy.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k predmetnému materiálu.
Skryt prepis